Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!"

Transkript

1 Informasjonshefte skuleåret

2 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar og tilsette velkomne etter ein lang og god sommarferie! På vårparten vart det gjort ein jobb i høve til å tenkje visjon. Kva står Ølen vgs for, kor vil me med skulen vår? Me har hatt mottoet Veksthus for vett og vennskap i mange år, og det står ved lag! Det fortel litt om korleis skulen vår ser ut og kva som føregår her. Me veit kva me vil, kva me arbeider for og kva verdiar som er viktige for oss. Kollegiet har landa på: ALLE KAN NÅ LENGER. I desse orda ligg eit positivt elev- og menneskesyn. Me har tru på kvarandre, tru på at kvar og ein har potensiale i seg til å utvikle seg og lære. Me skal vise kvarandre tillit, me skal møte kvarandre med høge forventningar og me ynskjer at alle skal lukkast. I fjor haust kom me tilbake til ei oppgradert kantine. På vårparten vart ventilasjonsanlegga våre bytta ut, så dette skuleåret kan me starte opp med rikelege mengder luft, inne og ute! Det fysiske arbeidsmiljøet er viktig for alle som oppheld seg her, og me trur at forbetringar vil vise att både i helse og faglege resultat. For elevane på studiespesialisering og påbygg, vil me gjere ei lita endring i timeplanane dette skuleåret. Desse gruppene får fagdag kvar torsdag før lunsj. Det betyr at det vert høve til fagleg fordjuping i dei faga som inngår i denne kabalen. Kva fag dette er, varierer, dvs. er ulikt på VG1, VG2 og VG3. Timetalet i dei ulike faga er dei same, men blir plassert på timeplanen på ein litt anna måte. Lærarkollegiet skal skulere seg vidare i vurdering for læring. Målet med det er sjølvsagt å gi undervisning som i høgast mogeleg grad legg til rette for god og effektiv læring. Gode, konstruktive tilbakemeldingar på arbeidet du gjer, positive, tydelege forventningar til deg som elev, er viktige stikkord. Til slutt vil eg ynskje både elevar og tilsette eit godt, utviklande og lærerikt arbeidsår! Lukke til! Helsing Ruth J. Sæle -rektor

3 VELKOMMEN TIL ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE I skulebrosjyra finn du nyttig og viktig informasjon, og du bør ta vare på brosjyra til skuleåret er avslutta. Del 1: Diverse informasjon om - og frå skulen, m.a.: Utdanningsprogram Organisering av skuledagen Skulebøker, PC-ordning Kantina Lånekassen Skuleskyss Skulerute Tilsette ved skulen Romplan Del 2: Ordensreglement for elevar i vidaregåande skular i Rogaland Dette bør du setje deg godt inn i. Her står det om rettane og pliktene dine, og om ev. reaksjonar ved brot på reglementet. Del 3: Rettleiing for vurdering i Rogaland fylkeskommune Her vert det gitt særskild informasjon om vurdering, eksamen, mm. 7 Kontaktinformasjon: ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE 2015/2016 Adressa til skulen er : Litlehagen 2, 5580 Ølen Tlf. nr: Faks: E-post: Heimeside:

4 Ølen vidaregåande skule har seks utdanningsprogram: Studieførebuande utdanningsprogram: - Studiespesialiserande utdanningsprogram (forkorta til ST) med programområda: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi - 2 VG1 grupper - 2 VG2 gruppe - 1 VG3 gruppe - 1 gruppe påbygg til generell studiekompetanse Yrkesfaglege utdanningsprogram: - Bygg og anleggsteknikk (forkorta til BA) - 1 VG1 gruppe - 1 VG2 gruppe: Byggteknikk - Elektrofag (forkorta til EL) - 1 VG1 gruppe - 1 VG2 gruppe: El-energi - Helse og oppvekstfag (forkorta til HO) - 1 VG1 gruppe - 0,5 VG2 gruppe: Helsearbeidarfag - 0,5 VG2 gruppe: Barne- og ungdomsarbeidarfag - Restaurant og matfag (forkorta til RM) - 0,5 VG2 gruppe - Teknikk og industriell produksjon (forkorta til TIP) - 1 VG1 gruppe - 1 VG2 gruppe: Industriteknologi Alternativ opplæring : - 1 gruppe med tilrettelagt opplæring i arbeidstrening (AOI ) ST: VG1, VG2 og VG3 kan velje faget Breiddeidrett frå utdanningsprogrammet Idrettsfag. YFAG: VG1 og VG2- elevane kan velje faget Breiddeidrett frå utdanningsprogrammet Idrettsfag. Desse elevane får ½ av faget på VG1 og kan velje resten av faget på VG2. Val av faget skjer første skuleveka både for ST og YFAG-elevar

5 Litt om fellesarrangement, førebyggjande arbeid, m.m. I tillegg til skulefaga vert det arrangert aktivitetar der vanleg timeplan er broten opp. Opplegga kan vere for grupper eller for alle elevane ved skulen. Døme på dette er: VG1: MOT, VIP (psykisk helse) Dagsverk Korosten elevane sitt eige engasjement i Ukraina Aktivitetsdag / Ulike turneringar td.fotball og volleyball Ekskursjonar - kan vere knytte til fag eller grupper, vere i inn- eller utland, og kan ha varierande lengd Arbeidsutplasseringar Skuleval i valår, med tilhøyrande skuledebatt Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Fagdag : 1ST, 2ST,. 3STA/3GSK Fagdag : 1ST, 2ST,. 3STA/3GSK Periodisert undervisning VG1og VG2 Yfag (ploging) Periodisert undervisning VG1 og VG2 Yfag (ploging) Skule/fellestid- PED.prersonale Organisering av skuledagen Fagdag : 1ST, 2ST,. 3STA/3GSK Fagdag : 1ST, 2ST,. 3STA/3GSK Klassens time, med kontaktlærarar i partalsveker ( ) Elevrådstid/Klasselærarråd/teamarbeid i oddetalsveker ( ) - 4 -

6 Fråvær Skulereglementet for elevar i vidaregåande skular i Rogaland finn du som eige vedlegg i denne brosjyra. Merk: fråvær skal meldast 1.fråværsdag (jamfør pkt. 4.2). Meldinga sender du primært på It s-learning til kontaktlæraren din, alternativt melder du frå på telefon til kontaktlærar/ Informasjonen. Udokumentert fråvær vert rekna som ugyldig fråvær og kan medføre nedsett karakter i orden. Stort fråvær kan også føre til manglande grunnlag for å setje fagkarakter. Fråværsdokumentasjonen skal vere skriftleg og skal leverast til kontaktlærar. Skulen gir ikkje permisjon til feriereiser i skuletida. Vurdering Her viser ein til Rettleiing for vurdering i Rogaland fylkeskommune og Forskrifta til opplæringslova 3. I følgje forskrifta skal elevar ha undervegsvurdering ( 3-11) og sluttvurdering ( 3-17) i fag. Elevane skal ha halvårs- og sluttvurdering med karakter i faga, samt i orden og åtferd ( 3-13, 3-15 og 3-19). Karakteren skal gi uttrykk for oppnådd kompetanse på det tidspunktet karakteren vert sett. Undervegsvurdering utan karakter i fag kan både vere munnleg, i form av samtale med faglærar, og skriftleg. Faglærar skal dokumentere at slik vurdering er gitt. Stort fråvær, same kva grunnen er, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering med karakter manglar ( 3-3). 9a Elevane sitt skulemiljø 9a-1 seier at alle elevar har ein lovfesta rett til eit godt fysisk og psykososialt skulemiljø. Vidare vert det informert om at elevar og føresette har klagerett på denne lovparagrafen. For meir info og korleis du går fram for å klage sjå:

7 PC-ordning, skulenett, digital læringsplattform Alle elevar i Rogaland fylkeskommune må ha sin eigen personlege PC, som du forpliktar å nytte dei åra du er elev. Brukaravtale må signerast ved opplæring i-/ gjennomgang av IKTsystema ved skulestart. Pc-ordninga og programvare Rogaland fylkeskommune subsidierer datamaskiner til Vg1-elever ved dei vidaregåande skulane. Du kan velje mellom Windows og Mac. Du må merka deg at på TIP, og elektro linja nyttar dei program som berre finst for Windows. Vel du Mac på ei av desse linjene må du kjøpa Windows sjølv og installera det på Mac maskinen i tillegg. All info om program og pc-ordninga fin du her: OBS! Nedlasting av Office bør skje heime. Skulen har kjøpt inn låsbare skap til oppbevaring av personlege PC-ar, men eleven må sjølv skaffe seg hengjelås. Skapa er tilpassa maskinar med skjermar i max storleik 15,4 (d.v.s 37cm x 37cm x 11cm). Skulen rår deg til å nytte dette tilbodet. Som elev ved skulen vil du få tilgang til skulen sitt nettverk ein av dei første skuledagane. «Gamle» elevar nyttar brukarnamn og passord frå førre skuleår, nye elevar får oppretta brukarnamn og passord. Som elev vil du også få tilgang til It s-learning, den digitale læringsplattforma til Rogaland fylkeskommune. Informasjon og kommunikasjon i einskildfaga føregår m.a. der. Du nyttar meldingssystemet i It s-learning til kommunikasjon med kontaktlærar, faglærarar, medelevar, etc. På It s-learning er det oppretta eit informasjonsfag for alle som er tilknytt Ølen vidaregåande skule :!INFO-ALLE ØLEN VGS. Her vert det lagt ut informasjon av generell karakter. Når skuleåret har teke til må du sjølv sjekke at du har tilgang til dette faget, og halde deg oppdatert utover i året. Viktig informasjon, m.a. om eksamen vert gitt her. Har du ikkje tilgang til faget, kontaktar du IKT-kontoret. Det er utarbeida utfyllande IKT-reglar for Ølen vgs som du finn her i brosjyra. Desse supplerer det til ei kvar tid gjeldande reglement i Rogaland fylkeskommune. Reglar for bruk av data ved Ølen vidaregåande skule Skulenett, pedagogisk plattform Berbar elevmaskin skal aldri koplast til nettet ved kabel, berre via trådlaust nettverk

8 I skuletida skal datamaskinane brukast til - tekstbehandling/rekneark for skriving/løysing av oppgåver - innhenting av informasjon via internett - e-post i samband med skulearbeid - spesialprogram som trengs i samband med skulearbeid - Det er faglærar som er ansvarleg for innhaldet i timane, og som avgjer om, til kva og korleis- dei ulike verktøya (som PC og Mac) skal nyttast til ei kvar tid. Tryggleik - Det er forbode å laste ned program som kan vere skadelege for datautstyret - Vis varsemd ved bruk av eigne USB minnepinnar. Hugs på virusfare. - System-ansvarleg har lagt inn restriksjonar som avgrensar tilgongen til skulen sitt nettverk og internett. Bruk av pc på amfi og bibliotek - Datarom (amfiet) skal berre brukast av personar med gyldig brukarnamn og under tilsyn av lærar. - Mat og drikke skal IKKJE nyttast i datarom eller ved skulen sine datamaskinar - Chatting/spel (også web-basert) er ikkje tillate på skulen sine datamaskinar - Vis omsyn ved bruk av datautstyr - Det er strengt forbode å endre på pc-innstillingar/bruke programvare på dei stasjonære maskinene - Rydd opp etter deg - Lærarar og mediatekansvarleg har høve til å vise bort elevar som ikkje bruker pc-ane til skulearbeid. Elles viser ein til ordensreglement og norsk lov. Kontakt IKT dersom du er usikker på kva du har lov til. Brot på reglar vil få konsekvensar. Dagsverk Korosten Ølen vgs har dei siste 10 åra hatt eit eige Dagsverk (tilsvarande det nasjonale Operasjon Dagsverk) der elevane gir inntektene frå ein arbeidsdag, kr. 400,- til ulike formål i Korosten. Vårt lokale Dagsverk har same målsetjing som det nasjonale: "Tanken bak Operasjon Dagsverk er at ungdomar i Noreg skal gi ein dag av si utdanning og arbeide slik at ungdommar andre stader i verda skal få muligheter til å få ei utdanning." Ei undergruppe av Elevrådet besøkte Korosten våren 2013, og la fram forslag til Elevrådet til kva midlane kan nyttast til. Elevrådet bestemmer prosjekt

9 Elevsamtalar Elevar har rett til jamleg dialog med kontaktlærar om utviklinga si i lys av opplæringslova 1-1 (Forskrift til opplæringslova 3-8). Denne retten vert m.a. dekka gjennom elevsamtalar min. 2 gonger årleg, og jamleg kommunikasjon med kontaktlærar i avsette kontaktlærartimar. Det er og tilbod om oppstartsamtalar for VG1elevar med føresette før skulestart. Bli kjent-tur til Blomstølen for VG1-elevane For alle Vg1-elevar vert det i løpet av veke 35 arrangert bli kjent-tur til Blomstølen med overnatting. Elevane går opp på føremiddag dag 1 og er attende til skuleslutt på dag klassar dreg oppover samstundes. Kontaktlærarar er med i tillegg til lærarar som er "stasjonære" på hytta. Ulike oppgåver av fagleg og sosial art står på programmet. I tillegg blir det felles matlaging, rydding og andre oppgåver som høyrer med. Tid til friare sosial aktivitet blir det også! Kartleggingsprøvar For alle Vg1-elevar vert det i løpet av veke gjennomført sentralgitte kartleggingsprøvar i rekning, lesing og engelsk. Skulebøker Alle elevane får låne skulebøker av skulen. Alle utlånte bøker må leverast attende til skulen i tilnærma same stand som då du fekk dei, absolutt siste frist for innlevering er 24. juni Etter denne datoen vert det sendt ut faktura for ikkje innleverte bøker/øydelagde bøker. Ubetalte fakturaer går til inkasso. Skulefotografering Det vert skulefotografering 16., 17. og 18. september 2015, klassevis og portrett. Elevane vel sjølve om dei vil bestille bilete og ev. kva dei vil ha

10 Skulekantina vår er open alle dagar frå og I skulen si kantine kan du kjøpe sunn og god mat - og drikke. Det er og høve til å kjøpe seg varm mat 3 dagar i veka! Meny vert distribuert på oppslag kvar veke. God handhygiene er viktig, og skulen har difor hengt opp behaldarar med handdesinfisering på ulike stader på skulen. Info om LÅNEKASSEN Er du elev i vidaregåande skule og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet uansett kor mykje foreldra dine tener. Hugs at du må søkje for å få det. Når du søkjer, sjekkar Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend, eller bustipend. Frå skuleåret kjem det endringar i reglane for kven som kan få grunnstipend og lån. Les meir om endringane på lanekassen.no./grunnstipend. Når du har fått opptak, søkjer du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for vidaregåande opplæring. Lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les meir om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i vidaregåande skule, facebook.com/lanekassen.vgs Dette fører til reduksjon/tap av stipend: Stort fråver Status som deltidselev Skuleskyss Ulike reglar for Rogaland og Hordaland. ROGALAND På finn du link til eit temakart, der Rogaland fylke har teikna inn ein ungdomspass-sone. Elevar som bur innafor denne sona, må nytta ungdomspass. (Kostar kr 350,- pr mnd). Dette "produktet" (ungdomspass) blir lagt inn i eit Kolumbuskort. Har du Kolumbuskort frå grunnskulen eller vidareg., skal dette brukast vidare

11 Dersom du ikkje har kort frå før, må du skaffa deg eit. Du har fylgjande moglegheiter til å kjøpe ungdomspass: I mobilappen «Kolumbus Billett» På nettsida Kolumbus.no På Turistinformasjonen i Haugesund-helst før skulestart. (Hugs å ta med legitimasjon) Dersom du har Kolumbuskort frå før, eller har bestilt nytt kort via kolumbus.no, kan du ta med kortet og 350,- kr på bussen. Sjåføren legg ungdomspass-produktet på Kolumbuskortet ditt. (Må fornyast kvar mnd) Bur du utanfor ungdomspass-sona, og har meir enn 6 km til skulen, har du rett på fri skuleskyss. Sjå oversiktskartet på nettsida vår, eller på oppslagstavla på Ølen vgs. Dette gjeld og for elevar over 21 år. For elevar som nå skal gå i Vg2 og Vg3, og som hadde fri skuleskyss forrige skuleår, vil Kolumbuskortet automatisk bli oppdatert. Dei treng ikkje søkje på nytt. Elevar i Vg1 og nye elevar i Vg2 og Vg3 som bur utanfor «ungdomspass-sona», må fylle ut eit søknadsskjema, og levere dette i Informasjonen. Før du mottek busskortet frå Kolumbus, får du utlevert eit midlertidig reisebevis. Kontant skyssrefusjon: Har du meir enn 3 km mellom heimen og næraste busstopp, kan du få refundert utgifter til privat skyss for denne strekninga. Refusjonen gjeld ikkje dersom fylket ordnar med anna skyss. Gå til Informasjonen og be om skjema. Frist for innlevering: 15. sept. HORDALAND Elevar som bur i Etne kommune har fri skuleskyss. Fyll ut søknadskjemaet du får på skulen, og lever dette i Informasjonen. Du får då utlevert eit midlertidig busskort frå Skyss. Når skulen har motteke dei permanente korta, får elevane beskjed. Kontant skyssrefusjon: Har du meir enn 3 km mellom heimen og næraste busstopp, kan du få refundert utgifter til privat skyss for denne strekninga. Refusjonen gjeld ikkje dersom fylket ordnar med anna skyss. Hordaland har ikkje lenger noko søknadsskjema. Skulen sender e-post til Skyss og melder frå dersom eleven har meir enn 3 km til busstopp. Adr. er: Kostpengar Elevar som har kjøkken som del av undervisninga, vert fakturert for matkostnader

12 SKULERUTE FOR SKULEÅRET 2015/2016, ØLEN VGS Fylkeskommunen gir forskrift om skule- og feriedagar, sjå opplæringslova 3-2. I skuleruta for 2015/2016 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: Første skoledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie. For 2015/2016 er det sett av to felles planleggingsdagar for skulane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar. August Skulestart for elevane mån September 22 Oktober Haustferie veke 41 ( ) 17 November Felles kursdag for lærarane fre 13. Dagsverk Korosten 21 Desember Siste skuledag for elevane før jul fr Januar Første skuledag for elevane mån Februar Vinterferie veke 7 ( ) 16 Mars Felles planleggingsdag ons Påskeferie Pl.dag lærarar 29, fridag elevar April 21 Mai Off. høgtidsdagar tor 5., mån 16. og tir 17. Fridag for elevane fre Juni Forslag til siste skuledag for elevane tir Sum elevdagar 190 Pl.dagar lærarane: 12 august august august 2015 (13. november 2015= arbeidsdag, kursdag) 9.mars mars mai 2016 (ev. 2 kveldar) Antall vekedagar som er elevdagar mån tys ons tor fre

13 Oversikt over tilsette ved Ølen vidaregåande skule LEIING: Sæle Ruth rektor Pettersen Kristin Eksaa avd.l. ST utd. program Kalstad Tor Inge avd.l. Y-fag Klungland Anne Brit avd.l. Sos.ped./spes.ped. Stople Leikny kontorleiar RÅDGJEVARAR: Klungland Anne Brit Sosial.ped.rådgjeving Martinsen Jens Martin Yrkes- og utdanningsrådgjeving LÆRARSTAB: Aasbø Lyder Mindor TIP Jarmer Gunn Rakel T. HO Alvseike Trond Ove ST Johannessen Gro ST Andreassen Kristina ST Klæhaug Susan BA Berge Oddlaug S. EL Langhelle Gunnar RM Bjørge Leiv Espen TIP Langhelle Johannes RM Brårmo Åsmund BA Lærdal Svein Helge TIP De Wilde Claudia ST Matre Svalaug ST Eike Iren HO Molvik Karin ST/AOM Eikeland Hans Erik ST Myrset Jorid ST Espe Olav Hogne EL Ohm Cecilie ST Espeland Laila HO Risøy Hanne Jorun ST Forus Nina ST Rogne Bente Tilr./ST Gjerde Asbjørn ST Rødseth Thomas Johan ST Gloppen Kirsten ST/EL Røgelstad Bjørn ST Grønnestad Kristine HO Stakland Øystein ST Haga Carla Lothe ST Ståland Tore Kjeld BA Hauso Marit Tilr. Sævereid Svein ST Helland Gjertrud M. ST Tesdal Jon Olav ST Husby Bjørn Gunnar ST Tveit Anne Berit S. ST Håland Liv ST Veum Marit ST KONTORPERSONALE: MILJØARBEIDARAR/ELEVASSISTENTAR: Lunde Camilla F. Haugland Haldis L. Staurland Annfrid Indreland Ingunn Eva Duddek (lærl.) Mattingsdal Kjell Ove IKT-PEDAGOG: IKT-TEKNIKAR: OT: Langhelle Johannes Fosse Sten Gro Johannessen Eikesdal Steffen (lærl.) KOORDINATOR, Opplæring Sandeid fengsel: BIBLIOTEKAR: Lilleland Mai Venke De Wilde Claudia Staurland Annfrid KANTINEMEDARBEIDAR: DRIFTSLEIAR: Spartveit Tove Eikeland Synnøve H. Lothe Peder REINHALDSPERSONALE: Andersen Irene Haugland Haldis L. Olofsson Torill Hundseid Cissel S

14 BRANNVARSLING TIL ELEVAR/TILSETTE 1 DEN SOM OPPDAGAR BRANN, VARSLAR BRANN. BRUK BRANNVARSLAR. GI MELDING TIL PERSONALROM/ INFORMASJONEN. 2 BRANNVARSLING VERT VARSLA MED KORTE STØYT I RINGEKLOKKA. 3 GÅ ROLEG OG SAMLA UT. BRUK IKKJE HEISEN. 4 TA IKKJE MED DYKK SKULESAKER ELLER KLEDE. 5 ALLE SKAL MØTE PÅ SAMLINGSPLASS, SOM ER KUNSTGRASBANEN, AUST FOR SKULEN, (MELLOM SKULEN OG IDRETTSHALLEN). INGEN GÅR FRÅ SAMLINGSPLASS UTAN LØYVE. REKTOR

15

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer