Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene"

Transkript

1 Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Kjære kollegaer. Det har ikke bare vært en enkel oppgave å skulle kommentere Arbeidsforskningsinstituttets «Evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen», som utredningen heter. På samme måte som forskernes valg av metode, nemlig å gjennomføre et case studie med fire «caser» gir store begrensninger som grunnlag for å trekke generelle konklusjoner på vegne av oss 80 konsoliderte enheter, så er mine erfaringer i stor grad knyttet til bare en konsolidert enhet. Jeg kan derfor ikke påberope meg å snakke på vegne av oss alle, selv om jeg etter snart 8 år som leder for en konsolidert enhet har snakket med veldig mange kollegaer, og sitter med en klar oppfatning av at vi er mange som har opplevet de samme utfordringene og begrensningene knyttet til vår organisasjonsform. Det er bra at Kulturrådet har tatt initiativ til en evaluering. Etter 10 år med museumsreform er det betimelig at Kulturrådet sørger for å få litt fakta om resultatene på bordet. Det er relevant å få vite om de mange forskjellige organisasjonsformene har noen betydning for oppnådde faglige resultater eller mangelen på sådanne. Vi e veldig klar for å få noen utenfra til å gi noen innspill på styrker og svakheter ved reformen. Oppdraget, slik det er formulert, tar opp i seg mye av det vi ønsker svar på, men rapportens konklusjoner tyder på at det ble vanskelig å finne svarene. Det kan delvis skyldes det begrensede omfanget oppdraget har og valg av metode. Et case-studier av bare fire konsoliderte enheter gir ikke noe grunnlag for å si noe generelt om det mangslungne landskapet vi befinner oss i. Og forskerne sier da også at de har sett så store variabler, og så mye forskjellighet at de ikke kan trekke noen bastante konklusjoner. Det finnes ikke noe entydig bilde som sier hvor vellykket eller mislykket konsolideringen har vært eller hva de enkelte museene har oppnådd som kan knyttes til organisasjonsform. De har ikke 1

2 funnet et AS som har bedre faglige resultater eller er mer profesjonelt drevet enn en stiftelse fordi de er nettopp et AS eller en stiftelse. Det er helt andre variabler som teller: Hva hadde vi ventet oss og hva trenger vi? Når vi nå er i ferd med å legge de først famlende årene av en stor reform bak oss, kunne vi trengt noen som på et ansvarlig og forpliktende nivå kunne gi oss støtte for at de valgene som ble gjort da konsolideringsiveren var på sitt mest intense i stat og fylkeskommune, da alle hindre skulle passeres for enhver pris for å få oss ned fra 250 til dagens 80 enheter, ikke gir de forventede resultatene fordi vi ikke gjorde en grundig nok jobb for 10 år siden, ikke stilte krav om full organisatorisk sammenslåing, og ikke hadde grunnlag for å overskue konsekvensene av de organisatoriske valgene vi gjorde. Av frykt for ikke å få til en konsolidering og får «ryddet» opp i museumslandskapet i Norge, sitter vi nå med avtaler som i stor grad sikrer de gamle eierstyrenes interesser, og skal forsøke å oppfylle en rekke faglige krav fra staten uten reelt handlingsrom. Hva ryddet vi egentlig opp i på forhånd, hvorfor var vi ikke tøffere i starten? En endring som museumsreformen tar 5-10 år å få på plass, sies det. Ja, det tror jeg på, men grunnlaget for endring legges vanligvis i starten av en reform, de største endringene kan du få gjennomslag for når ledelsen er ny. Da har man et friskt mandat slik all endringsledelse tilsier at er avgjørende for å få gjennomført reformer, men dette var ikke tilfelle med museumsreformen. Det satt altfor mange uforberedte fylkeskommuner som hadde fått i oppdrag fra staten å slå sammen museene i regionen, men som møtte negative eierstyrer som bare motvillig lot seg invitere med i forhandlingene under lovnad om mere penger. Det var lite frivillighet, mye motvillighet, det var pengene som rådde, for vi fikk penger, det skal sies, og stilt overfor trusselen om å miste statlig bevilgning og for så vidt fylkeskommunalt tilskudd, sa man ja med bremsene på. 2

3 Hva er så konsekvensene av at vi laget en ny organisasjon med de gamle eierstyrene som eiere av alle verdier, og et nytt styre som bare har i oppdrag å forvalte dem? Negativ egenkapital, mangel på verdier og derav pantsettingsobjekter, store pensjonsforpliktelser, gamle underskudd i de konsoliderte enhetene og problemer når mva-reformen kom fordi vi ikke eier de bygningene vi investerer i, innsigelser fra revisor og derav urene revisorberetninger med de store konsekvensene det får når vi må ut på lånemarkedet. Dyre lån på uforsvarlig kort tid for KLP vil ikke ha oss som kunde lenger. Listen er lang, og alt dette har Arbeidsforskningsinstituttet sett og påpekt i sin evaluering. Men dette visste vi jo. Vi vet bare ikke helt hvordan vi skal få gjort noe med det, og det vet ikke Arbeidsforskningsinstituttet heller. Det er for så vidt interessant at forskerne veldig raskt kunne fastslå at de konsoliderte enhetene må forvalte en dobbelthet, på den ene siden forventninger om effektiv styring som altså egentlig er en forutsetning for at et styre og en direktør skal kunne stilles til ansvar for de beslutninger som fattes og de resultater som oppnås, og på den annen side at det i praksis er slik at vi må jobbe innenfor en nettverksmodell av ulike interessenter som krever innflytelse og påvirkning i en ny organisasjon hvor de ikke har inntatt sin nye rolle. Forskerne beskriver dette helt korrekt som et krevende arbeid og påpeker at det finnes forbausende lite forskning på dette området, nasjonalt og internasjonalt. De kaller det for «hybride organisasjoner», «styringsvakum» og omtaler organiseringen som «tilsynelatende uforenlige prinsipper for styring som lever side ved side». Og dette må vi gjøre noe med. Forskerne har videre funnet stor lojalitet mot reformen og konsolideringen, og sier at museumsvesenet forstår logikken bak reformen. Ja, det er jeg enig med dem i at vi har. Vi som jobber med dette til daglig, og har fått en organisasjon opp å stå, ser jo at reformen har gitt profesjonalisering i administrative saker, bedre personalpolitikk, samordnet avlønning, bedre økonomiske muskler, evne til å realisere større prosjekter og mer faglighet, faktisk mye mer, der hvor man har klart å utvikle samarbeid på tvers av de konsoliderte avdelingene. At arbeid på tvers, i en matriseorganisasjon er den beste måten å få faglig effekt av reformen, har forskerne funnet ut, men også det visste vi. At mange museer gjør dette i en hybrid organisasjon bestående av en matrise flettet inn i en 3

4 avdelingsstruktur er også avdekket, og vil nok i lang tid være en realitet for mange, fordi museene nå en gang ligger der de gjør, og skal fortsette med det Forskerne sier videre at museene i dag er mer solide kulturelle institusjoner som også fungerer som aktive samfunnsaktører, som deltar og påvirker ulike samfunnsdebatter ved å fremme kritisk refleksjon. Det er riktig observert. Konsolideringen har styrket fagmiljøet og kompetansen i museene og gitt oss en sterkere stemme. Rapporten oppsummerer videre: Det er mange variabler som medvirker i konsolideringsprosessene, og disse er på mange måter uavhengig av spørsmål relatert til tilknytningsform og formell organisering. Det er ikke påvist noe en-til-en forhold mellom valg av tilknytningsform og effekt av reformen. Stiftelser har tilsynelatende større frihet og autonomi vis a vis finansieringskildene, og skal i prinsippet bidra til armlengdes avstand mellom penger og styring, men det er jo ikke slik i praksis. Jeg er helt enig med forskerne når de sier at styrenes sammensetning fremstår i mange tilfeller som like viktige eller viktigere enn hvilken selskapsform vi har valgt. Og her kommer vi igjen tilbake til forberedelsene. Hvordan utformet vi vedtektene, hvordan besluttet vi at styret skulle oppnevnes, og hvordan ivaretok vi det åpenbare behovet for en profesjonell styresammensetning som kunne være en garantist for helhetstenkning og forståelse av hva et moderne museum er? Utredningen påpeker at staten er den som har profitert mest på reformen, at staten har fått større styring og kontroll. De hevder videre at fylkeskommunens rolle har blitt redusert og har mindre mulighet til å utforme museumspolitikken for sin region. De har rett i at statens innflytelse etter reformen er større, men jeg har ikke erfart at fylkeskommunenes rolle har blitt svekket. I Østfold har vi opplevet et økt engasjement og økte bevilgninger fra fylkeskommunen som følge av reformen. Rapporten omtaler armlengdeprinsippet og sier at museene ikke aksepterer innblanding i driften og direkte påvirkning i det som omtales som museenes redaktøransvar. Et godt begrep, veldig relevant for arbeidet innenfor våre 4

5 organisatoriske rammer, det er det vi ønsker oss, men det er ikke like lett å få forståelse for dette prinsippet fra alle involverte parter. Rapporten påpeker i ti punkter hva som nå bør gjøres. De fleste problemstillingene de lister opp krever nye forskningsoppdrag. Det er ikke tvil om at mer forskning på museene er relevant og påkrevet, men alle ser jo at dette vil ta tid og koste penger som vi ikke har i dag. Hva har vi så fått i denne evalueringen? Vi kan si at den påpeker store svakheter ved dagens organisasjonsform, men jeg ser ikke nytten uten at Kulturrådet straks spisser et nytt oppdrag som skal borre i forholde eierskap og drift, gi gode argumenter og drahjelp for å få til full konsolidering. Vi er mange som mener at det er påkrevet for å komme videre med det faglige arbeidet, som har brukt nok tid på manøvrering i hybride landskap og som vil ha museene opp å stå som moderne, sterke, faglige organisasjoner med stor attraktivitetskraft. Forskerne gir avslutningsvis noen «Anbefalinger til videre arbeid» og ett av punktene er «Ytterligere strukturell forenkling: De sier: «Det synes flere steder å være behov for betydelig forenklinger knyttet til drifts- og eierstyreproblematikken. Dagens struktur synes ved siden av å innebære et betydelig administrativt merarbeid å være et organ uten makt, men samtidig også å ha et potensial for å holde liv i konflikter mellom drifts- og eierstyret». Klarere kan det ikke sies. Kan vi få hjelp til å løse dette? 5

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT Haugalandmuseene Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 14/2014 Tittel: Haugalandmuseene Undertittel: Anbefalinger om fremtidig organisering TF-notat nr:

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling. Rapport

Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling. Rapport Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling Rapport 2006 Forord På oppdrag fra ABM-utvikling har Statskonsult gjennomført et evalueringsprosjekt. Formålet har vært å vurdere hensiktsmessigheten av nåværende

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer