KAPITTEL B - GENERELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL B - GENERELT"

Transkript

1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS Generelt JAR-OPS General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med JAR-OPS Del 1. [For operasjon av fly i ytelsesklasse B; lempede krav er å finne i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.005(a). ] (b) Et luftfartsforetak skal oppfylle kravene i JAR-26 som gjelder fly benyttet i ervervsmessig lufttransport. Inntil formell godkjenning av JAR-26, skal gjeldende nasjonale luftfartsbestemmelser anvendes. (c) Hvert enkelt fly skal opereres i overensstemmelse med dets luftdyktighetsbevis og innenfor de godkjente begrensninger som forefinnes i flygehåndboken. (d) Taxi- og medisinsk nødhjelpstjeneste med fly (EMS) skal drives i overensstemmelse med kravene i JAR-OPS Del 1, med unntak av de avvik som finnes i Kapittel Q, henholdsvis Vedlegg A og B. JAR-OPS Unntak Luftfartsmyndigheten kan unntaksvis og midlertidig gi dispensasjon fra bestemmelsene i JAR-OPS Del 1 når den har forvisset seg om at det foreligger et reelt behov, og ethvert tilleggsvilkår som luftfartsmyndigheten anser nødvendig for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i det spesielle tilfellet blir overholdt. JAR-OPS Operative påbud (a) Luftfartsmyndigheten kan gjennom et operativt påbud bestemme at en operasjon skal forbys, begrenses eller underlegges bestemte vilkår av hensyn til sikkerheten. (b) Operative påbud angir: (1) Årsaken for utstedelse; (2) Anvendelse og varighet; og (3) Tiltak som kreves gjennomført av luftfartsforetaket(ene). (c) Operative påbud kommer som tillegg til bestemmelsene i JAR-OPS Del 1. (a) An operator shall not operate an aeroplane for the purpose of commercial air transportation other than in accordance with JAR OPS Part 1. [For operations of Performance Class B aeroplanes; alleviated requirements, can be found in Appendix 1 to JAR-OPS 1.005(a).] (b) An operator shall comply with the requirements in JAR-26 applicable to aeroplanes operated for the purpose of commercial air transportation. Until formal adoption of JAR-26, current national aviation regulations will apply. (c) Each aeroplane shall be operated in compliance with the terms of its Certificate of Airworthiness and within the approved limitations contained in its Aeroplane Flight Manual. (d) Air Taxi and Aeroplane Emergency Medical Service (EMS) operations shall be conducted in accordance with the requirements contained in JAR-OPS Part 1 except for the variations contained in Subpart Q, Appendices A and B respectively. JAR-OPS Exemptions The Authority may exceptionally and temporarily grant an exemption from the provisions of JAR-OPS Part 1 when satisfied that there is a need and subject to compliance with any supplementary condition the Authority considers necessary in order to ensure an acceptable level of safety in the particular case. JAR-OPS Operational Directives (a) The Authority may direct by means of an Operational Directive that an operation shall be prohibited, limited or subject to certain conditions, in the interests of safe operations. (b) Operational Directives state: (1) The reason for issue; (2) Applicability and duration; and (3) Action required by the operator(s). (c) Operational Directives are supplementary to the provisions of JAR-OPS Part 1. 1-B

2 JAR-OPS Lover, bestemmelser og prosedyrer - Luftfartsforetakets ansvar JAR-OPS Laws, Regulations and Procedures - Operator's Responsibilities (a) Et luftfartsforetak må sikre at: (a) An operator must ensure that: (1) Alle ansatte gjøres oppmerksom på at de skal følge de lover, bestemmelser og prosedyrer som gjelder for de stater hvor virksomheten utøves og som angår utøvelsen av deres tjeneste; og (2) Alle besetningsmedlemmer er innforstått med lover, bestemmelser og prosedyrer som angår utøvelsen av deres tjeneste. (1) All employees are made aware that they shall comply with the laws, regulations and procedures of those States in which operations are conducted and which are pertinent to the performance of their duties; and (2) All crew members are familiar with the laws, regulations and procedures pertinent to the performance of their duties. JAR-OPS Felles språk JAR-OPS Common Language (a) Et luftfartsforetak må forsikre seg om at alle besetningsmedlemmer er i stand til kommunisere på et felles språk. (b) Et luftfartsforetak må forsikre seg om at alt driftspersonell er i stand til å forstå språket som brukes i de delene av driftshåndboken som angår deres oppgaver og ansvarsområde. (a) An operator must ensure that all crew members can communicate in a common language. (b) An operator must ensure that all operations personnel are able to understand the language in which those parts of the Operations Manual which pertain to their duties and responsibilities are written. JAR-OPS Minimum utstyrsliste - Luftfartsforetakets ansvar (a) Et luftfartsforetak skal for hvert enkelt fly fastsette en minimum utstyrsliste (MEL) godkjent av luftfartsmyndigheten. Denne skal baseres på, men ikke være mindre restriktiv enn, den relevante grunnleggende minimum utstyrslisten (MMEL) (dersom en slik eksisterer) som luftfartsmyndigheten har akseptert. (b) Et luftfartsforetak skal ikke operere fly på annen måte enn i overensstemmelse med MEL, med mindre dette er tillatt av luftfartsmyndigheten. Slik tillatelse skal under ingen omstendighet omfatte operasjoner utenfor begrensninger gitt i MMEL. JAR-OPS Minimum Equipment Lists - Operator's Responsibilities (a) An operator shall establish, for each aeroplane, a Minimum Equipment List (MEL) approved by the Authority. This shall be based upon, but no less restrictive than, the relevant Master Minimum Equipment List (MMEL) (if this exists) accepted by the Authority. (b) An operator shall not operate an aeroplane other than in accordance with the MEL unless permitted by the Authority. Any such permission will in no circumstances permit operation outside the constraints of the MMEL. 1-B

3 JAR-OPS Kvalitetssystem (Se AMC OPS og IEM OPS 1.035) JAR-OPS Quality system (See AMC OPS and IEM OPS 1.035) (a) Et luftfartsforetak skal opprette ett (1) kvalitetssystem og utpeke en (1) kvalitetssjef som skal overvåke etterlevelse og tilstrekkelighet av prosedyrene som kreves for en sikker driftspraksis og for luftdyktige fly. Overvåkning av etterlevelse må omfatte et system for tilbakemelding til ansvarlig leder (Se også JAR-OPS 1.175(h)) for å sikre nødvendige korrigerende tiltak. (b) Kvalitetssystemet må omfatte et kvalitetssikringsprogram som inneholder prosedyrer utformet for å sikre at all operativ drift blir gjennomført i overensstemmelse med alle gjeldende krav, normer og prosedyrer. (c) Kvalitetssystemet og kvalitetssjefen må kunne aksepteres av luftfartsmyndigheten. (d) Kvalitetssystemet må beskrives i relevant dokumentasjon. (e) Til tross for underpunkt (a) ovenfor, kan luftfartsmyndigheten akseptere at det utnevnes to kvalitetssjefer, en for flyoperasjoner og en for teknisk vedlikehold, forutsatt at luftfartsforetaket har utpekt en koordinerende kvalitetsstyringsenhet som skal sikre at det finnes et ensartet kvalitetssystem for hele luftfartsforetaket. (a) An operator shall establish one Quality System and designate one Quality Manager to monitor compliance with, and the adequacy of, procedures required to ensure safe operational practices and airworthy aeroplanes. Compliance monitoring must include a feed-back system to the Accountable Manager (See also JAR-OPS 1.175(h)) to ensure corrective action as necessary. (b) The Quality System must include a Quality Assurance Programme that contains procedures designed to verify that all operations are being conducted in accordance with all applicable requirements, standards and procedures. (c) The Quality System and the Quality Manager must be acceptable to the Authority. (d) The quality system must be described in relevant documentation. (e) Notwithstanding sub-paragraph (a) above, the Authority may accept the nomination of two Quality Managers, one for operations and one for maintenance, provided that the operator has designated one Quality Management Unit to ensure that the Quality System is applied uniformly throughout the entire operation. [Ch. 1, ] [Endr. 1, ] 1-B

4 JAR-OPS Ulykkesforebyggende- og flysikkerhetsprogram (Se IEM OPS 1.037) JAR-OPS Accident prevention and flight safety programme (See IEM OPS 1.037) (a) Et luftfartsforetak skal etablere et ulykkesforebyggende- og flysikkerhetsprogram som kan integreres med kvalitetssystemet, inkludert: (1) Programmer for å oppnå og vedlikeholde risikooppmerksomhet hos alle personer involvert i operativ drift; og [(2) Et opplegg for rapportering av hendelser som gjør det mulig å kontrollere og vurdere relevante uhells- og ulykkesrapporter, for å kunne identifisere negative trender eller påpeke svakheter for å fremme flysikkerhet. Opplegget skal beskytte identiteten til den som rapporterer og det skal også være mulig å rapportere anonymt (Se ACJ OPS 1.037(a)(2).); og] [(3)] Evaluering av relevant informasjon relatert til ulykker og uhell, og kunngjøring av relevant informasjon[, men ikke fordeling av skyld, og] [(4) Utnevnelse av en person som skal være ansvarlig leder for programmet.] [(b) Ansvaret for forslag til korrigeringstiltak som følge av ulykkesforebyggende- og flysikkerhetsprogrammet ligger hos den personen som er ansvarlig leder for programmet. (c) Effektiviteten av endringer som følge av forslag til korrigeringstiltak identifisert av ulykkesforebyggende- og flysikkerhetsprogrammet, skal overvåkes av kvalitetssjefen.] [Endr. 1, ; Endr. 3, ] (a) An operator shall establish an accident prevention and flight safety programme, which may be integrated with the Quality System, including: (1) Programmes to achieve and maintain risk awareness by all persons involved in operations; and [(2) An occurrence reporting scheme to enable the collation and assessment of relevant incident and accident reports in order to identify adverse trends or to address deficiencies in the interests of flight safety. The scheme shall protect the identity of the reporter and include the possibility that reports may be submitted anonymously (See ACJ OPS 1.037(a)(2).); and] [(3)] Evaluation of relevant information relating to incidents and accidents and the promulgation of related information[, but not the attribution of blame; and] [(4) The appointment of a person accountable for managing the programme.] [(b) Proposals for corrective action resulting from the accident prevention and flight safety programme shall be the responsibility of the person accountable for managing the programme. (c) The effectiveness of changes resulting from proposals for corrective action identified by the accident and flight safety programme shall be monitored by the Quality Manager.] [Ch. 1, ; Amdt. 3, ] 1-B

5 JAR-OPS Besetningsmedlemmer ut over minstekravet Et luftfartsforetak skal sikre at besetningsmedlemmer som ikke er påkrevde flyge- eller kabinbesetningsmedlemmer, også skal være opplært og kompetent innen sine respektive ansvarsområder. JAR-OPS Additional crew members An operator shall ensure that crew members who are not required flight or cabin crew members, have also been trained in, and are proficient to perform, their assigned duties. JAR-OPS Blank JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Informasjon vedrørende søk og redning Et luftfartsforetak skal forsikre seg om at informasjon av vesentlig betydning for den påtenkte flygingen, og som gjelder søk- og redningstjenester, er lett tilgjengelig i førerkabinen. [Endr. 1, ] JAR-OPS Search and rescue information An operator shall ensure that essential information pertinent to the intended flight concerning search and rescue services is easily accessible on the flight deck. [Ch. 1, ] JAR-OPS Informasjon om medbrakt nød- og overlevelsesutstyr JAR-OPS Information on emergency and survival equipment carried Et luftfartsforetak skal sikre at det i alle foretakets fly finnes lister med informasjon om nødog overlevelsesutstyret ombord, som uten forsinkelse skal kunne meddeles redningssentraler. Denne informasjonen skal omfatte, der det er relevant, antall, type og farge på redningsflåter og pyrotekniske signaler, opplysninger om medisinske nødforsyninger, vannforsyning, samt type av og frekvenser på bærbart nødradioutstyr. An operator shall ensure that there are available for immediate communication to rescue coordination centres, lists containing information on the emergency and survival equipment carried on board all of his aeroplanes. The information shall include, as applicable, the number, colour and type of liferafts and pyrotechnics, details of emergency medical supplies, water supplies and the type and frequencies of emergency portable radio equipment. JAR-OPS Nødlanding på vann JAR-OPS Ditching Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som er godkjent for mer enn 30 passasjerseter på flyginger over vann i større avstand fra landområder som er egnet for nødlanding enn det korteste av 120 minutter ved marsjhastighet eller 400 nautiske mil, med mindre flyet oppfyller kravene som gjelder for nødlanding på vann beskrevet i gjeldende luftdyktighetsforskrift. An operator shall not operate an aeroplane with an approved passenger seating configuration of more than 30 passengers on overwater flights at a distance from land suitable for making an emergency landing, greater than 120 minutes at cruising speed, or 400 nautical miles, whichever is the lesser, unless the aeroplane complies with the ditching requirements prescribed in the applicable airworthiness code. 1-B

6 JAR-OPS Transport av krigsvåpen og krigsmateriell JAR-OPS Carriage of weapons of war and munitions of war (a) Et luftfartsforetak skal ikke transportere krigsvåpen og krigsmateriell med fly med mindre godkjenning for dette er gitt av alle berørte stater. (b) Et luftfartsforetak skal sikre at krigsvåpen og krigsmateriell er: (1) Lastet på et sted i flyet som ikke er tilgjengelig for passasjerer under flyging; og (2) I tilfelle av skytevåpen, at disse ikke er ladd, med mindre det før påbegynnelse av flygingen er innhentet godkjenning fra alle berørte stater til at krigsvåpen og krigsmateriell kan medføres under omstendigheter som helt eller delvis er forskjellig fra de som er angitt i dette underavsnittet. (c) Et luftfartsforetak skal forsikre seg om at fartøysjefen før en flyging påbegynnes er underrettet og gitt nærmere opplysninger om krigsvåpen og krigsmateriell som skal medføres, samt deres plassering ombord. [Endr. 1, ] (a) An operator shall not transport weapons of war and munitions of war by air unless an approval to do so has been granted by all States concerned. (b) An operator shall ensure that weapons of war and munitions of war are: (1) Stowed in the aeroplane in a place which is inaccessible to passengers during flight; and (2) In the case of firearms, unloaded, unless, before the commencement of the flight, approval has been granted by all States concerned that such weapons of war and munitions of war may be carried in circumstances that differ in part or in total from those indicated in this sub-paragraph. (c) An operator shall ensure that the commander is notified before a flight begins of the details and location on board the aeroplane of any weapons of war and munitions of war intended to be carried. [Ch. 1, ] JAR-OPS Transport av sportsvåpen og ammunisjon [(Se IEM OPS 1.070)] (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at enhver planlagt lufttransport av sportsvåpen blir innrapportert til foretaket. (b) Et luftfartsforetak som aksepterer transport av sportsvåpen, skal forsikre seg om at de er: (1) Lastet i flyet på et sted som er utilgjengelig for passasjerer under flyging, med mindre luftfartsmyndigheten har fastslått at dette er ugjennomførlig og har akseptert at andre prosedyrer kan anvendes; og (2) At skytevåpen eller andre våpen som kan inneholde ammunisjon ikke er ladd. (c) Ammunisjon til sportsvåpen kan medbringes i passasjerenes innsjekkede baggasje, underlagt visse begrensninger i overensstemmelse med de tekniske forskriftene (se JAR-OPS (b)(5)) spesifisert i JAR-OPS (a)(14). JAR-OPS Carriage of sporting weapons and ammunition [(See IEM OPS 1.070)] (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that any sporting weapons intended to be carried by air are reported to him. (b) An operator accepting the carriage of sporting weapons shall ensure that they are: (1) Stowed in the aeroplane in a place which is inaccessible to passengers during flight unless the Authority has determined that compliance is impracticable and has accepted that other procedures might apply; and (2) In the case of firearms or other weapons that can contain ammunition, unloaded. (c) Ammunition for sporting weapons may be carried in passengers' checked baggage, subject to certain limitations, in accordance with the Technical Instructions (see JAR-OPS (b)(5)) as defined in JAR-OPS (a)(14). 1-B

7 JAR-OPS Befordring av personer (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen personer under flyging befinner seg i en del av flyet som ikke er beregnet på å være plass for personer, med mindre fartøysjefen har innvilget midlertidig adgang til en del av flyet: (1) I den hensikt å utføre tiltak som er nødvendig for sikkerheten til flyet, personer, dyr eller gods; eller (2) Hvor last eller materiell oppbevares, og som er slik konstruert at det er mulig for en person å få adgang under flyging. [Endr. 1, ] JAR-OPS Method of carriage of persons (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that no person is in any part of an aeroplane in flight which is not a part designed for the accommodation of persons unless temporary access has been granted by the commander to any part of the aeroplane: (1) For the purpose of taking action necessary for the safety of the aeroplane or of any person, animal or goods therein; or (2) In which cargo or stores are carried, being a part which is designed to enable a person to have access thereto while the aeroplane is in flight. [Ch. 1, ] JAR-OPS Transport av farlig gods Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen person tilbyr eller tar imot farlig gods for lufttransport med mindre denne personen er opplært, og godset er forskriftsmessig klassifisert, dokumentert, sertifisert, beskrevet, pakket, merket, forsynt med etikett og er i en tilstand som tillater transport som beskrevet i de tekniske forskriftene. [Endr. 1, ] JAR-OPS Offering dangerous goods for transport by air An operator shall take all reasonable measures to ensure that no person offers or accepts dangerous goods for transport by air unless the person has been trained and the goods are properly classified, documented, certificated, described, packaged, marked, labelled and in a fit condition for transport as required by the Technical Instructions. [Ch. 1, ] 1-B

8 JAR-OPS Besetningens ansvar JAR-OPS Crew Responsibilities (a) Et besetningsmedlem er ansvarlig for korrekt utførelse av sine plikter som er: (1) Relatert til flyets og ombordværendes sikkerhet: (2) Beskrevet i instrukser og prosedyrer i driftshåndboken. (b) Et besetningsmedlem skal: (1) [Rapportere til fartøysjefen alle feil, mangler, funksjonssvikter eller defekter som han mener kan påvirke luftdyktigheten til eller sikker operasjon av flyet, inkludert nødsystemer.] [(2)]) Rapportere til fartøysjefen alle uhell som [ ] har, eller [kunne ha] satt [flysikkerheten] i fare, og [(3)] Bruke luftfartsforetakets skjema for rapportering [av hendelser] i samsvar med [JAR- OPS (a)(2)]. I alle slike tilfeller skal en kopi av rapporten(e) overbringes vedkommende fartøysjef. [(c) ) Ingenting i punkt (b) ovenfor skal forplikte et besetningsmedlem til å rapportere en hendelse som allerede er rapportert av et annet besetningsmedlem.] (d) Et besetningsmedlem skal ikke utføre tjeneste i et fly: (1) Under påvirkning av noe medikament som kan påvirke sansene på en måte som kan nedsette sikkerheten; (2) Før det har gått en viss tid etter dypvannsdykking; (3) Etter blodgivning, unntatt når det har gått en viss tid; (4) Dersom han er i tvil om han er i stand til å utføre sine tildelte oppgaver; eller (5) Dersom han vet eller mistenker at han lider av tretthet eller føler seg indisponert i en slik grad at flygingen kan settes i fare. (a) A crew member shall be responsible for the proper execution of his duties that: (1) Are related to the safety of the aeroplane and its occupants; and (2) Are specified in the instructions and procedures laid down in the Operations Manual. (b) A crew member shall: (1) [Report to the commander any fault,failure, malfunction or defect which he believes may affect the airworthiness or safe operation of the aeroplane including emergency systems.] [(2)] Report to the commander any incident that [ ] endangered, or [could] have endangered, [the safety of operation;] and [(3)] Make use of the operator s [occurrence] reporting schemes in accordance with [JAR-OPS 1.037(a)(2)]. In all such cases, a copy of the report(s) shall be communicated to the commander concerned. [(c) Nothing in paragraph (b) above shall oblige a crew member to report an occurrence which has already been reported by another crew member.] (d) A crew member shall not perform duties on an aeroplane: (1) While under the influence of any drug that may affect his faculties in a manner contrary to safety; (2) Until a reasonable time period has elapsed after deep water diving; (3) Following blood donation except when a reasonable time period has elapsed; (4) If he is in any doubt of being able to accomplish his assigned duties; or (5) If he knows or suspects that he is suffering from fatigue, or feels unfit to the extent that the flight may be endangered. 1-B

9 [(e)] Et besetningsmedlem skal ikke: (1) Innta alkohol mindre enn 8 timer før det fastsatte fremmøtetidspunktet for flygetjeneste eller påbegynnelse av beredskap; (2) Påbegynne en flygetjenesteperiode med et alkoholinnhold i blodet på mer enn 0,2 promille; (3) Innta alkohol under flygetjenesteperioden eller under beredskap. [(f)] Fartøysjefen skal: (1) Være ansvarlig for en sikker operasjon av flyet og for sikkerheten til de ombordværende under flyging; (2) Ha myndighet til å gi enhver ordre som han måtte anse nødvendig i den hensikt å ivareta sikkerheten til flyet, passasjerer og medbrakte eiendeler; (3) Ha myndighet til å sette på bakken en hvilken som helst person, eller enhver del av lasten, som etter hans mening kan representere en potensiell fare for flyets eller de ombordværendes sikkerhet; (4) Nekte en person adgang ombord i flyet dersom vedkommende synes å være under påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer i en slik grad at det er sannsynlig at sikkerheten til flyet eller de ombordværende settes i fare; (5) Ha rett til å nekte transport av uønskede passasjerer, utviste personer eller personer i varetekt, dersom befordring av disse innebærer noen risiko for flyets eller de ombordværendes sikkerhet; (6) Forsikre seg om at alle passasjerer er informert om lokalisering av nødutganger og plassering og bruk av relevant sikkerhets- og nødutstyr; (7) Forsikre seg om at alle operative prosedyrer og sjekklister følges i overensstemmelse med driftshåndboken; (8) Ikke tillate noe besetningsmedlem å utføre andre oppgaver under avgang, begynnende stigning, sluttinnlegg og landing enn de oppgaver som er nødvendige for en sikker operasjon av flyet; [(e)] A crew member shall not: (1) Consume alcohol less than 8 hours prior to the specified reporting time for flight duty or the commencement of standby; (2) Commence a flight duty period with a blood alcohol level in excess of 0 2 promille; (3) Consume alcohol during the flight duty period or whilst on standby. [(f)] The commander shall: (1) Be responsible for the safe operation of the aeroplane and safety of its occupants during flight time; (2) Have authority to give all commands he deems necessary for the purpose of securing the safety of the aeroplane and of persons or property carried therein; (3) Have authority to disembark any person, or any part of the cargo, which, in his opinion, may represent a potential hazard to the safety of the aeroplane or its occupants; (4) Not allow a person to be carried in the aeroplane who appears to be under the influence of alcohol or drugs to the extent that the safety of the aeroplane or its occupants is likely to be endangered; (5) Have the right to refuse transportation of inadmissible passengers, deportees or persons in custody if their carriage poses any risk to the safety of the aeroplane or its occupants; (6) Ensure that all passengers are briefed on the location of emergency exits and the location and use of relevant safety and emergency equipment; (7) Ensure that all operational procedures and check lists are complied with in accordance with the Operations Manual; (8) Not permit any crew member to perform any activity during take-off, initial climb, final approach and landing except those duties required for the safe operation of the aeroplane; 1-B

10 (9) Ikke tillate: (i) En ferdskriver å bli satt ut av funksjon, slått av eller slettet under flyging eller tillate registrerte data å bli slettet etter flyging i tilfelle av en ulykke eller et uhell som i følge bestemmelsene skal rapporteres; (ii) En taleregistrator å bli satt ut av funksjon eller slått av under flyging, med mindre han mener at de registrerte data, som ellers ville blitt slettet automatisk, burde bevares til bruk i etterforskning av et uhell eller en ulykke, og heller ikke tillate registrerte data å bli slettet manuelt under eller etter flygingen i tilfelle av en ulykke eller et uhell som i følge bestemmelsene skal rapporteres; (10) Avgjøre om han vil eller ikke vil akseptere et fly med feil eller mangler som tillates av CDL eller MEL; og (11) Forsikre seg om at om at inspeksjon før flyging er gjennomført. [(g)] Fartøysjefen eller hans stedfortreder skal, i en nødsituasjon som krever øyeblikkelig beslutning og handling, iverksette et hvilket som helst tiltak han måtte anse nødvendig under de rådende omstendigheter. I slike tilfeller kan han av sikkerhetshensyn avvike fra regler, operative prosedyrer og normale fremgangsmåter. [Endr. 1, ; Endr. 3, ] (9) Not permit: (i) A flight data recorder to be disabled, switched off or erased during flight nor permit recorded data to be erased after flight in the event of an accident or an incident subject to mandatory reporting; (ii) A cockpit voice recorder to be disabled or switched off during flight unless he believes that the recorded data, which otherwise would be erased automatically, should be preserved for incident or accident investigation nor permit recorded data to be manually erased during or after flight in the event of an accident or an incident subject to mandatory reporting; (10) Decide whether or not to accept an aeroplane with unserviceabilities allowed by the CDL or MEL; and (11) Ensure that the pre-flight inspection has been carried out. [(g)] The commander or the pilot to whom conduct of the flight has been delegated shall, in an emergency situation that requires immediate decision and action, take any action he considers necessary under the circumstances. In such cases he may deviate from rules, operational procedures and methods in the interest of safety. [Ch. 1, ; Amdt. 3, ] 1-B

11 JAR-OPS Fartøysjefens myndighet Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at alle personer som transporteres i flyet adlyder alle lovlige befalinger gitt av fartøysjefen i den hensikt å sikre flyets, passasjerers eller eiendelers sikkerhet. [Endr. 1, ] JAR-OPS Authority of the commander An operator shall take all reasonable measures to ensure that all persons carried in the aeroplane obey all lawful commands given by the commander for the purpose of securing the safety of the aeroplane and of persons or property carried therein. [Ch. 1, ] JAR-OPS Blank JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Adgang til førerkabinen (a) Et luftfartsforetak må sikre at ingen andre personer enn flygebesetningsmedlemmer som tjenestegjør på en flyging gis adgang til eller transporteres i førerkabinen med mindre angjeldende person: (1) Er et besetningsmedlem i utøvende tjeneste; (2) Er representant for den luftfartsmyndigheten som er ansvarlig for godkjenning, sertifisering eller inspeksjon, dersom dette er nødvendig for gjennomføringen av vedkommendes offisielle oppgaver; eller (3) Tillates av, og medbringes i overensstemmelse med, instrukser i driftshåndboken. (b) Fartøysjefen skal sikre at: (1) Adgang til førerkabinen av sikkerhetshensyn ikke forårsaker forstyrrelse og/eller griper forstyrrende inn i gjennomføringen av flygingen; og (2) Alle personer som oppholder seg i førerkabinen er gjort kjent med relevante sikkerhetsprosedyrer. JAR-OPS Admission to flight deck (a) An operator must ensure that no person, other than a flight crew member assigned to a flight, is admitted to, or carried in, the flight deck unless that person is: (1) An operating crew member; (2) A representative of the Authority responsible for certification, licensing or inspection if this is required for the performance of his official duties; or (3) Permitted by, and carried in accordance with instructions contained in the Operations Manual. (b) The commander shall ensure that: (1) In the interests of safety, admission to the flight deck does not cause distraction and/or interfere with the flight's operation; and (2) All persons carried on the flight deck are made familiar with the relevant safety procedures. (c) The final decision regarding the admission to the flight deck shall be the responsibility of the commander. (c) Den endelig beslutning med hensyn til adgang til førerkabinen skal være fartøysjefens ansvar. JAR-OPS Uautorisert befordring Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen personer skjuler seg eller skjuler last ombord i flyet. [Endr. 1, ] JAR-OPS Unauthorised carriage An operator shall take all reasonable measures to ensure that no person secretes himself or secretes cargo on board an aeroplane. [Ch. 1, ] 1-B

12 JAR-OPS Bærbare elektroniske innretninger JAR-OPS Portable electronic devices Et luftfartsforetak skal ikke tillate noen person å benytte, og ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen personer om bord i et fly benytter bærbare elektroniske innretninger som kan ha negativ innvirkning på ytelsene til flyets systemer og utstyr. [Endr. 1, ] An operator shall not permit any person to use, and take all reasonable measures to ensure that no person does use, on board an aeroplane, a portable electronic device that can adversely affect the performance of the aeroplane's systems and equipment. [Ch. 1, ] JAR-OPS Alkohol og narkotiske stoffer JAR-OPS Alcohol and drugs Et luftfartsforetak skal ikke tillate noen person å komme inn i eller oppholde seg i, og ingen person skal gå inn i eller oppholde seg i, et fly når personen er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer i en slik grad at det kan true sikkerheten til flyet eller de ombordværende. [Endr. 1, ] JAR-OPS Trusler mot sikkerheten (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen personer opptrer uforsvarlig eller uaktsomt, eller unnlater å handle: (1) På en slik måte at det truer flyets eller ombordværendes sikkerhet; (2) På en slik måte at det forårsaker eller medvirker til at et fly truer sikkerheten til personer eller eiendom. An operator shall not permit any person to enter or be in, and no person shall enter or be in, an aeroplane when under the influence of alcohol or drugs to the extent that the safety of the aeroplane or its occupants is likely to be endangered. [Ch. 1, ] JAR-OPS Endangering safety (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that no person recklessly or negligently acts or omits to act: (1) So as to endanger an aeroplane or person therein; (2) So as to cause or permit an aeroplane to endanger any person or property. [Ch. 1, ] [Endr. 1, ] 1-B

13 JAR-OPS Dokumenter som skal medbringes [(Se Vedlegg 1 til JAROPS1.125)] (a) Et luftfartsforetak skal sikre at følgende [ ] medbringes på hver flyging: (1) Registreringsbevis[et]; (2) Luftdyktighetsbevis[et]; (3) [Originalen eller en kopi av] miljødyktighetsbeviset støy (hvis relevant); (4) [Originalen eller en kopi av] driftstillatelsen for luftfartsforetak (AOC); (5) Radiokonsesjonsbevis[et]; og (6) [Originalen eller en kopi av] ansvarsforsikringsbeviset overfor tredjepart. (b) Ethvert flygebesetningsmedlem skal på alle flyginger medbringe gyldig flygebesetningssertifikat med de rettigheter som er relevante for flygingen. [Endr. 3, ] JAR-OPS Documents to be carried [(See Appendix 1 to JAROPS1.125)] (a) An operator shall ensure that the following [ ] are carried on each flight: (1) [The] Certificate of Registration; (2) [The] Certificate of Airworthiness; (3) [The original or a copy of the] Noise Certificate (if applicable); (4) [The original or a copy of the] Air Operator Certificate; (5) [The] Aircraft Radio Licence; and (6) [The original or a copy of the] Third party liability Insurance Certificate(s). (b) Each flight crew member shall, on each flight, carry a valid flight crew licence with appropriate rating(s) for the purpose of the flight. [Amdt. 3, ] JAR-OPS (a) Håndbøker som skal medbringes Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) De til enhver tid gjeldende delene av driftshåndboken som er relevante for besetningens plikter, er medbragt på hver enkelt flyging; (2) De delene av driftshåndboken som er nødvendig for gjennomføring av en flyging, er lett tilgjengelig for besetningen ombord i flyet; og (3) Den til en hver tid gjeldende flygehåndboken medbringes i flyet med mindre luftfartsmyndigheten har akseptert at driftshåndboken beskrevet i JAR-OPS , Vedlegg 1, Del B, inneholder relevant informasjon for flyet. JAR-OPS (a) Manuals to be carried An operator shall ensure that: (1) The current parts of the Operations Manual relevant to the duties of the crew are carried on each flight; (2) Those parts of the Operations Manual which are required for the conduct of a flight are easily accessible to the crew on board the aeroplane; and (3) The current Aeroplane Flight Manual is carried in the aeroplane unless the Authority has accepted that the Operations Manual prescribed in JAR-OPS , Appendix 1, Part B contains relevant information for that aeroplane. 1-B

14 JAR-OPS Tilleggsinformasjon og skjemaer som skal medbringes (a) Et luftfartsforetak skal sikre at, i tillegg til dokumentene og håndbøkene beskrevet i JAR-OPS og JAR-OPS 1.130, skal følgende informasjon og skjemaer, relevant for typen flygevirksomhet og operasjonsområde, medbringes på hver enkelt flyging: (1) Operativ flygeplan som minst inneholder informasjonen beskrevet i JAR-OPS ; (2) Teknisk loggbok for flyet som minst inneholder informasjonen beskrevet i JAR-OPS 1.915(a); (3) Detaljer vedrørende innlevert ATSreiseplan; (4) Relevant dokumentasjon fra NOTAM- /AIS-briefing; (5) Relevant meteorologisk informasjon; (6) Vekt- og balansedokumentasjon som spesifisert i Kapittel J; (7) Melding om spesielle passasjerkategorier slik som sikkerhetspersonell, med mindre disse ansees å være besetning, bevegelses-hemmede personer, uønskede passasjerer, utviste personer eller personer i varetekt; (8) Melding om spesiell last inkludert farlig gods samt skriftlig informasjon til fartøysjefen som angitt i JAR-OPS (d); (9) Gjeldende kart, tabeller og tilhørende dokumenter som angitt i JAR-OPS 1.290(b)(7); (10) Enhver annen dokumentasjon som måtte kreves av statene som er berørt av flygingen, slik som fraktliste, passasjerliste osv.; og JAR-OPS Additional information and forms to be carried (a) An operator shall ensure that, in addition to the documents and manuals prescribed in JAR-OPS and JAR-OPS 1.130, the following information and forms, relevant to the type and area of operation, are carried on each flight: (1) Operational Flight Plan containing at least the information required in JAR-OPS ; (2) Aeroplane Technical Log containing at least the information required in JAR-OPS 1.915(a); (3) Details of the filed ATS flight plan; (4) Appropriate NOTAM/AIS briefing documentation; (5) Appropriate meteorological information; (6) Mass and balance documentation as specified in Subpart J; (7) Notification of special categories of passenger such as security personnel, if not considered as crew, handicapped persons, inadmissible passengers, deportees and persons in custody; (8) Notification of special loads including dangerous goods including written information to the commander as prescribed in JAR-OPS (d); (9) Current maps and charts and associated documents as prescribed in JAR-OPS 1.290(b)(7); (10) Any other documentation which may be required by the States concerned with this flight, such as cargo manifest, passenger manifest etc; and 1-B

15 (11) Skjemaer i samsvar med rapporteringskrav fastsatt av luftfartsmyndigheten og luftfartsforetaket. (b) Luftfartsmyndigheten kan tillate at informasjonen angitt i underavsnitt (a) ovenfor, eller deler av denne, presenteres i en annen form enn på papir. En akseptabel standard med hensyn til tilgjengelighet, anvendelighet og pålitelighet må sikres. JAR-OPS (a) Informasjon som skal være igjen på bakken Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) I det minste for varigheten av hver enkelt flyging eller serie av flyginger; (i) Informasjon relevant for flygingen og i samsvar med type virksomhet blir oppbevart på bakken; og at (ii) Informasjonen oppbevares inntil en kopi er tilgjengelig på det stedet hvor den skal lagres i henhold til JAR-OPS ; eller, dersom dette er ugjennomførlig, (iii) Den samme informasjonen medbringes i en brannsikker beholder i flyet. (b) Informasjonen omtalt i underavsnitt (a) ovenfor omfatter: (1) Kopi av den operative flygeplanen hvis relevant; (2) Kopier av de relevante delene av teknisk loggbok for fly; (3) Ruterelatert NOTAM-dokumentasjon dersom denne er spesielt redigert av luftfartsforetaket; (4) Vekt- og balansedokumentasjon hvis dette kreves (Ref JAR-OPS 1.625); og (11) Forms to comply with the reporting requirements of the Authority and the operator. (b) The Authority may permit the information detailed in sub-paragraph (a) above, or parts thereof, to be presented in a form other than on printed paper. An acceptable standard of accessibility, usability and reliability must be assured. JAR-OPS (a) Information retained on the ground An operator shall ensure that: (1) At least for the duration of each flight or series of flights; (i) Information relevant to the flight and appropriate for the type of operation is preserved on the ground; and (ii) The information is retained until it has been duplicated at the place at which it will be stored in accordance with JAR- OPS ; or, if this is impracticable, (iii) The same information is carried in a fireproof container in the aeroplane. (b) The information referred to in subparagraph (a) above includes: (1) A copy of the operational flight plan where appropriate; (2) Copies of the relevant part(s) of the aeroplane technical log; (3) Route specific NOTAM documentation if specifically edited by the operator; (4) Mass and balance documentation if required (JAR-OPS refers); and (5) Special loads notification. (5) Meldinger om spesiell last. 1-B

16 JAR-OPS Inspeksjonsmyndighet JAR-OPS Power to inspect Et luftfartsforetak skal sørge for at alle personer bemyndiget av luftfartsmyndigheten til enhver tid tillates å gå om bord og medfølge i ethvert fly som opererer i henhold til AOC utstedt av denne luftfartsmyndighet, samt tillates å komme inn i og bli værende i førerkabinen. Fartøysjefen kan imidlertid nekte adgang til førerkabinen hvis dette etter hans mening setter flyets sikkerhet i fare. An operator shall ensure that any person authorised by the Authority is permitted at any time to board and fly in any aeroplane operated in accordance with an AOC issued by that Authority and to enter and remain on the flight deck provided that the commander may refuse access to the flight deck if, in his opinion, the safety of the aeroplane would thereby be endangered. JAR-OPS (a) Et luftfartsforetak skal: Fremleggelse av dokumenter og logger (1) Gi enhver person bemyndiget av luftfartsmyndigheten adgang til alle dokumenter og logger relatert til flygeoperasjoner eller vedlikehold; og (2) Innen rimelig tid fremlegge alle slike dokumenter og logger når luftfartsmyndigheten anmoder om dette. (b) Fartøysjefen skal, innen en rimelig tid etter å ha blitt anmodet om dette av en person bemyndiget av en luftfartsmyndighet, legge frem for denne personen den dokumentasjonen som kreves medbrakt ombord. JAR-OPS (a) An operator shall: Production of documentation and records (1) Give any person authorised by the Authority access to any documents and records which are related to flight operations or maintenance; and (2) Produce all such documents and records, when requested to do so by the Authority, within a reasonable period of time. (b) The commander shall, within a reasonable time of being requested to do so by a person authorised by an Authority, produce to that person the documentation required to be carried on board. JAR-OPS Oppbevaring av dokumentasjon JAR-OPS Preservation of documentation (a) Et luftfartsforetak skal sikre at: (a) An operator shall ensure that: (1) All originaldokumentasjon som det er pålagt å oppbevare, eller kopier av denne, blir oppbevart i den pålagte forvaringsperioden selv om det opphører å være flyets operatør; og (2) Når et besetningsmedlem blir ansatt i et annet luftfartsforetak, skal det luftfartsforetaket som har opprettet og vedlikeholdt en personalmappe for besetningsmedlemmet i overensstemmelse med Kapittel Q, gjøre denne personalmappen tilgjengelig for det nye luftfartsforetaket. (1) Any original documentation, or copies thereof, that he is required to preserve is preserved for the required retention period even if he ceases to be the operator of the aeroplane; and (2) Where a crew member, in respect of whom an operator has kept a record in accordance with Subpart Q, becomes a crew member for another operator, that record is made available to the new operator. 1-B

17 JAR-OPS Oppbevaring, fremleggelse og bruk av opptak fra ferdskriver JAR-OPS Preservation, production and use of flight recorder recordings (a) Oppbevaring av opptak (a) Preservation of recordings (1) Etter en ulykke skal et luftfartsforetak som opererer et fly med ferdskriver, i den grad det er mulig, ta vare på de originale opptakene som angår ulykken slik disse er lagret i ferdskriveren i en periode på 60 dager med mindre annet blir bestemt av den undersøkende myndigheten. (2) Med mindre forhåndstillatelse er innvilget av luftfartsmyndigheten, skal et luftfartsforetak som opererer et fly med ferdskriver, etter et uhell hvor det er krav til rapportering, i den grad det er mulig ta vare på de originale opptakene som angår uhellet slik disse er lagret i flygeregistratoren i en periode på 60 dager med mindre annet blir bestemt av den undersøkende myndigheten. (3) Dessuten, når luftfartsmyndigheten måtte bestemme dette, skal et luftfartsforetak som opererer et fly med ferdskriver, bevare de originale opptakene i en periode på 60 dager med mindre annet blir bestemt av den undersøkende myndigheten. (4) Når en ferdskriver er pålagt medført ombord i et fly, skal luftfartsforetaket som opererer dette flyet: (i) Ta vare på opptakene for den driftsperioden som kreves i JAR-OPS 1.715, og 1.725, unntatt herfra gjelder at i forbindelse med test og vedlikehold av ferdskrivere, kan inntil en time av det eldste registrerte materiale på testtidspunktet slettes; og (ii) Ha et dokument som gir en utfyllende beskrivelse av hvordan lagrede data kan trekkes ut og konverteres til enheter som kan bearbeides videre. (b) Fremleggelse av opptak. Et luftfartsforetak som opererer et fly med ferdskriver, skal på anmodning fra luftfartsmyndigheten innen rimelig tid legge frem alle tilgjengelige og lagrede opptak fra ferdskriveren. (1) Following an accident, the operator of an aeroplane on which a flight recorder is carried shall, to the extent possible, preserve the original recorded data pertaining to that accident, as retained by the recorder for a period of 60 days unless otherwise directed by the investigating authority. (2) Unless prior permission has been granted by the Authority, following an incident that is subject to mandatory reporting, the operator of an aeroplane on which a flight recorder is carried shall, to the extent possible, preserve the original recorded data pertaining to that incident, as retained by the recorder for a period of 60 days unless otherwise directed by the investigating authority. (3) Additionally, when the Authority so directs, the operator of an aeroplane on which a flight recorder is carried shall preserve the original recorded data for a period of 60 days unless otherwise directed by the investigating authority. (4) When a flight data recorder is required to be carried aboard an aeroplane, the operator of that aeroplane shall: (i) Save the recordings for the period of operating time as required by JAR-OPS 1.715, and except that, for the purpose of testing and maintaining flight data recorders, up to one hour of the oldest recorded material at the time of testing may be erased; and (ii) Keep a document which presents the information necessary to retrieve and convert the stored data into engineering units. (b) Production of recordings. The operator of an aeroplane on which a flight recorder is carried shall, within a reasonable time after being requested to do so by the Authority, produce any recording made by a flight recorder which is available or has been preserved. 1-B

18 (c) Bruk av opptak (c) Use of recordings (1) Opptak fra taleregistrator kan ikke benyttes til andre formål enn undersøkelse av en ulykke eller et uhell hvor det er krav til rapportering, med mindre alle berørte besetningsmedlemmer gir samtykke til dette. (2) Opptak fra ferdskriver kan ikke benyttes til andre formål enn undersøkelse av en ulykke eller et uhell hvor det er krav til rapportering, unntatt når slike opptak blir: (i) Benyttet av luftfartsforetaket utelukkende til luftdyktighets- eller vedlikeholdsmessige formål; eller (ii) Anonymisert; eller (iii) Offentliggjort ifølge sikre prosedyrer. JAR-OPS (a) Terminologi Leie Termer brukt i dette avsnittet har følgende betydning: (1) Dry lease - Når et fly opereres under en leietakers AOC. (2) Wet lease - Når et fly opererer under en utleiers AOC. (3) JAA-luftfartsforetak - Et luftfartsforetak sertifisert under JAR-OPS Del 1 av et JAA-medlemsland. (b) Utleie av fly mellom JAA-luftfartsforetak (1) Wet lease-out. Et JAA-luftfartsforetak som stiller til rådighet et fly med komplett besetning til et annet JAAluftfartsforetak og selv beholder alle funksjoner og forpliktelser beskrevet i Kapittel C, forblir flyets operatør. (2) All utleie unntatt wet lease-out (i) Unntatt som bestemt i underavsnitt (b)(1) ovenfor, må et JAAluftfartsforetak som benytter et fly fra eller stiller et fly til rådighet for et annet JAAluftfartsforetak, på forhånd innhente godkjenning for virksomheten fra sin respektive luftfartsmyndighet. Ethvert vilkår som er del av denne godkjenningen må inkluderes i leieavtalen. (1) The cockpit voice recorder recordings may not be used for purposes other than for the investigation of an accident or incident subject to mandatory reporting except with the consent of all crew members concerned. (2) The flight data recorder recordings may not be used for purposes other than for the investigation of an accident or incident subject to mandatory reporting except when such records are: (i) Used by the operator for airworthiness or maintenance purposes only; or (ii) De-identified; or (iii) Disclosed under secure procedures. JAR-OPS (a) Terminology Leasing Terms used in this paragraph have the following meaning: (1) Dry lease - Is when the aeroplane is operated under the AOC of the lessee. (2) Wet lease - Is when the aeroplane is operated under the AOC of the lessor. (3) JAA operator - An operator certificated under JAR-OPS Part 1 by one of the JAA Member States. (b) Leasing of aeroplanes between JAA operators (1) Wet lease-out. A JAA operator providing an aeroplane and complete crew to another JAA operator, and retaining all the functions and responsibilities prescribed in Subpart C, shall remain the operator of the aeroplane. (2) All leases except wet lease-out (i) Except as provided by subparagraph (b)(1) above, a JAA operator utilising an aeroplane from, or providing it to, another JAA operator, must obtain prior approval for the operation from his respective Authority. Any conditions which are part of this approval must be included in the lease agreement. 1-B

19 (ii) De delene av leieavtaler som er godkjent av luftfartsmyndigheten, unntatt leieavtaler som omhandler et fly med komplett besetning og det ikke er planer om å overføre funksjoner og forpliktelser, skal alle betraktes, med hensyn til det leide fly, som endringer av den AOC som flygingene skal opereres under. (c) Leie av fly mellom et JAA-luftfartsforetak og en hvilken som helst selvstendig virksomhet som ikke er et JAA-luftfartsforetak (1) Dry lease-in (i) Et JAA-luftfartsforetak kan ikke ha fly på dry lease-in fra et selvstendig foretak som ikke er et JAA luftfartsforetak, med mindre dette er godkjent av luftfartsmyndigheten. Ethvert vilkår som er en del av denne godkjenningen må inkluderes i leieavtalen. (ii) Et JAA-luftfartsforetak skal for fly som er på dry lease-in, sikre at alle avvik fra kravene angitt i Kapittel K, L, og/eller JAR-26, meddeles til og blir akseptert av luftfartsmyndigheten. (2) Wet lease-in (i) Et JAA-luftfartsforetak kan ikke ha fly på wet lease-in fra et selvstendig foretak som ikke er et JAA luftfartsforetak, med mindre dette er godkjent av luftfartsmyndigheten. (ii) For fly som er på wet lease-in, skal et JAA-luftfartsforetak forsikre seg om at: (A) Utleierens sikkerhetsstandarder med hensyn til vedlikehold og operasjon tilsvarer JARer; (B) Utleieren er et luftfartsforetak som er innehaver av en AOC utstedt av en stat som er signatarmakt til Chicagokonvensjonen: (C) Flyet har et standard luftdyktighetsbevis utstedt i overensstemmelse med ICAO Anneks 8. Standard luftdyktighetsbevis utstedt av et JAA-medlemsland som ikke er det landet som er ansvarlig for utstedelse av AOC, aksepteres når de er utstedt i overensstemmelse med JAR-21; og (ii) Those elements of lease agreements which are approved by the Authority, other than lease agreements in which an aeroplane and complete crew are involved and no transfer of functions and responsibilities is intended, are all to be regarded, with respect to the leased aeroplane, as variations of the AOC under which the flights will be operated. (c) Leasing of aeroplanes between a JAA operator and any entity other than a JAA operator (1) Dry lease-in (i) A JAA operator shall not dry lease-in an aeroplane from an entity other than a JAA operator, unless approved by the Authority. Any conditions which are part of this approval must be included in the lease agreement. (ii) A JAA operator shall ensure that, with regard to aeroplanes that are dry leased-in, any differences from the requirements prescribed in Subparts K, L, and/or JAR-26, are notified to and are acceptable to the Authority. (2) Wet lease-in (i) A JAA operator shall not wet lease-in an aeroplane from an entity other than a JAA operator without the approval of the Authority. (ii) A JAA operator shall ensure that, with regard to aeroplanes that are wet leased-in: (A) The safety standards of the lessor with respect to maintenance and operation are equivalent to JARs; (B) The lessor is an operator holding an AOC issued by a State which is a signatory to the Chicago Convention: (C) The aeroplane has a standard Certificate of Airworthiness issued in accordance with ICAO Annex 8. Standard Certificates of Airworthiness issued by a JAA Member State other than the State responsible for issuing the AOC, will be accepted when issued in accordance with JAR-21; and 1-B

20 (D) Et hvilket som helst JAAkrav gjort gjeldende av leietakerens luftfartsmyndighet er oppfylt. (3) Dry lease-out (i) Et JAA-luftfartsforetak kan ha fly på dry lease-out for benyttelse til ervervsmessig lufttransport hos et hvilket som helst luftfartsforetak fra et land som er signatarmakt til Chicagokonvensjonen, forutsatt at følgende vilkår er tilfredsstilt: (A) Luftfartsmyndigheten har unntatt JAA-luftfartsforetaket fra relevante bestemmelser i JAR-OPS Del 1 og, etter at reguleringsmyndigheten i den andre staten skriftlig har akseptert ansvar for overvåkning av vedlikeholdet og driften av flyet, har fjernet flyet fra sitt AOC; og (B) Flyet blir vedlikeholdt ifølge et godkjent vedlikeholdsprogram. (4) Wet lease-out. Et JAA-luftfartsforetak som stiller til rådighet et fly med full besetning til et annet selvstendig foretak og selv beholder de funksjoner og forpliktelser som er beskrevet i Kapittel C, forblir flyets operatør. (d) Leie av fly på kort varsel. Under omstendigheter hvor et JAA-luftfartsforetak står overfor et umiddelbart, presserende og uforutsett behov for et erstatningsfly, kan godkjenningen som kreves i underavsnitt (c)(2)(i) ovenfor anses som gitt, forutsatt at: (1) Utleier er et luftfartsforetak som er innehaver av et AOC utstedt av et land som er signatarmakt til Chicagokonvensjonen; og (2) Leieperioden ikke overskrider 5 sammenhengende dager; og (3) Luftfartsmyndigheten umiddelbart blir underrettet om at luftfartsforetaket anvender denne bestemmelsen. (D) Any JAA requirement made applicable by the lessee's Authority is complied with. (3) Dry lease-out (i) A JAA operator may dry leaseout an aeroplane for the purpose of commercial air transportation to any operator of a State which is signatory to the Chicago Convention provided that the following conditions are met: (A) The Authority has exempted the JAA operator from the relevant provisions of JAR-OPS Part 1 and, after the foreign regulatory authority has accepted responsibility in writing for surveillance of the maintenance and operation of the aeroplane(s), has removed the aeroplane from its AOC; and (B) The aeroplane is maintained according to an approved maintenance programme. (4) Wet lease-out. A JAA operator providing an aeroplane and complete crew to another entity and retaining all the functions and responsibilities prescribed in Subpart C, shall remain the operator of the aeroplane. (d) Leasing of aeroplanes at short notice. In circumstances where a JAA operator is faced with an immediate, urgent and unforeseen need for a replacement aeroplane, the approval required by sub-paragraph (c)(2)(i) above may be deemed to have been given, provided that: (1) The lessor is an operator holding an AOC issued by a State which is a signatory to the Chicago Convention; and (2) The lease-in period does not exceed 5 consecutive days; and (3) The Authority is immediately notified of the use of this provision. JAR-OPS Blank JAR-OPS Intentionally blank 1-B

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

KAPITTEL M - VEDLIKEHOLD AV FLY

KAPITTEL M - VEDLIKEHOLD AV FLY KAPITTEL M - VEDLIKEHOLD AV FLY JAR-OPS 1.875 Generelt (Se IEM OPS 1.875) JAR-OPS 1.875 General (See IEM OPS 1.875) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med mindre det er vedlikeholdt og godkjent

Detaljer

KAPITTEL C - GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK

KAPITTEL C - GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK KAPITTEL C - GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK JAR-OPS 1.175 Generelle bestemmelser for sertifisering (AOC) JAR-OPS 1.175 General rules for Air Operator Certification Merknad 1: Vedlegg 1 til

Detaljer

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR JAR-OPS 3.845 Generell innledning (Se IEM OPS 3.845) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes med mindre det kommunikasjons- og navigasjonsutstyret

Detaljer

KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR JAR-OPS 1.845 Generell innledning (Se IEM OPS 1.845) JAR-OPS 1.845 General introduction (See IEM OPS 1.845) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging

Detaljer

KAPITTEL C GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK

KAPITTEL C GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK KAPITTEL C GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK JAR-OPS 3.175 Generelle bestemmelser for sertifisering (AOC) Note 1: Vedlegg 1 til dette kapittel spesifiserer innholdet og vilkårene for en AOC.

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

KAPITTEL N - FLYGEBESETNING

KAPITTEL N - FLYGEBESETNING KAPITTEL N - FLYGEBESETNING Merknad: Det refereres til JAR-FCL i dette kapittelet. Der dette forekommer må man merke seg at inntil JAR-FCL er implementert, er det de tilsvarende nasjonale forskrifter som

Detaljer

KAPITTEL R TRANSPORT AV FARLIG GODS MED LUFTFARTØY

KAPITTEL R TRANSPORT AV FARLIG GODS MED LUFTFARTØY KAPITTEL R TRANSPORT AV FARLIG GODS MED LUFTFARTØY JAR-OPS 3.1150 Terminologi (a) Uttrykk benyttet i dette kapittel har følgende betydninger: (1) Akseptsjekkliste. Et dokument som benyttes for å kontrollere

Detaljer

Innføring av Management System gjennom forordning 965/2012 (EASA OPS)

Innføring av Management System gjennom forordning 965/2012 (EASA OPS) Innføring av Management System gjennom forordning 965/2012 (EASA OPS) Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

KAPITTEL O - KABINBESETNING

KAPITTEL O - KABINBESETNING KAPITTEL O - KABINBESETNING JAR-OPS 1.988 (Se IEM OPS 1.988) Anvendelse JAR-OPS 1.988 (See IEM OPS 1.988) Applicability (a) Et kabinbesetningsmedlem er en person som er utpekt av luftfartsforetaket til

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Nr. 59/350 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 8/2008. av 11. desember 2007

Nr. 59/350 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 8/2008. av 11. desember 2007 Nr. 59/350 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2013 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 8/2008 2013/EØS/59/14 av 11. desember 2007 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 med hensyn

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

ENR 1.4 ATS Luftromsklassifisering ENR 1.4 ATS Airspace Classification

ENR 1.4 ATS Luftromsklassifisering ENR 1.4 ATS Airspace Classification AIP NORGE / NORWAY ENR 1.4-1 ENR 1.4 ATS Luftromsklassifisering ENR 1.4 ATS Airspace lassification 1 Luftromsklassifisering 1 lassification of airspaces Innen norske FIR/UIR er luftrommet inndelt i 5 klassifiseringer

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget Nummer Dokument navn Dokument Beskrivelse Ansvarlig 0. Basis dokumenter 0.1 0.1_Dokument_Oversikt.doc Dette dokumentet Oversikt over dokumenter 0.2 0.2_Definisjon_Modell.doc Definisjon av et modellfly

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1899/2006. av 12.

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1899/2006. av 12. Nr. 35/377 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1899/2006 2011/EØS/35/58 av 12. desember 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative

Detaljer

Status i arbeidet med nytt EASA-regelverk

Status i arbeidet med nytt EASA-regelverk Status i arbeidet med nytt EASA-regelverk Hva er EASA? European Aviation Safety Agency EUs flysikkerhets byrå (ekspertorgan innen sivil luftfart) Målsetting: Høyt og standardisert sikkerhetsnivå innen

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1 INFORMASJON TIL OMBORDVÆRENDE PERSONER: Fartøysjefen skal sørge for at besetningsmedlemmer og passasjerer er gjort kjent med plassering og bruk av: Sikkerhetsbelter Nødutganger Redningsvester, hvis medføring

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

KAPITTEL K INSTRUMENTER OG UTSTYR

KAPITTEL K INSTRUMENTER OG UTSTYR KAPITTEL K INSTRUMENTER OG UTSTYR JAR-OPS 3.630 Generell innledning (Se IEM OPS 3.630) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes med mindre instrumentene og utstyret som kreves i

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

KAPITTEL K INSTRUMENTER OG UTSTYR

KAPITTEL K INSTRUMENTER OG UTSTYR KAPITTEL K INSTRUMENTER OG UTSTYR JAR-OPS 3.630 Generell innledning (Se IEM OPS 3.630) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes med mindre instrumentene og utstyret som kreves i

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Sanksjoner og tiltak mot Iran

Sanksjoner og tiltak mot Iran Sanksjoner og tiltak mot Iran En oversikt over hvordan dette berører skipets forsikringer Sjørettsforeningen, 14. mars 2011 Kjetil Eivindstad, Gard AS Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

KAPITTEL J MASSE OG BALANSE

KAPITTEL J MASSE OG BALANSE KAPITTEL J MASSE OG BALANSE JAR-OPS 3.605 Generelt (Se vedlegg 1 til JAR- OPS 3.605) JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at helikopterets lasting,

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman GE Healthcare - Medical Diagnostics QA R&D GCP & Pharmacovigilance 4 GCP/PV Auditors i Oslo Ansvarlig for GCP audits i Europa,

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

KAPITTEL P HÅNDBØKER, LOGGER OG REGISTRERINGER

KAPITTEL P HÅNDBØKER, LOGGER OG REGISTRERINGER KAPITTEL P HÅNDBØKER, LOGGER OG REGISTRERINGER JAR-OPS 3.1040 Generelle regler for operasjonsmanualer Et luftfartsforetak skal sikre at operasjonsmanualen inneholder alle instruksjoner og informasjon som

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS BSL JAR FCL 1, SEKSJON 1 1 - A - 1 KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS JAR-FCL 1.001 Definisjoner og forkortelser JAR FCL 1.001 Definitions and Abbreviations (Se IEM FCL 1.001) (See

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Cardiovascular system An accumulation of risk factors (smoking, family history, lipid abnormalities, hypertension,

Detaljer

Multiconsult ASA Articles of association

Multiconsult ASA Articles of association Multiconsult ASA Articles of association (last amended 22 June 2015) The business name of the company is Multiconsult ASA. The company is a public limited liability company. 1 The registered office of

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

Bruk av MEL og Rectification Interval Extension

Bruk av MEL og Rectification Interval Extension Bruk av MEL og Rectification Interval Extension Gunnar Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Kilder EU 965/2012 (Air Operations Regulation), Part ORO.MLR EASA getting to grips with MMEL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR

KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR JAR-OPS 1.630 Generell innledning (Se IEM OPS 1.630) JAR-OPS 1.630 General introduction (See IEM OPS 1.630) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes

Detaljer

Part NCO Non commercial other than complex

Part NCO Non commercial other than complex Part NCO Non commercial other than complex Luftfartstilsynet Thomas Hytten Seksjonssjef allmennflyseksjon Agenda Definisjon Oppbygging Implementering og fremdrift Forskjeller fra nasjonalt regelverk Spørsmål

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR

KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR JAR-OPS 1.630 (Se IEM OPS 1.630) Generell innledning JAR-OPS 1.630 (See IEM OPS 1.630) General introduction (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer

Elektroniske pasientjournaler

Elektroniske pasientjournaler Elektroniske pasientjournaler - til glede og besvær Oslo 6. desember 2007 Pål Magnus Nordby CRA Manager AstraZeneca AS Agenda Bakgrunn Journalinnsyn i praksis FDA part 11 Regulering av klinisk utprøving

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS BSL JAR FCL 1, SEKSJON 1 1 A 1 KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS JAR-FCL 1.001 Definisjoner og forkortelser JAR FCL 1.001 Definitions and Abbreviations (Se IEM FCL 1.001) (See IEM

Detaljer

Barns personvern spesielt samtykke til behandling av personopplysninger

Barns personvern spesielt samtykke til behandling av personopplysninger Barns personvern spesielt samtykke til behandling av personopplysninger Oversikt over foredraget Spesielle utfordringer med barns personvern Gjeldende rett om samtykke til behandling av barns personopplysninger

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

JAR FCL 1.420 Kontrollanter - formål JAR FCL 1.420 Examiners Purposes. (a) Flygekontrollant - fly (FE(A)). (a) Flight examiner aeroplane (FE(A)).

JAR FCL 1.420 Kontrollanter - formål JAR FCL 1.420 Examiners Purposes. (a) Flygekontrollant - fly (FE(A)). (a) Flight examiner aeroplane (FE(A)). KAPITTEL I - KONTROLLANTER (FLY) SUBPART I EXAMINERS (AEROPLANE) JAR FCL 1.420 Kontrollanter - formål JAR FCL 1.420 Examiners Purposes Det finnes 6 kontrollantroller: Six roles of an examiner are recognised:

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer