KAPITTEL R TRANSPORT AV FARLIG GODS MED LUFTFARTØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL R TRANSPORT AV FARLIG GODS MED LUFTFARTØY"

Transkript

1 KAPITTEL R TRANSPORT AV FARLIG GODS MED LUFTFARTØY JAR-OPS Terminologi (a) Uttrykk benyttet i dette kapittel har følgende betydninger: (1) Akseptsjekkliste. Et dokument som benyttes for å kontrollere utvendig utseende av forsendelser av farlig gods og tilhørende dokumenter, for å kunne fastslå at alle angjeldende krav er oppfylt. (2) Fraktefartøy. Ethvert luftfartøy som transporterer gods eller eiendeler, men ikke passasjerer. I denne sammenheng er følgende ikke ansett for å være passasjerer: (i) Et besetningsmedlem, (ii) Luftfartsforetakets ansatte medført i henhold til bestemmelser i operasjonsmanualen, (iii) Bemyndigede representanter for luftfartsmyndigheten, eller (iv) Person med oppgaver i forbindelse med bestemte forsendelser ombord. (3) Ulykke med farlig gods. En hendelse relatert til transport av farlig gods, som fører til død eller alvorlig skade på person, eller betydelig skade på eiendom. (Se IEM OPS (a)(3) & (a)(4).) (4) Hendelse med farlig gods. En hendelse, annet en ulykke med farlig gods, relatert til transport av farlig gods, som ikke nødvendigvis oppstår ombord i et luftfartøy, og som fører til skade på person eller eiendom, brann, ødeleggelse, utslipp, lekkasje av væske, stråling eller annet tegn på at embalasjen ikke er intakt. Enhver hendelse relatert til transport av farlig gods som bringer et luftfartøy eller dets ombordværende i alvorlig fare, anses som en hendelse med farlig gods. (Se IEM OPS (a)(3) & (a)(4).) JAR-OPS Terminology (a) Terms used in this Subpart have the following meanings: (1) Acceptance Check List. A document used to assist in carrying out a check on the external appearance of packages of dangerous goods and their associated documents to determine that all appropriate requirements have been met. (2) Cargo Aircraft. Any aircraft which is carrying goods or property but not passengers. In this context the following are not considered to be passengers: (i) A crew member; (ii) An operator's employee permitted by, and carried in accordance with, the instructions contained in the Operations Manual; (iii) An authorised representative of an Authority; or (iv) A person with duties in respect of a particular shipment on board. (3) Dangerous Goods Accident. An occurrence associated with and related to the transport of dangerous goods which results in fatal or serious injury to a person or major property damage. (See IEM OPS (a)(3) & (a)(4).) (4) Dangerous Goods Incident. An occurrence, other than a dangerous goods accident, associated with and related to the transport of dangerous goods, not necessarily occurring on board an aircraft, which results in injury to a person, property damage, fire, breakage, spillage, leakage of fluid or radiation or other evidence that the integrity of the packaging has not been maintained. Any occurrence relating to the transport of dangerous goods which seriously jeopardises the aircraft or its occupants is also deemed to constitute a dangerous goods incident. (See IEM OPS (a)(3) & (a)(4).) Endring 2 1 R

2 (5) Transportdokument for farlig gods. Et dokument som er beskrevet i de tekniske forskrifter, og som utfylles av den person som tilbyr farlig gods for transport med luftfartøy, og inneholder informasjon om det farlige godset. Dokumentet bærer en signert erklæring som viser at det farlige godset er nøyaktig beskrevet med dets gjeldende forsendelsesnavn og UN / ID kode, samt at det er korrekt klassifisert, pakket, merket, og at tilstanden er tilfredsstillende for transport. (6) Fraktbeholder. En fraktbeholder er en type transportutstyr til transport av radioaktive materialer, beregnet for transport av slike materialer, enten de er emballert eller ikke, på en eller flere transportmåter. (7) Speditør. Et foretak som på vegne av luftfartsforetaket, utfører noen eller alle av dets funksjoner, inkludert mottak, lasting, lossing, overføring eller annen behandling av passasjerer eller last. (8) ID nummer. En midlertidig identifikasjon av en farlig gods artikkel som ikke har blitt tildelt et UN nummer. (9) Samlepakke. En samlet forsending bestående av en eller flere pakker fra en enkelt avsender, og som håndteringsmessig utgjør èn enhet. (10) Pakke. Sluttproduktet av pakkeprosessen, som består av emballasje og dets innhold forberedt for transport. (11) Emballasje. Beholdere og enhver annen komponent eller materiale som er nødvendig for at beholderen skal fungere som emballasje og for å sikre overholdelse av pakkekravene. (12) Riktig forsendelsesnavn. Navnet som benyttes for å betegne en bestemt gjenstand eller et bestemt innhold i alle forsendelsesdokumenter og meldinger og, der det er relevant, på emballasjen. (5) Dangerous Goods Transport Document. A document which is specified by the Technical Instructions. It is completed by the person who offers dangerous goods for air transport and contains information about those dangerous goods. The document bears a signed declaration indicating that the dangerous goods are fully and accurately described by their proper shipping names and UN[/ID] numbers[ ] and that they are correctly classified, packed, marked, labelled and in a proper condition for transport. (6) Freight Container. A freight container is an article of transport equipment for radioactive materials, designed to facilitate the transport of such materials, either packaged or unpackaged, by one or more modes of transport. (7) Handling Agent. An agency which performs on behalf of the operator some or all of the latter's functions including receiving, loading, unloading, transferring or other processing of passengers or cargo. [(8) ID number. A temporary identification number for an item of dangerous goods which has not been assigned a UN number.] ([9]) Overpack. An enclosure used by a single shipper to contain one or more packages and to form one handling unit for convenience of handling and stowage. ([10]) Package. The complete product of the packing operation consisting of the packaging and its contents prepared for transport. ([11]) Packaging. Receptacles and any other components or materials necessary for the receptacle to perform its containment function and to ensure compliance with the packing requirements. ([12]) Proper Shipping Name. The name to be used to describe a particular article or substance in all shipping documents and notifications and, where appropriate, on packagings. Endring 2 1 R

3 (13) Alvorlig personskade. En skade som påføres en person i en ulykke og som: (i) Krever innleggelse på sykehus i mer enn 48 timer i løpet av de første syv dager fra datoen personskaden ble påført, eller (ii) Resulterer i brudd i ben (unntatt enkle brudd på fingre, tær eller nese), eller (iii) Involverer oppriving som forårsaker alvorlig blødning, skade på nerve, muskel eller sene, eller (iv) Involverer skade på et innvendig organ, eller (v) Involverer andre- eller tredje-grads forbrenning eller en forbrenning som har innvirkning på mer enn 5% av kroppens overflate, eller (vi) Involverer verifisert eksponering overfor smittefarlige stoffer eller skadelig stråling. (14) Opprinnelsesstat. Myndigheten i det land hvor det farlige godset først ble lastet ombord i et luftfartøy. (15) De tekniske forskriftene. Den nyeste utgave av de tekniske forskrifter for sikker transport av farlig gods med luftfartøy (Doc 9284AN/905), inkludert tillegg og enhver tilføyelse, godkjent og publisert etter beslutning av ICAO rådet. (16) UN kode. Den firesifrete kode tildelt av De Forente Nasjoners (FN) ekspertkomité for transport av farlig gods, for å identifisere et stoff eller bestemte grupper av stoffer. ([13]) Serious Injury. An injury which is sustained by a person in an accident and which: (i) Requires hospitalisation for more than 48 hours, commencing within seven days from the date the injury was received; or (ii) Results in a fracture of any bone (except simple fractures of fingers, toes or nose); or (iii) Involves lacerations which cause severe haemorrhage, nerve, muscle or tendon damage; or (iv) Involves injury to any internal organ; or (v) Involves second or third degree burns, or any burns affecting more than 5% of the body surface; or (vi) Involves verified exposure to infectious substances or injurious radiation. ([14]) State of Origin. The Authority in whose territory the dangerous goods were first loaded on an aircraft. ([15]) Technical Instructions. The latest effective edition of the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284AN/905), including the Supplement and any Addendum, approved and published by decision of the Council of the International Civil Aviation Organisation. ([16]) UN Number. The four-digit number assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods to identify a substance or a particular group of substances. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Godkjenning til å transportere farlig gods (Se IEM OPS ) Et luftfartsforetak skal ikke transportere farlig gods med mindre luftfartsmyndigheten har godkjent det. JAR-OPS Approval to transport Dangerous Goods (See IEM OPS ) An operator shall not transport dangerous goods unless approved to do so by the Authority. Endring 2 1 R

4 JAR-OPS Omfang (a) Et luftfartsforetak skal etterkomme bestemmelsene i de tekniske forskriftene i alle tilfeller når farlig gods medføres, uavhengig av om flygingen helt eller delvis gjennomføres innenfor eller helt utenfor et lands territorium. (Se IEM OPS (a).) (b) Gjenstander og stoffer som ellers ville bli klassifisert som farlig gods, er unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel, i den grad det er spesifisert i de tekniske forskriftene, forutsatt at: JAR-OPS Scope (a) An operator shall comply with the provisions contained in the Technical Instructions on all occasions when dangerous goods are carried, irrespective of whether the flight is wholly or partly within or wholly outside the territory of a State. (See IEM OPS (a).) (b) Articles and substances which would otherwise be classed as dangerous goods are excluded from the provisions of this Subpart, to the extent specified in the Technical Instructions, provided: (1) De er påkrevd å ha ombord i helikopteret i henhold til relevante JARer eller av operative årsaker (se IEM OPS (b)(1)), (2) De medføres som en del av servering eller forsyninger til kabinen, (3) De medføres for bruk under flyging som veterinærhjelpemiddel, eller som et middel for human avlivning av dyr (Se IEM OPS (b)(3)), (4) De medføres for bruk under flyging som medisinsk hjelp til en pasient, forutsatt at (se IEM OPS (b)(4)): (i) Gassbeholdere er tilvirket spesielt i den hensikt å inneholde og transportere den bestemte gassen, (ii) Narkotiske stoffer, medisiner og andre medisinske midler er under kvalifisert personells kontroll under den tiden de er i bruk i helikopteret, (iii) Utstyr som inneholder væskefylte batterier oppbevares, og om nødvendig sikret, i en oppreist stilling for å hindre søl av elektrolytten,og (1) They are required to be aboard the helicopter in accordance with the relevant JARs or for operating reasons (see IEM OPS (b)(1)); (2) They are carried as catering or cabin service supplies; (3) They are carried for use in flight as veterinary aid or as a humane killer for an animal (see IEM OPS (b)(3)); (4) They are carried for use in flight for medical aid for a patient, provided that (see IEM OPS (b)(4)): (i) Gas cylinders have been manufactured specifically for the purpose of containing and transporting that particular gas; (ii) Drugs, medicines and other medical matter are under the control of trained personnel during the time when they are in use in the helicopter; (iii) Equipment containing wet cell batteries is kept and, when necessary secured, in an upright position to prevent spillage of the electrolyte; and (iv) Tilstrekkelige anordninger er på plass for å plassere og sikre alt utstyr under avgang og landing og til alle andre tider når fartøysjefen anser det nødvendig av hensyn til sikkerheten, eller (5) De medføres av passasjerer eller besetningsmedlemmer. (Se IEM OPS (iv) Proper provision is made to stow and secure all the equipment during take-off and landing and at all other times when deemed necessary by the commander in the interests of safety; or (5) They are carried by passengers or crew members (see IEM OPS (b)(5)). Endring 2 1 R

5 3.1160(b)(5).) (c) Gjenstander og stoffer ment for å erstatte de i (b)(1) og (b) (2) over, skal transporteres i et helikopter slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. (c) Articles and substances intended as replacements for those in (b)(1) [and (b)(2)] above shall be transported on a helicopter as specified in the Technical Instructions. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Begrensninger på transport av farlig gods (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at gjenstander og stoffer, som er identifisert ved navn eller fellesbetegnelse i de tekniske forskriftene som forbudt for enhver transport, ikke medføres om bord i helikopter. (b) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at gjenstander og stoffer eller annet gods, som er identifisert i de tekniske forskriftene som forbudt for transport under normale omstendigheter, kun transporteres når: (1) De er unntatt av de berørte stater i overensstemmelse med bestemmelsene i de tekniske forskriftene (se IEM OPS (b)(1)), eller (2) De tekniske forskriftene indikerer at de kan transporteres under en godkjenning utstedt av opprinnelsesstaten. JAR-OPS Limitations on the transport of Dangerous Goods (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that articles and substances that are specifically identified by name or generic description in the Technical Instructions as being forbidden for transport under any circumstances are not carried on any helicopter. (b) An operator shall take all reasonable measures to ensure that articles and substances or other goods that are identified in the Technical Instructions as being forbidden for transport in normal circumstances are only transported when: (1) They are exempted by the States concerned under the provisions of the Technical Instructions (see IEM OPS (b)(1)); or (2) The Technical Instructions indicate they may be transported under an approval issued by the State of Origin. JAR-OPS Klassifisering Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at gjenstander og stoffer klassifiseres som farlig gods slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. JAR-OPS Classification An operator shall take all reasonable measures to ensure that articles and substances are classified as dangerous goods as specified in the Technical Instructions. JAR-OPS Emballering (Se AMC OPS ) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at farlig gods emballeres slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene, eller på en måte som sikrer samme grad av sikkerhet, og som er godkjent av luftfartsmyndigheten. JAR-OPS Packing (See AMC OPS ) An operator shall take all reasonable measures to ensure that dangerous goods are packed as specified in the Technical Instructions or in a way which will provide an equivalent level of safety subject to the approval of the Authority. Endring 2 1 R

6 JAR-OPS Merkelapper og merking (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at pakker, samlepakker og fraktbeholdere er forsynt med merkelapper slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. (b) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at pakker, samlepakker og fraktbeholdere er merket slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene, eller som spesifisert av luftfartsmyndigheten. (Se AMC OPS (b).) (c) Hvor farlig gods medføres på en flyging som finner sted helt eller delvis utenfor en stats territorium, må merkelapper og merking være på engelsk i tillegg til andre påkrevde språk. JAR-OPS Labelling and Marking (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that packages, overpacks and freight containers are labelled as specified in the Technical Instructions. (b) An operator shall take all reasonable measures to ensure packages, overpacks and freight containers are marked as specified in the Technical Instructions or as specified by the Authority. (See AMC OPS (b).) (c) Where dangerous goods are carried on a flight which takes place wholly or partly outside the territory of a State, labelling and marking must be in the English language in addition to any other language requirements. JAR-OPS Transportdokument for farlig gods (a) Et luftfartsforetak sikre at, unntatt når annet er spesifisert i de tekniske forskriftene, et transportdokument for farlig gods medfølger det farlige godset. (b) Hvor farlig gods medføres på en flyging som finner sted helt eller delvis utenfor en stats territorium, må transportdokumentet for farlig gods være på engelsk, i tillegg til andre påkrevde språk. JAR-OPS Dangerous Goods Transport Document (a) An operator shall ensure that, except when otherwise specified in the Technical Instructions, dangerous goods are accompanied by a dangerous goods transport document. (b) Where dangerous goods are carried on a flight which takes place wholly or partly outside the territory of a State, the English language must be used for the dangerous goods transport document in addition to any other language requirements. JAR-OPS Blank JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Aksept av farlig gods (a) Et luftfartsforetak skal ikke akseptere farlig gods for transport før pakken, samlepakken eller fraktbeholderen er inspisert i overensstemmelse med akseptprosedyren i de tekniske forskriftene. (b) Et luftfartsforetak eller dets speditør skal bruke en sjekkliste for JAR-OPS Acceptance of Dangerous Goods (a) An operator shall not accept dangerous goods for transport until the package, overpack or freight container has been inspected in accordance with the acceptance procedures in the Technical Instructions. (b) An operator or his handling agent shall use an acceptance check list. The Endring 2 1 R

7 akseptering. Akseptsjekklisten skal sikre at alle relevante detaljer blir kontrollert og skal være av en slik form at den tillater en manuell, mekanisk eller databasert registrering av resultatene fra akseptkontrollen. acceptance check list shall allow for all relevant details to be checked and shall be in such form as will allow for the recording of the results of the acceptance check by manual, mechanical or computerised means. JAR-OPS Inspeksjon for skade, lekkasje eller forurensning (a) Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Pakker, samlepakker og fraktbeholdere inspiseres for tegn på lekkasje eller skade umiddelbart forut for innlasting i et helikopter, slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene, (2) Pakker, samlepakker eller fraktbeholdere som lekker eller er skadet, ikke lastes i et helikopter, (3) Enhver pakke med farlig gods funnet ombord i et helikopter og som synes å være skadet eller som lekker, blir fjernet eller blir fjernet av en behørig myndighet eller organisasjon. I dette tilfelle skal den gjenstående del av forsendelsen inspiseres for å sikre at den er i tilfredsstillende stand for transport, og at ikke helikopteret eller dets last er blitt skadet eller forurenset, og (4) Pakker, samlepakker og fraktbeholdere inspiseres for tegn på skade eller lekkasje ved lossing fra et helikopter, og dersom det er tegn på skade eller lekkasje, skal området hvor det farlige godset var oppbevart inspiseres for skade eller forurensning. JAR-OPS Inspection for Damage, Leakage or Contamination (a) An operator shall ensure that: (1) Packages, overpacks and freight containers are inspected for evidence of leakage or damage immediately prior to loading on a helicopter, as specified in the Technical Instructions; (2) Leaking or damaged packages, overpacks or freight containers are not loaded on a helicopter; (3) Any package of dangerous goods found on a helicopter and which appears to be damaged or leaking is removed or arrangements made for its removal by an appropriate authority or organisation. In this case the remainder of the consignment shall be inspected to ensure it is in a proper condition for transport and that no damage or contamination has occurred to the helicopter or its load; and (4) Packages, overpacks and freight containers are inspected for signs of damage or leakage upon unloading from a helicopter and, if there is evidence of damage or leakage, the area where the dangerous goods were stowed is inspected for damage or contamination.. JAR-OPS Fjerning av forurensning (a) Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Enhver forurensning som er et resultat fra lekkasje eller skade på farlig gods, umiddelbart blir fjernet, og (2) Et helikopter som er blitt forurenset av radioaktive materialer JAR-OPS Removal of Contamination (a) An operator shall ensure that: (1) Any contamination found as a result of the leakage or damage of dangerous goods is removed without delay; and (2) A helicopter which has been contaminated by radioactive materials is immediately taken out of Endring 2 1 R

8 umiddelbart blir tatt ut av drift og ikke satt inn i drift igjen før strålingsnivået på enhver tilgjengelig overflate og den ikkepermanente forurensningen ikke overskrider verdiene som er spesifisert i de tekniske forskriftene. service and not returned until the radiation level at any accessible surface and the non-fixed contamination are not more than the values specified in the Technical Instructions JAR-OPS Lastebegrensninger (Se AMC OPS (a)) (a) Passasjerkabin, førerkabin og lasterom. Et luftfartsforetak skal sikre at farlig gods blir lastet, atskilt, sikret og transportert i et helikopter slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. (b) Farlig gods kun beregnet på transport i fraktefartøy. Et luftfartsforetak skal sikre at pakker med farlig gods som er merket "kun fraktefartøy" blir transportert i et fraktefartøy og lastet slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. JAR-OPS Loading Restrictions (See AMC OPS (a)) (a) Passenger Cabin, Flight Deck and Cargo Compartments. An operator shall ensure that dangerous goods are loaded, segregated, stowed, secured and carried in a helicopter as specified in the Technical Instructions or as approved by the Authority. (b) Dangerous Goods Designated for Carriage Only on Cargo Aircraft. An operator shall ensure that packages of dangerous goods bearing the 'Cargo Aircraft Only' label are carried on a cargo aircraft and loaded as specified in the Technical Instructions. JAR-OPS Bestemmelser vedrørende informasjon (a) Informasjon til bakkepersonell. Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Informasjon gis til bakkepersonell slik at de er i stand å utføre sine oppgaver med hensyn til transport av farlig gods, inkludert tiltak ved hendelser og ulykker der farlig gods er involvert, og (2) Dersom aktuelt, den informasjonen vist til i underavsnitt (a)(1) over, også gis til speditør. (b) Informasjon til passasjerer og andre personer (Se AMC OPS (b).) JAR-OPS Provision of Information (a) Information to Ground Staff. An operator shall ensure that: (1) Information is provided to enable ground staff to carry out their duties with regard to the transport of dangerous goods, including the actions to be taken in the event of incidents and accidents involving dangerous goods; and (2) Where applicable, the information referred to in sub-paragraph (a)(1) above is also provided to his handling agent. (b) Information to Passengers and Other Persons (see AMC OPS (b)) (1) Et luftfartsforetak skal sørge for at informasjon blir kunngjort slik det kreves av de tekniske forskriftene, slik at passasjerene blir advart om hvilke typer gods som er forbudt å ta med seg ombord i et helikopter, og (2) Et luftfartsforetak og, dersom aktuelt, dets speditør skal sørge for at oppslag som gir informasjon vedrørende (1) An operator shall ensure that information is promulgated as required by the Technical Instructions so that passengers are warned as to the types of goods which they are forbidden from transporting aboard a helicopter; and (2) An operator and, where applicable, his handling agent shall ensure that notices are provided at acceptance Endring 2 1 R

9 transport av farlig gods, finnes på frakt leveringssteder. (c) Informasjon til besetningsmedlemmer. Et luftfartsforetak skal sørge for at informasjon som gjør besetningsmedlemmer i stand til å utføre sitt ansvar i forhold til transport av farlig gods, er beskrevet i operasjonsmanualen, inkludert tiltak ved nødssituasjoner relatert til farlig gods. (d) Informasjon til fartøysjefen. Et luftfartsforetak skal sørge for at fartøysjefen gis skriftlig informasjon, slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. (Se tabell 1 i vedlegg 1 til JAR-OPS for dokumentarkiverings perioder). (e) Informasjon i tilfelle av en helikopter hendelse eller ulykke (Se AMC OPS (e).) (1) Operatøren av et helikopter som er involvert i en helikopterhendelse, skal på anmodning fremlegge enhver informasjon som er nødvendig for å redusere faremomentene i forbindelse med medført farlig gods. (2) Operatøren av et helikopter som er involvert i en helikopterulykke skal, så snart som mulig, informere behørig myndighet i den stat hvor helikopterulykken inntraff, om medført farlig gods. points for cargo giving information about the transport of dangerous goods. (c) Information to Crew Members. An operator shall ensure that information is provided in the Operations Manual to enable crew members to carry out their responsibilities in regard to the transport of dangerous goods, including the actions to be taken in the event of emergencies arising involving dangerous goods. (d) Information to the Commander. An operator shall ensure that the commander is provided with written information, as specified in the Technical Instructions [(See Table 1 of Appendix 1 to JAR-OPS for the document storage period)]. (e) Information in the Event of a helicopter Incident or Accident (See AMC OPS (e)) (1) The operator of a helicopter which is involved in a helicopter incident shall, on request, provide any information required to minimise the hazards created by any dangerous goods carried. (2) The operator of a helicopter which is involved in a helicopter accident shall, as soon as possible, inform the appropriate authority of the State in which the helicopter accident occurred of any dangerous goods carried. JAR-OPS Treningsprogrammer (Se AMC OPS ) (Se IEM OPS ) (a) Et luftfartsforetak skal etablere og opprettholde treningsprogrammer for sitt personell, slik det kreves av de tekniske forskriftene, som skal godkjennes av luftfartsmyndigheten. (b) Luftfartsforetak som ikke er innehaver av en permanent godkjenning til å transportere farlig gods. Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Personell som er engasjert i generell håndtering av last, har fått trening i å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods. Som et minimum må denne treningen JAR-OPS Training programmes (See AMC OPS ) (See IEM OPS ) (a) An operator shall establish and maintain staff training programmes, as required by the Technical Instructions, which [shall] be approved by the Authority. (b) Operators not holding a permanent approval to carry dangerous goods. An operator shall ensure that: (1) Staff who are engaged in general cargo [and baggage] handling have received training to carry out their duties in respect of dangerous goods. As a minimum this training must cover the areas identified Endring 2 1 R

10 dekke områdene vist til i kolonne 1 i tabell OPPLÆRINGS ELEMENTER 1, samt at treningen har tilstrekkelig 1 2 Generell AREAS omfang innføring OF for TRAINING å sikre at personellet 1 blir X 2 X oppmerksomme på de faremomenter som Begrensninger General philosophy vedrørende X X kan oppstå farlig gods X og X lufttransport av farlig gods Limitations hvordan slikt on Dangerous Merkelapper og merking gods identifiseres, av pakker og at X Goods in air transport X X Farlig gods (2) i passasjerers Følgende bagasje personell: Package marking and labelling X X Nødprosedyrer Dangerous Goods (i) in Besetningsmedlemmer, X X passengers baggage (ii) Personell for Emergency procedures X X håndtering av passasjerer,, og (iii) Sikkerhetspersonell ansatt av luftfartsforetaket for å ta seg av kontroll av passasjerer og deres bagasje, har fått trening som minimum må dekke områdene vist til i kolonne 2 i tabell 1, samt at treningen har tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods og hvordan slikt gods identifiseres, samt hvilke krav som gjelder for passasjerers transport av slikt gods. Tabell 1 in Column 1 of Table 1 and be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods, [ ] how to identify [them and what requirements apply to the carriage of such goods by passengers]; and (2) The following personnel: and (i) (ii) Crew members; Passenger handling staff; (iii) Security staff employed by the operator who deal with the screening of passengers and their baggage, have received training which, as a minimum, must cover the areas identified in Column 2 of Table 1 and be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods, how to identify them and what requirements apply to the carriage of such goods by passengers. Table 1 Note: "X" indikerer et område som må dekkes. Note: X indicates an area to be covered. (c) Luftfartsforetak som innehar en permanent godkjenning til å transportere farlig gods. Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Personell som er involvert i akseptering av farlig gods har fått opplæring, og er kvalifisert til å utføre sine oppgaver. Som et minimum må denne opplæringen dekke elementene vist til i kolonne 1 i tabell 2 samt at opplæringen har tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet kan ta beslutninger vedrørende (c) Operators holding a permanent approval to carry dangerous goods. An operator shall ensure that: (1) Staff who are engaged in the acceptance of dangerous goods have received training and are qualified to carry out their duties. As a minimum this training must cover the areas identified in Column 1 of Table 2 and be to a depth sufficient to ensure the staff can take decisions on the acceptance or refusal of dangerous goods offered for carriage by Endring 2 1 R

11 aksept eller avvisning av farlig gods som frembringes for transport med luftfartøy, (2) Personell som er involvert i bakkehåndtering, oppbevaring og lasting av farlig gods har fått opplæring som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods. Som et minimum må denne opplæringen dekke elementene vist til i kolonne 2 i tabell 2, samt at opplæringen har tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods, samt hvordan slikt gods identifiseres, behandles og lastes, (3) Personell som er involvert i generell frakt og bagasjehåndtering har fått opplæring som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods. Som et minimum må denne opplæringen dekke områdene vist til i kolonne 3 i tabell 2, samt at opplæringen har tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvordan slikt gods identifiseres, behandles og lastes, (4) Flygebesetningsmedlemmer har fått opplæring, som minimum må dekke elementene vist til i kolonne 4 i tabell 2. Opplæringen må være av et tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvordan slikt gods skal medføres i et helikopter, og at (5) Følgende personell: (i) Personell som håndterer passasjerer, (ii) Sikkerhetspersonale ansatt av luftfartsforetaket for å ta seg av kontroll av passasjerer og deres bagasje, og (iii) Besetningsmedlemmer utenom flygebesetningsmedlemmer, har fått opplæring som minimum må dekke elementene vist til i kolonne 5 i tabell 2. Opplæringen må være av tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvilke krav som gjelder passasjerers transport av air; (2) Staff who are engaged in ground handling, storage and loading of dangerous goods have received training to enable them to carry out their duties in respect of dangerous goods. As a minimum this training must cover the areas identified in Column 2 of Table 2 and be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods, how to identify such goods and how to handle and load them; (3) Staff who are engaged in general cargo [and baggage] handling have received training to enable them to carry out their duties in respect of dangerous goods. As a minimum this training must cover the areas identified in Column 3 of Table 2 and be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods, how to identify such goods, [ ] how to handle and load them [and what requirements apply to the carriage of such goods by passengers]; (4) Flight crew members have received training which, as a minimum, must cover the areas identified in Column 4 of Table 2. Training must be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods and how they should be carried on a helicopter; and (5) The following personnel: (i) staff; Passenger handling (ii) Security staff employed by the operator who deal with the screening of passengers and their baggage; and (iii) Crew members other than flight crew members, have received training which, as a minimum, must cover the areas identified in Column 5 of Table 2. Training must be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods and what requirements apply to the carriage of such goods by passengers or, more generally, their carriage on a helicopter. Endring 2 1 R

12 slikt gods eller, mer generelt, slik befordring i et helikopter. Tabell 2 Table 2 OPPLÆRINGS AREAS OF TRAINING ELEMENTER Limitations on Dangerous Begrensninger X X X X Goods in air transport vedrørende Classification of X X X X lufttransport av farlig X gods Dangerous Goods Klassifisering List of av Dangerous farlig Goods X X X X gods Packaging specifications Liste over X and farlig markings gods X X X Pakke spesifikasjoner Storage and loading og merking procedures X X X X X Lagrings-og Dangerous laste Goods in prosedyrer passengers baggage X X X X X X X X Farlig gods i Emergency procedures X passasjerenes bagasje X X X X X X X X Nødprosedyrer Note: x indicates an area X to X be covered. X X X Note: "X" indikerer et element som må dekkes. (d) Et luftfartsforetak skal sørge for at alt personell som får opplæring må gjennomgå en prøve for å verifisere forståelse for deres ansvar og plikter. (e) For alt personell hvor det kreves opplæring i farlig gods, skal et luftfartsforetak sikre at dette personellet mottar oppfriskningsopplæring i løpet av perioder på maksimum 2 år. (f) Et luftfartsforetak skal sikre at arkiv fra farlig gods opplæring opprettholdes for alt personell som er opplært i overensstemmelse med underavsnitt (d) over. (g) Et luftfartsforetak skal sikre at dets speditørpersonell opplæres i henhold til angjeldende kolonne i tabell 1 eller tabell 2. [(d) An operator shall ensure that all staff who receive training undertake a test to verify understanding of their responsibilities.] [(e)] An operator shall ensure that all staff who require dangerous goods training receive recurrent training at intervals of not longer than 2 years. [(f)] An operator shall ensure that records of dangerous goods training are maintained for all staff trained in accordance with subparagraph (d) above. [(g)] An operator shall ensure that his handling agent's staff are trained in accordance with the applicable column of Table 1 or Table 2. [Amdt. 2, ] JAR-OPS Rapporter vedrørende hendelser og ulykker med farlig gods (Se AMC OPS ) (a) Et luftfartsforetak skal rapportere hendelser og ulykker med farlig gods til luftfartsmyndigheten. En forløpig rapport skal sendes i løpet av 72 timer etter hendelsen, med mindre spesielle omstendigheter hindrer det. (b) Et luftfartsforetak skal også rapportere udeklarert eller feildeklarert farlig gods som JAR-OPS Dangerous Goods Incident and Accident Reports (See AMC OPS ) [(a)] An operator shall report dangerous goods incidents and accidents to the Authority. An initial report shall be despatched within 72 hours of the event unless exceptional circumstances prevent this. [(b) An operator shall also report to the Authority undeclared or misdeclared Endring 2 1 R

13 oppdages i lasterom eller passasjerenes bagasje, til luftfartsmyndigheten. En forløpig rapport skal sendes i løpet av 72 timer etter oppdagelsen, med mindre spesielle omstendigheter hindrer det. dangerous goods discovered in cargo or passengers baggage. An initial report shall be despatched within 72 hours of the discovery unless exceptional circumstances prevent this.] JAR-OPS Blank JAR-OPS Intentionally blank Endring 2 1 R

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR JAR-OPS 3.845 Generell innledning (Se IEM OPS 3.845) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes med mindre det kommunikasjons- og navigasjonsutstyret

Detaljer

KAPITTEL C GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK

KAPITTEL C GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK KAPITTEL C GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK JAR-OPS 3.175 Generelle bestemmelser for sertifisering (AOC) Note 1: Vedlegg 1 til dette kapittel spesifiserer innholdet og vilkårene for en AOC.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

KAPITTEL C - GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK

KAPITTEL C - GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK KAPITTEL C - GODKJENNING AV OG TILSYN MED LUFTFARTSFORETAK JAR-OPS 1.175 Generelle bestemmelser for sertifisering (AOC) JAR-OPS 1.175 General rules for Air Operator Certification Merknad 1: Vedlegg 1 til

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

KAPITTEL M - VEDLIKEHOLD AV FLY

KAPITTEL M - VEDLIKEHOLD AV FLY KAPITTEL M - VEDLIKEHOLD AV FLY JAR-OPS 1.875 Generelt (Se IEM OPS 1.875) JAR-OPS 1.875 General (See IEM OPS 1.875) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med mindre det er vedlikeholdt og godkjent

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code Sist endret: 04-11-2014 International Maritime Solid Bulk Cargoes Code The international Convention for the safety og Life at Sea, 1974 (SOLAS), tar for seg forskjellige aspekter ved maritim sikkerhet

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR JAR-OPS 1.845 Generell innledning (Se IEM OPS 1.845) JAR-OPS 1.845 General introduction (See IEM OPS 1.845) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging

Detaljer

Bruk av dokumentasjon for levering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall

Bruk av dokumentasjon for levering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall Bruk av dokumentasjon for levering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall Side 2: Analyseskjema fra GOMO Guidelines for Offshore Marine Operations Side 3: Eksempel utfylling av deklarasjonsskjema

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Egentlig robusthet og hva betyr det ifm aldring Gerhard Ersdal Principal Engineer, Petroleum Safety Authority Norway Robusthet i Ptil regelverket Innretninger

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

(a) An operator shall not operate a helicopter for the purpose of commercial air transportation other than in accordance with JAR-OPS Part 3.

(a) An operator shall not operate a helicopter for the purpose of commercial air transportation other than in accordance with JAR-OPS Part 3. KAPITTEL B GENERELT JAR-OPS 3.005 Generelt (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et helikopter som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med JAR- OPS Del 3.

Detaljer

KAPITTEL O - KABINBESETNING

KAPITTEL O - KABINBESETNING KAPITTEL O - KABINBESETNING JAR-OPS 1.988 (Se IEM OPS 1.988) Anvendelse JAR-OPS 1.988 (See IEM OPS 1.988) Applicability (a) Et kabinbesetningsmedlem er en person som er utpekt av luftfartsforetaket til

Detaljer

KAPITTEL J MASSE OG BALANSE

KAPITTEL J MASSE OG BALANSE KAPITTEL J MASSE OG BALANSE JAR-OPS 3.605 Generelt (Se vedlegg 1 til JAR- OPS 3.605) JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at helikopterets lasting,

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

ENR 1.4 ATS Luftrom og beskrivelse ENR 1.4 ATS Airspace and Description

ENR 1.4 ATS Luftrom og beskrivelse ENR 1.4 ATS Airspace and Description AIP NORE / NORWAY ENR 1.4-1 ENR 1.4 ATS Luftrom og beskrivelse ENR 1.4 ATS Airspace and Description 1 ATS luftromsklassifisering 1 ATS airspace classification Innen norske FIR er luftrommet inndelt i 4

Detaljer

KAPITTEL N - FLYGEBESETNING

KAPITTEL N - FLYGEBESETNING KAPITTEL N - FLYGEBESETNING Merknad: Det refereres til JAR-FCL i dette kapittelet. Der dette forekommer må man merke seg at inntil JAR-FCL er implementert, er det de tilsvarende nasjonale forskrifter som

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

ENR 1.4 ATS Luftromsklassifisering ENR 1.4 ATS Airspace Classification

ENR 1.4 ATS Luftromsklassifisering ENR 1.4 ATS Airspace Classification AIP NORGE / NORWAY ENR 1.4-1 ENR 1.4 ATS Luftromsklassifisering ENR 1.4 ATS Airspace lassification 1 Luftromsklassifisering 1 lassification of airspaces Innen norske FIR/UIR er luftrommet inndelt i 5 klassifiseringer

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Trafikksikkerhet Traffic Safety Guidelines

Trafikksikkerhet Traffic Safety Guidelines Trafikksikkerhet Traffic Safety Guidelines Trafikksikkerhet og trafikkregulering Kongsberg Teknologipark Trafikksituasjonen i og rundt Kongsberg Teknologipark er vanskelig og vil forbli dette inntil ny

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Sanksjoner og tiltak mot Iran

Sanksjoner og tiltak mot Iran Sanksjoner og tiltak mot Iran En oversikt over hvordan dette berører skipets forsikringer Sjørettsforeningen, 14. mars 2011 Kjetil Eivindstad, Gard AS Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget Nummer Dokument navn Dokument Beskrivelse Ansvarlig 0. Basis dokumenter 0.1 0.1_Dokument_Oversikt.doc Dette dokumentet Oversikt over dokumenter 0.2 0.2_Definisjon_Modell.doc Definisjon av et modellfly

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

KAPITTEL P HÅNDBØKER, LOGGER OG REGISTRERINGER

KAPITTEL P HÅNDBØKER, LOGGER OG REGISTRERINGER KAPITTEL P HÅNDBØKER, LOGGER OG REGISTRERINGER JAR-OPS 3.1040 Generelle regler for operasjonsmanualer Et luftfartsforetak skal sikre at operasjonsmanualen inneholder alle instruksjoner og informasjon som

Detaljer

Fly Transport av Del II Litium Batterier

Fly Transport av Del II Litium Batterier Oversikt over Fly Transport av Del II Litium Batterier Pakket UN nummer / Pakke Instruksjon Batteri kapasitet / Litium innhold per batteri Maks netto vekt eller antall asjon Krav til tekst på fraktbrevet

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer