Frokostmøte 22. juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frokostmøte 22. juni"

Transkript

1 Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner

2 Hva er Norsk Elektroteknisk Komite? En medlemsorganisasjon med ansvar for all elektroteknisk standardisering i Norge Det norske medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC Det norske medlem i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen IEC Norsk Elektroteknisk Komite 2

3 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation European Standardization System Standardiseringen i Norge Norsk Elektroteknisk Komite 3

4 NEKs eiere Det Norske Veritas Certification AS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EnergiNorge Foreningen for EL og IT bedriftene (NELFO) Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norsk Industri Post- og Teletilsynet Statnett SF Statkraft Energi AS Statoil ASA

5 Våre styrende organer NEKs Representantskap NEKs Styre NEKs Administrasjon Norsk Elektroteknisk Komite 5

6 Styret NEMKO DSB EnergiNorge Norsk Industri NVE NELFO NEK (ansattrepresentant) Varamedlemmer Statoil ASA Post- og Teletilsynet Det norske veritas Observatør Standard Norge NEKs styre

7 Våre hovedoppgaver Samle inn, koordinere og formidle norske synspunkt på europeiske og internasjonale elektrotekniske normer Implementere, og i størst mulig grad oversette, europeiske og internasjonale elektrotekniske normer Der det er behov, utvikle nasjonale normer der det ikke finnes internasjonale normer Norsk Elektroteknisk Komite 7

8 Styrende dokumentasjon NEKs regelverk NEKs Statutter Regler for fastsettelse av Norske Elektrotekniske Normer Norske normer basert på internasjonale normer Rene norske normer Regler for arbeid i normkomiteer Prinsipper for arbeidet Konsensus Åpenhet Bred representasjon av interesseparter

9 NEKs organisasjon Representantskap Styret Administrasjonen v/admin. Dir. Faggruppene v/fagsjefene Fagkomiteene

10 Hva slags typer standarder? Produktstandarder Installasjonsstandarder Standarder for kvalitet/miljø Standarder for tjenester Standarder for kompetanse

11 Type dokumenter Norsk Elektroteknisk Norm Teknisk spesifikasjon Teknisk Rapport Veiledninger

12 Globalt Europa Statsregulert sektor WTO/IMO EU/EFTA Markedsstyrt sektor ISO/IEC CEN/CENELEC/ETSI Traktater/Direktiver/Resolusjoner Statutter, regler, EN, HD, ENV Nasjonalt Nasjonale myndigheter Standardiseringsorg Lover og forskrifter Harmoniserte standarder

13 Kompetanse Myndighetenes krav må alle oppfylle Minimumskompetanse dokumenteres gjerne ved kompetansebevis En kunde kan fritt sette tilleggskrav I form av tilleggskrav innenfor spesielle områder Kunden trenger dokumentasjon på dette og at kompetansen vedlikeholdes

14 Forutsetninger for NEK 405 Krav i NEK 405 er utløst av markedskrav kundekrav ikke myndighetskrav! Må tilfredsstille minstekrav i lover og forskrifter Ikke komme i konflikt med internasjonalt regelverk som Norge er forpliktet til å følge Samfunnsøkonomisk riktig

15 NK 219 Kompetanse inspeksjonsorgan NEK Termografering NEK Elkontroll Bolig NEK Elkontroll Næring NEK Krav til foretak

16 Prinsipper for sertifisering i markedsstyrt sektor (uavhengige roller) Regelgiver (Norm med krav) Sertifiseringsorgan Akkrediteringsorgan Produkt System Person

17 Habilitet/Roller Kontrollere man seg selv blir man blind for egne feil Erkjennelsen av dette er et sentralt punk i alt sikkerhetsarbeid Dette er ikke å nedvurdere et fag, men anerkjente kvalitetssikringsprinsipper i de fleste bransjer. Derfor er graden av habilitet viktig i kontrollarbeid

18 Standardiseringen har verktøyet

19 NEK og NEK NEK 405-3: Verifikasjon av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Næring Jørn Holtan NK 219

20 Utgangspunkt Det brenner for mye grunnet feil i, eller feil bruk av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Jørn Holtan NK 219

21 Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom fire og fem milliarder kroner. Nest etter trafikk er brann det området som tar flest liv. Antallet er omtrent det dobbelte av antall drap som begås årlig. Åtte av ti som omkommer i brann, befinner seg i en bolig og 70% av forsikringsselskapenes utbetalinger etter brann er knyttet til boliger. Kilde: Samfunnssikkerhet 1/2011 (DSB) NK 219 Jørn Holtan

22 Erkjennelse For å redusere antall branner med elektrisk årsak er det behov for mer kontroll og informasjon enn det myndighetene kan tilby Offentlig stikkprøvekontroll skjer bare med års mellomrom Det er ingen grunn til å anta at denne hyppigheten vil endre seg Både FEL og NEK 400 anbefaler hyppigere kontroll (minst hvert 10 år for bolig og hyppigere for næringsbygg avhengig av risiko) For å kunne gjennomføre en hyppigere og kvalifisert kontroll må det etableres andre seriøse aktører enn i dag Jørn Holtan NK 219

23 NEK NK 219 hvorfor? Det er mange ulike kontrollordninger av ulik kvalitet i markedet Markedet etterspurte en ordning som sikret seriøsitet, habilitet og kompetanse hos de som tilbyr ulike former for elkontroll, termografering m.v På bakgrunn av dette vedtok styret i NEK i 2006 å opprette NK 219. Jørn Holtan NK 219

24 Hvorfor normer og sertifisering? Ønsker fra markedet (kunder) NEK stiller en verktøykasse (normserien) til rådighet for de som ønsker å benytte seg av denne Normer er frivillig Sertifisering er frivillig Kjøper av tjenester kan selvsagt velge hvilken kompetanse som ønskes i tillegg til myndighetskrav (FKE) Jørn Holtan NK 219

25 Mandat NEK/NK219, mandat Komiteen fikk følgende mandat: Komiteen skal utarbeide forslag til norm(er) med krav til kvalifikasjoner i virkeområder som skal forestå og utføre verifikasjon av elektriske installasjoner som en tjeneste for oppdragsgivere som for eksempel byggherrer, forvaltere og installasjonseiere. Med verifikasjon menes alle tiltak, herunder inspeksjon, prøving og rapportering, for å kontrollere at en elektrisk installasjon er i samsvar med de krav og kriterier som er avtalt med oppdragsgiver Med krav til kvalifikasjoner menes så vel faglige krav til personell som organisatorisk krav til virksomheten Det vil klart fremgå at normen kun gjelder privat/frivillig inspeksjonsvirksomhet og ikke det som er lovpålagt Jørn Holtan NK 219

26 Normkomiteen NK 219 Normkomiteen er i prinsippet åpen for alle interesseparter Komiteen ikke skal ha flere enn 25 deltakere og samlet sett inneha en riktig kompetanseprofil Normkomiteen er selv faglig ansvarlig for innhold Normkomiteen søker alltid bredest mulig konsensus, men simpelt flertall i komiteen avgjør hvis det er ulik oppfatning Utarbeidelse av normer skjer etter NEKs regler Normer vedtas av NEKs styre som skal overvåke at retningslinjene overholdes Jørn Holtan NK 219

27 Medlemmene i NK 219 Komiteen har i dag 18 medlemmer Alle medlemmene er godkjent av styret i NEK Komiteen ledes av undertegnede Sekretær er fagsjef Helge Topp, NEK Jørn Holtan NK 219

28 Myndighetene (DSB) Medlemmene i NK 219 Organisasjoner (Nelfo, Elsikkerhetsforbundet, Norsk Industri, El- & ITforbundet) Forsikringsbransjen Private aktører Elsikkerhetsselskap (kontroll, termografering og dokumentasjon) Rådgivere Sakkyndig selskap Elektroentreprenør Komiteen representerer en solid kompetanse og erfaring innen fagområdet Komiteen har stående invitasjon til nye medlemmer Jørn Holtan NK 219

29 NEK og NEK Jørn Holtan NK 219

30 De to første normene Komiteen valgte å begynne sitt arbeid med to områder der det allerede var etablert ulike private ordninger og som anses særdeles viktig i arbeidet med å redusere antall branner Termografering Både Nemko og DnV hadde egne sertifiseringsordninger - med ulike krav NEK benyttes nå av begge sertifiseringsorganer Ca 100 sertifiserte termografører Jørn Holtan NK 219

31 NEK Installatører og andre private aktører tilbyr privat elsjekk Forsikringsselskap hadde egne (ulike) ordninger som grunnlag for rabatt Ingen felles ordning for opplæring eller prekvalifisering Brannforebyggende elkontroll bolig Klar i 2008 Stor interesse blant aktørene Ca 1300 sertifiserte pr i dag Jørn Holtan NK 219

32 Hva med næring NEK 405-3, Verifikasjon av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Næring; og NEK 405-4, krav til foretak Vært ute til åpen/offentlig høring 15. juni 15. september Styret i NEK behandlet normforslagene fredag, 10. juni. Normene ble vedtatt som Norsk Elektroteknisk norm, mot 1 stemme. Normene er nå klare til bruk av markedet Jørn Holtan NK 219

33 NEK og NEK Jørn Holtan NK 219

34 NEK Krav til kompetanse for kontrollpersonell: Minimum teknisk fagskole, fagbrev og to års praksis; eller Fagbrev og minimum fire års praksis; og Tilleggskompetanse Kontroll i næringsbygg og industri stiller store krav til analytiske evner, forståelse av ukjente problemstillinger og evnen til dokumentere og kommunisere resultater Det kreves svært gode kunnskaper i nye og eldre regelverk Jørn Holtan NK 219

35 Krav til kompetanse forts: NEK Gjennomgått og bestått eksamen (fire timer) 40 flervalgspørsmål (brannforebyggende elkontroll bolig) 20 flervalgsspørsmål (næring) To case med til sammen 20 spørsmål Kandidater som er sertifisert etter NEK kan sløyfe den delen av eksamen. Total tid til rådighet blir da tre timer Normene i NEK 405-serien stiller ikke krav til kurs! Jørn Holtan NK 219

36 NEK 405-4, krav til foretaket Et kontrollforetak er iht denne normen et foretak som er sertifisert etter NEK og driver virksomhet etter kravene NEK 405-serien Kan være enkeltpersjonsforetak Jørn Holtan NK 219

37 NEK 405-4, krav til foretaket Sertifisering baseres på egenerklæring og dokumentkontroll (elektronisk) Ansvarlig person Minimum 2-årig teknisk fagskole og fagbrev skal ha sitt hovedvirke i foretaket Uavhengighet upartiskhet og integritet Kan ikke kontrollere egne anlegg Gjelder for NEK og Kan ikke foreta utbedringer på kontrollerte anlegg Gjelder for NEK og Jørn Holtan NK 219

38 NEK Jørn Holtan NK 219

39 NEK 405-4, krav til foretaket Internkontrollsystem Kompetanseplan Rutiner for vedlikehold og oppdatering av kompetanse FSE-rutiner Oppbevaring av dokumentasjon Bruk av sertifisert personell Bruk og vedlikehold av måleinstrumenter Ansvarsforsikring Årsrapport Jørn Holtan NK 219

40 Normene er frivillige Kundene kan forlange hvilken kompetanse de ønsker å kjøpe Bruken av normene er en frivillig ordning og kostnaden med sertifisering vil måtte dekkes opp av prisen for kontrollene Det er derfor et poeng for komiteen at sertifiseringsordningene ikke må bli så kostbar at den ikke blir benyttet Jørn Holtan NK 219

41 3 uavhengige aktører Hovedprinsippet Regelgiver NEK NK 219 Sertifiseringsorgan (akkreditert iht NS-EN ISO/IEC 17024) Inspeksjonsorgan med Sertifiserte inspektører Jørn Holtan NK 219

42 Nyttig supplement til offentlig kontroll NEK NEK NEK NEK Elektrotermografi Brannforebyggende elkontrolll bolig Verifikasjon av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Næring Krav til foretak Jørn Holtan NK 219

43 For ordens skyld Kontroll etter NEK 405-serien er ingen myndighetskontroll ikke en kontroll for å se til at forskrifter er ivaretatt Kontrollen er et supplement til myndighetskontroll og er ikke i konflikt med gjeldende FKE-forskrift (kvalifikasjonsforskrift) Det er viktig at alle aktører viser respekt for hverandres roller og kompetanse det er behov for alle Jørn Holtan NK 219

44 Hva blir resultatet av sertifisering Elkontroll og utbedring av avvik gir sikrere anlegg, både mht brann og berøring Færre branner betyr færre tragedier med omkomne og skadde Færre branner gir bedre samfunnsøkonomi Flere kontroller gir flere avvik og øket oppdragsmengde for elektrobransjen Kontroller og ettersyn Utbedring av avvik Jørn Holtan NK 219

45 Mange ønsker NEK 405 Forsikringsbransjen gir inntil 20% premierabatt Forbrukerne ønsker en slik privat kontroll (TNS Gallups undersøkelse for NEK i 2007). Ønsker trygghet. Rapport fra SINTEF NBL viser at en brannforebyggende elkontroll i bolig etter NEK 405 vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt Myndighetene anbefaler kontroll hvert 10 år i boliger, hyppigere i næringsbygg avhengig av risiko NEK 400:2010 anbefaler for boliger: Kontroll hvert 10 år; og Kontroll ved eierskifte Jørn Holtan NK 219

46 Takk for oppmerksomheten Jørn Holtan NK 219

47 Sertifisering som verktøy for dokumentasjon av kompetanse NEK Elkontroll Næring Nedbrente låver og forkullede kontormøbler er noe vi ønsker å unngå. Feil i elektriske anlegg og elektrisk relaterte branner er et problem innen landbruk og næring. Dersom slike feil oppdages og utbedres før skade skjer, kan både liv og betydelige beløp reddes. Sertifisering NEK og NEK June 2011 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 1

48 Sertifiseringsorganets rolle En uavhengig instans som på en upartisk måte skal; 1. Kontrollere en kandidats forkunnskaper 2. Gjennomføre en uhildet eksaminering 3. Kontrollere at en kandidat opprettholder sin kompetanse i sertifikatperioden 4. Sørge for å legge forholdene til rette for sertifikatinnehaveren slik at han/hun kan gjennomføre resertifiseringseksamen Sertifisering NEK og NEK June 2011 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 2

49 Sertifisering Kravdokument Object of assessment Samsvarsvurdering Standard/norm (ISO 17024) + NEK Elkontroll Næring Ledelsessystemer Produkter Personer Forkunnskaper Eksamen Technical review Årlig rapport Resertifisering Sertifisering NEK og NEK June 2011 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 3

50 Sertifiseringsprosessen elkontroll næring NEK Fagbrev innen elektro, teknisk fagskole og 2 års praksis. Eller Fagbrev innen elektro, og 4 års praksis. Sensur og verifikasjon 80% rett for bestått 2 uavhengige sensorer Resertifisering hvert 5. år, sertifikatinnehaver skal avlegge og bestå ny eksamen i tråd med krav for førstegangseksamen Sertifiseringsorganet plikter å informere minst 6 mnd før utløpsdato Forkunnskaper Eksamen Techn. review Årlig rapport Resertifisering Tre timers skriftlig eksamen: 20 flervalgsoppgaver, 2 caseoppgaver med til sammen 20 spørsmål + 40 flervalgsspørsmål fra elkontroll bolig *tillatt med skriftlige hjelpemeidler Rapportere om vedlikehold av kompetanse: Gjennomgang av FSE Min. 100 timer relevant praksis per år Innrapportering av klager Sertifisering NEK og NEK June 2011 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 4

51 Noen viktige avklaringer Sertifikatet er kun gyldig når den sertifiserte personen er tilknyttet et foretak sertifisert etter NEK Foretakssertifisering Sertifikatet er personlig og kan ikke lånes ut Det er IKKE krav om kurs MEN mange velger det Eksamen krever forberedelse og det nytter ikke å stille uforberedt Tilleggskompetanse: den som skal utføre kontroll skal kunne bekrefte overfor oppdragsgiver nødvendig kompetanse innen faglig virkeområde (eks. Ex-områder) Sertifisering NEK og NEK June 2011 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 5

52 Krav til dokumentasjon i NEK Foretakssertifisering Ansettelsesforhold faglig ansvarlig Kompetanse faglig ansvarlig Bruk av sertifisert personell Uavhengighet, upartiskhet og integritet Organisasjonsbeskrivelse HMS Avvikshåndtering Kompetanse og opplæring Rutiner for utførelse Bruk og vedlikehold av måle- og sikkerhetsutstyr Underleverandører Arkivering Ansvarsforsikring Sertifisering NEK og NEK June 2011 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 6

53 Hvorfor sertifisere enkeltpersoners kompetanse? Generell kompetanseheving og profesjonalisering av bransjen Bidrar til økt troverdighet for kunder og stakeholders Gir muligheter for å sanksjonere mot misbruk og useriøse aktører Bidrar til å lette ressursbruken hos DSB Sertifisering NEK og NEK June 2011 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 7

54 Safeguarding life, property and the environment Sertifisering NEK og NEK June 2011 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 8

55 Sertifiseringsordning Elkontroll Næring Hvorfor ønsker markedet sertifisering, og vil man ta det i bruk? Odd A. Rød Gjensidige Odd Forsikring A. ASA Rød Gjensidige NOR Forsikring 1

56 2 Brannskader i Norge

57 Årsaker til bygningsbranner hvor ukjente branner er fordelt på kjente årsaker Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Elektrisk og feil bruk Røyking Annet "Bar ild" Aske Piper/Ildsted Levende lys Kilde: DSB %

58 Serielysbuer forårsaket av dårlig kontakt i elanleggets koblingspunkter, er en av de største brannårsaker i det faste elektriske anlegget. Mange slike branner oppstår også i nye anlegg. 4

59 For det brannforebyggende arbeidet er det derfor særdeles viktig at bygningseiere og leietagere har et system for kontroll og vedlikehold det elektriske anlegget med tilhørende utstyr Driftstans 5

60 Det er et stort behov for elkontrollordninger i tillegg til det DLE gjennomfører av tilsyn. Slike elkontroller må utføres av kontrollører med tilstrekkelig vurderings- kontrollkompetanse. Tilstrekkelig kontrollkompetanse sikres ved en personellsertifisering etter NEK

61 Elkontroll Næring: Vil markedet ta i bruk sertifiserte kontrollører? 7

62 Forsikring er en viktig del av markedet For å gi bort store rabatter for gjennomført elkontroll, må vi sikre oss kompetanse på kontrollørene. 8

63 Ved sertifisering av kontrollører og foretak, er vi sikrere på at nødvendig kompetanse og kvalitet er på plass. 9

64 For næringsbyggeiere og leietakere er kontroller utført av sertifiserte kontrollører viktig for å: Oppfylle HMS kravene Være trygg på at alvorlige feil og svakheter i anlegg og utstyr avdekkes Unngå alvorlige og kostbare driftstanser Unngå katastrofebranner Oppnå fordeler i forsikringsdekning og premie, eller oppfylle pålegg 10

65 Elkontroll Næring utført av sertifiserte kontrollører: Et konsept for å gjøre næringskunders el-anlegg og utstyr mer brann- og driftsikre, og å bevisstgjøre kundene. 11

66 Takk for oppmerksomheten! 12

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet

Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet DLE-konferansen 2007 Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet hvorfor ønsker forsikringsbransjen et eget kontrollregime er ikke myndighetskontrollen tilstrekkelig? Odd A. Rød, Gjensidige 1 4000

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1. Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.no 90055852 Brannårsak: Feil ved elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer