Årsrapport 2013 MB 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 MB 1"

Transkript

1 Årsrapport 2013 MB 1

2 FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Hva er gjort her. Skal det stå noe om kostnadsrammer? Her kan det stå det som er viktig Vi finner ut hva som er lurt Mulig det ikke er punkter, men løpende tekst i en lengde som er omtrentsom skissert her. Ikke særlig lenger. FORSIDE OG INNSIDE FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Byggfagavdelingen sto ferdig i 2012 og ble tatt i bruk våren Fasaden er i Kebony furu med lang holdbarhet, god miljøprofil og lavt vedlikeholdsbehov. Foto: Hans Petter Smeby Foto styret og ledelsen: Morten Brun Foto side 8: Infostaben Design: Fete typer Produksjon: RK grafisk 2 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 4 Forord 8 Hendelser i 2013 VIRKSOMHETEN 10 Om organisasjonen 12 Nøkkelopplysninger 12 Anleggsoversikt 18 Om driften 21 Om vedlikehold 22 Om investering SATSINGER OG UTVIKLINGSOMRÅDER 26 Enøk og miljø 29 Kompetanseheving 29 Sikkerhet 29 Nettverk, samarbeid og regional utvikling 30 Brukertilfredshet STYRETS BERETNING 33 Styrets beretning REGNSKAP AFK EIENDOM FKF ER AKERSHUS FYLKESKOMMUNES EIENDOMSFORETAK, 36 Årsregnskap med noter OG FORVALTER EIERSKAPET AV SKOLEEIENDOMMER OG ANDRE FORMÅLSBYGG I FYLKET. HERUNDER LIGGER ANSVARET FOR Å BYGGE, FORVALTE, VEDLIKEHOLDE OG DRIFTE BYGG OG TILHØRENDE GRUNNAREALER, I TILLEGG TIL KJØP OG SALG AV EIENDOM. REVISORS BERETNING 52 Revisors beretning FORETAKET BLE OPPRETTET 2011 OG ER 100 % EID AV AKERSHUS FYLKESKOMMUNE. 56 Vedtekter

3 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Forord av administrerende direktør Bygger for fremtiden ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tom Kristian Hansen er administrerende direktør i 4 5 FORORD AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR Bygger for fremtiden VÅR VIKTIGSTE OPPGAVE ER Å SIKRE AT AKERSHUS FYLKESKOMMUNE HAR EN HENSIKTSMESSIG EIENDOMSMASSE FOR SITT TJENESTETILBUD. I 2013 HAR VI FERDIG- STILT TRE NYE BYGG, SØRGET FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNENS EIENDOMMER OG FORTSATT SATSNINGEN PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING. s virksomhet i 2013 karakteriseres ved ordinær drift, videreutvikling av systemer og rutiner basert på egne erfaringer fra de to foregående år, samt håndtering av uforutsette forhold som vanligvis inntreffer i forbindelse med gjennomføring av investeringsprosjekter. Det er heller ikke i 2013 meldt inn noen personskader i forbindelse med investeringsprosjektene. Ny Jessheim videregående skole er det største skoleutbyggingsprosjektet i fylkeskommunens historie, og OPS som en forholdsvis ny gjennomføringsmodell har vært en interessant utfordring for både oss selv og aktuelle tilbydere. Leverandørbransjen var i utgangspunktet skeptisk til forhold ved prosjektet. Denne skepsisen i kombinasjon med kapasitetsproblemer gjorde det nødvendig å gjennomføre kvalifikasjonskonkurransen to ganger før et tilstrekkelig antall tilbydere var kvalifisert. Tilbyderne har arbeidet godt med prosjektet høsten En vellykket videreføring av prosjektet fram mot en avsluttende konkurranse er et av de viktigste målene for foretaket i ENØK og miljø har også i 2013 vært et satsningsområde i foretaket. For tredje år på rad kan det rapporteres om en nedgang i forbruket av fossilt brensel som primærenergikilde til oppvarming av bygg, i tillegg blir nedgravde oljetanker fortløpende sanert for å forebygge lekkasjer til vassdrag og grunnvann. Det totale energiforbruket viser en nedgang på 2,47 %, og ENØK-arbeidet vil bli videreført ved at det blant annet er inngått en ny rammeavtale med ENOVA SF. Rammeavtalen opererer med ambisiøse mål for neste 3-årsperiode. I henhold til vedtektene skal foretaket stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon, underforstått at lokalene også skal være helsemessig forsvarlige og trygge å oppholde seg i for både elever, ansatte og andre brukere. Et viktig satsningsområde i 2013 har vært å lukke alle kritiske avvik i elektriske anlegg for i størst mulig grad å forhindre driftsforstyrrelser og i ytterste konsekvens personskade og brann. Arbeidet med helse og sikkerhet knyttet til brukernes arbeidsmiljø vil bli videreført i 2014 med en spesiell satsning på kartlegging av radoninnhold i inneluften og nødvendige tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen der hvor den skulle vise seg å være for høy. er betrodd ansvaret for å forvalte store verdier, både nye investeringsmidler og de verdiene som allerede er investert i eksisterende bygg og anlegg. I løpet av de tre første driftsårene har vi arbeidet med å lukke vedlikeholdsetterslep, nye vedlikeholdstiltak, innsamling og systematisering av nøkkeltall og annen informasjon om bygg og tekniske anlegg, oppdatert branndokumentasjon mm. Gjennom dette har vi lagt til rette for å anskaffe, og ikke minst implementere, et elektronisk FDV-system i FDV-systemet vil i enda større grad sette oss i stand til å arbeide planmessig og målrettet med blant annet forebyggende og verdibevarende vedlikehold. Tom Kristian Hansen Administrerende direktør

4 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Innledning Bleiker videregående skole BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE Nytt bygg for tilrettelagt opplæring ble tatt i bruk i Elevene har fått moderne og fremtidsrettede lokaler. Kostnadene holdt seg innenfor vedtatt kostnadsramme, og bygget sto ferdig som forutsatt. 6 7

5 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Hendelser i nye kvadratmeter innviet 8 9 HENDELSER I nye kvadratmeter innviet I 2013 BLE FLERE NYE BYGG TATT I BRUK AV ELEVER, ANSATTE OG ANDRE BRUKERE. PÅ DØNSKI, BLEIKER OG SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE BLE NYBYGGENE SEREMONIELT ÅPNET MED SNORKLIPPING AV PROMINENTE GJESTER. Dønski videregående skole Nytt auditorium og tannklinikk ved Dønski videregående skole ble åpnet 5.september. Nybygget er et frittstående bygg med et areal på 1015 m2 og inneholder et auditorium med plass til 130 personer i tillegg til fellesarealer som resepsjon og møterom. Tannklinikken har 10 behandlingsrom og 25 ansatte. Samlet kostnad har vært 45 mill.kr. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad åpnet torsdag 5. september nye Dønski tannklinikk og det nye auditoriet ved Dønski videregående skole i Bærum. «Dette er godt eksempel på samarbeid mellom to av våre sentrale virksomheter, videregående opplæring og tannhelsetjenesten,» sa Jegstad, før han klippet over snoren laget av silkebånd og tanntråd.» Bærumsavisen Virksomheten Om organisasjonen Nøkkelopplysninger Anleggsoversikt Om driften Om vedlikehold Om investering Bleiker videregående skole Nybygg på Bleiker videregående skole for tilrettelagt opplæring i Vestregionen ble åpnet 21.november. Fylkestinget vedtok byggeprogrammet i desember 2011 og nybygget på 1382 m2 sto ferdig til skolestart Bygget er spesialtilpasset elevenes behov med heis og spesielle krav til utformingen. Bygget har også «grønt» tak med sedum. Samlet kostnad er ca. 55 mill.kr. FRA TOPPEN Fylkesordfører Nils Aage Jegstad, Jørgen Storm Hanssen og Kirsten Ahlsen ved åpningen av nytt auditorium og tannklinikk på Dønski videregående skole. Nybygget på Bleiker videregående skole åpnes av fylkesvaraordfører Lars Salvesen og Kristian Hofstad. Fylkesordfører Anette Solli og ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten, åpner ny idrettshall ved Skedsmo videregående skole. Skedsmo videregående skole Ny idrettshall ved Skedsmo videregående skole ble åpnet av fylkesordfører Anette Solli og rådmannen i Skedsmo 5.desember. Fylkeskommunen har stått for byggingen av hallen mens Skedsmo kommune har bidratt med midler til prosjektet. Skolens elever benytter hallen i skoletiden og kommunen i helger og etter skoletid. Idrettshallen er på 2412 m2. Fylkeskommunens andel av kostnadene var beregnet til 25 mill.kr. og ved åpningen av hallen hadde fylkeskommunen brukt ca. 22,5 mill.kr.

6 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om organisasjonen Foretakets organisasjon AFK EIENDOM FKF Ledergruppen i foretaket. Fra venstre: Tom Kristian Hansen, administrerende direktør Frank-Tore Toresen, eiendomsdirektør Grete Greve Aubert, ass. direktør/prosjektsjef OM ORGANISASJONEN Foretakets organisasjon AFK EIENDOM FKF HAR TO FAGAVDELINGER. EIENDOMSAVDELINGEN UTØVER EIERROLLEN FOR FYLKESKOMMUNENS EIENDOMMER. PROSJEKTAVDELINGEN HAR ANSVARET FOR Å GJENNOMFØRE FYLKESKOMMUNENS INVESTERINGSPROSJEKTER. Selskapets styre Einar Holstad Styrets leder Marit Kjær Styrets nestleder Sverre Bugge Styremedlem Gyda Elise Berg Styremedlem Gjertrud Pettersen Ansattes representant Eivind Tøraasen Vara for ansattes representant Selskapets revisor Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr MVA Daglig leder/administrerende direktør Tom Kristian Hansen Organisasjonskart Administrerende direktør Tom Kristian Hansen Stab/støtte Eiendomsavdeling Eiendomsdirektør Frank-Tore Toresen Prosjektavdeling Ass. direktør/prosjektsjef Grete Greve Aubert Eiendomssjef Region 1 Eiendomssjef Region 2 Eiendomssjef Region 3 Teknisk sjef Teknisk ressursgruppe Prosjektledere Region 1 Region 2 Region 3 Område 1 4 Område 5 7 Område 8 10

7 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Nøkkelopplysninger Verdiøkning NØKKELOPPLYSNINGER Verdiøkning 2013 HAR VÆRT ET ORDINÆRT DRIFTSÅR FOR AFK EIENDOM FKF. I LØPET AV ÅRET HAR ANTALL BYGG, FORVALTET AREAL OG VERDIER I FORETAKET HATT EN ØKNING. VED UTGANGEN AV ÅRET HADDE FORETAKET 55 ANSATTE. ÅRSVERK FORDELT PÅ FUNKSJON I AFK EIENDOM FKF DESEMBER 2013, KVINNER OG MENN Kvinner (11 ansatte) Menn (44 ansatte) Totalt (55 ansatte) Totalt Menn Nøkkelopplysninger, org.nr MVA, er et fylkeskommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Akershus fylkesting , sak nr. 107/10, i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av nr. 107, kap Selskapet er 100 % eiet av Akershus fylkeskommune. Nøkkeltall på eiendomsporteføljen Areal bygningsmasse: Økning fra ca kvm ved inngangen av året til ca kvm ved utgangen av året. Antall bygg: Økning fra 263 bygg ved inngangen av året til 268 bygg ved utgangen av året. Bokførte verdier: Økning fra ca. kr mrd ved inngangen av året til ca. kr mrd. ved utgangen av året (se note 11). Vedtektenes krav til god ivaretakelse av eiendommenes realverdier er oppfylt. Årsverk fordelt på funksjon Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 55 ansatte, se søylediagram neste side. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i er godt og stabilt. Ledelsen har siden oppstarten i 2011 arbeidet målrettet med felles faglige og sosiale tiltak og aktiviteter for de ansatte for å etablere og utvikle en felles bedriftskultur. Det er avholdt 3 møter i Arbeidsmiljøutvalget, samt gjennomført vernerunder i den ytre driftsorganisasjonen og på foretakets kontorer i Galleriet. Vernerundene avdekket ingen avvik av psykososial eller annen arbeidsog miljømessig karakter, og det har således ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak. Foretaket har inngått en avtale med Oslo City legesenter om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. Behandlende lege oppsummerer tilbakemeldingene fra de ansatte som følgende: «Konklusjonen vår er at er en meget hyggelig og fin arbeidsplass og at reorganiseringen som er gjort for ikke lenge siden har vært meget vellykket». I forbindelse med helseundersøkelsen får alle medarbeidere tilbud om trippelvaksine mot bl.a. stivkrampe og difteri. Sykefraværet har vært noe høyere enn i 2012, men må allikevel karakteriseres som relativt lavt. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Det er registrert et ulykkestilfelle blant medarbeidere i Ulykkestilfellet førte ikke til sykefravær. Fylkeskommunen skal gjennomføre en medarbeiderundersøkelse våren 2014, og foretaket har takket ja til å delta på denne. er IA-bedrift Ledelse Eiendomsforvaltning Prosjektledelse Stab/ støtte FORDELING MELLOM KVINNER OG MENN I AFK EIENDOM FKF DESEMBER 2013 ANSATTE SAMLET FOR HELE FORETAKET Menn Kvinner 20 % kvinner 46 % kvinner 80 % menn 54 % menn ANSATTE I GALLERIET Menn Kvinner Teknisk drift Kvinner

8 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Anleggsoversikt ANLEGGSOVERSIKT HURDAL REGION 1 REGION 2 REGION 3 BÆRUM OS LO SANDVIKA ASKER NESODDEN 37 NIT TEDAL OPPEGÅRD GJERDRUM JESSHEIM SØRUM SKEDSMO LILLESTRØM FET RÆLINGEN LØRENSK OG ENEBAKK GARDERMOEN EIDSVOLL NES AURSKOG HØLAND X Eide anlegg: 1 Asker vgs 2 Bjørkelangen vgs 3 Bleiker vgs 4 Dønski vgs 5 Eikeli vgs 6 Kjelle vgs 7 Nadderud vgs 8 Nesbru vgs 9 Sandvika vgs 10 Stabekk vgs 11 Rosenvilde vgs 12 Rud vgs 13 Valler vgs 37 Bleiker tannklinikk 38 Dønski tannklinikk Leide anlegg: 14 Holmen vgs 39 Askerholmen tannklinikk 40 Bekkestua tannklinkk 41 Bærums Verk tannklinikk 42 Fornebu tannklinikk 43 Nesbru tannklinikk Skoler X Eide anlegg: 15 Follo folkehøyskole 16 Frogn vgs 17 Lørenskog vgs 18 Mailand vgs 19 Nesodden vgs 20 Roald Amundsen vgs 21 Rælingen vgs 22 Ski vgs 23 Strømmen vgs 24 Vestby vgs 25 Ås vgs 44 Nesodden tannklinkk 45 Ås tannklinikk Leide anlegg: 26 Drømtorp vgs 46 Frogn tannklinikk 47 Oppegård tannklinikk 48 Rolvsrud tannklinikk 49 Ski tannklinikk 50 Skedsmokorset tannklinikk 51 Strømmen tannklinkk 52 Vestby tannklinikk Skoler X Eide anlegg: 27 Bjertnes vgs 28 Eidsvoll vgs 29 Hvam vgs 30 Jessheim vgs 31 Lillestrøm vgs 32 Nannestad vgs 33 Nes vgs 34 Romerike folkehøyskole 35 Skedsmo vgs 36 Sørumsand vgs 53 Jessheim tannklinikk 54 Nittedal tannklinikk 55 Årnes tannklinikk Leide anlegg: 56 Bjørkelangen tannklinikk 57 Eidsvoll tannklinikk 58 Fet tannklinikk 59 Kløfta tannklinikk 60 Lillestrøm tannklinikk 61 Nannestad tannklinikk 62 Sørumsand tannklinikk 63 Vormsund tannklinikk Skoler FROGN SKI X Tannklinikker X Tannklinikker X Tannklinikker ÅS VESTBY

9 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Vestby videregående skole VESTBY VIDEREGÅENDE SKOLE Avdeling for Restaurant- og matfag ble oppgradert i 2009, samtidig fikk skolen ny byggfagavdeling og nytt auditorium med takterrasse og amfi. Et stort løft for skolen

10 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om driften Stø kurs OM DRIFTEN Stø kurs AFK EIENDOM FKF ER EN UNG ORGANISASJON. I 2013 HAR PROFESJONA- LISERING OG VIDEREUTVIKLING AV DRIFTSORGANISASJONEN STÅTT PÅ DAGSORDEN. FORETAKET HAR GJENNOMFØRT FLERE ENERGIØKONOMISKE OG BRANNFORE- BYGGENDE TILTAK, SAMT KONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG. Foretaket har fokusert på profesjonalisering og videreutvikling av driften og driftsorganisasjonen i Foretakets drift ledes av eiendomsavdelingens tekniske sjef, med bistand fra avdelingens tekniske ressursgruppe. De tre geografiske regioner er delt inn i 10 områder. Hvert område ledes av en områdeleder, med driftsansvar for egen skole samt øvrige driftsoperatører og skoler innenfor eget område. Drifts- og vedlikeholdsinstruksen har i 2013 blitt implementert i organisasjonen. Foretakets fellesområde for publikasjon av relevante og viktige dokumenter som rutiner, regelverk, brukerveiledninger, rammeavtaler, branntegninger og annen FDV-dokumentasjon har blitt videreutviklet. Energi Styret i vedtok i 2012 foretakets energistrategi. Strategien skal redusere usikkerheten ved kjøp av elektrisk kraft. Dette gjøres ved å ha en dynamisk sikringsstrategi med krav til når man skal ha maksimum og minimum inndekning gjennom prissikringskontrakter. Det har blitt inngått prissikringskontrakter for leveranse av elektrisk kraft i 2014, 2015 og Foretaket har dekket opp 67 % av forventet kjøp av elektrisk kraft i 2014 og 50 % i (Se figur neste side.) I tråd med energistrategien ble det i 2013 avsatt 5 millioner kr av foretakets mindreforbruk i 2012 til ett energiutjevningsfond. Energiutjevningsfondet er nå på 15 mill.kr.. I løpet av 2013 har Dønski og Ås videregående skole blitt tilknyttet fjernvarme. Foretakets kontinuerlige arbeid med energiomlegging fra fossilt brennstoff har gitt gode resultater. Forbruket av olje er redusert fra liter til liter i En reduksjon på liter (ca. 41 %). Ved inngangen til 2014 er det bare Asker, Kjelle og Jessheim videregående skole som har fossilt brensel som primærkilde til oppvarming. Foretaket har gjennomført flere energiøkonomiske tiltak i Det er blant annet skiftet ut 12 varmegjenvinnere med dårlig virkningsgrad til effektive roterende gjenvinnere. Tiltak med en estimert samlet energibesparelse på over 0,5 GWh. Det er også gjennomført energiøkonomiske tiltak i forbindelse med investeringsprosjekter, eksempelvis rehabilitering av nordfasaden på A-bygget på Rud videregående skole hvor byggets fasade ble tilleggsisolert med 10cm isolasjon, vinduene ble byttet til nye energieffektive vinduer og nytt inngangsparti ble bygget for å hindre varmetap ved åpning av dørene. Det er også utført tiltak på flere vannbårne varmeanlegg, eksempelvis innregulering av anlegget på Sandvika videregående skole, ombygging fra konstante vannmengder til variable vannmengder ved Eikeli videregående skole, samt at varmeanleggene ved 4 skoler er bygget om slik at turtemperaturen kan tilpasses utetemperaturen. Alle tiltak gir i tillegg til energisparing bedre kontroll på varmeavgivelse fra anlegget, samt bedre inneklima. Ett av de beste tiltakene for effektiv drift har vært systematisk og kontinuerlige kontroll av energibruken på den enkelte skole av driftsoperatøren. Driftsoperatør rapporterer ukentlig til foretakets energiansvarlig. God kontroll over energibruk sparer oss for unødig energibruk som følge av blant annet tekniske feil, fordi vi har muligheten til å oppdage eventuelle feil og få utbedret disse så tidlig som mulig. FORETAKET HAR INNRAPPORTERT TIL KOSTRA FØLGENDE FORBRUK AV ENERGI: Elektrisitet: kwh Fjernvarme: kwh Bioenergi: kwh Fyringsolje: kwh, som utgjør liter Graddagskorrigert energiforbruk er redusert med ca. 2,5 % fra 2012 til Spesifikt energiforbruk er redusert fra 150 kwh/m2 i 2012 til 145 kwh/m2 i Elektriske anlegg har, i henhold til internkontrollforskriften, utført kontroll av alle elektriske anlegg. Kontrollen, som ble startet opp i november 2012 ble avsluttet i april 2013, konkluderte med at de elektriske anleggene er av middels til god kvalitet. Avvikene etter kontrollen har blitt gitt en prioritering etter alvorlighetsgrad. Alle avvik med prioritet «haster» har blitt utbedret i 2013 slik at man i størst mulig grad har forhindret at skolene har blir utsatt for unødige driftsforstyrrelser. PRISSIKRINGSKONTRAKTER INNGÅTT FOR 2014 I MW Sikret 2014 Forventet strømforbruk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Brann Foretakets mål for det brannforebyggende arbeidet er å unngå branntilløp og andre uhell som kan føre til skader på elever, ansatte og eiendom. Det skal videre tilstrebes en minimering av konsekvenser ved en eventuell brann. For å nå dette målet har man investert i både opplæring og tekniske brannverntiltak. I 2013 har alle driftsoperatørene ved skolene gjennomført et internt brannvernlederkurs. Det er gjennomført flere brannforebyggende investeringsprosjekter på skolene i Noen av prosjektene har blitt satt i gang på grunn av pålegg fra brannvesen, mens andre er satt i gang etter kartlegging foretatt av foretaket. Av disse har fire prosjekter en kostnad på over kr ,- (eks. mva): Rud vgs. Brannseksjonering, nye branndører, nytt ledesystem og sprinkling Asker vgs. Branndører og oppgradering av brannceller Eikeli vgs. Brannseksjonering Nes vgs. Nye branndører og nye rømningstrapper. I tillegg til det organisatoriske og branntekniske arbeidet har det blitt arbeidet med å kartlegge og systematiskere branntegninger og FDV-dokumentasjon ved skolene. Det er igangsatt et prosjekt for å oppdatere branntegningene. Jul Aug Sep Okt Nov Des

11 Årsrapport 2013 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE årsrapport 2013 Virksomheten Den nye byggfagavdelingen ble overtatt i Om vedlikehold Her får elevene undervisning innen Vedlikeholdsløft Bygg- og anleggsteknikk på Vg1 og Byggfag på Vg OM VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsløft SIDEN OPPRETTELSEN AV AFK EIENDOM FKF I 2011 HAR DET VÆRT ET MÅL Å LUKKE VEDLIKEHOLDSETTERSLEPET I EIENDOMSPORTEFØLJEN. DET ER IGANGSATT OG GJENNOMFØRT FLERE STØRRE VEDLIKEHOLDSTILTAK I har i 2013 arbeidet videre med å minske vedlikeholdsetterslepet i eiendomsporteføljen. Vedlikeholdsbefaringer avholdt i 2012 har vært grunnlaget for planlegging, budsjettering og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i Det er i løpet av året gjennomført, bestilt eller inngått kontrakter for ca. 49 mill.kr. Tiltak har blitt gjennomført der hvor behovene har vært størst, samtidig som det har blitt gjennomført flere større enkeltstående vedlikeholdstiltak, eksempelvis oppgradering av ventilasjonsanlegget på Ås videregående skole bygg B og C, Bjørkelangen videregående skole bygg D og oppgradering av ventilasjonsanlegget på Eidsvoll videregående skole bygg C, samt utskifting av et større antall vinduer og rehabilitering av «gymbygget» på Stabekk videregående skole Det er i tillegg gjennomført, bestilt eller inngått kontrakter for ca. 8 mill.kr. for ulike korrektive vedlikeholdstiltak (ikke-planlagte reparasjoner, tiltak for å reparere uforutsette feil og mangler). Korrektive tiltak utgjorde ca. 14 % av det samlede vedlikeholdet for skolene i Foretaket har i tillegg gjennomført vedlikeholdstiltak i eide og leide tannklinikker, samt ved Follo og Romerike folkehøyskole for ca. kr. 3 mill.kr. i 2013.

12 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om investering Utvikling av eiendommene OM INVESTERING Utvikling av eiendommene AFK EIENDOM FKF HAR FOKUS PÅ AT ALLE BYGG SKAL VÆRE UNIVERSIELT UTFORMET, OG TILTAK GJENNOMFØRES I FORBINDELSE MED ALLE TYPER PROSJEKTER. INVESTERINGSPROSJEKTENE I 2013 ER ALLE GJENNOMFØRT INNENFOR VEDTATT KOSTNADSRAMME. Investeringsbudsjettet i 2013 var på 426,1 mill.kr., nedjustert til 215 mill.kr. etter prognoser fra 2. tertial. Regnskapstallene viser en samlet produksjon på 234,3 mill.kr. Årsaken til differansen er i hovedsak at flere av de største prosjektene fikk en forskyvning i fremdriften. Investeringsbudsjettet er delvis sammensatt av særbevilgninger til det enkelte prosjekt, og delvis gjennom budsjettmidler til investerings- og rehabiliteringstiltak (IRP). Fordelingen av budsjettmidlene mellom pågående prosjekter og nye prosjekter vedtas hvert år. Forventet prognose for investeringsbudsjettet 2014 for igangværende prosjekter/rebevilgninger er på 286,5 mill.kr. Det er i tillegg avsatt 147,4 mill.kr. til nye prosjekter. IRP-budsjettet for 2013 var på 121,5 mill.kr. og fylkestinget vedtok i desember et budsjett på 119,8 mill.kr. for er opptatt av at alle nybygg har en høy standard med hensyn til universell utforming. Universell utforming ivaretas i prosjekter på eksisterende skoler, eksempelvis nytt inngangsparti med trapp og rampe ved Rud videregående skole og ny rampe ved Eikeli videregående skole. Flere inneklimaprosjekter er sluttført i 2013, i tillegg til nybygg ved Dønski og Bleiker videregående skoler. Økonomien i alle investeringsprosjektene styres via Agresso Investering som er en integrert del av fylkeskommunens økonomisystem. Alle prosjekter er gjennomført innenfor godkjent kostnadsramme. Ferdigstilte prosjekter med kostnadsramme over 15 mill.kr RUD VGS FASADEUTBEDRING/ RUD VGS TAK OG FASADER / RUD VGS OMBYGGING Rud videregående skole består av flere bygninger. Totalt behov for utbedring av fasader og ombygging av eksisterende arealer er opprinnelig beregnet til 104,9 mill.kr. Fasadearbeider på hovedbygget, og ny hovedinngang med universell utforming, er nå gjennomført og overtatt. Noen flere tiltak vil bli utført i 2014, mens øvrige arbeider og tiltak på Rud videregående skole avventes BLEIKER TILRETTELAGT AVDELING Nybygg for tilrettelagt undervisning og noe ombygging av eksisterende arealer. Nybygget ble overtatt i sommer og øvrige arbeider i eksisterende arealer forventes ferdigstilt sommeren Samlet kostnadsramme er 75,5 mill.kr DØNSKI VGS AUDITORIUM/ DØNSKI TANNKLINIKK Nybygg med auditorium og tannklinikk. Byggearbeidene ble overtatt i sommer. Kostnadsrammen er fordelt med 20 mill.kr. fra avdeling for videregående opplæring og 25 mill.kr. fra tannhelse, til sammen 45 mill.kr LØRENSKOG VGS INNEKLIMA Inneklimaet er utbedret med nytt ventilasjonsanlegg, nye himlinger og noe ombygging. Inneklimaarbeidene ble overtatt i desember, og noen tilleggsarbeider vil bli utført våren og sommeren Kostnadsrammen er på 118 mill.kr STRØMMEN VGS INVESTERING REHAB.PLAN Prosjektet omfatter ombygging av de gamle kroppsøvingsarealene ved skolen til auditorium og fellesarealer. Byggearbeidene ble overtatt i høst. Kostnadsrammen inngår i rammen for prosjekt STRØMMEN VGS INNEKLIMA Utbedring av inneklima og enkelte ombyggingsarbeider i eksisterende arealer. Deler av byggearbeidene ble overtatt sommeren 2011, mens fase 2 ble overtatt i høst. Samlet kostnadsramme er på 108 mill.kr. for prosjektene og Prosjekter i gjennomføringsfasen med kostnadsramme over 15 mill. kr SKI VGS INNEKLIMA Utbedring av inneklima. Byggearbeidene pågår med forventet ferdigstillelse i Kostnadsrammen er på 101 mill.kr HVAM VGS GOLFBANE Byggearbeidene pågår og hull 1-6 ble ferdigstilt i Øvrige arbeider forventes ferdigstilt våren Kostnadsrammen er på 13,1 mill.kr HVAM VGS RIDEHALL Det er bygget ny ridehall. Byggearbeidene er tilnærmet avsluttet og forventes ferdigstilt i januar Kostnadsrammen er på 16,9 mill.kr. Prosjekter i planleggingsfasen med kostnadsramme over 15 mill.kr SKI VGS NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM Prosjektering av nytt tilbygg pågår. Forventet byggestart er juni 2015, med ferdigstillelse juni Kostnadsrammen er på 49,5 mill.kr ROALD AMUNDSEN VGS, NYTT TILBYGG Nytt tilbygg med auditorium. Prosjektering pågår og tilbud på byggearbeidene forventes inn primo Forventet ferdigstillelse av arbeidene er sommer Kostnadsrammen er på 68,5 mill.kr ROALD AMUNDSEN VGS, INNEKLIMA Utbedring av inneklimaet og noe ombygging. Prosjektering pågår og byggearbeidene skal igangsettes delvis parallelt med nybygget, og ferdigstilles sammen med ombyggingsarbeidene til desember Kostnadsrammen er på 58,2 mill.kr. Kostnadsrammen omfatter installering av vannbåren varme i eksisterende skole kostnadsberegnet til 10,9 mill. kr LØRENSKOG VGS NYTT TILBYGG Prosjektering av nytt tilbygg med kantine og auditorium pågår. Byggearbeidene forventes igangsatt i 2015, med forventet ferdigstillelse i Kostnadsrammen er på 65,8 mill.kr LILLESTRØM VGS NYBYGG AUDITORIUM, BIBL, TEORIROM Nybygg med auditorium og teorirom. Det er innhentet tilbud på byggearbeidene, og forventet oppstart er januar Arbeidene forventes ferdigstilt våren Kostnadsrammen er på 161,4 mill.kr JESSHEIM VGS NYBYGG - OPS Ny videregående skole som delvis skal erstatte eksisterende skole og øke elevtallet. Skolen skal bygges og driftes av en privat aktør og fylkeskommunen skal leie lokalene i 25 år. To entreprenører er valgt ut som deltakere til en konkurransepreget dialog. Dialogen gjennomføres høsten 2013 og våren 2014, og avsluttes med en konkurranse om løsningsforslag og pris. Valg av OPS-leverandør forventes tatt i løpet sommeren Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter I s generelle gjennomføringsansvar for fylkeskommunens byggeprosjekter ligger også byggherreansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). I gjennomføringen av byggeprosjekter er forholdet mellom som byggherre og de utførende og prosjekterende gjennomregulert av en rekke lover og forskrifter, herunder også partenes gjensidige plikter og rettigheter for SHA (Byggherreforskriften). Dette gjelder for eksempel byggherrens plikt til å påse at alle som arbeider med prosjektet har tilfredsstillende lønn- og arbeidsforhold. Videre har byggherreforskriften bestemmelser om at det skal utarbeides en særskilt SHA-plan for prosjektet, utpekes særskilt SHA-koordinator, gjennomføres risikovurdering for SHA, utpekes hovedbedrift for samordning av de forskjellige aktørenes SHA-arbeide på byggeplassen herunder vernerunder etc. Det har i 2013 ikke skjedd noen alvorlige arbeidsulykker på våre byggeplasser. Lønns- og arbeidsvilkår og sosialt ansvar I alle våre kontrakter har vi bestemmelser som ivaretar at ansatte hos de som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjorte tariffavtaler i sam-

13 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om investering Utvikling av eiendommene svar med gjeldende forskrift eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Leverandøren må også respektere de grunnleggende kravene til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Satsinger og utviklingsområder NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE Elevene på Bygg- og anleggsteknikk gis mange muligheter for å ta fagbrev, som for eksempel i tømrerfaget. Enøk og miljø Kompetanseheving Sikkerhet Nettverk, samarbeid og regional utvikling Brukertilfredshet

14 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Satsinger og utviklingsområder I utvikling ENØK og miljø RUD VIDEREGÅENDE SKOLE J-bygget fikk i 2012 nye fasader som en del av investerings- og rehabiliteringsplanen for skolen. ENØK og universell utforming var en del av prosjektet SATSINGER OG UTVIKLINGSOMRÅDER I utvikling I 2013 ER DET ARBEIDET SYSTEMATISK MED VIDEREUTVIKLING AV ORGANISA- SJONEN FOR Å OPPFYLLE FYLKESKOMMUNENS MÅL OG AMBISJON OM PROFESJONELL EIENDOMSFORVALTNING. UTFASING AV FOSSILT BRENSEL, ENERGIEFFEKTIVISERING, KOMPETANSEHEVING OG NETTVERKSBYGGING ER BLANT SATSINGENE. Akershus fylkeskommunes eiendomsportefølje utgjør ca. 12 % av fylkeskommunenes samlede bygningsmasse på landsbasis. som forvalter eierrollen for denne bygningsmassen, og har gjennomføringsansvar for en årlig investeringsportefølje på ca. 400 mill. kr., er en stor og betydningsfull markedsaktør. Øvrige markedsaktører og forretningsmessige forbindelser har rettmessige forventninger til at foretaket er, og opptrer som, en profesjonell og likeverdig samarbeidspartner i forretningsmessige relasjoner; forutsigbar, beslutningseffektiv og gjennomføringseffektiv. Resultatoppnåelse i forhold til målsettingen med foretaksetableringen avhenger av gode rammebetingelser (eierstyring) og indre utvikling i foretaket (kompetanseheving faglig og strukturelt, utvikling av systemer og rutiner, utvikling av beste praksis gjennom sammenligning internt og eksternt). Gode rammebetingelser for videre drift ble sikret gjennom forarbeidene til, og den politiske behandlingen av, fylkeskommunens årsbudsjett for Foretaket har gjennom 2013 arbeidet systematisk med å videreutvikle en organisasjon som kan oppfylle fylkeskommunens mål og ambisjoner om profesjonell eiendomsforvaltning. I forhold til brukerne har foretaket organisert sin drift etter nærhetsprinsippet, det vil si de av foretakets medarbeidere som utfører en oppgave og er nærmest bruker har fått delegert nødvendige fullmakter til å ta beslutninger og gjennomføre oppgaven. I forhold til fylkeskommunen som bestiller har foretaket innrettet seg på størst mulig grad av gjennomføringseffektivitet. ENØK OG MILJØ Enova SF Sommeren 2013 inngikk foretaket ny rammeavtale med Enova SF, med en varighet til juni Målet i avtalen er en energibesparelse på ca. 9 mill. kwh per år. I henhold til Enovas Byggstatistikk for 2012 er arealvektet gjennomsnittlig temperatur- og stedskorrigert energiforbruk for videregående skoler på 160 kwh/m2. (Energiforbruket i de videregående skolene i Akershus, 145 kwh/m2, ligger dermed markert under Enova SFs Byggstatistikk.) EPC Ved Energy Performance Contracting (EPC) inngår en avtale om energieffektivisering og/eller klimavennlig drift. Kostnadsfritt dersom besparelsene ikke blir på et visst nivå. Kostnadene løper først ved betydelig gevinst. Foretaket vil i løpet av våren 2014 legge frem en sak for fylkestinget der det foreslås en eller flere slike kontrakter. Utfasing av fossilt brensel Foretaket vil i løpet av 2014 ha igangsatt ytterligere tiltak for å redusere forbruket av fossilt brensel. Dette gjelder blant annet ved Kjelle videregående skole. Radon Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar AFK eiendom FKF har startet opp arbeidet med å oppfylle forskriftens krav. Radonmålinger vil bli gjennomført i målesesongen 2013/2014, og eventuelle tiltak vil bli utført i Elektriske anlegg Det videre arbeidet med å utbedre og heve standarden på de elektriske anleggene vil fortsette i 2014, etter prioritering av de avdekkende avvik og innenfor de økonomiske rammer. Med det som er utført og med de fremtidige utbedringer vil alle fylkeskommunens skoler og tannklinikker få en høy standard på de elektriske anleggene som vil imøtekomme myndighetenes krav i mange år fremover.

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket... 2 2 Styrets arbeid i 2011...6 3 Omtale av driften...6 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen...12

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning 2012 Skedsmo kommune

Årsberetning 2012 Skedsmo kommune Årsberetning 212 Skedsmo kommune Innhold Innhold Side Rådmannens kommentar... 3 Om Skedsmo kommune... 4 Kommunens ledelse... 8 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 1 Balanseregnskapet... 11

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer