Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014 17."

Transkript

1 Handlingsprogram Presentasjon av rådmannens forslag

2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet

3 Arbeidsledighet i Porsgrunn og hele landet Porsgrunn er uten unntak litt mindre annerledes enn resten av landet, - har høyere ledighet. Variasjonene over tid litt høyere enn i resten av landet. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Landet Porsgrunn

4 De siste ti årene, - med unntak for et par år, har befolkningsveksten i Porsgrunn vært ca halvparten av veksten på landsbasis. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Årlig befolkningsvekst i % 0,2 0, Porsgrunn Landet

5 Sysselsettingen i kommunene har økt som følge av økning i tjenestetilbudet denne økningen er det forventet vil fortsette. Diagrammet viser betydelige ulikheter kommunene imellom. Årsverk - % endring Rapporterte årsverk til SSB 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Porsgrunn Skien Larvik Sandefjord Tønsberg

6 Porsgrunn - årsverksprognose på de større tjenesteområdene - fra beregning i kommuneproposisjonen av fremtidig behov pr. kommune.

7 Brutto driftsresultat i % av bto. driftsinntekt Et resultat for Porsgrunn på nivå med landet i 2012 tilsvarer en forbedring av driftsbalansen på 112 mnok

8 Netto finans og avdrag i % av bto. driftsinntekter. Et nto. finansresultat for Porsgrunn i 2012 på nivå med landet hvis vi ikke hadde hatt utbytte- og finansinntekter på 107 mnok.

9 Disposisjonsfond i % av bto. driftsinntekt Pr 2012 hadde Porsgrunn 104 mnok mer enn gjennomsnittskommunen avsatt på disposisjonsfond.

10 Kommunebarometeret Porsgrunn og de mest sammenlignbare

11 Forslaget til HP hovedutfordringene Et relativt høyt utgiftsnivå både i forhold til våre løpende inntekter og sammenlignet med andre kommuner. Høyt investeringsnivå høye nto. finansutgifter som fortsetter å øke de neste årene. Økt behov for mange kommunale tjenester. Svak befolkningsvekst som gir svak inntektsvekst.

12 Hva preger forslaget? - Forbedre budsjettbalansen - sette tæring etter næring - Reduserte utgifter - Økte inntekter - Begrense investeringsnivået - Unngå at økte rente og avdragsutgifter som følge av høye investeringer krever ved kutt i tjenestetilbudet

13 Vedtatte resultatmål Brutto driftsresultat skal gradvis forbedres Vi skal ha et resultatnivå tilstrekkelig til å skape rom for: økte netto finansutgifter som følge av planlagte investeringer et netto driftsresultat på 3 % Netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekt i løpet av perioden. skal gi rom for å håndtere uforutsette avvik uten å måtte kutte i driften et økt netto driftsresultat gir økt egenkapital til finansiering av investeringer Bærekraftig investeringsnivå skal ikke gi økte nto finansutgifter f.o.m det langsiktige investeringsnivået begrenses slik at det ikke gir økt netto lånegjeld pr. innbygger og/eller økt av bruk av fonds.

14 Resultatutviklingen Korrigert bto driftsresultat Netto driftsresultat Netto finans Brutto driftsresultat er her korrigert både for mva kompensasjon fra investeringer og avskrivninger.

15 Større bidrag til endring i bto driftsresultat i f.t. i Budsjett Økonomiplan Mva-komp fra investeringer Nye driftstiltak Økte pensjonsutgifter Avskrivninger ekskl. VAR Realvekst skatt og rammetilsk Forbedringsmål KOSTRA-mål Eiendomsskatt Sum - endring i bto resultat fra

16 Nto driftsresultat på hvilket nivå bør det være? Nto driftsresultat bør normalt ligge på 3 % over tid, iflg TBU(*) har vært for lavt for å finansiere uvanlig høye investeringer er påvirket av midlertidige inntekter mv undervurderte pensjonskostnader TBU vil revidere kravet neste år pga endret momsføring *TBU teknisk beregningsutvalg

17 Forslaget til statsbudsjettet. Høyere skattevekst i 2013 enn tidligere varslet kommunene får beholde denne merinntekten i 2013 men den blir ikke videreført. Opplegget for 2014 stort sett som varslet i kommuneproposisjonen usikkert hvilke endringer som komme med ny regjering og et annet stortingsflertall. Effekten for Porsgrunn av nye befolkningstall pr. 1. juli ble noe mindre negativt enn fryktet. Økningen i frie inntekter delvis bundet i forventet økt aktivitet/utgift : Økt timetall ungdomstrinnet Kulturskoletilbud i skole/sfo Barnehage diverse endringer Barnevern økt egenandel institusjoner Økte pensjonsutgifter Øremerkede tilskudd for å bidra til økt aktivitet: Økt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger Øyeblikkelig hjelp- tilbud

18 Drift noen andre forutsetninger. Det ligger inne årlige forbedringsmål tilsvarende 1,3 % pr. år i 2014 og -15 deretter redusert til 0,5 %. I 2014 og -15 ligger det inne såkalte KOSTRA- mål på 10 mnok pr. år Eiendomsskatten forutsatt økt med 15 mnok f.o.m økning tilsvarende halvparten av verdistigningen Rammetilskudd og skatt fremskrevet med realvekst på 1 % pr. år f.o.m i tråd med statlige signaler (så langt).

19 Driftsoversikt hovedtall Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % endr /-14 Skatt- og rammetilskudd , , , , , ,7 Eiendomsskatt -75,2-76,8-92,0-92,0-92,0-92,0 Gebyr og brukerbetaling -306,7-302,2-321,9-330,9-344,5-350,0 Andre inntekter -390,3-323,3-270,6-270,9-270,3-269,9 Sum driftsinntekter , , , , , ,6 2,0 Lønn og sos. Utgifter 1 497, , , , , ,4 Varer og tjenester 583,4 558,8 577,2 588,4 594,3 600,6 Andre utgifter 270,3 266,6 243,2 222,6 229,2 230,3 Sum driftsutgifter 2 351, , , , , ,3 2,7 Brutto driftsresultat 63,3 59,8 77,8 47,7 32,3 19,7 Eksterne finansinntekter -159,1-85,4-106,1-105,8-105,5-104,7 Eksterne finansutgifter 127,5 127,8 138,2 144,4 149,6 54,8 Resultat finanstransaksj. -31,6 42,4 32,1 38,6 44,1 50,1 Motpost avskrivninger -94,2-105,2-114,1-124,9-137,4-146,6 Netto driftsresultat -62,6-3,0-4,3-38,6-61,1-76,9 Bruk av avsetninger -44,8-46,6-10,7-3,9-3,0-3,0 Avsetninger 94,6 49,6 15,0 42,5 64,1 79,9 Mer- /mindreforbruk (+/-) -12,

20 Netto driftsresultat Regnskap Oppr. budsjett Justert budsjertt I bare tre av disse årene viser regnskapet et svakere resultat enn i det opprinnelig vedtatte budsjettet.

21 Netto driftsresultat rådmannens forslag og bystyrets vedtak Bystyrets vedtak I varierende grad har bystyret alle årene vedtatt et svakere resultat enn foreslått av rådmannen.

22 Inntektsrammer drift. Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % endr /-14 Skatt på inntekt og formue -744,8-790,8-810, ,4-832,8 Ordinært rammetilskudd -770, ,9-853,8-861,9 Skatt på eiendom -75,2-76, Andre generelle statstilskudd (1) -103,4-92,9-44,4-45,2-44,7-44,2 SUM FRIE DISPONIBLE INNT , , , , , ,9 1,7 Renteinntekter og utbytte (2) ,8-104,8-104,5-104,2-103,4 Renteutgifter/ andre finansutgifter 57,6 53, Avdrag på lån NETTO FINANSINNT/-UTGIFTER -43,4 31,3 19,2 24,5 28,8 33,6 Til ubundne avsetninger 48, Bruk tidl. års regnskm mindreforbruk -9, Bruk av ubundne avsetninger -16,4-40,4-6,9-2,6-2,6-2,6 NETTO AVSETNINGER 22,4-28,4 3,3 6,4 6,4 6,4 Overført til investeringsregnskapet 36,3 33,5-32,6 53,0 69,6 MER/- MINDREFORBRUK 12, TIL DISP. - RAMMEOMRÅDENE , , , , ,7-1721,2 2,5

23 Tiltak i drift pr. rammeområde Tiltak samlet for Formannskapet: Nye driftstiltak Styrket informasjonssikkerhet - IKT Microsoft lisenser årlig økte vedlikeholdsutgifter. - IKT Sum Formannskapet Forbedringsmål Formannskapet

24 Tiltak i drift pr. rammeområde Barn, unge og kultur Nye driftstiltak Vedtatt opptrapping - tilskudd idrett og frivillige org Saturnvegen - drift ny barnebolig Saturnvegen - utvidet drift nye plasser Tilskudd Grenland Friluftsråd Tiltak - Senter for porselen og design Økt timetall valgfag 10.trinn fra høsten Sum Barn, unge og kultur Forbedringsmål Forbedringsmål KOSTRA-mål 2014 inkl videreføring av 10 mnok fra Barn, unge Barn, og kultur unge og kultur KOSTRA-mål inkl. videreføring av 10 mnok fra Barn, unge og kultur

25 Tiltak i drift pr. rammeområde Helse og omsorg Nye driftstiltak Styrke hjemmetjenesten - økt oppdragsmengde Sum Helse og omsorg Forbedringsmål Helse og omsorg KOSTRA-mål inkl. videreføring av 10 mnok fra Helse og omsorg

26 Tiltak i drift pr. rammeområde Plan og kommunalteknikk Nye driftstiltak Ny Herøya-avtale - Brann Nødnett - Brann Områdeplan knutepunkt Porsgrunn 250 Nye gateareal - mer varme Husleietilskudd - Studenthus FDV økt byggareal Sum plan og kommunalteknikk Forbedringsmål Plan og kommunalteknikk KOSTRA-mål inkl. videreføring av 10 mnok fra Plan og kommunalteknikk

27 Rammeområdene - budsjettrammer Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % endr. MNOK /-14 Formannskapet 121,9 129,9 128,8 128,8 126,7 127,4-0,8 Barn, unge og kultur 666,5 677,9 678,6 659,7 655,9 652,1 0,1 Helse og omsorg 689,6 724,2 733,7 724,5 720,8 717,1 1,3 Plan og kommunalteknikk 172,5 184,1 185,3 183,4 181,7 182,7 0,7 Kirke og trossamfunn 19,1 19, ,7 19,6 19,5 1,5 Sum 1 669, , , , , ,8 0,6 Lønnsreserve KOSTRA-mål ikke fordelt -5,4-4,3-1,8-1,3 Til formannskapets disposisjon 0,7 0,7 0,7 0,7 Motpost avskrivninger VAR Sum Ikke-fordelte utgifter/innt. -3,8-16,9 16,3 21,4 22,9 22,4 Sum alle områdene 1 666, , , , , ,2 2,5

28 Investeringsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler 421,7 480,7 220, ,1 Utlån og forskutteringer 83,2 46,3 40,3 40,6 40,9 41,2 Avdrag 16,5 5,6 5,6 5,9 6,2 6,5 Avsetninger 32,1 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 553,5 542,6 271,4 348,5 540,1 397,8 Bruk av lånemidler -325,9-325,4-202,1-191,4-216,2-205,6 Inntekter fra salg anleggsmidler -7, ,0-5,0-5,0-5,0 Tilskudd til investeringer -30,6-61,3-36,0-49,6-169,5-88,9 Mottatte avdrag på utlån -28,4-5, Andre inntekter -0,2 0-5,6-5,9-6,2-6,5 SUM EKSTERN FINANSIERING -392,3-402,3-248,7-252,0-396,9-306,0 Overført fra drift -37,9-33,8 0-32,6-53,0-69,6 Bruk av avsetninger -123,3-106,5-22,7-63,9-90,2-22,2 SUM FINANSIERING -553,5-542,6-271,4-348,5-540,1-397,8 FINANSIERINGSBEHOV I HP ,7 465,3 338,9

29 Investeringsnivå og finansiering Lån Annen finansiering Fra drift Limit nto lån

30 Investeringer pr. rammeområde - Formannskapet Tidl. bev IT-investeringer ÅBEV Nytt IT system lønn og personal Ny ansattportal System for kundehåndtering servicesent VA Lønnebakke industriområde Utbyggingsavtale Sentrum Sør/Down Town Boligfelt utbygging i kommunal regi Formannskapet

31 Investeringer pr. rammeområde Barn, unge og kultur Tidl. bev Brevik oppvekstsenter Grønli skole - utvidelse Utearealer skole og barnehage Brattås skole Stridsklev ungdomsskole - rehabilitering Ny motor Dikkon Ælvespeilet - supplerende tiltak Filmsentret Charlie - oppgradering Kjølnes - ny svømmehall Ny idrettshall Heistad Kjølnes stadion diverse oppgraderinger Barn, unge og kultur

32 Investeringer pr. rammeområde Helse og omsorg. Tidl. bev Utskifting av inventar sykehjemmene Vanntårnet - personalbase Sykehjemsutbygging ihht bystyresak Frednes sykehjem - uteområde Meierigården, kursrom mv Kjøp av utleieboliger/leiligheter ÅBEV Helse og omsorg

33 Investeringer Plan og kommunalteknikk. Tidl. bev Utstyr brannvesenet ÅBEV Brannstasjon Sandøya Eiendomsforvaltning - utred. kostnadssetting Eiendomsforvaltning - utviklingstiltak ÅBEV Rehabilitering vann ÅBEV Tiltak i forb. med vanndirektivet Klyvedammen rehabilitering Styringssystem. pumpest./høydebasseng Nye vannmålere/- soner Langangen Bjønnes avløpsanlegg Rehabilitering mur i Kastanjehaven i Brevik Mjøvannsdammen - oppgradering Svinholtdammen - tiltak Rehabilitering avløp ÅBEV

34 Investeringer Plan og kommunalteknikk forts. Tidl. bev Ledningsanlegg Bamble - Bjørkøya Ormefjorden vann- og avløpsanlegg Langangen renseanlegg - kapasitets utvidelse Knarrdalstrand renseanlegg Ny spylebil Ny gravemaskin Renovasjon - dypoppsamling Renovasjon - optisk sortering Ny driftssentral KRA Skjærgårdstjenesten - ny base Rasfarlige områder, sikring Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV BRA midler

35 Investeringer Plan og kommunalteknikk forts. Tidl. bev Lilleelva/Storediket sikring m. m Oppr. elvefronten etter stabiliseringstiltak Lilleelva - tursti Kjølnes - Aaltvedt bru Sildevika - ny brygge Olavsberget - oppgradering badebrygger Olavsberget badeplass - nytt toalettanlegg Trafikksikringsmidler ÅBEV Div. vegutbedringer ÅBEV Fornyelse av maskiner ÅBEV Oppgrad.- komm. bruer og brygger ÅBEV Utskifting av gatelys ÅBEV Stridsklev Ring - reasfaltering Verksted - samlokalisering med Skien Plan og kommunalteknikk

36 Investeringer Kirke og kirkegårder - andre investeringer. Tidl. bev Prosjekt seremonibygg Eidanger kirkegård Kirkene - rehabilitering mv Tørmo kapell - oppgradering Langangen kirke - brannsikring Sum Kirke og trossamfunn Andre investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Boligtomter - salgsinntekter avsatt på fond Startlån, ekstraordinært avdrag Startlån - opptak/utlån Sum andre investeringer Samlet finansieringsbehov

37 Sum investeringer etter formål. Sykehjem VAR Skole Øvrige tekniske tjenester Bolig, næring Kultur og idrett Eiendomsforvaltning Kirke og trossamfunn Andre formål

38 Investeringsbudsjett - sum til anleggsmidler Tall i mnok Sum HP ,3 369,2 162,0 148,0 887,5 HP ,4 322,5 375,5 194, ,8 HP ,0 364,7 195,1 200, ,2 HP ,6 199,9 220,6 191,2 998,3 HP ,3 245,3 408,5 281, ,6 HP ,5 284,0 482,0 339, ,6

39 Utvikling i langsiktig gjeld MNOK Saldo pr , , , ,5 + Låneopptak 202,1 191,4 216,2 205,6 - Avdrag i året 71,6 74,9 78,2 81,5 Saldo pr , , , ,6 Endring i netto lånegjeld MNOK Sum Låneopptak 202,1 191,4 216,2 205,6 815,3 - Lån til selvfinansierende tiltak 118,7 107,0 117,0 106,0 448,7 - Budsjettert avdrag 71,6 74,9 78,2 81,5 306,2 = Økning/reduksjon i netto lånegjeld (+/-) 11,8 9,5 21,0 18,1 60,4

40 Fonds utviklingen i større fonds MNOK Langsiktig kapitalfond 497,5 492,5 486, ,8 Realverdifond 97,1 107,1 116,1 125,1 134,1 Bufferfond finans 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Skagerak buffer - utbytte Vedlikeholdsfond 7,3 4,8 2,3 0 0 Sum lange fonds ,5 653,4 654,2 654,2 Campus Kjølnes 69,5 69,5 69,5 5 5 Nye sykehjemsplasser 60,9 49,3 9,8 0 0 Tomte- og boligfond 32,7 31,7 18,7 5,7 0 Sum investeringsfond 163,1 150, ,7 5 Sum større fonds 813,1 803,0 751,4 664,9 659,2

41 Oppsummert - usikkerhet- og risikomoment Usikkerhet knyttet til hvilke endringer regjeringsskiftet vil gi. Inntektsforutsetningene antas å være optimistiske og realistiske usikkerhet primært relatert til befolkningsutviklingen. Mer sannsynlig at forventet utgiftsvekst kan være undervurdert f.eks. økning som følge av uforutsett økt behov for tjenester. Evne til å realisere forutsatte forbedrings- og KOSTRA-mål er en viktig kritisk suksessfaktor. Viktig å unngå at driftsbalansen blir ytterligere svekket som følge av at det høye investeringsnivå evt. økes enda mer.

42 Forslag til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsprogramdokumentet. Økonomi-planen for vedtas med de netto rammebeløp for de 5 ulike rammeområdene som går fram av tabell 4.2 i kapittel 4 i plandokumentet. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2014 med en samlet ramme til fordeling drift på 1.762,6 mnok (jf. tab. 4.1 i kapittel 4) og en brutto utgiftsramme på 271,4 mnok for investeringsbudsjettet (jf. linje 5 i tab. 4.4 i kapittel 4). 3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2013 fastsettes til 220,5 mnok (jfr. linje 1 i tab. 4.4 i kapittel 4), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen presentert i kapittel 7 i plandokumentet. Bystyret godkjenner låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med 167,1 mnok. Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. Bystyret vedtar at det i tillegg tas opp 35 mnok i startlån i Husbanken.

43 Forslag til vedtak forts: 4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Marginavsetningen for 2013 fastsettes til 8 % av forskuddsbetalt skatt. 5. I 2014 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 4,4 o/oo av takst-grunnlaget. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut med 4,4 o/oo av takstgrunnlaget. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår av vedlegg 1 i plandokumentet. Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2013/2014 dersom ikke annet er spesielt angitt. 7. Bystyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 60 MNOK ved eventuelt opptak av kasse-kredittlån i DnB NOR, på vilkår i h.h.t. hovedbankavtale inngått i Det foreslås at en eventuell nettoøkning i kommunens frie inntekter etter Stortingets endelige vedtak i Statsbudsjettet senere i høst benyttes til styrking av generelt disposisjonsfond.

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2013 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Den økonomiske utviklingen i 2013....................................

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Porsgrunn kommune Regnskap 2012

Porsgrunn kommune Regnskap 2012 - 3 - INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 5 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 8 Regnskapsskjema 2A:

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007-2010 2 Side FORORD 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK 6 2. UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 2.1 Kommuneplanens forutsetninger 7 2.2 Befolkningsprognoser 7 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer