Rekrutteringspersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringspersonell"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Rekrutteringspersonell DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: Reviewed by: Valid for: Revision: No.: Victoria Ward ZNENO415 8 ONO-2-5-Rekrutt-i1 Approved by: Author: Date: Page: Siv Inderdal Eklo Andreas Kolstø of 4

2 Page 2 of 8 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN KRAV FOR Å BLI SERTIFISERT EKSAMINERING SERTIFISERING UTSTEDELSE AV SERTIFIKAT GYLDIGHETSTID KRAV UNDER SERTIFIKATETS GYLDIGHETSTID KRAV TIL FORNYELSE AV SERTIFIKAT TILBAKETREKKING AV SERTIFIKAT RUTINER FOR UTFØRELSE AV SERTIFISERING EKSAMENS- OG ÅRSAVGIFT PUBLIKASJONER TAP AV SERTIFIKAT OPPSIGELSE AV SERTIFIKAT KLAGERETT FORVALTNING AV TJENESTEBESKRIVELSEN... 8

3 Page 3 of 8 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan kan bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. DNV GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell, og videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden. Formålet med ordningen skal være å ivareta interessene til arbeidssøkere, arbeidstakere og arbeidsgivere innen rekrutteringsfaget. Denne tjenestebeskrivelsen definerer kvalifikasjonskrav for sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for rekrutteringspersonell i samsvar med gjeldende utgave av NS-EN ISO/IEC (Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personell). 2 KRAV FOR Å BLI SERTIFISERT 2.1 Erfaring eller opplæring Søkeren skal enten dokumentere minimum ett års relevant erfaring med rekruttering* eller dokumentere fullført kursopplegg godkjent av DNV GL. En liste over godkjente kursleverandører er tilgjengelig på DNV GLs hjemmesider. * Med relevant erfaring menes bl.a. kandidater som i løpet av de siste tre årene og i minimum ett år har jobbet operativt med rekruttering, har hatt strategisk eller overordnet ansvar for rekruttering/- rekrutteringsprosesser eller jobbet med bemanningsløsninger. 2.2 Kunnskaper Kunnskaps- og kompetansekravene er beskrevet i DNV GLs standard for rekrutteringspersonell, som vedtatt av DNV GLs sertifiseringskomité. Den til enhver tid gjeldende standard ligger tilgjengelig på: Kravene angir på overordnet nivå de områder søkeren skal ha kunnskaper om. Søker skal kunne gjøre rede for og drøfte grunnleggende kunnskaper som faller inn under hvert område. Benyttes et begrep i et kompetansekrav, så forventes det at søker kan gjøre korrekt og dekkende rede for begrepet. Det forventes også at søker kan drøfte hva kunnskapene betyr for rekruttering i praksis. For å bevise dette skal søkeren avlegge en skriftlig prøve (eksamen) med godkjent resultat. 3 EKSAMINERING Alle eksamineringer skal gjennomføres i eksamenslokaler godkjent av DNV GL. Eksamineringen overvåkes av eksamensvakt godkjent av DNV GL. Legitimasjonskontroll skjer i forbindelse med eksaminering.

4 Page 4 of 8 Ingen hjelpemidler er tillat: Kandidaten får ikke benytte noen hjelpemidler (for eksempel, men ikke begrenset til, bøker, notater, søke på internett), under eksamineringen og får ikke på noe vis etterspørre eller motta hjelp med å besvare oppgavene. Opplysninger som gis søkere i forbindelse med sertifiseringen skal behandles konfidensielt. For eksempel skal ikke oppgaver noteres eller kopieres for eget bruk eller gis videre. En kandidat som ikke følger reglene for eksamineringen kan utelukkes fra videre deltagelse i eksamineringen. En kandidat som bryter sertifiseringsorganets eksamensreglement, må vente minst tolv (12) måneder før vedkommende kan gå opp til ny eksamen. 3.1 Skriftlig prøve Kandidat skal avlegge en skriftlig prøve med spørsmål som ligger innenfor kompetansekravene (se 2.2). Prøven består av følgende to deler, som begge må bestås: 1. En kunnskapstest på 1 time med 60 flervalgsoppgaver (multiple choice). Oppgavene rettes automatisk opp mot fasit. Kandidaten må oppnå minst 70 % riktig. OG 2. En 2-timers drøftingsdel bestående av fire oppgaver. Her skal kandidaten demonstrere kunnskaper (se pkt. 2.2) og bruke disse for å drøfte problemstillingen gitt i oppgaven. Besvarelsen vurderes av sensor opp mot en sensorveiledning. Kandidaten må oppnå samlet vurdering på minst 70 %. Hver av de fire oppgavene gir maksimalt 25 prosentpoeng. Eksempel: 25 % + 25 % + 20 % + 5 % = 75 % = bestått. Oppgavetype Antall spørsmål Tid til disposisjon Krav til bestått Del 1: Flervalgsoppgaver 60 1 time 70 % Del 2: Drøftingsoppgave 4 2 timer 70 % 3.2 Sensur og innsynsrett I tråd med NS-EN ISO/IEC 17024, pkt «Security policies and procedures shall include provisions to ensure the security of examination materials» med underpunkter har ikke kandidater/søkere innsynsrett i oppgaver gitt eller egen besvarelse etter at eksamen er fullført. Besvarelser inkluderes i dette, fordi de normalt avslører oppgaven. For de som ikke har bestått vil sensor begrunne sensuren for del 2 med en tilbakemelding som er tilstrekkelige for å belyse hva som eventuelt har trukket ned. 3.3 Kontinuasjon Dersom en kandidat ikke består en eller begge delprøvene (del 1 og del 2), kan kandidaten kontinuere på den eller de delprøvene som ikke ble bestått. En kandidat som stryker til eksamen, kan ta eksamen om igjen inntil tre ganger, forutsatt at omprøve foretas etter en (1) måned etter siste prøve og ikke senere enn tolv (12) måneder etter den opprinnelige eksamineringen. En kandidat som ikke klarer tredje omprøve skal søke om ny sertifisering i henhold til prosedyre som benyttes for nye søkere, men kan først søke tolv (12) måneder etter dato for siste avlagte omprøve.

5 Page 5 of 8 4 SERTIFISERING For å kunne delta i sertifiseringsprosessen må en aktuell søker tilfredsstille kravene til erfaring eller opplæring (se 2.1). Så snart søknaden godkjennes av DNV GL, endres status fra søker til kandidat. Dokumentasjon må framlegges før sertifiseringsprosessen starter. Ved å søke om sertifisering, aksepterer søkeren betingelsene i sertifiseringsordningen og forplikter seg til å rette seg etter sertifiseringsorganets dokumenter og informasjon. Søknad om sertifisering gjøres via skjema tilgjengelig fra 5 UTSTEDELSE AV SERTIFIKAT Dersom forkunnskapene er tilfredsstillende dokumentert, avlagt eksamen bestått, samt sertifiseringsavgift betalt utstedes et DNV GL kompetansesertifikat. 6 GYLDIGHET 6.1 Gyldighetstid Sertifikatet for rekrutteringspersonell utstedes for en periode på tre år. 6.2 Årlig rapport og årlig sertifiseringsavgift Sertifikatets gyldighet forutsetter at sertifikatinnehaver innen årsskiftet hvert år i gyldighetsperioden innleverer en årlig rapport iht. kravene i punkt 7 i denne tjenestebeskrivelsen, samt at årlig sertifiseringsavgift er betalt. Sertifikatinnehaver er selv ansvarlig for å innlevere den årlige rapporten. DNV GL senderen påminnelse om årlig rapportering til den enkelte sertifikatinnehaver. Sertifikatinnehaver er selv ansvarlig for å oppdatere DNV GL med korrekt kontaktinformasjon i sertifikatperioden. Dette gjøres via e-post til 6.3 Frivillig suspensjon av sertifikatet Sertifikatinnehaver kan med egenmelding midlertidig suspendere sertifikatet i maksimum ett år. Egenmelding med søknad om suspensjon sendes som e-post til I mailen skal det oppgis: Grunnen til ønske om suspensjon Varighet av suspensjon Alternativ kontaktinformasjon i suspensjonsperioden Innehavere av suspendert sertifikat må levere årsrapport som normalt (angi i kommentarfeltet at sertifikatet er suspendert). Sertifikatinnehaver kan reaktivere sertifikatet før suspensjonstiden utløper ved egenmelding, ellers vil sertifikatet reaktiveres uten egenmelding ved periodens utløp. Det vil sendes påminnelse fra DNV GL om at suspensjonsperioden utløper. Sertifikatinnehaver plikter da å melde i fra om endringer i arbeidsforhold som påvirker sertifikatets gyldighet. For midlertidig suspenderte sertifikat må årsavgift betales som normalt og resertifisering utføres som normalt (ingen utsettelse).

6 Page 6 of 8 7 KRAV UNDER SERTIFIKATETS GYLDIGHETSTID Sertifiseringsorganet skal overvåke at sertifikatinnehaveren opprettholder sin kompetanse under sertifikatets gyldighetstid. Dette gjøres ved at sertifikatinnehaver dokumenterer sin kompetanse gjennom: 1.1 vedlikehold av den tilegnede kunnskapen under sertifikatperioden, samt å være oppdatert på ny kunnskap innen fagområdet. 1.2 administrere eller veilede på minst 10 rekrutteringsprosesser årlig* 1.3 innrapportere eventuelle klager innen sertifikatets gyldighetsområde *Sertifikatinnehaveren skal bekrefte det ovenstående ved å fylle ut en rapport som sendes til sertifiseringsorganet. Rapportene skal være levert inn til DNV GL ved hvert årsskifte. Første rapport skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. Dersom sertifikatinnehaveren ikke oppfyller dette krav, kan han/hun måtte gjennomgå en ny prøve for å beholde sertifikatet. For sertifikatinnehaver som har fått utstedt sitt sertifikat i andre kvartal, skal innrapportere minst syv (7) prosesser det første året i sertifikatperioden. 8 KRAV TIL FORNYELSE AV SERTIFIKAT Sertifikatet kan fornyes ved å bestå eksamen for resertifisering. Sertifikatinnehaver plikter å melde seg opp til eksamen i god tid før sertifikatets utløpsdato. DNV GL plikter å varsle om behov for resertifisering minst tre måneder før sertifikatets utløpsdato. Resertifisering skjer hvert tredje år. Resertifiseringseksamen er skriftlig og er berammet til totalt 1 ½ time. Kandidaten må ha minimum 70 % riktig for bestått på den totale eksamen. Ved ikke-bestått kan kandidaten ta omprøve på hele resertifiseringseksamen. Se for øvrig pkt. 3.2 for retningslinjer vedrørende kontinuasjon. Resertifiseringsprøven vil i hovedsak ha som formål å kontrollere at sertifikatinnehaver har holdt seg oppdatert innen fagområdet, og består av følgende: Oppgavetype Antall spørsmål Tid til disposisjon Krav til bestått Flervalgsoppgaver 60 Sanne/falske påstander 20 1,5 timer 70 % Resertifiseringseksamen skal være bestått innen utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode. Sertifikater som har overskredet utløpsdatoen med inntil én måned, skal kun etter nøye vurdering kunne fornyes. Det må i slike tilfeller forutsettes at kandidaten utøver sitt fag, og at det ikke er noen grunn til å betvile hans/hennes fagkunnskap og dyktighet. Ny utløpsdato blir i slike tilfeller tre år fra sertifikatets opprinnelige utløpsdato (ikke dato for utsatt eksamen). En søker kan gå opp til resertifiseringsprøve inntil fire ganger (inkludert første forsøk). Dersom en søker får ikke-bestått på resertifiseringsprøven fire ganger, kan søkeren søke på nytt etter ett år etter at siste eksamen ble avlagt. Søker behandles da i tråd med prosessen for førstegangssertifisering. 9 TILBAKETREKKING AV SERTIFIKAT Sertifiseringsorganet kan trekke tilbake et sertifikat dersom:

7 Page 7 of 8 1. Sertifikatet er utstedt på feil grunnlag 2. Sertifikatinnehaveren viser åpenbar kunnskapssvikt i sin yrkesutøvelse 3. Sertifikatinnehaver opptrer på en måte som ikke er etisk forsvarlig 4. Sertifikatinnehaveren ikke leverer inn årlig rapport til sertifiseringsorganet ved årsskiftet 5. Kompetansen ikke opprettholdes i samsvar med DNV standarden. 6. Sertifikatinnehaveren, eller selskapet den sertifiserte er tilknyttet, har utestående regninger med sertifiseringsorganet 7. Sertifikatinnehaveren ikke melder seg for resertifisering eller ikke består resertifiseringsprøven innen sertifikatets utløpsdato 8. Mislighold av sertifikat, sertifiseringsmerke eller på annen måte opptrer uaktsomt på en måte som kan skade DNV GL 9. Unndragelse av vesentlig informasjon (eks. ikke rapportere klager) 10 RUTINER FOR UTFØRELSE AV SERTIFISERING Sertifiseringsorganet skal utføre personsertifisering i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC EKSAMENS- OG ÅRSAVGIFT Selskapet den sertifiserte er tilknyttet er forpliktet til å betale DNV GL for avtalt tjeneste i henhold til de til enhver tid gjeldende takster, men mindre annen faktureringsinformasjon er oppgitt. Selskapet er videre forpliktet til å betale for behandlingen av søknaden selv om det ikke resulterer i utstedelse av sertifikat. DNV GL forbeholder seg retten til prisendring. Informasjon om de til enhver tid gjeldende avgifter ligger på hjemmesiden under DNV GL kan kreve forhåndsbetaling. Innbetalte avgifter betales ikke tilbake. 12 PUBLIKASJONER DNV GL fører register over sertifiserte personer. Opplysninger fra dette registeret om hva den enkeltes sertifikat omfatter, blir publisert. 13 TAP AV SERTIFIKAT Ved tap av DNV GL-sertifikat skal dette umiddelbart meldes til DNV GL. Nytt sertifikat vil utstedes mot den til enhver tid gjeldende administrative avgiften som er opplyst om på hjemmesiden 14 OPPSIGELSE AV SERTIFIKAT Oppsigelse av et sertifikat skal gjøres senest tre måneder før utsendelse av årlig avgift som skjer i juni hvert år i sertifikatperioden. I praksis betyr dette innen utgangen av februar. Hvis oppsigelse ikke mottas innen denne fristen vil årlig avgift for det inneværende året belastes selskapet. Ved oppsigelse av sertifikatet skal det originale sertifikatet returneres til DNV GL. 15 KLAGERETT Klageretten gjelder søkeren (den som sertifiseres), som har rett til å klage på sertifiseringsbeslutningen (f.eks. sertifikat som trekkes, avslag på søknad eller stryk på eksamen), eller sertifiseringsprosessen som sådan. En eventuell klage fra søker skal behandles i henhold til DNV GLs interne prosedyrer for klagebehandling.

8 Page 8 of 8 Klag inne tre uker: Klage må begrunnes saklig og leveres skriftlig (brev, epost) og senest tre uker etter forholdet klagen gjelder inntraff eller ble gjort kjent for søkeren (f.eks. senest tre uker etter at beslutning om å trekke et sertifikat ble gjort kjent for søkeren). Klager på eksamensresultat: Begrunnelsen fra DNV GL vil være del av resultattilbakemeldingen. Søker kan be om ytterligere begrunnelse, men se pkt. 3.2 om sensur og innsynsrett. Merk at resultater som ligger under 65 % vil ikke være gjenstand for ny sensur Klage på andre beslutninger: Søker må henvende seg skriftlig til DNV GL og be om begrunnelse for beslutningen senest tre uker etter at beslutningen er gjort kjent for søkeren. Klage på sertifiseringsprosessen: Det skal klages så snart som mulig og senest tre uker etter hendelsen(e) det klages på. 16 FORVALTNING AV TJENESTEBESKRIVELSEN Denne tjenestebeskrivelsen er tilgjengelig hos: DNV GL Business Assurance Norway AS Person Certification N-1322 Høvik

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring DNV GL GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla O-P-41Prosedyre for gjennomføring av eksamen GOC - ROC kurs. Utgave: 2.00 Skrevet av: Geir Vareberg Gjelder fra: 25.05.2014 Godkjent av: Olaug Bergset

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Noroff Instituttet. Reglement. Reglement for Noroff Fagskole

Noroff Instituttet. Reglement. Reglement for Noroff Fagskole Noroff Instituttet Reglement Reglement for Noroff Fagskole Innhold 1.0 Skolereglement... 3 2.0 Eksamensreglement... 8 2.1 Obligatoriske oppgaver... 10 3.0 Opptaksreglement... 14 4.0 Utvisningsreglement...

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer