KAPITTEL R TRANSPORT AV FARLIG GODS MED LUFTFARTØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL R TRANSPORT AV FARLIG GODS MED LUFTFARTØY"

Transkript

1 KAPITTEL R TRANSPORT AV FARLIG GODS MED LUFTFARTØY JAR-OPS Terminologi (a) Uttrykk benyttet i dette kapittel har følgende betydninger: (1) Akseptsjekkliste. Et dokument som benyttes for å kontrollere utvendig utseende av forsendelser av farlig gods og tilhørende dokumenter, for å kunne fastslå at alle angjeldende krav er oppfylt. (2) Fraktefartøy. Ethvert luftfartøy som transporterer gods eller eiendeler, men ikke passasjerer. I denne sammenheng er følgende ikke ansett for å være passasjerer: (i) Et besetningsmedlem, (ii) Luftfartsforetakets ansatte medført i henhold til bestemmelser i operasjonsmanualen, (iii) Bemyndigede representanter for luftfartsmyndigheten, eller (iv) Person med oppgaver i forbindelse med bestemte forsendelser ombord. (3) Ulykke med farlig gods. En hendelse relatert til transport av farlig gods, som fører til død eller alvorlig skade på person, eller betydelig skade på eiendom. (Se IEM OPS (a)(3) & (a)(4).) (4) Hendelse med farlig gods. En hendelse, annet en ulykke med farlig gods, relatert til transport av farlig gods, som ikke nødvendigvis oppstår ombord i et luftfartøy, og som fører til skade på person eller eiendom, brann, ødeleggelse, utslipp, lekkasje av væske, stråling eller annet tegn på at embalasjen ikke er intakt. Enhver hendelse relatert til transport av farlig gods som bringer et luftfartøy eller dets ombordværende i alvorlig fare, anses som en hendelse med farlig gods. (Se IEM OPS (a)(3) & (a)(4).) JAR-OPS Terminology (a) Terms used in this Subpart have the following meanings: (1) Acceptance Check List. A document used to assist in carrying out a check on the external appearance of packages of dangerous goods and their associated documents to determine that all appropriate requirements have been met. (2) Cargo Aircraft. Any aircraft which is carrying goods or property but not passengers. In this context the following are not considered to be passengers: (i) A crew member; (ii) An operator's employee permitted by, and carried in accordance with, the instructions contained in the Operations Manual; (iii) An authorised representative of an Authority; or (iv) A person with duties in respect of a particular shipment on board. (3) Dangerous Goods Accident. An occurrence associated with and related to the transport of dangerous goods which results in fatal or serious injury to a person or major property damage. (See IEM OPS (a)(3) & (a)(4).) (4) Dangerous Goods Incident. An occurrence, other than a dangerous goods accident, associated with and related to the transport of dangerous goods, not necessarily occurring on board an aircraft, which results in injury to a person, property damage, fire, breakage, spillage, leakage of fluid or radiation or other evidence that the integrity of the packaging has not been maintained. Any occurrence relating to the transport of dangerous goods which seriously jeopardises the aircraft or its occupants is also deemed to constitute a dangerous goods incident. (See IEM OPS (a)(3) & (a)(4).) Endring 2 1 R

2 (5) Transportdokument for farlig gods. Et dokument som er beskrevet i de tekniske forskrifter, og som utfylles av den person som tilbyr farlig gods for transport med luftfartøy, og inneholder informasjon om det farlige godset. Dokumentet bærer en signert erklæring som viser at det farlige godset er nøyaktig beskrevet med dets gjeldende forsendelsesnavn og UN / ID kode, samt at det er korrekt klassifisert, pakket, merket, og at tilstanden er tilfredsstillende for transport. (6) Fraktbeholder. En fraktbeholder er en type transportutstyr til transport av radioaktive materialer, beregnet for transport av slike materialer, enten de er emballert eller ikke, på en eller flere transportmåter. (7) Speditør. Et foretak som på vegne av luftfartsforetaket, utfører noen eller alle av dets funksjoner, inkludert mottak, lasting, lossing, overføring eller annen behandling av passasjerer eller last. (8) ID nummer. En midlertidig identifikasjon av en farlig gods artikkel som ikke har blitt tildelt et UN nummer. (9) Samlepakke. En samlet forsending bestående av en eller flere pakker fra en enkelt avsender, og som håndteringsmessig utgjør èn enhet. (10) Pakke. Sluttproduktet av pakkeprosessen, som består av emballasje og dets innhold forberedt for transport. (11) Emballasje. Beholdere og enhver annen komponent eller materiale som er nødvendig for at beholderen skal fungere som emballasje og for å sikre overholdelse av pakkekravene. (12) Riktig forsendelsesnavn. Navnet som benyttes for å betegne en bestemt gjenstand eller et bestemt innhold i alle forsendelsesdokumenter og meldinger og, der det er relevant, på emballasjen. (5) Dangerous Goods Transport Document. A document which is specified by the Technical Instructions. It is completed by the person who offers dangerous goods for air transport and contains information about those dangerous goods. The document bears a signed declaration indicating that the dangerous goods are fully and accurately described by their proper shipping names and UN[/ID] numbers[ ] and that they are correctly classified, packed, marked, labelled and in a proper condition for transport. (6) Freight Container. A freight container is an article of transport equipment for radioactive materials, designed to facilitate the transport of such materials, either packaged or unpackaged, by one or more modes of transport. (7) Handling Agent. An agency which performs on behalf of the operator some or all of the latter's functions including receiving, loading, unloading, transferring or other processing of passengers or cargo. [(8) ID number. A temporary identification number for an item of dangerous goods which has not been assigned a UN number.] ([9]) Overpack. An enclosure used by a single shipper to contain one or more packages and to form one handling unit for convenience of handling and stowage. ([10]) Package. The complete product of the packing operation consisting of the packaging and its contents prepared for transport. ([11]) Packaging. Receptacles and any other components or materials necessary for the receptacle to perform its containment function and to ensure compliance with the packing requirements. ([12]) Proper Shipping Name. The name to be used to describe a particular article or substance in all shipping documents and notifications and, where appropriate, on packagings. Endring 2 1 R

3 (13) Alvorlig personskade. En skade som påføres en person i en ulykke og som: (i) Krever innleggelse på sykehus i mer enn 48 timer i løpet av de første syv dager fra datoen personskaden ble påført, eller (ii) Resulterer i brudd i ben (unntatt enkle brudd på fingre, tær eller nese), eller (iii) Involverer oppriving som forårsaker alvorlig blødning, skade på nerve, muskel eller sene, eller (iv) Involverer skade på et innvendig organ, eller (v) Involverer andre- eller tredje-grads forbrenning eller en forbrenning som har innvirkning på mer enn 5% av kroppens overflate, eller (vi) Involverer verifisert eksponering overfor smittefarlige stoffer eller skadelig stråling. (14) Opprinnelsesstat. Myndigheten i det land hvor det farlige godset først ble lastet ombord i et luftfartøy. (15) De tekniske forskriftene. Den nyeste utgave av de tekniske forskrifter for sikker transport av farlig gods med luftfartøy (Doc 9284AN/905), inkludert tillegg og enhver tilføyelse, godkjent og publisert etter beslutning av ICAO rådet. (16) UN kode. Den firesifrete kode tildelt av De Forente Nasjoners (FN) ekspertkomité for transport av farlig gods, for å identifisere et stoff eller bestemte grupper av stoffer. ([13]) Serious Injury. An injury which is sustained by a person in an accident and which: (i) Requires hospitalisation for more than 48 hours, commencing within seven days from the date the injury was received; or (ii) Results in a fracture of any bone (except simple fractures of fingers, toes or nose); or (iii) Involves lacerations which cause severe haemorrhage, nerve, muscle or tendon damage; or (iv) Involves injury to any internal organ; or (v) Involves second or third degree burns, or any burns affecting more than 5% of the body surface; or (vi) Involves verified exposure to infectious substances or injurious radiation. ([14]) State of Origin. The Authority in whose territory the dangerous goods were first loaded on an aircraft. ([15]) Technical Instructions. The latest effective edition of the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284AN/905), including the Supplement and any Addendum, approved and published by decision of the Council of the International Civil Aviation Organisation. ([16]) UN Number. The four-digit number assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods to identify a substance or a particular group of substances. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Godkjenning til å transportere farlig gods (Se IEM OPS ) Et luftfartsforetak skal ikke transportere farlig gods med mindre luftfartsmyndigheten har godkjent det. JAR-OPS Approval to transport Dangerous Goods (See IEM OPS ) An operator shall not transport dangerous goods unless approved to do so by the Authority. Endring 2 1 R

4 JAR-OPS Omfang (a) Et luftfartsforetak skal etterkomme bestemmelsene i de tekniske forskriftene i alle tilfeller når farlig gods medføres, uavhengig av om flygingen helt eller delvis gjennomføres innenfor eller helt utenfor et lands territorium. (Se IEM OPS (a).) (b) Gjenstander og stoffer som ellers ville bli klassifisert som farlig gods, er unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel, i den grad det er spesifisert i de tekniske forskriftene, forutsatt at: JAR-OPS Scope (a) An operator shall comply with the provisions contained in the Technical Instructions on all occasions when dangerous goods are carried, irrespective of whether the flight is wholly or partly within or wholly outside the territory of a State. (See IEM OPS (a).) (b) Articles and substances which would otherwise be classed as dangerous goods are excluded from the provisions of this Subpart, to the extent specified in the Technical Instructions, provided: (1) De er påkrevd å ha ombord i helikopteret i henhold til relevante JARer eller av operative årsaker (se IEM OPS (b)(1)), (2) De medføres som en del av servering eller forsyninger til kabinen, (3) De medføres for bruk under flyging som veterinærhjelpemiddel, eller som et middel for human avlivning av dyr (Se IEM OPS (b)(3)), (4) De medføres for bruk under flyging som medisinsk hjelp til en pasient, forutsatt at (se IEM OPS (b)(4)): (i) Gassbeholdere er tilvirket spesielt i den hensikt å inneholde og transportere den bestemte gassen, (ii) Narkotiske stoffer, medisiner og andre medisinske midler er under kvalifisert personells kontroll under den tiden de er i bruk i helikopteret, (iii) Utstyr som inneholder væskefylte batterier oppbevares, og om nødvendig sikret, i en oppreist stilling for å hindre søl av elektrolytten,og (1) They are required to be aboard the helicopter in accordance with the relevant JARs or for operating reasons (see IEM OPS (b)(1)); (2) They are carried as catering or cabin service supplies; (3) They are carried for use in flight as veterinary aid or as a humane killer for an animal (see IEM OPS (b)(3)); (4) They are carried for use in flight for medical aid for a patient, provided that (see IEM OPS (b)(4)): (i) Gas cylinders have been manufactured specifically for the purpose of containing and transporting that particular gas; (ii) Drugs, medicines and other medical matter are under the control of trained personnel during the time when they are in use in the helicopter; (iii) Equipment containing wet cell batteries is kept and, when necessary secured, in an upright position to prevent spillage of the electrolyte; and (iv) Tilstrekkelige anordninger er på plass for å plassere og sikre alt utstyr under avgang og landing og til alle andre tider når fartøysjefen anser det nødvendig av hensyn til sikkerheten, eller (5) De medføres av passasjerer eller besetningsmedlemmer. (Se IEM OPS (iv) Proper provision is made to stow and secure all the equipment during take-off and landing and at all other times when deemed necessary by the commander in the interests of safety; or (5) They are carried by passengers or crew members (see IEM OPS (b)(5)). Endring 2 1 R

5 3.1160(b)(5).) (c) Gjenstander og stoffer ment for å erstatte de i (b)(1) og (b) (2) over, skal transporteres i et helikopter slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. (c) Articles and substances intended as replacements for those in (b)(1) [and (b)(2)] above shall be transported on a helicopter as specified in the Technical Instructions. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Begrensninger på transport av farlig gods (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at gjenstander og stoffer, som er identifisert ved navn eller fellesbetegnelse i de tekniske forskriftene som forbudt for enhver transport, ikke medføres om bord i helikopter. (b) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at gjenstander og stoffer eller annet gods, som er identifisert i de tekniske forskriftene som forbudt for transport under normale omstendigheter, kun transporteres når: (1) De er unntatt av de berørte stater i overensstemmelse med bestemmelsene i de tekniske forskriftene (se IEM OPS (b)(1)), eller (2) De tekniske forskriftene indikerer at de kan transporteres under en godkjenning utstedt av opprinnelsesstaten. JAR-OPS Limitations on the transport of Dangerous Goods (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that articles and substances that are specifically identified by name or generic description in the Technical Instructions as being forbidden for transport under any circumstances are not carried on any helicopter. (b) An operator shall take all reasonable measures to ensure that articles and substances or other goods that are identified in the Technical Instructions as being forbidden for transport in normal circumstances are only transported when: (1) They are exempted by the States concerned under the provisions of the Technical Instructions (see IEM OPS (b)(1)); or (2) The Technical Instructions indicate they may be transported under an approval issued by the State of Origin. JAR-OPS Klassifisering Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at gjenstander og stoffer klassifiseres som farlig gods slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. JAR-OPS Classification An operator shall take all reasonable measures to ensure that articles and substances are classified as dangerous goods as specified in the Technical Instructions. JAR-OPS Emballering (Se AMC OPS ) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at farlig gods emballeres slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene, eller på en måte som sikrer samme grad av sikkerhet, og som er godkjent av luftfartsmyndigheten. JAR-OPS Packing (See AMC OPS ) An operator shall take all reasonable measures to ensure that dangerous goods are packed as specified in the Technical Instructions or in a way which will provide an equivalent level of safety subject to the approval of the Authority. Endring 2 1 R

6 JAR-OPS Merkelapper og merking (a) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at pakker, samlepakker og fraktbeholdere er forsynt med merkelapper slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. (b) Et luftfartsforetak skal ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at pakker, samlepakker og fraktbeholdere er merket slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene, eller som spesifisert av luftfartsmyndigheten. (Se AMC OPS (b).) (c) Hvor farlig gods medføres på en flyging som finner sted helt eller delvis utenfor en stats territorium, må merkelapper og merking være på engelsk i tillegg til andre påkrevde språk. JAR-OPS Labelling and Marking (a) An operator shall take all reasonable measures to ensure that packages, overpacks and freight containers are labelled as specified in the Technical Instructions. (b) An operator shall take all reasonable measures to ensure packages, overpacks and freight containers are marked as specified in the Technical Instructions or as specified by the Authority. (See AMC OPS (b).) (c) Where dangerous goods are carried on a flight which takes place wholly or partly outside the territory of a State, labelling and marking must be in the English language in addition to any other language requirements. JAR-OPS Transportdokument for farlig gods (a) Et luftfartsforetak sikre at, unntatt når annet er spesifisert i de tekniske forskriftene, et transportdokument for farlig gods medfølger det farlige godset. (b) Hvor farlig gods medføres på en flyging som finner sted helt eller delvis utenfor en stats territorium, må transportdokumentet for farlig gods være på engelsk, i tillegg til andre påkrevde språk. JAR-OPS Dangerous Goods Transport Document (a) An operator shall ensure that, except when otherwise specified in the Technical Instructions, dangerous goods are accompanied by a dangerous goods transport document. (b) Where dangerous goods are carried on a flight which takes place wholly or partly outside the territory of a State, the English language must be used for the dangerous goods transport document in addition to any other language requirements. JAR-OPS Blank JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Aksept av farlig gods (a) Et luftfartsforetak skal ikke akseptere farlig gods for transport før pakken, samlepakken eller fraktbeholderen er inspisert i overensstemmelse med akseptprosedyren i de tekniske forskriftene. (b) Et luftfartsforetak eller dets speditør skal bruke en sjekkliste for JAR-OPS Acceptance of Dangerous Goods (a) An operator shall not accept dangerous goods for transport until the package, overpack or freight container has been inspected in accordance with the acceptance procedures in the Technical Instructions. (b) An operator or his handling agent shall use an acceptance check list. The Endring 2 1 R

7 akseptering. Akseptsjekklisten skal sikre at alle relevante detaljer blir kontrollert og skal være av en slik form at den tillater en manuell, mekanisk eller databasert registrering av resultatene fra akseptkontrollen. acceptance check list shall allow for all relevant details to be checked and shall be in such form as will allow for the recording of the results of the acceptance check by manual, mechanical or computerised means. JAR-OPS Inspeksjon for skade, lekkasje eller forurensning (a) Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Pakker, samlepakker og fraktbeholdere inspiseres for tegn på lekkasje eller skade umiddelbart forut for innlasting i et helikopter, slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene, (2) Pakker, samlepakker eller fraktbeholdere som lekker eller er skadet, ikke lastes i et helikopter, (3) Enhver pakke med farlig gods funnet ombord i et helikopter og som synes å være skadet eller som lekker, blir fjernet eller blir fjernet av en behørig myndighet eller organisasjon. I dette tilfelle skal den gjenstående del av forsendelsen inspiseres for å sikre at den er i tilfredsstillende stand for transport, og at ikke helikopteret eller dets last er blitt skadet eller forurenset, og (4) Pakker, samlepakker og fraktbeholdere inspiseres for tegn på skade eller lekkasje ved lossing fra et helikopter, og dersom det er tegn på skade eller lekkasje, skal området hvor det farlige godset var oppbevart inspiseres for skade eller forurensning. JAR-OPS Inspection for Damage, Leakage or Contamination (a) An operator shall ensure that: (1) Packages, overpacks and freight containers are inspected for evidence of leakage or damage immediately prior to loading on a helicopter, as specified in the Technical Instructions; (2) Leaking or damaged packages, overpacks or freight containers are not loaded on a helicopter; (3) Any package of dangerous goods found on a helicopter and which appears to be damaged or leaking is removed or arrangements made for its removal by an appropriate authority or organisation. In this case the remainder of the consignment shall be inspected to ensure it is in a proper condition for transport and that no damage or contamination has occurred to the helicopter or its load; and (4) Packages, overpacks and freight containers are inspected for signs of damage or leakage upon unloading from a helicopter and, if there is evidence of damage or leakage, the area where the dangerous goods were stowed is inspected for damage or contamination.. JAR-OPS Fjerning av forurensning (a) Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Enhver forurensning som er et resultat fra lekkasje eller skade på farlig gods, umiddelbart blir fjernet, og (2) Et helikopter som er blitt forurenset av radioaktive materialer JAR-OPS Removal of Contamination (a) An operator shall ensure that: (1) Any contamination found as a result of the leakage or damage of dangerous goods is removed without delay; and (2) A helicopter which has been contaminated by radioactive materials is immediately taken out of Endring 2 1 R

8 umiddelbart blir tatt ut av drift og ikke satt inn i drift igjen før strålingsnivået på enhver tilgjengelig overflate og den ikkepermanente forurensningen ikke overskrider verdiene som er spesifisert i de tekniske forskriftene. service and not returned until the radiation level at any accessible surface and the non-fixed contamination are not more than the values specified in the Technical Instructions JAR-OPS Lastebegrensninger (Se AMC OPS (a)) (a) Passasjerkabin, førerkabin og lasterom. Et luftfartsforetak skal sikre at farlig gods blir lastet, atskilt, sikret og transportert i et helikopter slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. (b) Farlig gods kun beregnet på transport i fraktefartøy. Et luftfartsforetak skal sikre at pakker med farlig gods som er merket "kun fraktefartøy" blir transportert i et fraktefartøy og lastet slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. JAR-OPS Loading Restrictions (See AMC OPS (a)) (a) Passenger Cabin, Flight Deck and Cargo Compartments. An operator shall ensure that dangerous goods are loaded, segregated, stowed, secured and carried in a helicopter as specified in the Technical Instructions or as approved by the Authority. (b) Dangerous Goods Designated for Carriage Only on Cargo Aircraft. An operator shall ensure that packages of dangerous goods bearing the 'Cargo Aircraft Only' label are carried on a cargo aircraft and loaded as specified in the Technical Instructions. JAR-OPS Bestemmelser vedrørende informasjon (a) Informasjon til bakkepersonell. Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Informasjon gis til bakkepersonell slik at de er i stand å utføre sine oppgaver med hensyn til transport av farlig gods, inkludert tiltak ved hendelser og ulykker der farlig gods er involvert, og (2) Dersom aktuelt, den informasjonen vist til i underavsnitt (a)(1) over, også gis til speditør. (b) Informasjon til passasjerer og andre personer (Se AMC OPS (b).) JAR-OPS Provision of Information (a) Information to Ground Staff. An operator shall ensure that: (1) Information is provided to enable ground staff to carry out their duties with regard to the transport of dangerous goods, including the actions to be taken in the event of incidents and accidents involving dangerous goods; and (2) Where applicable, the information referred to in sub-paragraph (a)(1) above is also provided to his handling agent. (b) Information to Passengers and Other Persons (see AMC OPS (b)) (1) Et luftfartsforetak skal sørge for at informasjon blir kunngjort slik det kreves av de tekniske forskriftene, slik at passasjerene blir advart om hvilke typer gods som er forbudt å ta med seg ombord i et helikopter, og (2) Et luftfartsforetak og, dersom aktuelt, dets speditør skal sørge for at oppslag som gir informasjon vedrørende (1) An operator shall ensure that information is promulgated as required by the Technical Instructions so that passengers are warned as to the types of goods which they are forbidden from transporting aboard a helicopter; and (2) An operator and, where applicable, his handling agent shall ensure that notices are provided at acceptance Endring 2 1 R

9 transport av farlig gods, finnes på frakt leveringssteder. (c) Informasjon til besetningsmedlemmer. Et luftfartsforetak skal sørge for at informasjon som gjør besetningsmedlemmer i stand til å utføre sitt ansvar i forhold til transport av farlig gods, er beskrevet i operasjonsmanualen, inkludert tiltak ved nødssituasjoner relatert til farlig gods. (d) Informasjon til fartøysjefen. Et luftfartsforetak skal sørge for at fartøysjefen gis skriftlig informasjon, slik det er spesifisert i de tekniske forskriftene. (Se tabell 1 i vedlegg 1 til JAR-OPS for dokumentarkiverings perioder). (e) Informasjon i tilfelle av en helikopter hendelse eller ulykke (Se AMC OPS (e).) (1) Operatøren av et helikopter som er involvert i en helikopterhendelse, skal på anmodning fremlegge enhver informasjon som er nødvendig for å redusere faremomentene i forbindelse med medført farlig gods. (2) Operatøren av et helikopter som er involvert i en helikopterulykke skal, så snart som mulig, informere behørig myndighet i den stat hvor helikopterulykken inntraff, om medført farlig gods. points for cargo giving information about the transport of dangerous goods. (c) Information to Crew Members. An operator shall ensure that information is provided in the Operations Manual to enable crew members to carry out their responsibilities in regard to the transport of dangerous goods, including the actions to be taken in the event of emergencies arising involving dangerous goods. (d) Information to the Commander. An operator shall ensure that the commander is provided with written information, as specified in the Technical Instructions [(See Table 1 of Appendix 1 to JAR-OPS for the document storage period)]. (e) Information in the Event of a helicopter Incident or Accident (See AMC OPS (e)) (1) The operator of a helicopter which is involved in a helicopter incident shall, on request, provide any information required to minimise the hazards created by any dangerous goods carried. (2) The operator of a helicopter which is involved in a helicopter accident shall, as soon as possible, inform the appropriate authority of the State in which the helicopter accident occurred of any dangerous goods carried. JAR-OPS Treningsprogrammer (Se AMC OPS ) (Se IEM OPS ) (a) Et luftfartsforetak skal etablere og opprettholde treningsprogrammer for sitt personell, slik det kreves av de tekniske forskriftene, som skal godkjennes av luftfartsmyndigheten. (b) Luftfartsforetak som ikke er innehaver av en permanent godkjenning til å transportere farlig gods. Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Personell som er engasjert i generell håndtering av last, har fått trening i å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods. Som et minimum må denne treningen JAR-OPS Training programmes (See AMC OPS ) (See IEM OPS ) (a) An operator shall establish and maintain staff training programmes, as required by the Technical Instructions, which [shall] be approved by the Authority. (b) Operators not holding a permanent approval to carry dangerous goods. An operator shall ensure that: (1) Staff who are engaged in general cargo [and baggage] handling have received training to carry out their duties in respect of dangerous goods. As a minimum this training must cover the areas identified Endring 2 1 R

10 dekke områdene vist til i kolonne 1 i tabell OPPLÆRINGS ELEMENTER 1, samt at treningen har tilstrekkelig 1 2 Generell AREAS omfang innføring OF for TRAINING å sikre at personellet 1 blir X 2 X oppmerksomme på de faremomenter som Begrensninger General philosophy vedrørende X X kan oppstå farlig gods X og X lufttransport av farlig gods Limitations hvordan slikt on Dangerous Merkelapper og merking gods identifiseres, av pakker og at X Goods in air transport X X Farlig gods (2) i passasjerers Følgende bagasje personell: Package marking and labelling X X Nødprosedyrer Dangerous Goods (i) in Besetningsmedlemmer, X X passengers baggage (ii) Personell for Emergency procedures X X håndtering av passasjerer,, og (iii) Sikkerhetspersonell ansatt av luftfartsforetaket for å ta seg av kontroll av passasjerer og deres bagasje, har fått trening som minimum må dekke områdene vist til i kolonne 2 i tabell 1, samt at treningen har tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods og hvordan slikt gods identifiseres, samt hvilke krav som gjelder for passasjerers transport av slikt gods. Tabell 1 in Column 1 of Table 1 and be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods, [ ] how to identify [them and what requirements apply to the carriage of such goods by passengers]; and (2) The following personnel: and (i) (ii) Crew members; Passenger handling staff; (iii) Security staff employed by the operator who deal with the screening of passengers and their baggage, have received training which, as a minimum, must cover the areas identified in Column 2 of Table 1 and be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods, how to identify them and what requirements apply to the carriage of such goods by passengers. Table 1 Note: "X" indikerer et område som må dekkes. Note: X indicates an area to be covered. (c) Luftfartsforetak som innehar en permanent godkjenning til å transportere farlig gods. Et luftfartsforetak skal sikre at: (1) Personell som er involvert i akseptering av farlig gods har fått opplæring, og er kvalifisert til å utføre sine oppgaver. Som et minimum må denne opplæringen dekke elementene vist til i kolonne 1 i tabell 2 samt at opplæringen har tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet kan ta beslutninger vedrørende (c) Operators holding a permanent approval to carry dangerous goods. An operator shall ensure that: (1) Staff who are engaged in the acceptance of dangerous goods have received training and are qualified to carry out their duties. As a minimum this training must cover the areas identified in Column 1 of Table 2 and be to a depth sufficient to ensure the staff can take decisions on the acceptance or refusal of dangerous goods offered for carriage by Endring 2 1 R

11 aksept eller avvisning av farlig gods som frembringes for transport med luftfartøy, (2) Personell som er involvert i bakkehåndtering, oppbevaring og lasting av farlig gods har fått opplæring som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods. Som et minimum må denne opplæringen dekke elementene vist til i kolonne 2 i tabell 2, samt at opplæringen har tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods, samt hvordan slikt gods identifiseres, behandles og lastes, (3) Personell som er involvert i generell frakt og bagasjehåndtering har fått opplæring som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods. Som et minimum må denne opplæringen dekke områdene vist til i kolonne 3 i tabell 2, samt at opplæringen har tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvordan slikt gods identifiseres, behandles og lastes, (4) Flygebesetningsmedlemmer har fått opplæring, som minimum må dekke elementene vist til i kolonne 4 i tabell 2. Opplæringen må være av et tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvordan slikt gods skal medføres i et helikopter, og at (5) Følgende personell: (i) Personell som håndterer passasjerer, (ii) Sikkerhetspersonale ansatt av luftfartsforetaket for å ta seg av kontroll av passasjerer og deres bagasje, og (iii) Besetningsmedlemmer utenom flygebesetningsmedlemmer, har fått opplæring som minimum må dekke elementene vist til i kolonne 5 i tabell 2. Opplæringen må være av tilstrekkelig omfang for å sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvilke krav som gjelder passasjerers transport av air; (2) Staff who are engaged in ground handling, storage and loading of dangerous goods have received training to enable them to carry out their duties in respect of dangerous goods. As a minimum this training must cover the areas identified in Column 2 of Table 2 and be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods, how to identify such goods and how to handle and load them; (3) Staff who are engaged in general cargo [and baggage] handling have received training to enable them to carry out their duties in respect of dangerous goods. As a minimum this training must cover the areas identified in Column 3 of Table 2 and be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods, how to identify such goods, [ ] how to handle and load them [and what requirements apply to the carriage of such goods by passengers]; (4) Flight crew members have received training which, as a minimum, must cover the areas identified in Column 4 of Table 2. Training must be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods and how they should be carried on a helicopter; and (5) The following personnel: (i) staff; Passenger handling (ii) Security staff employed by the operator who deal with the screening of passengers and their baggage; and (iii) Crew members other than flight crew members, have received training which, as a minimum, must cover the areas identified in Column 5 of Table 2. Training must be to a depth sufficient to ensure that an awareness is gained of the hazards associated with dangerous goods and what requirements apply to the carriage of such goods by passengers or, more generally, their carriage on a helicopter. Endring 2 1 R

12 slikt gods eller, mer generelt, slik befordring i et helikopter. Tabell 2 Table 2 OPPLÆRINGS AREAS OF TRAINING ELEMENTER Limitations on Dangerous Begrensninger X X X X Goods in air transport vedrørende Classification of X X X X lufttransport av farlig X gods Dangerous Goods Klassifisering List of av Dangerous farlig Goods X X X X gods Packaging specifications Liste over X and farlig markings gods X X X Pakke spesifikasjoner Storage and loading og merking procedures X X X X X Lagrings-og Dangerous laste Goods in prosedyrer passengers baggage X X X X X X X X Farlig gods i Emergency procedures X passasjerenes bagasje X X X X X X X X Nødprosedyrer Note: x indicates an area X to X be covered. X X X Note: "X" indikerer et element som må dekkes. (d) Et luftfartsforetak skal sørge for at alt personell som får opplæring må gjennomgå en prøve for å verifisere forståelse for deres ansvar og plikter. (e) For alt personell hvor det kreves opplæring i farlig gods, skal et luftfartsforetak sikre at dette personellet mottar oppfriskningsopplæring i løpet av perioder på maksimum 2 år. (f) Et luftfartsforetak skal sikre at arkiv fra farlig gods opplæring opprettholdes for alt personell som er opplært i overensstemmelse med underavsnitt (d) over. (g) Et luftfartsforetak skal sikre at dets speditørpersonell opplæres i henhold til angjeldende kolonne i tabell 1 eller tabell 2. [(d) An operator shall ensure that all staff who receive training undertake a test to verify understanding of their responsibilities.] [(e)] An operator shall ensure that all staff who require dangerous goods training receive recurrent training at intervals of not longer than 2 years. [(f)] An operator shall ensure that records of dangerous goods training are maintained for all staff trained in accordance with subparagraph (d) above. [(g)] An operator shall ensure that his handling agent's staff are trained in accordance with the applicable column of Table 1 or Table 2. [Amdt. 2, ] JAR-OPS Rapporter vedrørende hendelser og ulykker med farlig gods (Se AMC OPS ) (a) Et luftfartsforetak skal rapportere hendelser og ulykker med farlig gods til luftfartsmyndigheten. En forløpig rapport skal sendes i løpet av 72 timer etter hendelsen, med mindre spesielle omstendigheter hindrer det. (b) Et luftfartsforetak skal også rapportere udeklarert eller feildeklarert farlig gods som JAR-OPS Dangerous Goods Incident and Accident Reports (See AMC OPS ) [(a)] An operator shall report dangerous goods incidents and accidents to the Authority. An initial report shall be despatched within 72 hours of the event unless exceptional circumstances prevent this. [(b) An operator shall also report to the Authority undeclared or misdeclared Endring 2 1 R

13 oppdages i lasterom eller passasjerenes bagasje, til luftfartsmyndigheten. En forløpig rapport skal sendes i løpet av 72 timer etter oppdagelsen, med mindre spesielle omstendigheter hindrer det. dangerous goods discovered in cargo or passengers baggage. An initial report shall be despatched within 72 hours of the discovery unless exceptional circumstances prevent this.] JAR-OPS Blank JAR-OPS Intentionally blank Endring 2 1 R

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

KAPITTEL O - KABINBESETNING

KAPITTEL O - KABINBESETNING KAPITTEL O - KABINBESETNING JAR-OPS 1.988 (Se IEM OPS 1.988) Anvendelse JAR-OPS 1.988 (See IEM OPS 1.988) Applicability (a) Et kabinbesetningsmedlem er en person som er utpekt av luftfartsforetaket til

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19... Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A)

KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A) BSL JAR FCL 1, SEKSJON 1 1 - D - 1 KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A) JAR FCL 1.140 Minstealder JAR FCL 1.140 Minimum age En kandidat til CPL(A) må være

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

Norges Skytterforbund

Norges Skytterforbund Norges Skytterforbund KVALIFISERINGS- OG SPONSORREGLER ANTI-DOPINGREGLER ALLE SKYTEGRENER Utgave 2013 ISSFs regler gjelder fra 1. januar 2013 Nasjonale dopingregler justert etter endringer 1.1.2011 Innhold

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature Eurocard Gold Application for additional card with personal liability Personal details Main card no. ID no. (11 digits, Norwegian only) All first names Surname Address (in the National Registry) Postcode

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner

DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 VEDLEGG, FORKORTELSER OG DEFINISJONER DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner BLANKETTER Blankett 5002 Blankett 5002 "Alminnelige vilkår ved

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION:

IMPORTANT INFORMATION: Form MHD56298 IMPORTANT INFORMATION: A copy of our Safe Operating Practices Manuals are always available free of charge either by downloading it from our Technical Publications website @ www.airwinch.com

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer