Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring DNV GL GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: GLgl.com

2 Page 2 of 9 Innhold 1 Bakgrunn for sertifiseringsordningen Omfang og hensikt Normative referanser Krav for å bli sertifisert Søknad om eksamen og sertifisering Eksaminering Klagerett Gyldighetsperiode Krav under sertifikatets gyldighetsperiode Overvåkning av sertifikatinnehaveren under sertifikatets gyldighetstid Krav til fornyelse av sertifikat Ansvar Rutiner for utførelse av sertifisering Eksamens- og årsavgift Publikasjoner Tap av sertifikat og/eller ID-kort Oppsigelse av sertifikat Sertifiseringskomité Forvaltning av tjenestebeskrivelsen... 9 Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 9

3 Page 3 of 9 1 BAKGRUNN FOR SERTIFISERINGSORDNINGEN DNV GL Business Assurance Norway AS (heretter kalt DNV GL) er et upartisk sertifiseringsorgan som kan verifisere at en person har relevant kompetanse i form av grunnutdannelse, yrkeserfaring, teoretiske og praktiske kunnskaper om kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr for Næringsbygg, samt Brannforebyggende elkontroll bolig. Branner forårsaket av elektrisk feil, og feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel av bygningsbrannene i Norge. Dersom feil kan oppdages og utbedres, og feil bruk forebygges, kan menneskeliv og betydelige verdier spares. Dette kan bla. gjennomføres ved bruk av inspeksjonsorgan og sertifisert personell som utfører kontroll av elektriske installasjoner og som gir informasjon om bruk av elektrisk utstyr. Kontroll av elektriske installasjoner kan ha flere formål. Eksempler på slike kan være kontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartsvurderinger på vegne av byggherre, kontroll i forbindelse med utleie, kontroll i forbindelse med vedlikehold, brannforebyggende kontroll av bygg i forbindelse med forsikringsavtaler mv. Merknad - Kontroll av elektriske installasjoner som en tjeneste må ikke forveksles med eventuelle lovpålagte tilsyn utført av Det lokale Eltilsynet. 2 OMFANG OG HENSIKT NEK 405-3: utgave, Kompetanse for foretak og personell, Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring. Krav til personell, sertifiseringsordning og metode spesifiserer krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell som skal utføre kontroll av elektriske lavspenningsanlegg og kontroll av elektrisk utstyr. Denne normen spesifiserer også krav til metodikk for gjennomføring av elkontroll. Formål med kontrollen bestemmes i samarbeid mellom kontrollforetaket og oppdragsgiver (byggherre, forvalter, huseier, forsikringsselskap mv.) Kontrollen skal foretas for å vurdere samsvar i forhold til spesifiserte krav og/eller risikoen knyttet til de objekter eller sett av objekter som omfattes av kontrollen. Kontrollen kan følges opp med en beskrivelse av anbefalte tiltak og en prioritering av disse ut i fra analysens formål. VIKTIG! For å utøve kontrollvirksomhet iht. NEK må den sertifiserte kontrolløren være tilknyttet et foretak som er sertifisert iht. NEK Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak. NEK beskriver krav til kontrollforetak. 3 NORMATIVE REFERANSER Denne tjenestebeskrivelsen omfatter også bestemmelser fra andre publikasjoner, som daterte eller udaterte referanser. Disse normative referansene kan være nevnt på aktuelle steder i denne tjenestebeskrivelsen og de er listet opp nedenfor. Dersom daterte referanser blir endret eller revidert, vil Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 9

4 Page 4 of 9 endringen eller revisjonen ikke gjelde for denne tjenestebeskrivelsen. De vil bli gjeldende bare gjennom utgivelse av et endringsblad eller en revidert utgave av tjenestebeskrivelsen. For udaterte referanser, gjelder den siste utgaven av den refererte publikasjonen NS-EN ISO/IEC 17024:2012, Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for sertifisering av personell NEK kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. FKE - Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk ONO 2-5 Quality Manual for Personnel Certification-i1 4 KRAV FOR Å BLI SERTIFISERT 4.1 Krav til forkunnskaper For å bli sertifisert til å utføre kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr/maskiner må en kandidat oppfylle krav til formell utdanning, praksis og tilleggskompetanse som beskrevet i NEK 405-3, samt bestå sertifiserende prøve. Kandidaten skal inneha nødvendig elektrofaglig kompetanse og metodekompetanse til å utføre kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr/maskiner i henhold til NEK Kandidaten skal dokumentere minst følgende kunnskaper: a) Formell utdanning tilsvarende fagbrev innen elektrofag iht. opplæringsloven eller tilsvarende, og b) minimum tre (3) års relevant praksis iht. krav spesifisert i punkt 4.2, etter endt utdanning. 4.2 Relevant praksis Relevant praksis kan være prosjektering, utførelse, vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg, elektrisk utstyr og maskiner i næringsbygg og industri. 4.3 Måleutstyr Personell som skal utføre kontroll skal være kjent med måleutstyrets funksjoner. Personen som skal utføre kontrollen skal kunne vurdere om utstyrets spesifikasjoner er tilfredsstillende for oppdraget, jfr. Avsnitt 7 i NEK Tilleggskompetanse innen spesielle fagområder Den som skal utføre kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr skal kunne bekrefte overfor oppdragsgiver at vedkommende har nødvendig kompetanse innen relevante typer elektriske installasjoner, maskiner og elektrisk utstyr (faglig virkeområde). MERKNAD - Slike fagområder kan være for eksempel: elektriske anlegg i sykehus, elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser), lavspennings automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i Exområder, maritime elektriske anlegg, høyspenningsanlegg i bygninger, lavspennings forsyningsanlegg, høyspennings forsyningsanlegg, lavspennings ledningsanlegg, høyspennings ledningsanlegg, elektriske anlegg, elektriske anlegg knyttet til jernbane og sporveisdrift Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 9

5 Page 5 of 9 5 SØKNAD OM EKSAMEN OG SERTIFISERING For å avlegge eksamen må aktuell søker tilfredsstille kravene til forkunnskaper. Dokumentasjon må vedlegges søknad. Eksamensresultatene er gyldige i 12 måneder. All dokumentasjon må være sertifiseringsorganet til hende innen disse 12 månedene. Ved å søke om eksamensbevis/ sertifisering, aksepterer søkeren betingelsene i sertifiseringsordningen for Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring og forplikter seg til å rette seg etter sertifiseringsorganets dokumenter og informasjon. Søknad om eksamensbevis og sertifisering sendes DNV GL via DNV GL sine hjemmesider. Iht. NEK kan et sertifikat brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller iht. normen. Sertifikatet er gyldig i 5 år. Ved eksamen faktureres en eksamensavgift. Årlig avgift faktureres til aktive sertifikatinnehavere hvert år så lenge sertifikatet er gyldig. Ved sertifisering er det krav om årlig rapportering. Iht. NEK kan eksamensbevis brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller iht. normen, så fremt kunden ikke krever sertifisering. Eksamensbeviset er gyldig i 5 år. Ved eksamen faktureres en eksamensavgift. Ved bestått eksamen og utstedelse av eksamensbevis faktureres det ett beløp for hele gyldighetsperioden som dekker drift/vedlikehold av tjenesten. Se prisliste på hjemmesiden. 6 EKSAMINERING Søkeren prøves direkte og indirekte på kunnskap innen kravene i NEK og NEK Rammer Eksamen skal inneholde flervalgsspørsmål og caseoppgaver. Til flervalgsspørsmålene iht. NEK er det er det tre svaralternativer der kun ett alternativ er riktig. Spørsmålene skal være valgt av sertifiseringsorganet på en uforutsigbar måte. For krav til eksamensform, antall spørsmål, eksamenslengde og krav til bestått, se tabell 1. Tabell 1 Eksamensinnhold, tid og krav til bestått ved eksamen Eksamensform Antall spørsmål Bestått Tid til disposisjon Flervalgsoppgaver 40 spørsmål iht. NEK 405-2, med fire svaralternativer 80 % 60 minutter Flervalgsoppgaver 20 spørsmål iht. NEK 405-3, med tre svaralternativer 80 % 3 timer til fri Caseoppgaver 2 caseoppgaver med 20 sp.mål iht. NEK % disp. Merknad - Kravet til flervalgsoppgaver iht NEK kan utelates dersom kandidaten er sertifisert iht til denne normen. Tiden til rådighet for å avlegge eksamen blir i slike tilfeller redusert til 3 timer. *MERKNAD - Spesielle behov (eks. dysleksi) må dokumenteres ifm oppmelding til eksamen Gjennomføring av eksamen Ved eksaminering skal kandidaten vise gyldig legitimasjon Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 9

6 Page 6 of Bruk av hjelpemidler er ikke tillatt for eksamen iht NEK For de øvrige deler av eksamen kan det kun benyttes skriftlige hjelpemidler. Elektroniske hjelpemidler som PC og telefon er ikke tillatt En kandidat som bryter sertifiseringsorganets eksamensreglement skal utelukkes fra videre deltakelse i eksamen og må vente minst 12 måneder før vedkommende kan gå opp til ny eksamen 1.3. Omprøve En søker som bryter sertifiseringsorganets eksamensreglement, må vente minst 12 måneder før vedkommende kan avlegge omprøve En søker som stryker til eksamen, kan ta den om igjen inntil tre ganger, forutsatt at omprøve foretas først etter en (1) måned etter siste prøve, men ikke senere enn 12 måneder etter den opprinnelige eksamineringen En søker som ikke klarer tredje omprøve, kan søke om ny eksaminering i henhold til prosedyre som benyttes for nye søkere, men kan først søke 12 måneder etter dato for siste avlagte omprøve Stryker man kun på én del, tas omprøven kun i den delen man har strøket på, eksempelvis, om man har bestått flervalgsoppgavene tar man kun omprøve på caseoppgavene, og vica versa. Tiden man da har til disposisjon på de invividuelle delene er som følger: Tabell 2 Eksamensinnhold, tid og krav til bestått ved omprøve Eksamensform Antall spørsmål Bestått Tid til disposisjon Flervalgsoppgaver 40 spørsmål iht. NEK % 60 minutter Flervalgsoppgaver 20 spørsmål iht. NEK % 45 minutter Caseoppgaver 2 caseoppgaver med 20 sp.mål iht. NEK % 2 t, 15 minutter 7 KLAGERETT Søkeren (den som eksamineres) har rett til å klage. En eventuell klage skal behandles i henhold til DNV GLs interne prosedyrer for klagebehandling. Med klager forstås her enten klage på selve beslutningen om sertifisering eller på sertifiseringsprosessen. Dette inkluderer ikke klager på sertifikatinnehaver. Når kandidaten ønsker å klage må vedkommende henvende seg skriftlig til DNV GL og be om begrunnelse for DNV GLs beslutning om ikke å utstede sertifikat. Frist for å be om begrunnelse er tre uker etter at utfallet er kjent for kandidaten. 8 GYLDIGHETSPERIODE Sertifikatet for Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring, blir utstedt for en periode på fem (5) år. Gyldighetsperioden kan først begynne når alle krav til sertifisering er tilfredsstilt. Sertifikatet er gyldig så fremst årlig rapport leveres hvert år i sertifikatperioden. Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 9

7 Page 7 of 9 9 KRAV UNDER SERTIFIKATETS GYLDIGHETSPERIODE Sertifiseringsorganet kan trekke tilbake et sertifikat dersom: a) et vesentlig avbrudd i utførelse av elkontroll inntreffer innenfor sertifiseringsomfanget b) sertifikatet er utstedt på feil grunnlag c) sertifikatinnehaveren viser åpenbar kunnskapssvikt i sin yrkesutøvelse d) kompetansen ikke opprettholdes i samsvar med denne normen e) sertifikatinnehaveren ikke leverer årlig rapport til sertifiseringsorganet innen fristen f) sertifikatet brukes utenfor sertifiseringsomfanget g) sertifiseringsorganet finner bevis for annen uetisk fremferd som ikke er forenlig med prosedyrene for sertifisering h) dersom sertifikatinnehaver påtar seg oppdrag vedkommende ikke kan dokumentere kompetanse på i) sertifiseringsmerket er misbrukt j) den årlige avgiften og/eller andre avgifter ikke er betalt innen tidsfristen 10 OVERVÅKNING AV SERTIFIKATINNEHAVEREN UNDER SERTIFIKATETS GYLDIGHETSTID Sertifiseringsorganet skal overvåke at sertifikatinnehaveren opprettholder sin kompetanse under sertifikatets gyldighetstid, og skal derfor vurdere de årlig innsendte rapportene fra sertifikatinnehaverne med hensyn på: a) attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE b) en sporbar liste over oppdrag i løpet av kalenderåret, minimum 4 oppdrag eller 100 timer feltarbeid inklusive rapportering. Rapportering av evntuelle klager på sertifikatinnehavers arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde. Rapportene skal være levert inn til tjenesteansvarlig i DNV GL innen hvert årsskifte. Første rapport skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. Det kan bli foretatt stikkprøver ved at sertifiseringsorganet ber om å få tilsendt en eller flere rapporter fra listen over oppdrag. Sertifiseringsorganet skal sende en påminnelse til sertifikatinnehaver om fristen for innsending av årsrapport. 11 KRAV TIL FORNYELSE AV SERTIFIKAT Ved utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode kan sertifiseringen fornyes av sertifiseringsorganet for en ny periode på fem - 5 år, basert på følgende krav: a) dokumentasjon for tilfredsstillende arbeidsaktivitet uten vesentlig avbrudd (årlig rapport) b) gjennomført en tilfredsstillende re-eksaminering i henhold til spesifikasjoner angitt i denne normen Det er sertifikatinnehavers ansvar å sørge for at resertifisering gjennomføres før sertifikatets utløpsdato Innhold, bedømmelse, gjennomføring av re-eksaminering og omprøve Resertifiseringseksamen består av 40 flervalgsspørsmål med tre svarsalternativer der kun ett alternativ er riktig. Flervalgsspørsmålene skal avdekke kandidatens kompetanse innenfor både brannforebyggende elkontroll bolig og elkontroll næring. Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 9

8 Page 8 of 9 Tabell 3 Eksamensinnhold, tid og krav til bestått ved resertifisering Eksamensform Antall spørsmål Bestått Tid til disposisjon Flervalgsoppgaver 20 spørsmål iht. NEK % 60 minutter Flervalgsoppgaver 20 spørsmål iht. NEK Skriftlige hjelpemidler kan benyttes. Elektroniske hjelpemidler som PC og telefon er ikke tillatt. *MERKNAD - Spesielle behov (eks. dysleksi) må dokumenteres ifm oppmelding til eksamen. 12 ANSVAR DNV GL som sertifiseringsorgan er ikke ansvarlig dersom en tredjepart helt eller delvis underkjenner et DNV GL sertifikat, og som unnlater å plassere bestillinger basert på dette forhold. DNV GL frasies også ethvert ansvar ved skadeerstatningskrav fra tredjepart mot kunde i tilfeller hvor tredjeparts forventninger til kvalitet ikke er oppfylt. 13 RUTINER FOR UTFØRELSE AV SERTIFISERING Sertifiseringsorganet skal utføre personellsertifisering i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 17024:2012, Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for sertifisering av personell 14 EKSAMENS- OG ÅRSAVGIFT Foretaket er forpliktet til å betale DNV GL for avtalt tjeneste i henhold til de til enhver tid gjeldende takster. Foretaket er videre forpliktet til å betale for behandlingen av søknaden selv om det ikke resulterer i utstedelse av sertifikat. DNV GL forbeholder seg retten til prisendring. Informasjon om de til enhver tid gjeldende avgifter ligger på hjemmesiden under DNV GL kan kreve forhåndsbetaling. Innbetalte avgifter betales ikke tilbake. 15 PUBLIKASJONER DNV GL fører register over sertifisert personell. Opplysninger fra dette registeret om hva den enkeltes sertifikat omfatter, blir publisert Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 9

9 Page 9 of 9 16 TAP AV SERTIFIKAT OG/ELLER ID-KORT Ved tap av DNV GL sertifikat eller DNV GL utstedt ID kort skal dette umiddelbart meldes til DNV GL. Nytt sertifikat og/eller ID kort vil utstedes mot den til enhver tid gjeldende administrative avgiften som er opplyst om på hjemmesiden 17 OPPSIGELSE AV SERTIFIKAT Oppsigelse av et sertifikat skal gjøres senest tre måneder innen utsendelse av årlig avgift som skjer i mai hvert år i sertifikatperioden. I praksis betyr dette innen utgangen av januar. Hvis oppsigelse ikke mottas innen denne fristen vil årlig avgift for det inneværende året belastes foretaket. Ved oppsigelse av sertifikatet skal det originale sertifikatet samt ID-kort returneres til DNV GL. 18 SERTIFISERINGSKOMITÉ En sertifiseringskomité skal oppnevnes av DNV GL. 19 FORVALTNING AV TJENESTEBESKRIVELSEN Denne tjenestebeskrivelsen er tilgjengelig hos: eller du kan få den tilsendt ved å henvende deg til Andreas Kolstø Hilde Karine Johnsen of 9

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

Frokostmøte 22. juni

Frokostmøte 22. juni Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Hva er

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla O-P-41Prosedyre for gjennomføring av eksamen GOC - ROC kurs. Utgave: 2.00 Skrevet av: Geir Vareberg Gjelder fra: 25.05.2014 Godkjent av: Olaug Bergset

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer