Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014 17."

Transkript

1 Handlingsprogram Presentasjon av rådmannens forslag

2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet

3 Arbeidsledighet i Porsgrunn og hele landet Porsgrunn er uten unntak litt mindre annerledes enn resten av landet, - har høyere ledighet. Variasjonene over tid litt høyere enn i resten av landet. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Landet Porsgrunn

4 De siste ti årene, - med unntak for et par år, har befolkningsveksten i Porsgrunn vært ca halvparten av veksten på landsbasis. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Årlig befolkningsvekst i % 0,2 0, Porsgrunn Landet

5 Sysselsettingen i kommunene har økt som følge av økning i tjenestetilbudet denne økningen er det forventet vil fortsette. Diagrammet viser betydelige ulikheter kommunene imellom. Årsverk - % endring Rapporterte årsverk til SSB 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Porsgrunn Skien Larvik Sandefjord Tønsberg

6 Porsgrunn - årsverksprognose på de større tjenesteområdene - fra beregning i kommuneproposisjonen av fremtidig behov pr. kommune.

7 Brutto driftsresultat i % av bto. driftsinntekt Et resultat for Porsgrunn på nivå med landet i 2012 tilsvarer en forbedring av driftsbalansen på 112 mnok

8 Netto finans og avdrag i % av bto. driftsinntekter. Et nto. finansresultat for Porsgrunn i 2012 på nivå med landet hvis vi ikke hadde hatt utbytte- og finansinntekter på 107 mnok.

9 Disposisjonsfond i % av bto. driftsinntekt Pr 2012 hadde Porsgrunn 104 mnok mer enn gjennomsnittskommunen avsatt på disposisjonsfond.

10 Kommunebarometeret Porsgrunn og de mest sammenlignbare

11 Forslaget til HP hovedutfordringene Et relativt høyt utgiftsnivå både i forhold til våre løpende inntekter og sammenlignet med andre kommuner. Høyt investeringsnivå høye nto. finansutgifter som fortsetter å øke de neste årene. Økt behov for mange kommunale tjenester. Svak befolkningsvekst som gir svak inntektsvekst.

12 Hva preger forslaget? - Forbedre budsjettbalansen - sette tæring etter næring - Reduserte utgifter - Økte inntekter - Begrense investeringsnivået - Unngå at økte rente og avdragsutgifter som følge av høye investeringer krever ved kutt i tjenestetilbudet

13 Vedtatte resultatmål Brutto driftsresultat skal gradvis forbedres Vi skal ha et resultatnivå tilstrekkelig til å skape rom for: økte netto finansutgifter som følge av planlagte investeringer et netto driftsresultat på 3 % Netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekt i løpet av perioden. skal gi rom for å håndtere uforutsette avvik uten å måtte kutte i driften et økt netto driftsresultat gir økt egenkapital til finansiering av investeringer Bærekraftig investeringsnivå skal ikke gi økte nto finansutgifter f.o.m det langsiktige investeringsnivået begrenses slik at det ikke gir økt netto lånegjeld pr. innbygger og/eller økt av bruk av fonds.

14 Resultatutviklingen Korrigert bto driftsresultat Netto driftsresultat Netto finans Brutto driftsresultat er her korrigert både for mva kompensasjon fra investeringer og avskrivninger.

15 Større bidrag til endring i bto driftsresultat i f.t. i Budsjett Økonomiplan Mva-komp fra investeringer Nye driftstiltak Økte pensjonsutgifter Avskrivninger ekskl. VAR Realvekst skatt og rammetilsk Forbedringsmål KOSTRA-mål Eiendomsskatt Sum - endring i bto resultat fra

16 Nto driftsresultat på hvilket nivå bør det være? Nto driftsresultat bør normalt ligge på 3 % over tid, iflg TBU(*) har vært for lavt for å finansiere uvanlig høye investeringer er påvirket av midlertidige inntekter mv undervurderte pensjonskostnader TBU vil revidere kravet neste år pga endret momsføring *TBU teknisk beregningsutvalg

17 Forslaget til statsbudsjettet. Høyere skattevekst i 2013 enn tidligere varslet kommunene får beholde denne merinntekten i 2013 men den blir ikke videreført. Opplegget for 2014 stort sett som varslet i kommuneproposisjonen usikkert hvilke endringer som komme med ny regjering og et annet stortingsflertall. Effekten for Porsgrunn av nye befolkningstall pr. 1. juli ble noe mindre negativt enn fryktet. Økningen i frie inntekter delvis bundet i forventet økt aktivitet/utgift : Økt timetall ungdomstrinnet Kulturskoletilbud i skole/sfo Barnehage diverse endringer Barnevern økt egenandel institusjoner Økte pensjonsutgifter Øremerkede tilskudd for å bidra til økt aktivitet: Økt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger Øyeblikkelig hjelp- tilbud

18 Drift noen andre forutsetninger. Det ligger inne årlige forbedringsmål tilsvarende 1,3 % pr. år i 2014 og -15 deretter redusert til 0,5 %. I 2014 og -15 ligger det inne såkalte KOSTRA- mål på 10 mnok pr. år Eiendomsskatten forutsatt økt med 15 mnok f.o.m økning tilsvarende halvparten av verdistigningen Rammetilskudd og skatt fremskrevet med realvekst på 1 % pr. år f.o.m i tråd med statlige signaler (så langt).

19 Driftsoversikt hovedtall Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % endr /-14 Skatt- og rammetilskudd , , , , , ,7 Eiendomsskatt -75,2-76,8-92,0-92,0-92,0-92,0 Gebyr og brukerbetaling -306,7-302,2-321,9-330,9-344,5-350,0 Andre inntekter -390,3-323,3-270,6-270,9-270,3-269,9 Sum driftsinntekter , , , , , ,6 2,0 Lønn og sos. Utgifter 1 497, , , , , ,4 Varer og tjenester 583,4 558,8 577,2 588,4 594,3 600,6 Andre utgifter 270,3 266,6 243,2 222,6 229,2 230,3 Sum driftsutgifter 2 351, , , , , ,3 2,7 Brutto driftsresultat 63,3 59,8 77,8 47,7 32,3 19,7 Eksterne finansinntekter -159,1-85,4-106,1-105,8-105,5-104,7 Eksterne finansutgifter 127,5 127,8 138,2 144,4 149,6 54,8 Resultat finanstransaksj. -31,6 42,4 32,1 38,6 44,1 50,1 Motpost avskrivninger -94,2-105,2-114,1-124,9-137,4-146,6 Netto driftsresultat -62,6-3,0-4,3-38,6-61,1-76,9 Bruk av avsetninger -44,8-46,6-10,7-3,9-3,0-3,0 Avsetninger 94,6 49,6 15,0 42,5 64,1 79,9 Mer- /mindreforbruk (+/-) -12,

20 Netto driftsresultat Regnskap Oppr. budsjett Justert budsjertt I bare tre av disse årene viser regnskapet et svakere resultat enn i det opprinnelig vedtatte budsjettet.

21 Netto driftsresultat rådmannens forslag og bystyrets vedtak Bystyrets vedtak I varierende grad har bystyret alle årene vedtatt et svakere resultat enn foreslått av rådmannen.

22 Inntektsrammer drift. Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % endr /-14 Skatt på inntekt og formue -744,8-790,8-810, ,4-832,8 Ordinært rammetilskudd -770, ,9-853,8-861,9 Skatt på eiendom -75,2-76, Andre generelle statstilskudd (1) -103,4-92,9-44,4-45,2-44,7-44,2 SUM FRIE DISPONIBLE INNT , , , , , ,9 1,7 Renteinntekter og utbytte (2) ,8-104,8-104,5-104,2-103,4 Renteutgifter/ andre finansutgifter 57,6 53, Avdrag på lån NETTO FINANSINNT/-UTGIFTER -43,4 31,3 19,2 24,5 28,8 33,6 Til ubundne avsetninger 48, Bruk tidl. års regnskm mindreforbruk -9, Bruk av ubundne avsetninger -16,4-40,4-6,9-2,6-2,6-2,6 NETTO AVSETNINGER 22,4-28,4 3,3 6,4 6,4 6,4 Overført til investeringsregnskapet 36,3 33,5-32,6 53,0 69,6 MER/- MINDREFORBRUK 12, TIL DISP. - RAMMEOMRÅDENE , , , , ,7-1721,2 2,5

23 Tiltak i drift pr. rammeområde Tiltak samlet for Formannskapet: Nye driftstiltak Styrket informasjonssikkerhet - IKT Microsoft lisenser årlig økte vedlikeholdsutgifter. - IKT Sum Formannskapet Forbedringsmål Formannskapet

24 Tiltak i drift pr. rammeområde Barn, unge og kultur Nye driftstiltak Vedtatt opptrapping - tilskudd idrett og frivillige org Saturnvegen - drift ny barnebolig Saturnvegen - utvidet drift nye plasser Tilskudd Grenland Friluftsråd Tiltak - Senter for porselen og design Økt timetall valgfag 10.trinn fra høsten Sum Barn, unge og kultur Forbedringsmål Forbedringsmål KOSTRA-mål 2014 inkl videreføring av 10 mnok fra Barn, unge Barn, og kultur unge og kultur KOSTRA-mål inkl. videreføring av 10 mnok fra Barn, unge og kultur

25 Tiltak i drift pr. rammeområde Helse og omsorg Nye driftstiltak Styrke hjemmetjenesten - økt oppdragsmengde Sum Helse og omsorg Forbedringsmål Helse og omsorg KOSTRA-mål inkl. videreføring av 10 mnok fra Helse og omsorg

26 Tiltak i drift pr. rammeområde Plan og kommunalteknikk Nye driftstiltak Ny Herøya-avtale - Brann Nødnett - Brann Områdeplan knutepunkt Porsgrunn 250 Nye gateareal - mer varme Husleietilskudd - Studenthus FDV økt byggareal Sum plan og kommunalteknikk Forbedringsmål Plan og kommunalteknikk KOSTRA-mål inkl. videreføring av 10 mnok fra Plan og kommunalteknikk

27 Rammeområdene - budsjettrammer Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % endr. MNOK /-14 Formannskapet 121,9 129,9 128,8 128,8 126,7 127,4-0,8 Barn, unge og kultur 666,5 677,9 678,6 659,7 655,9 652,1 0,1 Helse og omsorg 689,6 724,2 733,7 724,5 720,8 717,1 1,3 Plan og kommunalteknikk 172,5 184,1 185,3 183,4 181,7 182,7 0,7 Kirke og trossamfunn 19,1 19, ,7 19,6 19,5 1,5 Sum 1 669, , , , , ,8 0,6 Lønnsreserve KOSTRA-mål ikke fordelt -5,4-4,3-1,8-1,3 Til formannskapets disposisjon 0,7 0,7 0,7 0,7 Motpost avskrivninger VAR Sum Ikke-fordelte utgifter/innt. -3,8-16,9 16,3 21,4 22,9 22,4 Sum alle områdene 1 666, , , , , ,2 2,5

28 Investeringsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler 421,7 480,7 220, ,1 Utlån og forskutteringer 83,2 46,3 40,3 40,6 40,9 41,2 Avdrag 16,5 5,6 5,6 5,9 6,2 6,5 Avsetninger 32,1 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 553,5 542,6 271,4 348,5 540,1 397,8 Bruk av lånemidler -325,9-325,4-202,1-191,4-216,2-205,6 Inntekter fra salg anleggsmidler -7, ,0-5,0-5,0-5,0 Tilskudd til investeringer -30,6-61,3-36,0-49,6-169,5-88,9 Mottatte avdrag på utlån -28,4-5, Andre inntekter -0,2 0-5,6-5,9-6,2-6,5 SUM EKSTERN FINANSIERING -392,3-402,3-248,7-252,0-396,9-306,0 Overført fra drift -37,9-33,8 0-32,6-53,0-69,6 Bruk av avsetninger -123,3-106,5-22,7-63,9-90,2-22,2 SUM FINANSIERING -553,5-542,6-271,4-348,5-540,1-397,8 FINANSIERINGSBEHOV I HP ,7 465,3 338,9

29 Investeringsnivå og finansiering Lån Annen finansiering Fra drift Limit nto lån

30 Investeringer pr. rammeområde - Formannskapet Tidl. bev IT-investeringer ÅBEV Nytt IT system lønn og personal Ny ansattportal System for kundehåndtering servicesent VA Lønnebakke industriområde Utbyggingsavtale Sentrum Sør/Down Town Boligfelt utbygging i kommunal regi Formannskapet

31 Investeringer pr. rammeområde Barn, unge og kultur Tidl. bev Brevik oppvekstsenter Grønli skole - utvidelse Utearealer skole og barnehage Brattås skole Stridsklev ungdomsskole - rehabilitering Ny motor Dikkon Ælvespeilet - supplerende tiltak Filmsentret Charlie - oppgradering Kjølnes - ny svømmehall Ny idrettshall Heistad Kjølnes stadion diverse oppgraderinger Barn, unge og kultur

32 Investeringer pr. rammeområde Helse og omsorg. Tidl. bev Utskifting av inventar sykehjemmene Vanntårnet - personalbase Sykehjemsutbygging ihht bystyresak Frednes sykehjem - uteområde Meierigården, kursrom mv Kjøp av utleieboliger/leiligheter ÅBEV Helse og omsorg

33 Investeringer Plan og kommunalteknikk. Tidl. bev Utstyr brannvesenet ÅBEV Brannstasjon Sandøya Eiendomsforvaltning - utred. kostnadssetting Eiendomsforvaltning - utviklingstiltak ÅBEV Rehabilitering vann ÅBEV Tiltak i forb. med vanndirektivet Klyvedammen rehabilitering Styringssystem. pumpest./høydebasseng Nye vannmålere/- soner Langangen Bjønnes avløpsanlegg Rehabilitering mur i Kastanjehaven i Brevik Mjøvannsdammen - oppgradering Svinholtdammen - tiltak Rehabilitering avløp ÅBEV

34 Investeringer Plan og kommunalteknikk forts. Tidl. bev Ledningsanlegg Bamble - Bjørkøya Ormefjorden vann- og avløpsanlegg Langangen renseanlegg - kapasitets utvidelse Knarrdalstrand renseanlegg Ny spylebil Ny gravemaskin Renovasjon - dypoppsamling Renovasjon - optisk sortering Ny driftssentral KRA Skjærgårdstjenesten - ny base Rasfarlige områder, sikring Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV BRA midler

35 Investeringer Plan og kommunalteknikk forts. Tidl. bev Lilleelva/Storediket sikring m. m Oppr. elvefronten etter stabiliseringstiltak Lilleelva - tursti Kjølnes - Aaltvedt bru Sildevika - ny brygge Olavsberget - oppgradering badebrygger Olavsberget badeplass - nytt toalettanlegg Trafikksikringsmidler ÅBEV Div. vegutbedringer ÅBEV Fornyelse av maskiner ÅBEV Oppgrad.- komm. bruer og brygger ÅBEV Utskifting av gatelys ÅBEV Stridsklev Ring - reasfaltering Verksted - samlokalisering med Skien Plan og kommunalteknikk

36 Investeringer Kirke og kirkegårder - andre investeringer. Tidl. bev Prosjekt seremonibygg Eidanger kirkegård Kirkene - rehabilitering mv Tørmo kapell - oppgradering Langangen kirke - brannsikring Sum Kirke og trossamfunn Andre investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Boligtomter - salgsinntekter avsatt på fond Startlån, ekstraordinært avdrag Startlån - opptak/utlån Sum andre investeringer Samlet finansieringsbehov

37 Sum investeringer etter formål. Sykehjem VAR Skole Øvrige tekniske tjenester Bolig, næring Kultur og idrett Eiendomsforvaltning Kirke og trossamfunn Andre formål

38 Investeringsbudsjett - sum til anleggsmidler Tall i mnok Sum HP ,3 369,2 162,0 148,0 887,5 HP ,4 322,5 375,5 194, ,8 HP ,0 364,7 195,1 200, ,2 HP ,6 199,9 220,6 191,2 998,3 HP ,3 245,3 408,5 281, ,6 HP ,5 284,0 482,0 339, ,6

39 Utvikling i langsiktig gjeld MNOK Saldo pr , , , ,5 + Låneopptak 202,1 191,4 216,2 205,6 - Avdrag i året 71,6 74,9 78,2 81,5 Saldo pr , , , ,6 Endring i netto lånegjeld MNOK Sum Låneopptak 202,1 191,4 216,2 205,6 815,3 - Lån til selvfinansierende tiltak 118,7 107,0 117,0 106,0 448,7 - Budsjettert avdrag 71,6 74,9 78,2 81,5 306,2 = Økning/reduksjon i netto lånegjeld (+/-) 11,8 9,5 21,0 18,1 60,4

40 Fonds utviklingen i større fonds MNOK Langsiktig kapitalfond 497,5 492,5 486, ,8 Realverdifond 97,1 107,1 116,1 125,1 134,1 Bufferfond finans 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Skagerak buffer - utbytte Vedlikeholdsfond 7,3 4,8 2,3 0 0 Sum lange fonds ,5 653,4 654,2 654,2 Campus Kjølnes 69,5 69,5 69,5 5 5 Nye sykehjemsplasser 60,9 49,3 9,8 0 0 Tomte- og boligfond 32,7 31,7 18,7 5,7 0 Sum investeringsfond 163,1 150, ,7 5 Sum større fonds 813,1 803,0 751,4 664,9 659,2

41 Oppsummert - usikkerhet- og risikomoment Usikkerhet knyttet til hvilke endringer regjeringsskiftet vil gi. Inntektsforutsetningene antas å være optimistiske og realistiske usikkerhet primært relatert til befolkningsutviklingen. Mer sannsynlig at forventet utgiftsvekst kan være undervurdert f.eks. økning som følge av uforutsett økt behov for tjenester. Evne til å realisere forutsatte forbedrings- og KOSTRA-mål er en viktig kritisk suksessfaktor. Viktig å unngå at driftsbalansen blir ytterligere svekket som følge av at det høye investeringsnivå evt. økes enda mer.

42 Forslag til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsprogramdokumentet. Økonomi-planen for vedtas med de netto rammebeløp for de 5 ulike rammeområdene som går fram av tabell 4.2 i kapittel 4 i plandokumentet. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2014 med en samlet ramme til fordeling drift på 1.762,6 mnok (jf. tab. 4.1 i kapittel 4) og en brutto utgiftsramme på 271,4 mnok for investeringsbudsjettet (jf. linje 5 i tab. 4.4 i kapittel 4). 3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2013 fastsettes til 220,5 mnok (jfr. linje 1 i tab. 4.4 i kapittel 4), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen presentert i kapittel 7 i plandokumentet. Bystyret godkjenner låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med 167,1 mnok. Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. Bystyret vedtar at det i tillegg tas opp 35 mnok i startlån i Husbanken.

43 Forslag til vedtak forts: 4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Marginavsetningen for 2013 fastsettes til 8 % av forskuddsbetalt skatt. 5. I 2014 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 4,4 o/oo av takst-grunnlaget. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut med 4,4 o/oo av takstgrunnlaget. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår av vedlegg 1 i plandokumentet. Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2013/2014 dersom ikke annet er spesielt angitt. 7. Bystyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 60 MNOK ved eventuelt opptak av kasse-kredittlån i DnB NOR, på vilkår i h.h.t. hovedbankavtale inngått i Det foreslås at en eventuell nettoøkning i kommunens frie inntekter etter Stortingets endelige vedtak i Statsbudsjettet senere i høst benyttes til styrking av generelt disposisjonsfond.

Handlingsprogram

Handlingsprogram Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 16 Årsbudsjett 2013 - økonomiplan 2014-16 1 Europa økonomisk krise: BNP volumindeks endring fra 2008 Statsgjelden vokser Høye budsjettunderskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til. Handlingsprogram

Presentasjon av rådmannens forslag til. Handlingsprogram Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsprogram 211 14 212 213 Hva preger forslaget? Høyt investeringsnivå - 1.29 MNOK i fireårsperioden. Ælvespeilet kulturhus 227 MNOK Heistad skole med spesialavdeling

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

H A N D L I N G S P R O G R A M 2013 2016 rådmannens forslag til vedtak

H A N D L I N G S P R O G R A M 2013 2016 rådmannens forslag til vedtak H A N D L I N G S P R O G R A M 2013 2016 rådmannens forslag til vedtak I Rådmannens forslag til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for 2013 2016 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

H A N D L I N G S P R O G R A M 2014 2017 bystyrets vedtak

H A N D L I N G S P R O G R A M 2014 2017 bystyrets vedtak H A N D L I N G S P R O G R A M 2014 2017 bystyrets vedtak 1 H A N D L I N G S P R O G R A M 2014 2017 bystyrets vedtak Porsgrunn kommunes vedtak 12. desember 2013, sak 96/13 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Sammen om Porsgrunn bystyrets vedtak Porsgrunn kommunes vedtak 11. desember 2014, sak 84/14 1. Handlingsprogrammet for 2015 2018 vedtas med

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Økonomiplan Formannskapets innstilling

Økonomiplan Formannskapets innstilling Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak Politisk Reduksjon møter og antall medl. i utvalg -100-100 -100-100 Administrasjon

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer