TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS"

Transkript

1 TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012 KLOKKEN (med forbehold om utsettelse) Finansiell rådgiver og mottaksagent 29. februar

2 VIKTIG INFORMASJON Dette tilbudsdokumentet ( Tilbudsdokumentet ) har blitt utarbeidet i forbindelse med et tilbud fra MøllerGruppen Eiendom AS ( Tilbyder eller MGE ) om å kjøpe alle utestående aksjer i A.L. Industrier AS ( Tilbudet ) på de betingelser som er beskrevet i dette dokumentet. Distribusjonen av dette Tilbudsdokumentet betyr ikke på noen måte at informasjonen som her fremgår vil fortsette å være korrekt eller komplett etter datoen for dette tilbudsdokumentet. Tilbudet er rettet mot alle aksjonærer i A.L. Industrier AS ( ALI eller Selskapet ) som lovlig kan motta Tilbudsdokumentet og godta Tilbudet. Kopier av dette Tilbudsdokumentet og det vedlagte akseptformularet er utsendt per post av Tilbyder til alle registrerte aksjonærer i Selskapet (bortsett fra eventuelle aksjonærer som er hjemmehørende i jurisdiksjoner der Tilbudsdokumentet etter lov ikke kan distribueres eller vil kreve at Tilbyder må foreta handlinger eller utarbeide dokumenter for å tillate slik distribusjon) per 20 februar 2012, til den adresse som er registrert i VPS, og, dersom relevant, blir sendt på vegne av Tilbyder til meglere, banker eller andre som er oppført som nominee for videresendelse til virkelige rettighetshavere. Dette tilbudsdokumentet kan også hentes på kontoret til Tilbyders Finansielle Rådgiver og Mottaksagent: Fondsfinans ASA Haakon VII's gate Oslo Norge Telefon: Telefax: Den Finansielle Rådgiveren tar ikke ansvar for innholdet i dette Tilbudsdokumentet og ingenting i dette Tilbudsdokumentet skal oppfattes som å representere den Finansielle Rådgiverens syn eller formening. Informasjon i dette Tilbudsdokumentet som omhandler Selskapet er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, inkludert årsrapporter. Tilbyder, eller noen av Tilbyders rådgivere, kan derfor ikke ta noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen i dette Tilbudsdokumentet som omhandler Selskapet. Alle spørsmål knyttet til dette Tilbudsdokumentet bes rettet til den Finansielle Rådgiveren. Innholdet i dette Tilbudsdokumentet skal ikke forstås som å omfatte juridiske, finansielle eller skattemessige råd eller anbefalinger. En hver mottaker av dette Tilbudsdokumentet må selv rådføre seg med sine egne juridiske, finansielle eller skattemessige rådgivere. Hvis en mottaker av Tilbudsdokumentet er i tvil om innholdet i dette Tilbudsdokumentet må mottakeren konsultere sin egen megler, advokat, revisor eller annen profesjonell rådgiver. Enhver tvist som springer ut av eller oppstår i forbindelse med dette Tilbudsdokumentet eller Tilbudet skal være underlagt norsk rett med Oslo tingrett som avtalt verneting. BEGRENSNINGER Generelle tilbudsbegrensninger Distribusjonen av dette Tilbudsdokumentet og aksept av Tilbudet kan være underlagt særskilte begrensninger eller forbudt i visse jurisdiksjoner (inkludert, men ikke begrenset til, USA, Canada, Australia og Japan). Alle ALI aksjonærer som ønsker å akseptere Tilbudet må selv forsikre seg om at de følger relevante lover og regler i de relevante jurisdiksjoner. Tilbyder og Mottaksagenten aksepterer intet ansvar for lovbrudd som en mottaker måtte gjøre seg skyldig i. Tilbudet fremmes ikke, og vil ikke bli fremmet direkte eller indirekte på noen måte, til aksjonærer som er hjemmehørende i USA, Canada, Australia eller Japan. 2

3 INNHOLD 1 SAMMENDRAG AV TILBUDET OG DEFINISJONER ANSVARSERKLÆRING TILBUDET INNLEDNING TILBYDEREN SELSKAPET TILBUD OM KJØP AV AKSJER TILBUDSPRIS AKSEPTFRIST AKSEPT AV TILBUDET BETINGELSER FOR TILBUDET KUNNGJØRINGER OG ENDRINGER AV TILBUDET GJENNOMFØRING OG OPPGJØR TRANSAKSJONSKOSTNADER SKATT ERVERV AV AKSJER UTENFOR TILBUDET TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER STRYKING FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDS LISTE OVER UNOTERTE AKSJER JURISDIKSJON OG LOVVALG RÅDGIVERE

4 1 SAMMENDRAG AV TILBUDET OG DEFINISJONER Det påfølgende er et sammendrag av hovedpunkter og betingelser for tilbudet: Aksjer... Både A- og B-aksjer i Selskapet Akseptfrist... Innen fredag 9. mars 2012 klokken med mulighet for forlengelser Akseptformular... Akseptformularet vedlagt dette Tilbudsdokumentet som vedlegg 1 Betingelser... Med mindre Tilbyder frafaller betingelsene, er Tilbudet underlagt følgende betingelser: (i) Tilbyder mottar gyldige og ubetingede aksepter fra aksjeeiere i Selskapet som sammen med Aksjer som allerede eies av Tilbyderen utgjør mer enn 90 % av de utestående Aksjene og stemmene i Selskapet på fullt utvannet basis; og (ii) at ingen omstendigheter eksisterer eller har inntruffet som har eller med rimelighet kan forventes å få, vesentlig negativ effekt for Selskapets likviditet, egenkapital eller eiendeler. Finansiell Rådgiver og Mottaksagent... Fondsfinans ASA Oppgjørsdato... Oppgjør av aksepter som mottas før klokken den 9. mars 2012 vil skje i NOK senest den 3. april 2012, med forbehold for endringer på bakgrunn av (i) utsettelse av Akseptfristen, (ii) oppfyllelse av betingelsene for gjennomføring av Tilbudet, og (iii) eventuell konkurranserettslig klarering. Se nærmere beskrivelse i punkt Selskapet... A.L. Industrier AS ( Selskapet eller ALI ) Tilbudet... Tilbudet fra Tilbyder om å kjøpe alle utestående aksjer i Selskapet Tilbudsdokumentet... Dette tilbudsdokumentet datert 29. februar 2012 Tilbudspris... NOK 22,50 per aksje, betalbart kontant Tilbyder... MøllerGruppen Eiendom AS ( Tilbyder eller MGE ) 4

5 2 ANSVARSERKLÆRING Dette Tilbudsdokumentet har blitt utarbeidet av Tilbyder. Informasjon i dette Tilbudsdokumentet som omhandler Selskapet er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, inkludert årsrapporter. Tilbyder, eller noen av Tilbyders rådgivere, kan derfor ikke ta noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen i dette Tilbudsdokumentet som omhandler Selskapet. 29. februar 2012 MøllerGruppen Eiendom AS 5

6 3 TILBUDET 3.1 Innledning Tilbyder tilbyr å erverve alle utestående Aksjer i Selskapet, på de vilkår og betingelser, og med de begrensninger, som er beskrevet i dette Tilbudsdokumentet. Tilbudsprisen er NOK 22,50 per A- eller B-aksje (samlet omtalt som Aksjene ) med kontantoppgjør. Tilbudet er formelt ikke underlagt reglene i kapittel 6 i verdipapirhandelloven, herunder prosedyren med godkjenning av Oslo Børs. Dette fordi Aksjene ikke er notert på et regulert market (for eksempel Oslo Børs). Tilbyder har likevel utarbeidet dette Tilbudsdokumentet for å gi alle aksjonærer best mulig og lik informasjon. Erverv av Aksjer vil ikke utløse tilbudsplikt etter reglene i verdipapirhandelloven. 3.2 Tilbyderen Tilbudet fremmes av Møllergruppen Eiendom AS, registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer MGE er et aksjeselskap stiftet under norsk rett med registrert adresse i Frysjaveien 31 b, 0884 Oslo, Norge. Telefonnummer: , faxnummer: Tilbyder er et familieeid selskap og en del av MøllerGruppen med virksomhet konsentrert og organisert rundt i hovedsak to forretningsområder: import, salg, service og finansiering av Audi, Volkswagen og Skoda i Norge, Sverige og Baltikum, og utvikling og forvaltning av eiendom. Møller Bil er en del MøllerGruppen og er Norges største bilforhandlerkjede, og er nest størst i Sverige på Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. MGE eier, forvalter og utvikler eiendom i Norge, Sverige, Litauen og Latvia, og eiendomsmassen på omtrent kvm består i hovedsak av bilforhandleranlegg og kontorbygg. MøllerGruppen ønsker å utvide sitt eiendomsengasjement utenfor bilvirksomheten, og har ambisjoner om å doble eiendomsmassen i løpet av de nærmeste årene, primært innen næringseiendom som ikke vil være relatert til bilforhandler virksomhet. MøllerGruppens kjerneverdier har siden etableringen i 1936 vært åpenhet og ærlighet, tydelighet, initiativ og omtenksomhet. Dette verdigrunnlaget har vært og er en viktig plattform for virksomheten og videre vekst. MGE eier per i dag A-aksjer og B-aksjer, tilsvarende ca. 20,28 % av Selskapets samlede aksjekapital. For ytterligere informasjon om MøllerGruppen og MGE, se: eller 6

7 3.3 Selskapet Målselskapet A.L. Industrier AS er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Selskapet er et aksjeselskap stiftet under norsk rett med registrert adresse i Harbitzalleen 3, 0275 Oslo, Norge. Telefonnummer: , telefaksnummer: Aksjene er listet på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste for unoterte aksjer med ticker ALIA for A-aksjene og ALIB for B-aksjene og er registrert i VPS (Verdipapirsentralen) med International Securities Identification Number (ISIN) NO og NO for henholdsvis A-aksjene og B-aksjene. 3.4 Tilbud om kjøp av Aksjer Tilbyderen tilbyr herved å kjøpe alle utestående Aksjer (både A-aksjer og B-aksjer, og hvis relevant, alle nye Aksjer som utstedes i løpet av Tilbudsperioden) på de vilkår og betingelser som fremgår av dette Tilbudsdokumentet. MGE eier per i dag A-aksjer og B-aksjer, tilsvarende ca. 20,28 % av Selskapets samlede aksjekapital. 3.5 Tilbudspris Tilbudsprisen er NOK 22,50 per Aksje (samme pris for A-aksjer og B-aksjer) og vil bli betalt kontant. Kontantbetalingen på NOK 22,50 per Aksje verdsetter den samlede aksjekapitalen i ALI til ca. NOK 330 millioner. 3.6 Akseptfrist Akseptfristen for Tilbudet løper ut fredag 9. mars 2012 klokken Tilbyderen kan utsette Akseptfristen en eller flere ganger. Henvisninger til Akseptfristen i dette Tilbudsdokumentet skal omfatte slike eventuelle utsettelser. Eventuelle utsettelser av Akseptfristen vil bli kunngjort så snart som mulig og senest innen utløpet av første virkedag etter utløpet av den tidligere kunngjorte Akseptfristen. 3.7 Aksept av Tilbudet For at aksjonærer i Selskapet skal kunne akseptere Tilbudet, må Akseptformularet fylles ut korrekt, signeres og leveres til Mottaksagenten sammen med eventuell nødvendig tilleggsdokumentasjon (eksempelvis fullmakter). Akseptformularet inneholder informasjon om oppgjør av Tilbudsprisen. En aksjonær i Selskapet vil kun motta oppgjør som beskrevet i kapittel 3.10 "Gjennomføring og oppgjør" nedenfor ved å opptre i samsvar med det ovenstående. 7

8 Det er akseptantens ansvar å korrekt fylle ut Akseptformularet og levere dette til Mottaksagenten før klokken den 9. mars Akseptformularet må være mottatt av Mottaksagenten innen Akseptfristen på nedenstående adresse per post, e-post, levering eller telefaks: Fondsfinans ASA Haakon VII's gate 2 N-0122 Oslo Norge Telefonnummer: Faxnummer: E-post: Tilbyderen er ikke forpliktet til å akseptere Akseptformularer mottatt etter utløpet av Akseptfristen, men kan velge å gjøre det etter eget forgodtbefinnende. Tilbyderen forbeholder seg retten til å forkaste alle aksepter som er ufullstendige, uriktige, ikke samsvarer med restriksjonene som fremkommer i dette Tilbudsdokumentet, eller på annen måte er ulovlige. Tilbyderen forbeholder seg også retten til å anse en aksept gyldig, helt eller delvis, selv om den er ukorrekt, ikke er vedlagt nødvendige dokumenter eller annet eller dersom den mottas et annet sted enn angitt ovenfor, i hvilket tilfelle oppgjør vil fullføres når slik aksept er fullt ut korrigert og alle nødvendige dokumenter er mottatt til Tilbyderens tilfredshet. Tilbyder forbeholder seg videre retten til å akseptere for sent innkomne aksepter. Verken Tilbyderen eller Mottaksagenten, eller noen tredjeparter, vil ha noen forpliktelse til å gi beskjed om eventuelle feil eller mangler med hensyn til aksepter eller noe ansvar for unnlatelse av å gi slik beskjed. En aksept vil dekke alle Aksjer angitt i Akseptformularet samt alle andre Aksjer som, i tillegg til antallet Aksjer angitt i Akseptformularet, er blitt eller vil bli ervervet og registrert på VPS-kontoen som fremgår av Akseptformularet frem til Tilbudet er gjennomført. Det vil ikke være anledning til å akseptere kun for en del av sin beholdning av Aksjer. Aksjonærer med Aksjer fordelt på flere VPS-konti vil motta separate Akseptformularer for hver slik konto og må inngi separate Akseptformularer for hver slik konto dersom Aksjonæren ønsker å akseptere Tilbudet for alle sine Aksjer. AKSJONÆRER SOM HAR SINE AKSJER REGISTRERT I NAVNET TIL ET MEGLERFORETAK, VERDIPAPIRFORETAK, BANK, FORVALTERSELSKAP ELLER ANNEN FORVALTER MÅ KONTAKTE SLIK FORVALTER DERSOM AKSJONÆREN ØNSKER Å AKSEPTERE TILBUDET. FOR AT EN AKSJONÆR GYLDIG SKAL KUNNE AKSEPTERE TILBUDET, MÅ AKSEPTFORMULARET SIGNERES AV AKSJONÆREN ELLER DENNES FULLMEKTIG. 8

9 Alle Aksjer som skal selges av en akseptant i henhold til Tilbudet må overdras til Tilbyderen fri for heftelser eller andre tredjepartsrettigheter, og med alle aksjonærrettigheter som tilhører Aksjene. Eventuelle tredjeparter med registrerte heftelser eller andre tredjepartsrettigheter over de(n) relevante VPS-kontoen(e) må signere Akseptformularet og derved gi avkall på rettigheten til Aksjene omfattet av denne og godkjenne overdragelsen av slike Aksjer til Tilbyderen, fri for slike heftelser. Aksepten vil være ugjenkallelig og kan ikke trekkes tilbake etter å ha blitt mottatt av Mottaksagenten. En Aksjonær er, ved å returnere Akseptformularet til Mottaksagenten, forpliktet til å akseptere kontantvederlaget tilbudt i Tilbudet på de vilkår og betingelser som fremkommer i Tilbudsdokumentet og Akseptformularet. Idet Akseptformularet mottas av Mottaksagenten, vil Aksjene som selges bli sikret og sperret i favør av Mottaksagenten på vegne av Tilbyderen. Det vil ikke være mulig for akseptanten å avhende Aksjene etter at slik sperre er blitt etablert. Sperren vil kun gjelde Aksjene, og akseptanter kan fritt disponere over andre verdipapirer registrert på deres respektive VPS-konti. Akseptantene vil beholde eierskap til Aksjene frem til oppgjør av Tilbudet. Alle aksjonærrettigheter vil, innenfor lovgivningens rammer, ligge hos akseptantene frem til oppgjør av Tilbudet. Ved å akseptere Tilbudet, gir hver akseptant Mottaksagenten en ugjenkallelig fullmakt til å utføre alle handlinger som er nødvendig for å fullføre Tilbudet, herunder men ikke begrenset til, å sikre og sperre akseptantens Aksjer i favør av Mottaksagenten på vegne av Tilbyderen i påvente av overdragelse av slike Aksjer til Tilbyderen ved gjennomføring av Tilbudet. Akseptanten gir også Mottaksagenten en ugjenkallelig fullmakt til, ved (og betinget av) gjennomføring av Tilbudet, å overføre Aksjene fra den sperrede VPS-kontoen til Tilbyderens VPS-konto. Oppgjør vil skje umiddelbart etter at Aksjene er overført til Tilbyderen. For det tilfelle at Tilbudet bortfaller fordi betingelsene for gjennomføring av Tilbudet ikke oppfylles eller gis avkall på innen fristen fastsatt i kapittel 3.8 Betingelser for Tilbudet nedenfor, vil alle eventuelle sikkerheter og sperrer omtalt ovenfor umiddelbart fjernes av Mottaksagenten. Tilbyderen, eller Mottaksagenten på vegne av Tilbyderen, vil ikke sende ut noen bekreftelser på mottak av Akseptformularer til akseptantene. 3.8 Betingelser for Tilbudet Gjennomføring av Tilbudet er betinget av oppfyllelse (hvis ikke helt eller delvis frafalt av MGE etter eget forgodtbefinnende) av følgende betingelser: i. Tilbyder mottar gyldige og ubetingede aksepter fra aksjeeiere i Selskapet som sammen med Aksjer som allerede eies av Tilbyderen utgjør mer enn 90 % av de utestående Aksjene og stemmene i Selskapet på fullt utvannet basis; og 9

10 ii. at ingen omstendigheter eksisterer eller har inntruffet som har eller med rimelighet kan forventes å få, vesentlig negativ effekt for Selskapets likviditet, egenkapital eller eiendeler. Dersom de ovenstående betingelsene ikke er oppfylt eller frafalt av Tilbyderen innen 30. mars 2012, vil Tilbudet bortfalle. Dersom Akseptfristen utsettes skal fristen i foregående setning forskyves med et tilsvarende antall dager. Eventuell oppfyllelse eller frafall av betingelsene vil formidles til Selskapets styre med anmodning om distribusjon gjennom Norges Fondsmeglerforbunds' elektroniske informasjonssystem så snart dette er avklart, senest innen 30. mars 2012 (med forbehold om justering som nevnt over). 3.9 Kunngjøringer og endringer av Tilbudet Kunngjøringer gjort av eller på vegne av Tilbyder vedrørende Tilbudet og/eller Tilbudsdokumentet vil anses å ha funnet sted når de er blitt mottatt av Selskapets styre med anmodning om at informasjonen distribueres gjennom Norges Fondsmeglerforbunds' elektroniske informasjonssystem. I så måte vil Tilbyderen ikke ha noen plikt til å publisere, annonsere eller på annen måte kommunisere slik annonsering på annen måte enn ved slik melding til Selskapets styre. Eventuelle endringer i Tilbudet vil være bindende for Tilbyderen idet de mottas av Norges Fondsmeglerforbund og distribueres gjennom Norges Fondsmeglerforbunds' elektroniske informasjonssystem Gjennomføring og oppgjør Oppgjør av aksepter som mottas før klokken den 9. mars 2012 vil skje i NOK senest den 3. april 2012, med forbehold for justering som følge av utsettelse av Akseptfristen og oppfyllelse eller frafall av betingelsene for gjennomføring av Tilbudet som beskrevet i kapittel 3.8 Betingelser for Tilbudet. Dersom akseptgraden i Tilbudet resulterer i en plikt til å sende alminnelig melding til Konkurransetilsynet, vil datoen for oppgjør forskyves til tre virkedager etter at det konkurranserettslige gjennomføringsforbudet er bortfalt (med mindre Konkurransetilsynet har innsigelser, vil en alminnelig melding anses klarert 15 virkedager etter innsendelse). Dersom Tilbudet bortfaller som følge av at betingelsene for Tilbudet ikke er oppfylt eller frafalt innen 30. mars 2012 (med forbehold om justering som beskrevet i kapittel 3.8), vil oppgjør ikke finne sted og eventuelle sperrer over de Aksjer som dekkes av mottatte aksepter vil bli fjernet. Akseptantene vil ikke ha krav på rentekompensasjon i forbindelse med Tilbudet. Oppgjør vil bli gjort til den bankkonto som er registrert i VPS for utbytteutbetalinger for den enkelte akseptant på tidspunktet for aksepten. For det tilfelle at ingen slik bankkonto er registrert, vil oppgjør skje ved bruk av bankgiro eller ved sjekk. Dersom en akseptant ønsker å motta kontantbetalingen på en annen bankkonto enn den som er registrert i VPS for utbytteutbetalinger, må akseptanten påføre slikt bankkontonummer på Akseptformularet. 10

11 3.11 Transaksjonskostnader Tilbyderen vil betale kostnadene direkte relatert til VPS-transaksjonene som gjøres i forbindelse med aksept av Tilbudet og gjennomføring av overdragelse av Aksjene til Tilbyderen. Akseptanter vil ikke påføres noen meglerhonorarer eller andre kostnader, i det enkelte tilfelle, direkte relatert til VPS-transaksjonene i forbindelse med Tilbudet. Eventuelle skattekonsekvenser eller kostnader for akseptantene for finansiell eller juridisk rådgivning, eller andre kostnader påløpt i forbindelse med Tilbudet, vil ikke bli refundert eller betalt av Tilbyderen Skatt Aksjonærer som aksepterer Tilbudet vil være ansvarlige for sitt enkelte skatteansvar som følge av å akseptere Tilbudet og selge Aksjene Erverv av Aksjer utenfor Tilbudet Tilbyderen forbeholder seg retten til å erverve Aksjer utenfor Tilbudet, både under og etter Akseptperioden. Dersom slike erverv gjøres før utløp av Tilbudsfristen og til en pris som er høyere enn Tilbudsprisen, vil Tilbudsprisen endres til den høyere pris som er betalt for Aksjene. Dette gjelder også for aksjonærer som allerede har akseptert Tilbudet på dette tidspunktet Tvungen overføring av Aksjer Dersom Tilbyderen, etter gjennomføring av Tilbudet, eier mer enn 90 % av alle Aksjene og har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen, vil Tilbyderen ha rett til å iverksette en tvungen overføring av gjenværende Aksjer i henhold til aksjeloven 4-26 (og hver gjenværende Aksjonær vil ha rett til å kreve at Tilbyderen gjennomfører slik tvungen overføring av deres Aksjer). Tilbyderen vil også ha rett til å iverksette slik tvungen overføring av aksjer dersom Tilbyderen på et senere tidspunkt, uavhengig av Tilbudet, oppnår en beholdning som tilsvarer 90 % av alle Aksjene og har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen. Dersom Tilbyderen i forbindelse med en tvungen overføring av Aksjer presenterer tilbud om løsningssum skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent adresse, og i tillegg kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets forretningssted, kan Tilbyder fastsette en frist for den enkelte aksjeeier til å komme med innsigelser mot eller avslå tilbudet. Slik tidsfrist kan ikke være kortere enn to måneder fra den elektroniske kunngjøringen. Aksjonærer som ikke har protestert på tilbudet innen utløpet av slik tidsfrist vil regnes for å ha akseptert tilbudet Stryking fra Norges Fondsmeglerforbunds liste over unoterte aksjer Dersom Tilbudet gjennomføres, vil Tilbyderen foreslå for Selskapets generalforsamling at Aksjene strykes fra Norges Fondsmeglerforbunds liste over unoterte aksjer. For å bli vedtatt, må et forslag om å stryke aksjene fra notering på Norges Fondsmeglerforbunds liste godkjennes av Aksjonærer som representerer et flertall på 2/3 av stemmene som gis og aksjekapitalen som er representert på slik 11

12 generalforsamling. Dersom Tilbyder oppnår et eierskap på 90 % eller mer av Aksjene, kan Tilbyder alene anmode Norges Fondsmeglerforbund om at Selskapet skal strykes fra Norges Fondsmeglerforbunds liste over unoterte aksjer. I et slikt tilfelle vil det ikke være nødvendig med generalforsamlingsbehandling Jurisdiksjon og lovvalg Enhver tvist som springer ut av eller oppstår i forbindelse med dette Tilbudsdokumentet, aksept av Tilbudet eller Tilbudet skal være underlagt norsk rett med Oslo tingrett som avtalt verneting Rådgivere Fondsfinans ASA, Haakon VII's Gate 2, P.O. Box 1782 Vika, 0122 Oslo, Norge, har fungert som Finansiell Rådgiver for MGE i forbindelse med Tilbudet. Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, P.O. Box 1324 Vika, 0112 Oslo, Norge, har fungert som juridisk rådgiver for MGE i forbindelse med Tilbudet. 12

13 Vedlegg 1: Akseptformular Til bruk ved aksept av tilbudet ( Tilbudet ) fra MøllerGruppen Eiendom AS ( MGE ) om erverv av samtlige utestående A- og B aksjer ( Aksjene ) i A.L. Industrier AS ( ALI ). Vilkårene og betingelsene for Tilbudet er inntatt i tilbudsdokumentet datert 29. februar 2012 ("Tilbudsdokumentet"). Ord og begreper med stor forbokstav skal ha samme mening og forstås på samme måte som definert i Tilbudsdokumentet. Returneres til: Fondsfinans ASA Haakon VII's gate 2 P.O.Box Oslo Fax: E-post: Aksjeeier: VPS-konto: Antall aksjer: Rettighetshaver(e): A-aksjer B-aksjer TIDSFRIST FOR AKSEPT: Fondsfinans ASA må motta dette akseptformular innen 9. mars 2012 kl (med forbehold for utsettelser). Veiledning: 1. Aksjonærer bør lese og forstå Tilbudsdokumentet, og særlig informasjonen og begrensningen inntatt under punktet Viktig Informasjon. 2. Aksjonærer som eier Aksjene fordelt mellom flere VPS-konti vil motta ett akseptformular for hver konto. Ett akseptformular for hver VPS-konto må utfylles, signeres og returneres innen akseptfristen. 3. Denne aksepten inkluderer, i tillegg til de Aksjene som er registrert på VPS-kontoen oppgitt øverst på dette akseptformular, alle Aksjene som er ervervet eller kommer til å bli ervervet og som registreres på ovennevnte VPS-konto innen Tilbudet er gjennomført, med mindre noe annet ettertrykkelig er uttrykt på Akseptformularet. 4. Denne aksepten vil bare behandles som gyldig dersom samtlige rettighetshavere (registrerte rettighetshavere over VPS kontoen per dags dato) har gitt sitt skriftlige samtykke på dette akseptformular til at Aksjene blir overdratt til MGE fri for heftelser. Aksept: Ved å fylle ut og sende inn dette Akseptformularet, bekrefter jeg/vi at jeg/vi har mottatt Tilbudsdokumentet, og aksepterer Tilbudet om å selge mine/våre Aksjer i Selskapet på de vilkår og betingelser for Tilbudet som fremgår av Tilbudsdokumentet. Sted Dato Forpliktende underskrift* Telefon dagtid *Dersom underskrevet i henhold til fullmakt skal fullmakten (og, hva selskaper angår, firmaattest eller tilsvarende dokumentasjon) vedlegges. * Dersom underskrevet av en person med signaturrett skal firmaattest eller tilsvarende dokumentasjon vedlegges. Panthaver/rettighetshaver: I egenskap av panthaver/rettighetshaver samtykker jeg til overdragelsen av Aksjene til MGE uten heftelser. Sted Dato Rettighetshavers forpliktende underskrift* * Dersom underskrevet i henhold til fullmakt skal fullmakten (og, hva selskaper angår, firmaattest) vedlegges. * Dersom underskrevet av en person med signaturrett skal firmaattest vedlegges. * Dersom der er registrert mer enn én panthaver/rettighetshaver må hver av panthaverne/rettighetshaverne underskrive. Fyll inn bankkonto for kontantoppgjør (hvis relevant): Betaling til aksjonærer som ikke har en norsk bankkonto knyttet til deres VPS-konto eller ønsker oppgjøret overført til en annen bankkonto enn den tilknyttet VPS-kontoen*: Fyll ut: og Bankkontonummer/IBAN-nummer SWIFT/BIC-kode *Aksjonærer som ikke har en bankkonto i en norsk bank bør kontakte Fondsfinans. 13

14 Fondsfinans ASA Haakon VIIs gate 2 P.O. Box 1782 VIKA, 0122 Oslo, Norway Tel: Fax:

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer