AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011"

Transkript

1 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011

2

3 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket Styrets arbeid i Omtale av driften Investeringsporteføljen - utførerrollen Omtale av administrative forhold Ytre miljø Fremtidig utvikling - eksterne relasjoner Økonomi - årsresultat og disponeringer Årsregnskap 2011 med noter Revisjonsberetning Forsiden: Fotograf Rune Ramfeldt, Bjørkelangen videregående skole 1

4 1 Informasjon om foretaket AFK eiendom FKF, org.nr MVA, er et fylkeskommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Akershus fylkesting , sak nr. 107/10, i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av nr. 107, kap Selskapet er 100% eiet av Akershus fylkeskommune. Selskapets vedtekter: 1 Foretakets navn Foretakets navn er AFK eiendom FKF. 2 Foretakets kontor Foretaket har forretningskontor i Oslo kommune. 3 Foretakets formål AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon. Foretaket har den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer samt kjøp og salg av eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde en god arealutnyttelse. 4 Foretakets styre Foretakets styre består av 5 medlemmer. Fire medlemmer velges av fylkestinget og ett medlem velges av og blant de ansatte i foretaket. 5 Arbeidsgiverpolitikk De til enhver tid gjeldende retningslinjer for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket. 6 Styrets fullmakter Styrets fullmakter er underlagt de begrensninger og utvidelser som til enhver tid følger av Akershus fylkeskommunes delegasjonsreglement. Styret har ikke fullmakt til å ta opp lån. 7 Overskudd og underskudd Styret skal årlig fremme forslag til hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes. 2

5 Selskapets styre: Einar Holstad styrets leder Lene Mürer nestleder (fratrådt ) Sverre Bugge Gyda Elise Berg Tom Eidsaune ansattes representant (vara Henning Bråthen) Selskapets revisor: Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr MVA Daglig leder/administrerende direktør: Tom Kristian Hansen Selskapets organisasjon: AFK eiendom FKF AFK eiendom FKF Adm.direktør/daglig Adm.direktør/daglig leder Tom Kristian leder Hansen Tom Kristian Hansen Stab/støtte Eiendomsavdelingen Eiendomsavdelingen Eiendomsdirektør Håvard Eiendomsdirektør Zachariassen Håvard Zachariassen Prosjektavdelingen Ass.direktør/prosjektsjef Prosjektavdelingen Ass.direktør/prosjektsjef Grete Greve Aubert Grete Greve Aubert Eiendomssjef Region 1 Eiendomssjef Region 2 Eiendomssjef Region 3 Teknisk sjef sjef Teknisk ressursgruppe Prosjektledere Prosjektledere Region 1 Region 2 Region 3 Område Område Område Område

6 Ved utgangen av 2011 hadde selskapet 56 ansatte, fordelt som følger: Funksjon: Årsverk Ledelse 3 Prosjektledelse 8 Stab/støtte 5 Eiendomsadministrasjon 7 Teknisk drift 33 Sum årsverk 56 Nøkkeltall på eiendomsporteføljen: Areal bygningsmasse: Økning fra ca kvm ved inngangen av året til ca kvm ved utgangen av året. Antall bygg: Økning fra 264 bygg ved inngangen av året til 271 bygg ved utgangen av året. Bokførte verdier: Økning fra ca. kr mrd. ved inngangen av året til ca. kr mrd. ved utgangen av året (se note 12). Vedtektenes krav til god ivaretakelse av eiendommenes realverdier er oppfylt. 4

7 AFK eiendom FKF - Anlegg fordelt på regioner REGION 3 REGION 1 EIDE ANLEGG 201 Asker VGS 203 Bleiker VGS 204 Dønski VGS 205 Eikeli VGS 206 Nadderud VGS 207 Nesbru VGS 208 Rosenvilde VGS 209 Rud VGS 210 Stabekk VGS 211 Valler VGS 213 Sandvika VGS 230 Bjørkelangen VGS 238 Kjelle VGS 286 Bleiker tannklinikk EIDE ANLEGG 231 Bjertnes VGS 232 Sørumsand VGS 233 Lillestrøm VGS 235 Skedsmo VGS 240 Hvam VGS 241 Eidsvoll VGS 242 Jessheim VGS 244 Nes VGS 245 Nannestad VGS 251 Gamle Hvam museum 262 Romerike folkehøgskole 281 Jessheim sentralklinikk 283 Årnes tannklinikk 284 Nittedal sentralklinikk LEIDE ANLEGG 611 Levre tannklinikk 612 Askerholmen tannklinikk 613 Bekkestua tannklinikk 614 Bærums Verk tannklinikk 615 Nesbru tannklinikk 616 Fornebu tannklinikk 701 Holmen VGS LEIDE ANLEGG 631 Bjørkelangen tannklinikk 632 Lillestrøm tannklinikk 633 Sørumsand tannklinikk 634 Vormsund tannklinikk 635 Nannestad tannklinikk 636 Kløfta tannklinikk 637 Fet tannklinikk 638 Eidsvoll tannklinikk Tannklinikker Videregående skoler Utarbeidet av AFK ved Frode Åkenes-Johnsen Symbolforklaring: EIDE ANLEGG 221 Nesodden VGS 222 Oppegård VGS 223 Ski VGS 224 Vestby VGS 225 Ås VGS 227 Frogn VGS 234 Lørenskog VGS 236 Strømmen VGS 239 Rælingen VGS 247 Mailand VGS 261 Follo folkehøgskole 282 Nesodden tannklinikk 285 Ås tannklinikk 5 REGION 2 LEIDE ANLEGG 621 Skedsmokorset tannklinikk 622 Vestby tannklinikk 623 Frogn tannklinikk 624 Ski tannklinikk 625 Oppegård tannklinikk 626 Ytre Enebakk tannklinikk 627 Rolvsrud tannklinikk 628 Strømmen tannklinikk 702 Drømtorp VGS

8 2 Styrets arbeid i 2011 Styret har i 2011 hatt 7 styremøter og har behandlet 49 saker, hvorav 11 av disse er lagt frem for styret til orientering. I tillegg har styret tatt initiativ til to befaringer på til sammen 8 skoler i Follo og Asker/Bærum. Formålet med befaringene har vært å få et inntrykk av tilstanden på bygningsmassen og få anledning til å møte sentrale brukerrepresentanter. Det er i 2011 avholdt to kontaktmøter (eiermøter) med fylkesutvalget, hhv. 31. mai og 3. november. Styret har i nært samarbeid med administrasjonen arbeidet aktivt med å få på plass rutiner og styrende dokumenter. Her kan nevnes arbeidsorden mellom administrasjonen og styret, fullmaktsstruktur, styreinstruks, risikovurdering og beredskapsplan. 3 Omtale av driften Foretaket var i operativ drift fra 1. januar Det er inngått 38 brukeravtaler om forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av skoleeiendommer og tannklinikker. Avtalene var gjeldende fra 1. januar Gjennom disse avtalene stilles eiendommene til disposisjon for skolene og tannklinikkene så lenge skolene og tannklinikkene eksisterer som sådanne, dvs. er omfattet av fylkeskommunens tilbud innen videregående opplæring og tannhelse. Det er også inngått samhandlingsavtaler og brannavtaler som ytterligere regulerer samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom brukerne av eiendommene og foretaket. Fokusområder i foretakets første driftsår har vært: Forvaltning Et av fylkeskommunens mål med opprettelsen av foretaket har vært å profesjonalisere eierrollen. Foretaket har derfor allerede i sitt første driftsår fokusert på forretningsmessig og enhetlig forvaltning. For å sikre en enhetlig forvaltning av eierrollen, og et vedlikehold basert på kartlegging, behovsstyrt prioritering og planmessig gjennomføring, er eiendomsporteføljen inndelt i tre geografiske regioner. En eiendomssjef har ansvar for forvaltning og vedlikehold i hver region. Eiendomssjefene samordner og koordinerer aktivitetene med hverandre og utveksler erfaringer. 6

9 I tillegg til å forvalte fylkeskommunens eide eiendommer, det vil si skoler, tannklinikker, personalboliger, museumseiendommer, festetomter og ubebygde tomter, har eiendomssjefene også ansvaret for forvaltning av leieavtalene for leide skoler og tannklinikker. Foretaket har i tillegg ansvaret for alt kjøp og salg av eiendom, samt fremforhandling og inngåelse av nye leieavtaler på vegne av fylkeskommunen. Foretaket har i 2011 påbegynt arbeid med å få på plass en langsiktig energistrategi. Drift Foretaket har i sitt første driftsår fokusert på videreutvikling og profesjonalisering av driftsorganisasjonen. Dette er gjort gjennom organisering, opplæring og kursing, erfaringsutveksling, fylkesvise og regionale samlinger, områdesamlinger, generell kompetanseheving og standardisering av driftsrutiner. Det er utarbeidet særskilte rutiner knyttet til risikostyring og beredskap. Driften av eiendomsporteføljen ledes av en teknisk sjef. De eide skolene og tannklinikkene er delt inn i 10 geografiske områder. Hvert område ledes av en områdeleder, som også har driftsansvaret for en skole. Ved en organisering av skoler og tannklinikker i geografiske områder sikres en enhetlig, robust og effektiv drift av fagmiljøer med tverrfaglig kompetanse. Samhandlingen innen hvert område, og områdene i mellom, vil over tid føre til en utvikling av beste praksis for drift av alle eide bygg. I det første driftsåret har det vært viktig å etablere et best mulig grunnlag for fremtidig samhandling. Fotograf Rune Ramfeldt, interiør Bjørkelangen videregående skole 7

10 Energiøkonomisering og effektiv drift har også vært et satsningsområde. Foretaksetableringen synes allerede etter et år å ha utløst gode effekter i forhold til driftspersonalets holdninger til energiøkonomisk drift og styring av tekniske anlegg og benchmarking i forhold til eget bygg og naboskoler. Det er igangsatt arbeid med nye varmesentraler basert på biobrensel på Eikeli og Nesbru videregående skoler. De nye varmesentralene vil bli faset inn i løpet av 2012 og skal erstatte eksisterende oppvarming basert på fossilt brensel. Rud videregående skole er tilknyttet fjernvarme, delvis som erstatning for oppvarming basert på fossilt brensel og delvis som erstatning for gamle/utrangerte elektrodekjeler. Det er faset inn fjernvarme ved Bleiker videregående skole som erstatning for oppvarming basert på panelovner. Ved Sørumsand videregående skole ble fjernvarme tatt i bruk fra januar Prosjektet med å fase inn og utvide anlegg for sentral driftskontroll (SDanlegg) ble videreført ved flere skoler i Forbruket av olje til oppvarming er redusert fra liter i 2010 til liter i 2011, en nedgang på mer enn 52 %. Energiforbruket i videregående skoler og folkehøgskoler er redusert med kwh fra 2010 til 2011, en reduksjon på ca. 16 %. Når energiforbruket graddagskorrigeres, dvs. omregnes til energiforbruk i et normalår, endrer bildet seg ved at sammenlignbart forbruk er kwh lavere i 2011 enn i Målt pr m2 ser man at spesifikt forbruk har gått ned fra 160 kwh/m2 i 2010 til 158 kwh/m2 i Siden Enova-prosjektet startet i 2008 har forbruket sunket fra 174 kwh/m2 (2007), en reduksjon på 16 kwh/m2. I henhold til Enovas Byggstatistikk for 2010 er arealvektet gjennomsnittlig temperatur- og stedskorrigert spesifikt energiforbruk for alle typer skolebygg på 167 kwh/m². I henhold til samme statistikk er korrigert forbruk for videregående skoler på 158 kwh/m². For å gjøre tallene våre mer sammenlignbare med Enovas Byggstatistikk har vi trukket ut de to folkehøgskolene med internater, samt Hvam videregående skole og Kjelle videregående skole som er landbruksskoler med gårdsdrift, dyrehold, internater og drivhus. Gjennomsnittlig korrigert forbruk blir da 149 kwh/m². I 2011 er det fire skoler som har blitt tilknyttet fjernvarme (Rud, Bleiker, Sørumsand og delvis Strømmen). Til sammen er nå 17 skoler tilkoblet fjernvarme eller har fyringsanlegg for flis/pellets som primærenergikilde. Fire skoler har varmepumpe i kombinasjon med elektrisitet eller olje. Fire skoler har fortsatt olje som primærenergikilde, mens de øvrige har elektrisitet eller en kombinasjon av elektrisitet og olje til oppvarming. 8

11 Legionella Sommeren 2005 ble det innført en midlertidig forskrift om tiltak for å hindre legionellasmitte via aerosol. Endelig forskrift trådte i kraft 1. januar Det har vært viktig for foretaket å oppfylle forskriftens krav, og i 2011 er det derfor igangsatt et prosjekt for tilstandsvurdering og kartlegging av relevante tekniske anlegg ved eide skoler og tannklinikker med tilhørende risikovurdering. Prosjektet vil identifisere nødvendige risikoreduserende tiltak i form av ombygging og tilpasning av anlegg, samt utarbeide individuelle driftsrutiner for regelmessig behandling av anleggene for å forebygge legionellautbrudd. Prosjektet ferdigstilles i Energimerking I 2011 har det blitt igangsatt et prosjekt for energimerking av alle relevante skolebygninger i fylkeskommunen. Prosjektet ferdigstilles på vårparten i Vedlikehold Foretaket gjennomførte våren 2011 en systematisk kartlegging av vedlikeholdsbehov ved alle eide skoler og tannklinikker. Kartleggingen er gjennomført i form av en befaring sammen med representanter for brukerne og med utgangspunkt i skriftlige innspill fra brukerne og foretakets egne lokale driftsmedarbeidere. En systematisk behandling av resultatene fra denne første kartleggingen, etterfulgt av årlige vedlikeholdsbefaringer hver høst vil gi et godt grunnlag for en planmessig gjennomføring av vedlikehold i det kommende og påfølgende år. Fordi 2011 var oppstartsåret for foretaket, ble hovedparten av vedlikeholdstiltakene først igangsatt i sommerferien. Det er i løpet av året gjennomført ca. 200 ulike store og små vedlikeholdstiltak ved skolene til en samlet kostnad på ca. 39 mill. kr. Av dette er ca. 80 % benyttet til planlagt vedlikehold og ca. 20 % til akutte tiltak. Foretaksetableringen har allerede det første driftsåret ført til at vedlikeholdsmidler har blitt kanalisert til de skolene hvor behovet har vært størst, og også gjort det mulig å gjennomføre større enkeltstående vedlikeholdstiltak. 9

12 Branntiltak I 2011 er det gjennomført brannteknisk gjennomgang og større brannteknisk oppgradering av 8 skoler. Foretaket har også innført et system for elektronisk branndokumentasjon, Hydradok. Hydradok er et databasert system for sikker og enhetlig håndtering av alle brannrelaterte dokumenter og rutiner på den enkelte skole og tannklinikk. Rutiner er knyttet opp mot varsling for å sikre at alle nødvendige brannsikkerhetsmessige tiltak blir gjennomført regelmessig og til rett tid. Systemet ivaretar også brukernes behov for dokumentasjon av det organisatoriske brannsikkerhetsarbeidet. Hydradok sikrer foretakets medarbeidere sentralt tilgang til branndokumentasjonen og tilrettelegger også for ekstern tilgang for det stedlige brannvesen. Alle brannvernledere (foretakets driftsoperatører) har gjennomført grunnleggende opplæring i Hydradok. I tillegg har de gjennomført to-dagers brannvernlederkurs på IF Sikkerhetssenter i Hobøl. Fotograf Steinar Strand, brannkurs for ansatte 10

13 Personalboliger AFK eiendom FKF har overtatt ansvaret for forvaltning av fylkeskommunens restportefølje av personalboliger etter spesialisthelsetjenesten. Fylkestinget vedtok i 2004 at alle personalboligene skulle selges. De fleste personalboligene er solgt i årene fram til 2011, og restporteføljen består nå av totalt 35 leiligheter. Foretaket har i løpet av 2011 arbeidet med å klargjøre de resterende boligene for salg i I påvente av salg skal personalboligene være selvfinansierende, dvs. at leieinntektene skal dekke kostnadene ved forvaltning, drift og vedlikehold. Vedlikeholdsbehovet i 2011 har vært lavere enn forventet, og forvaltningen av personalboligene har således generert et positivt resultat i størrelsesorden 1 mill. kr. 11

14 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen AFK eiendom FKF har et gjennomføringsansvar for investeringsprosjekter etter at de er politisk vedtatt og etter en konkret bestilling. I henhold til bestiller/utførermodellen var investeringsbudsjettet på Kr. 387 mill. Regnskapsførte tall for 2011 viser en samlet produksjon på ca. Kr. 275 mill. Differansen på ca. Kr. 112 mill i forhold til opprinnelig budsjett skyldes forsinket fakturering, samt tilbakeføring av budsjettmidler til inventar og løst utstyr til bevilgende myndighet. Antall søkere til videregående opplæring i Akershus har økt i mange år. Denne økningen har nå flatet ut og vi har i dag elevplasser. Behovet for nye elevplasser er i hovedsak dekket med nye skoler og flere nye tilbygg til eksisterende skoler. Hovedfokuset for foretaket i 2011 har derfor vært utbedring av eksisterende skoler spesielt med tanke på utbedring av inneklimaet og tilpasning av studietilbudet ved skolen. Investerings- og rehabiliteringsplaner Det ble i 2005 igangsatt et arbeid med å utrede investerings- og rehabiliteringsbehovet ved de eksisterende skolene. Arealene ble kartlagt i forhold til behovet for lærerarbeidsrom, ombygging, universell utforming, nye arealer og mangler ved inneklimaet. Utredningen viste at alle skolene hadde et betydelig behov for oppgradering og ombygging. Tiltakene er prioritert og den foreslåtte prioriteringen blir lagt til grunn for fordeling av midler ved fylkestingets årlige behandling av den rullerende økonomiplanen. For å kunne oppgradere fylkeskommunens eiendomsmasse vil derfor pågående og fremtidige investeringsprosjekter som foretaket har ansvaret for, som regel omfatte en kombinasjon av inneklimatiltak og ombygging av eksisterende skoler. Prosjekter i planleggingsfasen Flere prosjekter planlegges og vil bli igangsatt i 2012, som idrettshall ved Skedsmo vgs, nybygg ved Dønski vgs, ny tilrettelagt avdeling ved Bleiker tilrettelagt avdeling og et nytt tilbygg ved Lillestrøm vgs. Byggearbeidene for å utbedre inneklimaet ved Lørenskog vgs forventet igangsatt i 2012, mens utbedring av inneklimaet ved Ski vgs prosjekteres. 12

15 Planlegging av ombygging av Strømmen vgs pågår og ved Oppegård vgs er det programmert et tilbygg. Inneklimaet ved Oppegård vgs utredes og fasadene ved Rud vgs må utbedres, men avventes til prosjektet er fullfinansiert. Hvam vgs ridehall skal gjennomføres i regi av Hvam vgs, men foretaket bistår skolen med nødvendige avklaringer rundt krav i reguleringsplanen og entreprisemodell. Prosjekter i gjennomføringsfasen Det har i 2011 pågått byggearbeider ved Skedsmo og Strømmen videregående skole for å utbedre inneklimaet. Arbeidene har strukket seg over flere år og er oppdelt i flere faser. I tillegg til flere mindre byggeprosjekter på skoler og tannklinikker, er det under bygging et nybygg på Rud videregående skole. Ski tannklinikk bygges også om. Hvam videregående skole bygger ny 9 hulls golfbane i samarbeid med foretaket. Ferdigstilte byggprosjekter Ski, Rud, Nesbru og Strømmen videregående skole har fått nye tilbygg eller frittstående bygg i Det er i tillegg ferdigstilt mange små investeringsprosjekter for blant annet å tilrettelegge for opplæringstilbudet ved skolen. Fotograf Maria Schiller Tønnessen. Offisiell åpning av ny idrettshall på Strømmen videregående skole ved rektor Jan Svendsen og fylkesvaraordfører Lars Salvesen. 13

16 OVERSIKT INVESTERINGSPROSJEKTER MED KOSTNADSRAMME OVER KR. 15 MILL. Prosjekt Prosjektnavn A B Kommentarer Revidert Bevilgning Forbruk Totalt Rest nr (tall i mill. kr) kostnads- t.o.m EA medgått (kol A - B) ramme 2011 t.o.m Investeringsprosjekter utdanning Ski vgs - lærerarbeidsplasser/møterom 23,8 22,6 14,2 19,0 3,6 Nytt tilbygg med lærerarbeidsplasser og møterom ble overtatt i Ski vgs - inneklima 103,0 66,5 0,5 0,7 65,8 Prosjektering pågår Oppegård vgs - arealutvidelse 40,0 15,0 0,3 1,5 13,5 Programmering pågår Oppegård - vgs inneklima 31,5 10,0 0,0 0,0 10,0 Prosjektering pågår Rud vgs - byggfag i vestregionen 74,7 61,7 36,1 40,9 20,8 Byggearbeidene pågår og forventes overtatt våren Arealene dekker sammen med nybygget på Nesbru vgs samlet behov for byggfag i vestregionen. Samlet godkjent kostnadsramme er på 110 mill.kr Dønski vgs - auditorium/ Dønski tannklinikk 45,0 7,0 0,2 0,2 6,8 Fylkestinget har vedtatt å bygge et felles bygg med et auditorium til skolen og en tannklinikk på tomten til Dønski vgs. Kontrahering av entreprenør pågår og byggearbeidene vil bli igangsatt i Nesbru vgs - byggfag i vestregionen 35,5 28,8 27,0 30,5-1,7 Nybygget ble overtatt i Arealene dekker sammen med nybygget på Rud vgs samlet behov for byggfag i vestregionen. Samlet godkjent kostnadsramme er på 110 mill.kr Bleiker vgs - tilrettelagt avdeling 75,5 57,0 2,6 4,5 52,5 Forprosjektet for ny tilrettelagtavdeling ble vedtatt høsten Kontrahering av entreprenør pågår Bjørkelangen vgs - nybygg 108,9 104,0 6,1 105,0-1,0 Bygget er overtatt Lørenskog vgs - inneklima 144,0 96,4 5,1 12,6 83,8 Kontrahering av entreprenør pågår. Byggearbeidene forventes igangsatt i Lillestrøm vgs- nybygg auditorium, bibliotek 126,0 8,0 0,7 1,0 7,1 Skolen vil få et nybygg med auditorium, bibliotek og teorirom. Prosjektering pågår Skedsmo vgs - idrettshall 25,0 25,0 0,8 1,0 24,0 Skedsmo kommune bistår i tillegg med midler til hallen. Byggarbeidene pågår og hallen forventes ferdig høsten Skedsmo vgs - oppgradering av ventilasjon Strømmen vgs -ombygging av fellesarealer 79,2 80,3 23,6 34,2 46,1 Utbedring av inneklimaet og oppgradering av ventilasjonsanlegget har pågått i flere år. Arbeidet med de resterende arealene pågår og forventes ferdigstilt i våren ,0 25,0 0,2 1,0 24,0 Prosjektering pågår og gjennomføring av arbeidene vil bli igangsatt sammen med prosjekt Strømmen vgs - inneklima, fase 2, nå som den nye idrettshallen er tatt i bruk Strømmen vgs -inneklima 72,0 39,7 33,1 33,3 6,4 Arbeidet gjennomføres i to faser og fase 1 ble ferdigstilt i Prosjektering av fase 2 pågår og byggearbeidene vil bli igangsatt i Strømmen vgs - idrettshall 37,2 35,8 32,8 35,9-0,1 Byggearbeidene ble overtatt høsten Hvam vgs - ridehall 16,7 16,8 0,3 2,1 14,7 Byggeprosjektet skal gjennomføres i regi av Hvam vgs. AFK EIENDOM FKF bistår skolen i forbindelse med detaljregulering av tomten og entreprisemodell. Byggearbeidene igangsettes så snart reguleringsplanen er godkjent Hvam vgs - golfbane 13,3 13,3 3,4 5,3 8,0 Byggearbeidene pågår og forventes ferdigstilt i Sum prosjekter - utdanning 1 081,3 712,9 187,0 328,7 384,2 Investeringsprosjekter tannhelse Lillestrøm tannklinikk 15,0 15,0 4,2 15,0 0,0 Ombygging av leide lokaler til tannklinikk. Byggearbeidet ble overtatt i desember2010. Ferdig utgangen av januar Ski tannklinikk, nye lokaler 17,0 17,0 10,6 10,6 6,4 Ombygging av leide lokaler til tannklinikk. Byggearbeidet ble overtatt i desember2010. Ferdig utgangen av januar Sum prosjekter - tannhelse 32,0 32,0 14,8 25,6 6,4 Sum alle omtalte prosjekter 1 113,3 744,9 201,8 354,3 390,6 14

17 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter I AFK eiendom FKFs generelle gjennomføringsansvar for fylkeskommunens byggeprosjekter ligger også byggherreansvaret for HMS. I gjennomføringen av byggeprosjekter er forholdet mellom AFK eiendom FKF som byggherre og de utførende og prosjekterende gjennomregulert av en rekke lover og forskrifter, herunder også partenes gjensidige plikter og rettigheter for HMS. Dette gjelder for eksempel byggherrens plikt til å påse at alle som har sitt arbeide i forbindelse med prosjektet har tilfredsstillende lønn-og arbeidsforhold, krav til etisk handel (menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø). Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse pliktene skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Videre har byggherreforskriften bestemmelser om at det skal utarbeides en særskilt SHA-plan for prosjektet, utpekes særskilt SHA-koordinator, gjennomføres risikovurdering for SHA, utpekes hovedbedrift for samordning av de forskjellige aktørenes SHA-arbeide på byggeplassen herunder vernerunder etc. Forhåndsmelding skal sendes Arbeidstilsynet senest en uke før oppstart av arbeidet på byggeplassen. Det har i 2011 ikke skjedd noen alvorlige arbeidsulykker på våre byggeplasser. Lønns- og arbeidsvilkår og sosialt ansvar I alle våre kontrakter har vi bestemmelser som ivaretar at ansatte hos de som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjorte tariffavtaler i samsvar med gjeldende forskrift eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Leverandøren må også respektere de grunnleggende kravene til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Ved vesentlige brudd på bestemmelsene om sosialt ansvar, kan oppdragsgiver heve kontrakten. 15

18 5 Omtale av administrative forhold Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i AFK eiendom FKF er godt og stabilt, og ingen ansatte har sluttet i I foretakets første driftsår er det lagt vekt på å etablere en felles bedriftskultur gjennom blant annet sosiale tiltak og aktiviteter. Foretaket har inngått en avtale med Oslo City legesenter om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. I rapporten etter den første helseundersøkelsen er tilbakemeldingen fra de ansatte at det er stor grad av trivsel i bedriften og gjennomgående meget positive holdninger fra alle ansatte når det gjelder den gjennomførte reorganiseringen. Ansatte synes at det er god informasjonsflyt fra ledelsen og de fleste arbeidskollegaer har god mulighet for kontakt med hverandre selv om det for driftsoperatører er fysisk avstand som skiller. Disse ytrer imidlertid tilfredshet med sin faglige situasjon og at de har et profesjonelt miljø å støtte seg til. Sykefravær AFK eiendom FKF hadde i 2011 et sykefravær på 6,7 %. Av dette var korttidsfraværet 0,5 %. Legemeldt fravær skyldes langtidssykemelding knyttet til et fåtall personer av årsaker som ikke er arbeidsrelatert. Fotograf Steinar Strand, sommertur/ teambuilding for ansatte 16

19 Organisering av HMS-arbeidet i foretaket yrkesskader/ulykker Oppgaveansvaret for bygningsmessig HMS-arbeid/-tiltak mellom AFK eiendom FKF og den enkelte skole/tannklinikk er regulert i avtalene omtalt i kapitel 3; brukeravtalene, samhandlingsavtalene og brannavtalene. Foretaket har organisert seg med fire verneområder (Follo, Romerike, Vest og sentralt i Galleriet). Verneombudet for vestregionen er foretakets hovedverneombud. Vernetjenesten i foretaket skal blant annet se til at arbeide blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt. Høsten 2011 ble det gjennomført vernerunde på alle arbeidsplasser både sentralt i Galleriet og på arbeidsplassene til foretakets driftspersonale på den enkelte skole. Fokusområder var lagring og håndtering av farlige stoffer, personlig verneutstyr, arbeid i høyden, sikker adkomst til tak og loft, psykososialt arbeidsmiljø med mer. Det er opprettet eget arbeidsmiljøutvalg i foretaket med partssammensatt representasjon; 3 representanter fra arbeidsgiversiden og 3 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. I 2011 er det avholdt 4 møter i arbeidsmiljøutvalget. Årsrapporten for HMS-arbeidet 2011 er utarbeidet i samarbeid med vernetjenesten med bakgrunn i den årlige gjennomgangen av HMSaktivitetene. Rapporten viser at HMS-kompetansen i foretaket er godt ivaretatt. Det synes å være et generelt godt HMS- og kvalitetssikringsarbeid og ingen synes å mistrives eller å ha et helsefarlig arbeidsmiljø. Foretaket har inngått egen IA-avtale med NAV Arbeidslivssenter og har utarbeidet egen IA handlingsplan og HMS handlingsplan. Det er gjennomført obligatorisk kurs i brannvern for alle driftsoperatører og de fleste øvrige ansatte i eiendomsavdelingen. For driftsoperatørene er det gjennomført opplæring i elektronisk branndokumentasjon, Hydradok, og FSE-kurs med førstehjelp (sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg for instruert personell). I tillegg har foretaket tilbudt alle skolene et brannvernkurs for skolenes egne brannansvarlige. Kurset er gjennomført med deltakelse fra de skolene som meldte sin interesse. Det er registrert ett mindre ulykkestilfelle blant foretakets medarbeidere i

20 Likestilling alderforsdeling Ved utgangen av 2011 var fordelingen mellom kvinner og menn i AFK eiendom FKF som følger: Samlet for hele foretaket Administrasjon Teknisk drift Kvinner Menn 20% 80% 43% 57% 3% 97% Fordelt på funksjon Ledelse Prosjektledelse Stab/støtte Eiendomsadministrasjon Teknisk drift Sum årsverk Gjennomsnittsalder for ansatte i 2011 var 51 år 6 Ytre miljø Driften i AFK eiendom FKF innebærer ingen belastninger for det ytre miljø, utover det å drifte bygg for videregående opplæring og tannhelse. Foretaket jobber planmessig med tiltak for å redusere energiforbruk og belastningen på det ytre miljø, ref. fylkeskommunens klima- og energihandlingsplan. 18

21 7 Fremtidig utvikling - eksterne relasjoner Status i arbeidet med utvikling av AFK eiendom FKF I styringsdokumentet Årsbudsjett 2011 og Økonomiplan er det nedfelt at: Målet med å etablere et FKF er få til et bedre verdibevarende vedlikehold av fylkeskommunens bygninger og en mer profesjonell eiendomsforvaltning. Akershus fylkeskommunes eiendomsportefølje utgjør ca. 12 % av fylkeskommunenes samlede bygningsmasse på landsbasis. AFK eiendom FKF som forvalter eierrollen for denne bygningsmassen og har gjennomføringsansvar for en årlig investeringsportefølje på 400 mill. kr. er en stor og betydningsfull markedsaktør. Øvrige markedsaktører og forretningsmessige forbindelser har således også rettmessige forventninger til at foretaket er, og opptrer som, en profesjonell og likeverdig samarbeidspartner i forretningsmessige relasjoner, forutsigbar, beslutningseffektiv og gjennomføringseffektiv. Resultatoppnåelse i forhold til målsettingen med foretaksetableringen avhenger av gode rammebetingelser (eierstyring) og indre utvikling i foretaket (kompetanseheving faglig og strukturelt, utvikling av systemer og rutiner, utvikling av beste praksis gjennom sammenligning internt og eksternt). Gode rammebetingelser for videre drift ble sikret gjennom forarbeidene til, og den politiske behandlingen av, fylkeskommunens årsbudsjett for Foretaket har gjennom 2011 arbeidet systematisk for å bygge opp og utvikle en organisasjon som kan oppfylle fylkeskommunens mål og ambisjoner om profesjonell eiendomsforvaltning. I forhold til brukerne har foretaket organisert sin drift etter nærhetsprinsippet, det vil si de av foretakets medarbeidere som utfører en oppgave og er nærmest bruker har fått delegert nødvendige fullmakter til å ta beslutninger og gjennomføre oppgaven. I forhold til fylkeskommunen som bestiller har foretaket innrettet seg på størst mulig grad av gjennomføringseffektivitet. Nettverkssamarbeid I arbeidet med videre utvikling i foretaket legges vekt på erfaringsutveksling, samarbeidsprosjekter med andre offentlige byggherreorganisasjoner og kompetanseheving. AFK eiendom FKF er medlem av FEF (fylkeskommunalt eiendomsforum), et samarbeidsforum med formål å bidra til en god bygg- og eiendomsforvaltning i fylkeskommunene. FEF har blant annet organisert sitt arbeid ved spesifikke arbeidsgrupper på fagområder av særskilt betydning for medlemmene. Spesielt kan nevnes arbeidsgruppa for kvalitetssikring av byggeprosjekter (KS-gruppa) som har utviklet og vedlikeholder et elektronisk kvalitetssikringssystem. AFK eiendom FKF har ledet arbeidet i denne gruppa også i

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012 AKF eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2012 1 1 Forsidefoto:Trude Synnøve Sandberg, IKT lærling. Stabekk videregående skole 2 Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OM FORETAKET... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 av Ingunn Øglænd Nordvold Bakgrunn Vyer Resultat 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 BEHOV FOR ELEVPLASSER I AKERSHUS 21000 20656 20521 20000 19825 20390 20314 19000 18793 18000 17765 17000 16000 15000

Detaljer

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll INNKJØP VINDUSVASK FASADEVASK RELEVANTE RUTINER... 3

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll INNKJØP VINDUSVASK FASADEVASK RELEVANTE RUTINER... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENHOLDSOMFANG... 2 1.1 Kvalitetskontroll... 2 2 INNKJØP... 2 3 VINDUSVASK... 2 4 FASADEVASK... 3 5 RELEVANTE RUTINER... 3 5.1 Tidspunkt for renhold...

Detaljer

AFK eiendom FKF MB 3 Årsrapport 2014

AFK eiendom FKF MB 3 Årsrapport 2014 MB 3 Årsrapport 2014 Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten FORSIDE OG INNSIDE FORSIDE: SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE Foto: Hans Petter Smeby Foto styret og ledelsen: Morten Brun 2 3 Forvaltning Foto

Detaljer

Årsrapport 2013 MB 1

Årsrapport 2013 MB 1 Årsrapport 2013 MB 1 FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Hva er gjort her. Skal det stå noe om kostnadsrammer? Her kan det stå det som er viktig Vi finner ut hva som er lurt Mulig det ikke er punkter, men

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK Eiendom FKF 7.02 Dato: 10.04.2016 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt: 34725 Bjertnes vgs Inneklima Saksnummer E-phorte: 2014/21476 34725 Bjernes vgs Inneklimaprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK Eiendom FKF Dato: 15.11.2014 Komplettert 19.11.2014 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt: 31182 Bjørkelangen vgs Inneklima Saksnummer E-phorte: 2014/21476 31182 Bjørkelangen vgs Inneklimaprosjekt

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016 Strategiforum Oslo, 15 desember 2016 Foretaket har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde bussterminaler, fergeterminaler, bussanlegg, stoppesteder og innfartsparkering Hovedansvarsområder Forvalte

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 17.10.2017 Møtested: Jessheim vgs, Ringvegen 50, 2050 Jessheim Møterom: Jessheim videregående skole Møtedato: 17.10.2017 Tid:

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Fra fylkeskommunal enhet til foretak. Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014

Fra fylkeskommunal enhet til foretak. Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014 Fra fylkeskommunal enhet til foretak Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014 AFK Eiendom FKF noen fakta Oppstart: 01.01.2011 Bygningsmasse: ca. 450 000 m2, 268 bygg Bygningsverdi (balanseført): 5 491 mill.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

INNHOLD. 4 Forord 8 Hendelser i 2015

INNHOLD. 4 Forord 8 Hendelser i 2015 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten FORSIDE OG INNSIDE FORSIDE: JESSHEIM TANNKLINIKK Foto: Hans Petter Smeby Foto side 25: Espen Gangnes 2 3 Forvaltning Foto styret og ledelsen:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2014 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

Detaljer

(OVERORDNET MED HOVEDTALL) ENERGIBRUK I STATSBYGGS BYGNINGER

(OVERORDNET MED HOVEDTALL) ENERGIBRUK I STATSBYGGS BYGNINGER ENERGIRAPPORT 2017 (OVERORDNET MED HOVEDTALL) ENERGIBRUK I STATSBYGGS BYGNINGER Statsbyggs energirapport 2017 Side 2 av 8 Sammendrag av Energirapport for 2017 Statsbygg har i 2017 utarbeidet en ny metodikk

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 21.03.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen vgs - adkomstsone Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen videregående skole adkomstsone Dato: 7. mai 2012 Dok 0.6.1 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A046581 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Foto: Kai Jensen. Nittedal-eiendom KF. ved daglig leder Laila Jensen

Foto: Kai Jensen. Nittedal-eiendom KF. ved daglig leder Laila Jensen Foto: Kai Jensen Nittedal-eiendom KF ved daglig leder Laila Jensen ~23 000 innbyggere. Nittedal strekker seg over 186 km 2, av dette er 129 km 2 markaområder og 43 km 2 landbruk. Nittedal grenser til Oslo,

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål 04.01.2017 MATEMATIKK (MAT1005) Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål DEL 1 (UTEN HJELPEMIDLER) 2 timer DEL 2 (MED HJELPEMIDLER) 3 timer (Del 1 leveres inn etter nøyaktig

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen?

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen? Endringer i byggherreforskriften Hva betyr det for aktørene i næringen? Mandat Tydeliggjøring av forskriften og kommentarene. Under revideringsarbeidet skal vi vurdere revidering av bestemmelsene om byggherrens,

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet November 2017 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar OLASTE Godkjent Desember 2017 KS prosess Revisjonsansvarlig ANNMOL Revidert Desember 2017 Dokumentnavn

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Nord RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Nord RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Nord RHF. 2 Eier Helse Nord RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Nord RHF.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SHA-plan. Ka og koffør??

SHA-plan. Ka og koffør?? SHA-plan Ka og koffør?? Du skal være forsiktig med hvem du lytter tildet som går inn i din hjerne går ikke ut igjen! Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

NETTVERKSAMLING GJØVIK 22.11.11

NETTVERKSAMLING GJØVIK 22.11.11 UNIVERSELL UTFORMING I BYGGEPROSJEKTER HVA GJØRES I HEDMARK FYLKESKOMMUNE? Bilde: 1 NETTVERKSAMLING GJØVIK 22.11.11 1 UNIVERSELL UTFORMING HVA GJØRES I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Mål for UNIVERSELL UTFORMING

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer