Velkommen til Ølen vidaregåande skule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Ølen vidaregåande skule"

Transkript

1 Informasjonshefte skuleåret

2 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret Når august står for døra begynner det å krible litt etter å kome i gong igjen etter ein lang og god ferie! For nye elevar og tilsette kriblar det nok litt ekstra når skulestart nærmar seg! Me gleder oss til å starte opp eit nytt skuleår. Store deler av skulen vår har fått nye vindauge denne sommaren. Byggfag startar opp i nye flotte lokale bak Shell i Ølen, det medfører litt om-rokkering av undervisningsromma i hovudbygget også. Med andre ord- alt ligg til rette for eit godt arbeidsår på Ølen vgs! Nytt av året er tilbod om breiddeidrett også for yrkesfagelevane våre. Etter fleire år med tilbod om breiddeidrett for elevane på studiespesialiserande utdanningsprogram, tilbyr me no faget også for VG1 yrkesfag. Over to år er det mogeleg å fullføre eit 5 timars kurs utan at det går ut over opplæringa i dei andre faga. Så anten du skal begynne på yrkesfag (VG1) eller på studiespesialiserande, er det lurt å tenkje gjennom om dette er noko du har lyst til. Fagvalet gjer du like etter skulestart. Eit godt og inkluderande læringsmiljø er ein suksessfaktor for å lære og å få gode resultat. Elevundersøkinga har gjennom fleire år gitt klare signal om at elevane ved Ølen vgs trivst, får faglege utfordringar og har lyst å lære. Resultata frå eksamensperioden i vår stadfestar at læringsresultata ved skulen er gode. Gode lærarkrefter, gode, konstruktive tilbakemeldingar på arbeidet du gjer, positive forventningar til deg som elev, er andre viktige stikkord for å lære. Men aller viktigast er din eigen innsats. Jamn arbeidsinnsats frå dag ein, engasjement i di eiga læring, setje mål og arbeide aktivt for å nå desse, er det aller viktigaste som må til for at du skal få eit godt og utbyterikt skuleår. Til slutt vil eg ynskje både elevar og tilsette eit godt, utviklande og lærerikt arbeidsår! Lukke til! Helsing Ruth J. Sæle -rektor

3 VELKOMMEN TIL ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE I skulebrosjyra finn du nyttig og viktig informasjon, og du bør ta vare på brosjyra til skuleåret er avslutta. Del 1: Diverse informasjon om - og frå skulen, m.a.: Utdanningsprogram Organisering av skuledagen Skulebøker, PC-ordning Kantina Lånekassen Skuleskyss Skulerute Tilsette ved skulen Rom plan Del 2: Ordensreglement for elevar i vidaregåande skular i Rogaland Dette bør du setje deg godt inn i. Her står det om rettane og pliktene dine, og om ev. reaksjonar ved brot på reglementet. Del 3: Rettleiing for vurdering i Rogaland fylkeskommune Her vert det gitt særskild informasjon om vurdering, derunder eksamen. 7 Kontaktinformasjon: ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE 2013/2014 Adressa til skulen er : Litlehagen, 5580 Ølen Tlf. nr: Faks: E-post: Heimeside:

4 Ølen vidaregåande skule har seks utdanningsprogram: Studieførebuande utdanningsprogram: - Studiespesialiserande utdanningsprogram (forkorta til ST) med programområda: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi - 1 VG1 grupper - 1 VG2 gruppe - 2 VG3 grupper - 1 gruppe påbygg til generell studiekompetanse Yrkesfaglege utdanningsprogram: - Bygg og anleggsteknikk (forkorta til BA) - 1 VG1 gruppe - 1 VG2 gruppe: Byggteknikk - Elektrofag (forkorta til EL) - 1 VG1 gruppe - 2 VG2 grupper: Elenergi - Helse og oppvekstfag (forkorta til HO) - 1 VG1 gruppe - 0,5 VG2 gruppe: Helsearbeidarfag - 0,5 VG2 gruppe: Barne- og ungdomsarbeidarfag - Restaurant og matfag (forkorta til RM) - 0,5 VG1 gruppe - Teknikk og industriell produksjon (forkorta til TIP) - 2 VG1 grupper - 1 VG2 gruppe: Industriteknologi Grunnleggjande norskopplæring for minoritetar - 1 basisgruppe Alternativ opplæring : - 1 gruppe med tilrettelagt opplæring i arbeidstrening (AOI ) ST: VG1, VG2 og VG3 kan velje faget Breiddeidrett frå utdanningsprogrammet Idrettsfag. NYTT haust 2013: YFAG: VG1 elevane kan velje faget Breiddeidrett frå utdanningsprogrammet Idrettsfag, og får ½ av faget på VG1 og kan velje resten av faget på VG2 (skuleåret 2014/15). Val av dette faget skjer første skuleveka

5 Litt om fellesarrangement, haldningsskapande arbeid, m.m. I tillegg til skulefaga vert det arrangert aktivitetar der vanleg timeplan er broten opp. Opplegga kan vere for grupper eller for alle elevane ved skulen. Døme på dette er: VG1: MOT, VIP (psykisk helse), GDD (Global Dignety Day) Dagsverk Korosten elevane sitt eige engasjement i Ukraina Skidag/aktivitetsdag Ekskursjonar - kan vere knytte til fag eller grupper, og kan ha varierande lengd Arbeidsutplasseringar Ulike turneringar td.fotball og volleyball Skuleval i valår, med tilhøyrande skuledebatt Organisering av skuledagen Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Periodisert undervisning VG1og VG2 Yfag, VG1 ST Periodisert undervisning VG1 og VG2 Yfag, VG2 og VG3 ST Periodisert undervisning 3ST Skule/fellestid- PED.prersonale Klassens time, med kontaktlærarar i partalsveker ( ) Elevrådstid/Klasselærarråd/teamarbeid i oddetalsveker ( ) - 4 -

6 Fråvær Skulereglementet for elevar i vidaregåande skular i Rogaland finn du som eige vedlegg i denne brosjyra. Merk: fråvær skal meldast 1.fråværsdag (jamfør pkt. 4.2). Meldinga sender du primært på It s-learning til kontaktlæraren din, alternativt melder du frå på telefon til kontaktlærar/ Informasjonen. Udokumentert fråvær vert rekna som ugyldig fråvær og kan medføre nedsett karakter i orden. Stort fråvær kan også føre til manglande grunnlag for å setje fagkarakter. Fråværsdokumentasjonen skal vere skriftleg og skal leverast til kontaktlærar. Skulen gir ikkje permisjon til feriereiser i skuletida. Vurdering Her viser ein til Rettleiing for vurdering i Rogaland fylkeskommune og Forskrifta til opplæringslova 3. I følgje forskrifta skal elevar ha undervegsvurdering ( 3-11) og sluttvurdering ( 3-17) i fag. Elevane skal ha halvårs- og sluttvurdering med karakter i faga, samt i orden og åtferd ( 3-13, 3-15 og 3-19). Karakteren skal gi uttrykk for oppnådd kompetanse på det tidspunktet karakteren vert sett. Undervegsvurdering utan karakter i fag kan både vere munnleg, i form av samtale med faglærar, og skriftleg. Faglærar skal dokumentere at slik vurdering er gitt. Stort fråvær, same kva grunnen er, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering med karakter manglar ( 3-3). 9a Elevane sitt skulemiljø 9a-1 seier at alle elevar har ein lovfesta rett til eit godt fysisk og psykososialt skulemiljø. Vidare vert det informert om at elevar og føresette har klagerett på denne lovparagrafen. For meir info og korleis du går fram for å klage sjå:

7 PC-ordning, skulenett, digital læringsplattform Alle elevar i Rogaland fylkeskommune må ha sin eigen personlege PC, som du forpliktar å nytte dei åra du er elev. Brukaravtale må signerast ved opplæring i-/ gjennomgang av IKTsystema ved skulestart. Rogaland Fylkeskommune har rammeavtale med Telehuset ( ). Alle nye elevar får brev med informasjon om dette når dei har fått tilbod om elevplass. Skulen anbefaler PC framfor Mac. I brevet frå Rogaland Fylkeskommune som ligg på skulen si heimeside står: Mac har mulighet for å kjøre Windows operativsystem i tillegg, men elevene må da kjøpe lisens til Windows selv. Skulen har kjøpt inn låsbare skap til oppbevaring av personlege PC-ar, men eleven må sjølv skaffe seg hengjelås. Skapa er tilpassa maskinar med skjermar i max storleik 15,4 (d.v.s 37cm x 37cm x 11cm). Skulen rår deg til å nytte dette tilbodet. Som elev ved skulen vil du få tilgang til skulen sitt nettverk ein av dei første skuledagane. Gamle elevar nyttar brukarnamn og passord frå førre skuleår, nye elevar får oppretta brukarnamn og passord. Som elev vil du også få tilgang til It s-learning, den digitale læringsplattforma til Rogaland fylkeskommune. Informasjon og kommunikasjon i einskildfaga føregår m.a. der. Du nyttar meldingssystemet i It s-learning til kommunikasjon med kontaktlærar, faglærarar, medelevar, etc. På It s-learning er det oppretta eit informasjonsfag for alle som er tilknytt Ølen vidaregåande skule :!INFO-ALLE ØLEN VGS. Her vert det lagt ut informasjon av generell karakter. Når skuleåret har teke til må du sjølv sjekke at du har tilgang til dette faget, og halde deg oppdatert utover i året. Viktig informasjon, m.a. om eksamen vert gitt her. Har du ikkje tilgang til faget, kontaktar du IKT-kontoret. For installering av MS Office win og mac må du gå til ei nettside, minkonto.rogfk.no, velje Office-nedlasting og der spesifisere telefonnummer og e-postadresse du ønskjer å få tilsendt ein registreringsnøkkel på. Det er allerede fylt inn med informasjon, men du kan endre denne informasjonen. Når du mottar SMS/e-post vil det være ei henvending til der. Her brukar du registreringsnøkkelen til å lage konto og deretter "handle" Office for win ELLER Mac. Det vert lagra at du har mottatt registreringsnøkkel, og du kan motta denne registreringsnøkkelen kun ein gong. Lisensen er din, og det betyr og at dersom du mister lisensnøkkel eller liknande, må du sjølv skaffe deg ein ny. Det er ikkje skulen sitt ansvar. OBS! Nedlastinga for Office bør skje heime. Resterande program, som ligg på Elevportalen må du laste ned på skulen. Det er utarbeida utfyllande IKT-reglar for Ølen vgs som du finn her i brosjyra. Desse supplerer det til ei kvar tid gjeldande reglement i Rogaland fylkeskommune

8 Reglar for bruk av data ved Ølen vidaregåande skule Bærbar elevmaskin skal aldri koblast til nettet ved kabel, kun via trådlaust nettverk. I skuletida skal datamaskinane brukast til - tekstbehandling/rekneark for skriving/løysing av oppgåver - innhenting av informasjon via internett - e-post i samband med skulearbeid - spesialprogram som trengs i samband med skulearbeid Tryggleik - Det er forbode å laste ned program som kan vere skadelege for datautstyret - Vis varsemd ved bruk av eigne USB minnepinnar. Hugs på virusfare. - System-ansvarleg har lagt inn restriksjonar som avgrensar tilgongen til skulen sitt nettverk og internett. Bruk av pc på amfi og bibliotek - Datarom (amfiet) skal berre brukast av personar med gyldig brukarnamn og under tilsyn av lærar. - Mat og drikke skal IKKJE nyttast i datarom eller ved skulen sine datamaskinar - Chatting/spel (også web-basert) er ikkje tillate på skulen sine datamaskinar - Vis omsyn ved bruk av datautstyr - Det er strengt forbode å endre på pc-innstillingar/bruke programvare på dei stasjonære maskinene - Rydd opp etter deg - Lærarar og mediatekansvarleg har høve til å vise bort elevar som ikkje bruker pc-ane til skulearbeid. Elles viser ein til ordensreglement og norsk lov. Kontakt IKT dersom du er usikker på kva du har lov til. Brot på reglar vil få konsekvensar. Dagsverk Korosten Ølen vgs har dei siste 10 åra hatt eit eige Dagsverk (tilsvarande det nasjonale Operasjon Dagsverk) der elevane gir inntektene frå ein arbeidsdag, kr. 400,- til ulike formål i Korosten. Dette skuleåret er denne dagen lagt til 13.november Vårt lokale Dagsverk har same målsetjing som det nasjonale: "Tanken bak Operasjon Dagsverk er at ungdomar i Noreg skal gi ein dag av si utdanning og arbeide slik at ungdommar andre stader i verda skal få muligheter til å få ei utdanning." Ei undergruppe av Elevrådet besøkte Korosten våren 2013, og legg fram forslag til Elevrådet til kva midlane hausten 2013 kan nyttast til. Elevrådet bestemmer prosjekt

9 Elevsamtalar Elevar har rett til jamleg dialog med kontaktlærar om utviklinga si i lys av opplæringslova 1-1 (Forskrift til opplæringslova 3-8). Denne retten vert m.a. dekka gjennom elevsamtalar min. 2 gonger årleg, og jamleg kommunikasjon med kontaktlærar i avsette kontaktlærartimar. Bli kjent-tur til Blomstølen for VG1-elevane For alle Vg1-elevar vert det i løpet av veke 36 arrangert bli kjent-tur til Blomstølen med overnatting. Elevane går opp på føremiddag dag 1 og er attende til skuleslutt på dag klassar dreg oppover samstundes. Kontaktlærarar er med i tillegg til lærarar som er "stasjonære" på hytta. Ulike oppgåver av fagleg og sosial art står på programmet. I tillegg blir det felles matlaging, rydding og andre oppgåver som høyrer med. Tid til friare sosial aktivitet blir det også! Kartleggingsprøvar For alle Vg1-elevar vert det i løpet av veke 35, 36 og 37 gjennomført sentralgitte kartleggingsprøvar i rekning, lesing og engelsk. Fritak frå fag Det kan søkjast fritak frå opplæring i fag, jf i Forskrift til opplæringslova. Dokumentasjon for opplæringa det vert søkt fritak på grunnlag av, må leggjast ved søknaden. Søknad vert levert rektor innan 15.september, og ev. innvilga fritak vert gjeldande frå skulestart. Søknadsskjema får ein i Informasjonen. Skulebøker Alle elevane får låne skulebøker av skulen. Du må betale depositum på kr 1000,- for bøkene du treng dette skuleåret (kontant betaling, ev. bankkort 1. eller 2. skuledag). Hugs at du må oppgi det kontonummeret depositumet skal tilbakeførast til. Alle utlånte bøker må leverast attende til skulen i tilnærma same stand som då du fekk dei. Skal du få depositumet tilbakeført, er siste frist for innlevering 27. juni

10 Skulefotografering Det vert skulefotografering 16., 17. og 18.september 2013, klassevis og portrett. Elevane vel sjølve om dei vil bestille bilete og ev. kva dei vil ha. Det vert laga ID kort etter fotograferinga, desse kan kjøpast i Informasjonen for kr. 30,- Skulekantina vår er open alle dagar frå I skulen si kantine kan du kjøpe sunn og god mat - og drikke. Det er og høve til å kjøpe seg varm mat 3 dagar i veka! Meny vert distribuert på oppslag kvar veke. God handhygiene er viktig, og skulen har difor hengt opp behaldar med handdesinfisering på ulike stader på skulen. Info om LÅNEKASSEN Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet same kor mykje foreldra dine tener. Hugs at du må søkje for å få stipendet. Når du søkjer, sjekkar Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend. Lærlingar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipend. Søk om stipend på når du har fått opptak. Les meir om stipend og lån i lånekassen på og sjekk lånekassens facebookside for deg i vidaregåande Dette fører til reduksjon av stipendet: Fritak for fag Stort fråvær - 9 -

11 Skuleskyss Ulike reglar for Rogaland og Hordaland. ROGALAND På finn du link til eit sonekart, der Rogaland fylke har teikna inn ein ungdomskortsone. Elevar som bur innafor denne sona, må nytta ungdomskort. (Kostar kr 300,- pr mnd). Dette "produktet" (ungdomskort) blir lagt inn i eit Kolumbuskort. Har du Kolumbuskort frå grunnskulen eller vidareg., skal dette brukast vidare. Dersom du ikkje har, må du skaffa deg eit. Det gjer du på Turistinformasjonen i Haugesundhelst før skulestart. (Hugs å ta med legitimasjon) Så tar du med deg dette kortet og 300,- kr på bussen. Sjåføren legg ungdomskort-produket på Kolumbuskortet ditt. (Må fornyast kvar mnd) Bur du utanfor ungdomskortsona, og har meir enn 6 km til skulen, har du rett på fri skuleskyss. Sjå oversiktskartet på nettsida eller på oppslagstavla på Ølen vgs. Dette gjeld og for elevar over 21 år. For elevar som nå skal gå i Vg2 og Vg3, og som hadde fri skuleskyss forrige skuleår, vil Kolumbuskortet automatisk bli oppdatert. Dei treng ikkje søkje på nytt. Elevar i Vg1 og nye elevar i Vg2 og Vg3 som bur utanfor ungdomskortsona, må fylle ut eit søknadsskjema, og levere dette i Informasjonen. Før du mottek busskortet frå Kolumbus, får du utleveret eit midlertidig reisebevis. Kontant skyssrefusjon: Har du meir enn 3 km mellom heimen og næraste busstopp, kan du få refundert utgifter til privat skyss for denne strekninga. Refusjonen gjeld ikkje dersom fylket ordnar med anna skyss. Gå til Informasjonen og be om skjema. Frist for innlevering: 15. sept. HORDALAND Elevar som bur i Etne kommune har fri skuleskyss. Fyll ut søknadskjemaet du får på skulen, og lever dette i Informasjonen. Du får då utlevert eit midlertidig busskort frå Skyss. Når skulen har motteke dei permanente korta, får elevane beskjed. Kontant skyssrefusjon: Har du meir enn 3 km mellom heimen og næraste busstopp, kan du få refundert utgifter til privat skyss for denne strekninga. Refusjonen gjeld ikkje dersom fylket ordnar med anna skyss. Hordaland har ikkje lenger noko søknadsskjema. Føresette / eleven sender ein e-post til Hordaland fylke og melder frå om at dei har meir enn 3 km til busstopp. Adr. er:

12 SKULERUTE FOR SKOLEÅRET 2013/2014 Fylkeskommunen gir forskrift om skule- og feriedagar, sjå opplæringslova 3-2. I skuleruta for 2013/2014 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: Første og siste skuledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie. For 2013/2014 har rektorane i SLG sett av to felles planleggingsdagar for skulane, ein i hausthalvåret og ein om våren. August : Skolestart for elevane: mån 19. august 10 September : 21 Oktober : Haustferie: veke 41 ( okt.) 18 November : Planleggingsdag fredag 22.november (Elevfri) 20 Desember : Siste skoledag for elevane før jul: fre 20. des. 15 Januar : Første skoledag for elevane: tor 2. jan. 22 Februar : Vinterferie: veke 9 ( ) 15 Mars : Felles planleggingsdag tys 18. mars 20 April : Påskeferie f.o.m. 14. t.o.m. 21. april 16 Mai : Off. høgtidsdag 1. og 29. mai Fridag: fre 2. mai 19 Juni : Off. høgtidsdag mån 9. juni Siste skoledag for elevane: fre 20. juni 14 Sum elevdagar 190 Pl.dagar: Onsdag14., torsdag 15. og fredag 16.august 2013 Fredag 22.nov Tysdag 18.mars 2014 Ein pl. dag (kveld/helg) i samband med personalseminar, ikkje datofesta. Dagsverk Korosten ons. 13. nov. (Nettverkssamling lærarar) Vedteken i skuleutvalet , endring vedteken

13 Oversikt over tilsette ved Ølen vidaregåande skule LEIING: Sæle Ruth rektor Handeland Kari avd.l. ST utd. program Kalstad Tor Inge avd.l. Y-fag Klungland Anne Brit avd.l. Sos.ped./spes.ped. Stople Leikny kontorleiar RÅDGJEVARAR: Klungland Anne Brit Sosial.ped.rådgjeving Martinsen Jens Martin Yrkes- og utdanningsrådgjeving LÆRARSTAB: Aasbø Lyder Mindor TIP Klæhaug Susan BA Alvseike Trond Ove ST Langhelle Gunnar RM Berge Kåre L. EL Langhelle Johannes RM Berge Oddlaug S. EL Lærdal Svein Helge TIP Berge Ståle ST Matre Svalaug ST Bjørge Leiv Espen TIP Molvik Karin ST/AOM Brårmo Åsmund BA Myrset Jorid ST Bundli Thorstein EL Ohm Cecilie ST DeWilde Klaudia ST Risøy Hanne Jorun ST Eike Iren HO Rogne Bente Tilr./ST Eikeland Hans Erik ST Rødseth Thomas Johan ST Espeland Laila HO Røgelstad Bjørn ST Forus Nina ST Solberg Finn Ove RM Gloppen Kirsten ST Stakland Øystein ST Grønnestad Kristine HO Ståland Tore Kjeld BA Haga Carla Lothe ST Sævereid Svein ST Hauso Marit HO/tilr. Sølvberg Olav EL Helland Gjertrud M. ST Tesdal Jon Olav ST Husby Bjørn Gunnar ST Tveit Anne Berit S. ST Håland Liv ST Veum Marit ST Jarmer Gunn Rakel T. HO KONTORPERSONALE: MILJØARBEIDARAR/ELEVASSISTENTAR: Lunde Camilla F. (Perm.) Haugland Haldis L. Staurland Annfrid Indreland Ingunn Amundsen Heidi F. Mattingsdal Kjell Ove IKT-PEDAGOG: IKT-TEKNIKAR: IKT-LÆRLING: Langhelle Johannes Fosse Sten Grainger Stig KOORDINATOR, Opplæring Sandeid fengsel: BIBLIOTEKAR: Lilleland Mai Venke De Wilde Claudia KANTINEMEDARBEIDAR: DRIFTSLEIAR: Spartveit Tove Lothe Peder Tufte Berit REINHALDSPERSONALE: Andersen Irene Haugland Haldis L. Olofsson Torill Hundseid Cissel S

14 BRANNVARSLING TIL ELEVAR/TILSETTE 1 DEN SOM OPPDAGAR BRANN, VARSLAR BRANN. BRUK BRANNVARSLAR. GI MELDING TIL PERSONALROM/ INFORMASJONEN. 2 BRANNVARSLING VERT VARSLA MED KORTE STØYT I RINGEKLOKKA. 3 GÅ ROLEG OG SAMLA UT. BRUK IKKJE HEISEN. 4 TA IKKJE MED DYKK SKULESAKER ELLER KLEDE. 5 ALLE SKAL MØTE PÅ SAMLINGSPLASS, SOM ER KUNSTGRASBANEN, AUST FOR SKULEN, (MELLOM SKULEN OG IDRETTSHALLEN). INGEN GÅR FRÅ SAMLINGSPLASS UTAN LØYVE. REKTOR

15

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt!

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt! Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015 Vel møtt! Informasjon om skulen Ny skuleleiing Kva skal eg gjere ved spørsmål og problem Ordens-/datareglement Tilpassa opplæring og spesialundervising Råd og rettleiing

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Anita og Annette Vær en god rollemodell Barn arver ikke leseferdighet og leseglede av foreldre, men de

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2014-2015

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2014-2015 VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2014-2015 Tranevågen ungdomsskule info: Tranevågen ungdomsskule si heimeside http://www.fjell.no/tranevagenungdomsskule/ Kontakt på e-post lærar / foreldre

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

- ein tydeleg medspelar

- ein tydeleg medspelar - ein tydeleg medspelar Velkomne til møte! Felles: Orientering om skolen Delt: Samling i undervisnings-/ basisgrupper Utdanningsprogram og årssteg Samtalar med lærarar Romliste (reservasjon på døra) Kaffi

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS BRUKARRETTLEIING FOR KSYS KSYS er «baksida» av www.kultursekken.no der all informasjon om skular vi nyttar til turnélegging ligg. 1. KORLEIS LOGGE PÅ: Kulturkontakten må logge seg inn på KSYS for å: -

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET Satsingsområde: TSK TYDELEG, STØTTANDE, KLASSELEIING SOL () Leseopplæring tidleg innsats Sosial kompetanse ZERO Trivselsprogrammet Pilotskule: Relasjonskompetanse Bjørnar Fjellhaug- rektor Inger-Helen

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar Ål ungdomsskule Julehelsing frå rektor «Du grønne, glitrende tre, god dag Velkommen, du som vi ser så gjerne med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne» Ute glitrar det i 3 små

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 2. Sept. 2010 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane, systemansvarleg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Møte om fellesprosjekt

Møte om fellesprosjekt -Ein tydeleg medspelar Møte om fellesprosjekt Hensikt: Avklare innhald i prosjektet Fellessatsing på vurdering for læring og elevmedverknad/klasseleiing Rammer Ressursar på udir.no Fellessatsing Udir.no

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april)

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april) TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no Konfidensielt REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer