Velkommen til Ølen vidaregåande skule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Ølen vidaregåande skule"

Transkript

1 Informasjonshefte skuleåret

2 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret Når august står for døra begynner det å krible litt etter å kome i gong igjen etter ein lang og god ferie! For nye elevar og tilsette kriblar det nok litt ekstra når skulestart nærmar seg! Me gleder oss til å starte opp eit nytt skuleår. Store deler av skulen vår har fått nye vindauge denne sommaren. Byggfag startar opp i nye flotte lokale bak Shell i Ølen, det medfører litt om-rokkering av undervisningsromma i hovudbygget også. Med andre ord- alt ligg til rette for eit godt arbeidsår på Ølen vgs! Nytt av året er tilbod om breiddeidrett også for yrkesfagelevane våre. Etter fleire år med tilbod om breiddeidrett for elevane på studiespesialiserande utdanningsprogram, tilbyr me no faget også for VG1 yrkesfag. Over to år er det mogeleg å fullføre eit 5 timars kurs utan at det går ut over opplæringa i dei andre faga. Så anten du skal begynne på yrkesfag (VG1) eller på studiespesialiserande, er det lurt å tenkje gjennom om dette er noko du har lyst til. Fagvalet gjer du like etter skulestart. Eit godt og inkluderande læringsmiljø er ein suksessfaktor for å lære og å få gode resultat. Elevundersøkinga har gjennom fleire år gitt klare signal om at elevane ved Ølen vgs trivst, får faglege utfordringar og har lyst å lære. Resultata frå eksamensperioden i vår stadfestar at læringsresultata ved skulen er gode. Gode lærarkrefter, gode, konstruktive tilbakemeldingar på arbeidet du gjer, positive forventningar til deg som elev, er andre viktige stikkord for å lære. Men aller viktigast er din eigen innsats. Jamn arbeidsinnsats frå dag ein, engasjement i di eiga læring, setje mål og arbeide aktivt for å nå desse, er det aller viktigaste som må til for at du skal få eit godt og utbyterikt skuleår. Til slutt vil eg ynskje både elevar og tilsette eit godt, utviklande og lærerikt arbeidsår! Lukke til! Helsing Ruth J. Sæle -rektor

3 VELKOMMEN TIL ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE I skulebrosjyra finn du nyttig og viktig informasjon, og du bør ta vare på brosjyra til skuleåret er avslutta. Del 1: Diverse informasjon om - og frå skulen, m.a.: Utdanningsprogram Organisering av skuledagen Skulebøker, PC-ordning Kantina Lånekassen Skuleskyss Skulerute Tilsette ved skulen Rom plan Del 2: Ordensreglement for elevar i vidaregåande skular i Rogaland Dette bør du setje deg godt inn i. Her står det om rettane og pliktene dine, og om ev. reaksjonar ved brot på reglementet. Del 3: Rettleiing for vurdering i Rogaland fylkeskommune Her vert det gitt særskild informasjon om vurdering, derunder eksamen. 7 Kontaktinformasjon: ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE 2013/2014 Adressa til skulen er : Litlehagen, 5580 Ølen Tlf. nr: Faks: E-post: Heimeside:

4 Ølen vidaregåande skule har seks utdanningsprogram: Studieførebuande utdanningsprogram: - Studiespesialiserande utdanningsprogram (forkorta til ST) med programområda: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi - 1 VG1 grupper - 1 VG2 gruppe - 2 VG3 grupper - 1 gruppe påbygg til generell studiekompetanse Yrkesfaglege utdanningsprogram: - Bygg og anleggsteknikk (forkorta til BA) - 1 VG1 gruppe - 1 VG2 gruppe: Byggteknikk - Elektrofag (forkorta til EL) - 1 VG1 gruppe - 2 VG2 grupper: Elenergi - Helse og oppvekstfag (forkorta til HO) - 1 VG1 gruppe - 0,5 VG2 gruppe: Helsearbeidarfag - 0,5 VG2 gruppe: Barne- og ungdomsarbeidarfag - Restaurant og matfag (forkorta til RM) - 0,5 VG1 gruppe - Teknikk og industriell produksjon (forkorta til TIP) - 2 VG1 grupper - 1 VG2 gruppe: Industriteknologi Grunnleggjande norskopplæring for minoritetar - 1 basisgruppe Alternativ opplæring : - 1 gruppe med tilrettelagt opplæring i arbeidstrening (AOI ) ST: VG1, VG2 og VG3 kan velje faget Breiddeidrett frå utdanningsprogrammet Idrettsfag. NYTT haust 2013: YFAG: VG1 elevane kan velje faget Breiddeidrett frå utdanningsprogrammet Idrettsfag, og får ½ av faget på VG1 og kan velje resten av faget på VG2 (skuleåret 2014/15). Val av dette faget skjer første skuleveka

5 Litt om fellesarrangement, haldningsskapande arbeid, m.m. I tillegg til skulefaga vert det arrangert aktivitetar der vanleg timeplan er broten opp. Opplegga kan vere for grupper eller for alle elevane ved skulen. Døme på dette er: VG1: MOT, VIP (psykisk helse), GDD (Global Dignety Day) Dagsverk Korosten elevane sitt eige engasjement i Ukraina Skidag/aktivitetsdag Ekskursjonar - kan vere knytte til fag eller grupper, og kan ha varierande lengd Arbeidsutplasseringar Ulike turneringar td.fotball og volleyball Skuleval i valår, med tilhøyrande skuledebatt Organisering av skuledagen Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Periodisert undervisning VG1og VG2 Yfag, VG1 ST Periodisert undervisning VG1 og VG2 Yfag, VG2 og VG3 ST Periodisert undervisning 3ST Skule/fellestid- PED.prersonale Klassens time, med kontaktlærarar i partalsveker ( ) Elevrådstid/Klasselærarråd/teamarbeid i oddetalsveker ( ) - 4 -

6 Fråvær Skulereglementet for elevar i vidaregåande skular i Rogaland finn du som eige vedlegg i denne brosjyra. Merk: fråvær skal meldast 1.fråværsdag (jamfør pkt. 4.2). Meldinga sender du primært på It s-learning til kontaktlæraren din, alternativt melder du frå på telefon til kontaktlærar/ Informasjonen. Udokumentert fråvær vert rekna som ugyldig fråvær og kan medføre nedsett karakter i orden. Stort fråvær kan også føre til manglande grunnlag for å setje fagkarakter. Fråværsdokumentasjonen skal vere skriftleg og skal leverast til kontaktlærar. Skulen gir ikkje permisjon til feriereiser i skuletida. Vurdering Her viser ein til Rettleiing for vurdering i Rogaland fylkeskommune og Forskrifta til opplæringslova 3. I følgje forskrifta skal elevar ha undervegsvurdering ( 3-11) og sluttvurdering ( 3-17) i fag. Elevane skal ha halvårs- og sluttvurdering med karakter i faga, samt i orden og åtferd ( 3-13, 3-15 og 3-19). Karakteren skal gi uttrykk for oppnådd kompetanse på det tidspunktet karakteren vert sett. Undervegsvurdering utan karakter i fag kan både vere munnleg, i form av samtale med faglærar, og skriftleg. Faglærar skal dokumentere at slik vurdering er gitt. Stort fråvær, same kva grunnen er, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering med karakter manglar ( 3-3). 9a Elevane sitt skulemiljø 9a-1 seier at alle elevar har ein lovfesta rett til eit godt fysisk og psykososialt skulemiljø. Vidare vert det informert om at elevar og føresette har klagerett på denne lovparagrafen. For meir info og korleis du går fram for å klage sjå:

7 PC-ordning, skulenett, digital læringsplattform Alle elevar i Rogaland fylkeskommune må ha sin eigen personlege PC, som du forpliktar å nytte dei åra du er elev. Brukaravtale må signerast ved opplæring i-/ gjennomgang av IKTsystema ved skulestart. Rogaland Fylkeskommune har rammeavtale med Telehuset ( ). Alle nye elevar får brev med informasjon om dette når dei har fått tilbod om elevplass. Skulen anbefaler PC framfor Mac. I brevet frå Rogaland Fylkeskommune som ligg på skulen si heimeside står: Mac har mulighet for å kjøre Windows operativsystem i tillegg, men elevene må da kjøpe lisens til Windows selv. Skulen har kjøpt inn låsbare skap til oppbevaring av personlege PC-ar, men eleven må sjølv skaffe seg hengjelås. Skapa er tilpassa maskinar med skjermar i max storleik 15,4 (d.v.s 37cm x 37cm x 11cm). Skulen rår deg til å nytte dette tilbodet. Som elev ved skulen vil du få tilgang til skulen sitt nettverk ein av dei første skuledagane. Gamle elevar nyttar brukarnamn og passord frå førre skuleår, nye elevar får oppretta brukarnamn og passord. Som elev vil du også få tilgang til It s-learning, den digitale læringsplattforma til Rogaland fylkeskommune. Informasjon og kommunikasjon i einskildfaga føregår m.a. der. Du nyttar meldingssystemet i It s-learning til kommunikasjon med kontaktlærar, faglærarar, medelevar, etc. På It s-learning er det oppretta eit informasjonsfag for alle som er tilknytt Ølen vidaregåande skule :!INFO-ALLE ØLEN VGS. Her vert det lagt ut informasjon av generell karakter. Når skuleåret har teke til må du sjølv sjekke at du har tilgang til dette faget, og halde deg oppdatert utover i året. Viktig informasjon, m.a. om eksamen vert gitt her. Har du ikkje tilgang til faget, kontaktar du IKT-kontoret. For installering av MS Office win og mac må du gå til ei nettside, minkonto.rogfk.no, velje Office-nedlasting og der spesifisere telefonnummer og e-postadresse du ønskjer å få tilsendt ein registreringsnøkkel på. Det er allerede fylt inn med informasjon, men du kan endre denne informasjonen. Når du mottar SMS/e-post vil det være ei henvending til der. Her brukar du registreringsnøkkelen til å lage konto og deretter "handle" Office for win ELLER Mac. Det vert lagra at du har mottatt registreringsnøkkel, og du kan motta denne registreringsnøkkelen kun ein gong. Lisensen er din, og det betyr og at dersom du mister lisensnøkkel eller liknande, må du sjølv skaffe deg ein ny. Det er ikkje skulen sitt ansvar. OBS! Nedlastinga for Office bør skje heime. Resterande program, som ligg på Elevportalen må du laste ned på skulen. Det er utarbeida utfyllande IKT-reglar for Ølen vgs som du finn her i brosjyra. Desse supplerer det til ei kvar tid gjeldande reglement i Rogaland fylkeskommune

8 Reglar for bruk av data ved Ølen vidaregåande skule Bærbar elevmaskin skal aldri koblast til nettet ved kabel, kun via trådlaust nettverk. I skuletida skal datamaskinane brukast til - tekstbehandling/rekneark for skriving/løysing av oppgåver - innhenting av informasjon via internett - e-post i samband med skulearbeid - spesialprogram som trengs i samband med skulearbeid Tryggleik - Det er forbode å laste ned program som kan vere skadelege for datautstyret - Vis varsemd ved bruk av eigne USB minnepinnar. Hugs på virusfare. - System-ansvarleg har lagt inn restriksjonar som avgrensar tilgongen til skulen sitt nettverk og internett. Bruk av pc på amfi og bibliotek - Datarom (amfiet) skal berre brukast av personar med gyldig brukarnamn og under tilsyn av lærar. - Mat og drikke skal IKKJE nyttast i datarom eller ved skulen sine datamaskinar - Chatting/spel (også web-basert) er ikkje tillate på skulen sine datamaskinar - Vis omsyn ved bruk av datautstyr - Det er strengt forbode å endre på pc-innstillingar/bruke programvare på dei stasjonære maskinene - Rydd opp etter deg - Lærarar og mediatekansvarleg har høve til å vise bort elevar som ikkje bruker pc-ane til skulearbeid. Elles viser ein til ordensreglement og norsk lov. Kontakt IKT dersom du er usikker på kva du har lov til. Brot på reglar vil få konsekvensar. Dagsverk Korosten Ølen vgs har dei siste 10 åra hatt eit eige Dagsverk (tilsvarande det nasjonale Operasjon Dagsverk) der elevane gir inntektene frå ein arbeidsdag, kr. 400,- til ulike formål i Korosten. Dette skuleåret er denne dagen lagt til 13.november Vårt lokale Dagsverk har same målsetjing som det nasjonale: "Tanken bak Operasjon Dagsverk er at ungdomar i Noreg skal gi ein dag av si utdanning og arbeide slik at ungdommar andre stader i verda skal få muligheter til å få ei utdanning." Ei undergruppe av Elevrådet besøkte Korosten våren 2013, og legg fram forslag til Elevrådet til kva midlane hausten 2013 kan nyttast til. Elevrådet bestemmer prosjekt

9 Elevsamtalar Elevar har rett til jamleg dialog med kontaktlærar om utviklinga si i lys av opplæringslova 1-1 (Forskrift til opplæringslova 3-8). Denne retten vert m.a. dekka gjennom elevsamtalar min. 2 gonger årleg, og jamleg kommunikasjon med kontaktlærar i avsette kontaktlærartimar. Bli kjent-tur til Blomstølen for VG1-elevane For alle Vg1-elevar vert det i løpet av veke 36 arrangert bli kjent-tur til Blomstølen med overnatting. Elevane går opp på føremiddag dag 1 og er attende til skuleslutt på dag klassar dreg oppover samstundes. Kontaktlærarar er med i tillegg til lærarar som er "stasjonære" på hytta. Ulike oppgåver av fagleg og sosial art står på programmet. I tillegg blir det felles matlaging, rydding og andre oppgåver som høyrer med. Tid til friare sosial aktivitet blir det også! Kartleggingsprøvar For alle Vg1-elevar vert det i løpet av veke 35, 36 og 37 gjennomført sentralgitte kartleggingsprøvar i rekning, lesing og engelsk. Fritak frå fag Det kan søkjast fritak frå opplæring i fag, jf i Forskrift til opplæringslova. Dokumentasjon for opplæringa det vert søkt fritak på grunnlag av, må leggjast ved søknaden. Søknad vert levert rektor innan 15.september, og ev. innvilga fritak vert gjeldande frå skulestart. Søknadsskjema får ein i Informasjonen. Skulebøker Alle elevane får låne skulebøker av skulen. Du må betale depositum på kr 1000,- for bøkene du treng dette skuleåret (kontant betaling, ev. bankkort 1. eller 2. skuledag). Hugs at du må oppgi det kontonummeret depositumet skal tilbakeførast til. Alle utlånte bøker må leverast attende til skulen i tilnærma same stand som då du fekk dei. Skal du få depositumet tilbakeført, er siste frist for innlevering 27. juni

10 Skulefotografering Det vert skulefotografering 16., 17. og 18.september 2013, klassevis og portrett. Elevane vel sjølve om dei vil bestille bilete og ev. kva dei vil ha. Det vert laga ID kort etter fotograferinga, desse kan kjøpast i Informasjonen for kr. 30,- Skulekantina vår er open alle dagar frå I skulen si kantine kan du kjøpe sunn og god mat - og drikke. Det er og høve til å kjøpe seg varm mat 3 dagar i veka! Meny vert distribuert på oppslag kvar veke. God handhygiene er viktig, og skulen har difor hengt opp behaldar med handdesinfisering på ulike stader på skulen. Info om LÅNEKASSEN Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet same kor mykje foreldra dine tener. Hugs at du må søkje for å få stipendet. Når du søkjer, sjekkar Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend. Lærlingar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipend. Søk om stipend på når du har fått opptak. Les meir om stipend og lån i lånekassen på og sjekk lånekassens facebookside for deg i vidaregåande Dette fører til reduksjon av stipendet: Fritak for fag Stort fråvær - 9 -

11 Skuleskyss Ulike reglar for Rogaland og Hordaland. ROGALAND På finn du link til eit sonekart, der Rogaland fylke har teikna inn ein ungdomskortsone. Elevar som bur innafor denne sona, må nytta ungdomskort. (Kostar kr 300,- pr mnd). Dette "produktet" (ungdomskort) blir lagt inn i eit Kolumbuskort. Har du Kolumbuskort frå grunnskulen eller vidareg., skal dette brukast vidare. Dersom du ikkje har, må du skaffa deg eit. Det gjer du på Turistinformasjonen i Haugesundhelst før skulestart. (Hugs å ta med legitimasjon) Så tar du med deg dette kortet og 300,- kr på bussen. Sjåføren legg ungdomskort-produket på Kolumbuskortet ditt. (Må fornyast kvar mnd) Bur du utanfor ungdomskortsona, og har meir enn 6 km til skulen, har du rett på fri skuleskyss. Sjå oversiktskartet på nettsida eller på oppslagstavla på Ølen vgs. Dette gjeld og for elevar over 21 år. For elevar som nå skal gå i Vg2 og Vg3, og som hadde fri skuleskyss forrige skuleår, vil Kolumbuskortet automatisk bli oppdatert. Dei treng ikkje søkje på nytt. Elevar i Vg1 og nye elevar i Vg2 og Vg3 som bur utanfor ungdomskortsona, må fylle ut eit søknadsskjema, og levere dette i Informasjonen. Før du mottek busskortet frå Kolumbus, får du utleveret eit midlertidig reisebevis. Kontant skyssrefusjon: Har du meir enn 3 km mellom heimen og næraste busstopp, kan du få refundert utgifter til privat skyss for denne strekninga. Refusjonen gjeld ikkje dersom fylket ordnar med anna skyss. Gå til Informasjonen og be om skjema. Frist for innlevering: 15. sept. HORDALAND Elevar som bur i Etne kommune har fri skuleskyss. Fyll ut søknadskjemaet du får på skulen, og lever dette i Informasjonen. Du får då utlevert eit midlertidig busskort frå Skyss. Når skulen har motteke dei permanente korta, får elevane beskjed. Kontant skyssrefusjon: Har du meir enn 3 km mellom heimen og næraste busstopp, kan du få refundert utgifter til privat skyss for denne strekninga. Refusjonen gjeld ikkje dersom fylket ordnar med anna skyss. Hordaland har ikkje lenger noko søknadsskjema. Føresette / eleven sender ein e-post til Hordaland fylke og melder frå om at dei har meir enn 3 km til busstopp. Adr. er:

12 SKULERUTE FOR SKOLEÅRET 2013/2014 Fylkeskommunen gir forskrift om skule- og feriedagar, sjå opplæringslova 3-2. I skuleruta for 2013/2014 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: Første og siste skuledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie. For 2013/2014 har rektorane i SLG sett av to felles planleggingsdagar for skulane, ein i hausthalvåret og ein om våren. August : Skolestart for elevane: mån 19. august 10 September : 21 Oktober : Haustferie: veke 41 ( okt.) 18 November : Planleggingsdag fredag 22.november (Elevfri) 20 Desember : Siste skoledag for elevane før jul: fre 20. des. 15 Januar : Første skoledag for elevane: tor 2. jan. 22 Februar : Vinterferie: veke 9 ( ) 15 Mars : Felles planleggingsdag tys 18. mars 20 April : Påskeferie f.o.m. 14. t.o.m. 21. april 16 Mai : Off. høgtidsdag 1. og 29. mai Fridag: fre 2. mai 19 Juni : Off. høgtidsdag mån 9. juni Siste skoledag for elevane: fre 20. juni 14 Sum elevdagar 190 Pl.dagar: Onsdag14., torsdag 15. og fredag 16.august 2013 Fredag 22.nov Tysdag 18.mars 2014 Ein pl. dag (kveld/helg) i samband med personalseminar, ikkje datofesta. Dagsverk Korosten ons. 13. nov. (Nettverkssamling lærarar) Vedteken i skuleutvalet , endring vedteken

13 Oversikt over tilsette ved Ølen vidaregåande skule LEIING: Sæle Ruth rektor Handeland Kari avd.l. ST utd. program Kalstad Tor Inge avd.l. Y-fag Klungland Anne Brit avd.l. Sos.ped./spes.ped. Stople Leikny kontorleiar RÅDGJEVARAR: Klungland Anne Brit Sosial.ped.rådgjeving Martinsen Jens Martin Yrkes- og utdanningsrådgjeving LÆRARSTAB: Aasbø Lyder Mindor TIP Klæhaug Susan BA Alvseike Trond Ove ST Langhelle Gunnar RM Berge Kåre L. EL Langhelle Johannes RM Berge Oddlaug S. EL Lærdal Svein Helge TIP Berge Ståle ST Matre Svalaug ST Bjørge Leiv Espen TIP Molvik Karin ST/AOM Brårmo Åsmund BA Myrset Jorid ST Bundli Thorstein EL Ohm Cecilie ST DeWilde Klaudia ST Risøy Hanne Jorun ST Eike Iren HO Rogne Bente Tilr./ST Eikeland Hans Erik ST Rødseth Thomas Johan ST Espeland Laila HO Røgelstad Bjørn ST Forus Nina ST Solberg Finn Ove RM Gloppen Kirsten ST Stakland Øystein ST Grønnestad Kristine HO Ståland Tore Kjeld BA Haga Carla Lothe ST Sævereid Svein ST Hauso Marit HO/tilr. Sølvberg Olav EL Helland Gjertrud M. ST Tesdal Jon Olav ST Husby Bjørn Gunnar ST Tveit Anne Berit S. ST Håland Liv ST Veum Marit ST Jarmer Gunn Rakel T. HO KONTORPERSONALE: MILJØARBEIDARAR/ELEVASSISTENTAR: Lunde Camilla F. (Perm.) Haugland Haldis L. Staurland Annfrid Indreland Ingunn Amundsen Heidi F. Mattingsdal Kjell Ove IKT-PEDAGOG: IKT-TEKNIKAR: IKT-LÆRLING: Langhelle Johannes Fosse Sten Grainger Stig KOORDINATOR, Opplæring Sandeid fengsel: BIBLIOTEKAR: Lilleland Mai Venke De Wilde Claudia KANTINEMEDARBEIDAR: DRIFTSLEIAR: Spartveit Tove Lothe Peder Tufte Berit REINHALDSPERSONALE: Andersen Irene Haugland Haldis L. Olofsson Torill Hundseid Cissel S

14 BRANNVARSLING TIL ELEVAR/TILSETTE 1 DEN SOM OPPDAGAR BRANN, VARSLAR BRANN. BRUK BRANNVARSLAR. GI MELDING TIL PERSONALROM/ INFORMASJONEN. 2 BRANNVARSLING VERT VARSLA MED KORTE STØYT I RINGEKLOKKA. 3 GÅ ROLEG OG SAMLA UT. BRUK IKKJE HEISEN. 4 TA IKKJE MED DYKK SKULESAKER ELLER KLEDE. 5 ALLE SKAL MØTE PÅ SAMLINGSPLASS, SOM ER KUNSTGRASBANEN, AUST FOR SKULEN, (MELLOM SKULEN OG IDRETTSHALLEN). INGEN GÅR FRÅ SAMLINGSPLASS UTAN LØYVE. REKTOR

15

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok Kragerø videregående skole www.kragero.vgs.no Elevhåndbok SKOLEÅRET 2011 2012 1 www.sor.no Vi ønsker å holde kontakten med deg! Sjekk vårt studentprogram på www.sor.no 2 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC ar og

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2015 2016 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 4 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2015-2016... 5 Kjære elev,... 6 Ordensreglementet

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2014-2015 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2014-2015... 6 Kjære elev,... 7 Reglement i orden

Detaljer

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok 2014-2015 Elevens navn Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående

Detaljer

Velkomen til eit nytt skuleår!

Velkomen til eit nytt skuleår! 2012-2013 Velkomen til eit nytt skuleår! Det er alltid med ei viss spenning ein møter til nytt skuleår. For dykk på 8. steget er dette overgangen til ein ny skule, og for 10. steget er dette siste året

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 VELKOMMEN Elevhefte for skoleåret 2013-2014 Telefon til skolen: 38 33 06 00 Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 Skolens hjemmeside: www.kvs.no Skolens e-plattform: https://fronter.com/kvs E-post:

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

PC-ordninga 2011/2012

PC-ordninga 2011/2012 PC-ordninga 2011/2012 Gratulerer med ny PC. I dette heftet finn du nyttig informasjon om til dømes: TEKNISKE SPESIFIKASJONAR KONTRAKT OG KOSTNAD NETTVETT TIPS FOR GOD PC-BRUK HP ProBook 4330s 1,96 kg CPU

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2013/2014. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Styring av skolen

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer