Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører Brannforebyggende elkontroll bolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører Brannforebyggende elkontroll bolig"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører Brannforebyggende elkontroll bolig DNV Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel:

2 Page 2 of 8 Innhold 1 Bakgrunn for sertifiseringsordningen Omfang og hensikt Normative referanser Krav til personell Søknad om eksamen og sertifisering Eksaminering Omprøve Gyldighetsperiode Krav under sertifikatets gyldighetsperiode Overvåkning av sertifikatinnehaveren under sertifikatets gyldighetstid Krav til fornyelse av sertifikat Ansvar Rutiner for utførelse av sertifisering Eksamens- og årsavgift Publikasjoner Tap av sertifikat og/eller ID-kort Oppsigelse av sertifikat Sertifiseringskomité Klagerett Forvaltning av tjenestebeskrivelsen... 8 Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 8

3 Page 3 of 8 1 BAKGRUNN FOR SERTIFISERINGSORDNINGEN DNV GL Business Assurance Norway AS (heretter kalt DNV GL) er et upartisk sertifiseringsorgan som kan verifisere at en person har relevant kompetanse i form av grunnutdannelse, yrkeserfaring, teoretiske og praktiske kunnskaper om Brannforebyggende elkontroll bolig. Branner forårsaket av elektriske tennkilder og branner forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel av bygningsbrannene i Norge. Dersom feil kan oppdages og utbedres og feil bruk forebygges, uten at skade skjer, kan menneskeliv og betydelige verdier spares. Dette kan bla. gjennomføres ved bruk av inspeksjonsorgan og sertifisert personell som utfører kontroll av elektriske installasjoner og som gir informasjon om bruk av elektrisk utstyr. Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner kan ha flere formål. Eksempler på slike kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer, brannforebyggende elkontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap. Kontroll av elektriske installasjoner som en tjeneste i markedet må ikke forveksles med den lovpålagte myndighetskontrollen som utføres. 2 OMFANG OG HENSIKT NEK : utgave «Kompetanse for kontrollforetak og personell» spesifiserer kompetansekrav til personell som skal utføre brannforebyggende elkontroll av elektriske anlegg i boliger (Brannforebyggende elkontroll bolig). Normen beskriver også krav til personell som ønsker sertifisering. Brannforebyggende elkontroll bolig er ikke en fullstendig tilstandskontroll av den elektriske installasjonen i boligen, men en begrenset kontroll, iht. NEK , av de elektriske farekilder som statistisk sett hyppigst fører til brann i boliger. MERKNAD Denne tjenestebeskrivelsen kan også anvendes for driftsbygninger i små bruk. Elektriske installasjoner i andre driftsbygninger er å betrakte som landbruksinstallasjoner 3 NORMATIVE REFERANSER Denne tjenestebeskrivelsen omfatter også bestemmelser fra andre publikasjoner, som daterte eller udaterte referanser. Disse normative referansene kan være nevnt på aktuelle steder i denne tjenestebeskrivelsen og de er listet opp nedenfor. Dersom daterte referanser blir endret eller revidert, vil endringen eller revisjonen ikke gjelde for denne tjenestebeskrivelsen. De vil bli gjeldende bare gjennom utgivelse av et endringsblad eller en revidert utgave av tjenestebeskrivelsen. For udaterte referanser, gjelder den siste utgaven av den refererte publikasjonen. NS-EN ISO/IEC 17024:2012, Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for sertifisering av personell NEK Kompetanse for kontrollforetak og personell Krav til personell Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 8

4 Page 4 of 8 NEK : Kompetanse for kontrollforetak og personell - Utførelse FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr ONO-2-5-i1 Håndbok for sertifisering av personell, DNV GL 4 KRAV TIL PERSONELL 1.1. formell utdanning fagbrev innen elektrofag iht. opplæringsloven eller tilsvarende. MERKNAD Med "eller tilsvarende" menes f.eks. at en elektroingeniør (master/bachelor) med relevant praktisk erfaring innen verifikasjon, feilsøking, service mv. kan tilfredsstille kravet til formell utdanning. Sertifiseringsorganet avgjør om søkerens praktiske erfaring er relevant. 4.2 praksis minst tre (3) års praksis, etter bestått fagbrev, som elektriker i boliginstallasjoner eller tilsvarende. MERKNAD Med "eller tilsvarende" menes at annen relevant praksis kan vurderes av sertifiseringsorganet. 4.3 tilleggskompetanse Kandidaten skal inneha nødvendig kompetanse til å utføre Brannforebyggende elkontroll bolig spesifisert i NEK Kandidaten skal kjenne til kravene til inspeksjonsorgan som skal forestå Brannforebyggende elkontroll bolig. Søkeren skal også kjenne til kravene til godkjenning av inspeksjonsorgan og hvilke krav som gjelder for inspeksjonsorganet i godkjenningsperioden. Kandidaten skal forstå bakgrunnen for og på korrekt måte kunne gjennomføre hvert enkelt kontroll- og informasjonspunkt spesifisert i NEK MERKNAD Kontroll- og informasjonspunktene spesifisert i NEK og beskrivelsene av disse, uttrykker de kompetansemål som er nødvendig for å oppfylle kravene til tilleggskompetanse i dette avsnittet. Denne normen setter ikke krav til hvorledes søkeren skal tilegne seg tilleggskompetansen før sertifisering. Kompetansen kan tilegnes gjennom f.eks. kurs, internopplæring i bedrift eller ved selvstudium. Eksaminering blir derfor den viktigste evalueringsmekanismen for å kvalitetssikre søkerens kompetanse før sertifisering. 5 SØKNAD OM EKSAMEN OG SERTIFISERING For å avlegge eksamen må aktuell søker tilfredsstille kravene til forkunnskaper, se punkt 4. Dokumentasjon må vedlegges søknad. Eksamensresultatene er gyldige i 12 måneder. All dokumentasjon må være sertifiseringsorganet til hende innen disse 12 månedene for at eksamensbevis eller sertifikat kan utstedes. Ved å søke om eksamensbevis/ sertifisering, aksepterer søkeren betingelsene i Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 8

5 Page 5 of 8 sertifiseringsordningen for Brannforebyggende elkontroll bolig og forplikter seg til å rette seg etter sertifiseringsorganets dokumenter og informasjon. Søknad om eksamensbevis og sertifisering sendes DNV GL via DNG GL sine hjemmesider. Iht. NEK kan et sertifikat brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller iht. normen. Sertifikatet er gyldig i 5 år. Ved eksamen faktureres en eksamensavgift. Årlig avgift faktureres til aktive sertifikatinnehavere hvert år så lenge sertifikatet er gyldig. Ved sertifisering er det krav om årlig rapportering. Iht. NEK kan et eksamensbevis brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller iht. normen, så fremt kunden ikke krever sertifisering. Eksamensbeviset er gyldig i 5 år. Ved eksamen faktureres en eksamensavgift. Ved bestått eksamen og utstedelse av eksamensbevis faktureres det ett beløp for hele gyldighetsperioden som dekker drift/vedlikehold av tjenesten. Se prisliste på hjemmesiden. 6 EKSAMINERING Søkeren skal eksamineres gjennom sertifiseringsorganet ved en teoretisk prøve. Ved denne prøven får søkeren ikke benytte hjelpemidler. Legitimasjonskontroll utføres iht. instrukser og skjer i forbindelse med eksamineringen. Søkeren prøves direkte og indirekte på kunnskap innen kravene i NEK kapittel 7. Eksamen skal inneholde flervalgspørsmål som angitt i tabellen nedenfor. Til hvert spørsmål skal det være fire svaralternativer der kun ett alternativ er riktig. Man kan oppnå maks ett poeng per oppgave, og man får ikke minuspoeng ved å svare feil. Spørsmålene skal være valgt av sertifiseringsorganet på en uforutsigbar måte fra den gyldige spørsmålsbanken. Vedrørende antall spørsmål, eksamenstid og faglig rammeverk, se tabellen nedenfor. Tabell 1 Eksamensinnhold, tid og krav til bestått ved eksamen Eksamensform Antall spørsmål Bestått Tid til disposisjon Flervalgsoppgaver 40 spørsmål iht. NEI % 60 minutter 7 OMPRØVE 7.1 En søker som bryter sertifiseringsorganets eksamensreglement, må vente minst tolv (12) måneder før vedkommende kan gå opp til ny eksamen. 7.2 En søker som stryker til eksamen, kan ta den om igjen inntil tre ganger, forutsatt at omprøve foretas først etter en (1) måned etter siste prøve, men ikke senere enn tolv (12) måneder etter den opprinnelige eksamineringen. 7.3 En søker som ikke klarer tredje omprøve, skal søke om ny eksaminering i henhold til prosedyre som benyttes for nye søkere, men kan først søke tolv (12) måneder etter dato for siste avlagte omprøve. Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 8

6 Page 6 of 8 8 GYLDIGHETSPERIODE Sertifikatet for Brannforebyggende elkontroll bolig blir utstedt for en periode på fem (5) år. Gyldighetsperioden kan først begynne når alle krav til sertifisering er tilfredsstilt. Sertifikatet er gyldig så fremst årlig rapport leveres hvert år i sertifikatperioden. Eksamensbevis for Brannforebyggende elkontroll bolig blir utstedt for en periode på fem (5) år. 9 KRAV UNDER SERTIFIKATETS GYLDIGHETSPERIODE Sertifiseringsorganet kan trekke tilbake et sertifikat dersom: a) et vesentlig avbrudd i utførelse av elkontroll inntreffer innenfor sertifiseringsomfanget b) sertifikatet er utstedt på feil grunnlag c) sertifikatinnehaveren viser åpenbar kunnskapssvikt i sin yrkesutøvelse d) kompetansen ikke opprettholdes i samsvar med denne normen e) sertifikatinnehaveren ikke leverer årlig rapport til sertifiseringsorganet innen fristen f) sertifikatet brukes utenfor sertifiseringsomfanget g) sertifiseringsorganet finner bevis for annen uetisk fremferd som ikke er forenlig med prosedyrene for sertifisering h) sertifiseringsmerket er misbrukt i) den årlige avgiften og/eller andre avgifter ikke er betalt innen tidsfristen 10 OVERVÅKNING AV SERTIFIKATINNEHAVEREN UNDER SERTIFIKATETS GYLDIGHETSTID Sertifiseringsorganet skal overvåke at sertifikatinnehaveren opprettholder sin kompetanse under sertifikatets gyldighetstid, og skal derfor vurdere de årlig innsendte rapportene fra sertifikatinnehaverne med hensyn på: a) faglig oppdatering b) attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE c) en sporbar liste over alle relevante oppdrag i løpet av kalenderåret d) rapportering av eventuelle klager på sertifikatinnehaverens arbeid innen sertifikatets gyldighetsområde Rapportene skal være levert inn til tjenesteansvarlig i DNV GL innen hvert årsskifte. Første rapport skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. Det kan bli foretatt stikkprøver ved at sertifiseringsorganet ber om å få tilsendt en eller flere rapporter fra listen over oppdrag. Sertifiseringsorganet skal sende en påminnelse til sertifikatinnehaver om fristen for innsending av årsrapport. 11 KRAV TIL FORNYELSE AV SERTIFIKAT Ved utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode kan sertifiseringen fornyes av sertifiseringsorganet for en ny periode på fem (5) år, basert på følgende krav: Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 8

7 Page 7 of 8 a) dokumentasjon for tilfredsstillende arbeidsaktivitet uten vesentlig avbrudd (årlig rapport) b) gjennomført en tilfredsstillende re-eksaminering i henhold til spesifikasjoner angitt i tabellen nedenfor Tabell 2 Eksamensinnhold, tid og krav til bestått ved resertifiseringseksamen Eksamensform Antall spørsmål Bestått Tid til disposisjon Flervalgsoppgaver 40 spørsmål iht. NEI % 60 minutter Sertifiseringsorganet skal varsle sertifikatinnehaver om at sertifikatperioden utløper senest seks måneder før sertifikatets utløp slik at sertifikatinnehaver kan søke om resertifisering før sertifikatperioden utløper. Søknad om sertifisering sendes DNG GL i form av e-post eller søknadsskjema på web. 12 ANSVAR DNV GL som sertifiseringsorgan er ikke ansvarlig dersom en tredjepart helt eller delvis underkjenner et DNV GL sertifikat, og som unnlater å plassere bestillinger basert på dette forhold. DNV GL frasies også ethvert ansvar ved skadeerstatningskrav fra tredjepart mot kunde i tilfeller hvor tredjeparts forventninger til kvalitet ikke er oppfylt. 13 RUTINER FOR UTFØRELSE AV SERTIFISERING Sertifiseringsorganet skal utføre personellsertifisering i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 17024:2012, Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for sertifisering av personell 14 EKSAMENS- OG ÅRSAVGIFT Foretaket er forpliktet til å betale DNV GL for avtalt tjeneste i henhold til de til enhver tid gjeldende takster. Foretaket er videre forpliktet til å betale for behandlingen av søknaden selv om det ikke resulterer i utstedelse av sertifikat. DNV GL forbeholder seg retten til prisendring. Informasjon om de til enhver tid gjeldende avgifter ligger på hjemmesiden under DNV GL kan kreve forhåndsbetaling. Innbetalte avgifter betales ikke tilbake. 15 PUBLIKASJONER DNV GL fører register over sertifisert personell. Opplysninger fra dette registeret om hva den enkeltes sertifikat omfatter, blir publisert Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 8

8 Page 8 of 8 16 TAP AV SERTIFIKAT, EKSAMENSBEVIS OG/ELLER ID-KORT Ved tap av DNV GL sertifikat, eksamensbevis eller ID-kort skal dette umiddelbart meldes til DNV GL. Nytt sertifikat, eksamensbevis og/eller ID-kort vil utstedes mot den til enhver tid gjeldende administrative avgiften som er opplyst om på hjemmesiden 17 OPPSIGELSE AV SERTIFIKAT Oppsigelse av et sertifikat skal gjøres senest tre måneder innen utsendelse av årlig avgift som skjer i mai hvert år i sertifikatperioden. I praksis betyr dette innen utgangen av januar. Hvis oppsigelse ikke mottas innen denne fristen vil årlig avgift for det inneværende året belastes foretaket. Ved oppsigelse av sertifikatet skal det originale sertifikatet samt ID-kort returneres til DNV GL. 18 SERTIFISERINGSKOMITÉ En sertifiseringskomité skal oppnevnes av DNV GL i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 17024:2003, Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for sertifisering av personell 19 KLAGERETT Dersom kandidaten ønsker å klage på utfallet, skal vedkommende henvende seg skriftlig til DNV GL og be om begrunnelse for DNV GLs beslutning om ikke å utstede sertifikat. Frist for å be om begrunnelse er tre uker etter mottak av resultatet. Klagen skal behandles iht. DNV GLs retningslinjer for klagebehandling beskrevet i ONO 2-5 Quality Manual Personnel Certification-i1. Utfallet av klagebehandlingen meddeles kandidaten skriftlig. DNV GL er ansvarlig for dette. 20 FORVALTNING AV TJENESTEBESKRIVELSEN Denne tjenestebeskrivelsen er tilgjengelig hos: DNV GL Business Assurance Norway AS Personsertifisering N-1322 Høvik Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 8

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring DNV GL GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

Rekrutteringspersonell

Rekrutteringspersonell Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Rekrutteringspersonell DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Reviewed by: Valid for: Revision:

Detaljer

NEK 405-3: 2010 2010-03-17

NEK 405-3: 2010 2010-03-17 1 NEK 405-3:2010 NEK NEK 405-3: 2010 2010-03-17 Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Krav til personell, sertifiseringsordning

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-2:2014 NEK 405-2-2:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til utførelse Krav til inspeksjonsorgan

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Frokostmøte 22. juni

Frokostmøte 22. juni Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Hva er

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg RUNDSKRIV NR. 31/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla O-P-41Prosedyre for gjennomføring av eksamen GOC - ROC kurs. Utgave: 2.00 Skrevet av: Geir Vareberg Gjelder fra: 25.05.2014 Godkjent av: Olaug Bergset

Detaljer

STATENS STANDARDAVTALER FOR IT-ANSKAFFELSER. Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer

STATENS STANDARDAVTALER FOR IT-ANSKAFFELSER. Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer STATENS STANDARDAVTALER FOR IT-ANSKAFFELSER Vedlikeholdsavtalen Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer Utgitt av Statskonsult 1994 Elektronisk versjon revidert september

Detaljer