Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014 17."

Transkript

1 Handlingsprogram Presentasjon av rådmannens forslag

2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet

3 Arbeidsledighet i Porsgrunn og hele landet Porsgrunn er uten unntak litt mindre annerledes enn resten av landet, - har høyere ledighet. Variasjonene over tid litt høyere enn i resten av landet. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Landet Porsgrunn

4 De siste ti årene, - med unntak for et par år, har befolkningsveksten i Porsgrunn vært ca halvparten av veksten på landsbasis. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Årlig befolkningsvekst i % 0,2 0, Porsgrunn Landet

5 Sysselsettingen i kommunene har økt som følge av økning i tjenestetilbudet denne økningen er det forventet vil fortsette. Diagrammet viser betydelige ulikheter kommunene imellom. Årsverk - % endring Rapporterte årsverk til SSB 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Porsgrunn Skien Larvik Sandefjord Tønsberg

6 Porsgrunn - årsverksprognose på de større tjenesteområdene - fra beregning i kommuneproposisjonen av fremtidig behov pr. kommune.

7 Brutto driftsresultat i % av bto. driftsinntekt Et resultat for Porsgrunn på nivå med landet i 2012 tilsvarer en forbedring av driftsbalansen på 112 mnok

8 Netto finans og avdrag i % av bto. driftsinntekter. Et nto. finansresultat for Porsgrunn i 2012 på nivå med landet hvis vi ikke hadde hatt utbytte- og finansinntekter på 107 mnok.

9 Disposisjonsfond i % av bto. driftsinntekt Pr 2012 hadde Porsgrunn 104 mnok mer enn gjennomsnittskommunen avsatt på disposisjonsfond.

10 Kommunebarometeret Porsgrunn og de mest sammenlignbare

11 Forslaget til HP hovedutfordringene Et relativt høyt utgiftsnivå både i forhold til våre løpende inntekter og sammenlignet med andre kommuner. Høyt investeringsnivå høye nto. finansutgifter som fortsetter å øke de neste årene. Økt behov for mange kommunale tjenester. Svak befolkningsvekst som gir svak inntektsvekst.

12 Hva preger forslaget? - Forbedre budsjettbalansen - sette tæring etter næring - Reduserte utgifter - Økte inntekter - Begrense investeringsnivået - Unngå at økte rente og avdragsutgifter som følge av høye investeringer krever ved kutt i tjenestetilbudet

13 Vedtatte resultatmål Brutto driftsresultat skal gradvis forbedres Vi skal ha et resultatnivå tilstrekkelig til å skape rom for: økte netto finansutgifter som følge av planlagte investeringer et netto driftsresultat på 3 % Netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekt i løpet av perioden. skal gi rom for å håndtere uforutsette avvik uten å måtte kutte i driften et økt netto driftsresultat gir økt egenkapital til finansiering av investeringer Bærekraftig investeringsnivå skal ikke gi økte nto finansutgifter f.o.m det langsiktige investeringsnivået begrenses slik at det ikke gir økt netto lånegjeld pr. innbygger og/eller økt av bruk av fonds.

14 Resultatutviklingen Korrigert bto driftsresultat Netto driftsresultat Netto finans Brutto driftsresultat er her korrigert både for mva kompensasjon fra investeringer og avskrivninger.

15 Større bidrag til endring i bto driftsresultat i f.t. i Budsjett Økonomiplan Mva-komp fra investeringer Nye driftstiltak Økte pensjonsutgifter Avskrivninger ekskl. VAR Realvekst skatt og rammetilsk Forbedringsmål KOSTRA-mål Eiendomsskatt Sum - endring i bto resultat fra

16 Nto driftsresultat på hvilket nivå bør det være? Nto driftsresultat bør normalt ligge på 3 % over tid, iflg TBU(*) har vært for lavt for å finansiere uvanlig høye investeringer er påvirket av midlertidige inntekter mv undervurderte pensjonskostnader TBU vil revidere kravet neste år pga endret momsføring *TBU teknisk beregningsutvalg

17 Forslaget til statsbudsjettet. Høyere skattevekst i 2013 enn tidligere varslet kommunene får beholde denne merinntekten i 2013 men den blir ikke videreført. Opplegget for 2014 stort sett som varslet i kommuneproposisjonen usikkert hvilke endringer som komme med ny regjering og et annet stortingsflertall. Effekten for Porsgrunn av nye befolkningstall pr. 1. juli ble noe mindre negativt enn fryktet. Økningen i frie inntekter delvis bundet i forventet økt aktivitet/utgift : Økt timetall ungdomstrinnet Kulturskoletilbud i skole/sfo Barnehage diverse endringer Barnevern økt egenandel institusjoner Økte pensjonsutgifter Øremerkede tilskudd for å bidra til økt aktivitet: Økt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger Øyeblikkelig hjelp- tilbud

18 Drift noen andre forutsetninger. Det ligger inne årlige forbedringsmål tilsvarende 1,3 % pr. år i 2014 og -15 deretter redusert til 0,5 %. I 2014 og -15 ligger det inne såkalte KOSTRA- mål på 10 mnok pr. år Eiendomsskatten forutsatt økt med 15 mnok f.o.m økning tilsvarende halvparten av verdistigningen Rammetilskudd og skatt fremskrevet med realvekst på 1 % pr. år f.o.m i tråd med statlige signaler (så langt).

19 Driftsoversikt hovedtall Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % endr /-14 Skatt- og rammetilskudd , , , , , ,7 Eiendomsskatt -75,2-76,8-92,0-92,0-92,0-92,0 Gebyr og brukerbetaling -306,7-302,2-321,9-330,9-344,5-350,0 Andre inntekter -390,3-323,3-270,6-270,9-270,3-269,9 Sum driftsinntekter , , , , , ,6 2,0 Lønn og sos. Utgifter 1 497, , , , , ,4 Varer og tjenester 583,4 558,8 577,2 588,4 594,3 600,6 Andre utgifter 270,3 266,6 243,2 222,6 229,2 230,3 Sum driftsutgifter 2 351, , , , , ,3 2,7 Brutto driftsresultat 63,3 59,8 77,8 47,7 32,3 19,7 Eksterne finansinntekter -159,1-85,4-106,1-105,8-105,5-104,7 Eksterne finansutgifter 127,5 127,8 138,2 144,4 149,6 54,8 Resultat finanstransaksj. -31,6 42,4 32,1 38,6 44,1 50,1 Motpost avskrivninger -94,2-105,2-114,1-124,9-137,4-146,6 Netto driftsresultat -62,6-3,0-4,3-38,6-61,1-76,9 Bruk av avsetninger -44,8-46,6-10,7-3,9-3,0-3,0 Avsetninger 94,6 49,6 15,0 42,5 64,1 79,9 Mer- /mindreforbruk (+/-) -12,

20 Netto driftsresultat Regnskap Oppr. budsjett Justert budsjertt I bare tre av disse årene viser regnskapet et svakere resultat enn i det opprinnelig vedtatte budsjettet.

21 Netto driftsresultat rådmannens forslag og bystyrets vedtak Bystyrets vedtak I varierende grad har bystyret alle årene vedtatt et svakere resultat enn foreslått av rådmannen.

22 Inntektsrammer drift. Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % endr /-14 Skatt på inntekt og formue -744,8-790,8-810, ,4-832,8 Ordinært rammetilskudd -770, ,9-853,8-861,9 Skatt på eiendom -75,2-76, Andre generelle statstilskudd (1) -103,4-92,9-44,4-45,2-44,7-44,2 SUM FRIE DISPONIBLE INNT , , , , , ,9 1,7 Renteinntekter og utbytte (2) ,8-104,8-104,5-104,2-103,4 Renteutgifter/ andre finansutgifter 57,6 53, Avdrag på lån NETTO FINANSINNT/-UTGIFTER -43,4 31,3 19,2 24,5 28,8 33,6 Til ubundne avsetninger 48, Bruk tidl. års regnskm mindreforbruk -9, Bruk av ubundne avsetninger -16,4-40,4-6,9-2,6-2,6-2,6 NETTO AVSETNINGER 22,4-28,4 3,3 6,4 6,4 6,4 Overført til investeringsregnskapet 36,3 33,5-32,6 53,0 69,6 MER/- MINDREFORBRUK 12, TIL DISP. - RAMMEOMRÅDENE , , , , ,7-1721,2 2,5

23 Tiltak i drift pr. rammeområde Tiltak samlet for Formannskapet: Nye driftstiltak Styrket informasjonssikkerhet - IKT Microsoft lisenser årlig økte vedlikeholdsutgifter. - IKT Sum Formannskapet Forbedringsmål Formannskapet

24 Tiltak i drift pr. rammeområde Barn, unge og kultur Nye driftstiltak Vedtatt opptrapping - tilskudd idrett og frivillige org Saturnvegen - drift ny barnebolig Saturnvegen - utvidet drift nye plasser Tilskudd Grenland Friluftsråd Tiltak - Senter for porselen og design Økt timetall valgfag 10.trinn fra høsten Sum Barn, unge og kultur Forbedringsmål Forbedringsmål KOSTRA-mål 2014 inkl videreføring av 10 mnok fra Barn, unge Barn, og kultur unge og kultur KOSTRA-mål inkl. videreføring av 10 mnok fra Barn, unge og kultur

25 Tiltak i drift pr. rammeområde Helse og omsorg Nye driftstiltak Styrke hjemmetjenesten - økt oppdragsmengde Sum Helse og omsorg Forbedringsmål Helse og omsorg KOSTRA-mål inkl. videreføring av 10 mnok fra Helse og omsorg

26 Tiltak i drift pr. rammeområde Plan og kommunalteknikk Nye driftstiltak Ny Herøya-avtale - Brann Nødnett - Brann Områdeplan knutepunkt Porsgrunn 250 Nye gateareal - mer varme Husleietilskudd - Studenthus FDV økt byggareal Sum plan og kommunalteknikk Forbedringsmål Plan og kommunalteknikk KOSTRA-mål inkl. videreføring av 10 mnok fra Plan og kommunalteknikk

27 Rammeområdene - budsjettrammer Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % endr. MNOK /-14 Formannskapet 121,9 129,9 128,8 128,8 126,7 127,4-0,8 Barn, unge og kultur 666,5 677,9 678,6 659,7 655,9 652,1 0,1 Helse og omsorg 689,6 724,2 733,7 724,5 720,8 717,1 1,3 Plan og kommunalteknikk 172,5 184,1 185,3 183,4 181,7 182,7 0,7 Kirke og trossamfunn 19,1 19, ,7 19,6 19,5 1,5 Sum 1 669, , , , , ,8 0,6 Lønnsreserve KOSTRA-mål ikke fordelt -5,4-4,3-1,8-1,3 Til formannskapets disposisjon 0,7 0,7 0,7 0,7 Motpost avskrivninger VAR Sum Ikke-fordelte utgifter/innt. -3,8-16,9 16,3 21,4 22,9 22,4 Sum alle områdene 1 666, , , , , ,2 2,5

28 Investeringsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler 421,7 480,7 220, ,1 Utlån og forskutteringer 83,2 46,3 40,3 40,6 40,9 41,2 Avdrag 16,5 5,6 5,6 5,9 6,2 6,5 Avsetninger 32,1 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 553,5 542,6 271,4 348,5 540,1 397,8 Bruk av lånemidler -325,9-325,4-202,1-191,4-216,2-205,6 Inntekter fra salg anleggsmidler -7, ,0-5,0-5,0-5,0 Tilskudd til investeringer -30,6-61,3-36,0-49,6-169,5-88,9 Mottatte avdrag på utlån -28,4-5, Andre inntekter -0,2 0-5,6-5,9-6,2-6,5 SUM EKSTERN FINANSIERING -392,3-402,3-248,7-252,0-396,9-306,0 Overført fra drift -37,9-33,8 0-32,6-53,0-69,6 Bruk av avsetninger -123,3-106,5-22,7-63,9-90,2-22,2 SUM FINANSIERING -553,5-542,6-271,4-348,5-540,1-397,8 FINANSIERINGSBEHOV I HP ,7 465,3 338,9

29 Investeringsnivå og finansiering Lån Annen finansiering Fra drift Limit nto lån

30 Investeringer pr. rammeområde - Formannskapet Tidl. bev IT-investeringer ÅBEV Nytt IT system lønn og personal Ny ansattportal System for kundehåndtering servicesent VA Lønnebakke industriområde Utbyggingsavtale Sentrum Sør/Down Town Boligfelt utbygging i kommunal regi Formannskapet

31 Investeringer pr. rammeområde Barn, unge og kultur Tidl. bev Brevik oppvekstsenter Grønli skole - utvidelse Utearealer skole og barnehage Brattås skole Stridsklev ungdomsskole - rehabilitering Ny motor Dikkon Ælvespeilet - supplerende tiltak Filmsentret Charlie - oppgradering Kjølnes - ny svømmehall Ny idrettshall Heistad Kjølnes stadion diverse oppgraderinger Barn, unge og kultur

32 Investeringer pr. rammeområde Helse og omsorg. Tidl. bev Utskifting av inventar sykehjemmene Vanntårnet - personalbase Sykehjemsutbygging ihht bystyresak Frednes sykehjem - uteområde Meierigården, kursrom mv Kjøp av utleieboliger/leiligheter ÅBEV Helse og omsorg

33 Investeringer Plan og kommunalteknikk. Tidl. bev Utstyr brannvesenet ÅBEV Brannstasjon Sandøya Eiendomsforvaltning - utred. kostnadssetting Eiendomsforvaltning - utviklingstiltak ÅBEV Rehabilitering vann ÅBEV Tiltak i forb. med vanndirektivet Klyvedammen rehabilitering Styringssystem. pumpest./høydebasseng Nye vannmålere/- soner Langangen Bjønnes avløpsanlegg Rehabilitering mur i Kastanjehaven i Brevik Mjøvannsdammen - oppgradering Svinholtdammen - tiltak Rehabilitering avløp ÅBEV

34 Investeringer Plan og kommunalteknikk forts. Tidl. bev Ledningsanlegg Bamble - Bjørkøya Ormefjorden vann- og avløpsanlegg Langangen renseanlegg - kapasitets utvidelse Knarrdalstrand renseanlegg Ny spylebil Ny gravemaskin Renovasjon - dypoppsamling Renovasjon - optisk sortering Ny driftssentral KRA Skjærgårdstjenesten - ny base Rasfarlige områder, sikring Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV BRA midler

35 Investeringer Plan og kommunalteknikk forts. Tidl. bev Lilleelva/Storediket sikring m. m Oppr. elvefronten etter stabiliseringstiltak Lilleelva - tursti Kjølnes - Aaltvedt bru Sildevika - ny brygge Olavsberget - oppgradering badebrygger Olavsberget badeplass - nytt toalettanlegg Trafikksikringsmidler ÅBEV Div. vegutbedringer ÅBEV Fornyelse av maskiner ÅBEV Oppgrad.- komm. bruer og brygger ÅBEV Utskifting av gatelys ÅBEV Stridsklev Ring - reasfaltering Verksted - samlokalisering med Skien Plan og kommunalteknikk

36 Investeringer Kirke og kirkegårder - andre investeringer. Tidl. bev Prosjekt seremonibygg Eidanger kirkegård Kirkene - rehabilitering mv Tørmo kapell - oppgradering Langangen kirke - brannsikring Sum Kirke og trossamfunn Andre investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Boligtomter - salgsinntekter avsatt på fond Startlån, ekstraordinært avdrag Startlån - opptak/utlån Sum andre investeringer Samlet finansieringsbehov

37 Sum investeringer etter formål. Sykehjem VAR Skole Øvrige tekniske tjenester Bolig, næring Kultur og idrett Eiendomsforvaltning Kirke og trossamfunn Andre formål

38 Investeringsbudsjett - sum til anleggsmidler Tall i mnok Sum HP ,3 369,2 162,0 148,0 887,5 HP ,4 322,5 375,5 194, ,8 HP ,0 364,7 195,1 200, ,2 HP ,6 199,9 220,6 191,2 998,3 HP ,3 245,3 408,5 281, ,6 HP ,5 284,0 482,0 339, ,6

39 Utvikling i langsiktig gjeld MNOK Saldo pr , , , ,5 + Låneopptak 202,1 191,4 216,2 205,6 - Avdrag i året 71,6 74,9 78,2 81,5 Saldo pr , , , ,6 Endring i netto lånegjeld MNOK Sum Låneopptak 202,1 191,4 216,2 205,6 815,3 - Lån til selvfinansierende tiltak 118,7 107,0 117,0 106,0 448,7 - Budsjettert avdrag 71,6 74,9 78,2 81,5 306,2 = Økning/reduksjon i netto lånegjeld (+/-) 11,8 9,5 21,0 18,1 60,4

40 Fonds utviklingen i større fonds MNOK Langsiktig kapitalfond 497,5 492,5 486, ,8 Realverdifond 97,1 107,1 116,1 125,1 134,1 Bufferfond finans 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Skagerak buffer - utbytte Vedlikeholdsfond 7,3 4,8 2,3 0 0 Sum lange fonds ,5 653,4 654,2 654,2 Campus Kjølnes 69,5 69,5 69,5 5 5 Nye sykehjemsplasser 60,9 49,3 9,8 0 0 Tomte- og boligfond 32,7 31,7 18,7 5,7 0 Sum investeringsfond 163,1 150, ,7 5 Sum større fonds 813,1 803,0 751,4 664,9 659,2

41 Oppsummert - usikkerhet- og risikomoment Usikkerhet knyttet til hvilke endringer regjeringsskiftet vil gi. Inntektsforutsetningene antas å være optimistiske og realistiske usikkerhet primært relatert til befolkningsutviklingen. Mer sannsynlig at forventet utgiftsvekst kan være undervurdert f.eks. økning som følge av uforutsett økt behov for tjenester. Evne til å realisere forutsatte forbedrings- og KOSTRA-mål er en viktig kritisk suksessfaktor. Viktig å unngå at driftsbalansen blir ytterligere svekket som følge av at det høye investeringsnivå evt. økes enda mer.

42 Forslag til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsprogramdokumentet. Økonomi-planen for vedtas med de netto rammebeløp for de 5 ulike rammeområdene som går fram av tabell 4.2 i kapittel 4 i plandokumentet. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2014 med en samlet ramme til fordeling drift på 1.762,6 mnok (jf. tab. 4.1 i kapittel 4) og en brutto utgiftsramme på 271,4 mnok for investeringsbudsjettet (jf. linje 5 i tab. 4.4 i kapittel 4). 3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2013 fastsettes til 220,5 mnok (jfr. linje 1 i tab. 4.4 i kapittel 4), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen presentert i kapittel 7 i plandokumentet. Bystyret godkjenner låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med 167,1 mnok. Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. Bystyret vedtar at det i tillegg tas opp 35 mnok i startlån i Husbanken.

43 Forslag til vedtak forts: 4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Marginavsetningen for 2013 fastsettes til 8 % av forskuddsbetalt skatt. 5. I 2014 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 4,4 o/oo av takst-grunnlaget. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut med 4,4 o/oo av takstgrunnlaget. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår av vedlegg 1 i plandokumentet. Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2013/2014 dersom ikke annet er spesielt angitt. 7. Bystyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 60 MNOK ved eventuelt opptak av kasse-kredittlån i DnB NOR, på vilkår i h.h.t. hovedbankavtale inngått i Det foreslås at en eventuell nettoøkning i kommunens frie inntekter etter Stortingets endelige vedtak i Statsbudsjettet senere i høst benyttes til styrking av generelt disposisjonsfond.

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

H A N D L I N G S P R O G R A M 2013 2016 rådmannens forslag til vedtak

H A N D L I N G S P R O G R A M 2013 2016 rådmannens forslag til vedtak H A N D L I N G S P R O G R A M 2013 2016 rådmannens forslag til vedtak I Rådmannens forslag til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for 2013 2016 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

H A N D L I N G S P R O G R A M 2014 2017 bystyrets vedtak

H A N D L I N G S P R O G R A M 2014 2017 bystyrets vedtak H A N D L I N G S P R O G R A M 2014 2017 bystyrets vedtak 1 H A N D L I N G S P R O G R A M 2014 2017 bystyrets vedtak Porsgrunn kommunes vedtak 12. desember 2013, sak 96/13 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Sammen om Porsgrunn bystyrets vedtak Porsgrunn kommunes vedtak 11. desember 2014, sak 84/14 1. Handlingsprogrammet for 2015 2018 vedtas med

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

H A N D L I N G S P R O G R A M 2012 2015 rådmannens forslag til vedtak

H A N D L I N G S P R O G R A M 2012 2015 rådmannens forslag til vedtak H A N D L I N G S P R O G R A M 2012 2015 rådmannens forslag til vedtak 2 H A N D L I N G S P R O G R A M 2012 2015 rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 15:0015:00

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 15:0015:00 Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 09:00 15:0015:00 Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer: AP - Hans Sundsvalen (Utvalgleder) AP

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Verbalforslag: Eiendomsskattetakstene økes med 10% pr år 2017-19. Bunnfradraget for boliger økes

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

H A N D L I N G S P R O G R A M 2012 2015 bystyrets vedtak

H A N D L I N G S P R O G R A M 2012 2015 bystyrets vedtak H A N D L I N G S P R O G R A M 2012 2015 bystyrets vedtak 1 H A N D L I N G S P R O G R A M 2012 2015 bystyrets vedtak 2 H A N D L I N G S P R O G R A M 2012 2015 bystyrets vedtak Porsgrunn bystyres vedtak

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer