Sak FS-22/2014. Behandling av årsrapport for HMS Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Harsten. Fakultetsstyret Møtedato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak FS-22/2014. Behandling av årsrapport for HMS 2013. Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Harsten. Fakultetsstyret Møtedato: 4.6.2014."

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/5340 JFO001 Dato: Sak FS-22/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: Behandling av årsrapport for HMS 2013 Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Harsten Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 1. Årsrapport 2013 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet med oversendelsesbrev ( ) 2. Brev om kartlegging av HMS-arbeid 3. Vedlegg til årsrapporten: HMS-arbeid ved HSL-fakultetet i Rapport fra bedriftshelsetjenesten HEMIS 2013 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 LI I T NURSES ARIITISKE UNIVERSITET Avdoling for personal og organisasjon Arkivref.: 2013/5340 Dato: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og leererutdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi Det kunstfaglige fakultet Universitetsdirektoren Fakultet for biovitenskap, fiskeri og okonomi Finnmarksfakultetet Tromso Museum - Universitetsmuseet Universitetsbiblioteket Det helsevitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Tilbakemelding til fakultetene og enhetene pa samme nivh etter gjennomgang av HMS-arbeidet ved UiT for omrider som skal folges opp Vedlagt folger arsrapport om helse miljo- og sikkerhetsarbeid ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) for Rapporten gir en oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak innen omradet helse, miljo, sikkerhet og beredskap bade sentralt ved UiT og ved fakultetene og enhetene pa samme nivi. Arbeidsmiljoutvalget (AMU) behandlet rapporten i motet 31. januar 2014 (Sak AMU 2/14, 2013/5340). Utvalget tok rapporten til etterretning, og ba Universitetsdirektoren folge opp identifiserte utviklingsomrader slik at universitetets mal for helse, miljo, sikkerhet og beredskap kan nas. Universitetsstyret behandlet rapporten i motet 13. februar 2014 (Sak S 4/14, 2013/5340) og fattet folgende enstemmige vedtak: 1. Universitetsstyret tar "Arsrapport 2013 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet" til etterretning. 2. Universitetsstyret ber Universitetsdirektoren om âfolge opp identifiserte utviklingsomrader og iverksette nodvendige tiltak slik at universitetets mal for helse, miljo, sikkerhet og beredskap kan nas. 3. Alle enheter bes om abehandle arsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. Vi ber fakultetene, instituttene og enhetene pa samme niva behandle arsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer, og iverksette tiltak pa ornrader med behov for oppfolging. Vi ber ogsa fakultetene og enhetene pa samme niva om A opprettholde tett dialog med underliggende enheter i det systematiske arbeidet med helse, miljo og sikkerhet. Arsrapporten ogvedleggene til arsrapporten er ogsa tilgjengelig pa nettsidene om HMS og beredskap i HR-Dortalen. PA nettsidene firmer du ogsa en beskrivelse av hvordan det systematiske Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso ) postmottakauitno uit.no

4 arbeidet med HMS og beredskap skal foregi ved UiT. Systematisk arbeicl med HMS og beredskap er et lederansvar pi alle nivier i organisasjonen, og skal skje kontinuerlig som en del av den daglige driften. Dersom det er behov for rfidgiving forbindelse med arbeidet som skal gjennomfores, kan dere ta kontakt med Avdefing for personal og organisasjon. Venn lig hi ken Odd Arne Paulsen personal- og organisasjonsdirektor Bjarte Toftaker personalsjef Vedlegg: Arsrapport2013 om helse, miljo og sikkerhet ved UIT Norges arktiske universitet LET ;Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso i ; postmottakquit.no ' uit.no 2

5 LHT NORGES ARKT1SKE UNIVERSITET Arsrapport 2013 om HMS ved UIT Norges arktiske universitet Universitetsdirektoren, Avdeling for personai og organisasjon Ar idvref. ephorte 2013/5340

6 Sammendrag Det fore* mye godt helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) ved UIT Norges arktiske universitet(um.i 2013 har det bla. vzert arbeidet aktivt med a bygge en organisasjonskultur som fremmer helse, miljo og sikkerhet blant ansatte og studenter i en ny og geografisk spredt organisasjon, og det legges til rette for medvirkning i HMS-arbeidet. Det er arrangert arbeidsmiljodag pa tvers av campus og arbeidsmiljoprisen er utdelt for forste gang. Arbeidet med videreutvikle universitetets beredskap er godt i gang, bedriftshelsetjenesten har vrt konkurranseutsatt, og vernetjenesten har blitt gjennomgatt og revidert. Funn fra tilsyn og revisjoner er fulgt opp i organisasjonen. Et godt HMSarbeid kan ogsa vwre en del av forklaringen til at UiT har et lavt sykefravmr. De fleste fakultetene og enhetene pa samme niva rapporterer at de har etablert skriftlige mat for HMSarbeidet og etablert skriftlig oversikt over hvordan ansvar og oppgaver for HMS-arbeidet er fordelt. Halvparten av enhetene har ogsa nadd egne malsettinger for HMS-arbeidet for Ledere er oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter regulerer HMS-arbeidet ved enheten. Ledernes risikoforstaelse og kjennskap til egne risikoomrader synes a ha okt 12013, og de fleste enhetene har gjennomfort palagte beredskapsovelser. Det rapporteres imidlertid om utfordringer knyttet til opplzering innen helse, miljo og sikkerhet, og sentral HMS-oppWring ettersporres av ulike brukergrupper. Ledere bor fortsatt prioritere a tilrettelegge for gode arbeidsforhold slik at ansatte opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Dette gjores ved gjennomforing av analyse av sykefravwr, videreforing av forbyggende tiltak samt iverksetting av nye tiltak ved behov. I 2014 skal det gjennomfores en arbeidsmiljoundersokelse ved UiT. Resultater fra slike undesokelser anbefales brukt for nzermere analyse av sykefravret ved enhetene. Gjennomforing av medarbeidersamtaler er imidlertid lavere enn tidligere ar. Ledere ma dermed ogsa i 2014 folge opp dette ved a tilby og gjennomfore medarbeidersamtaler for alle ansatte som onsker det. For at universitetet skal lykkes i sitt arbeid med a redusere belastningen pa det ytre miljø, er det viktig at hele organisasjonen bidrar med tiltak knyttet til satsingsomradene avfall, innkjøp, transport og energi. I 2014 vil universitetet prioritere synliggjoring og bedre oppfolging av arbeidet med miljoledelse. Det forebyggende arbeid som gjores Innen HMS og beredskap avhenger i stor grad av at ansatte, studenter og gjester viser engasjement, aktsomhet og arvakenhet, og at de melder fra om kritikkverdige forhold i arbeids- og Wringsmiljoet ved UiT. Innsamling av meldinger om risikoer og avvik samt studier av arsaker til at disse oppstar gir grunnlag for I ring og informasjonsdeling i organisasjonen. Det er fremdeles en underrapportering av bade av HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT. Ansatte og studenter ma fortsatt stimuleres til okt rapportering i forbindelse med HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker. Enheter som har et risikofylt arbeidsmiljo rapporterer at lokal sikkerhetsopplmringjennomfores og dokumenteres for oppstart av arbeid. Enheter med stoffkartotek vedlikeholder bade elektronisk og papirbasert stoffkartotek. Brukervennligheten og integriteten til det elektronisk stoffkartotek er ogsa opprustet i Det er fremdeles noen fakulteter som i 2014 ma prioritere a beskrive kravene til sikkerhetsoppwring i emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid inngar samt etablere register over ansatte og studenter som er eksponert for visse helseskadelige faktorer. tlit Norges arktiske universitet Sentralbord: postmottakeuilao N-9037 Tromso Faks:

7 Innhold Sammendrag 2 1 Sentra It organised HMS-arbeid ved UiT Arbeidsmiljoutvalget (AM(J) LwringsmiIjoutvaIget (WU) Verneombud og hovedverneombud (VO og HVO) Bed riftshe lsetjenesten OppI ring og informasjon Sykefravr Beredskap Strâlevern Melding om skader og nestenulykker Tilsyn og revisjoner 11 2 Rapport om lokah HMS-arbeid for HMS organisatorisk 2.2 HMS-kompetanse 2.3 Fysisk og psykisk arbeidsmiljo 2.4 Beredskap 2.5 Ytre rniljo 2.6 Risikofylt arbeidsmiljo MâloppnAelse og tiltak som har fungert spesielt godt Oppsummering av lokale utfordringer 2.9 Utfyllingen av ksrapporten 3 Oppfolging av saerskilte satsingsomrader HMS-tiltak i henhold til Arsplan2013 for Administrasjonen 3.2 Medarbeiderundersokelse 3.3 Kjoreregler for et forsvarlig og godt arbeidsmiljo ved UiT 3.4 Inkluderende arbeidsliv 3.5 Arbeidsmiljodag 3.6 Ytre miljo og miljoledelse 4 Utfordringer og omrader som bor vies spesiell oppmerksomhet i UIT Norges arktiske universitet Sentralbord: N 9037 Tromso Faks:

8 1 Sentra It organisert HMS-arbeid ved UiT Universitetetsentrale HMS-arbeid var i 2013 organisert gjennom Avdeling for personal og organisasjon (POA). HMS-arbeidet folges av Arbeidsmiljoutvalget (AMU), Laeringsmiljoutvalget (LMU), hovedverneombudene (HVO) og verneombudene (V0), som skal se til at UiT som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar. 1.1 Arbeidsmiljoutvalget (AMU) AMU er et partssammensatt samarbeidsorgan som skal legge de grunnleggende premissene for arbeidsmiljoarbeidet. Toppledelsen, hovedverneombudene, arbeidstakere, hovedtillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten er representert i AMU. LMU og HMS-personale i POA har observatorstatus. AMU har bade besluttende, koordinerende og radgivende rolle i arbeidet med a gjennomfore arbeidsmiljolovgivningen ved LliT, I saker som angar bade ansattes og studenters arbeidsmiljo samarbeider AMU med LMU. Videre behandler AMU universitetets Adige rapport om HMS-arbeidet ved UiT. AMU onsker ha en dialog med enhetene cm HMS-arbeid. Utvalget legger derfor ofte motene til fakultetene/enhetene. Motene innledes med at ledelsen orienterer om enhetens/fakultetets arbeid med helse, miljo og sikkerhet. I 2013 har AMU besokt Universitetsbiblioteket, Det kunstfaglige fakultet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Imrerutdanning og Fakultet for biovitenskap, fiskeri og okonomi. AMU har i 2013 arbeidet spesielt med oppfolging av fusjonen mellom UiT og tidligere Hogskolen i Finnmark, herunder hatt gjennomgang av verneomridene og sammensetningen av AMU. UiTs sittende AMU er valgt for perioden 1. august juli Sittende AMU ble hosten 2013 utvidet med to representanter. De nye medlemmene med respektive varamedlemmer er oppnevnt fra hhv. arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ved tidligere HiF. AMU vil i forste halvdel av 2014 vurdere om okningen med to representanter fra campus Finnmark skal viderefores, eller om representasjon fra flere campuser kan ivaretas med fwrre representanter. AMU har avholdt fire miter og behandlet 43 saker i Sykefravwret er fulgt opp ved de tidligere institusjonene, jf. ogsa punkt 1.6. AMU har anbefalt at det gjennomfores en kvantitativ arbeidsmiljoundersokelse hosten For mer informasjon vises det til arsrapport 2013 fra Arbeidsmiljoutvalget (AMU) ved UiT. 1.2 Laeringsmiljoutvalget (LMU) LMU fixer tilsyn med at UiT oppfyller bestemmelsene om lwringsmiljoet gitt i Lovom universiteter og heyskoler.utvalget skal ogsa pase at UiTfolger opp handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengeligher, og skal ellers generelt vre en padriver i arbeidet for et bedre lwringsmiljo ved universitetet. LMU bestar av fire studentrepresentanter med vararepresentanter, studiedirektoren, en fakultetsdirektor, en dekan og en ansatt med universitetspedagogiskompetanse. LMU har avholdt fern moter i studiehret 2012/2013. LMU onsker a ha en dialog med enhetene am studiekvalitetsarbeid. Utvalget legger derfor ofte motene sine ved avdelingene. Her innledes motene med at en representant fra den aktuelle avdelingen orienterer om avdelingens arbeid med studiekvalitet og l ringsmiljo. I 2013har LMU besokt Norges Fiskerihogskole, Kunstakademiet og Finnmarksfaku hetet. Nyhandlingsplan for tilretteleggingog titgjengelighet for perioden ble behandlet og vedtatt pa LMU i motet 7. februar Handlingsplanen er trykket opp i 500 eksemplarer og distribuert rundt til fakulteter og studentinformasjoner. LMU har ogsa Ott gjennom fakultetenes arlige rapportering om arbeidet med kvalitetssikring av utdanningsvirksornheten. I denne forbindelse oppfordret LMU fakultetene til fortsatt a ha et fokus pa lwringsmiljo og I.mringsutbytte i fremtidige evalueringer av WT Norges arktiske universitet Seotralbord: Tromso Faks:

9 emner og studieprogram. Videre har LMU sat i gang et nytt prosjekt,studentmabiliserende som har som formal a fa flere studenter engasjert i ulike fora og utvalg. Studentrepresentantene i LMU har skrevet et utkast omkring hva som ma gjores i et slikt prosjekt og fremdriftsplan er under utarbeidelse. prosjekt, Midlene fra sanksjonsordningen ved forsinket sensur kal benyttes til studiekvalitetsfremmende tiltak etter soknad fra enhetene og Studentparlamentet. LMU har lyst ut midler til studiekvalitetsfremmende tiltak varen Belopetil fordeling er pa kr ,09 soknadsfristen er satt til 24. januar For nrmere informasjon om studiekvalitet og I ringsmiljo vises det til Utdanningsmelding 2011/2012 og LMUs arsrapport for studiearet 2012/2013. Punkt 2.6 nedenfor omtaler HMS for studenter som arbeider i risikofylt arbeidsmiljo ved llit. Studentenes bidrag i universitetets arbeid med miljoledelse er omtalt under punkt Verneombud og hovedverneombud (VO cog HVO) Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i verneomridet i saker som angar arbeidsmiljoet. God kommunikasjon mellom ledelsen og verneombudener vesentlig for etablering og videreutvikling av et godt arbeidsmiljo ved UiT. I 2013 var UR' delt inn i 11 hovedverneomrader og 67 verneomrader. UiT haddel 1 hovedverneombud, 10 vara hovedverneombud, 66 verneombud og 62 vara verneombud. I 2013 harhvo: for HVO, fire formoter for AMU og jevnlige meter for VO, i tillegg til lopende rnoter vedrorende enkeltsaker Gjennornforto meter med universitetsdirektoren Sekremr for HVO har deltatt pa fire AMU-moter og pa det arlige arbeidsmotet for sentrale HVOer fra universitetene Arrangert tre verneombudsforum. Temaer: I HMS-kultur ved Erland Loso, Avdeling for bygg og eiendom I VO-rollen i beredskapsarbeidet ved Karin Lia, BFE-fak I Forbedringsprosessen pa UiT ved Svein Are Tjeldnes, stab hos rektor og direktor Deltatt i oppfolgingsarbeidet etter arbeidsmiljoundersokelser ved fakultetene Deltatt pa Arbeidstilsynets ulike tilsyn Deltatt ved revisjon av HMS-retningslinjer og -rutiner Deltatt pa Nasjonal konferanse for universitetshovedverneombudene og Arbeidsmiljodagene i Trondheim Gjennomfort fern fellesmoter Fra og med 2014 vil hovedverneombudene sarnarbeide pa tvers av campusene ved at blant annet moter avholdes via toveis lyd/bilde. Hovedverneombudeneber LAT verneombudene. For mer informasjon vises det til arsrapport 2013 om hovedverneombudenes 1.4 Bedriftshelsetjenesten iverksette dekkende 40 t opplmring for fellesaktiviteter ved UT. I 2013 har Hemis vrt leverandor av bedriftshelsetjenester ved campus Tromso og campus Alta. Frisk i Nord har vrt leverandor av bedriftshelsetjenester ved campus Hammerfest. Bedriftshelsetjenestene har blant annet veiledet trening i arbeidstiden, deltatt ved sykefravwrsoppfolging, deltatt ved gjennomforing av kartlegginger og risikovurderinger samt gjennomfort lovpalagte helsekontroller. Innenfor psykososialt helsearbeid er det arbeidet pa organisasjonsniva, mot ledere og mot ovrige arbeidstakere. WI Norges arktiske universitet Sentralbord: postmottaktouit.no N-9037 Tromso Faks: s

10 Det vises til arsrapportene fra bedriftshelsetjenestene for nzermere beskrivelse av bedriftshelsetjenestenes aktivitet ved universitetet Som Srsrapporteneviser er det variasjon i bruken av bedriftshelsetjenester ved campusene. Bedriftshelsetjenesten ble konkurranseutsatt hosten Nyanskaffelsen skal fra 1. mars 2014 dekke universitetets primwre behov for bistand fra godkjent bedriftshelsetjeneste for hele virksomheten. 1.5 OppWring og informasjon Ledere skal i samarbeid med vemeombud, ansatte og studenter sorge for at det arbeides systematisk med HMS. En viktig mmsetting for UiT er at ledere skal ha god og riktig HMS-kompetanse. Ledere har et swrskilt ansvar for a motivere og inspirerer alle ansatte og studenter til forpliktende og aktiv deltagelse i HMS-arbeidet og sorge for nodvendig HMS-kompetanse ved eget ansvarsomrade. HMS-opplwring som arrangeres av Administrasjonen annonseres under interne kurs pa nettsidene til UiT. HMS-opplzeringitt i 2013: Grunnopplzering i HMS (20 t) for verneombud, hovedverneombud, representanter i arbeidsmiljoutvalget (AMU), lwringsmiljoutvalget (LMU) og deres stedfortredere er gjennomfort i april 2013 med 31 deltakere. Fire ledere deltok pa opplzeringen. Grunnleggende forstehjelp for ansatte pa norsk og engelsk: I 2013 har 58 personer deltatt pa fern forstehjelpskurs. I tillegg har Sikkerhetskurset hatt 85 deltakere pa grunnleggende forstehjelp, 43 pa forstehjelp for arbeid i felt og tokt og 63 pa forstehjelp i laboratorium. Nye superbrukere i det elektroniske stoffkartoteksystem Chess har fan opplzering etter behov gjennom hele aret. Kompetansen til stoffkartotekkontaktener oppfrisket. Sikkerhet i laboratorium, felt og tokt (emne HMS0500): Kurset har wen gjennomfort to ganger i 2013 med til sammen 89 ansatte, mastergradsstudenter og gjesteforskere. OppWringen omhandler folgende tema: Systematisk HMS-arbeid 1 Stoffkartotek 1 Beredskap V Brannvern med praktiske ovelser I Elektriske installasjoner I Risikovurderinger 1 Arbeid med kjemikalier 1 Forstehjelp - grunnleggende 1 Forstehjelp -felt og tokt 1 Forstehjelp - laboratorium 1 Genmodifisert materiale 1 Sikkerhetskabi nett 1 Arbeid med biologisk materiale 1 Zoonoser 1 Hanskebruk 1 Allergi Gass under trykk og flytende nitrogen 1 Tokt- og feltopplring med praktiske ovelser 1 Bruk av gummibat Stralevern introduksjonskurs 1 lkke-ioniserende strafing 1 Grunnkurs strâlevern (20 timer) 1 Videregaende kurs for stralevernkontakter I 2013 har 36 ansatte ved Avdeling for bygg og eiendom gjennomgatt tre timers opplaning i stralevern og biovern. WI Norges arktiske universitet Sentralbord: postmottakeult.no N-9037 Tromso Faks:

11 Lokal sikkerhetsoppwring skal alltid vre gjennomfort for oppstart av risikofylte arbeidsaktiviteter. Opplaeringen skal dokumenteres lokalt. I juni 2013 avholdt universiteteto informasjonsmoter ved davwrende Hogskolen i Finnrnark om beredskapen ved det nye universitetet. Til stede pa motene var ledelsen ved campus Alta og campus Hammerfest samt sentralt beredskapspersonell ved de to organisasjonene. Det ble fokusert pa utfordringer i forbindelse med fusjonen. Det ble samtidig utfort en grovkartlegging av risikoomrader ved campus Alta. Se ogsa under punkt 1.7 nedenfor. Det gis dessuten mye lokal opplmring og informasjon ved UiT som samlet sett har HMS-aspekter i seg, men disse beskrives ikke her. Omrad r med behov or o f I Iverksette modulbasert HMS-opplwring for samtlige brukergrupper ved UT Gjennomfore dagskurs i HMS for ledere varen Sykefravaer Sykefravaeret for 2013 rapporteres separat for tidligere UiT og for tidligere HiF. Sykefravwrsregistrering for den nye organisasjonen starter 1. januar Utviklingen av legemeldt sykefravaer ved tidligere UT: Andel av le emeldt s kefravwr av totalt arli s kefravwr ved tidli ere UiT i W. Det legemeldte sykefravwret for 2013 er 0,2 % hoyere i 1. kvartal sammenlignet med 2012, men pa samme niva som i Fravwret har Ott ned i 2. og 3. kvartal i 2013 sammenlignet med 2012 og 2011, og ligger omtrent pa samme niva som i Utviklingen av sykefravxr fordelt pa diagnose vedtidligereuit: Andel sykemeldte pr diagnose av totalt Srlig legemeldt sykefravr ved tidli ere UiT i Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser er de to storste diagnosegruppene ved tidligere UiT. int Norges arktiske unlversitet Seitralbord: postmottakeuit.no N-9037 Tromso Faks:

12 Muskel- og skjelettlidelser har Ott opp 2 % fra 3. kvartal 2012 og ligger na pa samme niva som i 3. kvartal i Nal- det gjelder psykiske lidelser har denne gruppen gatt ned 7,2 % fra 3. kvartal i 2012 til 3. kvartal i 2013, og ligger na 0,5 % over 3. kvartal i Kjonnsfordeling for sykefravwret i 2013 er 70 % for kvinner og 30 %for menn. For 2012 var tallene 73 % for kvinner og 27 % for menn. Sykefravmret for kvinner har Ott ned det siste aret i forhold til sykefravwret for menn. Ingen fakulteter/enheter ved UiT har i 2013 har hatt kvartalsvisykefravwr over 5 %. Det er folgelig heller ikke vwrt behov for a avholde oppfolgingsmoter om sykefravmr i trad med IA- avtalen, se ogsa punkt 2.3 nedenfor. Sykefravwret varierer noe kvartal for kvartal, med hoyest sykefravmr i vinterhalvaret. Noen enheter har hatt fravaer over 5 % om vinteren, men etter at endringsplan har vwrt sat i verk har de gode resultater og lavere sykefravmrstaii. Utviklingen I sykefravwret ved tidligere Hogskolen i Finnrnark (HiF): Totalt s kefravr (legemeldt o e enmeldt) ved tidli ere HiF i %: Det totale sykefravret ved tidligere HiF har hatt en nedgang fra 5,0 % i 2010 til 4,7 % i 2011 og 3,95 % i Sykefravmret har i 2013 hatt en svak stigning til 4,14 %. Egenmeldt sykefravmr har vrt registrert elektronisk av den enkelte ansatte i HiFs elektroniske personalsystem ESS. Rapportene over egenmeldt sykefravxr gir svrt lave tall. Det er grunn til mistanke om mangelfulle registreringer. Det legemeldte sykefravmret ved tidligere HiF ligger under landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravwr, som er nedadgaende. Tyngden av det sykemeldte sykefravmret ligger pa langtidsfravwret, dvs. fravwr pa mer enn 16 dager. Andel av sykefravwr ved tidligere institutt ved HiF av totalt arlig s kefravwr ved tidligere HiF (%): 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Institutt IHEF 6,27 2,71 5,82 6,49 5,73 1,02 1,00 5,67 IPHF 2,56 2,72 4,65 3,53 2,82 2,03 0,47 3,12 IORF 0,92 1,49 5,16 4,7 7,07 6,53 2,47 5,07 150F 0,99 5,88 8,14 4,27 7,27 3,99 8,89 11,8 IIRF 3,05 1,74 2,47 1,00 1,29 0,92 0,84 5,0 HA 5,03 4,38 5,68 5,21 5,96 3,22 3,62 5,28 IHEF Institutt for helsefag IPHF Institutt for pedagogiske og humanistiske fag IORF Institutt for okonomiske- og reiselivsfag 150F Institutt for sosialfag IIRF institutt for idretts- og realfag HA Hogskoleadministrasjonen WI Norges arktiske universitet Sentralbord: M-9037 Tromso Faks:

13 0 rider med beh v for f in Det er fortsatt behov for systematisk oppfolging av arbeid med sykefraveer pa IndMd- og virksomhetsniva 1.7 Beredskap Beredskapshandboka for Universitetet i Tromso er et hjelpemiddel for at organisasjonen skal kunne reagere raskt og effektivt ved kritiske og pressede situasjoner. For a mestre en kritisk hendelse ma virksomheten trene pa potensielle fare- og ulykkessituasjoner som kan oppsta, samt pa kommunikasjon og samhandling med andre aktorer. Beredskap tilpasses risikobildet i organisasjonen. I henhold til arsrapporten for 2012 om HMS ved UiT skulle det i 2013 arbeides med a utvikle en beredskap som i storre grad er rettet mot ekstreme hendelser. En fullskalaovelse med trussel/terror som tema skulle gjennomfores, og det samlede risikobildet for universitetet skulle revideres. Universitetet hadde varen 2013 en sikkerhets- og beredskapsmessigjennomgang av tilsiktede, uonskede hendelser og deres innvirkning pa verdiomrader for universitetet. Rapport fra gjennomgangen forela i juni Universitetsdirektorens beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomfores fattes varen Fullskalaovelsen ved UiT med tema trussel/terror er utsatt til UIT har i desember 2013 gitt svar til Riksrevisjonen pa sporreskjema vedrorende institusjonens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Gjeldende risiko- og sarbarhetsvurdering er pa foresporsel oversendt Kunnskapsdepartementet i november Hogskolen i Finnmark og Universitetet i Tromso ble 1. august 2013 fusjonert til UiT Norges arktiske universitet. Fusjonen har medfort behov for 5 videreutvikle universitetets beredskap slik at den pa en effektiv mate kan handtere trussel-, fare- og ulykkessituasjoner ved det nye universitetet. For a imotekomme behovet ble det hosten 2013 etablert et prosjekt med hovedmal 3 gjennomfore risiko- og sarbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved campus Alta, campus Hammerfest og campus Kirkenes. ROSanalysene ble gjennomfort i samarbeid med Safetec AS i november Rapport med konklusjoner og forslag til prioriterte tiltak utarbeides varen 2014, og overordnet risikobilde ved UiT etableres i Iopet av I pavente av en ny helhetlig beredskap ved UiT Norges arktiske universitet ble det i juni 2013 utfort en grovkartlegging av risikoomrader ved campus Alta, samt etablert en midlertidig lokal beredskapsplan ved campus Alta. Se ogsa under punkt 1.5 ovenfor. Beredskapen ved campus Kirkenes er ivaretatt i den lokale beredskapsplanen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Iwrerutdanning. Beredskap ved campus Hammerfest er fra hosten 2013 ivaretatt i den lokale beredskapsplanen ved Det helsevitenskapehge fakultet. Det har ikke v mrt registrert svaert alvorlige hendelser med personskader ved UiT i Mindre hendelser er handtert av sentral og/eller lokale beredskapsgrupper i trad med UiTs beredskapsorganisasjon og handbok for beredskap. o f I in : Gjennomfore fullskalaovelse ved UT med tema trussel/terror Gjennomgang av samlet risikobilde for UiT som en forlengelse av det arbeidet som er gjort ved enhetene ved tidligere HiF, samt gjennomgang av beredskap knyttet til tilsiktede, uonskede hendelser. 1.8 Strálevern UiT har godkjenning fra Statens strâlevern (SSV) for forskningsmessig bruk av ioniserende straling og Industrie!l radiografi, samt tillatelse til avfallshandtering og utslipp knyttet til forskningsmessig bruk av apne radioaktive kilder. Godkjenningene gjelder for perioden Til godkjenningene folger generelle og konkrete krav, deriblant krav om arlig rapportering om stralebruk og avfallshandtering ved UiT Innen utgangen av mars hvert at% Statens stralevern (SSV) hadde Innen utgangen av 2013 ikke gitt noen tilbakemelding pa oversendt arsrapport for Videre informeres det am at Senja UIT Norges arktiske unlversitet Sentralbord: postmottakeult.no N-9037 Tromso Faks:

14 avfallsselskap, som mottar og destruereradioaktivt avfall (LRA-materiale) fra UiT, har Mt ny tillatelse for slik destruksjon. Det ble i 2013 etablert et laboratorium for diagnostisk positron emisjons tomografi (PETscan) ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for komparativ medisin. Arbeidet involverer bruk av nye 5pne radionuklider (F-18,1-123 og Tc-99m) alle med hoy aktivitet og korte halveringstider. Arbeidsoppgaver som involverer bruk av PETscan laboratoriet er risikovurdert og tilrettelagt for sikker h5ndtering. Dette involverer blant annet adkomstbegrensning, renholdsrutiner, kontroll av eksponering til doser, oversikt over kapslede kilder, avfallsh5ndtering og sikker transport av radionuklidene fra UNN til MH-bygget. Det ble i 2013 avdekket avvik vedorende str5lebruken ved Helsefak lnstitutt for klinisk medisin, som rnedforte folgende tiltak: Stans i alt arbeid med ioniserende straling fra 17. og 18. april 2013 og frem til ny tillatelse ble gin Gjennomfort mote med involverte i hendelsen og ledelsen 6. mai 2013 Oppstart av arbeid med ioniserende staing fom. 13. mai 2013 Retningslinje for h5ndtering av ulike typer stráling, herunder rutine for innkjop av Slane radioaktive kilder og kontarninasjonskontroller, under revisjon. Opplwring av prosjektledere gis nar arbeidet med retningslinjen er sluttfort. mr* r ed behov for o f 1 in Sluttfore revisjon av retningslinje for h5ndtering av ulike typer striling. Endringer ma implementeres i virksomheten. Kartlegge og tilrettelegge strilebruken ved tidligere Hogskolen i Firmmark 1.9 Melding om skader og nestenulykker Alle HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT skal meldes og folges opp av ledelsen for 5 sikre forebygging og kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidsmiljoet. Oppsummering fra rapporter om HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker gis i AMU-moter. Sammendra av skademeldin er o fravrsda er forksaket av skade for : Ar Totalt Kjemikalier Stikk, Fall, skli, Transport Fallende Andre og kutt strekk gjenstander personskader biologisk loft materiale involvert Det er i 2013 mddt totalt 30 HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT. De meldte avvikene, skadene og nestenulykkene har varierende alvorlighetsgrad. Fire skader er innrapportert til register over eksponerte ved UiT. Frem til er det registrert ett avvik ved tidligere HiF. Det meldte avviket er en fallskade. UIT Norges arktiske universitet Sentralbord: N-9037 Tromso Faits:

15 Det er sannsynligvis underrapportering av bade HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved bade UiT og tidligere HiF. 0 racier med behov for o f I : lnnkjop og implementering av elektronisk system for handtering av HMS-avvik Fokus pa a stimulere til okt rapportering av HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker Fokus pa enhetenes vedlikehold av register over eksponerte ved UiT 1.10 Titsyn og revisjoner All kontakt med tilsynsmyndigheter koordineres av Universitetsdirektoren. Brann og redning Tromso kommunegjennomfortei 2013 tilsyn ved folgende bygg ved campus Tromso: Universitetsbiblioteket Administrasjonsbygget Medisin- og helsefagbygget Farmasibygget Teorifagbygget Kulvertterminaler Tilsynene fra brann og redning Tromso medforte 12 anmerkninger i rapportene. I hovedsak omhandler rapportene anmerkningene manglende HMS-rutiner, mangel pa risikoanalyse mangler eller behov for oppdatering av eksisterende risikoanalyser. Alta brann- og redningskorpsgjennomforte branntilsyn 8. oktober 2013 ved campus Alta. I rapporten fremkommer fire avvik. Detfremkomvidere under oppsummeringsmotet at eier/virksomheten/bruker firmer losninger for a rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten, Brann- og redningstjenesten i Hammerfest kommunegjennomforte 17. november 2010 tilsyn ved HiF, Helsefag i Hammerfest.Tilsynet resulterte i en anmerkning: 'Brannvernleder har tilfredsstillende kunnskap, men det vil vre av stor viktighet at brannvernansvarlig ved hogskolen ogsa besitter samme kompetanse." Arbeidet med en enhetlig mal for utforming av enhetenes samlede branndokumentasjon er sluttfort i Ved branntilsyn skal enhetene kunne fremvise dokumentasjonen for tilsynsmyndighetene. ImplementeringvedUiT skjer varen Arbeidstilsynet har varslet palegg om utbedring av darlig inneklima i lokalene til Nasjonalt forskningssenter innen komplementaer og alternativ medisin (NAFKAM) i Forskningsparken. Det er god dialog mellom Arbeidstilsynet og Avdeling for bygg og eiendom (BEA). Byggeier SIVA eiendom har igangsatt div. bygningsmessige tiltak for bedring av inneklima. BEA vil etter avtale med bruker ved NAFKAM iverksette stoydempende tiltak %/ken Det helsevitenskapelige fakultet vil kartlegge og risikovurdere arbeidsforholdene ved NAFKAM i lopet av de forste manedene av Enhetlig modeli for register over eksponerte er etablert ved UiT. Det er sendt ny melding til datatilsynet om registeret. Oppfolgingen etter Arbeidstilsynets tilsynsbesoket "Bedre kjemi" vil paga ogsa i Statoilutforte, som et ledd i arbeidet med inngaelse av rammeavtale mellom Statoil og UiT, en ekstern HMS-revisjon ved FF Helmer Hanssen. Revisjonsrapporten konkluderer med at UiTs og FF Helmer Hanssens HMS-styringssystem tilfredsstiller Statoils HMS-akseptkriterier, og er kvalifisert etter NORSOK kategori II. Det ble i revisjonenfunnettre avvik. Avvikene er knyttet til toktleders ansvar og rolle, samt kriterier for personell som skal planlegge og/eller v&re med pa lengre tokt. Misforstaelser pa grunn av sprak kan ogsa v.mre en risiko. Av positive observasjoner nevnes blant annet at FF Helmer Hanssen er en flott bat som har v&rt godt vedlikeholdt, at registreringssystemet som brukes om bord ser bra ut og at bruken av tekniske ressurser er et viktig bidrag i a avlaste mannskapet. Bare fast mannskap som kjenner denne baten godt opererer 'paten. WI Norges arktiske universitet Sentralbord: postmottakituit.no N-9037 Tromso Faks: t

16 Arbeidet med S utarbeide metodikk for interne revisjoner ved UiT er utsatt til Omrad r m d behov for o fol in Folge opp palegg fra tilsyn og revisjoner Etablere samlet branndokumentasjon basert pa eier- og brukeransvaret ved alle bygg 2 Rapport om lokalt HMS-arbeid for 2013 Ved UiT rapporterer alle fakulteter og enheter pa samme nivaet arlig om status for eget HMS-arbeid. Rapportene skal bygge pa informasjon innhentet fra institutter og andre enheter pa underliggende niva. For 2013 har ni av ni enheter levert arsrapport om lokalt HMS-arbeid. Disse omfatter: I Administrasjonen (Uadm) Det juridiske fakultet (Jurfak) Universitetsbiblioteket (UBT) I Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak) Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) Tromso Museum - Universitetsmuseet (TMU) Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og okonomi (BFE-fak) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og l rerutdanning (HSL-fak) Finnmarksfakultetet vil avgi rapport om lokalt HMS-arbeid fra og med Siden forgaende undersokelse har Administrasjonen omorganisert ansvaret og oppgavene i det lokale HMS-arbeidet. Endringene medforer blant annet at universitetsdirektoren fra og med 2013 har en arlig gjennomgang og analyse av HMS-arbeidet for hele Universitetsadministrasjonen samt Norgesuniversitetet. Avdelingsdirektormotet behandler HMS-statusen og vedtar arsplan med angivelse av HMS-mal for Administrasjonen. Formâlet med arsrapportering er a se til at elementene I det systematiske HMS-arbeidet ved UiT stemmeroverens medmyndighetskrav og interne retningslinjer, og vurdere om aktivitetene i HMSarbeidet er hensiktsmessig i forhold UiTs overordnede mat for HMS samt avdekke forbedringspotensialer slik at tiltak kan vurderes og prioriteres. Rapporten skal folges opp ved lokal enhet og av universitetsdirektoren i form av skriftlige tilbakemeldinger til fakulteter og enhetene samme niva. Rapporteringen ble i 2013 gjort i form av en elektronisk sjekkliste. Utfyllingen forutsetter en egenvurdering opp mot sporsmal knyttet til UiTs systematiske HMS-arbeid og fakultets/enhetens HMSmai og handlingsplan for HMS-arbeidet. Rapporten skal were bekreftet utfylt av enhetens leder og hovedverneombud. 2.1 HMS organisatorisk Alle rapporterer at leder ved fakultetet eller enhet pa samme niva er oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter regulerer HMS-arbeidet ved enheten og at det legges til rette for medvirkning i HMS-arbeidet. Det rapporteres videre om stor grad av tilrettelegging for igangsetting av aktiviteter og arbeidsoppgaver og at det avholdes jevnlige moter med verneombudene. Fakulteter og enheter som har hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker har fulgt disse opp som angitt i Retningslinje for oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdommer. Sju av ni enheter rapporterer at de har etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, myndighet og oppgaver for HMS-arbeidet er fordelt. Dette er en klar forbedring fra 2012der kun halvparten av fakultetene/enhetene som avleverte arsrapport om HMS hadde slik beskrivelse pa plass. WI Norges arktiske unioersitet Sentralbord: N-9037 Tromso Faks:

17 Atte avni fakulteter/enhete rapporterer at de har kartlagt farer og problemer og pa denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet tilhorende planer og tiltak for a redusere risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljoet for ansatte og studenter. Planlagte tiltak for a redusere risikoforholdene ved fakultetet/enheten er gjennomfort. Sju av ni fakulteter/enheterapporterer at de hadde etablert skriftlige mal for HMS-arbeidet for aret som gikk. Fern av disse hadde ogsa en samlet, skriftlig og ajourfort handlingsplan for HMS-arbeidet ved fakultetet/enheten. 0 racier med behov for o fol in Utarbeidelse av HMS-rrial og HMS-handlingsplan pa alle niva i organisasjonen Utarbeidelse av skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, myndig het og oppgaver for HMS-arbeidet er fordelt. Samordningsavtaler ma utarbeides nar fakultetet/enheten er en av flere arbeidsgivere pa samme arbeidssted. 2.2 HMS-kompetanse Heise, miljo og sikkerhet er et lederansvar. For a sikre et forsvarlig arbeids- og lwringsmiljo og aktivitet med hensyn til systematisk utvikling og forbedring av arbeidsmiljoet er UiT avhengig av at alle ledere har tilstrekkelig HMS-kompetanse. Oppl ringen er personlig og skal dokumentere skriftlig. Kun Universitetsbiblioteket rapporterer at alle ledere med personalansvar har nodvendig og dokumentert opplwring innen HMS. Med unntak av Helsefak og NT-fak rapporterer enhetene at alle verneombudene innehar nodvendig kompetanse til a utove sine oppgaver innen helse, miljo og sikkerhet. Personer som har Mt delegert HMS-oppgaver som innebwrer ledelse eller kontroll av andre arbeidstakereller studenter skal pase at hensynetil HMS blir ivaretatt under planleggingen og utforelse av de arbeidsoppgavene de har fan delegert. Fire av ni fakulteter/enheterapporterer at disse personene har nodvendig og dokumentert opplwring Innen HMS. Leder skal ogsa se til at nytilsatte blir introdusertil og far opplwring i HMS ved UiT. Behovet for opplwring kan blant annet sikres kartlagt ved a ta i bruk Vefledende rutine for ledere ved mottak av nytikatte. Med unntak av Kunstfak rapporterer fakultetene/enhetene at de praktisererutinen ved mottak av nytilsatte. Behovet for tilpasset HMS-opplaering for ulike brukergrupper synes a vre okende ved UiT. r f. HMS-opplwring tilpasset ulike brukergrupper ma iverksettes Ledere ma prioritere gjennomforing av egen og ansattes HMS-opplwring 2.3 Fysisk og psykisk arbeidsmiljo Samtlige fakulteter/enheter rapporterer at kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter utformes og tilpasses pa en ergonomisk hensiktsmessig mate. Fakulteter/enheter som har mottatt varsel om diskriminering, void, trusler, trakassering eller annen utilborlig opptreden har fulgt disse opp som angitt i Retningslinjer for varsling. Det er videre svaert positivt at samtlige fakulteter/enheter bekrefter at de folger UiTs Retningslinjeog rutine for oppfølging av sykeme(dte.ingen av fakultetene/enhetene liar hatt sykefravwr over5 % i lopet av Det har folgelig heller ikke vwrt behov for a iverksette ekstraordinaere analyser av sykefravwret, se ogsa punkt 1.6 ovenfor. i henhold til Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv0,4) skal det gjennomfores et Srlig mote mellom ledelsen ved fakultetet/enheten, tillitsvalgte og hovedverneombud med IA/HMS som eneste tema. Fern av ni fakulteter/enheter hari 2013gjennomfort et slikt mote. De samme fakultetene/enhetene avholdt slikt mote ogsa i IJIT Norges arktiske unlversitet Sentralbord: postmottakitult.no N-9037 Tromso Faks:

18 UiT har de senere At' hatt fokus pa viktigheten av medarbeidersamtaler, jf. Handlingsplan ,kap. 6. Kun Administrasjonen og Det juridiske fakultet rapporterer at alle ansatte har fan tilbud om medarbeidersamtaler. Medarbeidersamtaler er gjennomfort for alle som har onsket dette. Universitetet i Tromso Med unntak av lavere maloppnaelse vedrorende medarbeidersamtaler er maloppnaelsen for fysisk og psykisk arbeidsmiljo sammenlignbar med resultatene for r d behov for o f I in Gjennomfore arlig mote mellom ledelsen, tillitsvalgte og hovedverneombud med IA/HMS som eneste tema Tilby og gjennomfore arlig medarbeidersamtale for alle ansatte som onsker det 2.4 Beredskap Hvert fakultet/enhet skal ha en lokal beredskapsplan som bygger pa risikovurderinger (se punkt 2.1 ovenfor) og som viser hvordan enheten arbeider med hendelser av mindre omfang. Lederes kjennskap til egne risikoomader og prioritering av beredskapsarbeidet ved egen enhet har okt fra foregaende undersokelse i Sju av ni fakulteter/enheter melder at de, etter risikovurdering og gjennomforing av risikoreduserende tiltak, har utarbeidet en lokal beredskapsplan for den risikoen som fremdeles ligger der. Ledere skal vaere kjent med beredskapshandboka for UT og fakultetets/enhetens beredskapsplan, herunder hvordan lokal beredskapsgrupper sammensatt og hvordan de over. Ledere skal ogsa vwre kjent med funn fra ovelser, tiltak som iverksettes og resultater fra oppfolging av tiltak Sju av ni fakulteter/enheterapporterer at lokal beredskapsgruppe har hatt to beredskapsovelser i Aret som gikk. Tiltak etter beredskapsovelser folges i overveiende grad opp. Med unntak av ved to fakulteter gjores ansatte og studenter kjent med den lokale beredskapsplanen, herunder rutinene for varsling av kritiske hendelser og for evakuering av bygg. TMU, HSL-fak, Jurfak, Uadm og UBT registrerer ansatte pa tjenestereis eller studieopphold i utlandet som angitt i Beredskapshandboka for UiT. O 'der med b hov f r I i Fakulteter/enheter ma se til at ansatte pa tjenestereis eller studieopphold i utlandet registreres, jf. Skjema Forts= sikre gjennomforing av palagte beredskapsovelser og oppfolging av tiltak etter hendelser og ovelser. Sikre at ansatte og studenter gjores kjent med lokal beredskapsplan, herunder evakuerings- og varslingsrutiner 2.5 Ytre milljo for registrering ay opphold i utiondet for onsatte. Det er positivt at universitetets video- og telefonkonferanseutstyr er i utstrakt bruk ved alle arlig innkjopt mengde A4 papir og lagt til rette for kildesortering. fakulteter/enheter.atte avni fakulteter/enheter har ogsa innfort tiltak for a redusere Seks av ni fakulteter/enheter har gjennomfort holdningsskapende arbeid knyttet til mer miljovennlig innkjøp, transport, energi og avfall og fern av ni har gjennomfort tiltak for A redusere energibruken. Dette er en forbedring fra Helsefak, HSL-fak, BFE-fak og Universitetsadministrasjonen rapporter at de har gjennomfort samtlige tiltak som ettersporres innen miljoledelse. Sentralt organisert arbeid med miljoledelse er beskrevet under punkt 3.5 nedenfor. for UIT Norges arialske unlversitet Seotralbord: N-9037 Tromso Faks:

19 Om ader med eh v f r fol in For at universitetet skal kunne lykkes i sitt arbeid med A redusere belastningen pa det ytre miljo er det viktig at fakulteter/enheter bidrar med arbeid knyttet til satsingsomradene 2.6 Risikofylt arbeidsmiljo Med unntak av Jurfak og UBT rapporterer samtlige fakulteter/enheter at det i 2013 ble utfort risikofylt arbeid ved fakultetet/enheten. UBT har tidligere rapportert om tilstedevrelse av en viss risiko for at arbeidstakere kan utsettes vold og trusler i arbeidssituasjonen. Ansatte ved UB far oppl ring i hvordan ustabile personer skal handteres. Sju av sju fakulteter/enheterapporterer at lokal sikkerhetsopplmringjennornfores for oppstart av risikofylte arbeidsoppgaver. Gjennomfort lokal opplaering dokumenteres. Fakulteter/enheter med stoffkartotek vedlikeholder bade elektronisk og papirbasert stoffkartotek. Fern av sju fakulteter/enheter rapporterer at de folger UiTs retningslinjer og fakultetets/enhetens egne rutiner for alt risikofylt arbeid som utfores ved fakultetet/enheten. Tre av fakultetene har ikke utarbeidet skriftlige arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeld som fakultetet har ansvar for. Med unntak av BFE-fak rapporteres det om at det er etablert oversikt over ansatte og studenter som i henhold til risikovurderingen er eksponert for kreftfremkallend eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser. Fra hosten 2011 skal det ga frarn av alle emnebeskrivelser for emner med laboratoriearbeid, tokt, feltarbeid, studier i utlandet og lignende hvilken sikkerhetsopplmring som er nodvendig for at studentene skal kunne gjennomfore emnet. Nodvendig sikkerhetsopplaering skal defineres som et arbeidskrav i de emnene der dette er aktuelt, og gjennomfort opplwring skal registrere som et utiort I tillegg til NT-fak og HSL-fak, som fikk dette pa plass i 2011, har Kunstfak i 2013 sorget for a spesifisere kravene til nodvendig sikkerhetsopplmring i fakultetets emner og studieprogram. arbeidskrav i Felles Studentsystem. Omr d v for o f I in Ved Helsefak og BFE-fak ma kravene til sikkerhetsopplmring angis som arbeidskrav i alle emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid inngar Ved BFE-fak ma register over eksponerte utarbeides Fakultetene/enhetene ma utarbeide nodvendige arbeidsrutiner for risikofylte arbeidsoppgaver 2.7 Miloppnaelse og tiltak som har fungert spesielt godt Sju av ni fakulteter/enheter rapporterer at de hadde etablert skriftlige mal for HMS-arbeidet for Seks av disse nadde egne malsettinger for HMS-arbeidet. For at UiT skal kunne utvikle arbeidsmiljoet for ansatte og studenter anses det som viktig a dele og dra nytte av gode tiltak som er gjennomfort i organisasjonen. Alle fakulteter/enhete rapporterer at de i 2013 har gjennomfort tiltak som liar fungert spesielt godt. Blant tiltakene som neves er faglige og sosiale tiltak for kulturbygging rettet mot ulike grupper og hele arbeidsmiljoet i den nye organisasjonen. Det liar vwrt arbeidet med a etablere samhold og treffpunkt i arbeidsmiljoet. Verneombudene har ved flere enheter initiert tiltak rettet mot fellesskap og trivsel. Arbeidsplassgjennomganger rned psfolgende arbeidsplasstilrettelegging ved aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten har gitt gode resultater bade ved nyansettelser og ved lopende behov. NT-fak rapporterer at ansettelse av HMS-radgiver har Wort fakultetet nodvendig kapasitet og kompetanse innen helse, miljo og sikkerhet. UIT Norges arktiske unlversitet Sentralbord: N-9037 Tromso Faks:

20 Fartoyavdelingen ved BFE-fak har gjennomfort en vesentlig oppgradering av farteyer med spesiell fokus pa helse, rnilje og sikkerhet. Erfaringer fra gjennomforingen av beredskapsevelser nevnes ogsa A ha vaert nyttig. 2.8 Oppsummering av lokale utfordringer I forbindelse med irsrapportering av helse, miljo og sikkerhet er fakulteter og enhetene pa samme niva bedt cm skisser enhetens viktigste HMS-utfordring Momenter som gar igjen ved enheter som er berort av fusjonen er at de i 2014 vil ha fokus pa arbeidsmiljeet. Sentrale momenter er kulturbygning og ivaretagelse av ansatte pa tvers av tidligere institusjoner sarnt etablering av god dialog mellom medarbeidere ved ulike geografiske steder. Omorganiseringer og flyttinger vil kreve gjennomgang av beredskap og revisjon av beredskapsplaner. Samordningsavtaler ma etableres der enheter er samlokaliser med andre virksomheter. Det rapporteres ogsa om utfordringer knyttet til trafikksikkerheten som folge av mye byggeaktivitet i Breivika. Enhetene vil fortsatt ha fokus pa A gjennomfere systematiske medarbeidersamtaler med alle ansatte og tilstrekkelig antall kontorarbeidsplasser til arbeidstakere og studenter. Det meldes ogsa om utfordringer rundt gjennomforing og dokumentasjon av gjennomfort HMS-oppl ring for ulike brukergrupper. 2.9 Utfyllingen av irsrapporten Det er gledelig at samtlige rapporter for 2013 er utfylt i samarbeid mellom leder og hovedverneombud. 3 Oppfolging av sarskilte satsingsomrader 3.1 HMS-tiitak i henhold til Arsplan 2013 for Administrasjonen Ansvarlig for gjennomforing: Avdelin for personal og organisasjon Tiltak/aktivitet Kommentarer Forbedre struktur og informasjon Arbeidet med innlegging av informasjon [Agar pa nettsider ved innforing av Portalen lanseres i februar 2014 HMS/HR-portalen Forbedre elektronisk stoffkartotek Chess omstrukturertil a folge UiTs nye organisasjonskart. (Chess) Pálogging til Chess via Feide implementert Siste versjon av Chess-programvare, versjon 13, som er fullt ut web-basertatt i bruk Arbeid med justering av funksjoner i Chess etter implementering av ny programvare og nytt paloggingssystem, i samarbeid med Bureau Veritas og ITA Ca sikkerhetsdatablad fra Sigma-Aldrich er oppdatert. Oppdateringene ble utfort av leveranderen av stoffkartoteksystemet Chess etter bestilling fra UIT - Fokus pa forbedringspotensialet for Chess _ Opplmring 'ennomfert, I. unkt 1.S ovenfor Innhente tilbud pa nytt system for Det er etablert kontakt for samarbeid med andre elektronisk stoffkartotek i universiteter. samarbeid med andre Arbeidet med anbudskonkurranse starter i mars - april universiteter Ta stilling til valg av system for Det er opprettet en arbeidsgruppe som bidrar i arbeidet avvikshandtering som del av med anskaffelse av system for elektronisk handtering av oppfolgingen av UiTs HMSprosjekt. Konkurransegrunnlaget er under HMS-avvik. Arbeidsgruppa har hatt fire meter. utforming. UIT Norges addlske unlversitet Sentralbord: N-9037 Tromso Faks:

Årsrapport 2013 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2013 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5340 IBA004 Dato: 10.03.2014 Sak M 13/14 SAK M 13/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Årsrapport 2013 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til astrid.laegreid@uit.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: 27.01.13 MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: TEO-H1 1.443/Gabo, Tromsø/Alta Møtedato: 31.01.2014 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på epost til benedicte.andersen@uit.no,

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

Tilbakemelding til fakultetene, UB og TMU etter gjennomgang av HMS-arbeidet ved UiT for områder som skal følges opp i 2015

Tilbakemelding til fakultetene, UB og TMU etter gjennomgang av HMS-arbeidet ved UiT for områder som skal følges opp i 2015 OSAK 15/15 HMS Rapport 2014 UiT Avdeling for personal og organisasjon Arkivref.: 2014/5237 Dato: 17.02.2015 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Fakultet for biovitenskap, fiskeri

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post til sånn at vararepresentanter kan møte i stedet.

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post til sånn at vararepresentanter kan møte i stedet. Dato: 27.3.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A 155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 08.04.2015 Tidspunkt:

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Del 1 Arbeidsmiljøutvalget

Del 1 Arbeidsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2012 1 2 Del 1 Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalgets mandat og sammensetning I henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel

Detaljer

Årsrapport 2012 for Universitetet i Tromsøs arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Årsrapport 2012 for Universitetet i Tromsøs arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 15/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/720 EST003/254.5 Årsrapport 2012 for Universitetet i Tromsøs arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

ANSVAR OG MYNDIGET VEDRØRENDE DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID DELEGERING AV OPPGAVER INNEN DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID VED DET MEDISINSKE FAKULTET

ANSVAR OG MYNDIGET VEDRØRENDE DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID DELEGERING AV OPPGAVER INNEN DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID VED DET MEDISINSKE FAKULTET Til: Fakultetstyret ved Det medisinske fakultet Møtedato: 14 oktober 2004 Arkivref.: 200405413-1/THH/ FS 90/04 ANSVAR OG MYNDIGET VEDRØRENDE DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID DELEGERING AV OPPGAVER INNEN DET

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 20.10 2016 LMU-forum Foto: Stig Brøndbo, UiT Det nye universitetet etter fusjonen 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2011/12014 Møte: 25.10.2012 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015 Bakgrunn Universitetets strategi 2011-2015 gir

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Institutt for nevromedisin, INM Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Innhold: 1. Mål for helse, miljø og sikkerhet 2. HMS-organisering ved NTNU 3. HMS-oranisering ved instituttet 4. Vernetjenesten

Detaljer

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 August 2009 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Informasjon Mastergradstudenter og nyansatte: Obligatoriske forelesninger er DEL 1A Det systematiske HMS arbeidet

Detaljer

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO Verneorganisasjonen HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Innhold Oversikt over verneombud og ulike stillingskategorier Mandat

Detaljer

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet Handlingsplan For Helse, miljø og sikkerhet 2010-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen 2 Innhold Forord... 4 1 Målsetting og ansvar... 5 1.1 Overordnede målsettinger for

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: 12.04.2016 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 19.04.2016 Tidspunkt: 12:15 Eventuelt

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET U-Vett Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tromsø museum - Universitetsmuseet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23/16 12.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/10162-LAE Årsrapport 2015 -

Detaljer

Tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet for Universitetsmuseet i Bergen

Tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet for Universitetsmuseet i Bergen UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 10/ Saksnr.: Møte: 29.april Tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet -2015 for Universitetsmuseet i Bergen Saksdokument vedlagt: Handlingsplan

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2014 08.04.2014 Dato: 30.03.2014 Arkivsaksnr: 2013/2767-LAE Helse, miljø og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 27. februar 2012 Årsrapport for AMU 2011 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket

Detaljer

Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 8 Sak nr. 2014/2898 Møte: 20. mars 2014 HMS-ÅRSRAPPORT 2013 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 8 Sak nr. 2014/2898 Møte: 20. mars 2014 HMS-ÅRSRAPPORT 2013 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 8 Sak nr. 2014/2898 Møte: 20. mars 2014 HMS-ÅRSRAPPORT 2013 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) 1 Rømningsplan Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Åpning: Dekan Anne Borg HMS ved NTNU og NT-fakultetet: HMS-rådgiver Espen Fjærvik Studieveileder

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Årsrapport 2015 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske Universitet og Tromsø Museum - Universitetsmuseets tiltaksplan 2016

Årsrapport 2015 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske Universitet og Tromsø Museum - Universitetsmuseets tiltaksplan 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/1557 IBA004 Dato: 06.04.2016 Sak M 12/16 SAK M 12/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. april 2016 Årsrapport 2015 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2013 16.04.2013 Dato: 02.04.2013 Arkivsaksnr: 2012/1423-LAE Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport

Detaljer

SAK M 13/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017

SAK M 13/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/8778 IBA4 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 13/17 SAK M 13/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 HMS-rapport 2016 ved og tiltaksplan 2017 ved Tromsø Museum

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd?

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? 04.12.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Innhold Bakteppet HMS ansvar og roller HMS - prosjektet Oppfølging,

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Kristine Andersen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Kristine Andersen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Gabo, Alta Møtedato: 07.05.2015 Tidspunkt: 09:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Kristine Andersen Trond Nylund

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

SAK M 22/15. Godkjenning av HMS-system ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 22/15. Godkjenning av HMS-system ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/3711 IBA004 Dato: 30.07.2015 Sak M 22/15 SAK M 22/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. september 2015 Godkjenning av HMS-system ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET - LOKAL HMS-HANDLINGSPLAN 2016

DET JURIDISKE FAKULTET - LOKAL HMS-HANDLINGSPLAN 2016 Enhet: Det juridiske fakultet Leder: Dekan Asbjørn Strandbakken Fakultetsdirektør Øystein L.Iversen Dato: 15.3.2016 Verneombud: Hovedverneombud, Sigrid Haugros (vara Tine Eidsvaag) Verneombud vitenskapelige,

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2010-2014. Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen. HMS- mitt ansvar

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2010-2014. Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen. HMS- mitt ansvar HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2010-2014 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen HMS- mitt ansvar INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED DET

Detaljer

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Innledning I henhold til Arbeidsmiljøloven 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: TEO-H1.1.512 Møterom Oversikten/Alta PAV P163 Gabo, Møtedato: 11.09.2014 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på epost til astrid.laegreid@uit.no.

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

HMS-årsrapport. Institutt for indremedisin, 2009 DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID. HMS-årsrapport

HMS-årsrapport. Institutt for indremedisin, 2009 DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID. HMS-årsrapport HMS-årsrapport Institutt for indremedisin, 2009 Ansvarlig for rapporten: Elin Theodorsen (Verneombud) og Heidi Espedal (Leder) Rapporten ble signert og levert 09.02.2010. DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Detaljer

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg.

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. per 1.3.2011. Prosjektskisse oppfølging av AT tilsynsrapport

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 04/2016 Sak nr.: Møte: 16.mars Brev fra Universitetsdirektøren datert 15.januar 2016 (sak 2015/12474)

Arkivkode: Styresak: 04/2016 Sak nr.: Møte: 16.mars Brev fra Universitetsdirektøren datert 15.januar 2016 (sak 2015/12474) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 04/2016 Sak nr.: Møte: 16.mars 2016 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2015 - Universitetsmuseet Saksdokument: Brev fra Universitetsdirektøren

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest til Anne Gjerløw (e-post: / tlf )

Eventuelt forfall må meldes snarest til Anne Gjerløw (e-post: / tlf ) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Arkivref: 2016/4630 Dato: 10.06.16 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtetid: 17.06.16 Møtested: Styrerommet, campus

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 14/15 24.03.2015 Dato: 16.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/1266-MED HMS-rapport HF 2014 Dokumenter i saken: Brev

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Sak nr. 13/10641 Møte: 3. oktober 2013

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Sak nr. 13/10641 Møte: 3. oktober 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Sak nr. 13/10641 Møte: 3. oktober 2013 HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2014 2015 FOR DET

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 008/12 Arbeidsmiljøutvalget 22.05.2012 010/12 Administrasjonsutvalget 23.05.2012 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 440 Terje Ersland 06/557 12/9522

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/17 01.06.2017 Dato: 18.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/3413 Årsrapport 2016 - Strålevern Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 127/16 29.09.2016 Dato: 05.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/2903 Årsrapport 2015 - Strålevern Henvisning til bakgrunnsdokumenter Godkjenninger

Detaljer