KAPITTEL B - GENERELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL B - GENERELT"

Transkript

1 SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS Generelt JAR-OPS General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med JAR-OPS Del 1. [For operasjon av fly i ytelsesklasse B; lempede krav er å finne i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.005(a). ] (b) Et luftfartsforetak skal oppfylle kravene i JAR- 26 som gjelder fly benyttet i ervervsmessig lufttransport. Inntil formell godkjenning av JAR-26, skal gjeldende nasjonale luftfartsbestemmelser anvendes. (c) Hvert enkelt fly skal opereres i overensstemmelse med dets luftdyktighetsbevis og innenfor de godkjente begrensninger som forefinnes i flygehåndboken. (d) Taxi- og medisinsk nødhjelpstjeneste med fly (EMS) skal drives i overensstemmelse med kravene i JAR-OPS Del 1, med unntak av de avvik som finnes i Kapittel Q, henholdsvis Vedlegg A og B. (e) Alle syntetiske treningsenheter (Synthetic Training Devices - STD), slik som flysimulatorer eller flytreningsenheter (Flight Training Devices - FTD), som erstatter et fly i trenings- og/eller kontrollhensikt, skal være kvalifisert i samsvar med JAR-STD-kravene og brukergodkjent av myndighetene for de øvelsene som skal gjennomføres. (a) An operator shall not operate an aeroplane for the purpose of commercial air transportation other than in accordance with JAR OPS Part 1. [For operations of Performance Class B aeroplanes; alleviated requirements, can be found in Appendix 1 to JAR-OPS 1.005(a).] (b) An operator shall comply with the requirements in JAR-26 applicable to aeroplanes operated for the purpose of commercial air transportation. Until formal adoption of JAR-26, current national aviation regulations will apply. (c) Each aeroplane shall be operated in compliance with the terms of its Certificate of Airworthiness and within the approved limitations contained in its Aeroplane Flight Manual. (d) Air Taxi and Aeroplane Emergency Medical Service (EMS) operations shall be conducted in accordance with the requirements contained in JAR- OPS Part 1 except for the variations contained in Subpart Q, Appendices A and B respectively. (e) All Synthetic Training Devices (STD), such as Flight Simulators or Flight Training Devices (FTD), replacing an aeroplane for training andlor checking purposes are to be qualified in accordance with JAR- STD requirements and user approved by the Authority for the exercises to be conducted. [ Amdt. 3, ; Endr. 5, ] [ Amdt. 3, ; Amdt. 5, ] JAR-OPS Unntak JAR-OPS Exemptions Luftfartsmyndigheten kan unntaksvis og midlertidig gi dispensasjon fra bestemmelsene i JAR-OPS Del 1 når den har forvisset seg om at det foreligger et reelt behov, og ethvert tilleggsvilkår som luftfartsmyndigheten anser nødvendig for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i det spesielle tilfellet blir overholdt. The Authority may exceptionally and temporarily grant an exemption from the provisions of JAR-OPS Part 1 when satisfied that there is a need and subject to compliance with any supplementary condition the Authority considers necessary in order to ensure an acceptable level of safety in the particular case. JAR-OPS Operative påbud JAR-OPS Operational Directives (a) Luftfartsmyndigheten kan gjennom et operativt påbud bestemme at en operasjon skal forbys, begrenses eller underlegges bestemte vilkår av hensyn til sikkerheten. (a) The Authority may direct by means of an Operational Directive that an operation shall be prohibited, limited or subject to certain conditions, in the interests of safe operations. (b) Operative påbud angir: (b) Operational Directives state: 1-B

2 (1) Årsaken for utstedelse; (1) The reason for issue; (2) Anvendelse og varighet; og (2) Applicability and duration; and (3) Tiltak som kreves gjennomført av luftfartsforetaket(ene). (c) Operative påbud kommer som tillegg til bestemmelsene i JAR-OPS Del 1. (3) Action required by the operator(s). (c) Operational Directives are supplementary to the provisions of JAR-OPS Part 1. JAR-OPS Lover, bestemmelser og prosedyrer - Luftfarts- foretakets ansvar JAR-OPS Laws, Regulations and Procedures - Operator's Responsibilities (a) Et luftfartsforetak må sikre at: (a) An operator must ensure that: (1) Alle ansatte gjøres oppmerksom på at de skal følge de lover, bestemmelser og prosedyrer som gjelder for de stater hvor virksomheten utøves og som angår utøvelsen av deres tjeneste; og (2) Alle besetningsmedlemmer er innforstått med lover, bestemmelser og prosedyrer som angår utøvelsen av deres tjeneste. (1) All employees are made aware that they shall comply with the laws, regulations and procedures of those States in which operations are conducted and which are pertinent to the performance of their duties; and (2) All crew members are familiar with the laws, regulations and procedures pertinent to the performance of their duties. JAR-OPS Felles språk JAR-OPS Common Language (a) Et luftfartsforetak må forsikre seg om at alle besetningsmedlemmer er i stand til kommunisere på et felles språk. (b) Et luftfartsforetak må forsikre seg om at alt driftspersonell er i stand til å forstå språket som brukes i de delene av driftshåndboken som angår deres oppgaver og ansvarsområde. (a) An operator must ensure that all crew members can communicate in a common language. (b) An operator must ensure that all operations personnel are able to understand the language in which those parts of the Operations Manual which pertain to their duties and responsibilities are written. JAR-OPS Minimum utstyrsliste - Luftfartsforetakets ansvar (a) Et luftfartsforetak skal for hvert enkelt fly fastsette en minimum utstyrsliste (MEL) godkjent av luftfartsmyndigheten. Denne skal baseres på, men ikke være mindre restriktiv enn, den relevante grunnleggende minimum utstyrslisten (MMEL) (dersom en slik eksisterer) som luftfartsmyndigheten har akseptert. (b) Et luftfartsforetak skal ikke operere fly på annen måte enn i overensstemmelse med MEL, med mindre dette er tillatt av luftfartsmyndigheten. Slik tillatelse skal under ingen omstendighet omfatte operasjoner utenfor begrensninger gitt i MMEL. JAR-OPS Minimum Equipment Lists - Operator's Responsibilities (a) An operator shall establish, for each aeroplane, a Minimum Equipment List (MEL) approved by the Authority. This shall be based upon, but no less restrictive than, the relevant Master Minimum Equipment List (MMEL) (if this exists) accepted by the Authority. (b) An operator shall not operate an aeroplane other than in accordance with the MEL unless permitted by the Authority. Any such permission will in no circumstances permit operation outside the constraints of the MMEL. JAR-OPS Kvalitetssystem (Se AMC OPS og IEM OPS 1.035) JAR-OPS Quality system (See AMC OPS and IEM OPS 1.035) (a) Et luftfartsforetak skal opprette ett (1) (a) An operator shall establish one Quality System and 1-B

3 kvalitetssystem og utpeke en (1) kvalitetssjef som skal overvåke etterlevelse og tilstrekkelighet av prosedyrene som kreves for en sikker driftspraksis og for luftdyktige fly. Overvåkning av etterlevelse må omfatte et system for tilbakemelding til ansvarlig leder (Se også JAR- OPS 1.175(h)) for å sikre nødvendige korrigerende tiltak. (b) Kvalitetssystemet må omfatte et kvalitetssikringsprogram som inneholder prosedyrer utformet for å sikre at all operativ drift blir gjennomført i overensstemmelse med alle gjeldende krav, normer og prosedyrer. (c) Kvalitetssystemet og kvalitetssjefen må aksepteres av luftfartsmyndigheten. (d) Kvalitetssystemet må beskrives i relevant dokumentasjon. (e) Til tross for underpunkt (a) ovenfor, kan luftfartsmyndigheten akseptere at det utnevnes to kvalitetssjefer, en for flyoperasjoner og en for teknisk vedlikehold, forutsatt at luftfartsforetaket har utpekt en koordinerende kvalitetsstyringsenhet som skal sikre at det finnes et ensartet kvalitetssystem for hele luftfartsforetaket. designate one Quality Manager to monitor compliance with, and the adequacy of, procedures required to ensure safe operational practices and airworthy aeroplanes. Compliance monitoring must include a feed-back system to the Accountable Manager (See also JAR-OPS 1.175(h)) to ensure corrective action as necessary. (b) The Quality System must include a Quality Assurance Programme that contains procedures designed to verify that all operations are being conducted in accordance with all applicable requirements, standards and procedures. (c) The Quality System and the Quality Manager must be acceptable to the Authority. (d) The quality system must be described in relevant documentation. (e) Notwithstanding sub-paragraph (a) above, the Authority may accept the nomination of two Quality Managers, one for operations and one for maintenance, provided that the operator has designated one Quality Management Unit to ensure that the Quality System is applied uniformly throughout the entire operation. [Endr. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Ulykkesforebyggendeog flysikkerhetsprogram (Se IEM OPS 1.037) (a) Et luftfartsforetak skal etablere et ulykkesforebyggende- og flysikkerhetsprogram som kan integreres med kvalitetssystemet, inkludert: (1) Programmer for å oppnå og vedlikeholde risikooppmerksomhet hos alle personer involvert i operativ drift; og (2) Et opplegg for rapportering av hendelser som gjør det mulig å kontrollere og vurdere relevante uhells- og ulykkesrapporter, for å kunne identifisere negative trender eller påpeke svakheter for å fremme flysikkerhet. Opplegget skal beskytte identiteten til den som rapporterer og skal også sikre mulighet for anonym rapportering (Se ACJ OPS 1.037(a)(2).); og (3) Evaluering av relevant informasjon relatert til ulykker og uhell, og kunngjøring av relevant informasjon, men ikke fordeling av skyld, og (4) Fra 1. januar 2005, et flyge-data overvåkings program for luftfartøyer som overskrider kg MCTOM. Flyge Data Overvåking (FDM) innebærer den forebyggende bruk av digitale flyge-data fra rutineoperasjoner for å bedre flysikkerheten. Flyge-data overvåkingsprogrammet skal ikke benyttes til straffeforfølgning og skal inneholde tilstrekkelige foranstaltninger for å beskytte kilden(e) for dataene. (Se JAR-OPS Accident prevention and flight safety programme (See IEM OPS 1.037) (a) An operator shall establish an accident prevention and flight safety programme, which may be integrated with the Quality System, including: (1) Programmes to achieve and maintain risk awareness by all persons involved in operations; and [(2) An occurrence reporting scheme to enable the collation and assessment of relevant incident and accident reports in order to identify adverse trends or to address deficiencies in the interests of flight safety. The scheme shall protect the identity of the reporter and include the possibility that reports may be submitted anonymously (See ACJ OPS 1.037(a)(2).); and] [(3)] Evaluation of relevant information relating to incidents and accidents and the promulgation of related information[, but not the attribution of blame; and] [(4) From 1 January 2005, a flight data monitoring programme for those aeroplanes in excess of kg MCTOM. Flight Data Monitoring (FDM) is the proactive use of digital flight data from routine operations to improve aviation safety. The flight data monitoring programme shall be non-punitive and contain adequate safeguards to protect the source(s) of the data. (See ACJ OPS (a)(4)); and] 1-B

4 ACJ OPS (a) (4)), og (5) Utnevnelse av en person som skal være ansvarlig leder for programmet. (b) Ansvaret for forslag til korrigeringstiltak som følge av ulykkesforebyggende- og flysikkerhetsprogrammet ligger hos den personen som er ansvarlig leder for programmet. (c) Effektiviteten av endringer som følge av forslag til korrigeringstiltak identifisert av ulykkesforebyggendeog flysikkerhetsprogrammet, skal overvåkes av kvalitetssjefen. [(5) The appointment of a person accountable for managing the programme.] [(b) Proposals for corrective action resulting from the accident prevention and flight safety programme shall be the responsibility of the person accountable for managing the programme. (c) The effectiveness of changes resulting from proposals for corrective action identified by the accident and flight safety programme shall be monitored by the Quality Manager.] Endr. 1, ; Endr. 3, , Endr. 7, [Ch. 1, ; Amdt. 3, ; Amnd. 7, ] JAR-OPS ut over minstekravet Besetningsmedlemmer JAR-OPS members Additional crew Et luftfartsforetak skal sikre at besetningsmedlemmer som ikke er påkrevde flyge- eller kabinbesetningsmedlemmer, også skal være opplært og kompetent innen sine respektive ansvarsområder. An operator shall ensure that crew members who are not required flight or cabin crew members, have also been trained in, and are proficient to perform, their assigned duties. JAR-OPS Blank JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS søk og redning Informasjon vedrørende JAR-OPS information Search and rescue Et luftfartsforetak skal forsikre seg om at informasjon av vesentlig betydning for den påtenkte flygingen, og som gjelder søk- og redningstjenester, er lett tilgjengelig i førerkabinen. An operator shall ensure that essential information pertinent to the intended flight concerning search and rescue services is easily accessible on the flight deck. [Endr. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Informasjon om medbrakt nød- og overlevelsesutstyr Et luftfartsforetak skal sikre at det i alle foretakets fly finnes lister med informasjon om nød- og overlevelsesutstyret ombord, som uten forsinkelse skal kunne meddeles redningssentraler. Denne informasjonen skal omfatte, der det er relevant, antall, type og farge på redningsflåter og pyrotekniske signaler, opplysninger om medisinske nødforsyninger, vannforsyning, samt type av og frekvenser på bærbart nødradioutstyr. JAR-OPS Information on emergency and survival equipment carried An operator shall ensure that there are available for immediate communication to rescue coordination centres, lists containing information on the emergency and survival equipment carried on board all of his aeroplanes. The information shall include, as applicable, the number, colour and type of life-rafts and pyrotechnics, details of emergency medical supplies, water supplies and the type and frequencies of emergency portable radio equipment. JAR-OPS Nødlanding på vann JAR-OPS Ditching Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som er godkjent for mer enn 30 passasjerseter på flyginger over vann i større avstand fra landområder som er egnet for nødlanding enn det korteste av 120 minutter ved marsjhastighet eller 400 nautiske mil, med mindre flyet An operator shall not operate an aeroplane with an approved passenger seating configuration of more than 30 passengers on over water flights at a distance from land suitable for making an emergency landing, greater than 120 minutes at cruising speed, or 400 nautical 1-B

5 oppfyller kravene som gjelder for nødlanding på vann beskrevet i gjeldende luftdyktighetsforskrift. miles, whichever is the lesser, unless the aeroplane complies with the ditching requirements prescribed in the applicable airworthiness code. JAR-OPS og krigsmateriell Transport av krigsvåpen JAR-OPS Carriage of weapons of war and munitions of war (a) Et luftfartsforetak skal ikke transportere krigsvåpen og krigsmateriell med fly med mindre godkjenning for dette er gitt av alle berørte stater. (b) Et luftfartsforetak skal sikre at krigsvåpen og krigsmateriell er: (1) Lastet på et sted i flyet som ikke er tilgjengelig for passasjerer under flyging; og (2) I tilfelle av skytevåpen, at disse ikke er ladd, med mindre det før påbegynnelse av flygingen er innhentet godkjenning fra alle berørte stater til at krigsvåpen og krigsmateriell kan medføres under omstendigheter som helt eller delvis er forskjellig fra de som er angitt i dette underavsnittet. (c) Et luftfartsforetak skal forsikre seg om at fartøysjefen før en flyging påbegynnes er underrettet og gitt nærmere opplysninger om krigsvåpen og krigsmateriell som skal medføres, samt deres plassering ombord. (a) An operator shall not transport weapons of war and munitions of war by air unless an approval to do so has been granted by all States concerned. (b) An operator shall ensure that weapons of war and munitions of war are: (1) Stowed in the aeroplane in a place which is inaccessible to passengers during flight; and (2) In the case of firearms, unloaded, unless, before the commencement of the flight, approval has been granted by all States concerned that such weapons of war and munitions of war may be carried in circumstances that differ in part or in total from those indicated in this sub-paragraph. (c) An operator shall ensure that the commander is notified before a flight begins of the details and location on board the aeroplane of any weapons of war and munitions of war intended to be carried. [Endr. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Transport av sportsvåpen og ammunisjon [(Se IEM OPS 1.070)] (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at enhver planlagt lufttransport av sportsvåpen blir innrapportert til foretaket. (b) Et luftfartsforetak som aksepterer transport av sportsvåpen, skal forsikre seg om at de er: (1) Lastet i flyet på et sted som er utilgjengelig for passasjerer under flyging, med mindre luftfartsmyndigheten har fastslått at dette er ugjennomførlig og har akseptert at andre prosedyrer kan anvendes; og (2) At skytevåpen eller andre våpen som kan inneholde ammunisjon ikke er ladd. (c) Ammunisjon til sportsvåpen kan medbringes i passasjerenes innsjekkede baggasje, underlagt visse begrensninger i overensstemmelse med de tekniske forskriftene (se JAR-OPS (b)(5)) spesifisert i JAR-OPS (a)(14). JAR-OPS Carriage of sporting weapons and ammunition [(See IEM OPS 1.070)] (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that any sporting weapons intended to be carried by air are reported to him. (b) An operator accepting the carriage of sporting weapons shall ensure that they are: (1) Stowed in the aeroplane in a place which is inaccessible to passengers during flight unless the Authority has determined that compliance is impracticable and has accepted that other procedures might apply; and (2) In the case of firearms or other weapons that can contain ammunition, unloaded. (c) Ammunition for sporting weapons may be carried in passengers' checked baggage, subject to certain limitations, in accordance with the Technical Instructions (see JAR-OPS (b)(5)) as defined in JAR-OPS (a)(14). 1-B

6 JAR-OPS Befordring av personer JAR-OPS Method of carriage of persons (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen personer under flyging befinner seg i en del av flyet som ikke er beregnet på å være plass for personer, med mindre fartøysjefen har innvilget midlertidig adgang til en del av flyet: (1) I den hensikt å utføre tiltak som er nødvendig for sikkerheten til flyet, personer, dyr eller gods; eller (2) Hvor last eller materiell oppbevares, og som er slik konstruert at det er mulig for en person å få adgang under flyging. (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that no person is in any part of an aeroplane in flight which is not a part designed for the accommodation of persons unless temporary access has been granted by the commander to any part of the aeroplane: (1) For the purpose of taking action necessary for the safety of the aeroplane or of any person, animal or goods therein; or (2) In which cargo or stores are carried, being a part which is designed to enable a person to have access thereto while the aeroplane is in flight. [Endr. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Transport av farlig gods JAR-OPS Offering dangerous goods for transport by air Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen person tilbyr eller tar imot farlig gods for lufttransport med mindre denne personen er opplært, og godset er forskriftsmessig klassifisert, dokumentert, sertifisert, beskrevet, pakket, merket, forsynt med etikett og er i en tilstand som tillater transport som beskrevet i de tekniske forskriftene. An operator shall take all reasonable measures to ensure that no person offers or accepts dangerous goods for transport by air unless the person has been trained and the goods are properly classified, documented, certificated, described, packaged, marked, labelled and in a fit condition for transport as required by the Technical Instructions. [Endr. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Besetningens ansvar JAR-OPS Crew Responsibilities (a) Et besetningsmedlem er ansvarlig for korrekt utførelse av sine plikter som er: (a) A crew member shall be responsible for the proper execution of his duties that: (1) Relatert til flyets og ombordværendes sikkerhet; og (1) Are related to the safety of the aeroplane and its occupants; and (2) Beskrevet i instrukser og prosedyrer i driftshåndboken. (b) Et besetningsmedlem skal: (1) [Rapportere til fartøysjefen alle feil, mangler, funksjonssvikter eller defekter som han mener kan påvirke luftdyktigheten til eller sikker operasjon av flyet, inkludert nødsystemer.] [(2)]) Rapportere til fartøysjefen alle uhell som [ ] har, eller [kunne ha] satt [flysikkerheten] i fare; og [(3)] Bruke luftfartsforetakets skjema for rapportering [av hendelser] i samsvar med [JAR-OPS (a)(2)]. I alle slike tilfeller skal en kopi av rapporten(e) overbringes vedkommende fartøysjef. (2) Are specified in the instructions and procedures laid down in the Operations Manual. (b) A crew member shall: (1) Report to the commander any fault,failure, malfunction or defect which he believes may affect the airworthiness or safe operation of the aeroplane including emergency systems. (2) Report to the commander any incident that [ ] endangered, or [could] have endangered, [the safety of operation;] and [(3)] Make use of the operator s [occurrence] reporting schemes in accordance with [JAR-OPS 1.037(a)(2)]. In all such cases, a copy of the report(s) shall be communicated to the commander concerned. [(c) ) Ingenting i punkt (b) ovenfor skal forplikte et [(c) Nothing in paragraph (b) above shall oblige a crew 1-B

7 besetningsmedlem til å rapportere en hendelse som allerede er rapportert av et annet besetningsmedlem.] (d) Et besetningsmedlem skal ikke utføre tjeneste i et fly: (1) Under påvirkning av noe medikament som kan påvirke sansene på en måte som kan nedsette sikkerheten; member to report an occurrence which has already been reported by another crew member.] (d) A crew member shall not perform duties on an aeroplane: (1) While under the influence of any drug that may affect his faculties in a manner contrary to safety; (2) Før det har gått en viss tid etter dypvannsdykking; (2) Until a reasonable time period has elapsed after deep water diving; (3) Etter blodgivning, unntatt når det har gått en viss tid; (4) Dersom han er i tvil om han er i stand til å utføre sine tildelte oppgaver; eller (5) Dersom han vet eller mistenker at han lider av tretthet eller føler seg indisponert i en slik grad at flygingen kan settes i fare. [(e)] Et besetningsmedlem skal ikke: (1) Innta alkohol mindre enn 8 timer før det fastsatte fremmøtetidspunktet for flygetjeneste eller påbegynnelse av beredskap; (2) Påbegynne en flygetjenesteperiode med et alkoholinnhold i blodet på mer enn 0,2 promille; (3) Innta alkohol under flygetjenesteperioden eller under beredskap. [(f)] Fartøysjefen skal: (1) Være ansvarlig for sikkerheten [til alle besetningsmedlemmer, passasjerer og all last om bord, så snart han kommer om bord, inntil han forlater flyet ved slutten av flygingen; (3) Following blood donation except when a reasonable time period has elapsed; (4) If he is in any doubt of being able to accomplish his assigned duties; or (5) If he knows or suspects that he is suffering from fatigue, or feels unfit to the extent that the flight may be endangered. [(e)] A crew member shall not: (1) Consume alcohol less than 8 hours prior to the specified reporting time for flight duty or the commencement of standby; (2) Commence a flight duty period with a blood alcohol level in excess of 0 2 promille; (3) Consume alcohol during the flight duty period or whilst on standby. [(f)] The commander shall: (1) Be responsible for the [safety of all crew members, passengers and cargo on board, as soon as he arrives on board, until he leaves the aeroplane at the end of the flight; (2) Være ansvarlig for operasjon og sikkerhet på flyet fra første øyeblikk flyet er klart til å forflyttes med tanke på taksing før avgang inntil det øyeblikk det til slutt stopper når flygingen er slutt og motoren(e) som er brukt som hovedfremdriftsenhet, er slått av; (2) Be responsible for the operation and safety of the aeroplane from the moment the aeroplane is first ready to move for the purpose of taxiing prior to take-off until the moment it finally comes to rest at the end of the flight and the engine(s) used as primary propulsion units are shut down; (3) Ha myndighet til å gi enhver ordre han vurderer som nødvendig i den hensikt å sikre sikkerheten til flyet og personer eller eiendeler som blir fraktet i det;] (3) Have authority to give all commands he deems necessary for the purpose of securing the safety of the aeroplane and of persons or property carried therein;] (4) Ha myndighet til å sette på bakken en hvilken som helst person, eller enhver del av lasten, som etter hans mening kan representere en potensiell fare for flyets eller de ombordværendes sikkerhet; (4) Have authority to disembark any person, or any part of the cargo, which, in his opinion, may represent a potential hazard to the safety of the aeroplane or its occupants; 1-B

8 (5) Nekte en person adgang ombord i flyet dersom vedkommende synes å være under påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer i en slik grad at det er sannsynlig at sikkerheten til flyet eller de ombordværende settes i fare; (6) Ha rett til å nekte transport av uønskede passasjerer, utviste personer eller personer i varetekt, dersom befordring av disse innebærer noen risiko for flyets eller de ombordværendes sikkerhet; (7) Forsikre seg om at alle passasjerer er informert om lokalisering av nødutganger og plassering og bruk av relevant sikkerhets- og nødutstyr; (8) Forsikre seg om at alle operative prosedyrer og sjekklister følges i overensstemmelse med driftshåndboken; (9) Ikke tillate noe besetningsmedlem å utføre andre oppgaver under avgang, begynnende stigning, sluttinnlegg og landing enn de oppgaver som er nødvendige for en sikker operasjon av flyet; (5) Not allow a person to be carried in the aeroplane who appears to be under the influence of alcohol or drugs to the extent that the safety of the aeroplane or its occupants is likely to be endangered; (6) Have the right to refuse transportation of inadmissible passengers, deportees or persons in custody if their carriage poses any risk to the safety of the aeroplane or its occupants; (7) Ensure that all passengers are briefed on the location of emergency exits and the location and use of relevant safety and emergency equipment; (8) Ensure that all operational procedures and check lists are complied with in accordance with the Operations Manual; (9) Not permit any crew member to perform any activity during take-off, initial climb, final approach and landing except those duties required for the safe operation of the aeroplane; (10) Ikke tillate: (10) Not permit: (i) En ferdskriver å bli satt ut av funksjon, slått av eller slettet under flyging eller tillate registrerte data å bli slettet etter flyging i tilfelle av en ulykke eller et uhell som i følge bestemmelsene skal rapporteres; (ii) En taleregistrator å bli satt ut av funksjon eller slått av under flyging, med mindre han mener at de registrerte data, som ellers ville blitt slettet automatisk, burde bevares til bruk i etterforskning av et uhell eller en ulykke, og heller ikke tillate registrerte data å bli slettet manuelt under eller etter flygingen i tilfelle av en ulykke eller et uhell som i følge bestemmelsene skal rapporteres; (11) Avgjøre om han vil eller ikke vil akseptere et fly med feil eller mangler som tillates av CDL eller MEL; og (12) Forsikre seg om at om at inspeksjon før flyging er gjennomført. [(g)] Fartøysjefen eller hans stedfortreder skal, i en nødssituasjon som krever øyeblikkelig beslutning og handling, iverksette et hvilket som helst tiltak han måtte anse nødvendig under de rådende omstendigheter. I slike tilfeller kan han av sikkerhetshensyn avvike fra regler, operative prosedyrer og normale fremgangsmåter. (i) A flight data recorder to be disabled, switched off or erased during flight nor permit recorded data to be erased after flight in the event of an accident or an incident subject to mandatory reporting; (ii) A cockpit voice recorder to be disabled or switched off during flight unless he believes that the recorded data, which otherwise would be erased automatically, should be preserved for incident or accident investigation nor permit recorded data to be manually erased during or after flight in the event of an accident or an incident subject to mandatory reporting; (11) Decide whether or not to accept an aeroplane with unserviceabilities allowed by the CDL or MEL; and (12) Ensure that the pre-flight inspection has been carried out. [(g)] The commander or the pilot to whom conduct of the flight has been delegated shall, in an emergency situation that requires immediate decision and action, take any action he considers necessary under the circumstances. In such cases he may deviate from rules, operational procedures and methods in the interest of safety. [Endr. 1, ; Endr. 3, ] [Ch. 1, ; Amdt. 3, ] JAR-OPS myndighet Fartøysjefens JAR-OPS commander Authority of the Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at alle personer som transporteres i flyet adlyder alle lovlige befalinger gitt av fartøysjefen i den An operator shall take all reasonable measures to ensure that all persons carried in the aeroplane obey all lawful commands given by the commander for the 1-B

9 hensikt å sikre flyets, passasjerers eller eiendelers sikkerhet. purpose of securing the safety of the aeroplane and of persons or property carried therein. [Endr. 1, ; Endr. 3, ; Endr. 7, ] [Ch. 1, ; Amdt. 3, ; Amdt. 7, ] JAR-OPS Rettighet til å takse et fly [JAR-OPS Authority to taxy an aeroplane (a) En luftfartsmyndighet skal ta alle rimelige skritt for å sikre at et fly det har ansvar for, ikke blir takset på transportområdet på en flyplass av noen person annet enn et flygebesetningsmedlem, med mindre den personen, når han sitter ved kontrollspakene (1) Er blitt behørig autorisert av luftfartsforetaket eller en utnevnt agent og er kompetent til å; (i) takse flyet; (ii) bruke radiotelefonen, og (2) Har fått instruksjon i flyets oppbygning, ruter, tegn, merker, lys, kontrollsignaler for lufttrafikk og instruksjoner, uttrykksmåte og prosedyrer, og er i stand til å følge de operasjonelle standarder som er nødvendige for at flyet skal bevege seg trygt på flyplassen.] (a) An operator shall take all reasonable steps to ensure that an aeroplane in his charge is not taxied on the movement area of an aerodrome by a person other than a flight crew member, unless that person, seated at the controls: (1) Has been duly authorised by the operator or a designated agent and is competent to; (i) taxy the aeroplane; (ii) use the radio telephone; and (2) Has received instruction in respect of aerodrome layout, routes, signs, marking, lights, air traffic control signals and instructions, phraseology and procedures, and is able to conform to the operational standards required for safe aeroplane movement at the aerodrome.] [ Endr. 7, ] [ Amdt. 7, ] JAR-OPS Adgang til førerkabinen JAR-OPS Admission to flight deck (a) Et luftfartsforetak må sikre at ingen andre personer enn flygebesetningsmedlemmer som tjenestegjør på en flyging gis adgang til eller transporteres i førerkabinen med mindre angjeldende person: (1) Er et besetningsmedlem i utøvende tjeneste; (2) Er representant for den luftfartsmyndigheten som er ansvarlig for godkjenning, sertifisering eller inspeksjon, dersom dette er nødvendig for gjennomføringen av vedkommendes offisielle oppgaver; eller (3) Tillates av, og medbringes i overensstemmelse med, instrukser i driftshåndboken. (a) An operator must ensure that no person, other than a flight crew member assigned to a flight, is admitted to, or carried in, the flight deck unless that person is: (1) An operating crew member; (2) A representative of the Authority responsible for certification, licensing or inspection if this is required for the performance of his official duties; or (3) Permitted by, and carried in accordance with instructions contained in the Operations Manual. (b) Fartøysjefen skal sikre at: (b) The commander shall ensure that: (1) Adgang til førerkabinen av sikkerhetshensyn ikke forårsaker forstyrrelse og/eller griper forstyrrende inn i gjennomføringen av flygingen; og (2) Alle personer som oppholder seg i førerkabinen er gjort kjent med relevante sikkerhetsprosedyrer. (1) In the interests of safety, admission to the flight deck does not cause distraction and/or interfere with the flight's operation; and (2) All persons carried on the flight deck are made familiar with the relevant safety procedures. (c) Den endelig beslutning med hensyn til adgang (c) The final decision regarding the admission to 1-B

10 til førerkabinen skal være fartøysjefens ansvar. the flight deck shall be the responsibility of the commander. JAR-OPS Uautorisert befordring JAR-OPS Unauthorized carriage Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen personer skjuler seg eller skjuler last ombord i flyet. [Endr. 1, ] An operator shall take all reasonable measures to ensure that no person secretes himself or secretes cargo on board an aeroplane. [Ch. 1, ] JAR-OPS innretninger Bærbare elektroniske JAR-OPS devices Portable electronic Et luftfartsforetak skal ikke tillate noen person å benytte, og ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen personer om bord i et fly benytter bærbare elektroniske innretninger som kan ha negativ innvirkning på ytelsene til flyets systemer og utstyr. An operator shall not permit any person to use, and take all reasonable measures to ensure that no person does use, on board an aeroplane, a portable electronic device that can adversely affect the performance of the aeroplane's systems and equipment. [Endr. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS stoffer Alkohol og narkotiske JAR-OPS Alcohol and drugs Et luftfartsforetak skal ikke tillate noen person å komme inn i eller oppholde seg i, og ingen person skal gå inn i eller oppholde seg i, et fly når personen er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer i en slik grad at det kan true sikkerheten til flyet eller de ombordværende. An operator shall not permit any person to enter or be in, and no person shall enter or be in, an aeroplane when under the influence of alcohol or drugs to the extent that the safety of the aeroplane or its occupants is likely to be endangered. [Endr. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Trusler mot sikkerheten JAR-OPS Endangering safety (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen personer opptrer uforsvarlig eller uaktsomt, eller unnlater å handle: (1) På en slik måte at det truer flyets eller ombordværendes sikkerhet; (2) På en slik måte at det forårsaker eller medvirker til at et fly truer sikkerheten til personer eller eiendom. (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that no person recklessly or negligently acts or omits to act: (1) So as to endanger an aeroplane or person therein; (2) So as to cause or permit an aeroplane to endanger any person or property. [Endr. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Dokumenter som skal medbringes [(Se Vedlegg 1 til JAROPS1.125)] (a) Et luftfartsforetak skal sikre at følgende [ ] medbringes på hver flyging: JAR-OPS Documents to be carried [(See Appendix 1 to JAROPS1.125)] (a) An operator shall ensure that the following [ ] are carried on each flight: (1) Registreringsbevis[et]; (1) [The] Certificate of Registration; (2) Luftdyktighetsbevis[et]; (2) [The] Certificate of Airworthiness; (3) (3) Originalen eller en kopi av (3) The original or a copy of the Noise Certificate (if 1-B

11 miljødyktighetsbeviset (hvis relevant) [inkludert en engelsk oversettelse, der en slik er skaffet av luftfartsmyndigheten som er ansvarlig for utgivelsen av miljødyktighetsbeviset,] (4) [Originalen eller en kopi av] driftstillatelsen for luftfartsforetak (AOC); applicable) [including an English translation, where one has been provided by the Authority responsible for issuing the noise certificate;] (4) [The original or a copy of the] Air Operator Certificate; (5) Radiokonsesjonsbevis[et]; og (5) [The] Aircraft Radio Licence; and (6) [Originalen eller en kopi av] ansvarsforsikringsbeviset overfor tredjepart. (b) Ethvert flygebesetningsmedlem skal på alle flyginger medbringe gyldig flygebesetningssertifikat med de rettigheter som er relevante for flygingen. (6) [The original or a copy of the] Third party liability Insurance Certificate(s). (b) Each flight crew member shall, on each flight, carry a valid flight crew licence with appropriate rating(s) for the purpose of the flight. [Endr. 3, ; Endr. 7, ] [Amdt. 3, ; Amdt. 7, ] JAR-OPS medbringes Håndbøker som skal JAR-OPS Manuals to be carried (a) Et luftfartsforetak skal sikre at: (a) An operator shall ensure that: (1) De til enhver tid gjeldende delene av driftshåndboken som er relevante for besetningens plikter, er medbrakt på hver enkelt flyging; (2) De delene av driftshåndboken som er nødvendig for gjennomføring av en flyging, er lett tilgjengelig for besetningen ombord i flyet; og (3) Den til en hver tid gjeldende flygehåndboken medbringes i flyet med mindre luftfartsmyndigheten har akseptert at driftshåndboken beskrevet i JAR-OPS , Vedlegg 1, Del B, inneholder relevant informasjon for flyet. (1) The current parts of the Operations Manual relevant to the duties of the crew are carried on each flight; (2) Those parts of the Operations Manual which are required for the conduct of a flight are easily accessible to the crew on board the aeroplane; and (3) The current Aeroplane Flight Manual is carried in the aeroplane unless the Authority has accepted that the Operations Manual prescribed in JAR-OPS , Appendix 1, Part B contains relevant information for that aeroplane. JAR-OPS Tilleggsinformasjon og skjemaer som skal medbringes (a) Et luftfartsforetak skal sikre at, i tillegg til dokumentene og håndbøkene beskrevet i JAR-OPS og JAR-OPS 1.130, skal følgende informasjon og skjemaer, relevant for typen flygevirksomhet og operasjonsområde, medbringes på hver enkelt flyging: (1) Operativ flygeplan som minst inneholder informasjonen beskrevet i JAR-OPS ; (2) Teknisk loggbok for flyet som minst inneholder informasjonen beskrevet i JAR-OPS 1.915(a); (3) Detaljer vedrørende innlevert ATSreiseplan; (4) Relevant dokumentasjon fra NOTAM/- AIS-briefing; JAR-OPS Additional information and forms to be carried (a) An operator shall ensure that, in addition to the documents and manuals prescribed in JAR-OPS and JAR-OPS 1.130, the following information and forms, relevant to the type and area of operation, are carried on each flight: (1) Operational Flight Plan containing at least the information required in JAR-OPS ; (2) Aeroplane Technical Log containing at least the information required in JAR-OPS 1.915(a); (3) Details of the filed ATS flight plan; (4) Appropriate NOTAM/AIS briefing documentation; 1-B

12 (5) Relevant meteorologisk informasjon; (5) Appropriate meteorological information; (6) Vekt- og balansedokumentasjon som spesifisert i Kapittel J; (7) Melding om spesielle passasjerkategorier slik som sikkerhetspersonell, med mindre disse anses å være besetning, bevegelseshemmede personer, uønskede passasjerer, utviste personer eller personer i varetekt; (8) Melding om spesiell last inkludert farlig gods samt skriftlig informasjon til fartøysjefen som angitt i JAR-OPS (d); (9) Gjeldende kart, tabeller og tilhørende dokumenter som angitt i JAR-OPS 1.290(b)(7); (10) Enhver annen dokumentasjon som måtte kreves av statene som er berørt av flygingen, slik som fraktliste, passasjerliste osv.; og (11) Skjemaer i samsvar med rapporteringskrav fastsatt av luftfartsmyndigheten og luftfartsforetaket. (b) Luftfartsmyndigheten kan tillate at informasjonen angitt i underavsnitt (a) ovenfor, eller deler av denne, presenteres i en annen form enn på papir. En akseptabel standard med hensyn til tilgjengelighet, anvendelighet og pålitelighet må sikres. (6) Mass and balance documentation as specified in Subpart J; (7) Notification of special categories of passenger such as security personnel, if not considered as crew, handicapped persons, inadmissible passengers, deportees and persons in custody; (8) Notification of special loads including dangerous goods including written information to the commander as prescribed in JAR-OPS (d); (9) Current maps and charts and associated documents as prescribed in JAR-OPS 1.290(b)(7); (10) Any other documentation which may be required by the States concerned with this flight, such as cargo manifest, passenger manifest etc; and (11) Forms to comply with the reporting requirements of the Authority and the operator. (b) The Authority may permit the information detailed in sub-paragraph (a) above, or parts thereof, to be presented in a form other than on printed paper. An acceptable standard of accessibility, usability and reliability must be assured. JAR-OPS være igjen på bakken Informasjon som skal JAR-OPS the ground Information retained on (a) Et luftfartsforetak skal sikre at: (a) An operator shall ensure that: (1) I det minste for varigheten av hver enkelt flyging eller serie av flyginger; (i) Informasjon relevant for flygingen og i samsvar med type virksomhet blir oppbevart på bakken; og at (ii) Informasjonen oppbevares inntil en kopi er tilgjengelig på det stedet hvor den skal lagres i henhold til JAR-OPS ; eller, dersom dette er ugjennomførlig, (iii) Den samme informasjonen medbringes i en brannsikker beholder i flyet. (b) Informasjonen omtalt i underavsnitt (a) ovenfor omfatter: (1) Kopi av den operative flygeplanen hvis relevant; (2) Kopier av de relevante delene av teknisk loggbok for fly; (1) At least for the duration of each flight or series of flights; (i) Information relevant to the flight and appropriate for the type of operation is preserved on the ground; and (ii) The information is retained until it has been duplicated at the place at which it will be stored in accordance with JAR-OPS ; or, if this is impracticable, (iii) The same information is carried in a fireproof container in the aeroplane. (b) The information referred to in subparagraph (a) above includes: (1) A copy of the operational flight plan where appropriate; (2) Copies of the relevant part(s) of the aeroplane technical log; (3) Ruterelatert NOTAM-dokumentasjon (3) Route specific NOTAM documentation 1-B

13 dersom denne er spesielt redigert av luftfartsforetaket; (4) Vekt- og balansedokumentasjon hvis dette kreves (Ref JAR-OPS 1.625); og if specifically edited by the operator; (4) Mass and balance documentation if required (JAR-OPS refers); and (5) Meldinger om spesiell last. (5) Special loads notification. JAR-OPS Inspeksjonsmyndighet JAR-OPS Power to inspect Et luftfartsforetak skal sørge for at alle personer bemyndiget av luftfartsmyndigheten til enhver tid tillates å gå om bord og medfølge i ethvert fly som opererer i henhold til AOC utstedt av denne luftfartsmyndighet, samt tillates å komme inn i og bli værende i førerkabinen. Fartøysjefen kan imidlertid nekte adgang til førerkabinen hvis dette etter hans mening setter flyets sikkerhet i fare. An operator shall ensure that any person authorised by the Authority is permitted at any time to board and fly in any aeroplane operated in accordance with an AOC issued by that Authority and to enter and remain on the flight deck provided that the commander may refuse access to the flight deck if, in his opinion, the safety of the aeroplane would thereby be endangered. JAR-OPS Fremleggelse av dokumenter og logger (a) Et luftfartsforetak skal: (1) Gi enhver person bemyndiget av luftfartsmyndigheten adgang til alle dokumenter og logger relatert til flygeoperasjoner eller vedlikehold; og (2) Innen rimelig tid å fremlegge alle slike dokumenter og logger når luftfartsmyndigheten anmoder om dette. (b) Fartøysjefen skal, innen en rimelig tid etter å ha blitt anmodet om dette av en person bemyndiget av en luftfartsmyndighet, legge frem for denne personen den dokumentasjonen som kreves medbrakt ombord. JAR-OPS Production of documentation and records (a) An operator shall: (1) Give any person authorised by the Authority access to any documents and records which are related to flight operations or maintenance; and (2) Produce all such documents and records, when requested to do so by the Authority, within a reasonable period of time. (b) The commander shall, within a reasonable time of being requested to do so by a person authorised by an Authority, produce to that person the documentation required to be carried on board. JAR-OPS dokumentasjon Oppbevaring av JAR-OPS documentation Preservation of (a) Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) All originaldokumentasjon som det er pålagt å oppbevare, eller kopier av denne, blir oppbevart i den pålagte forvaringsperioden selv om det opphører å være flyets operatør; og (2) Når et besetningsmedlem blir ansatt i et annet luftfartsforetak, skal det luftfartsforetaket som har opprettet og vedlikeholdt en personalmappe for besetningsmedlemmet i overensstemmelse med Kapittel Q, gjøre denne personalmappen tilgjengelig for det nye luftfartsforetaket. (a) An operator shall ensure that: (1) Any original documentation, or copies thereof, that he is required to preserve is preserved for the required retention period even if he ceases to be the operator of the aeroplane; and (2) Where a crew member, in respect of whom an operator has kept a record in accordance with Subpart Q, becomes a crew member for another operator, that record is made available to the new operator. JAR-OPS Oppbevaring, fremleggelse og bruk av opptak fra ferdskriver [(Se ACJ OPS 1.160(a) (1) og (2)] (a) Oppbevaring av opptak JAR-OPS Preservation, production and use of flight recorder recordings [(See ACJ OPS 1.160(a) (1) and (2)] (a) Preservation of recordings 1-B

14 (1) Etter en ulykke skal et luftfartsforetak som opererer et fly med ferdskriver, i den grad det er mulig, ta vare på de originale opptakene som angår ulykken slik disse er lagret i ferdskriveren i en periode på 60 dager med mindre annet blir bestemt av den undersøkende myndigheten. (2) Med mindre forhåndstillatelse er innvilget av luftfartsmyndigheten, skal et luftfartsforetak som opererer et fly med ferdskriver, etter et uhell hvor det er krav til rapportering, i den grad det er mulig ta vare på de originale opptakene som angår uhellet slik disse er lagret i flygeregistratoren i en periode på 60 dager med mindre annet blir bestemt av den undersøkende myndigheten. (3) Dessuten, når luftfartsmyndigheten måtte bestemme dette, skal et luftfartsforetak som opererer et fly med ferdskriver, bevare de originale opptakene i en periode på 60 dager med mindre annet blir bestemt av den undersøkende myndigheten. (4) Når en ferdskriver er pålagt medført ombord i et fly, skal luftfartsforetaket som opererer dette flyet: (i) Ta vare på opptakene for den driftsperioden som kreves i JAR-OPS 1.715, og 1.725, unntatt herfra gjelder at i forbindelse med test og vedlikehold av ferdskrivere, kan inntil en time av det eldste registrerte materiale på testtidspunktet slettes; og (ii) Ha et dokument som gir en utfyllende beskrivelse av hvordan lagrede data kan trekkes ut og konverteres til enheter som kan bearbeides videre. (b) Fremleggelse av opptak. Et luftfartsforetak som opererer et fly med ferdskriver, skal på anmodning fra luftfartsmyndigheten innen rimelig tid legge frem alle tilgjengelige og lagrede opptak fra ferdskriveren. (c) Bruk av opptak (1) Opptak fra taleregistrator kan ikke benyttes til andre formål enn undersøkelse av en ulykke eller et uhell hvor det er krav til rapportering, med mindre alle berørte besetningsmedlemmer gir samtykke til dette. (2) Opptak fra ferdskriver kan ikke benyttes til andre formål enn undersøkelse av en ulykke eller et uhell hvor det er krav til rapportering, unntatt når slike opptak blir: (i) Benyttet av luftfartsforetaket utelukkende til luftdyktighets- eller vedlikeholdsmessige formål; eller (ii) Anonymisert; eller (1) Following an accident, the operator of an aeroplane on which a flight recorder is carried shall, to the extent possible, preserve the original recorded data pertaining to that accident, as retained by the recorder for a period of 60 days unless otherwise directed by the investigating authority. (2) Unless prior permission has been granted by the Authority, following an incident that is subject to mandatory reporting, the operator of an aeroplane on which a flight recorder is carried shall, to the extent possible, preserve the original recorded data pertaining to that incident, as retained by the recorder for a period of 60 days unless otherwise directed by the investigating authority. (3) Additionally, when the Authority so directs, the operator of an aeroplane on which a flight recorder is carried shall preserve the original recorded data for a period of 60 days unless otherwise directed by the investigating authority. (4) When a flight data recorder is required to be carried aboard an aeroplane, the operator of that aeroplane shall: (i) Save the recordings for the period of operating time as required by JAR-OPS 1.715, and except that, for the purpose of testing and maintaining flight data recorders, up to one hour of the oldest recorded material at the time of testing may be erased; and (ii) Keep a document which presents the information necessary to retrieve and convert the stored data into engineering units. (b) Production of recordings. The operator of an aeroplane on which a flight recorder is carried shall, within a reasonable time after being requested to do so by the Authority, produce any recording made by a flight recorder which is available or has been preserved. (c) Use of recordings (1) The cockpit voice recorder recordings may not be used for purposes other than for the investigation of an accident or incident subject to mandatory reporting except with the consent of all crew members concerned. (2) The flight data recorder recordings may not be used for purposes other than for the investigation of an accident or incident subject to mandatory reporting except when such records are: (i) Used by the operator for airworthiness or maintenance purposes only; or (ii) De-identified; or 1-B

15 (iii) Offentliggjort ifølge sikre prosedyrer. [Endring 7, ] (iii) Disclosed under secure procedures. [Amdt. 7, ] JAR-OPS Leie JAR-OPS Leasing (a) Terminologi Termer brukt i dette avsnittet har følgende betydning: (1) Dry lease - Når et fly opereres under en leietakers AOC. (2) Wet lease - Når et fly opererer under en utleiers AOC. (3) JAA-luftfartsforetak - Et luftfartsforetak sertifisert under JAR-OPS Del 1 av et JAA-medlemsland. (b) Leie av fly mellom JAA-luftfartsforetak (1) Wet lease-out. Et JAA-luftfartsforetak som stiller til rådighet et fly med komplett besetning til et annet JAA-luftfartsforetak og selv beholder alle funksjoner og forpliktelser beskrevet i Kapittel C, forblir flyets operatør. (a) Terminology Terms used in this paragraph have the following meaning: (1) Dry lease - Is when the aeroplane is operated under the AOC of the lessee. (2) Wet lease - Is when the aeroplane is operated under the AOC of the lessor. (3) JAA operator - An operator certificated under JAR- OPS Part 1 by one of the JAA Member States. (b) Leasing of aeroplanes between JAA operators (1) Wet lease-out. A JAA operator providing an aeroplane and complete crew to another JAA operator, and retaining all the functions and responsibilities prescribed in Subpart C, shall remain the operator of the aeroplane. (2) All leie unntatt wet lease-out (2) All leases except wet lease-out [(Se ACJ OPS 1.165(b)(2))] (i) Unntatt som bestemt i underavsnitt (b)(1) ovenfor, må et JAA-luftfartsforetak som benytter et fly fra eller stiller et fly til rådighet for et annet JAAluftfartsforetak, på forhånd innhente godkjenning for virksomheten fra sin respektive luftfartsmyndighet. Ethvert vilkår som er del av denne godkjenningen må inkluderes i leieavtalen. (ii) De delene av leieavtaler som er godkjent av luftfartsmyndigheten, unntatt leieavtaler som omhandler et fly med komplett besetning og det ikke er planer om å overføre funksjoner og forpliktelser, skal alle betraktes, med hensyn til det leide fly, som endringer av den AOC som flygingene skal opereres under. (c) Leie av fly mellom et JAA-luftfartsforetak og en hvilken som helst selvstendig virksomhet som ikke er et JAA-luftfartsforetak [(See ACJ OPS 1.165(b)(2))] (i) Except as provided by subparagraph (b)(1) above, a JAA operator utilising an aeroplane from, or providing it to, another JAA operator, must obtain prior approval for the operation from his respective Authority. Any conditions which are part of this approval must be included in the lease agreement. (ii) Those elements of lease agreements which are approved by the Authority, other than lease agreements in which an aeroplane and complete crew are involved and no transfer of functions and responsibilities is intended, are all to be regarded, with respect to the leased aeroplane, as variations of the AOC under which the flights will be operated. (c) Leasing of aeroplanes between a JAA operator and any entity other than a JAA operator (1) Dry lease-in (1) Dry lease-in (i) Et JAA-luftfartsforetak kan ikke ha fly på dry lease-in fra et selvstendig foretak som ikke er et JAA luftfartsforetak, med mindre dette er godkjent av luftfartsmyndigheten. Ethvert vilkår som er en del av denne godkjenningen må inkluderes i leieavtalen. (ii) Et JAA-luftfartsforetak skal for fly som er på dry lease-in, sikre at alle avvik fra kravene angitt i (i) A JAA operator shall not dry lease-in an aeroplane from an entity other than a JAA operator, unless approved by the Authority. Any conditions which are part of this approval must be included in the lease agreement. (ii) A JAA operator shall ensure that, with regard to aeroplanes that are dry leased-in, any differences from 1-B

16 Kapittel K, L, og/eller JAR-26, meddeles til og blir akseptert av luftfartsmyndigheten. the requirements prescribed in Subparts K, L, and/or JAR-26, are notified to and are acceptable to the Authority. (2) Wet lease-in (2) Wet lease-in [(Se ACJ OPS 1.165(c)(2))] (i) Et JAA-luftfartsforetak kan ikke ha fly på wet lease-in fra et selvstendig foretak som ikke er et JAA luftfartsforetak, med mindre dette er godkjent av luftfartsmyndigheten. (ii) For fly som er på wet lease-in, skal et JAAluftfartsforetak forsikre seg om at: (A) Utleierens sikkerhets- standarder med hensyn til vedlikehold og operasjon tilsvarer JARer; (B) Utleieren er et luftfartsforetak som er innehaver av en AOC utstedt av en stat som er signatarmakt til Chicagokonvensjonen: (C) Flyet har et standard luftdyktighetsbevis utstedt i overensstemmelse med ICAO Anneks 8. Standard luftdyktighetsbevis utstedt av et JAA-medlemsland som ikke er det landet som er ansvarlig for utstedelse av AOC, aksepteres når de er utstedt i overensstemmelse med JAR-21; og (D) Et hvilket som helst JAA-krav gjort gjeldende av leietakerens luftfartsmyndighet er oppfylt. [(See ACJ OPS 1.165(c)(2))] (i) A JAA operator shall not wet lease-in an aeroplane from an entity other than a JAA operator without the approval of the Authority. (ii) A JAA operator shall ensure that, with regard to aeroplanes that are wet leased-in: (A) The safety standards of the lessor with respect to maintenance and operation are equivalent to JARs; (B) The lessor is an operator holding an AOC issued by a State which is a signatory to the Chicago Convention: (C) The aeroplane has a standard Certificate of Airworthiness issued in accordance with ICAO Annex 8. Standard Certificates of Airworthiness issued by a JAA Member State other than the State responsible for issuing the AOC, will be accepted when issued in accordance with JAR-21; and (D) Any JAA requirement made applicable by the lessee's Authority is complied with. (3) Dry lease-out (3) Dry lease-out (i) Et JAA-luftfartsforetak kan ha fly på dry lease-out for benyttelse til ervervsmessig lufttransport hos et hvilket som helst luftfartsforetak fra et land som er signatarmakt til Chicagokonvensjonen, forutsatt at følgende vilkår er tilfredsstilt: (A) Luftfartsmyndigheten har unntatt JAAluftfartsforetaket fra relevante bestemmelser i JAR- OPS Del 1 og, etter at reguleringsmyndigheten i den andre staten skriftlig har akseptert ansvar for overvåkning av vedlikeholdet og driften av flyet, har fjernet flyet fra sitt AOC; og (B) Flyet blir vedlikeholdt ifølge et godkjent vedlikeholds- program. (4) Wet lease-out. Et JAA-luftfarts-foretak som stiller til rådighet et fly med full besetning til et annet selvstendig foretak og selv beholder de funksjoner og forpliktelser som er beskrevet i Kapittel C, forblir flyets operatør. (d) Leie av fly på kort varsel. Under omstendigheter hvor et JAA-luftfartsforetak står overfor et umiddelbart, presserende og uforutsett behov for et erstatningsfly, kan godkjenningen som kreves i underavsnitt (c)(2)(i) ovenfor anses som gitt, forutsatt at: (i) A JAA operator may dry lease-out an aeroplane for the purpose of commercial air transportation to any operator of a State which is signatory to the Chicago Convention provided that the following conditions are met: (A) The Authority has exempted the JAA operator from the relevant provisions of JAR-OPS Part 1 and, after the foreign regulatory authority has accepted responsibility in writing for surveillance of the maintenance and operation of the aeroplane(s), has removed the aeroplane from its AOC; and (B) The aeroplane is maintained according to an approved maintenance programme. (4) Wet lease-out. A JAA operator providing an aeroplane and complete crew to another entity and retaining all the functions and responsibilities prescribed in Subpart C, shall remain the operator of the aeroplane. (d) Leasing of aeroplanes at short notice. In circumstances where a JAA operator is faced with an immediate, urgent and unforeseen need for a replacement aeroplane, the approval required by subparagraph (c)(2)(i) above may be deemed to have been given, provided that: 1-B

17 (1) Utleier er et luftfartsforetak som er innehaver av et AOC utstedt av et land som er signatarmakt til Chicagokonvensjonen; og (2) Leieperioden ikke overskrider 5 sammenhengende dager; og (3) Luftfartsmyndigheten umiddelbart blir underrettet om at luftfartsforetaket anvender denne bestemmelsen. (1) The lessor is an operator holding an AOC issued by a State which is a signatory to the Chicago Convention; and (2) The lease-in period does not exceed 5 consecutive days; and (3) The Authority is immediately notified of the use of this provision. [Endring 7, ] [Amdt. 7, ] JAR-OPS Blank JAR-OPS Intentionally blank 1-B

18 [ Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.005(a) Operasjon av fly i ytelsesklasse B. (Se ACJ til Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.005(a)) (a) Terminologi (1) A-til-A-operasjoner Avgang og landing på samme sted. (2) A-til-B-operasjoner Avgang og landing på forskjellige steder. (3) Natt Perioden mellom slutten av skumring og begynnelsen av demring, eller andre slike perioder mellom solnedgang og soloppgang fastsatt av vedkommende luftfartsmyndighet. (Se ACJ til Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.005(a) punkt 7) (b) Operasjoner som dette vedlegget gjelder for, kan gjennomføres i samsvar med følgende lempelser. [ Appendix 1 to JAR-OPS 1.005(a) Operations of performance class B aeroplanes. (See ACJ to Appendix 1 to JAR-OPS 1.005(a)) (a) Terminology (1) A to A operations Take-off and landing are made at the same place. (2) A to B operations Take-off and landing are made at different places. (3) Night The hours between the end of evening civil twilight and the beginning of morning civil twilight or such other period between sunset and sunrise, as may be prescribed by the appropriate authority. (See ACJ to Appendix 1 to JAR-OPS 1.005(a) para 7) (b) Operations, to which this Appendix is applicable, may be conducted in accordance with the following alleviations. (1) JAR-OPS Kvalitetssystem: (1) JAR-OPS Quality System: Se: AMC OPS for beskrivelse av små og meget små luftfartsforetak. For meget små luftfartsforetak kan stillingen som kvalitetssjef fylles av en utnevnt stillingsinnehaver hvis det brukes ekstern revisjon. Dette gjelder også når ansvarlig leder innehar én eller flere stillinger. (2) JAR-OPS Ulykkesforebyggende- og flysikkerhetsprogram: See: AMC OPS for description of small and very small operators. In the case of a very small operator, the post of Quality Manager may be held by a nominated postholder if external auditors are used. This applies also where the accountable manager is holding one or several of the nominated posts. (2) JAR-OPS Accident prevention and flight safety programme: (Se ACJ til Vedlegg 1 til JAR-OPS (See ACJ to Appendix 1 to JAR-OPS (a)) (a)) (3) JAR-OPS Befordring av personer: (3) JAR-OPS Methods of carriage of persons: Kreves ikke for VFR-operasjoner på enmotorsfly. Not required for VFR operations of single engine aeroplanes. (4) JAR-OPS Adgang til førerkabinen: (4) JAR-OPS Admission to the flight deck: (i) Et luftfartsforetak må etablere regler for befordring av passasjerer i et flygersete. (ii) Fartøysjefen må sikre at; (A) Befordring av passasjerer i et flygersete ikke skaper forstyrrelser og/eller hindringer for gjennomføring av flygingen; og (B) Passasjeren som sitter i et flygersete gjøres kjent med relevante restriksjoner og sikkerhetsprosedyrer. (i) An operator must establish rules for the carriage of passengers in a pilot seat. (ii) The commander must ensure that; (A) Carriage of passengers in a pilot seat does not cause distraction and/or interference with the operation of the flight; and (B) The passenger occupying a pilot seat is made familiar with the relevant restrictions and safety procedures. 1-B

19 (5) JAR-OPS Uautorisert befordring: (5) JAR-OPS Unauthorized Carriage: Kreves ikke for VFR-operasjoner på enmotorsfly. (6) JAR-OPS Tilleggsinformasjon og skjemaer som skal medbringes: (i) For A-til-A-operasjoner under VFR på enmotorsfly om dagen, kreves det ikke at følgende dokumenter medbringes: (A) Operativ flygeplan; (B) Teknisk loggbok for flyet; (C) NOTAM/AIS briefingdokumentasjon; (D) Meteorologisk informasjon; (E) Melding om spesielle passasjerkategorier osv.; og (F) Melding om spesiell last osv.; og (ii) For A-til-B-operasjoner under VFR på enmotorsfly om dagen. Det kreves ikke at melding om spesielle passasjerkategorier som beskrevet i JAR-OPS 1.135(a)(7) medbringes. (iii) For A-til-B-operasjoner om dagen kan den operative flygeplanen være på forenklet form og må møte behovene til operasjonstypen. Not required for VFR operations of single engine aeroplanes. (6) JAR-OPS Additional information and forms to be carried: (i) For A to A VFR operations of single engine aeroplanes by day, the following documents need not be carried: (A) Operational Flight Plan; (B) Aeroplane Technical Log; (C) NOTAM/AIS briefing documentation; (D) Meteorological Information; (E) Notification of special categories of passengers... etc.; and (F) Notification of special loads including dangerous goods...etc. (ii) For A to B VFR operations of single engine aeroplanes by day. Notification of special categories of passengers as described in JAR-OPS 1.135(a)(7) does not need to be carried. (iii) For A to B VFR operations by day, the Operational Flight Plan may be in a simplified form and must meet the needs of the type of operation. (7) JAR-OPS Bruk av lufttrafikktjenester: (7) JAR-OPS Use of Air Traffic Services: For VFR-operasjoner om dagen med enmotorsfly skal frivillig kontakt med ATS opprettholdes i den grad det er hensiktsmessig i forhold til operasjonstypen. Søke- og redningstjenester må være sikret i samsvar med JAROPS For VFR operations of single engine aeroplanes by day, non-mandatory contact with ATS shall be maintained to the extent appropriate to the nature of the operation. Search and rescue services must be ensured in accordance with JAROPS (8) JAR-OPS Operative flyplassminima: (8) JAR-OPS Aerodrome Operating Minima: For VFR-operasjoner vil standard operative minima normalt dekke dette kravet. Når det er nødvendig skal luftfartsforetaket definere tilleggskrav som tar hensyn til slike faktorer som radiodekning, terreng, beskaffenhet på avgangs- og landingsplasser, flygeforhold og ATS-kapasitet. For VFR operations, the standard VFR operating minima will normally cover this requirement. Where necessary, the operator shall specify additional requirements taking into account such factors as radio coverage, terrain, nature of sites for take-off and landing, flight conditions and ATS capacity (9) JAR-OPS Støyforebyggende prosedyrer: (9) JAR-OPS Noise abatement procedures: Gjelder ikke for VFR-operasjoner på enmotorsfly. ] [(10) JAR-OPS Ruter og områder for flygevirksomhet: Underpunkt (a)(1) gjelder ikke for A-til-A-operasjoner under VFR om dagen med enmotorsfly. (11) JAR-OPS Etablering av minste sikre flygehøyde: Not applicable to VFR operations of single engine aeroplanes. ] [(10) JAR-OPS Routes and Areas of Operation: Subparagraph (a)(1) is not applicable to A to A VFR operations of single engine aeroplanes by day. (11) JAR-OPS Establishment of minimum flight altitudes: 1-B

20 For VFR-operasjoner om dagen gjelder dette kravet som følger. Et luftfartsforetak skal sikre at operasjoner bare utføres langs slike ruter eller innenfor slike områder hvor en sikker terrengklaring kan opprettholdes, og skal ta hensyn til slike faktorer som temperatur, terreng, ugunstige meteorologiske forhold (f.eks. kraftig turbulens og nedadgående luftstrømmer, korrigering for avvik fra standardverdiene for temperatur og trykk). (12) JAR-OPS Retningslinjer for drivstoffberegning: (i) For A-til-A-flyginger Et luftfartsforetak skal definere minimum drivstoffnivå for avslutning av flyging. Dette minimumsnivået, siste reservebeholdning av drivstoff, kan ikke være lavere enn mengden som trengs for å fly i 45 minutter. (ii) For A-til-B-flyginger Et luftfartsforetak skal sørge for at beregning av anvendelig drivstoff før flyging omfatter; (A) Drivstoff til taksing Drivstoff som forbrukes før avgang, hvis vesentlig; og (B) Drivstofforbruk for flygingen (Drivstoff for å nå bestemmelsesstedet); og For VFR operations by day, this requirement is applicable as follows. An operator shall ensure that operations are only conducted along such routes or within such areas for which a safe terrain clearance can be maintained and shall take account of such factors as temperature, terrain, unfavourable meteorological conditions (e.g. severe turbulence and descending air currents, corrections for temperature and pressure variations from standard values). (12) JAR-OPS Fuel Policy: (i) For A to A Flights - An operator shall specify the minimum fuel contents at which a flight must end. This minimum, final reserve, fuel must not be less than the amount needed to fly for a period of 45 minutes. (ii) For A to B Flights An operator shall ensure that the pre-flight calculation of usable fuel required for a flight includes; (A) Taxi fuel - Fuel consumed before take-off, if significant; and (B) Trip fuel (Fuel to reach the destination); and (C) Drivstoffreserve - (C) Reserve fuel - (1) Drivstoff til uforutsette forhold Drivstoff som utgjør minst 5% av planlagt forbruk under turen eller, for replanlegging underveis, 5% av forbruket for resten av turen; og (2) Reservebeholdning Drivstoff for å fly i ytterligere 45 minutter (stempelmotor) eller 30 minutter (turbinmotor); og (D) Drivstoff for alternativ Drivstoff for å nå alternativ flyplass via opprinnelig bestemmelsessted, hvis det er krav om alternativ (E) Ekstrabeholdning Drivstoff som fartøysjefen måtte kreve i tillegg til det som kreves under punktene (A) (D) ovenfor. (13) JAR-OPS 1. Befordring av uønskede passasjerer, deporterte eller personer i varetekt: For VFR-operasjoner med enmotorsfly og der det ikke er planer om å befordre uønskede passasjerer, deporterte eller personer i varetekt, er et luftfartsforetak ikke pålagt å etablere prosedyrer for befordring av slike passasjerer. (1) Contingency fuel - Fuel that is not less than 5% of the planned trip fuel or, in the event of in-flight replanning, 5% of the trip fuel for the remainder of the flight; and (2) Final reserve fuel - Fuel to fly for an additional period of 45 minutes (piston engines) or 30 minutes (turbine engines); and (D) Alternate fuel - Fuel to reach the destination alternate via the destination, if a destination alternate is required (E) Extra fuel Fuel that the commander may require in addition to that required under subparagraphs (A) (D) above. (13) JAR-OPS Carriage of inadmissible passengers, deportees or persons in custody: For VFR operations of single engine aeroplanes and where it is not intended to carry inadmissible passengers, deportees or persons in custody, an operator is not required to establish procedures for the carriage of such passengers. (14) JAR-OPS Plassering av passasjerer: (14) JAR-OPS Passenger Seating: Gjelder ikke for VFR-operasjoner på enmotorsfly. Not Applicable to VFR operations of single engine aeroplanes. (15) JAR-OPS Informasjon til passasjerer: (15) JAR-OPS Passenger Briefing: Det skal gis informasjon og briefing som er Demonstration and briefing shall be given as 1-B

KAPITTEL O - KABINBESETNING

KAPITTEL O - KABINBESETNING KAPITTEL O - KABINBESETNING JAR-OPS 1.988 (Se IEM OPS 1.988) Anvendelse JAR-OPS 1.988 (See IEM OPS 1.988) Applicability (a) Et kabinbesetningsmedlem er en person som er utpekt av luftfartsforetaket til

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A)

KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A) BSL JAR FCL 1, SEKSJON 1 1 - D - 1 KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A) JAR FCL 1.140 Minstealder JAR FCL 1.140 Minimum age En kandidat til CPL(A) må være

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

Norges Skytterforbund

Norges Skytterforbund Norges Skytterforbund KVALIFISERINGS- OG SPONSORREGLER ANTI-DOPINGREGLER ALLE SKYTEGRENER Utgave 2013 ISSFs regler gjelder fra 1. januar 2013 Nasjonale dopingregler justert etter endringer 1.1.2011 Innhold

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Click here for English Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Forsikringsvilkår 01.06.2008 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side

Detaljer

DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner

DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 VEDLEGG, FORKORTELSER OG DEFINISJONER DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner BLANKETTER Blankett 5002 Blankett 5002 "Alminnelige vilkår ved

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION:

IMPORTANT INFORMATION: Form MHD56298 IMPORTANT INFORMATION: A copy of our Safe Operating Practices Manuals are always available free of charge either by downloading it from our Technical Publications website @ www.airwinch.com

Detaljer

Komme i gang. www.apple.com/no/support

Komme i gang. www.apple.com/no/support 1 Komme i gang www.apple.com/no/support Installer Leopard Hvis du vil oppgradere til Mac OS X Leopard, setter du inn installeringsplaten og dobbeltklikker på Installer Mac OS X. Klikk deretter på Omstart.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer