Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014"

Transkript

1 Vedlegg til årsberetning 2014

2 2

3 3

4 Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 Note Regnskap 2014 Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester i komm. tj.p Kjøp av tjenester erstatter komm. tj.p Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Eksterne finansinntekter Renteutg., provisjoner og andre finansutg Avdragsutgifter Utlån Eksterne finansutgifter Eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (-/+)

5 Økonomisk oversikt investering Note Regnskap 2014 Budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 Regnskap 2013 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter 389 Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Kompensasjon for merverdiavgift Renteinntekter, utbytte og eieruttak Inntekter Lønnsutgifter SUM(010:080;1 Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester i komm. tj.p Kjøp av tjenester erstatter komm. tj.p. Overføringer Renteutg., provisjoner og andre finansutg. Fordelte utgifter Utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Finanstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års mindreforbruk Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Finansiering Udekket/udisponert (-/+) Udekket i investeringsregnskapet er kr ,95 5

6 Balanse pr Tall i 1000 Note Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og tr.m Utlån Pensjonsmidler Aksjer og andeler Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Kasse/bank/post Sum eiendeler Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ub. Invest.fond 0 0 Bundne invest.fond Endringer i regnskapsprinsipper 10, Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Langsiktig Gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobl.lån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum EK og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 6

7 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regn 2014 Bud Oppr 2014 bud 2014 Tall i 1000 Regn 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg. og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansutgifter Til dekning av tidligere års merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift

8 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Regn 2014 Bud Oppr 2014 bud 2014 Tall i 1000 Regn 2013 Rådmannskontoret Organisasjonsenheten Økonomienheten Øyeren IKT Eiendomsenheten Støtteenheter Blystadlia skole og barnehage Fjerdingby skole Løvenstad skole Nordby skole Rud skole Marikollen ungdomsskole Sandbekken ungdomsskole Smestad skole Felles skoler Skoler Mårbakken barnehage Sannum barnehage Elgen barnehage Løvlia barnehage Barnehageenheten Lilleborg og Torva Løvenstad barnehage Heimen barnehage Felles barnehager Barnehager Kultur- og fritidsenheten Kultur Enhet familie og helse NAV Hjemmebaserte tjenester Institusjonstjenester Tilrettelagte tjenester Tjenestekontoret for helse og omsorg Felles helse Helse og sosial Kommunalteknikk Utbyggingsservice Teknisk Enhetsrammer Felles driftskostnader Til skjema 1A

9 Skjema 2A Investeringsregnskapet Regn 2014 Bud Oppr 2014 bud 2014 Tall i 1000 Regn 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Finansieringsbehov Bruk av lånemidler prosjekter Bruk av lånemidler utlån Salgsinntekter anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Mottatte avdrag på utlån Refusjoner Andre inntekter, utlån Andre inntekter, prosjekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Finansiering Udekket (-) / udisponert (+)

10 Skjema 2B Investeringsregnskapet Regn 2014 Bud Oppr 2014 bud 2014 Tall i 1000 Regn 2013 Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Trivselssenteret parkeringsplass Kjøp av kommunale utleieboliger Kjøp av utleieboliger til flyktninger Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Demenssenter Rehabilitering Blystadlia skole og barnehage Rehabilitering Marikollen bad IKT-systemer Øyeren IKT Smestad skole og elevutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Marikollen utvikling Rusbolig Løvenstadvegen boliger trinn Vann og avløp Veg Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Øvrige prosjekter Avsluttede prosjekter Investeringer i anleggsmidler

11 Note 1 Arbeidskapitalen Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter driftsregnskapet Inntekter investeringsregnskapet Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler (A) Utgifter driftsregnskapet Utgifter investeringsregnskapet Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler (B) Anskaffelse - anvendelse av midler (A-B) Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetninger senere år Netto avsetninger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer Endring i betalingsmidler Endring i kortsiktige fordringer Endring i premieavvik Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital

12 Note 2 Ytelser til ledende personer og revisor Lønn inkl. sos. utg. rådmann Lønn inkl. sos. utg. ordfører Revisjonshonorar regnskapsrevisjon

13 Note 3 Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Tall i 1000 KLP KLP SPK Total fellesordning sykepleiere Pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalinger pensjoner for året Amortisert estimatavvik forpliktelser Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Forventet avkastning på midler Innbetaling pensjonsmidler Administrasjonskostnader Utbetalinger pensjoner for året Amortisert estimatavvik midler Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift 14,1 % Pensjonsforpliktelse inkl. AGA Netto pensjonskostnad fra aktuar Årets premieavvik AGA av årets premieavvik Beregnet premieavvik året før Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik fra tidl.år Sum amortisert premieavvik tidl. år AGA av amortisert premieavvik tidl. år IB akk. premieavvik Sum amortisert premieavvik tidl. år Årets premieavvik UB akk. gjenstående premieavvik UB akk. gjenstående AGA av amort. premieavvik Premieavvik Avstemming netto pensjonskostnad mot regnskap Regnskapsført pensjonskostnad Premieavvik Amortisert premieavvik Kostnad regnskap Administrasjonskostnad Arbeidstakers andel Amortisert premieavvik Andel betalt av Aktivum Netto pensjonskostnad Premiefond Virkning av premieavvik på driftsregnskapet Årets premieavvik AGA av årets premieavvik Amortisert premieavvik tidligere år AGA av amortisert premieavvik tidligere år Netto resultateffekt driftsregnskap Rælingen kommune har maksimal amortiseringstid på oppståtte premieavvik, og nedbetalingstiden for fjorårets premieavvik er 10 år. Ved en endring av amortiseringsperioden til 1 år, ville dette medført en økt regnsskapskostnad i 2014 på 19,2 mill inkludert AGA. Rælingen kommune har foreløpig ingen planer om å endre på forutsetningene som ligger til grunn for nåværende pensjonsberegning. Vi gjør derfor ingen andre beregninger på estimatavvik enn det som allerede ligger til grunn fra pensjonsleverandøren. Forsikringsselskapene har brukt følgende forutsetninger i aktuarberegningen: KLP felles KLP SPK Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 2,97 % Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,97 % 2,97 % 2,97 % Forventet avkastning 4,65 % 4,65 % 4,35 % 13

14 Note 4 Anleggsmidler Tall i 1000 Anleggsmidler Ingen Leide 3-5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Sum avskr biler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgt driftsmidler Nedskrevet verdi driftsmidler Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Herav årets avskrivninger Balanseført verdi pr Kontroll mot balanseført verdi Balanseført verdi pr Tilgang Avgang Avskrivninger Nedskrivning Balanseført verdi pr Ingen avskrivning Tomter Leide biler Finansielt leide biler 3-5 års avskrivning IKT 10 års avskrivning Person-, vare- og lastebiler, anleggsmaskiner, andre maskiner, verktøy, inventar og utstyr 20 års avskrivning Tekniske anlegg, parkeringsplasser 40 års avskrivning Skoler, barnehager, boliger, idrettshaller og -anlegg, veier og ledningsnett 50 års avskrivning Administrasjonsbygg, sykehjem og lignende 14

15 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Merknader Dato Attføringssenteret i Rauland aksjer Hurdalssenteret andeler a 5000, Norasonde (2 and + nytegn i 85) andeler Nordens hus andeler Marikollen klubbhus a-andeler A-andeler Åsvang samfunnshus a/l A-andeler a 100, ROAF andeler a , Aamodthagen borettslag andeler a 100, Biblioteksentralen andeler Ra aksjer Borettslag andeler a 1000, Aamodtbraaten borettslag AS aksjer a 100, Aktivum Rælingen AS aksje a , Egenkapitalinnsk.KLP sykepleieordning Selskapskapital Romerike Revisjon IKS Egenkapitalinnsk. KLP ordinær ordning Sum aksjer og andeler

16 Note 6 Langsiktig gjeld, langsiktige utlån og avdrag Låneportefølje Konto Långiver IB 2014 Avgang Tilgang UB Obligasjonslån Obligasjonslån Obligasjonslån Kommunalbanken Obligasjonslån Sum ihendehaverobligasjonslån Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Danske bank NO Sum sertifikater Husbanken, boligformål Husbanken, boligformål Husbanken, Foretaket Husbanken, boligformål Husbanken, boligformål Husbanken, boligformål Husbanken, boligformål Husbanken, boligformål Husbanken, boligformål Husbanken, boligformål Kommunalbanken Kommunalbanken KLP KBN KBN KBN Lån forpliktelse på leide biler Sum andre lån Sum lånegjeld Minimumsavdrag Valgt metode for beregning av minste tillatte avdrag på samlet gjeld er "vektingsmodellen". Sum gjeld sett i forhold til vektet gjenværende levetid på anleggsmidlene på 31,25 år, gir et minimumsavdrag på kr Betalte avdrag i 2014 er kr Utlån formidlingslån og sosiallån Konto Utlån IB 2014 Utlån Mottatte avdrag Avskrevne lån Tall i 1000 UB Formidlingslån Etableringslån inkasso Sosiale lån Sosiale lån Sum utlån Avsatte midler til bundet investeringsfond Mottatte avdrag formidlingslån Betalte avdrag lån til videre utlån Avsatt til e.o. innfrielse av lån til videre utlån

17 Note 7 Renter og sikring Lånenummer Lånebeskrivelse Restgjeld pr Betalte Påløpne, renter i 2014, men ikke men påløpt i forfalte renter 2013 i = Forfalte og betalte renter i 2014 Tall i 1000 Renter for regnskapsåret Bolig Bolig Bolig Bolig Bolig Bolig Bolig Bolig Bolig Foretaket Sum Husbanken Obligasjon Obligasjon Obligasjon Sum obligasjoner Sum kommunalbanken Sum KLP Swedbank Swedbank DnBNOR DnBNOR Nordea / Nordea / DnBNOR DnBNOR Nordea / Nordea / Nordea / Nordea / Sum renteswapper Samlet låneportefølje

18 Note 8 Kommunens garantiansvar Tall i 1000 Kreditor Lånenr Andel Totalt lån Endring Utløper Tangen Barnehage BA ,0 % Blåbærgrenda Barnehage SA ,0 % Sum Husbanken Blåbærgrenda Barnehage SA ,0 % Sum Strømmen sparebank ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,5 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,5 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,4 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,4 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,4 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,4 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,4 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,4 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,4 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,4 % Romerike Krisesenter IKS ,2 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ,7 % Sum Kommunalbanken ROAF - Opprinnelig kr ,9 % ROAF - Opprinnelig kr ,9 % Sum Kommunekreditt Samlet garantiansvar Lånene i KBN er ikke garantiansvar kommunen har direkte ift banken, men indirekte gjennom selskapsavtalene. Husleiegarantier NAV Nye husleiegarantier stilt Samlet husleiegaranti pr Antall klienter med garantier

19 Note 9 Finansielle eiendeler og forpliktelser CF CF CF CF Samlet Anskaffelseskost Avdrag Avdrag Avdrag Avdrag Avdrag Avdrag Avdrag Sum forpliktelse leide biler

20 Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger Fondsmidler IB 2014 Bruk Avsetning UB 2014 Utbedringstilskudd-Husbanken Kommunalt næringsfond Tap på etabl lån gitt etter Landbruksplan for rælingen Tore Hogstevdt kunststipend for unge Amalie og Elise Ruuds legat Bundne fond- Støtteenheter Bundne fond- skoler Bundne fond- barnehager Bundne fond- kultur Bundne fond- helse Selvkostfond vann Selvkostfond renovasjon Selvkostfond avløp Selvkostfond slamtømming Selvkostfond feiing Selvkost byggesaksgebyrer Selvkost NRV vannformål Selvkost RA-2 avløpsformål Sum bundne driftsfond Ubundne investeringsfond - prosjekter 0 Sum ubundne investeringsfond Frikjøp tilfluktsrom (aamodt ungdomshus) Investeringstilskudd Foretaket Avs ekstraord innfrielse formidlingslån Frikjøp tilfluktsrom (slynga 1) Sum bundne investeringsfond Generelle disposisjonsfond Støtteenheter - Strøm Støtteenheter - Lærlinger Støtteenheter - Forprosjekt rus Støtteenheter - Alkoholpolitikk Helse - Flyktning Helse - Kompetanse Helse - Jobbsjansen NAV Skole - Voksenopplæring Skole - Videre- og etterutdanning Felles - Pensjon Felles - Kompetanse ØIKT Samhandlingskontoret Kultur Sum disposisjonsfond Sum Fond Fordeling endring av regnskapsprinsipper Ressurskrevende brukere Påløpte renter Mva kompensasjon Sum endring av regnskapsprinsipper

21 Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Avsetning til fond 2014 Budsjett 2014 Avsetning drift Avsetning investering Sum avsetning til fond Bruk av fond Bruk av driftsfond Bruk av investeringfond Sum bruk av fond Netto avsetning til fond Avsetning til og bruk av frie fond 2014 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Budsjettsjema Avsetning til frie driftsfond Herav budsjettskjema 1A Herav brutto budsjettskjema 1B Avsetning til frie investeringsfond Bruk av frie friftsfond Herav budsjettskjema 1A Herav brutto budsjettskjema 1B Bruk av frie investeringsfond Netto avsetning til frie fond Overføring fra drift til investering 2014 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett EK innskudd ordinær ordning KLP EK innskudd KLP Korr. EK-innskudd sykepl.ordning Grunnerverv vedtak 2014/ Minibuss til institusjon med driftsmidler Lyd-/lysanlegg i kultursal med driftsmidler Møbler til Sandbbekken US med driftsmidler Lyd-/bildeanlegg i bibliotek med driftsmidler Strykning (Note 13) Sum overføring fra drift til investering

22 Note 11 Strykninger Strykninger i driftsregnskapet Regnskap 2014 Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Strykning av overføring fra drift til investering Vedtatt overføring fra drift til investering Overføring for investeringer uten vedtak (Note 12) Lovfestet overføring unntatt fra strykning, 80% av mva.komp fra investeringer Vedtatt overføring fra drift til investering åpen for strykning Bokført strykning Overføring fra drift til investering (Note 12) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (-/+) før strykning Strykning i overføring fra drift til investering Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (-/+) etter strykning 0 0 Strykning er foretatt i hht Forskrift om årsregnskap og årsberetning 9 punkt 1) Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, skal dette reduseres ved å: 1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Korrigeringer i investeringsregnskapet Regnskap 2014 Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Udekket i investering før strykning i drift Strykning av overføring fra drift til investering Udekket i investeringsregnskapet før korrigering Korrigeringer av avsetninger i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet etter korrigering Det er ikke gjort budsjetterte avsetninger til ubundne investeringsfond. 22

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1 A - Drift 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer