AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011"

Transkript

1 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011

2

3 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket Styrets arbeid i Omtale av driften Investeringsporteføljen - utførerrollen Omtale av administrative forhold Ytre miljø Fremtidig utvikling - eksterne relasjoner Økonomi - årsresultat og disponeringer Årsregnskap 2011 med noter Revisjonsberetning Forsiden: Fotograf Rune Ramfeldt, Bjørkelangen videregående skole 1

4 1 Informasjon om foretaket AFK eiendom FKF, org.nr MVA, er et fylkeskommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Akershus fylkesting , sak nr. 107/10, i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av nr. 107, kap Selskapet er 100% eiet av Akershus fylkeskommune. Selskapets vedtekter: 1 Foretakets navn Foretakets navn er AFK eiendom FKF. 2 Foretakets kontor Foretaket har forretningskontor i Oslo kommune. 3 Foretakets formål AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon. Foretaket har den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer samt kjøp og salg av eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde en god arealutnyttelse. 4 Foretakets styre Foretakets styre består av 5 medlemmer. Fire medlemmer velges av fylkestinget og ett medlem velges av og blant de ansatte i foretaket. 5 Arbeidsgiverpolitikk De til enhver tid gjeldende retningslinjer for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket. 6 Styrets fullmakter Styrets fullmakter er underlagt de begrensninger og utvidelser som til enhver tid følger av Akershus fylkeskommunes delegasjonsreglement. Styret har ikke fullmakt til å ta opp lån. 7 Overskudd og underskudd Styret skal årlig fremme forslag til hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes. 2

5 Selskapets styre: Einar Holstad styrets leder Lene Mürer nestleder (fratrådt ) Sverre Bugge Gyda Elise Berg Tom Eidsaune ansattes representant (vara Henning Bråthen) Selskapets revisor: Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr MVA Daglig leder/administrerende direktør: Tom Kristian Hansen Selskapets organisasjon: AFK eiendom FKF AFK eiendom FKF Adm.direktør/daglig Adm.direktør/daglig leder Tom Kristian leder Hansen Tom Kristian Hansen Stab/støtte Eiendomsavdelingen Eiendomsavdelingen Eiendomsdirektør Håvard Eiendomsdirektør Zachariassen Håvard Zachariassen Prosjektavdelingen Ass.direktør/prosjektsjef Prosjektavdelingen Ass.direktør/prosjektsjef Grete Greve Aubert Grete Greve Aubert Eiendomssjef Region 1 Eiendomssjef Region 2 Eiendomssjef Region 3 Teknisk sjef sjef Teknisk ressursgruppe Prosjektledere Prosjektledere Region 1 Region 2 Region 3 Område Område Område Område

6 Ved utgangen av 2011 hadde selskapet 56 ansatte, fordelt som følger: Funksjon: Årsverk Ledelse 3 Prosjektledelse 8 Stab/støtte 5 Eiendomsadministrasjon 7 Teknisk drift 33 Sum årsverk 56 Nøkkeltall på eiendomsporteføljen: Areal bygningsmasse: Økning fra ca kvm ved inngangen av året til ca kvm ved utgangen av året. Antall bygg: Økning fra 264 bygg ved inngangen av året til 271 bygg ved utgangen av året. Bokførte verdier: Økning fra ca. kr mrd. ved inngangen av året til ca. kr mrd. ved utgangen av året (se note 12). Vedtektenes krav til god ivaretakelse av eiendommenes realverdier er oppfylt. 4

7 AFK eiendom FKF - Anlegg fordelt på regioner REGION 3 REGION 1 EIDE ANLEGG 201 Asker VGS 203 Bleiker VGS 204 Dønski VGS 205 Eikeli VGS 206 Nadderud VGS 207 Nesbru VGS 208 Rosenvilde VGS 209 Rud VGS 210 Stabekk VGS 211 Valler VGS 213 Sandvika VGS 230 Bjørkelangen VGS 238 Kjelle VGS 286 Bleiker tannklinikk EIDE ANLEGG 231 Bjertnes VGS 232 Sørumsand VGS 233 Lillestrøm VGS 235 Skedsmo VGS 240 Hvam VGS 241 Eidsvoll VGS 242 Jessheim VGS 244 Nes VGS 245 Nannestad VGS 251 Gamle Hvam museum 262 Romerike folkehøgskole 281 Jessheim sentralklinikk 283 Årnes tannklinikk 284 Nittedal sentralklinikk LEIDE ANLEGG 611 Levre tannklinikk 612 Askerholmen tannklinikk 613 Bekkestua tannklinikk 614 Bærums Verk tannklinikk 615 Nesbru tannklinikk 616 Fornebu tannklinikk 701 Holmen VGS LEIDE ANLEGG 631 Bjørkelangen tannklinikk 632 Lillestrøm tannklinikk 633 Sørumsand tannklinikk 634 Vormsund tannklinikk 635 Nannestad tannklinikk 636 Kløfta tannklinikk 637 Fet tannklinikk 638 Eidsvoll tannklinikk Tannklinikker Videregående skoler Utarbeidet av AFK ved Frode Åkenes-Johnsen Symbolforklaring: EIDE ANLEGG 221 Nesodden VGS 222 Oppegård VGS 223 Ski VGS 224 Vestby VGS 225 Ås VGS 227 Frogn VGS 234 Lørenskog VGS 236 Strømmen VGS 239 Rælingen VGS 247 Mailand VGS 261 Follo folkehøgskole 282 Nesodden tannklinikk 285 Ås tannklinikk 5 REGION 2 LEIDE ANLEGG 621 Skedsmokorset tannklinikk 622 Vestby tannklinikk 623 Frogn tannklinikk 624 Ski tannklinikk 625 Oppegård tannklinikk 626 Ytre Enebakk tannklinikk 627 Rolvsrud tannklinikk 628 Strømmen tannklinikk 702 Drømtorp VGS

8 2 Styrets arbeid i 2011 Styret har i 2011 hatt 7 styremøter og har behandlet 49 saker, hvorav 11 av disse er lagt frem for styret til orientering. I tillegg har styret tatt initiativ til to befaringer på til sammen 8 skoler i Follo og Asker/Bærum. Formålet med befaringene har vært å få et inntrykk av tilstanden på bygningsmassen og få anledning til å møte sentrale brukerrepresentanter. Det er i 2011 avholdt to kontaktmøter (eiermøter) med fylkesutvalget, hhv. 31. mai og 3. november. Styret har i nært samarbeid med administrasjonen arbeidet aktivt med å få på plass rutiner og styrende dokumenter. Her kan nevnes arbeidsorden mellom administrasjonen og styret, fullmaktsstruktur, styreinstruks, risikovurdering og beredskapsplan. 3 Omtale av driften Foretaket var i operativ drift fra 1. januar Det er inngått 38 brukeravtaler om forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av skoleeiendommer og tannklinikker. Avtalene var gjeldende fra 1. januar Gjennom disse avtalene stilles eiendommene til disposisjon for skolene og tannklinikkene så lenge skolene og tannklinikkene eksisterer som sådanne, dvs. er omfattet av fylkeskommunens tilbud innen videregående opplæring og tannhelse. Det er også inngått samhandlingsavtaler og brannavtaler som ytterligere regulerer samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom brukerne av eiendommene og foretaket. Fokusområder i foretakets første driftsår har vært: Forvaltning Et av fylkeskommunens mål med opprettelsen av foretaket har vært å profesjonalisere eierrollen. Foretaket har derfor allerede i sitt første driftsår fokusert på forretningsmessig og enhetlig forvaltning. For å sikre en enhetlig forvaltning av eierrollen, og et vedlikehold basert på kartlegging, behovsstyrt prioritering og planmessig gjennomføring, er eiendomsporteføljen inndelt i tre geografiske regioner. En eiendomssjef har ansvar for forvaltning og vedlikehold i hver region. Eiendomssjefene samordner og koordinerer aktivitetene med hverandre og utveksler erfaringer. 6

9 I tillegg til å forvalte fylkeskommunens eide eiendommer, det vil si skoler, tannklinikker, personalboliger, museumseiendommer, festetomter og ubebygde tomter, har eiendomssjefene også ansvaret for forvaltning av leieavtalene for leide skoler og tannklinikker. Foretaket har i tillegg ansvaret for alt kjøp og salg av eiendom, samt fremforhandling og inngåelse av nye leieavtaler på vegne av fylkeskommunen. Foretaket har i 2011 påbegynt arbeid med å få på plass en langsiktig energistrategi. Drift Foretaket har i sitt første driftsår fokusert på videreutvikling og profesjonalisering av driftsorganisasjonen. Dette er gjort gjennom organisering, opplæring og kursing, erfaringsutveksling, fylkesvise og regionale samlinger, områdesamlinger, generell kompetanseheving og standardisering av driftsrutiner. Det er utarbeidet særskilte rutiner knyttet til risikostyring og beredskap. Driften av eiendomsporteføljen ledes av en teknisk sjef. De eide skolene og tannklinikkene er delt inn i 10 geografiske områder. Hvert område ledes av en områdeleder, som også har driftsansvaret for en skole. Ved en organisering av skoler og tannklinikker i geografiske områder sikres en enhetlig, robust og effektiv drift av fagmiljøer med tverrfaglig kompetanse. Samhandlingen innen hvert område, og områdene i mellom, vil over tid føre til en utvikling av beste praksis for drift av alle eide bygg. I det første driftsåret har det vært viktig å etablere et best mulig grunnlag for fremtidig samhandling. Fotograf Rune Ramfeldt, interiør Bjørkelangen videregående skole 7

10 Energiøkonomisering og effektiv drift har også vært et satsningsområde. Foretaksetableringen synes allerede etter et år å ha utløst gode effekter i forhold til driftspersonalets holdninger til energiøkonomisk drift og styring av tekniske anlegg og benchmarking i forhold til eget bygg og naboskoler. Det er igangsatt arbeid med nye varmesentraler basert på biobrensel på Eikeli og Nesbru videregående skoler. De nye varmesentralene vil bli faset inn i løpet av 2012 og skal erstatte eksisterende oppvarming basert på fossilt brensel. Rud videregående skole er tilknyttet fjernvarme, delvis som erstatning for oppvarming basert på fossilt brensel og delvis som erstatning for gamle/utrangerte elektrodekjeler. Det er faset inn fjernvarme ved Bleiker videregående skole som erstatning for oppvarming basert på panelovner. Ved Sørumsand videregående skole ble fjernvarme tatt i bruk fra januar Prosjektet med å fase inn og utvide anlegg for sentral driftskontroll (SDanlegg) ble videreført ved flere skoler i Forbruket av olje til oppvarming er redusert fra liter i 2010 til liter i 2011, en nedgang på mer enn 52 %. Energiforbruket i videregående skoler og folkehøgskoler er redusert med kwh fra 2010 til 2011, en reduksjon på ca. 16 %. Når energiforbruket graddagskorrigeres, dvs. omregnes til energiforbruk i et normalår, endrer bildet seg ved at sammenlignbart forbruk er kwh lavere i 2011 enn i Målt pr m2 ser man at spesifikt forbruk har gått ned fra 160 kwh/m2 i 2010 til 158 kwh/m2 i Siden Enova-prosjektet startet i 2008 har forbruket sunket fra 174 kwh/m2 (2007), en reduksjon på 16 kwh/m2. I henhold til Enovas Byggstatistikk for 2010 er arealvektet gjennomsnittlig temperatur- og stedskorrigert spesifikt energiforbruk for alle typer skolebygg på 167 kwh/m². I henhold til samme statistikk er korrigert forbruk for videregående skoler på 158 kwh/m². For å gjøre tallene våre mer sammenlignbare med Enovas Byggstatistikk har vi trukket ut de to folkehøgskolene med internater, samt Hvam videregående skole og Kjelle videregående skole som er landbruksskoler med gårdsdrift, dyrehold, internater og drivhus. Gjennomsnittlig korrigert forbruk blir da 149 kwh/m². I 2011 er det fire skoler som har blitt tilknyttet fjernvarme (Rud, Bleiker, Sørumsand og delvis Strømmen). Til sammen er nå 17 skoler tilkoblet fjernvarme eller har fyringsanlegg for flis/pellets som primærenergikilde. Fire skoler har varmepumpe i kombinasjon med elektrisitet eller olje. Fire skoler har fortsatt olje som primærenergikilde, mens de øvrige har elektrisitet eller en kombinasjon av elektrisitet og olje til oppvarming. 8

11 Legionella Sommeren 2005 ble det innført en midlertidig forskrift om tiltak for å hindre legionellasmitte via aerosol. Endelig forskrift trådte i kraft 1. januar Det har vært viktig for foretaket å oppfylle forskriftens krav, og i 2011 er det derfor igangsatt et prosjekt for tilstandsvurdering og kartlegging av relevante tekniske anlegg ved eide skoler og tannklinikker med tilhørende risikovurdering. Prosjektet vil identifisere nødvendige risikoreduserende tiltak i form av ombygging og tilpasning av anlegg, samt utarbeide individuelle driftsrutiner for regelmessig behandling av anleggene for å forebygge legionellautbrudd. Prosjektet ferdigstilles i Energimerking I 2011 har det blitt igangsatt et prosjekt for energimerking av alle relevante skolebygninger i fylkeskommunen. Prosjektet ferdigstilles på vårparten i Vedlikehold Foretaket gjennomførte våren 2011 en systematisk kartlegging av vedlikeholdsbehov ved alle eide skoler og tannklinikker. Kartleggingen er gjennomført i form av en befaring sammen med representanter for brukerne og med utgangspunkt i skriftlige innspill fra brukerne og foretakets egne lokale driftsmedarbeidere. En systematisk behandling av resultatene fra denne første kartleggingen, etterfulgt av årlige vedlikeholdsbefaringer hver høst vil gi et godt grunnlag for en planmessig gjennomføring av vedlikehold i det kommende og påfølgende år. Fordi 2011 var oppstartsåret for foretaket, ble hovedparten av vedlikeholdstiltakene først igangsatt i sommerferien. Det er i løpet av året gjennomført ca. 200 ulike store og små vedlikeholdstiltak ved skolene til en samlet kostnad på ca. 39 mill. kr. Av dette er ca. 80 % benyttet til planlagt vedlikehold og ca. 20 % til akutte tiltak. Foretaksetableringen har allerede det første driftsåret ført til at vedlikeholdsmidler har blitt kanalisert til de skolene hvor behovet har vært størst, og også gjort det mulig å gjennomføre større enkeltstående vedlikeholdstiltak. 9

12 Branntiltak I 2011 er det gjennomført brannteknisk gjennomgang og større brannteknisk oppgradering av 8 skoler. Foretaket har også innført et system for elektronisk branndokumentasjon, Hydradok. Hydradok er et databasert system for sikker og enhetlig håndtering av alle brannrelaterte dokumenter og rutiner på den enkelte skole og tannklinikk. Rutiner er knyttet opp mot varsling for å sikre at alle nødvendige brannsikkerhetsmessige tiltak blir gjennomført regelmessig og til rett tid. Systemet ivaretar også brukernes behov for dokumentasjon av det organisatoriske brannsikkerhetsarbeidet. Hydradok sikrer foretakets medarbeidere sentralt tilgang til branndokumentasjonen og tilrettelegger også for ekstern tilgang for det stedlige brannvesen. Alle brannvernledere (foretakets driftsoperatører) har gjennomført grunnleggende opplæring i Hydradok. I tillegg har de gjennomført to-dagers brannvernlederkurs på IF Sikkerhetssenter i Hobøl. Fotograf Steinar Strand, brannkurs for ansatte 10

13 Personalboliger AFK eiendom FKF har overtatt ansvaret for forvaltning av fylkeskommunens restportefølje av personalboliger etter spesialisthelsetjenesten. Fylkestinget vedtok i 2004 at alle personalboligene skulle selges. De fleste personalboligene er solgt i årene fram til 2011, og restporteføljen består nå av totalt 35 leiligheter. Foretaket har i løpet av 2011 arbeidet med å klargjøre de resterende boligene for salg i I påvente av salg skal personalboligene være selvfinansierende, dvs. at leieinntektene skal dekke kostnadene ved forvaltning, drift og vedlikehold. Vedlikeholdsbehovet i 2011 har vært lavere enn forventet, og forvaltningen av personalboligene har således generert et positivt resultat i størrelsesorden 1 mill. kr. 11

14 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen AFK eiendom FKF har et gjennomføringsansvar for investeringsprosjekter etter at de er politisk vedtatt og etter en konkret bestilling. I henhold til bestiller/utførermodellen var investeringsbudsjettet på Kr. 387 mill. Regnskapsførte tall for 2011 viser en samlet produksjon på ca. Kr. 275 mill. Differansen på ca. Kr. 112 mill i forhold til opprinnelig budsjett skyldes forsinket fakturering, samt tilbakeføring av budsjettmidler til inventar og løst utstyr til bevilgende myndighet. Antall søkere til videregående opplæring i Akershus har økt i mange år. Denne økningen har nå flatet ut og vi har i dag elevplasser. Behovet for nye elevplasser er i hovedsak dekket med nye skoler og flere nye tilbygg til eksisterende skoler. Hovedfokuset for foretaket i 2011 har derfor vært utbedring av eksisterende skoler spesielt med tanke på utbedring av inneklimaet og tilpasning av studietilbudet ved skolen. Investerings- og rehabiliteringsplaner Det ble i 2005 igangsatt et arbeid med å utrede investerings- og rehabiliteringsbehovet ved de eksisterende skolene. Arealene ble kartlagt i forhold til behovet for lærerarbeidsrom, ombygging, universell utforming, nye arealer og mangler ved inneklimaet. Utredningen viste at alle skolene hadde et betydelig behov for oppgradering og ombygging. Tiltakene er prioritert og den foreslåtte prioriteringen blir lagt til grunn for fordeling av midler ved fylkestingets årlige behandling av den rullerende økonomiplanen. For å kunne oppgradere fylkeskommunens eiendomsmasse vil derfor pågående og fremtidige investeringsprosjekter som foretaket har ansvaret for, som regel omfatte en kombinasjon av inneklimatiltak og ombygging av eksisterende skoler. Prosjekter i planleggingsfasen Flere prosjekter planlegges og vil bli igangsatt i 2012, som idrettshall ved Skedsmo vgs, nybygg ved Dønski vgs, ny tilrettelagt avdeling ved Bleiker tilrettelagt avdeling og et nytt tilbygg ved Lillestrøm vgs. Byggearbeidene for å utbedre inneklimaet ved Lørenskog vgs forventet igangsatt i 2012, mens utbedring av inneklimaet ved Ski vgs prosjekteres. 12

15 Planlegging av ombygging av Strømmen vgs pågår og ved Oppegård vgs er det programmert et tilbygg. Inneklimaet ved Oppegård vgs utredes og fasadene ved Rud vgs må utbedres, men avventes til prosjektet er fullfinansiert. Hvam vgs ridehall skal gjennomføres i regi av Hvam vgs, men foretaket bistår skolen med nødvendige avklaringer rundt krav i reguleringsplanen og entreprisemodell. Prosjekter i gjennomføringsfasen Det har i 2011 pågått byggearbeider ved Skedsmo og Strømmen videregående skole for å utbedre inneklimaet. Arbeidene har strukket seg over flere år og er oppdelt i flere faser. I tillegg til flere mindre byggeprosjekter på skoler og tannklinikker, er det under bygging et nybygg på Rud videregående skole. Ski tannklinikk bygges også om. Hvam videregående skole bygger ny 9 hulls golfbane i samarbeid med foretaket. Ferdigstilte byggprosjekter Ski, Rud, Nesbru og Strømmen videregående skole har fått nye tilbygg eller frittstående bygg i Det er i tillegg ferdigstilt mange små investeringsprosjekter for blant annet å tilrettelegge for opplæringstilbudet ved skolen. Fotograf Maria Schiller Tønnessen. Offisiell åpning av ny idrettshall på Strømmen videregående skole ved rektor Jan Svendsen og fylkesvaraordfører Lars Salvesen. 13

16 OVERSIKT INVESTERINGSPROSJEKTER MED KOSTNADSRAMME OVER KR. 15 MILL. Prosjekt Prosjektnavn A B Kommentarer Revidert Bevilgning Forbruk Totalt Rest nr (tall i mill. kr) kostnads- t.o.m EA medgått (kol A - B) ramme 2011 t.o.m Investeringsprosjekter utdanning Ski vgs - lærerarbeidsplasser/møterom 23,8 22,6 14,2 19,0 3,6 Nytt tilbygg med lærerarbeidsplasser og møterom ble overtatt i Ski vgs - inneklima 103,0 66,5 0,5 0,7 65,8 Prosjektering pågår Oppegård vgs - arealutvidelse 40,0 15,0 0,3 1,5 13,5 Programmering pågår Oppegård - vgs inneklima 31,5 10,0 0,0 0,0 10,0 Prosjektering pågår Rud vgs - byggfag i vestregionen 74,7 61,7 36,1 40,9 20,8 Byggearbeidene pågår og forventes overtatt våren Arealene dekker sammen med nybygget på Nesbru vgs samlet behov for byggfag i vestregionen. Samlet godkjent kostnadsramme er på 110 mill.kr Dønski vgs - auditorium/ Dønski tannklinikk 45,0 7,0 0,2 0,2 6,8 Fylkestinget har vedtatt å bygge et felles bygg med et auditorium til skolen og en tannklinikk på tomten til Dønski vgs. Kontrahering av entreprenør pågår og byggearbeidene vil bli igangsatt i Nesbru vgs - byggfag i vestregionen 35,5 28,8 27,0 30,5-1,7 Nybygget ble overtatt i Arealene dekker sammen med nybygget på Rud vgs samlet behov for byggfag i vestregionen. Samlet godkjent kostnadsramme er på 110 mill.kr Bleiker vgs - tilrettelagt avdeling 75,5 57,0 2,6 4,5 52,5 Forprosjektet for ny tilrettelagtavdeling ble vedtatt høsten Kontrahering av entreprenør pågår Bjørkelangen vgs - nybygg 108,9 104,0 6,1 105,0-1,0 Bygget er overtatt Lørenskog vgs - inneklima 144,0 96,4 5,1 12,6 83,8 Kontrahering av entreprenør pågår. Byggearbeidene forventes igangsatt i Lillestrøm vgs- nybygg auditorium, bibliotek 126,0 8,0 0,7 1,0 7,1 Skolen vil få et nybygg med auditorium, bibliotek og teorirom. Prosjektering pågår Skedsmo vgs - idrettshall 25,0 25,0 0,8 1,0 24,0 Skedsmo kommune bistår i tillegg med midler til hallen. Byggarbeidene pågår og hallen forventes ferdig høsten Skedsmo vgs - oppgradering av ventilasjon Strømmen vgs -ombygging av fellesarealer 79,2 80,3 23,6 34,2 46,1 Utbedring av inneklimaet og oppgradering av ventilasjonsanlegget har pågått i flere år. Arbeidet med de resterende arealene pågår og forventes ferdigstilt i våren ,0 25,0 0,2 1,0 24,0 Prosjektering pågår og gjennomføring av arbeidene vil bli igangsatt sammen med prosjekt Strømmen vgs - inneklima, fase 2, nå som den nye idrettshallen er tatt i bruk Strømmen vgs -inneklima 72,0 39,7 33,1 33,3 6,4 Arbeidet gjennomføres i to faser og fase 1 ble ferdigstilt i Prosjektering av fase 2 pågår og byggearbeidene vil bli igangsatt i Strømmen vgs - idrettshall 37,2 35,8 32,8 35,9-0,1 Byggearbeidene ble overtatt høsten Hvam vgs - ridehall 16,7 16,8 0,3 2,1 14,7 Byggeprosjektet skal gjennomføres i regi av Hvam vgs. AFK EIENDOM FKF bistår skolen i forbindelse med detaljregulering av tomten og entreprisemodell. Byggearbeidene igangsettes så snart reguleringsplanen er godkjent Hvam vgs - golfbane 13,3 13,3 3,4 5,3 8,0 Byggearbeidene pågår og forventes ferdigstilt i Sum prosjekter - utdanning 1 081,3 712,9 187,0 328,7 384,2 Investeringsprosjekter tannhelse Lillestrøm tannklinikk 15,0 15,0 4,2 15,0 0,0 Ombygging av leide lokaler til tannklinikk. Byggearbeidet ble overtatt i desember2010. Ferdig utgangen av januar Ski tannklinikk, nye lokaler 17,0 17,0 10,6 10,6 6,4 Ombygging av leide lokaler til tannklinikk. Byggearbeidet ble overtatt i desember2010. Ferdig utgangen av januar Sum prosjekter - tannhelse 32,0 32,0 14,8 25,6 6,4 Sum alle omtalte prosjekter 1 113,3 744,9 201,8 354,3 390,6 14

17 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter I AFK eiendom FKFs generelle gjennomføringsansvar for fylkeskommunens byggeprosjekter ligger også byggherreansvaret for HMS. I gjennomføringen av byggeprosjekter er forholdet mellom AFK eiendom FKF som byggherre og de utførende og prosjekterende gjennomregulert av en rekke lover og forskrifter, herunder også partenes gjensidige plikter og rettigheter for HMS. Dette gjelder for eksempel byggherrens plikt til å påse at alle som har sitt arbeide i forbindelse med prosjektet har tilfredsstillende lønn-og arbeidsforhold, krav til etisk handel (menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø). Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse pliktene skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Videre har byggherreforskriften bestemmelser om at det skal utarbeides en særskilt SHA-plan for prosjektet, utpekes særskilt SHA-koordinator, gjennomføres risikovurdering for SHA, utpekes hovedbedrift for samordning av de forskjellige aktørenes SHA-arbeide på byggeplassen herunder vernerunder etc. Forhåndsmelding skal sendes Arbeidstilsynet senest en uke før oppstart av arbeidet på byggeplassen. Det har i 2011 ikke skjedd noen alvorlige arbeidsulykker på våre byggeplasser. Lønns- og arbeidsvilkår og sosialt ansvar I alle våre kontrakter har vi bestemmelser som ivaretar at ansatte hos de som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjorte tariffavtaler i samsvar med gjeldende forskrift eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Leverandøren må også respektere de grunnleggende kravene til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Ved vesentlige brudd på bestemmelsene om sosialt ansvar, kan oppdragsgiver heve kontrakten. 15

18 5 Omtale av administrative forhold Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i AFK eiendom FKF er godt og stabilt, og ingen ansatte har sluttet i I foretakets første driftsår er det lagt vekt på å etablere en felles bedriftskultur gjennom blant annet sosiale tiltak og aktiviteter. Foretaket har inngått en avtale med Oslo City legesenter om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. I rapporten etter den første helseundersøkelsen er tilbakemeldingen fra de ansatte at det er stor grad av trivsel i bedriften og gjennomgående meget positive holdninger fra alle ansatte når det gjelder den gjennomførte reorganiseringen. Ansatte synes at det er god informasjonsflyt fra ledelsen og de fleste arbeidskollegaer har god mulighet for kontakt med hverandre selv om det for driftsoperatører er fysisk avstand som skiller. Disse ytrer imidlertid tilfredshet med sin faglige situasjon og at de har et profesjonelt miljø å støtte seg til. Sykefravær AFK eiendom FKF hadde i 2011 et sykefravær på 6,7 %. Av dette var korttidsfraværet 0,5 %. Legemeldt fravær skyldes langtidssykemelding knyttet til et fåtall personer av årsaker som ikke er arbeidsrelatert. Fotograf Steinar Strand, sommertur/ teambuilding for ansatte 16

19 Organisering av HMS-arbeidet i foretaket yrkesskader/ulykker Oppgaveansvaret for bygningsmessig HMS-arbeid/-tiltak mellom AFK eiendom FKF og den enkelte skole/tannklinikk er regulert i avtalene omtalt i kapitel 3; brukeravtalene, samhandlingsavtalene og brannavtalene. Foretaket har organisert seg med fire verneområder (Follo, Romerike, Vest og sentralt i Galleriet). Verneombudet for vestregionen er foretakets hovedverneombud. Vernetjenesten i foretaket skal blant annet se til at arbeide blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt. Høsten 2011 ble det gjennomført vernerunde på alle arbeidsplasser både sentralt i Galleriet og på arbeidsplassene til foretakets driftspersonale på den enkelte skole. Fokusområder var lagring og håndtering av farlige stoffer, personlig verneutstyr, arbeid i høyden, sikker adkomst til tak og loft, psykososialt arbeidsmiljø med mer. Det er opprettet eget arbeidsmiljøutvalg i foretaket med partssammensatt representasjon; 3 representanter fra arbeidsgiversiden og 3 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. I 2011 er det avholdt 4 møter i arbeidsmiljøutvalget. Årsrapporten for HMS-arbeidet 2011 er utarbeidet i samarbeid med vernetjenesten med bakgrunn i den årlige gjennomgangen av HMSaktivitetene. Rapporten viser at HMS-kompetansen i foretaket er godt ivaretatt. Det synes å være et generelt godt HMS- og kvalitetssikringsarbeid og ingen synes å mistrives eller å ha et helsefarlig arbeidsmiljø. Foretaket har inngått egen IA-avtale med NAV Arbeidslivssenter og har utarbeidet egen IA handlingsplan og HMS handlingsplan. Det er gjennomført obligatorisk kurs i brannvern for alle driftsoperatører og de fleste øvrige ansatte i eiendomsavdelingen. For driftsoperatørene er det gjennomført opplæring i elektronisk branndokumentasjon, Hydradok, og FSE-kurs med førstehjelp (sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg for instruert personell). I tillegg har foretaket tilbudt alle skolene et brannvernkurs for skolenes egne brannansvarlige. Kurset er gjennomført med deltakelse fra de skolene som meldte sin interesse. Det er registrert ett mindre ulykkestilfelle blant foretakets medarbeidere i

20 Likestilling alderforsdeling Ved utgangen av 2011 var fordelingen mellom kvinner og menn i AFK eiendom FKF som følger: Samlet for hele foretaket Administrasjon Teknisk drift Kvinner Menn 20% 80% 43% 57% 3% 97% Fordelt på funksjon Ledelse Prosjektledelse Stab/støtte Eiendomsadministrasjon Teknisk drift Sum årsverk Gjennomsnittsalder for ansatte i 2011 var 51 år 6 Ytre miljø Driften i AFK eiendom FKF innebærer ingen belastninger for det ytre miljø, utover det å drifte bygg for videregående opplæring og tannhelse. Foretaket jobber planmessig med tiltak for å redusere energiforbruk og belastningen på det ytre miljø, ref. fylkeskommunens klima- og energihandlingsplan. 18

21 7 Fremtidig utvikling - eksterne relasjoner Status i arbeidet med utvikling av AFK eiendom FKF I styringsdokumentet Årsbudsjett 2011 og Økonomiplan er det nedfelt at: Målet med å etablere et FKF er få til et bedre verdibevarende vedlikehold av fylkeskommunens bygninger og en mer profesjonell eiendomsforvaltning. Akershus fylkeskommunes eiendomsportefølje utgjør ca. 12 % av fylkeskommunenes samlede bygningsmasse på landsbasis. AFK eiendom FKF som forvalter eierrollen for denne bygningsmassen og har gjennomføringsansvar for en årlig investeringsportefølje på 400 mill. kr. er en stor og betydningsfull markedsaktør. Øvrige markedsaktører og forretningsmessige forbindelser har således også rettmessige forventninger til at foretaket er, og opptrer som, en profesjonell og likeverdig samarbeidspartner i forretningsmessige relasjoner, forutsigbar, beslutningseffektiv og gjennomføringseffektiv. Resultatoppnåelse i forhold til målsettingen med foretaksetableringen avhenger av gode rammebetingelser (eierstyring) og indre utvikling i foretaket (kompetanseheving faglig og strukturelt, utvikling av systemer og rutiner, utvikling av beste praksis gjennom sammenligning internt og eksternt). Gode rammebetingelser for videre drift ble sikret gjennom forarbeidene til, og den politiske behandlingen av, fylkeskommunens årsbudsjett for Foretaket har gjennom 2011 arbeidet systematisk for å bygge opp og utvikle en organisasjon som kan oppfylle fylkeskommunens mål og ambisjoner om profesjonell eiendomsforvaltning. I forhold til brukerne har foretaket organisert sin drift etter nærhetsprinsippet, det vil si de av foretakets medarbeidere som utfører en oppgave og er nærmest bruker har fått delegert nødvendige fullmakter til å ta beslutninger og gjennomføre oppgaven. I forhold til fylkeskommunen som bestiller har foretaket innrettet seg på størst mulig grad av gjennomføringseffektivitet. Nettverkssamarbeid I arbeidet med videre utvikling i foretaket legges vekt på erfaringsutveksling, samarbeidsprosjekter med andre offentlige byggherreorganisasjoner og kompetanseheving. AFK eiendom FKF er medlem av FEF (fylkeskommunalt eiendomsforum), et samarbeidsforum med formål å bidra til en god bygg- og eiendomsforvaltning i fylkeskommunene. FEF har blant annet organisert sitt arbeid ved spesifikke arbeidsgrupper på fagområder av særskilt betydning for medlemmene. Spesielt kan nevnes arbeidsgruppa for kvalitetssikring av byggeprosjekter (KS-gruppa) som har utviklet og vedlikeholder et elektronisk kvalitetssikringssystem. AFK eiendom FKF har ledet arbeidet i denne gruppa også i

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer