Årsrapport 2013 MB 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 MB 1"

Transkript

1 Årsrapport 2013 MB 1

2 FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Hva er gjort her. Skal det stå noe om kostnadsrammer? Her kan det stå det som er viktig Vi finner ut hva som er lurt Mulig det ikke er punkter, men løpende tekst i en lengde som er omtrentsom skissert her. Ikke særlig lenger. FORSIDE OG INNSIDE FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Byggfagavdelingen sto ferdig i 2012 og ble tatt i bruk våren Fasaden er i Kebony furu med lang holdbarhet, god miljøprofil og lavt vedlikeholdsbehov. Foto: Hans Petter Smeby Foto styret og ledelsen: Morten Brun Foto side 8: Infostaben Design: Fete typer Produksjon: RK grafisk 2 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 4 Forord 8 Hendelser i 2013 VIRKSOMHETEN 10 Om organisasjonen 12 Nøkkelopplysninger 12 Anleggsoversikt 18 Om driften 21 Om vedlikehold 22 Om investering SATSINGER OG UTVIKLINGSOMRÅDER 26 Enøk og miljø 29 Kompetanseheving 29 Sikkerhet 29 Nettverk, samarbeid og regional utvikling 30 Brukertilfredshet STYRETS BERETNING 33 Styrets beretning REGNSKAP AFK EIENDOM FKF ER AKERSHUS FYLKESKOMMUNES EIENDOMSFORETAK, 36 Årsregnskap med noter OG FORVALTER EIERSKAPET AV SKOLEEIENDOMMER OG ANDRE FORMÅLSBYGG I FYLKET. HERUNDER LIGGER ANSVARET FOR Å BYGGE, FORVALTE, VEDLIKEHOLDE OG DRIFTE BYGG OG TILHØRENDE GRUNNAREALER, I TILLEGG TIL KJØP OG SALG AV EIENDOM. REVISORS BERETNING 52 Revisors beretning FORETAKET BLE OPPRETTET 2011 OG ER 100 % EID AV AKERSHUS FYLKESKOMMUNE. 56 Vedtekter

3 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Forord av administrerende direktør Bygger for fremtiden ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tom Kristian Hansen er administrerende direktør i 4 5 FORORD AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR Bygger for fremtiden VÅR VIKTIGSTE OPPGAVE ER Å SIKRE AT AKERSHUS FYLKESKOMMUNE HAR EN HENSIKTSMESSIG EIENDOMSMASSE FOR SITT TJENESTETILBUD. I 2013 HAR VI FERDIG- STILT TRE NYE BYGG, SØRGET FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNENS EIENDOMMER OG FORTSATT SATSNINGEN PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING. s virksomhet i 2013 karakteriseres ved ordinær drift, videreutvikling av systemer og rutiner basert på egne erfaringer fra de to foregående år, samt håndtering av uforutsette forhold som vanligvis inntreffer i forbindelse med gjennomføring av investeringsprosjekter. Det er heller ikke i 2013 meldt inn noen personskader i forbindelse med investeringsprosjektene. Ny Jessheim videregående skole er det største skoleutbyggingsprosjektet i fylkeskommunens historie, og OPS som en forholdsvis ny gjennomføringsmodell har vært en interessant utfordring for både oss selv og aktuelle tilbydere. Leverandørbransjen var i utgangspunktet skeptisk til forhold ved prosjektet. Denne skepsisen i kombinasjon med kapasitetsproblemer gjorde det nødvendig å gjennomføre kvalifikasjonskonkurransen to ganger før et tilstrekkelig antall tilbydere var kvalifisert. Tilbyderne har arbeidet godt med prosjektet høsten En vellykket videreføring av prosjektet fram mot en avsluttende konkurranse er et av de viktigste målene for foretaket i ENØK og miljø har også i 2013 vært et satsningsområde i foretaket. For tredje år på rad kan det rapporteres om en nedgang i forbruket av fossilt brensel som primærenergikilde til oppvarming av bygg, i tillegg blir nedgravde oljetanker fortløpende sanert for å forebygge lekkasjer til vassdrag og grunnvann. Det totale energiforbruket viser en nedgang på 2,47 %, og ENØK-arbeidet vil bli videreført ved at det blant annet er inngått en ny rammeavtale med ENOVA SF. Rammeavtalen opererer med ambisiøse mål for neste 3-årsperiode. I henhold til vedtektene skal foretaket stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon, underforstått at lokalene også skal være helsemessig forsvarlige og trygge å oppholde seg i for både elever, ansatte og andre brukere. Et viktig satsningsområde i 2013 har vært å lukke alle kritiske avvik i elektriske anlegg for i størst mulig grad å forhindre driftsforstyrrelser og i ytterste konsekvens personskade og brann. Arbeidet med helse og sikkerhet knyttet til brukernes arbeidsmiljø vil bli videreført i 2014 med en spesiell satsning på kartlegging av radoninnhold i inneluften og nødvendige tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen der hvor den skulle vise seg å være for høy. er betrodd ansvaret for å forvalte store verdier, både nye investeringsmidler og de verdiene som allerede er investert i eksisterende bygg og anlegg. I løpet av de tre første driftsårene har vi arbeidet med å lukke vedlikeholdsetterslep, nye vedlikeholdstiltak, innsamling og systematisering av nøkkeltall og annen informasjon om bygg og tekniske anlegg, oppdatert branndokumentasjon mm. Gjennom dette har vi lagt til rette for å anskaffe, og ikke minst implementere, et elektronisk FDV-system i FDV-systemet vil i enda større grad sette oss i stand til å arbeide planmessig og målrettet med blant annet forebyggende og verdibevarende vedlikehold. Tom Kristian Hansen Administrerende direktør

4 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Innledning Bleiker videregående skole BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE Nytt bygg for tilrettelagt opplæring ble tatt i bruk i Elevene har fått moderne og fremtidsrettede lokaler. Kostnadene holdt seg innenfor vedtatt kostnadsramme, og bygget sto ferdig som forutsatt. 6 7

5 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Hendelser i nye kvadratmeter innviet 8 9 HENDELSER I nye kvadratmeter innviet I 2013 BLE FLERE NYE BYGG TATT I BRUK AV ELEVER, ANSATTE OG ANDRE BRUKERE. PÅ DØNSKI, BLEIKER OG SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE BLE NYBYGGENE SEREMONIELT ÅPNET MED SNORKLIPPING AV PROMINENTE GJESTER. Dønski videregående skole Nytt auditorium og tannklinikk ved Dønski videregående skole ble åpnet 5.september. Nybygget er et frittstående bygg med et areal på 1015 m2 og inneholder et auditorium med plass til 130 personer i tillegg til fellesarealer som resepsjon og møterom. Tannklinikken har 10 behandlingsrom og 25 ansatte. Samlet kostnad har vært 45 mill.kr. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad åpnet torsdag 5. september nye Dønski tannklinikk og det nye auditoriet ved Dønski videregående skole i Bærum. «Dette er godt eksempel på samarbeid mellom to av våre sentrale virksomheter, videregående opplæring og tannhelsetjenesten,» sa Jegstad, før han klippet over snoren laget av silkebånd og tanntråd.» Bærumsavisen Virksomheten Om organisasjonen Nøkkelopplysninger Anleggsoversikt Om driften Om vedlikehold Om investering Bleiker videregående skole Nybygg på Bleiker videregående skole for tilrettelagt opplæring i Vestregionen ble åpnet 21.november. Fylkestinget vedtok byggeprogrammet i desember 2011 og nybygget på 1382 m2 sto ferdig til skolestart Bygget er spesialtilpasset elevenes behov med heis og spesielle krav til utformingen. Bygget har også «grønt» tak med sedum. Samlet kostnad er ca. 55 mill.kr. FRA TOPPEN Fylkesordfører Nils Aage Jegstad, Jørgen Storm Hanssen og Kirsten Ahlsen ved åpningen av nytt auditorium og tannklinikk på Dønski videregående skole. Nybygget på Bleiker videregående skole åpnes av fylkesvaraordfører Lars Salvesen og Kristian Hofstad. Fylkesordfører Anette Solli og ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten, åpner ny idrettshall ved Skedsmo videregående skole. Skedsmo videregående skole Ny idrettshall ved Skedsmo videregående skole ble åpnet av fylkesordfører Anette Solli og rådmannen i Skedsmo 5.desember. Fylkeskommunen har stått for byggingen av hallen mens Skedsmo kommune har bidratt med midler til prosjektet. Skolens elever benytter hallen i skoletiden og kommunen i helger og etter skoletid. Idrettshallen er på 2412 m2. Fylkeskommunens andel av kostnadene var beregnet til 25 mill.kr. og ved åpningen av hallen hadde fylkeskommunen brukt ca. 22,5 mill.kr.

6 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om organisasjonen Foretakets organisasjon AFK EIENDOM FKF Ledergruppen i foretaket. Fra venstre: Tom Kristian Hansen, administrerende direktør Frank-Tore Toresen, eiendomsdirektør Grete Greve Aubert, ass. direktør/prosjektsjef OM ORGANISASJONEN Foretakets organisasjon AFK EIENDOM FKF HAR TO FAGAVDELINGER. EIENDOMSAVDELINGEN UTØVER EIERROLLEN FOR FYLKESKOMMUNENS EIENDOMMER. PROSJEKTAVDELINGEN HAR ANSVARET FOR Å GJENNOMFØRE FYLKESKOMMUNENS INVESTERINGSPROSJEKTER. Selskapets styre Einar Holstad Styrets leder Marit Kjær Styrets nestleder Sverre Bugge Styremedlem Gyda Elise Berg Styremedlem Gjertrud Pettersen Ansattes representant Eivind Tøraasen Vara for ansattes representant Selskapets revisor Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr MVA Daglig leder/administrerende direktør Tom Kristian Hansen Organisasjonskart Administrerende direktør Tom Kristian Hansen Stab/støtte Eiendomsavdeling Eiendomsdirektør Frank-Tore Toresen Prosjektavdeling Ass. direktør/prosjektsjef Grete Greve Aubert Eiendomssjef Region 1 Eiendomssjef Region 2 Eiendomssjef Region 3 Teknisk sjef Teknisk ressursgruppe Prosjektledere Region 1 Region 2 Region 3 Område 1 4 Område 5 7 Område 8 10

7 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Nøkkelopplysninger Verdiøkning NØKKELOPPLYSNINGER Verdiøkning 2013 HAR VÆRT ET ORDINÆRT DRIFTSÅR FOR AFK EIENDOM FKF. I LØPET AV ÅRET HAR ANTALL BYGG, FORVALTET AREAL OG VERDIER I FORETAKET HATT EN ØKNING. VED UTGANGEN AV ÅRET HADDE FORETAKET 55 ANSATTE. ÅRSVERK FORDELT PÅ FUNKSJON I AFK EIENDOM FKF DESEMBER 2013, KVINNER OG MENN Kvinner (11 ansatte) Menn (44 ansatte) Totalt (55 ansatte) Totalt Menn Nøkkelopplysninger, org.nr MVA, er et fylkeskommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Akershus fylkesting , sak nr. 107/10, i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av nr. 107, kap Selskapet er 100 % eiet av Akershus fylkeskommune. Nøkkeltall på eiendomsporteføljen Areal bygningsmasse: Økning fra ca kvm ved inngangen av året til ca kvm ved utgangen av året. Antall bygg: Økning fra 263 bygg ved inngangen av året til 268 bygg ved utgangen av året. Bokførte verdier: Økning fra ca. kr mrd ved inngangen av året til ca. kr mrd. ved utgangen av året (se note 11). Vedtektenes krav til god ivaretakelse av eiendommenes realverdier er oppfylt. Årsverk fordelt på funksjon Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 55 ansatte, se søylediagram neste side. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i er godt og stabilt. Ledelsen har siden oppstarten i 2011 arbeidet målrettet med felles faglige og sosiale tiltak og aktiviteter for de ansatte for å etablere og utvikle en felles bedriftskultur. Det er avholdt 3 møter i Arbeidsmiljøutvalget, samt gjennomført vernerunder i den ytre driftsorganisasjonen og på foretakets kontorer i Galleriet. Vernerundene avdekket ingen avvik av psykososial eller annen arbeidsog miljømessig karakter, og det har således ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak. Foretaket har inngått en avtale med Oslo City legesenter om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. Behandlende lege oppsummerer tilbakemeldingene fra de ansatte som følgende: «Konklusjonen vår er at er en meget hyggelig og fin arbeidsplass og at reorganiseringen som er gjort for ikke lenge siden har vært meget vellykket». I forbindelse med helseundersøkelsen får alle medarbeidere tilbud om trippelvaksine mot bl.a. stivkrampe og difteri. Sykefraværet har vært noe høyere enn i 2012, men må allikevel karakteriseres som relativt lavt. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Det er registrert et ulykkestilfelle blant medarbeidere i Ulykkestilfellet førte ikke til sykefravær. Fylkeskommunen skal gjennomføre en medarbeiderundersøkelse våren 2014, og foretaket har takket ja til å delta på denne. er IA-bedrift Ledelse Eiendomsforvaltning Prosjektledelse Stab/ støtte FORDELING MELLOM KVINNER OG MENN I AFK EIENDOM FKF DESEMBER 2013 ANSATTE SAMLET FOR HELE FORETAKET Menn Kvinner 20 % kvinner 46 % kvinner 80 % menn 54 % menn ANSATTE I GALLERIET Menn Kvinner Teknisk drift Kvinner

8 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Anleggsoversikt ANLEGGSOVERSIKT HURDAL REGION 1 REGION 2 REGION 3 BÆRUM OS LO SANDVIKA ASKER NESODDEN 37 NIT TEDAL OPPEGÅRD GJERDRUM JESSHEIM SØRUM SKEDSMO LILLESTRØM FET RÆLINGEN LØRENSK OG ENEBAKK GARDERMOEN EIDSVOLL NES AURSKOG HØLAND X Eide anlegg: 1 Asker vgs 2 Bjørkelangen vgs 3 Bleiker vgs 4 Dønski vgs 5 Eikeli vgs 6 Kjelle vgs 7 Nadderud vgs 8 Nesbru vgs 9 Sandvika vgs 10 Stabekk vgs 11 Rosenvilde vgs 12 Rud vgs 13 Valler vgs 37 Bleiker tannklinikk 38 Dønski tannklinikk Leide anlegg: 14 Holmen vgs 39 Askerholmen tannklinikk 40 Bekkestua tannklinkk 41 Bærums Verk tannklinikk 42 Fornebu tannklinikk 43 Nesbru tannklinikk Skoler X Eide anlegg: 15 Follo folkehøyskole 16 Frogn vgs 17 Lørenskog vgs 18 Mailand vgs 19 Nesodden vgs 20 Roald Amundsen vgs 21 Rælingen vgs 22 Ski vgs 23 Strømmen vgs 24 Vestby vgs 25 Ås vgs 44 Nesodden tannklinkk 45 Ås tannklinikk Leide anlegg: 26 Drømtorp vgs 46 Frogn tannklinikk 47 Oppegård tannklinikk 48 Rolvsrud tannklinikk 49 Ski tannklinikk 50 Skedsmokorset tannklinikk 51 Strømmen tannklinkk 52 Vestby tannklinikk Skoler X Eide anlegg: 27 Bjertnes vgs 28 Eidsvoll vgs 29 Hvam vgs 30 Jessheim vgs 31 Lillestrøm vgs 32 Nannestad vgs 33 Nes vgs 34 Romerike folkehøyskole 35 Skedsmo vgs 36 Sørumsand vgs 53 Jessheim tannklinikk 54 Nittedal tannklinikk 55 Årnes tannklinikk Leide anlegg: 56 Bjørkelangen tannklinikk 57 Eidsvoll tannklinikk 58 Fet tannklinikk 59 Kløfta tannklinikk 60 Lillestrøm tannklinikk 61 Nannestad tannklinikk 62 Sørumsand tannklinikk 63 Vormsund tannklinikk Skoler FROGN SKI X Tannklinikker X Tannklinikker X Tannklinikker ÅS VESTBY

9 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Vestby videregående skole VESTBY VIDEREGÅENDE SKOLE Avdeling for Restaurant- og matfag ble oppgradert i 2009, samtidig fikk skolen ny byggfagavdeling og nytt auditorium med takterrasse og amfi. Et stort løft for skolen

10 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om driften Stø kurs OM DRIFTEN Stø kurs AFK EIENDOM FKF ER EN UNG ORGANISASJON. I 2013 HAR PROFESJONA- LISERING OG VIDEREUTVIKLING AV DRIFTSORGANISASJONEN STÅTT PÅ DAGSORDEN. FORETAKET HAR GJENNOMFØRT FLERE ENERGIØKONOMISKE OG BRANNFORE- BYGGENDE TILTAK, SAMT KONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG. Foretaket har fokusert på profesjonalisering og videreutvikling av driften og driftsorganisasjonen i Foretakets drift ledes av eiendomsavdelingens tekniske sjef, med bistand fra avdelingens tekniske ressursgruppe. De tre geografiske regioner er delt inn i 10 områder. Hvert område ledes av en områdeleder, med driftsansvar for egen skole samt øvrige driftsoperatører og skoler innenfor eget område. Drifts- og vedlikeholdsinstruksen har i 2013 blitt implementert i organisasjonen. Foretakets fellesområde for publikasjon av relevante og viktige dokumenter som rutiner, regelverk, brukerveiledninger, rammeavtaler, branntegninger og annen FDV-dokumentasjon har blitt videreutviklet. Energi Styret i vedtok i 2012 foretakets energistrategi. Strategien skal redusere usikkerheten ved kjøp av elektrisk kraft. Dette gjøres ved å ha en dynamisk sikringsstrategi med krav til når man skal ha maksimum og minimum inndekning gjennom prissikringskontrakter. Det har blitt inngått prissikringskontrakter for leveranse av elektrisk kraft i 2014, 2015 og Foretaket har dekket opp 67 % av forventet kjøp av elektrisk kraft i 2014 og 50 % i (Se figur neste side.) I tråd med energistrategien ble det i 2013 avsatt 5 millioner kr av foretakets mindreforbruk i 2012 til ett energiutjevningsfond. Energiutjevningsfondet er nå på 15 mill.kr.. I løpet av 2013 har Dønski og Ås videregående skole blitt tilknyttet fjernvarme. Foretakets kontinuerlige arbeid med energiomlegging fra fossilt brennstoff har gitt gode resultater. Forbruket av olje er redusert fra liter til liter i En reduksjon på liter (ca. 41 %). Ved inngangen til 2014 er det bare Asker, Kjelle og Jessheim videregående skole som har fossilt brensel som primærkilde til oppvarming. Foretaket har gjennomført flere energiøkonomiske tiltak i Det er blant annet skiftet ut 12 varmegjenvinnere med dårlig virkningsgrad til effektive roterende gjenvinnere. Tiltak med en estimert samlet energibesparelse på over 0,5 GWh. Det er også gjennomført energiøkonomiske tiltak i forbindelse med investeringsprosjekter, eksempelvis rehabilitering av nordfasaden på A-bygget på Rud videregående skole hvor byggets fasade ble tilleggsisolert med 10cm isolasjon, vinduene ble byttet til nye energieffektive vinduer og nytt inngangsparti ble bygget for å hindre varmetap ved åpning av dørene. Det er også utført tiltak på flere vannbårne varmeanlegg, eksempelvis innregulering av anlegget på Sandvika videregående skole, ombygging fra konstante vannmengder til variable vannmengder ved Eikeli videregående skole, samt at varmeanleggene ved 4 skoler er bygget om slik at turtemperaturen kan tilpasses utetemperaturen. Alle tiltak gir i tillegg til energisparing bedre kontroll på varmeavgivelse fra anlegget, samt bedre inneklima. Ett av de beste tiltakene for effektiv drift har vært systematisk og kontinuerlige kontroll av energibruken på den enkelte skole av driftsoperatøren. Driftsoperatør rapporterer ukentlig til foretakets energiansvarlig. God kontroll over energibruk sparer oss for unødig energibruk som følge av blant annet tekniske feil, fordi vi har muligheten til å oppdage eventuelle feil og få utbedret disse så tidlig som mulig. FORETAKET HAR INNRAPPORTERT TIL KOSTRA FØLGENDE FORBRUK AV ENERGI: Elektrisitet: kwh Fjernvarme: kwh Bioenergi: kwh Fyringsolje: kwh, som utgjør liter Graddagskorrigert energiforbruk er redusert med ca. 2,5 % fra 2012 til Spesifikt energiforbruk er redusert fra 150 kwh/m2 i 2012 til 145 kwh/m2 i Elektriske anlegg har, i henhold til internkontrollforskriften, utført kontroll av alle elektriske anlegg. Kontrollen, som ble startet opp i november 2012 ble avsluttet i april 2013, konkluderte med at de elektriske anleggene er av middels til god kvalitet. Avvikene etter kontrollen har blitt gitt en prioritering etter alvorlighetsgrad. Alle avvik med prioritet «haster» har blitt utbedret i 2013 slik at man i størst mulig grad har forhindret at skolene har blir utsatt for unødige driftsforstyrrelser. PRISSIKRINGSKONTRAKTER INNGÅTT FOR 2014 I MW Sikret 2014 Forventet strømforbruk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Brann Foretakets mål for det brannforebyggende arbeidet er å unngå branntilløp og andre uhell som kan føre til skader på elever, ansatte og eiendom. Det skal videre tilstrebes en minimering av konsekvenser ved en eventuell brann. For å nå dette målet har man investert i både opplæring og tekniske brannverntiltak. I 2013 har alle driftsoperatørene ved skolene gjennomført et internt brannvernlederkurs. Det er gjennomført flere brannforebyggende investeringsprosjekter på skolene i Noen av prosjektene har blitt satt i gang på grunn av pålegg fra brannvesen, mens andre er satt i gang etter kartlegging foretatt av foretaket. Av disse har fire prosjekter en kostnad på over kr ,- (eks. mva): Rud vgs. Brannseksjonering, nye branndører, nytt ledesystem og sprinkling Asker vgs. Branndører og oppgradering av brannceller Eikeli vgs. Brannseksjonering Nes vgs. Nye branndører og nye rømningstrapper. I tillegg til det organisatoriske og branntekniske arbeidet har det blitt arbeidet med å kartlegge og systematiskere branntegninger og FDV-dokumentasjon ved skolene. Det er igangsatt et prosjekt for å oppdatere branntegningene. Jul Aug Sep Okt Nov Des

11 Årsrapport 2013 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE årsrapport 2013 Virksomheten Den nye byggfagavdelingen ble overtatt i Om vedlikehold Her får elevene undervisning innen Vedlikeholdsløft Bygg- og anleggsteknikk på Vg1 og Byggfag på Vg OM VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsløft SIDEN OPPRETTELSEN AV AFK EIENDOM FKF I 2011 HAR DET VÆRT ET MÅL Å LUKKE VEDLIKEHOLDSETTERSLEPET I EIENDOMSPORTEFØLJEN. DET ER IGANGSATT OG GJENNOMFØRT FLERE STØRRE VEDLIKEHOLDSTILTAK I har i 2013 arbeidet videre med å minske vedlikeholdsetterslepet i eiendomsporteføljen. Vedlikeholdsbefaringer avholdt i 2012 har vært grunnlaget for planlegging, budsjettering og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i Det er i løpet av året gjennomført, bestilt eller inngått kontrakter for ca. 49 mill.kr. Tiltak har blitt gjennomført der hvor behovene har vært størst, samtidig som det har blitt gjennomført flere større enkeltstående vedlikeholdstiltak, eksempelvis oppgradering av ventilasjonsanlegget på Ås videregående skole bygg B og C, Bjørkelangen videregående skole bygg D og oppgradering av ventilasjonsanlegget på Eidsvoll videregående skole bygg C, samt utskifting av et større antall vinduer og rehabilitering av «gymbygget» på Stabekk videregående skole Det er i tillegg gjennomført, bestilt eller inngått kontrakter for ca. 8 mill.kr. for ulike korrektive vedlikeholdstiltak (ikke-planlagte reparasjoner, tiltak for å reparere uforutsette feil og mangler). Korrektive tiltak utgjorde ca. 14 % av det samlede vedlikeholdet for skolene i Foretaket har i tillegg gjennomført vedlikeholdstiltak i eide og leide tannklinikker, samt ved Follo og Romerike folkehøyskole for ca. kr. 3 mill.kr. i 2013.

12 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om investering Utvikling av eiendommene OM INVESTERING Utvikling av eiendommene AFK EIENDOM FKF HAR FOKUS PÅ AT ALLE BYGG SKAL VÆRE UNIVERSIELT UTFORMET, OG TILTAK GJENNOMFØRES I FORBINDELSE MED ALLE TYPER PROSJEKTER. INVESTERINGSPROSJEKTENE I 2013 ER ALLE GJENNOMFØRT INNENFOR VEDTATT KOSTNADSRAMME. Investeringsbudsjettet i 2013 var på 426,1 mill.kr., nedjustert til 215 mill.kr. etter prognoser fra 2. tertial. Regnskapstallene viser en samlet produksjon på 234,3 mill.kr. Årsaken til differansen er i hovedsak at flere av de største prosjektene fikk en forskyvning i fremdriften. Investeringsbudsjettet er delvis sammensatt av særbevilgninger til det enkelte prosjekt, og delvis gjennom budsjettmidler til investerings- og rehabiliteringstiltak (IRP). Fordelingen av budsjettmidlene mellom pågående prosjekter og nye prosjekter vedtas hvert år. Forventet prognose for investeringsbudsjettet 2014 for igangværende prosjekter/rebevilgninger er på 286,5 mill.kr. Det er i tillegg avsatt 147,4 mill.kr. til nye prosjekter. IRP-budsjettet for 2013 var på 121,5 mill.kr. og fylkestinget vedtok i desember et budsjett på 119,8 mill.kr. for er opptatt av at alle nybygg har en høy standard med hensyn til universell utforming. Universell utforming ivaretas i prosjekter på eksisterende skoler, eksempelvis nytt inngangsparti med trapp og rampe ved Rud videregående skole og ny rampe ved Eikeli videregående skole. Flere inneklimaprosjekter er sluttført i 2013, i tillegg til nybygg ved Dønski og Bleiker videregående skoler. Økonomien i alle investeringsprosjektene styres via Agresso Investering som er en integrert del av fylkeskommunens økonomisystem. Alle prosjekter er gjennomført innenfor godkjent kostnadsramme. Ferdigstilte prosjekter med kostnadsramme over 15 mill.kr RUD VGS FASADEUTBEDRING/ RUD VGS TAK OG FASADER / RUD VGS OMBYGGING Rud videregående skole består av flere bygninger. Totalt behov for utbedring av fasader og ombygging av eksisterende arealer er opprinnelig beregnet til 104,9 mill.kr. Fasadearbeider på hovedbygget, og ny hovedinngang med universell utforming, er nå gjennomført og overtatt. Noen flere tiltak vil bli utført i 2014, mens øvrige arbeider og tiltak på Rud videregående skole avventes BLEIKER TILRETTELAGT AVDELING Nybygg for tilrettelagt undervisning og noe ombygging av eksisterende arealer. Nybygget ble overtatt i sommer og øvrige arbeider i eksisterende arealer forventes ferdigstilt sommeren Samlet kostnadsramme er 75,5 mill.kr DØNSKI VGS AUDITORIUM/ DØNSKI TANNKLINIKK Nybygg med auditorium og tannklinikk. Byggearbeidene ble overtatt i sommer. Kostnadsrammen er fordelt med 20 mill.kr. fra avdeling for videregående opplæring og 25 mill.kr. fra tannhelse, til sammen 45 mill.kr LØRENSKOG VGS INNEKLIMA Inneklimaet er utbedret med nytt ventilasjonsanlegg, nye himlinger og noe ombygging. Inneklimaarbeidene ble overtatt i desember, og noen tilleggsarbeider vil bli utført våren og sommeren Kostnadsrammen er på 118 mill.kr STRØMMEN VGS INVESTERING REHAB.PLAN Prosjektet omfatter ombygging av de gamle kroppsøvingsarealene ved skolen til auditorium og fellesarealer. Byggearbeidene ble overtatt i høst. Kostnadsrammen inngår i rammen for prosjekt STRØMMEN VGS INNEKLIMA Utbedring av inneklima og enkelte ombyggingsarbeider i eksisterende arealer. Deler av byggearbeidene ble overtatt sommeren 2011, mens fase 2 ble overtatt i høst. Samlet kostnadsramme er på 108 mill.kr. for prosjektene og Prosjekter i gjennomføringsfasen med kostnadsramme over 15 mill. kr SKI VGS INNEKLIMA Utbedring av inneklima. Byggearbeidene pågår med forventet ferdigstillelse i Kostnadsrammen er på 101 mill.kr HVAM VGS GOLFBANE Byggearbeidene pågår og hull 1-6 ble ferdigstilt i Øvrige arbeider forventes ferdigstilt våren Kostnadsrammen er på 13,1 mill.kr HVAM VGS RIDEHALL Det er bygget ny ridehall. Byggearbeidene er tilnærmet avsluttet og forventes ferdigstilt i januar Kostnadsrammen er på 16,9 mill.kr. Prosjekter i planleggingsfasen med kostnadsramme over 15 mill.kr SKI VGS NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM Prosjektering av nytt tilbygg pågår. Forventet byggestart er juni 2015, med ferdigstillelse juni Kostnadsrammen er på 49,5 mill.kr ROALD AMUNDSEN VGS, NYTT TILBYGG Nytt tilbygg med auditorium. Prosjektering pågår og tilbud på byggearbeidene forventes inn primo Forventet ferdigstillelse av arbeidene er sommer Kostnadsrammen er på 68,5 mill.kr ROALD AMUNDSEN VGS, INNEKLIMA Utbedring av inneklimaet og noe ombygging. Prosjektering pågår og byggearbeidene skal igangsettes delvis parallelt med nybygget, og ferdigstilles sammen med ombyggingsarbeidene til desember Kostnadsrammen er på 58,2 mill.kr. Kostnadsrammen omfatter installering av vannbåren varme i eksisterende skole kostnadsberegnet til 10,9 mill. kr LØRENSKOG VGS NYTT TILBYGG Prosjektering av nytt tilbygg med kantine og auditorium pågår. Byggearbeidene forventes igangsatt i 2015, med forventet ferdigstillelse i Kostnadsrammen er på 65,8 mill.kr LILLESTRØM VGS NYBYGG AUDITORIUM, BIBL, TEORIROM Nybygg med auditorium og teorirom. Det er innhentet tilbud på byggearbeidene, og forventet oppstart er januar Arbeidene forventes ferdigstilt våren Kostnadsrammen er på 161,4 mill.kr JESSHEIM VGS NYBYGG - OPS Ny videregående skole som delvis skal erstatte eksisterende skole og øke elevtallet. Skolen skal bygges og driftes av en privat aktør og fylkeskommunen skal leie lokalene i 25 år. To entreprenører er valgt ut som deltakere til en konkurransepreget dialog. Dialogen gjennomføres høsten 2013 og våren 2014, og avsluttes med en konkurranse om løsningsforslag og pris. Valg av OPS-leverandør forventes tatt i løpet sommeren Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter I s generelle gjennomføringsansvar for fylkeskommunens byggeprosjekter ligger også byggherreansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). I gjennomføringen av byggeprosjekter er forholdet mellom som byggherre og de utførende og prosjekterende gjennomregulert av en rekke lover og forskrifter, herunder også partenes gjensidige plikter og rettigheter for SHA (Byggherreforskriften). Dette gjelder for eksempel byggherrens plikt til å påse at alle som arbeider med prosjektet har tilfredsstillende lønn- og arbeidsforhold. Videre har byggherreforskriften bestemmelser om at det skal utarbeides en særskilt SHA-plan for prosjektet, utpekes særskilt SHA-koordinator, gjennomføres risikovurdering for SHA, utpekes hovedbedrift for samordning av de forskjellige aktørenes SHA-arbeide på byggeplassen herunder vernerunder etc. Det har i 2013 ikke skjedd noen alvorlige arbeidsulykker på våre byggeplasser. Lønns- og arbeidsvilkår og sosialt ansvar I alle våre kontrakter har vi bestemmelser som ivaretar at ansatte hos de som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjorte tariffavtaler i sam-

13 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om investering Utvikling av eiendommene svar med gjeldende forskrift eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Leverandøren må også respektere de grunnleggende kravene til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Satsinger og utviklingsområder NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE Elevene på Bygg- og anleggsteknikk gis mange muligheter for å ta fagbrev, som for eksempel i tømrerfaget. Enøk og miljø Kompetanseheving Sikkerhet Nettverk, samarbeid og regional utvikling Brukertilfredshet

14 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Satsinger og utviklingsområder I utvikling ENØK og miljø RUD VIDEREGÅENDE SKOLE J-bygget fikk i 2012 nye fasader som en del av investerings- og rehabiliteringsplanen for skolen. ENØK og universell utforming var en del av prosjektet SATSINGER OG UTVIKLINGSOMRÅDER I utvikling I 2013 ER DET ARBEIDET SYSTEMATISK MED VIDEREUTVIKLING AV ORGANISA- SJONEN FOR Å OPPFYLLE FYLKESKOMMUNENS MÅL OG AMBISJON OM PROFESJONELL EIENDOMSFORVALTNING. UTFASING AV FOSSILT BRENSEL, ENERGIEFFEKTIVISERING, KOMPETANSEHEVING OG NETTVERKSBYGGING ER BLANT SATSINGENE. Akershus fylkeskommunes eiendomsportefølje utgjør ca. 12 % av fylkeskommunenes samlede bygningsmasse på landsbasis. som forvalter eierrollen for denne bygningsmassen, og har gjennomføringsansvar for en årlig investeringsportefølje på ca. 400 mill. kr., er en stor og betydningsfull markedsaktør. Øvrige markedsaktører og forretningsmessige forbindelser har rettmessige forventninger til at foretaket er, og opptrer som, en profesjonell og likeverdig samarbeidspartner i forretningsmessige relasjoner; forutsigbar, beslutningseffektiv og gjennomføringseffektiv. Resultatoppnåelse i forhold til målsettingen med foretaksetableringen avhenger av gode rammebetingelser (eierstyring) og indre utvikling i foretaket (kompetanseheving faglig og strukturelt, utvikling av systemer og rutiner, utvikling av beste praksis gjennom sammenligning internt og eksternt). Gode rammebetingelser for videre drift ble sikret gjennom forarbeidene til, og den politiske behandlingen av, fylkeskommunens årsbudsjett for Foretaket har gjennom 2013 arbeidet systematisk med å videreutvikle en organisasjon som kan oppfylle fylkeskommunens mål og ambisjoner om profesjonell eiendomsforvaltning. I forhold til brukerne har foretaket organisert sin drift etter nærhetsprinsippet, det vil si de av foretakets medarbeidere som utfører en oppgave og er nærmest bruker har fått delegert nødvendige fullmakter til å ta beslutninger og gjennomføre oppgaven. I forhold til fylkeskommunen som bestiller har foretaket innrettet seg på størst mulig grad av gjennomføringseffektivitet. ENØK OG MILJØ Enova SF Sommeren 2013 inngikk foretaket ny rammeavtale med Enova SF, med en varighet til juni Målet i avtalen er en energibesparelse på ca. 9 mill. kwh per år. I henhold til Enovas Byggstatistikk for 2012 er arealvektet gjennomsnittlig temperatur- og stedskorrigert energiforbruk for videregående skoler på 160 kwh/m2. (Energiforbruket i de videregående skolene i Akershus, 145 kwh/m2, ligger dermed markert under Enova SFs Byggstatistikk.) EPC Ved Energy Performance Contracting (EPC) inngår en avtale om energieffektivisering og/eller klimavennlig drift. Kostnadsfritt dersom besparelsene ikke blir på et visst nivå. Kostnadene løper først ved betydelig gevinst. Foretaket vil i løpet av våren 2014 legge frem en sak for fylkestinget der det foreslås en eller flere slike kontrakter. Utfasing av fossilt brensel Foretaket vil i løpet av 2014 ha igangsatt ytterligere tiltak for å redusere forbruket av fossilt brensel. Dette gjelder blant annet ved Kjelle videregående skole. Radon Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar AFK eiendom FKF har startet opp arbeidet med å oppfylle forskriftens krav. Radonmålinger vil bli gjennomført i målesesongen 2013/2014, og eventuelle tiltak vil bli utført i Elektriske anlegg Det videre arbeidet med å utbedre og heve standarden på de elektriske anleggene vil fortsette i 2014, etter prioritering av de avdekkende avvik og innenfor de økonomiske rammer. Med det som er utført og med de fremtidige utbedringer vil alle fylkeskommunens skoler og tannklinikker få en høy standard på de elektriske anleggene som vil imøtekomme myndighetenes krav i mange år fremover.

15 Årsrapport 2013 DØNSKI TANNKLINKK årsrapport 2013 Satsinger og utviklingsområder Klinikken er bygget sammen med et I utvikling nytt auditorium for elevene ved Kompetanseheving Sikkerhet Dønski videregående skole. Tannklinikken har 10 lyse behandlingsrom Nettverk, samarbeid og regional utvikling med moderne utstyr. Et vellykket samarbeidsprosjekt KOMPETANSEHEVING Vi jobber kontinuerlig med å øke kompetansen til de ansatte for å kunne utføre egen eiendomsforvaltning og gjennomføre bestillinger fra fylkeskommunen på en effektiv og profesjonell måte. Alle ansatte skal ha god kompetanse innen offentlige anskaffelser og andre lover og forskrifter som er relevante for å kunne gjennomføre oppgavene de er satt til å utføre. Kompetanseheving er gjennomført ved intern og ekstern kursing, eksempelvis foretakets interne retningslinjer og oppdateringsopplæring i Agresso. Tilbudet om fagskoleutdanning som Energiteknikker FDV ved Fagskolen Innlandet er videreført i Åtte medarbeidere i foretaket følger denne utdanningen. I eiendomsavdelingen har det blitt gjennomført FSE-L (sikkerhetskurs elektro for instruert personale) for alle områdeledere og driftsoperatører. Nye oppgaver som OPS-prosjektet på Jessheim, har medført at vi har tilegnet oss ny kunnskap om blant annet gjennomføring av offentlig-privat samarbeid, og det avtaleverket som er nødvendig for å kunne inngå gode avtaler i denne type prosjekter. Foretakets kvalitetssikringssystem for gjennomføring av byggesaker vedlikeholdes og videreutvikles kontinuerlig slik at de ansatte til enhver tid har gode prosedyrer, maler og verktøy til bruk i arbeidet. Rammeavtaler Siden foretaket ble opprettet i 2011 har vi lagt vekt på å ha gode rammeavtaler for å kunne forvalte, drifte og vedlikeholde eiendommene raskt og kostnadseffektivt, samt for å gjennomføre byggeprosjekter. Foretaket inngikk nye rammeavtaler med rådgivere, byggeledere, SHA-koordinator og kontrollører i Rammeavtalene med entreprenører utløper sommeren Nye avtaler inngås sommeren SIKKERHET Nye lover, regler og myndighetskrav innarbeides fortløpende i foretakets rutiner og maler. For å minske skader og øke sikkerheten er det etablert en ny kontrollordning i plan og bygningsloven der vi som byggherre er pålagt å ha uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse innen områdene bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk. NETTVERK, SAMARBEID OG REGIONAL UTVIKLING Skolestruktur i et 20-års perspektiv Fylkeskommunen har igangsatt et internt prosjekt for å utrede den fremtidige skolestrukturen. Foretaket er bidragsyter til delprosjekt «reguleringsstatus og tomteforhold». Delprosjektet utreder hver enkelt skole med hensyn til eiendommens reguleringsmessige status og utbyggingspotensial. De 17 første skolene ble utredet høsten 2013, og de resterende 15 i løpet av våren Nettverkssamarbeid med eksterne I arbeidet med videre utvikling av foretaket legges det vekt på erfaringsutveksling og samarbeidsprosjekter med andre offentlige byggherreorganisasjoner. er medlem av fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF), et samarbeidsforum med formål å bidra til god bygg- og eiendomsforvaltning i fylkeskommunene. FEF har blant annet organisert sitt arbeid ved spesifikke arbeidsgrupper på fagområder av særskilt betydning for medlemmene. Spesielt kan nevnes arbeidsgruppa for kvalitetssikring av byggeprosjekter (KS-gruppa) som har utviklet og vedlikeholder et elektronisk kvalitetssikringssystem. har ledet arbeidet i denne gruppa også i I 2014 vil FEF opprette en ny faggruppe innen området eiendomsforvaltning, med særskilt fokus på leie, sameie med andre, mva.-problematikk mm. vil stille med en deltaker i arbeidsgruppen. Den tidligere virksomheten Bygg & Innkjøp tok initiativ til å få utviklet en særskilt investeringsmodul (Agresso Investering), integrert i fylkeskommunens økonomisystem. Agresso Investering benyttes til prognosestyring av økonomien i alle investeringsprosjekter. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere bruken av modulen, for optimal prognosestyring av enkeltprosjekter og investeringsporteføljen. har blitt et ledende brukermiljø på Agresso Investering, og bistår også med kurs og opplæring for at flere eksterne og interne i fylkeskommunen skal ta modulen i bruk. Foretaket vil nyte godt av at det etableres flere brukermiljøer og nettverk. Undervisningsbygg Oslo KF, Bærum kommune og Drammen eiendom KF har sammen med AFK eiendom FKF utviklet et felles elektronisk databasesystem for benchmarking av byggekostnader. Databasen skal benyttes til å sammenligne byggekostnader internt og med markedet for øvrig. Programmet ble ferdig testet i 2013 og det satses nå på å få lagt inn relevante investeringsprosjekter i databasen for å få et best mulig datagrunnlag. Sammenligningen mellom prosjektene vil fremkomme som kostnad pr. m² og kostnad pr. elev.

16 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Satsinger og utviklingsområder I utvikling Brukertilfredshet Partene har også inngått en avtale med Prognosesenteret om prognoser for byggekostnadsutviklingen i vår region. er medlem av Norges Bygg- og eiendomsforening, NBEF. Dette er en forening for byggherrer, bedrifter og organisasjoner som har sitt virke innen bygg- og eiendomsforvaltning, og tilrettelegger for formidling av erfaringer og kunnskap til og mellom medlemmene. Foreningen arbeider også for å ivareta medlemmenes interesser og bransjens rammevilkår som høringsinstans og ved deltakelse i nasjonale og internasjonale komitèer og utvalg. NBEF tilbyr en rekke faglige kurs som er relevante for foretakets virksomhet. er også medlem av Entrepriseforeningen for å holde seg oppdatert innen entrepriserett. Foreningen holder møter og kurs for medlemmene innen relevante norske standarder, lover og forskrifter som vi benytter i våre byggeprosjekter og belyser entrepriserettslige forhold som er relevante i alle større byggeprosjekter. Samarbeidsprosjekter med offentlige og private aktører er en pådriver for samarbeid med offentlige aktører om prosjekter hvor partene har felles interesser og behov. Bygging av idrettshaller er spesielt relevant for denne typen samarbeid. Idrettshallen ved Skedsmo videregående skole er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune, og har blitt et viktig supplement til opplæringstilbudet ved skolen og et populært tilbud til frivillige lag og organisasjoner i Skedsmo kommune. Det var opprinnelig planlagt en idrettshall i tilknytning til Dønski videregående skole. Bærum kommune ble invitert til å delta i prosjektet, men hadde egne planer for bygging av en idrettspark på Rud/Hauger. Sommeren 2013 ble det inngått en avtale hvor Dønski videregående skole får dekket sitt behov ved at fylkeskommunen leier seg inn i idrettsparken. Ny videregående skole på Jessheim, som OPS-prosjekt, er det største og strategisk viktigste investeringsprosjektet i foretaket. Dette OPS-prosjektet har en størrelse og kompleksitet som gjør det påregnelig at det vil bli et referanseprosjekt for OPS i Norge. Styret og administrasjonen i foretaket er derfor spesielt opptatt av en vellykket gjennomføring av prosjektet i alle faser. BRUKERTILFREDSHET I første kvartal 2013 ble det avholdt brukermøter mellom ledelsen i og de tre regionale lederutvalgene innen videregående opplæring. I møtene ble det blant annet fokusert på prosesser og tiltak i prosjektavdelingen for å bedre brukertilfredsheten etter tilbakemeldingene i brukerundersøkelsen fra ønsker å delta i en ny brukerundersøkelse som Akershus fylkeskommune skal gjennomføre i Styrets beretning Virksomhetens art Styrets aktiviteter Rettvisende oversikt Opplysninger om arbeidsmiljø Ytre miljø Forutsetninger for fortsatt drift Anvendelse av resultat er en pådriver for samarbeid med offentlige aktører om prosjekter hvor partene har felles interesser og behov.

17 Årsrapport 2013 STYRET I AFK EIENDOM FKF årsrapport 2013 Styrets beretning Fra venstre: Einar Holstad, styrets leder Ordinært driftsår Marit Ektvedt Kjær, nestleder Gyda Elise Berg, styremedlem Gjertrud Pettersen, styremedlem og ansattes representant Sverre Bugge, styremedlem STYRETS BERETNING Ordinært driftsår AFK EIENDOM FKF ER AKERSHUS FYLKESKOMMUNENS EIENDOMSFORETAK. FORETAKET HAR SOM HOVEDFORMÅL Å STILLE HENSIKTSMESSIGE LOKALER TIL DISPOSISJON FOR FYLKESKOMMUNENS VIDEREGÅENDE SKOLER OG FOR ANDRE VIRKSOMHETER I FYLKESKOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON. Virksomhetens art Hovedformålet med fylkeskommunens eiendomsforetak er beskrevet over. Videre har foretaket den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer samt kjøp og salg av eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde en god arealutnyttelse. Styrets aktiviteter Styret har i 2013 hatt 7 styremøter og behandlet 41 saker, hvorav 8 av disse er lagt frem til styret til orientering. I foretakets tredje driftsår har administrasjonen og styret hatt særskilt fokus på budsjettering, økonomistyring/rapportering og periodisering av drifts- og investeringskostnader. Styret har tatt initiativ til en befaring på tre skoler og en tannklinikk på Romerike. Dette for å få et inntrykk av tilstanden på bygningsmassen og få anledning til å møte sentrale brukerrepresentanter. Det er avholdt to kontaktmøter (eiermøter) med fylkesutvalget, hhv. 29. april og 11. november. Rettvisende oversikt Driftsinntekter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Overføring til investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Årsresultat Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapitalprosent 67% 65% 64% Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2013 med tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets stilling. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av foretaket utover det som er nevnt i årsrapporten. Opplysninger om arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i er godt og stabilt. Det er avholdt 3 møter i Arbeidsmiljøutvalget, samt gjennomført vernerunder i den ytre driftsorganisasjonen og på foretakets kontorer i Schweigaardsgate. Vernerundene avdekket ingen avvik av psykososial eller annen arbeids- og miljømessig karakter, og det har således ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak. hadde i 2013 et totalt sykefravær på 4,71%, korttidsfravær 0,25 %. Ikke noe av sykefraværet er arbeidsrelatert.

18 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Styrets beretning Ordinært driftsår Det er registrert et ulykkestilfelle blant medarbeidere i Ulykkestilfellet førte ikke til sykefravær. Fordelingen mellom kvinner og menn er 20/80. Det er vedtektsfestet at fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket. Foretaket har innarbeidet praksis for lik behandling av kjønnene. Ytre miljø Driften i innebærer ingen belastninger for det ytre miljø, utover det å bygge, drifte og vedlikeholde bygg for videregående opplæring og tannhelse. Foretaket jobber planmessig med tiltak for å redusere energiforbruk og belastningen på det ytre miljø, i tråd fylkeskommunens klima- og energihandlingsplan og overordnete nasjonale mål. I forbindelse med bygging av ny golfbane ved Hvam videregående skole, ble et gammelt avfallsdeponi (gårdsfylling) på eiendommen berørt. I reguleringsbestemmelsene krevde kommunen nødvendig sikring av deponiet. Det ble foretatt miljøtekniske undersøkelser av fyllingen og utarbeidet en plan for å sikre mot fremtidig lekkasje av forurenset sigevann med tungmetaller. Fylkesutvalget bevilget 1,7 mill.kr. til å sikre og tildekke avfallsdeponiet. Sikringsarbeidene er gjennomført parallelt med arbeidene på golfbanen og er nå ferdigstilt. Ved utfasing av varmeanlegg med fossilt brensel saneres også tilhørende oljetanker. I forbindelse med andre arbeider på skoler har det blitt avdekket gamle oljetanker som ikke har vært kjent for foretaket. Disse har også blitt sanert, eksempelvis fjerning av gamle oljetanker på Eidsvoll og Skedsmo videregående skoler. Forutsetninger for fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Anvendelse av resultat Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som foretakets resultatregnskap og balanse for Årets resultat, regnskapsmessig mindreforbruk i driftregnskapet kr , - foreslås disponert som følger: Kr ,- til disposisjonsfond vedlikehold Kr ,- til disposisjonsfond vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie Årets resultat, regnskapsmessig merforbruk, i investeringsregnskapet på kr foreslås disponert som følger: Kr ,- dekkes inn i 2014 gjennom besparelse på prosjekt Ski vgs. inneklima Regnskap Årsregnskap med noter Oslo 31. desember april 2014 Einar Holstad styrets leder Marit Ektvedt Kjær nestleder Sverre Bugge styremedlem Gyda Elise Berg styremedlem Gjertrud Pettersen styremedlem og ansattes representant

19 Årsrapport 2013 Regnskap ÅRSREGNSKAP MED NOTER INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Noter Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Økonomisk oversikt, drift 38 Økonomisk oversikt, investering 39 Regnskapsskjema 2A, investeringsregnskapet 40 Balanse per Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER 42 Note nr. 1: Arbeidskapital 43 Note nr. 2: Pensjon AFPK 44 Note nr. 3: Garantier 44 Note nr. 4: Fordringer og gjeld til Akershus fylkeskommune 44 Note nr. 5: Aksjer og andeler 44 Note nr. 6: Fond 45 Note nr. 7: Kapitalkonto ØVRIGE NOTER I HENHOLD TIL GOD KOMMUNAL REGNSKAPSKIKK (GKRS) 45 GKRS Note nr. 8: Regnskapsprinsipper 46 GKRS Note nr. 9: Vesentlige poster 46 GKRS Note nr. 10: Overføringer mellom og Akershus fylkeskommune 47 GKRS Note nr. 11: Anleggsmidler 47 GKRS Note nr. 12: Langsiktig gjeld til Akershus fylkeskommune 48 GKRS Note nr. 13: Årsverk / organisering av virksomheten 48 GKRS Note nr. 14: Godtgjørelser Brutto driftsreultat Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter 0 Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk

20 Årsrapport 2013 Regnskap ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Noter Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Inntekter fratrukket utgifter Finanstransaksjoner: Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd) Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner REGNSKAPSSSKJEMA 2A, INVESTERINGSREGNSKAPET Tall i kroner Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert (regnskapsm. mindreforbr.) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk) Udekket (regnskapsmessig merforbruk)

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket... 2 2 Styrets arbeid i 2011...6 3 Omtale av driften...6 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen...12

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

AFK eiendom FKF MB 3 Årsrapport 2014

AFK eiendom FKF MB 3 Årsrapport 2014 MB 3 Årsrapport 2014 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten FORSIDE OG INNSIDE FORSIDE: SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE Foto: Hans Petter Smeby Foto styret og ledelsen: Morten Brun 2 3 Forvaltning Foto

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 av Ingunn Øglænd Nordvold Bakgrunn Vyer Resultat 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 BEHOV FOR ELEVPLASSER I AKERSHUS 21000 20656 20521 20000 19825 20390 20314 19000 18793 18000 17765 17000 16000 15000

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012 AKF eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2012 1 1 Forsidefoto:Trude Synnøve Sandberg, IKT lærling. Stabekk videregående skole 2 Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OM FORETAKET... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer