Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!"

Transkript

1 Informasjonshefte skuleåret

2 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar og tilsette velkomne etter ein lang og god sommarferie! På vårparten vart det gjort ein jobb i høve til å tenkje visjon. Kva står Ølen vgs for, kor vil me med skulen vår? Me har hatt mottoet Veksthus for vett og vennskap i mange år, og det står ved lag! Det fortel litt om korleis skulen vår ser ut og kva som føregår her. Me veit kva me vil, kva me arbeider for og kva verdiar som er viktige for oss. Kollegiet har landa på: ALLE KAN NÅ LENGER. I desse orda ligg eit positivt elev- og menneskesyn. Me har tru på kvarandre, tru på at kvar og ein har potensiale i seg til å utvikle seg og lære. Me skal vise kvarandre tillit, me skal møte kvarandre med høge forventningar og me ynskjer at alle skal lukkast. I fjor haust kom me tilbake til ei oppgradert kantine. På vårparten vart ventilasjonsanlegga våre bytta ut, så dette skuleåret kan me starte opp med rikelege mengder luft, inne og ute! Det fysiske arbeidsmiljøet er viktig for alle som oppheld seg her, og me trur at forbetringar vil vise att både i helse og faglege resultat. For elevane på studiespesialisering og påbygg, vil me gjere ei lita endring i timeplanane dette skuleåret. Desse gruppene får fagdag kvar torsdag før lunsj. Det betyr at det vert høve til fagleg fordjuping i dei faga som inngår i denne kabalen. Kva fag dette er, varierer, dvs. er ulikt på VG1, VG2 og VG3. Timetalet i dei ulike faga er dei same, men blir plassert på timeplanen på ein litt anna måte. Lærarkollegiet skal skulere seg vidare i vurdering for læring. Målet med det er sjølvsagt å gi undervisning som i høgast mogeleg grad legg til rette for god og effektiv læring. Gode, konstruktive tilbakemeldingar på arbeidet du gjer, positive, tydelege forventningar til deg som elev, er viktige stikkord. Til slutt vil eg ynskje både elevar og tilsette eit godt, utviklande og lærerikt arbeidsår! Lukke til! Helsing Ruth J. Sæle -rektor

3 VELKOMMEN TIL ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE I skulebrosjyra finn du nyttig og viktig informasjon, og du bør ta vare på brosjyra til skuleåret er avslutta. Del 1: Diverse informasjon om - og frå skulen, m.a.: Utdanningsprogram Organisering av skuledagen Skulebøker, PC-ordning Kantina Lånekassen Skuleskyss Skulerute Tilsette ved skulen Romplan Del 2: Ordensreglement for elevar i vidaregåande skular i Rogaland Dette bør du setje deg godt inn i. Her står det om rettane og pliktene dine, og om ev. reaksjonar ved brot på reglementet. Del 3: Rettleiing for vurdering i Rogaland fylkeskommune Her vert det gitt særskild informasjon om vurdering, eksamen, mm. 7 Kontaktinformasjon: ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE 2015/2016 Adressa til skulen er : Litlehagen 2, 5580 Ølen Tlf. nr: Faks: E-post: Heimeside:

4 Ølen vidaregåande skule har seks utdanningsprogram: Studieførebuande utdanningsprogram: - Studiespesialiserande utdanningsprogram (forkorta til ST) med programområda: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi - 2 VG1 grupper - 2 VG2 gruppe - 1 VG3 gruppe - 1 gruppe påbygg til generell studiekompetanse Yrkesfaglege utdanningsprogram: - Bygg og anleggsteknikk (forkorta til BA) - 1 VG1 gruppe - 1 VG2 gruppe: Byggteknikk - Elektrofag (forkorta til EL) - 1 VG1 gruppe - 1 VG2 gruppe: El-energi - Helse og oppvekstfag (forkorta til HO) - 1 VG1 gruppe - 0,5 VG2 gruppe: Helsearbeidarfag - 0,5 VG2 gruppe: Barne- og ungdomsarbeidarfag - Restaurant og matfag (forkorta til RM) - 0,5 VG2 gruppe - Teknikk og industriell produksjon (forkorta til TIP) - 1 VG1 gruppe - 1 VG2 gruppe: Industriteknologi Alternativ opplæring : - 1 gruppe med tilrettelagt opplæring i arbeidstrening (AOI ) ST: VG1, VG2 og VG3 kan velje faget Breiddeidrett frå utdanningsprogrammet Idrettsfag. YFAG: VG1 og VG2- elevane kan velje faget Breiddeidrett frå utdanningsprogrammet Idrettsfag. Desse elevane får ½ av faget på VG1 og kan velje resten av faget på VG2. Val av faget skjer første skuleveka både for ST og YFAG-elevar

5 Litt om fellesarrangement, førebyggjande arbeid, m.m. I tillegg til skulefaga vert det arrangert aktivitetar der vanleg timeplan er broten opp. Opplegga kan vere for grupper eller for alle elevane ved skulen. Døme på dette er: VG1: MOT, VIP (psykisk helse) Dagsverk Korosten elevane sitt eige engasjement i Ukraina Aktivitetsdag / Ulike turneringar td.fotball og volleyball Ekskursjonar - kan vere knytte til fag eller grupper, vere i inn- eller utland, og kan ha varierande lengd Arbeidsutplasseringar Skuleval i valår, med tilhøyrande skuledebatt Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Fagdag : 1ST, 2ST,. 3STA/3GSK Fagdag : 1ST, 2ST,. 3STA/3GSK Periodisert undervisning VG1og VG2 Yfag (ploging) Periodisert undervisning VG1 og VG2 Yfag (ploging) Skule/fellestid- PED.prersonale Organisering av skuledagen Fagdag : 1ST, 2ST,. 3STA/3GSK Fagdag : 1ST, 2ST,. 3STA/3GSK Klassens time, med kontaktlærarar i partalsveker ( ) Elevrådstid/Klasselærarråd/teamarbeid i oddetalsveker ( ) - 4 -

6 Fråvær Skulereglementet for elevar i vidaregåande skular i Rogaland finn du som eige vedlegg i denne brosjyra. Merk: fråvær skal meldast 1.fråværsdag (jamfør pkt. 4.2). Meldinga sender du primært på It s-learning til kontaktlæraren din, alternativt melder du frå på telefon til kontaktlærar/ Informasjonen. Udokumentert fråvær vert rekna som ugyldig fråvær og kan medføre nedsett karakter i orden. Stort fråvær kan også føre til manglande grunnlag for å setje fagkarakter. Fråværsdokumentasjonen skal vere skriftleg og skal leverast til kontaktlærar. Skulen gir ikkje permisjon til feriereiser i skuletida. Vurdering Her viser ein til Rettleiing for vurdering i Rogaland fylkeskommune og Forskrifta til opplæringslova 3. I følgje forskrifta skal elevar ha undervegsvurdering ( 3-11) og sluttvurdering ( 3-17) i fag. Elevane skal ha halvårs- og sluttvurdering med karakter i faga, samt i orden og åtferd ( 3-13, 3-15 og 3-19). Karakteren skal gi uttrykk for oppnådd kompetanse på det tidspunktet karakteren vert sett. Undervegsvurdering utan karakter i fag kan både vere munnleg, i form av samtale med faglærar, og skriftleg. Faglærar skal dokumentere at slik vurdering er gitt. Stort fråvær, same kva grunnen er, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering med karakter manglar ( 3-3). 9a Elevane sitt skulemiljø 9a-1 seier at alle elevar har ein lovfesta rett til eit godt fysisk og psykososialt skulemiljø. Vidare vert det informert om at elevar og føresette har klagerett på denne lovparagrafen. For meir info og korleis du går fram for å klage sjå:

7 PC-ordning, skulenett, digital læringsplattform Alle elevar i Rogaland fylkeskommune må ha sin eigen personlege PC, som du forpliktar å nytte dei åra du er elev. Brukaravtale må signerast ved opplæring i-/ gjennomgang av IKTsystema ved skulestart. Pc-ordninga og programvare Rogaland fylkeskommune subsidierer datamaskiner til Vg1-elever ved dei vidaregåande skulane. Du kan velje mellom Windows og Mac. Du må merka deg at på TIP, og elektro linja nyttar dei program som berre finst for Windows. Vel du Mac på ei av desse linjene må du kjøpa Windows sjølv og installera det på Mac maskinen i tillegg. All info om program og pc-ordninga fin du her: OBS! Nedlasting av Office bør skje heime. Skulen har kjøpt inn låsbare skap til oppbevaring av personlege PC-ar, men eleven må sjølv skaffe seg hengjelås. Skapa er tilpassa maskinar med skjermar i max storleik 15,4 (d.v.s 37cm x 37cm x 11cm). Skulen rår deg til å nytte dette tilbodet. Som elev ved skulen vil du få tilgang til skulen sitt nettverk ein av dei første skuledagane. «Gamle» elevar nyttar brukarnamn og passord frå førre skuleår, nye elevar får oppretta brukarnamn og passord. Som elev vil du også få tilgang til It s-learning, den digitale læringsplattforma til Rogaland fylkeskommune. Informasjon og kommunikasjon i einskildfaga føregår m.a. der. Du nyttar meldingssystemet i It s-learning til kommunikasjon med kontaktlærar, faglærarar, medelevar, etc. På It s-learning er det oppretta eit informasjonsfag for alle som er tilknytt Ølen vidaregåande skule :!INFO-ALLE ØLEN VGS. Her vert det lagt ut informasjon av generell karakter. Når skuleåret har teke til må du sjølv sjekke at du har tilgang til dette faget, og halde deg oppdatert utover i året. Viktig informasjon, m.a. om eksamen vert gitt her. Har du ikkje tilgang til faget, kontaktar du IKT-kontoret. Det er utarbeida utfyllande IKT-reglar for Ølen vgs som du finn her i brosjyra. Desse supplerer det til ei kvar tid gjeldande reglement i Rogaland fylkeskommune. Reglar for bruk av data ved Ølen vidaregåande skule Skulenett, pedagogisk plattform Berbar elevmaskin skal aldri koplast til nettet ved kabel, berre via trådlaust nettverk

8 I skuletida skal datamaskinane brukast til - tekstbehandling/rekneark for skriving/løysing av oppgåver - innhenting av informasjon via internett - e-post i samband med skulearbeid - spesialprogram som trengs i samband med skulearbeid - Det er faglærar som er ansvarleg for innhaldet i timane, og som avgjer om, til kva og korleis- dei ulike verktøya (som PC og Mac) skal nyttast til ei kvar tid. Tryggleik - Det er forbode å laste ned program som kan vere skadelege for datautstyret - Vis varsemd ved bruk av eigne USB minnepinnar. Hugs på virusfare. - System-ansvarleg har lagt inn restriksjonar som avgrensar tilgongen til skulen sitt nettverk og internett. Bruk av pc på amfi og bibliotek - Datarom (amfiet) skal berre brukast av personar med gyldig brukarnamn og under tilsyn av lærar. - Mat og drikke skal IKKJE nyttast i datarom eller ved skulen sine datamaskinar - Chatting/spel (også web-basert) er ikkje tillate på skulen sine datamaskinar - Vis omsyn ved bruk av datautstyr - Det er strengt forbode å endre på pc-innstillingar/bruke programvare på dei stasjonære maskinene - Rydd opp etter deg - Lærarar og mediatekansvarleg har høve til å vise bort elevar som ikkje bruker pc-ane til skulearbeid. Elles viser ein til ordensreglement og norsk lov. Kontakt IKT dersom du er usikker på kva du har lov til. Brot på reglar vil få konsekvensar. Dagsverk Korosten Ølen vgs har dei siste 10 åra hatt eit eige Dagsverk (tilsvarande det nasjonale Operasjon Dagsverk) der elevane gir inntektene frå ein arbeidsdag, kr. 400,- til ulike formål i Korosten. Vårt lokale Dagsverk har same målsetjing som det nasjonale: "Tanken bak Operasjon Dagsverk er at ungdomar i Noreg skal gi ein dag av si utdanning og arbeide slik at ungdommar andre stader i verda skal få muligheter til å få ei utdanning." Ei undergruppe av Elevrådet besøkte Korosten våren 2013, og la fram forslag til Elevrådet til kva midlane kan nyttast til. Elevrådet bestemmer prosjekt

9 Elevsamtalar Elevar har rett til jamleg dialog med kontaktlærar om utviklinga si i lys av opplæringslova 1-1 (Forskrift til opplæringslova 3-8). Denne retten vert m.a. dekka gjennom elevsamtalar min. 2 gonger årleg, og jamleg kommunikasjon med kontaktlærar i avsette kontaktlærartimar. Det er og tilbod om oppstartsamtalar for VG1elevar med føresette før skulestart. Bli kjent-tur til Blomstølen for VG1-elevane For alle Vg1-elevar vert det i løpet av veke 35 arrangert bli kjent-tur til Blomstølen med overnatting. Elevane går opp på føremiddag dag 1 og er attende til skuleslutt på dag klassar dreg oppover samstundes. Kontaktlærarar er med i tillegg til lærarar som er "stasjonære" på hytta. Ulike oppgåver av fagleg og sosial art står på programmet. I tillegg blir det felles matlaging, rydding og andre oppgåver som høyrer med. Tid til friare sosial aktivitet blir det også! Kartleggingsprøvar For alle Vg1-elevar vert det i løpet av veke gjennomført sentralgitte kartleggingsprøvar i rekning, lesing og engelsk. Skulebøker Alle elevane får låne skulebøker av skulen. Alle utlånte bøker må leverast attende til skulen i tilnærma same stand som då du fekk dei, absolutt siste frist for innlevering er 24. juni Etter denne datoen vert det sendt ut faktura for ikkje innleverte bøker/øydelagde bøker. Ubetalte fakturaer går til inkasso. Skulefotografering Det vert skulefotografering 16., 17. og 18. september 2015, klassevis og portrett. Elevane vel sjølve om dei vil bestille bilete og ev. kva dei vil ha

10 Skulekantina vår er open alle dagar frå og I skulen si kantine kan du kjøpe sunn og god mat - og drikke. Det er og høve til å kjøpe seg varm mat 3 dagar i veka! Meny vert distribuert på oppslag kvar veke. God handhygiene er viktig, og skulen har difor hengt opp behaldarar med handdesinfisering på ulike stader på skulen. Info om LÅNEKASSEN Er du elev i vidaregåande skule og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet uansett kor mykje foreldra dine tener. Hugs at du må søkje for å få det. Når du søkjer, sjekkar Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend, eller bustipend. Frå skuleåret kjem det endringar i reglane for kven som kan få grunnstipend og lån. Les meir om endringane på lanekassen.no./grunnstipend. Når du har fått opptak, søkjer du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for vidaregåande opplæring. Lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les meir om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i vidaregåande skule, facebook.com/lanekassen.vgs Dette fører til reduksjon/tap av stipend: Stort fråver Status som deltidselev Skuleskyss Ulike reglar for Rogaland og Hordaland. ROGALAND På finn du link til eit temakart, der Rogaland fylke har teikna inn ein ungdomspass-sone. Elevar som bur innafor denne sona, må nytta ungdomspass. (Kostar kr 350,- pr mnd). Dette "produktet" (ungdomspass) blir lagt inn i eit Kolumbuskort. Har du Kolumbuskort frå grunnskulen eller vidareg., skal dette brukast vidare

11 Dersom du ikkje har kort frå før, må du skaffa deg eit. Du har fylgjande moglegheiter til å kjøpe ungdomspass: I mobilappen «Kolumbus Billett» På nettsida Kolumbus.no På Turistinformasjonen i Haugesund-helst før skulestart. (Hugs å ta med legitimasjon) Dersom du har Kolumbuskort frå før, eller har bestilt nytt kort via kolumbus.no, kan du ta med kortet og 350,- kr på bussen. Sjåføren legg ungdomspass-produktet på Kolumbuskortet ditt. (Må fornyast kvar mnd) Bur du utanfor ungdomspass-sona, og har meir enn 6 km til skulen, har du rett på fri skuleskyss. Sjå oversiktskartet på nettsida vår, eller på oppslagstavla på Ølen vgs. Dette gjeld og for elevar over 21 år. For elevar som nå skal gå i Vg2 og Vg3, og som hadde fri skuleskyss forrige skuleår, vil Kolumbuskortet automatisk bli oppdatert. Dei treng ikkje søkje på nytt. Elevar i Vg1 og nye elevar i Vg2 og Vg3 som bur utanfor «ungdomspass-sona», må fylle ut eit søknadsskjema, og levere dette i Informasjonen. Før du mottek busskortet frå Kolumbus, får du utlevert eit midlertidig reisebevis. Kontant skyssrefusjon: Har du meir enn 3 km mellom heimen og næraste busstopp, kan du få refundert utgifter til privat skyss for denne strekninga. Refusjonen gjeld ikkje dersom fylket ordnar med anna skyss. Gå til Informasjonen og be om skjema. Frist for innlevering: 15. sept. HORDALAND Elevar som bur i Etne kommune har fri skuleskyss. Fyll ut søknadskjemaet du får på skulen, og lever dette i Informasjonen. Du får då utlevert eit midlertidig busskort frå Skyss. Når skulen har motteke dei permanente korta, får elevane beskjed. Kontant skyssrefusjon: Har du meir enn 3 km mellom heimen og næraste busstopp, kan du få refundert utgifter til privat skyss for denne strekninga. Refusjonen gjeld ikkje dersom fylket ordnar med anna skyss. Hordaland har ikkje lenger noko søknadsskjema. Skulen sender e-post til Skyss og melder frå dersom eleven har meir enn 3 km til busstopp. Adr. er: Kostpengar Elevar som har kjøkken som del av undervisninga, vert fakturert for matkostnader

12 SKULERUTE FOR SKULEÅRET 2015/2016, ØLEN VGS Fylkeskommunen gir forskrift om skule- og feriedagar, sjå opplæringslova 3-2. I skuleruta for 2015/2016 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: Første skoledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie. For 2015/2016 er det sett av to felles planleggingsdagar for skulane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar. August Skulestart for elevane mån September 22 Oktober Haustferie veke 41 ( ) 17 November Felles kursdag for lærarane fre 13. Dagsverk Korosten 21 Desember Siste skuledag for elevane før jul fr Januar Første skuledag for elevane mån Februar Vinterferie veke 7 ( ) 16 Mars Felles planleggingsdag ons Påskeferie Pl.dag lærarar 29, fridag elevar April 21 Mai Off. høgtidsdagar tor 5., mån 16. og tir 17. Fridag for elevane fre Juni Forslag til siste skuledag for elevane tir Sum elevdagar 190 Pl.dagar lærarane: 12 august august august 2015 (13. november 2015= arbeidsdag, kursdag) 9.mars mars mai 2016 (ev. 2 kveldar) Antall vekedagar som er elevdagar mån tys ons tor fre

13 Oversikt over tilsette ved Ølen vidaregåande skule LEIING: Sæle Ruth rektor Pettersen Kristin Eksaa avd.l. ST utd. program Kalstad Tor Inge avd.l. Y-fag Klungland Anne Brit avd.l. Sos.ped./spes.ped. Stople Leikny kontorleiar RÅDGJEVARAR: Klungland Anne Brit Sosial.ped.rådgjeving Martinsen Jens Martin Yrkes- og utdanningsrådgjeving LÆRARSTAB: Aasbø Lyder Mindor TIP Jarmer Gunn Rakel T. HO Alvseike Trond Ove ST Johannessen Gro ST Andreassen Kristina ST Klæhaug Susan BA Berge Oddlaug S. EL Langhelle Gunnar RM Bjørge Leiv Espen TIP Langhelle Johannes RM Brårmo Åsmund BA Lærdal Svein Helge TIP De Wilde Claudia ST Matre Svalaug ST Eike Iren HO Molvik Karin ST/AOM Eikeland Hans Erik ST Myrset Jorid ST Espe Olav Hogne EL Ohm Cecilie ST Espeland Laila HO Risøy Hanne Jorun ST Forus Nina ST Rogne Bente Tilr./ST Gjerde Asbjørn ST Rødseth Thomas Johan ST Gloppen Kirsten ST/EL Røgelstad Bjørn ST Grønnestad Kristine HO Stakland Øystein ST Haga Carla Lothe ST Ståland Tore Kjeld BA Hauso Marit Tilr. Sævereid Svein ST Helland Gjertrud M. ST Tesdal Jon Olav ST Husby Bjørn Gunnar ST Tveit Anne Berit S. ST Håland Liv ST Veum Marit ST KONTORPERSONALE: MILJØARBEIDARAR/ELEVASSISTENTAR: Lunde Camilla F. Haugland Haldis L. Staurland Annfrid Indreland Ingunn Eva Duddek (lærl.) Mattingsdal Kjell Ove IKT-PEDAGOG: IKT-TEKNIKAR: OT: Langhelle Johannes Fosse Sten Gro Johannessen Eikesdal Steffen (lærl.) KOORDINATOR, Opplæring Sandeid fengsel: BIBLIOTEKAR: Lilleland Mai Venke De Wilde Claudia Staurland Annfrid KANTINEMEDARBEIDAR: DRIFTSLEIAR: Spartveit Tove Eikeland Synnøve H. Lothe Peder REINHALDSPERSONALE: Andersen Irene Haugland Haldis L. Olofsson Torill Hundseid Cissel S

14 BRANNVARSLING TIL ELEVAR/TILSETTE 1 DEN SOM OPPDAGAR BRANN, VARSLAR BRANN. BRUK BRANNVARSLAR. GI MELDING TIL PERSONALROM/ INFORMASJONEN. 2 BRANNVARSLING VERT VARSLA MED KORTE STØYT I RINGEKLOKKA. 3 GÅ ROLEG OG SAMLA UT. BRUK IKKJE HEISEN. 4 TA IKKJE MED DYKK SKULESAKER ELLER KLEDE. 5 ALLE SKAL MØTE PÅ SAMLINGSPLASS, SOM ER KUNSTGRASBANEN, AUST FOR SKULEN, (MELLOM SKULEN OG IDRETTSHALLEN). INGEN GÅR FRÅ SAMLINGSPLASS UTAN LØYVE. REKTOR

15

Velkommen til Ølen vidaregåande skule

Velkommen til Ølen vidaregåande skule Informasjonshefte skuleåret 2013-2014 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2013-2014 Når august står for døra begynner det å krible litt etter å kome i gong

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2016-2017 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2016-2017 Me står framfor eit spennande skuleår! Eit større renoveringsarbeid starta

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2017-2018 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2017-2018 Det er alltid spenning knytt til eit nytt skuleår. Å vere elev og starte

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt!

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt! Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015 Vel møtt! Informasjon om skulen Ny skuleleiing Kva skal eg gjere ved spørsmål og problem Ordens-/datareglement Tilpassa opplæring og spesialundervising Råd og rettleiing

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Anita og Annette Vær en god rollemodell Barn arver ikke leseferdighet og leseglede av foreldre, men de

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss VURDERING fordi vi stiller krav og vi bryr oss 3 Helsing frå rektor INNHALD Helsing frå rektor Side 3 Skulen sin visjon Side 4 Kva handler vurdering om Side 5 Dette har du som elev plikt til Side 6 Dette

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Skulens tiltak for å styrke elevars psykiske helse

Skulens tiltak for å styrke elevars psykiske helse ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE 3.5 Psykisk helseplan Skuleåret 2017-18 Skulens tiltak for å styrke s psykiske helse Ei rekke nasjonale og lokale dokument og føringar legg vekt på utviklinga av gode læringsmiljø

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2

Ørsta vidaregåande skule Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Ørsta vidaregåande skule Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 -Ein tydeleg medspelar Onsdag 14. september 2016 kl. 19:00 på D - bygget Mål for denne samlinga Presentasjon av leiinga,

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra Fotlandsvåg skule 5283 Fotlandsvåg TLF.56 19 23 30 Faks. 56 19 23 31 Rektor: Kjell Haugland 56 19 23 55 Personalrom 56 19 23 50 fotlandsvag.skule@osteroy.kommune.no Ein trygg stad å vera ein god stad å

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa Elevpermisjonar Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa 14.11.2013 Reglar for skulefri for elevar utanom skuleferiar og fridagar i skuleruta For å læra er det viktig at elevane er

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

- ein tydeleg medspelar

- ein tydeleg medspelar - ein tydeleg medspelar Velkomne til møte! Felles: Orientering om skolen Delt: Samling i undervisnings-/ basisgrupper Utdanningsprogram og årssteg Samtalar med lærarar Romliste (reservasjon på døra) Kaffi

Detaljer

vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret

vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret 2016-2017 PROGRAM FOR DAGEN: 1800-1900 Om lærlingordninga Rettar og plikter til opplæring i bedrift eller skule Tips til rekrutteringsprosessen

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette er viktig for oss: å

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 470 elevar 2014-2015 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut, rådgjevar og sosiallærar Utvida

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette viktig for oss: å arbeida

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Innleiing Skolane bruker i dag ulike namn på samtale med elevane: fagsamtale, elevsamtale, utviklingssamtale

Detaljer

Velkommen tilbake til Sygna i august :-)

Velkommen tilbake til Sygna i august :-) Velkommen tilbake til Sygna i august :-) Informasjon til skulestart 2015 Kjære Sygnaelev! Balestrand, våren 2015 Vi er veldig glade for at du har valt å halde fram på Sygna til hausten! I dette brevet

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS BRUKARRETTLEIING FOR KSYS KSYS er «baksida» av www.kultursekken.no der all informasjon om skular vi nyttar til turnélegging ligg. 1. KORLEIS LOGGE PÅ: Kulturkontakten må logge seg inn på KSYS for å: -

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 2. Sept. 2010 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane, systemansvarleg

Detaljer

VOSS VIDAREGÅANDE SKULE

VOSS VIDAREGÅANDE SKULE TIL FØRESETTE & ELEVAR Dato: 15.10.2017 Vår ref.: 668/ /SVST Dykkar ref.: INNKALLING TIL FORELDREMØTE VG2 Me kallar med dette inn til foreldremøte for foreldre / føresette til elevane på fylgjande Vg2-

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Spørsmålsrunde

Spørsmålsrunde Spørsmålsrunde 02.11.16 Kvifor har ikkje Sogn og Fjordane søkbare tilbod for alternativ opplæring? I Norge har fellesskolen lange tradisjoner. Fellesskolen er gjennomsyret av prinsippene om inkludering,

Detaljer