AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012"

Transkript

1 AKF eiendom FKF Årsberetning og regnskap

2 Forsidefoto:Trude Synnøve Sandberg, IKT lærling. Stabekk videregående skole 2

3 Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OM FORETAKET INNLEDNING ORGANISERING NØKKELTALL STYRETS ARBEID I STYRETS AKTIVITETER OMTALE AV DRIFTEN GENERELT OM DRIFTEN FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD ANNEN EIENDOM INVESTERINGSPORTEFØLJEN - UTFØRERROLLEN INNLEDNING INVESTERINGS- OG REHABILITERINGSPLANER SKOLESTRUKTUREN I ET 20 ÅRS PERSPEKTIV PROSJEKTER I PLANLEGGINGSFASEN PROSJEKTER I GJENNOMFØRINGSFASEN FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGEPROSJEKTER LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OG SOSIALT ANSVAR OMTALE AV ADMINISTRATIVE FORHOLD ARBEIDSMILJØ SYKEFRAVÆR ORGANISERING AV HMS-ARBEIDET I FORETAKET YRKESSKADER/ULYKKER KJØNNSFORDELING YTRE MILJØ YTRE MILJØ FREMTIDIG UTVIKLING, EKSTERNE RELASJONER STATUS I ARBEID MED UTVIKLING AV AFK EIENDOM FKF NETTVERKSSAMARBEID SAMARBEIDSPROSJEKTER MED ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE AKTØRER ØKONOMI ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER ÅRSREGNSKAP 2012 MED NOTER REVISJONSBERETNING

4 4

5 1 Informasjon om foretaket 1.1 Innledning AFK eiendom FKF, org.nr MVA, er et fylkeskommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Akershus fylkesting , sak nr. 107/10, i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av nr. 107, kap Selskapet er 100 % eiet av Akershus fylkeskommune. Selskapets vedtekter: 1 Foretakets navn Foretakets navn er AFK eiendom FKF 2 Foretakets kontor Foretak et har forretningskontor i Oslo kommune. 3 Foretakets formål AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon. Foretaket har den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer samt kjøp og salg av eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde en god arealutnyttelse. 4 Foretakets styre Foretakets styre består av 5 medlemmer. Fire medlemmer velges av fylkestinget og ett medlem velges av og blant de ansatte i foretaket. 5 Arbeidsgiverpolitikk De til enhver tid gjeldende retningslinjer for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket. 6 Styrets fullmakter Styrets fullmakter er underlagt de begrensninger og utvidelser som til enhver tid følger av Akershus fylkeskommunes delegasjonsreglement. Styret har ikke fullmakt til å ta opp lån. 7 Overskudd og underskudd Styret skal årlig fremme forslag til hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes. 5

6 1.2 Organisering Selskapets styre: Einar Holstad styrets leder - gjenvalgt for perioden Marit Kjær ny nestleder valgt for perioden Sverre Bugge - gjenvalgt for perioden Gyda Elise Berg gjenvalgt for perioden Tom Eidsaune (sluttet ), ansattes representant (vara Henning Bråthen til ) Gjertrud Pettersen ny ansattes representant valgt for perioden Selskapets revisor: Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr MVA Daglig leder/administrerende direktør: Tom Kristian Hansen Selskapets organisasjon AFK eiendom FKF Adm.direktør/ daglig leder Tom Kristian Hansen Stab/støtte Eiendomsavdeling Eiendomsdirektør Håvard Zachariassen Prosjektavdelingen Ass.direktør/prosjektsjef Grete Greve Aubert Eiendomssjef Region 1 Eiendomssjef Region 2 Eiendomssjef Region 3 Teknisk sjef Teknisk ressursgruppe Prosjektledere Region 1 Region 2 Region 3 Område 1-4 Område 5-7 Område

7 Årsverk fordelt på funksjon Ved utgang av 2012 hadde selskapet 57 ansatte, fordel som følger: Fordeling årsverk AFK eiendom FKF 3 5 Ledelse Stab/støtte Prosjektledelse Eiendomsadministrasjon Teknisk drift 1.3 Nøkkeltall Nøkkeltall på eiendomsporteføljen: Areal bygningsmasse: Økning fra ca kvm ved inngangen av året til ca kvm ved utgangen av året, en økning på 200 kvm. Antall bygg: Nedgang fra 271 bygg ved inngangen av året til 263 bygg ved utgangen av året. Nedgangen skyldes riving og salg. Bokførte verdier: Økning fra ca. kr mrd. kr ved inngangen av året til ca. kr mrd. kr ved utgangen av året (se note 11). Vedtektenes krav til god ivaretakelse av eiendommenes realverdier er oppfylt. 7

8 AFK eiendom FKF - Anlegg fordelt på regioner REGION 1 EIDE ANLEGG 201 Asker VGS 203 Bleiker VGS 204 Dønski VGS 205 Eikeli VGS 206 Nadderud VGS 207 Nesbru VGS 208 Rosenvilde VGS 209 Rud VGS 210 Stabekk VGS 211 Valler VGS 213 Sandvika VGS 230 Bjørkelangen VGS 238 Kjelle VGS 286 Bleiker tannklinikk LEIDE ANLEGG 611 Levre tannklinikk 612 Askerholmen tannklinikk 613 Bekkestua tannklinikk 614 Bærums Verk tannklinikk 615 Nesbru tannklinikk 616 Fornebu tannklinikk 701 Holmen VGS REGION 3 EIDE ANLEGG 231 Bjertnes VGS 232 Sørumsand VGS 233 Lillestrøm VGS 235 Skedsmo VGS 240 Hvam VGS 241 Eidsvoll VGS 242 Jessheim VGS 244 Nes VGS 245 Nannestad VGS 251 Gamle Hvam museum 262 Romerike folkehøgskole 281 Jessheim sentralklinikk 283 Årnes tannklinikk 284 Nittedal sentralklinikk LEIDE ANLEGG 631 Bjørkelangen tannklinikk 632 Lillestrøm tannklinikk 633 Sørumsand tannklinikk 634 Vormsund tannklinikk 635 Nannestad tannklinikk 636 Kløfta tannklinikk 637 Fet tannklinikk 638 Eidsvoll tannklinikk Symbolforklaring: Tannklinikker Videregående skoler EIDE ANLEGG 221 Nesodden VGS 222 Oppegård VGS 223 Ski VGS 224 Vestby VGS 225 Ås VGS 227 Frogn VGS 234 Lørenskog VGS 236 Strømmen VGS 239 Rælingen VGS 247 Mailand VGS 261 Follo folkehøgskole 282 Nesodden tannklinikk 285 Ås tannklinikk REGION 2 LEIDE ANLEGG 621 Skedsmokorset tannklinikk 622 Vestby tannklinikk 623 Frogn tannklinikk 624 Ski tannklinikk 625 Oppegård tannklinikk 626 Ytre Enebakk tannklinikk 627 Rolvsrud tannklinikk 628 Strømmen tannklinikk 702 Drømtorp VGS Utarbeidet av AFK ved Frode Åkenes-Johnsen

9 2. Styrets arbeid i Styrets aktiviteter Styret har i 2012 hatt 7 styremøter og behandlet 43 saker, hvorav 10 av disse er lagt frem for styret til orientering. I foretakets andre driftsår har administrasjonen og styret hatt særskilt fokus på implementering av energistrategien, brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen, samt implementering og etterlevelse av rutiner og styrende dokumenter som ble utarbeidet i Tilsynsansvar. Styret har tatt initiativ til to befaringer på til sammen syv skoler på Romerike. Dette for å få et inntrykk av tilstanden på bygningsmassen og få anledning til å møte sentrale brukerrepresentanter. Det er i 2012 avholdt to kontaktmøter (eiermøter) med fylkesutvalget, hhv. 7. mai og 12. november. Styrets engasjement er viktig for å forebygge mislighold, og styret har i sin kommunikasjon med administrasjonen hatt et særlig fokus på betydningen av et godt forebyggende kontrollmiljø. Foto: Håvard Zachariassen, Styret AFK eiendom FKF

10 3. Omtale av driften 3.1 Generelt om driften AFK eiendom FKF har per 31. desember 2012 vært operativt i to år. Foretaket har i sitt andre driftsår videreført fokuset på videreutvikling og profesjonalisering av driftsorganisasjonen. Dette er gjort gjennom organisering, opplæring og kursing, erfaringsutveksling, fylkesvise og regionale samlinger, områdesamlinger, generell kompetanseheving og standardisering av drifts- og vedlikeholdsrutiner. Driften av eiendomsporteføljen ledes av en teknisk sjef. De eide skolene og tannklinikkene er delt inn i 10 geografiske områder. Hvert område ledes av en områdeleder, som også har driftsansvaret for en skole. Ved en organisering av skoler og tannklinikker i geografiske områder sikres en enhetlig, robust og effektiv drift av eiendomsmassen ved hjelp av fagmiljøer med tverrfaglig kompetanse. Samhandlingen innen hvert område, og områdene i mellom, vil over tid føre til en utvikling av beste praksis for drift av alle eide bygg. I foretakets annet driftsår, har samhandlingen blitt ytterligere styrket. Foretaket forvalter 38 brukeravtaler om forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av skoleeiendommer og tannklinikker. Avtalene var gjeldende fra 1. januar Gjennom disse avtalene stilles eiendommene til disposisjon for skolene og tannklinikkene så lenge skolene og tannklinikkene eksisterer som sådanne, dvs. er omfattet av fylkeskommunens tilbud innen videregående opplæring og tannhelse. Foretaket forvalter også samhandlingsavtaler og brannavtaler, som ytterligere regulerer samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom brukerne av eiendommene og foretaket. I første halvår 2012 gjennomførte fylkeskommunen en brukerundersøkelse for å måle tilfredsheten hos virksomhetene med de tjenestene som leveres fra fylkeskommunen sentralt. AFK eiendom FKF valgte å være en del av denne undersøkelsen. Resultatet fra brukerundersøkelsen forelå i slutten av mars For tjenesteområdet «Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom» var tilbakemeldingen fra brukerne meget god, spesielt sett i lys av at foretaket hadde vært operativt i kun et år da undersøkelsen ble gjennomført. Også relativt sett, sammenlignet med andre tjenesteområder i fylkeskommunen, var resultatet meget bra. 10

11 3.2 Forvaltning Generelt Et av fylkeskommunens mål med opprettelsen av foretaket var å profesjonalisere eierrollen i forhold til fylkeskommunens eiendomsmasse. Foretaket har i sitt andre driftsår i 2012 videreført fokuset på forretningsmessig og enhetlig forvaltning, og har ytterligere profesjonalisert forvaltningen. For å sikre en enhetlig forvaltning av eierrollen, er eiendomsporteføljen inndelt i tre geografiske regioner. En eiendomssjef har ansvar for forvaltning og vedlikehold i hver region. Eiendomssjefene samordner og koordinerer aktivitetene med hverandre og utveksler erfaringer. I tillegg til å forvalte fylkeskommunens eide eiendommer, det vil si skoler, tannklinikker, personalboliger, museumseiendommer, festetomter og ubebygde tomter, har eiendomssjefene også ansvaret for forvaltning av leieavtalene for leide skoler og tannklinikker. Foretaket har i tillegg ansvaret for alt kjøp og salg av eiendom, samt fremforhandling og inngåelse av nye leieavtaler på vegne av fylkeskommunen. Energistrategi Tidligere har prisrisikoen knyttet til kraftinnkjøp ligget på hvert enkelt kraftforbrukssted og fylkeskommunen har hatt høy grad av spotpriseksponering som har gjort at kraftinnkjøpskostnaden har endret seg mye fra år til år. Etter at AFK eiendom FKF ble opprettet har foretaket prisrisikoen for hele fylkeskommunens eiendomsportefølje. Kraftinnkjøp til eiendommene utgjør ca 40 % av foretakets kostnader. Det betyr at endringer i kraftprisen vil gi store utslag i foretakets resultat. Denne risikoen utløste et behov for en strategi for prissikring av kraftkjøp. Styret i AFK eiendom FKF vedtok foretakets energistrategi i Energistrategien går ut på å ha en dynamisk prissikring med krav til når man skal ha maksimum og minimum sikringsnivåer. Fordelen med modellen er at man får redusert usikkerheten for kraftkostnadene i foretaket. For påfølgende leveringsår skal % av forventet strømbruk være dekket gjennom kjøp av forwardkontrakter, (prissikring). Som en konsekvens av energistrategien ble det i august 2012 inngått forwardkontrakter for leveranse av elektrisk kraft i 2013, 2014 og Foretaket har dekket opp 96 % av forventet forbruk i 2013 og 67 % av forventet forbruk i

12 Sikret 2013 Forventet strømbruk Forwardkontrakter inngått for 2013 i MW I tråd med energistrategien ble det i 2012 avsatt 10 mill kr av foretakets mindreforbruk i 2011 til et energiutjevningsfond. Foretaket arbeider for å sette av ytterligere 5 mill kr i 2013 av mindreforbruket i 2012, slik at energiutjevningsfondet blir tilstrekkelig stort til å kunne dekke merkostnadene i et ekstremår. 3.3 Drift Generelt Eiendomsavdelingen har innført en formell drifts- og vedlikeholdsinstruks i Hensikten med denne instruksen er å ha faste kjøreregler for all drift og vedlikehold av alle eiendommer, å sørge for enhetlig drift og vedlikehold av alle eiendommer, å sørge for korrekt saksbehandling og økonomihåndtering for all drift og vedlikehold, og til sist, å bestemme hvilken budsjettpost i AFK eiendom FKF ulike arbeider skal belastes. Eiendomsavdelingen har arbeidet med å opprette et elektronisk fellesområde for publikasjon av relevante og viktige dokumenter som rutiner, regelverk, brukerveiledninger, rammeavtaler, branntegninger og annen FDV-dokumentasjon. Fellesområdet er opprettet i januar Områdeledermøter Det har i 2012 blitt gjennomført seks områdeledermøter hvor alle områdeledere, spesialrådgiverne i teknisk ressursgruppe og teknisk sjef har deltatt. Områdeledermøtene avholdes annenhver måned på forskjellige skoler, hvor blant annet skolens driftsoperatør gjennomfører en kort omvisning og informerer om skolen og tekniske løsninger. 12

13 Det sendes ut kopi av møtereferat til eiendomssjefer og alle driftsoperatører. I etterkant av områdeledermøtene avholder områdelederne møter med driftsoperatørene i egne områder, hvor de blant annet gjennomgår sakene som er tatt opp i områdeledermøtet. Avdelingsmøter - eiendomsavdelingen Det er gjennomført to felles avdelingsmøter for hele eiendomsavdelingen, både ytre og indre virksomhet. I april ble det avholdt et møte i Galleriet, og i oktober på Lillestrøm. Dette siste møtet ble etterfulgt av besøk på VVS-messen og en sosial samling på kvelden. På disse avdelingsmøtene tas opp temaer rundt drift og vedlikehold av eiendomsmassen, i tillegg til generell informasjon som berører alle ansatte i foretaket. I 2012 har man hatt et særlig fokus på fylkeskommunens etiske retningslinjer, anskaffelsesreglementet og lov og forskrift om offentlige anskaffelser, i tillegg til drifts- og vedlikeholdsinstruksen. I tillegg er det gjennomført månedlige avdelingsmøter for eiendomsavdelingen sentralt. Avdelingsmøter - prosjektavdelingen Det er gjennomført 17 avdelingsmøter i prosjektavdelingen. På disse møtene blir gjennomføring av investeringsprosjektene diskutert. Aktuelle lover, forskrifter, norske standarder, felles prosedyrer og verktøy blir gjennomgått for etterlevelse og videre oppfølging. Personalmøter indre drift Det er gjennomført 10 personalmøter. Dette er møter for staben, prosjektavdelingen og eiendom indre drift. Rammeavtaler AFK eiendom FKF har i 2012 inngått følgende rammeavtaler: Elektrofaglige entreprenørtjenester. Avtale med to entreprenører. Ikke parallelle avtaler, det vil si at entreprenørene dekker ulike geografiske områder i Akershus. Rørfaglige entreprenørtjenester. Avtale med to entreprenører. Ikke parallelle avtaler. Ventilasjonsfaglige entreprenørtjenester. Avtale med en entreprenør. Kontroll og levering av brannslukningsutstyr. Avtale med en entreprenør. Det har i tillegg vært jobbet med rammeavtaler for heis og kontroll av sprinkleranlegg og serviceavtale for brannvarslingsanlegg. Man tar sikte på å inngå avtaler innen disse fagfeltene i løpet av Avtalene erstatter de individuelle avtalene som skolene hadde selv, og sikrer effektiv og profesjonell bistand ved blant annet akutte hendelser, også for de skolene som ikke hadde avtaler fra før. 13

14 Foretaket benytter seg forøvrig av løpende rammeavtaler med entreprenører, prosjekt-/ byggeledere, arkitekter og tekniske rådgivere. Energiøkonomisering Energiøkonomisering, energiomlegging og effektiv drift har også vært et satsningsområde i I en periode på 5 år, fra februar 2008 til desember 2012, har 33 av fylkeskommunens videregående skoler vært omfattet av en rammeavtale med Enova. Det samlede oppvarmede bygningsarealet til disse skolene er pr 2012 ca m2 (oppvarmet BTA). Dette arealet øker stadig. Gjennomføring av dette prosjektet inngår i fylkeskommunens målrettede arbeid for redusert energibruk, og prosjektet har hatt følgende to hovedmål: 1. Redusere energiforbruket ved å gjennomføre ulike aktiviteter og tiltak. 2. Overgang til fornybare energikilder gjennom tilknytning til fjern- eller nærvarmeanlegg der dette er/blir tilgjengelig, eller installere varmepumper i egen regi. Budsjett for prosjektet har vært på 37 mill. kr, hvorav 4,9 mill.kr i investeringsstøtte fra Enova. I tillegg er det lagt ned et betydelig antall timeverk i prosjektet, i form av egeninnsats fra ansatte i tidligere Bygg & innkjøp, og fra og med januar 2011 i AFK eiendom FKF. Totalt energimål for prosjektet var kwh/år. Fylkeskommunen har per utgangen av 2011 oppnådd en reduksjon i energiforbruket på kwh i forhold til 2007, og det er konvertert kwh til fornybare energikilder og varmepumper. Til sammen betyr dette et samlet resultat for prosjektet på kwh. Foretaksetableringen synes etter to år å ha utløst gode effekter i forhold til driftspersonalets holdninger til energiøkonomisk drift, styring av tekniske anlegg og benchmarking både i forhold til egne bygg og naboskoler. Energiforbruket har holdt seg stabilt med en oppgang på 0,3 % fra 2011 til Når energiforbruket graddagskorrigeres, dvs. omregnes til energiforbruk i et normalår, endrer bildet seg ved at sammenlignbart forbruk er kwh lavere i 2012 enn i Dette er en ytterligere nedgang i forbruk på 5 % etter at målet i rammeavtalen med Enova var oppnådd. Målt pr m2 har spesifikt forbruk gått ned fra 157 kwh/m2 i 2011 til 150 kwh/m2 i Siden Enova-prosjektet startet i 2008 har forbruket sunket fra 174 kwh/m2 (2007), en reduksjon på 24 kwh/m2. Dersom spesifikt forbruk hadde vært holdt på samme nivå som før man inngikk rammeavtalen med Enova, hadde dette tilsvart et ekstra CO2-utslipp på 1900 tonn bare i I henhold til Enovas Byggstatistikk for 2011 er arealvektet gjennomsnittlig temperaturog stedskorrigert spesifikt energiforbruk for alle typer skolebygg i Norge på 168 kwh/ m², og korrigert forbruk for videregående skoler på 160 kwh/m². Energiforbruket i de videregående skolene i Akershus ligger dermed markert under Enovas statistiske gjennomsnitt. I løpet av 2012 er Nesbru og Eikeli videregående skoler koblet til nærvarmeanlegg basert på biobrensel, og Lørenskog og Stabekk videregående skole er tilknyttet fjernvarme. Innfasingen av nærvarme og fjernvarme erstatter fyring med oljekjele og el-kjele. I 2013 er 14

15 det planlagt å knytte Ås videregående skole og Dønski videregående skole til fjernvarme. Foretakets satsning på energiomlegging har utløst gode resultater. Forbruket av olje til oppvarming i de videregående skolene er redusert fra liter i 2011 til liter i 2012, en nedgang på 45 %. I løpet av den tiden foretaket har eksistert, fra 1. januar 2011 til 31. desember 2012, har nedgangen i forbruk av olje til oppvarming vært hele 73 %, fra liter i 2010 til liter i Reduksjonen i oljeforbruk tilsvarer en reduksjon på tonn CO2. Hvis man legger til reduksjon på grunn av redusert spesifikt forbruk, blir besparelsen på tonn CO2. Dette tilsvarer et årlig utslipp fra over personbiler i Akershus. I løpet av 2013 vil det kun være tre skoler igjen med olje som primær oppvarmingskilde; Jessheim, Asker og Kjelle videregående skoler. Energimerking I løpet av 2011 og 2012 har AFK eiendom FKF gjennomført et prosjekt med energimerking av de bygg i eget eie som er omfattet av energimerkeforskriften. Energimerkeprosjektet omfattet ca m2 BRA fordelt på 59 bygg ved 31 skoler og folkehøyskoler. Resultatet er 65 energimerker, som skal henges opp synlig på et sentralt sted i hvert bygg. Antall merker A B C D E F G Sum Sum Resultatet av energimerking Bjørkelangen videregående skole Bygg B Eksempel energimerke 15

16 Legionella Sommeren 2005 ble det innført en midlertidig forskrift om tiltak for å hindre legionellasmitte via aerosol. Endelig forskrift trådte i kraft 1. januar Legionellasmitte kan forekomme blant annet i dusjanlegg som det finnes mange av i fylkeskommunens eiendomsmasse. Det har derfor vært svært viktig for foretaket å oppfylle forskriftens krav, og i 2011 ble det derfor gjennomført et prosjekt for tilstandsvurdering og kartlegging på alle legionellautsatte innretninger ved eide skoler og tannklinikker med tilhørende risikovurdering. Prosjektet identifiserte nødvendige risikoreduserende tiltak i form av ombygging og tilpasning av anlegg. Prosjektet ble gjennomført av foretakets rammeavtaleleverandør på VVS, med hjelp fra firmaet Norkjemi, som har dette som spesialfelt. Kontraktens verdi var ca 0,7 mill kr. Det ble utført kontroll på til sammen 32 videregående skoler, to folkehøyskoler og fem tannklinikker. Tilstandsvurderingen viste at legionellafaren kunne reduseres eller elimineres i mange bygg, ved å gjennomføre konkrete, VVS-tekniske tiltak. Med rapporten som utgangspunkt ble det inngått avtaler med foretakets nye rammeavtaleleverandører på rørleggertjenester om å utbedre de forhold som var avdekket i tilstandsvurderingen. Kontraktenes verdi på alle tiltak var ca 0,8 mill kr. Arbeidet var ferdigstilt på slutten av Forskrift om miljørettet helsevern krever at dusjanlegg og innretninger som kan spre legionella skal etterses regelmessig. Foretaket forbedrer allerede eksisterende rutiner ved at det i løpet av våren 2013 innføres nye og oppdaterte individuelle driftsrutiner for regelmessig behandling av anleggene for å forebygge legionellautbrudd. Disse rutinene skal både tilfredsstille forskriftens krav og hindre spredning av legionella. Driftsoperatørene ved hver enkelt skole vil være ansvarlig for at rutinene blir fulgt. De nye driftsrutinene vil sammen med de kartlegginger og fysiske arbeider som allerede er gjennomført sørge for at foretaket er godt rustet for å hindre fremtidig spredning av legionella. Tilstandskontroll elektriske anlegg I internforskriften for elektriske anlegg stilles det krav om systematiske tiltak og ettersyn av slike anlegg. Herunder stilles det krav om at en ekstern part skal foreta kontroll av anlegget hvert femte år etter fastsatte prosedyrer. Som hovedansvarlig for de elektriske anleggene i fylkeskommunens eiendomsmasse har AFK eiendom FKF hatt fokus på å oppfylle disse kravene. Foretaket har løpende utført konkrete kontroller og utbedret mangelfulle elektriske anlegg. Foretaket har i tillegg igangsatt et prosjekt som på en systematisk og grundig måte skal ivareta myndighetskravene og sørge for sikre elektriske anlegg i alle bygg. Prosjektet er per 2012 tilført 24 mill kr. Fylkeskommunens økonomiplan for legger opp til at det tilføres ytterligere 17 mill kr i perioden. Foretaket har engasjert Totaltek Kontroll AS for å utføre kontroller på elektriske anlegg i hele eiendomsmassen. Kontrollen omfatter 32 videregående skoler, to folkehøyskoler og fem tannklinikker. Verdien på kontrakten er ca 1,5 mill. kr. Kontrollene hadde oppstart i november 2012 og skal være ferdige ved utgangen av april I kontrollene inngår 16

17 termofotografering av alle elektriske tavler. Feil og mangler i elektriske anlegg kan resultere i driftsforstyrrelser, som stopp i ventilasjonsanlegg og varmeforsyning, og i ytterste konsekvens, personskader og brann. Kontrollene er lagt opp slik at foretaket fortløpende får beskjed om slike avvik, slik at man raskt kan iverksette tiltak. For å holde orden på de avvik som blir avdekket i kontrollene har foretaket innført et web-basert internkontrollsystem, Norik Web. Dette er et datasystem som er spesielt utviklet for å behandle avvik på en rasjonell og effektiv måte. Alle som er involvert i prosjektet benytter Norik Web. Alle foretakets driftsoperatører, eiendomssjefer og teknisk ressursgruppe har gjennomgått opplæring i systemet i januar Avvikene behandles etter alvorlighetsgrad og ansvarsområde, og tildeles den som får ansvaret for å utbedre og lukke avviket. For de fleste avvik skal dette være en sertifisert elektromontør. Foretakets rammeavtaleleverandører innen elektrofaget, Installatøren AS og Nordengen AS, har fått tilgang til systemet, og lukker avvik i prioritert rekkefølge. I noen tilfeller kan det bli avdekket avvik som skolen som bruker av bygget er ansvarlig for. Dette vil som regel være utstyr som er til bruk i undervisningen. Ved slike tilfeller vil skolens rektor få oversendt en liste med de avvik som skolen er ansvarlig for å utbedre. I løpet av 2013 skal det utarbeides egen prosedyre for internkontroll av de elektriske anleggene. Dette er en visuell kontroll, som utføres etter fastsatte rutiner. Norik Web skal også benyttes i dette arbeidet, slik at alle avvik blir dokumentert. Ved aktiv bruk av systemet vil foretaket kunne dokumentere både utført vedlikehold og at internkontrollen følger de gjeldende myndighetskrav. Branntiltak Foretaket har i 2012 videreført arbeidet med en systematisk gjennomgang av brannsikkerheten i bygningsmassen og utbedring av mangler. Foretaket har også videreført arbeidet med å systematisere branntegninger og branndokumentasjon. Systematiseringen skjer både i forhold til en sentral oversikt og lagring, og i forhold til den dokumentasjon som legges ut på Hydradok, foretakets databaserte system for sikker og enhetlig håndtering av alle brannrelaterte dokumenter og rutiner på den enkelte skole og tannklinikk. Ansettelse av en spesialrådgiver i 2012, med ansvar for brannsikkerhet og sikkerhet generelt, vil styrke dette arbeidet ytterligere. 17

18 Kurs og opplæring Eiendomsavdelingen har gjennomført følgende kurs i 2012: Endags enøk-kurs hvor alle områdeledere, driftsoperatører, eiendomssjefer og teknisk ressursgruppe deltok. Fjernvarmekurs med omvisning på Akershus EnergiPark på Kjeller. Alle områdeledere, driftsoperatører, eiendomssjefer og teknisk ressursgruppe deltok. Varme arbeider. Dette er et krav fra forsikringsnæringen og norske myndigheter med bakgrunn i arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Alle områdeledere og driftsoperatører som ikke har gjennomført kurset tidligere deltok, med unntak av fire driftsoperatører. Personløfterkurs. Dette er et krav ihht arbeidsmiljølovens 7, 3c og 14H, samt forskrift 555. Alle områdeledere og driftsoperatører som ikke har gjennomført kurset tidligere deltok. FSE-L kurs for instruert personell. Kurset omhandler sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg. Alle områdeledere og driftsoperatører deltok, med unntak av en driftsoperatør. Praksisen med å sende nyansatte i indre virksomhet på kurs i lov og forskrift om offentlige anskaffelser er videreført. Intern opplæring i bruk av nye rammeavtaler. Hele eiendomsavdelingen har deltatt. Medarbeiderne i prosjektavdelingen deltar jevnlig på kurs når det kommer nye, eller skjer endringer i, aktuelle lover, forskrifter eller norske standarder. Foto: Dag Anmarkrud, Befaring Akershus EnergiPark 18

19 Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg For å gi medarbeidere i ytre drift en grundig og omfattende faglig oppdatering, har foretaket besluttet at man fra 2012 skal gi inntil tre områdeledere/driftsoperatører hvert år tilbud om Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Utvelgelsen av de tre som får delta vil bli basert på fastsatte kriterier og søknad fra den enkelte, hvoretter de aktuelle kandidatene vil bli innkalt til intervju. Foretaket dekker studieavgift og skolemateriell samt lønn, reise og diett på samlingene, som gjennomføres på Gjøvik. Det vil bli inngått en avtale med hver enkelt kandidat, hvor det blant annet vil være en klausul om bindingstid etter fullført utdannelse. Utdanningen retter seg mot personer som har forvaltningsansvar for eiendommer og bygg, som står for den daglige driften av bygg, som har ansvaret for vedlikehold og/ eller utvikling av bygningsmassen eller som har behov for økt kompetanse innen disse fagområdene. Fagskoleutdanningen gjennomføres som et nettstøttet deltidsstudium over to år med 6 samlinger à 3 dager per studieår. Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir 60 fagskolepoeng og en sluttkompetanse som Energitekniker-FDV. 19

20 3.4 Vedlikehold AFK eiendom FKF har også i 2012 hatt fokus på å minske vedlikeholdsetterslepet på eiendomsmassen, etter at hovedansvaret for vedlikehold ble overtatt av foretaket 1. januar Vedlikeholdsbefaringene avholdt mot slutten av 2012, som grunnlag for planlegging og budsjettering av vedlikeholdstiltak for 2013, gir indikasjoner på at vedlikeholdsetterslepet er i ferd med å lukkes. Det er i løpet av året gjennomført, bestilt eller inngått kontrakter for ca 260 ulike små og store planlagte vedlikeholdstiltak ved skolene, til en samlet kostnad på ca 36,2 mill.kr. Vedlikeholdsmidler har blitt kanalisert til de skolene hvor behovene har vært størst, og også gjort det mulig å gjennomføre større enkeltstående vedlikeholdstiltak. Man har hatt et særlig fokus på oppgradering av garderober og toaletter. Det er i tillegg gjennomført, bestilt eller inngått kontrakter for mer enn 600 ulike korrektive vedlikeholdstiltak (ikke-planlagte reparasjoner, tiltak for å reparere uforutsette feil og mangler), til en samlet kostnad på ca 6,1 mill.kr. Korrektive tiltak utgjorde dermed ca 14 % av det samlede vedlikeholdet for skolene i Ytterligere vedlikeholdsmidler er benyttet til legionellaprosjektet, ca 0,8 mill.kr, og til energimerkeprosjektet, ca 0,5 mill.kr. Foretaket har i tillegg gjennomført, bestilt eller inngått kontrakter for vedlikeholdstiltak i eide og leide tannklinikker for ca 0,9 mill.kr i Foto: Eivind Tøraasen, Nytt toalett Roald Amundsen videregående skole 20

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket... 2 2 Styrets arbeid i 2011...6 3 Omtale av driften...6 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen...12

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 av Ingunn Øglænd Nordvold Bakgrunn Vyer Resultat 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 BEHOV FOR ELEVPLASSER I AKERSHUS 21000 20656 20521 20000 19825 20390 20314 19000 18793 18000 17765 17000 16000 15000

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

AFK eiendom FKF MB 3 Årsrapport 2014

AFK eiendom FKF MB 3 Årsrapport 2014 MB 3 Årsrapport 2014 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten FORSIDE OG INNSIDE FORSIDE: SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE Foto: Hans Petter Smeby Foto styret og ledelsen: Morten Brun 2 3 Forvaltning Foto

Detaljer

Årsrapport 2013 MB 1

Årsrapport 2013 MB 1 Årsrapport 2013 MB 1 FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Hva er gjort her. Skal det stå noe om kostnadsrammer? Her kan det stå det som er viktig Vi finner ut hva som er lurt Mulig det ikke er punkter, men

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

INNHOLD. 4 Forord 8 Hendelser i 2015

INNHOLD. 4 Forord 8 Hendelser i 2015 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten FORSIDE OG INNSIDE FORSIDE: JESSHEIM TANNKLINIKK Foto: Hans Petter Smeby Foto side 25: Espen Gangnes 2 3 Forvaltning Foto styret og ledelsen:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Fra fylkeskommunal enhet til foretak. Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014

Fra fylkeskommunal enhet til foretak. Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014 Fra fylkeskommunal enhet til foretak Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014 AFK Eiendom FKF noen fakta Oppstart: 01.01.2011 Bygningsmasse: ca. 450 000 m2, 268 bygg Bygningsverdi (balanseført): 5 491 mill.

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre!

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre! Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Ta et steg videre! tilbyr nå fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Utdanningen gjennomføres som et nettstøttet deltidsstudium

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Museene i Sør-Trøndelag Ringve Musikkmuseum Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Gjenoppbygging etter brann 2015-12-22 J01 2016-05-02 Anskaffelse TOASJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Fjellveien 8. Sluttrapport. Mandag 1 juni 2015

Fjellveien 8. Sluttrapport. Mandag 1 juni 2015 Fjellveien 8 Sluttrapport Mandag 1 juni 2015 Tiltakshaver: Ås kommune 1 OPPSUMMERING Prosjektet har vært gjennomført med en meget god dialog mellom PL Håkon Reisvang, BL Vidar Mærlie, Totalentreprenør

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygg i Trondheim vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på kursdagene ved NTNU 11.01-2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på Norges bygg- og eiendomsforenings kurs Vedlikehold av bygninger - Trondheim 3.-4. juni

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer