Sak FS-22/2014. Behandling av årsrapport for HMS Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Harsten. Fakultetsstyret Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak FS-22/2014. Behandling av årsrapport for HMS 2013. Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Harsten. Fakultetsstyret Møtedato: 4.6.2014."

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/5340 JFO001 Dato: Sak FS-22/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: Behandling av årsrapport for HMS 2013 Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Harsten Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 1. Årsrapport 2013 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet med oversendelsesbrev ( ) 2. Brev om kartlegging av HMS-arbeid 3. Vedlegg til årsrapporten: HMS-arbeid ved HSL-fakultetet i Rapport fra bedriftshelsetjenesten HEMIS 2013 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 LI I T NURSES ARIITISKE UNIVERSITET Avdoling for personal og organisasjon Arkivref.: 2013/5340 Dato: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og leererutdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi Det kunstfaglige fakultet Universitetsdirektoren Fakultet for biovitenskap, fiskeri og okonomi Finnmarksfakultetet Tromso Museum - Universitetsmuseet Universitetsbiblioteket Det helsevitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Tilbakemelding til fakultetene og enhetene pa samme nivh etter gjennomgang av HMS-arbeidet ved UiT for omrider som skal folges opp Vedlagt folger arsrapport om helse miljo- og sikkerhetsarbeid ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) for Rapporten gir en oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak innen omradet helse, miljo, sikkerhet og beredskap bade sentralt ved UiT og ved fakultetene og enhetene pa samme nivi. Arbeidsmiljoutvalget (AMU) behandlet rapporten i motet 31. januar 2014 (Sak AMU 2/14, 2013/5340). Utvalget tok rapporten til etterretning, og ba Universitetsdirektoren folge opp identifiserte utviklingsomrader slik at universitetets mal for helse, miljo, sikkerhet og beredskap kan nas. Universitetsstyret behandlet rapporten i motet 13. februar 2014 (Sak S 4/14, 2013/5340) og fattet folgende enstemmige vedtak: 1. Universitetsstyret tar "Arsrapport 2013 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet" til etterretning. 2. Universitetsstyret ber Universitetsdirektoren om âfolge opp identifiserte utviklingsomrader og iverksette nodvendige tiltak slik at universitetets mal for helse, miljo, sikkerhet og beredskap kan nas. 3. Alle enheter bes om abehandle arsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. Vi ber fakultetene, instituttene og enhetene pa samme niva behandle arsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer, og iverksette tiltak pa ornrader med behov for oppfolging. Vi ber ogsa fakultetene og enhetene pa samme niva om A opprettholde tett dialog med underliggende enheter i det systematiske arbeidet med helse, miljo og sikkerhet. Arsrapporten ogvedleggene til arsrapporten er ogsa tilgjengelig pa nettsidene om HMS og beredskap i HR-Dortalen. PA nettsidene firmer du ogsa en beskrivelse av hvordan det systematiske Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso ) postmottakauitno uit.no

4 arbeidet med HMS og beredskap skal foregi ved UiT. Systematisk arbeicl med HMS og beredskap er et lederansvar pi alle nivier i organisasjonen, og skal skje kontinuerlig som en del av den daglige driften. Dersom det er behov for rfidgiving forbindelse med arbeidet som skal gjennomfores, kan dere ta kontakt med Avdefing for personal og organisasjon. Venn lig hi ken Odd Arne Paulsen personal- og organisasjonsdirektor Bjarte Toftaker personalsjef Vedlegg: Arsrapport2013 om helse, miljo og sikkerhet ved UIT Norges arktiske universitet LET ;Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso i ; postmottakquit.no ' uit.no 2

5 LHT NORGES ARKT1SKE UNIVERSITET Arsrapport 2013 om HMS ved UIT Norges arktiske universitet Universitetsdirektoren, Avdeling for personai og organisasjon Ar idvref. ephorte 2013/5340

6 Sammendrag Det fore* mye godt helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) ved UIT Norges arktiske universitet(um.i 2013 har det bla. vzert arbeidet aktivt med a bygge en organisasjonskultur som fremmer helse, miljo og sikkerhet blant ansatte og studenter i en ny og geografisk spredt organisasjon, og det legges til rette for medvirkning i HMS-arbeidet. Det er arrangert arbeidsmiljodag pa tvers av campus og arbeidsmiljoprisen er utdelt for forste gang. Arbeidet med videreutvikle universitetets beredskap er godt i gang, bedriftshelsetjenesten har vrt konkurranseutsatt, og vernetjenesten har blitt gjennomgatt og revidert. Funn fra tilsyn og revisjoner er fulgt opp i organisasjonen. Et godt HMSarbeid kan ogsa vwre en del av forklaringen til at UiT har et lavt sykefravmr. De fleste fakultetene og enhetene pa samme niva rapporterer at de har etablert skriftlige mat for HMSarbeidet og etablert skriftlig oversikt over hvordan ansvar og oppgaver for HMS-arbeidet er fordelt. Halvparten av enhetene har ogsa nadd egne malsettinger for HMS-arbeidet for Ledere er oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter regulerer HMS-arbeidet ved enheten. Ledernes risikoforstaelse og kjennskap til egne risikoomrader synes a ha okt 12013, og de fleste enhetene har gjennomfort palagte beredskapsovelser. Det rapporteres imidlertid om utfordringer knyttet til opplzering innen helse, miljo og sikkerhet, og sentral HMS-oppWring ettersporres av ulike brukergrupper. Ledere bor fortsatt prioritere a tilrettelegge for gode arbeidsforhold slik at ansatte opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Dette gjores ved gjennomforing av analyse av sykefravwr, videreforing av forbyggende tiltak samt iverksetting av nye tiltak ved behov. I 2014 skal det gjennomfores en arbeidsmiljoundersokelse ved UiT. Resultater fra slike undesokelser anbefales brukt for nzermere analyse av sykefravret ved enhetene. Gjennomforing av medarbeidersamtaler er imidlertid lavere enn tidligere ar. Ledere ma dermed ogsa i 2014 folge opp dette ved a tilby og gjennomfore medarbeidersamtaler for alle ansatte som onsker det. For at universitetet skal lykkes i sitt arbeid med a redusere belastningen pa det ytre miljø, er det viktig at hele organisasjonen bidrar med tiltak knyttet til satsingsomradene avfall, innkjøp, transport og energi. I 2014 vil universitetet prioritere synliggjoring og bedre oppfolging av arbeidet med miljoledelse. Det forebyggende arbeid som gjores Innen HMS og beredskap avhenger i stor grad av at ansatte, studenter og gjester viser engasjement, aktsomhet og arvakenhet, og at de melder fra om kritikkverdige forhold i arbeids- og Wringsmiljoet ved UiT. Innsamling av meldinger om risikoer og avvik samt studier av arsaker til at disse oppstar gir grunnlag for I ring og informasjonsdeling i organisasjonen. Det er fremdeles en underrapportering av bade av HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT. Ansatte og studenter ma fortsatt stimuleres til okt rapportering i forbindelse med HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker. Enheter som har et risikofylt arbeidsmiljo rapporterer at lokal sikkerhetsopplmringjennomfores og dokumenteres for oppstart av arbeid. Enheter med stoffkartotek vedlikeholder bade elektronisk og papirbasert stoffkartotek. Brukervennligheten og integriteten til det elektronisk stoffkartotek er ogsa opprustet i Det er fremdeles noen fakulteter som i 2014 ma prioritere a beskrive kravene til sikkerhetsoppwring i emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid inngar samt etablere register over ansatte og studenter som er eksponert for visse helseskadelige faktorer. tlit Norges arktiske universitet Sentralbord: postmottakeuilao N-9037 Tromso Faks:

7 Innhold Sammendrag 2 1 Sentra It organised HMS-arbeid ved UiT Arbeidsmiljoutvalget (AM(J) LwringsmiIjoutvaIget (WU) Verneombud og hovedverneombud (VO og HVO) Bed riftshe lsetjenesten OppI ring og informasjon Sykefravr Beredskap Strâlevern Melding om skader og nestenulykker Tilsyn og revisjoner 11 2 Rapport om lokah HMS-arbeid for HMS organisatorisk 2.2 HMS-kompetanse 2.3 Fysisk og psykisk arbeidsmiljo 2.4 Beredskap 2.5 Ytre rniljo 2.6 Risikofylt arbeidsmiljo MâloppnAelse og tiltak som har fungert spesielt godt Oppsummering av lokale utfordringer 2.9 Utfyllingen av ksrapporten 3 Oppfolging av saerskilte satsingsomrader HMS-tiltak i henhold til Arsplan2013 for Administrasjonen 3.2 Medarbeiderundersokelse 3.3 Kjoreregler for et forsvarlig og godt arbeidsmiljo ved UiT 3.4 Inkluderende arbeidsliv 3.5 Arbeidsmiljodag 3.6 Ytre miljo og miljoledelse 4 Utfordringer og omrader som bor vies spesiell oppmerksomhet i UIT Norges arktiske universitet Sentralbord: N 9037 Tromso Faks:

8 1 Sentra It organisert HMS-arbeid ved UiT Universitetetsentrale HMS-arbeid var i 2013 organisert gjennom Avdeling for personal og organisasjon (POA). HMS-arbeidet folges av Arbeidsmiljoutvalget (AMU), Laeringsmiljoutvalget (LMU), hovedverneombudene (HVO) og verneombudene (V0), som skal se til at UiT som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar. 1.1 Arbeidsmiljoutvalget (AMU) AMU er et partssammensatt samarbeidsorgan som skal legge de grunnleggende premissene for arbeidsmiljoarbeidet. Toppledelsen, hovedverneombudene, arbeidstakere, hovedtillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten er representert i AMU. LMU og HMS-personale i POA har observatorstatus. AMU har bade besluttende, koordinerende og radgivende rolle i arbeidet med a gjennomfore arbeidsmiljolovgivningen ved LliT, I saker som angar bade ansattes og studenters arbeidsmiljo samarbeider AMU med LMU. Videre behandler AMU universitetets Adige rapport om HMS-arbeidet ved UiT. AMU onsker ha en dialog med enhetene cm HMS-arbeid. Utvalget legger derfor ofte motene til fakultetene/enhetene. Motene innledes med at ledelsen orienterer om enhetens/fakultetets arbeid med helse, miljo og sikkerhet. I 2013 har AMU besokt Universitetsbiblioteket, Det kunstfaglige fakultet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Imrerutdanning og Fakultet for biovitenskap, fiskeri og okonomi. AMU har i 2013 arbeidet spesielt med oppfolging av fusjonen mellom UiT og tidligere Hogskolen i Finnmark, herunder hatt gjennomgang av verneomridene og sammensetningen av AMU. UiTs sittende AMU er valgt for perioden 1. august juli Sittende AMU ble hosten 2013 utvidet med to representanter. De nye medlemmene med respektive varamedlemmer er oppnevnt fra hhv. arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ved tidligere HiF. AMU vil i forste halvdel av 2014 vurdere om okningen med to representanter fra campus Finnmark skal viderefores, eller om representasjon fra flere campuser kan ivaretas med fwrre representanter. AMU har avholdt fire miter og behandlet 43 saker i Sykefravwret er fulgt opp ved de tidligere institusjonene, jf. ogsa punkt 1.6. AMU har anbefalt at det gjennomfores en kvantitativ arbeidsmiljoundersokelse hosten For mer informasjon vises det til arsrapport 2013 fra Arbeidsmiljoutvalget (AMU) ved UiT. 1.2 Laeringsmiljoutvalget (LMU) LMU fixer tilsyn med at UiT oppfyller bestemmelsene om lwringsmiljoet gitt i Lovom universiteter og heyskoler.utvalget skal ogsa pase at UiTfolger opp handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengeligher, og skal ellers generelt vre en padriver i arbeidet for et bedre lwringsmiljo ved universitetet. LMU bestar av fire studentrepresentanter med vararepresentanter, studiedirektoren, en fakultetsdirektor, en dekan og en ansatt med universitetspedagogiskompetanse. LMU har avholdt fern moter i studiehret 2012/2013. LMU onsker a ha en dialog med enhetene am studiekvalitetsarbeid. Utvalget legger derfor ofte motene sine ved avdelingene. Her innledes motene med at en representant fra den aktuelle avdelingen orienterer om avdelingens arbeid med studiekvalitet og l ringsmiljo. I 2013har LMU besokt Norges Fiskerihogskole, Kunstakademiet og Finnmarksfaku hetet. Nyhandlingsplan for tilretteleggingog titgjengelighet for perioden ble behandlet og vedtatt pa LMU i motet 7. februar Handlingsplanen er trykket opp i 500 eksemplarer og distribuert rundt til fakulteter og studentinformasjoner. LMU har ogsa Ott gjennom fakultetenes arlige rapportering om arbeidet med kvalitetssikring av utdanningsvirksornheten. I denne forbindelse oppfordret LMU fakultetene til fortsatt a ha et fokus pa lwringsmiljo og I.mringsutbytte i fremtidige evalueringer av WT Norges arktiske universitet Seotralbord: Tromso Faks:

9 emner og studieprogram. Videre har LMU sat i gang et nytt prosjekt,studentmabiliserende som har som formal a fa flere studenter engasjert i ulike fora og utvalg. Studentrepresentantene i LMU har skrevet et utkast omkring hva som ma gjores i et slikt prosjekt og fremdriftsplan er under utarbeidelse. prosjekt, Midlene fra sanksjonsordningen ved forsinket sensur kal benyttes til studiekvalitetsfremmende tiltak etter soknad fra enhetene og Studentparlamentet. LMU har lyst ut midler til studiekvalitetsfremmende tiltak varen Belopetil fordeling er pa kr ,09 soknadsfristen er satt til 24. januar For nrmere informasjon om studiekvalitet og I ringsmiljo vises det til Utdanningsmelding 2011/2012 og LMUs arsrapport for studiearet 2012/2013. Punkt 2.6 nedenfor omtaler HMS for studenter som arbeider i risikofylt arbeidsmiljo ved llit. Studentenes bidrag i universitetets arbeid med miljoledelse er omtalt under punkt Verneombud og hovedverneombud (VO cog HVO) Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i verneomridet i saker som angar arbeidsmiljoet. God kommunikasjon mellom ledelsen og verneombudener vesentlig for etablering og videreutvikling av et godt arbeidsmiljo ved UiT. I 2013 var UR' delt inn i 11 hovedverneomrader og 67 verneomrader. UiT haddel 1 hovedverneombud, 10 vara hovedverneombud, 66 verneombud og 62 vara verneombud. I 2013 harhvo: for HVO, fire formoter for AMU og jevnlige meter for VO, i tillegg til lopende rnoter vedrorende enkeltsaker Gjennornforto meter med universitetsdirektoren Sekremr for HVO har deltatt pa fire AMU-moter og pa det arlige arbeidsmotet for sentrale HVOer fra universitetene Arrangert tre verneombudsforum. Temaer: I HMS-kultur ved Erland Loso, Avdeling for bygg og eiendom I VO-rollen i beredskapsarbeidet ved Karin Lia, BFE-fak I Forbedringsprosessen pa UiT ved Svein Are Tjeldnes, stab hos rektor og direktor Deltatt i oppfolgingsarbeidet etter arbeidsmiljoundersokelser ved fakultetene Deltatt pa Arbeidstilsynets ulike tilsyn Deltatt ved revisjon av HMS-retningslinjer og -rutiner Deltatt pa Nasjonal konferanse for universitetshovedverneombudene og Arbeidsmiljodagene i Trondheim Gjennomfort fern fellesmoter Fra og med 2014 vil hovedverneombudene sarnarbeide pa tvers av campusene ved at blant annet moter avholdes via toveis lyd/bilde. Hovedverneombudeneber LAT verneombudene. For mer informasjon vises det til arsrapport 2013 om hovedverneombudenes 1.4 Bedriftshelsetjenesten iverksette dekkende 40 t opplmring for fellesaktiviteter ved UT. I 2013 har Hemis vrt leverandor av bedriftshelsetjenester ved campus Tromso og campus Alta. Frisk i Nord har vrt leverandor av bedriftshelsetjenester ved campus Hammerfest. Bedriftshelsetjenestene har blant annet veiledet trening i arbeidstiden, deltatt ved sykefravwrsoppfolging, deltatt ved gjennomforing av kartlegginger og risikovurderinger samt gjennomfort lovpalagte helsekontroller. Innenfor psykososialt helsearbeid er det arbeidet pa organisasjonsniva, mot ledere og mot ovrige arbeidstakere. WI Norges arktiske universitet Sentralbord: postmottaktouit.no N-9037 Tromso Faks: s

10 Det vises til arsrapportene fra bedriftshelsetjenestene for nzermere beskrivelse av bedriftshelsetjenestenes aktivitet ved universitetet Som Srsrapporteneviser er det variasjon i bruken av bedriftshelsetjenester ved campusene. Bedriftshelsetjenesten ble konkurranseutsatt hosten Nyanskaffelsen skal fra 1. mars 2014 dekke universitetets primwre behov for bistand fra godkjent bedriftshelsetjeneste for hele virksomheten. 1.5 OppWring og informasjon Ledere skal i samarbeid med vemeombud, ansatte og studenter sorge for at det arbeides systematisk med HMS. En viktig mmsetting for UiT er at ledere skal ha god og riktig HMS-kompetanse. Ledere har et swrskilt ansvar for a motivere og inspirerer alle ansatte og studenter til forpliktende og aktiv deltagelse i HMS-arbeidet og sorge for nodvendig HMS-kompetanse ved eget ansvarsomrade. HMS-opplwring som arrangeres av Administrasjonen annonseres under interne kurs pa nettsidene til UiT. HMS-opplzeringitt i 2013: Grunnopplzering i HMS (20 t) for verneombud, hovedverneombud, representanter i arbeidsmiljoutvalget (AMU), lwringsmiljoutvalget (LMU) og deres stedfortredere er gjennomfort i april 2013 med 31 deltakere. Fire ledere deltok pa opplzeringen. Grunnleggende forstehjelp for ansatte pa norsk og engelsk: I 2013 har 58 personer deltatt pa fern forstehjelpskurs. I tillegg har Sikkerhetskurset hatt 85 deltakere pa grunnleggende forstehjelp, 43 pa forstehjelp for arbeid i felt og tokt og 63 pa forstehjelp i laboratorium. Nye superbrukere i det elektroniske stoffkartoteksystem Chess har fan opplzering etter behov gjennom hele aret. Kompetansen til stoffkartotekkontaktener oppfrisket. Sikkerhet i laboratorium, felt og tokt (emne HMS0500): Kurset har wen gjennomfort to ganger i 2013 med til sammen 89 ansatte, mastergradsstudenter og gjesteforskere. OppWringen omhandler folgende tema: Systematisk HMS-arbeid 1 Stoffkartotek 1 Beredskap V Brannvern med praktiske ovelser I Elektriske installasjoner I Risikovurderinger 1 Arbeid med kjemikalier 1 Forstehjelp - grunnleggende 1 Forstehjelp -felt og tokt 1 Forstehjelp - laboratorium 1 Genmodifisert materiale 1 Sikkerhetskabi nett 1 Arbeid med biologisk materiale 1 Zoonoser 1 Hanskebruk 1 Allergi Gass under trykk og flytende nitrogen 1 Tokt- og feltopplring med praktiske ovelser 1 Bruk av gummibat Stralevern introduksjonskurs 1 lkke-ioniserende strafing 1 Grunnkurs strâlevern (20 timer) 1 Videregaende kurs for stralevernkontakter I 2013 har 36 ansatte ved Avdeling for bygg og eiendom gjennomgatt tre timers opplaning i stralevern og biovern. WI Norges arktiske universitet Sentralbord: postmottakeult.no N-9037 Tromso Faks:

11 Lokal sikkerhetsoppwring skal alltid vre gjennomfort for oppstart av risikofylte arbeidsaktiviteter. Opplaeringen skal dokumenteres lokalt. I juni 2013 avholdt universiteteto informasjonsmoter ved davwrende Hogskolen i Finnrnark om beredskapen ved det nye universitetet. Til stede pa motene var ledelsen ved campus Alta og campus Hammerfest samt sentralt beredskapspersonell ved de to organisasjonene. Det ble fokusert pa utfordringer i forbindelse med fusjonen. Det ble samtidig utfort en grovkartlegging av risikoomrader ved campus Alta. Se ogsa under punkt 1.7 nedenfor. Det gis dessuten mye lokal opplmring og informasjon ved UiT som samlet sett har HMS-aspekter i seg, men disse beskrives ikke her. Omrad r med behov or o f I Iverksette modulbasert HMS-opplwring for samtlige brukergrupper ved UT Gjennomfore dagskurs i HMS for ledere varen Sykefravaer Sykefravaeret for 2013 rapporteres separat for tidligere UiT og for tidligere HiF. Sykefravwrsregistrering for den nye organisasjonen starter 1. januar Utviklingen av legemeldt sykefravaer ved tidligere UT: Andel av le emeldt s kefravwr av totalt arli s kefravwr ved tidli ere UiT i W. Det legemeldte sykefravwret for 2013 er 0,2 % hoyere i 1. kvartal sammenlignet med 2012, men pa samme niva som i Fravwret har Ott ned i 2. og 3. kvartal i 2013 sammenlignet med 2012 og 2011, og ligger omtrent pa samme niva som i Utviklingen av sykefravxr fordelt pa diagnose vedtidligereuit: Andel sykemeldte pr diagnose av totalt Srlig legemeldt sykefravr ved tidli ere UiT i Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser er de to storste diagnosegruppene ved tidligere UiT. int Norges arktiske unlversitet Seitralbord: postmottakeuit.no N-9037 Tromso Faks:

12 Muskel- og skjelettlidelser har Ott opp 2 % fra 3. kvartal 2012 og ligger na pa samme niva som i 3. kvartal i Nal- det gjelder psykiske lidelser har denne gruppen gatt ned 7,2 % fra 3. kvartal i 2012 til 3. kvartal i 2013, og ligger na 0,5 % over 3. kvartal i Kjonnsfordeling for sykefravwret i 2013 er 70 % for kvinner og 30 %for menn. For 2012 var tallene 73 % for kvinner og 27 % for menn. Sykefravmret for kvinner har Ott ned det siste aret i forhold til sykefravwret for menn. Ingen fakulteter/enheter ved UiT har i 2013 har hatt kvartalsvisykefravwr over 5 %. Det er folgelig heller ikke vwrt behov for a avholde oppfolgingsmoter om sykefravmr i trad med IA- avtalen, se ogsa punkt 2.3 nedenfor. Sykefravwret varierer noe kvartal for kvartal, med hoyest sykefravmr i vinterhalvaret. Noen enheter har hatt fravaer over 5 % om vinteren, men etter at endringsplan har vwrt sat i verk har de gode resultater og lavere sykefravmrstaii. Utviklingen I sykefravwret ved tidligere Hogskolen i Finnrnark (HiF): Totalt s kefravr (legemeldt o e enmeldt) ved tidli ere HiF i %: Det totale sykefravret ved tidligere HiF har hatt en nedgang fra 5,0 % i 2010 til 4,7 % i 2011 og 3,95 % i Sykefravmret har i 2013 hatt en svak stigning til 4,14 %. Egenmeldt sykefravmr har vrt registrert elektronisk av den enkelte ansatte i HiFs elektroniske personalsystem ESS. Rapportene over egenmeldt sykefravxr gir svrt lave tall. Det er grunn til mistanke om mangelfulle registreringer. Det legemeldte sykefravmret ved tidligere HiF ligger under landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravwr, som er nedadgaende. Tyngden av det sykemeldte sykefravmret ligger pa langtidsfravwret, dvs. fravwr pa mer enn 16 dager. Andel av sykefravwr ved tidligere institutt ved HiF av totalt arlig s kefravwr ved tidligere HiF (%): 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Institutt IHEF 6,27 2,71 5,82 6,49 5,73 1,02 1,00 5,67 IPHF 2,56 2,72 4,65 3,53 2,82 2,03 0,47 3,12 IORF 0,92 1,49 5,16 4,7 7,07 6,53 2,47 5,07 150F 0,99 5,88 8,14 4,27 7,27 3,99 8,89 11,8 IIRF 3,05 1,74 2,47 1,00 1,29 0,92 0,84 5,0 HA 5,03 4,38 5,68 5,21 5,96 3,22 3,62 5,28 IHEF Institutt for helsefag IPHF Institutt for pedagogiske og humanistiske fag IORF Institutt for okonomiske- og reiselivsfag 150F Institutt for sosialfag IIRF institutt for idretts- og realfag HA Hogskoleadministrasjonen WI Norges arktiske universitet Sentralbord: M-9037 Tromso Faks:

13 0 rider med beh v for f in Det er fortsatt behov for systematisk oppfolging av arbeid med sykefraveer pa IndMd- og virksomhetsniva 1.7 Beredskap Beredskapshandboka for Universitetet i Tromso er et hjelpemiddel for at organisasjonen skal kunne reagere raskt og effektivt ved kritiske og pressede situasjoner. For a mestre en kritisk hendelse ma virksomheten trene pa potensielle fare- og ulykkessituasjoner som kan oppsta, samt pa kommunikasjon og samhandling med andre aktorer. Beredskap tilpasses risikobildet i organisasjonen. I henhold til arsrapporten for 2012 om HMS ved UiT skulle det i 2013 arbeides med a utvikle en beredskap som i storre grad er rettet mot ekstreme hendelser. En fullskalaovelse med trussel/terror som tema skulle gjennomfores, og det samlede risikobildet for universitetet skulle revideres. Universitetet hadde varen 2013 en sikkerhets- og beredskapsmessigjennomgang av tilsiktede, uonskede hendelser og deres innvirkning pa verdiomrader for universitetet. Rapport fra gjennomgangen forela i juni Universitetsdirektorens beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomfores fattes varen Fullskalaovelsen ved UiT med tema trussel/terror er utsatt til UIT har i desember 2013 gitt svar til Riksrevisjonen pa sporreskjema vedrorende institusjonens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Gjeldende risiko- og sarbarhetsvurdering er pa foresporsel oversendt Kunnskapsdepartementet i november Hogskolen i Finnmark og Universitetet i Tromso ble 1. august 2013 fusjonert til UiT Norges arktiske universitet. Fusjonen har medfort behov for 5 videreutvikle universitetets beredskap slik at den pa en effektiv mate kan handtere trussel-, fare- og ulykkessituasjoner ved det nye universitetet. For a imotekomme behovet ble det hosten 2013 etablert et prosjekt med hovedmal 3 gjennomfore risiko- og sarbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved campus Alta, campus Hammerfest og campus Kirkenes. ROSanalysene ble gjennomfort i samarbeid med Safetec AS i november Rapport med konklusjoner og forslag til prioriterte tiltak utarbeides varen 2014, og overordnet risikobilde ved UiT etableres i Iopet av I pavente av en ny helhetlig beredskap ved UiT Norges arktiske universitet ble det i juni 2013 utfort en grovkartlegging av risikoomrader ved campus Alta, samt etablert en midlertidig lokal beredskapsplan ved campus Alta. Se ogsa under punkt 1.5 ovenfor. Beredskapen ved campus Kirkenes er ivaretatt i den lokale beredskapsplanen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Iwrerutdanning. Beredskap ved campus Hammerfest er fra hosten 2013 ivaretatt i den lokale beredskapsplanen ved Det helsevitenskapehge fakultet. Det har ikke v mrt registrert svaert alvorlige hendelser med personskader ved UiT i Mindre hendelser er handtert av sentral og/eller lokale beredskapsgrupper i trad med UiTs beredskapsorganisasjon og handbok for beredskap. o f I in : Gjennomfore fullskalaovelse ved UT med tema trussel/terror Gjennomgang av samlet risikobilde for UiT som en forlengelse av det arbeidet som er gjort ved enhetene ved tidligere HiF, samt gjennomgang av beredskap knyttet til tilsiktede, uonskede hendelser. 1.8 Strálevern UiT har godkjenning fra Statens strâlevern (SSV) for forskningsmessig bruk av ioniserende straling og Industrie!l radiografi, samt tillatelse til avfallshandtering og utslipp knyttet til forskningsmessig bruk av apne radioaktive kilder. Godkjenningene gjelder for perioden Til godkjenningene folger generelle og konkrete krav, deriblant krav om arlig rapportering om stralebruk og avfallshandtering ved UiT Innen utgangen av mars hvert at% Statens stralevern (SSV) hadde Innen utgangen av 2013 ikke gitt noen tilbakemelding pa oversendt arsrapport for Videre informeres det am at Senja UIT Norges arktiske unlversitet Sentralbord: postmottakeult.no N-9037 Tromso Faks:

14 avfallsselskap, som mottar og destruereradioaktivt avfall (LRA-materiale) fra UiT, har Mt ny tillatelse for slik destruksjon. Det ble i 2013 etablert et laboratorium for diagnostisk positron emisjons tomografi (PETscan) ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for komparativ medisin. Arbeidet involverer bruk av nye 5pne radionuklider (F-18,1-123 og Tc-99m) alle med hoy aktivitet og korte halveringstider. Arbeidsoppgaver som involverer bruk av PETscan laboratoriet er risikovurdert og tilrettelagt for sikker h5ndtering. Dette involverer blant annet adkomstbegrensning, renholdsrutiner, kontroll av eksponering til doser, oversikt over kapslede kilder, avfallsh5ndtering og sikker transport av radionuklidene fra UNN til MH-bygget. Det ble i 2013 avdekket avvik vedorende str5lebruken ved Helsefak lnstitutt for klinisk medisin, som rnedforte folgende tiltak: Stans i alt arbeid med ioniserende straling fra 17. og 18. april 2013 og frem til ny tillatelse ble gin Gjennomfort mote med involverte i hendelsen og ledelsen 6. mai 2013 Oppstart av arbeid med ioniserende staing fom. 13. mai 2013 Retningslinje for h5ndtering av ulike typer stráling, herunder rutine for innkjop av Slane radioaktive kilder og kontarninasjonskontroller, under revisjon. Opplwring av prosjektledere gis nar arbeidet med retningslinjen er sluttfort. mr* r ed behov for o f 1 in Sluttfore revisjon av retningslinje for h5ndtering av ulike typer striling. Endringer ma implementeres i virksomheten. Kartlegge og tilrettelegge strilebruken ved tidligere Hogskolen i Firmmark 1.9 Melding om skader og nestenulykker Alle HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT skal meldes og folges opp av ledelsen for 5 sikre forebygging og kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidsmiljoet. Oppsummering fra rapporter om HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker gis i AMU-moter. Sammendra av skademeldin er o fravrsda er forksaket av skade for : Ar Totalt Kjemikalier Stikk, Fall, skli, Transport Fallende Andre og kutt strekk gjenstander personskader biologisk loft materiale involvert Det er i 2013 mddt totalt 30 HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT. De meldte avvikene, skadene og nestenulykkene har varierende alvorlighetsgrad. Fire skader er innrapportert til register over eksponerte ved UiT. Frem til er det registrert ett avvik ved tidligere HiF. Det meldte avviket er en fallskade. UIT Norges arktiske universitet Sentralbord: N-9037 Tromso Faits:

15 Det er sannsynligvis underrapportering av bade HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved bade UiT og tidligere HiF. 0 racier med behov for o f I : lnnkjop og implementering av elektronisk system for handtering av HMS-avvik Fokus pa a stimulere til okt rapportering av HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker Fokus pa enhetenes vedlikehold av register over eksponerte ved UiT 1.10 Titsyn og revisjoner All kontakt med tilsynsmyndigheter koordineres av Universitetsdirektoren. Brann og redning Tromso kommunegjennomfortei 2013 tilsyn ved folgende bygg ved campus Tromso: Universitetsbiblioteket Administrasjonsbygget Medisin- og helsefagbygget Farmasibygget Teorifagbygget Kulvertterminaler Tilsynene fra brann og redning Tromso medforte 12 anmerkninger i rapportene. I hovedsak omhandler rapportene anmerkningene manglende HMS-rutiner, mangel pa risikoanalyse mangler eller behov for oppdatering av eksisterende risikoanalyser. Alta brann- og redningskorpsgjennomforte branntilsyn 8. oktober 2013 ved campus Alta. I rapporten fremkommer fire avvik. Detfremkomvidere under oppsummeringsmotet at eier/virksomheten/bruker firmer losninger for a rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten, Brann- og redningstjenesten i Hammerfest kommunegjennomforte 17. november 2010 tilsyn ved HiF, Helsefag i Hammerfest.Tilsynet resulterte i en anmerkning: 'Brannvernleder har tilfredsstillende kunnskap, men det vil vre av stor viktighet at brannvernansvarlig ved hogskolen ogsa besitter samme kompetanse." Arbeidet med en enhetlig mal for utforming av enhetenes samlede branndokumentasjon er sluttfort i Ved branntilsyn skal enhetene kunne fremvise dokumentasjonen for tilsynsmyndighetene. ImplementeringvedUiT skjer varen Arbeidstilsynet har varslet palegg om utbedring av darlig inneklima i lokalene til Nasjonalt forskningssenter innen komplementaer og alternativ medisin (NAFKAM) i Forskningsparken. Det er god dialog mellom Arbeidstilsynet og Avdeling for bygg og eiendom (BEA). Byggeier SIVA eiendom har igangsatt div. bygningsmessige tiltak for bedring av inneklima. BEA vil etter avtale med bruker ved NAFKAM iverksette stoydempende tiltak %/ken Det helsevitenskapelige fakultet vil kartlegge og risikovurdere arbeidsforholdene ved NAFKAM i lopet av de forste manedene av Enhetlig modeli for register over eksponerte er etablert ved UiT. Det er sendt ny melding til datatilsynet om registeret. Oppfolgingen etter Arbeidstilsynets tilsynsbesoket "Bedre kjemi" vil paga ogsa i Statoilutforte, som et ledd i arbeidet med inngaelse av rammeavtale mellom Statoil og UiT, en ekstern HMS-revisjon ved FF Helmer Hanssen. Revisjonsrapporten konkluderer med at UiTs og FF Helmer Hanssens HMS-styringssystem tilfredsstiller Statoils HMS-akseptkriterier, og er kvalifisert etter NORSOK kategori II. Det ble i revisjonenfunnettre avvik. Avvikene er knyttet til toktleders ansvar og rolle, samt kriterier for personell som skal planlegge og/eller v&re med pa lengre tokt. Misforstaelser pa grunn av sprak kan ogsa v.mre en risiko. Av positive observasjoner nevnes blant annet at FF Helmer Hanssen er en flott bat som har v&rt godt vedlikeholdt, at registreringssystemet som brukes om bord ser bra ut og at bruken av tekniske ressurser er et viktig bidrag i a avlaste mannskapet. Bare fast mannskap som kjenner denne baten godt opererer 'paten. WI Norges arktiske universitet Sentralbord: postmottakituit.no N-9037 Tromso Faks: t

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2014 samlet sett vært

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 US-SAK NR: 31/2013 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1 Dato: 4.2.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: ARCEx, Pavilijong sør ved Naturfagbygget Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1 2.1 HMS-systemet... 1 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 2.1.2 Arbeidsmiljøundersøkelsen... 2 2.1.3 Beredskap... 2 2.1.4 Brannvern... 4 2.1.5

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008

Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008 Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008 UMB består av 8 institutter og 3 sentre. Det er for tiden rundt 3150 studenter ved universitetet. Det er ca. 940 ansatte ved universitetet, 495 av dem i vitenskapelige

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer