Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012"

Transkript

1 Vedlegg til årsberetning 2012

2 2

3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regn Bud Avvik Oppr. Regn bud Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., prov. og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

4 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Regn Bud Avvik Oppr. Regn bud Politisk virksomhet Rådmannskontoret Organisasjonsenheten Økonomienheten Øyeren IKT Eiendomsenheten Støttenheter Blystadlia skole Fjerdingby skole Løvenstad skole Nordby skole Rud skole Marikollen ungdomsskole Sandbekken ungdomsskole Smestad skole Felles skoler Skoler Mårbakken barnehage Sannum barnehage Elgen barnehage Løvlia barnehage Barnehageenheten Lilleborg og Torva Løvenstad barnehage Heimen barnehage Felles barnehager Barnehager Kultur- og fritidsenheten Kultur Enhet familie og helse NAV Hjemmebaserte tjenester Institusjonstjenester Tilrettelagte tjenester Felles helse Helse og sosial Kommunalteknikk Kommunalteknikk, selvkost Utbyggingsservice Utbyggingsservice, selvkost Teknisk Sum sektorrammer Felles driftskostnader Til skjema 1A

5 Skjema 2A Investeringsregnskapet Regn Bud Avvik Oppr. Regn bud Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Dekning av tidligere års underskudd Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån Refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra drifstregnskapet Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket/udisponert Skjema 2B Investeringsregnskapet Regn Bud Avvik Oppr. Regn bud Rehab. komm. bygg Rud skole uteområdet Løvenstad skole drenering Funksjonsendring komm. bygg Boligsosial handlingsplan Energieffektivisering Utbygging pleie og omsorg Demenssenter Varmesystem Løvenstadtunet Løvenstadvegen boliger Rehab. Blystadlia skole Rehab. Marikollen bad Etterarbeider Smestad skole IKT-systemer Øyeren IKT Idrett og friluftsliv Vann og avløp Veg Trafikksikkerhetsplan Parkeringsregulering Fiberkabel Investeringstilskudd kirken Rehab. Fjerdingby skole Rehab. kirkebygg Rehab. Heimen og Torva barnehager Rehab. kantine rådhus Smestad skole Kjøp av traktor Ombygging Rælingen rådhus

6 Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 Regn 2012 Bud 2012 Oppr. bud 2012 Regn 2011 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester i komm. tj.p Kjøp av tjenester erstatter komm. tj.p Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Eksterne finansinntekter Renteutg., provisjoner og andre finansutg Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Eksterne finansutgifter Eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet * Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) * Krav til overføring av mva kompensasjon fra drift til investering er 60 % og utgjør kr ,-. Vedtatt budsjett dekker dette. 6

7 Økonomisk oversikt investering Tall i 1000 Regn 2012 Bud 2012 Oppr. bud 2012 Regn 2011 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester i komm. tj.p Kjøp av tjenester erstatter komm. tj.p Overføringer Renteutg., provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter Utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Finanstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års mindreforbruk Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Finansiering Udekket/udisponert (+/-)

8 Balanse pr Tall i 1000 Note Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og tr.m Utlån Pensjonsmidler Aksjer og andeler Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Kasse/bank/post Sum eiendeler Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ub. Invest.fond Bundne invest.fond Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig Gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobl.lån Andre lån Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum EK og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti

9 Note 1 Regnskapsprinsipper Kommunens regnskap er et forskriftsregnskap. Form og innhold er regulert gjennom de departementale forskriftene som er hjemlet i lov av 25. september 1972 nr. 7 om kommuner og fylkeskommuner 48 nr. 6 og regnskapsforskriftens 8, endringer i disse samt virkningen på drifts- eller investeringsregnskapet, jfr KRS (5) nr 5. Forskriftene gjenspeiler statens informasjonsbehov i forhold til kommune- og fylkessektoren. Forskriftene trådte i kraft 1. januar Fra og med regnskapsåret 2001 blir kommunens regnskap ført i henhold til KOSTRA-forskriftene. Fra 2010 ble det en endring i hvordan kommunene og fylkeskommunene kan disponere momsrefusjonen fra investeringer. Det er etappevis pliktig overføring fra drift til investering: År % År % År % År % År % Note 2 Arbeidskapitalen Saldo Saldo Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Memorialkonti ubrukte lånemidler Sum endring balansen Drift Investering Sum inntekter Sum utgifter Avskrivninger Eksterne finansieringsinnt Eksterne finansieringsutg Sum endring drift/investering Differanse Ved innlegging av saldo i nytt regnskapssystem ble en konto fra andre memoriakonto tillagt memoriakonto for ubrukte lånemidler. Det førte til at IB på ubrukte lånemidler var kr for høy. Dette er korrigert i 2012 og vi får derfor et avvik på arbeidskapitalen. Det er i tillegg korrigert for en ukjent differanse på kr 77. 9

10 Note 3 Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Tall i 1000 DnB Liv KLP SPK Total Pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Administrasjonskostnader Utbetalinger pensjoner for året Amortisert estimatavvik forpliktelser Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Forventet avkastning på midler Innbetaling pensjonsmidler Administrasjonskostnader Utbetalinger pensjoner for året Amortisert estimatavvik midler Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift 14,1 % Pensjonsforpliktelse inkl. AGA Netto pensjonskostnad Årets premieavvik AGA av årets premieavvik Beregnet premieavvik året før /10 av fjorårets premieavvik amortiseres Amortisering av premieavvik fra tidl.år Sum amortisert premieavvik tidl. år AGA av amortisert premieavvik tidl. år IB akk. premieavvik Sum amortisert premieavvik tidl. år Årets premieavvik UB akk. gjenstående premieavvik UB akk. gjenstående AGA av amort. premieavvik Premieavvik Forsikringsselskapene har brukt følgende forutsetninger i aktuarberegningen: DnB Liv KLP SPK Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % 4,50 % Forventet lønnsvekst 3,16 % 3,16 % 2,96 % Forventet G-reg./pensjonsreg. 3,16 % 3,16 % 2,96 % Forventet avkastning 5,50 % 5,50 % 4,85 % 10

11 Note 4 Ytelser og godtgjørelser til ledende personer Rælingen kommune hadde totalt 819,4 årsverk i faste stillinger pr Som årsverk telles alle som er fast ansatt og vikar vakanse/ledighet i stilling (ikke timelønn). I tillegg utgjorde timelønnede totalt 13,8 årsverk. Antall ansatte ved utgangen av året er Lønn inkl. sos. utg. rådmann Lønn inkl. sos. utg. ordfører Godgjørelse til revisor Note 5 Varige driftsmidler Tall i 1000 Anleggsmidler Ingen Leide 3 år 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgt driftsmidler Nedskrevet verdi driftsmidler Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Balanseført verdi pr Note 6 Aksjer og andeler Merknader Dato Attføringssenteret i rauland aksjer andeler i hurdalssenteret andeler a 5000, Norasonde (2 and + nytegn i andeler Nordens hus andeler Marikollen klubbhus a-andeler A-andeler Åsvang samfunnshus a/l A-andeler a 100, Roaf andeler a , Aamodthagen borettslag 12 and andeler a 100, Biblioteksentralen andeler Ra aksjer Rbbl (39 andeler) Kostnadsført 39 andeler a 200,- 3 andeler a andeler a 1000, Aamodtbraaten borettslag a/s aksjer a 100, Aktivum Rælingen A/S aksje a , Egenkapital innsk.klp Sum aksjer og andeler

12 Note 7 Fondsmidler Bundne driftsfond IB 2012 Bruk Avsetning UB 2012 Etableringstilskudd-Husbanken Kommunalt næringsfond Tore Hogstevdt kunststipend for unge Tap på etabl lån gitt etter Landbruksplan for rælingen Selvkostfond vann Selvkostfond renovasjon Selvkostfond avløp Selvkostfond feiing Selvkost byggesaksgebyrer Bundne fond- Støtteenheter Bundne fond- skoler Bundne fond- barnehager Bundne fond- kultur Bundne fond- helse Sum bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond - prosjekter Sum ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Frikjøp tilfluktsrom (aamodt ungdomshus) Spillemidler Investeringstilskudd Foretaket Innbetalte etableringslån Frikjøp tilfluktsrom (slynga 1) Sum bundne investeringsfond Disposisjonsfond Kultur Overskudd 2006, Heimen Overskudd Overskudd Overskudd Overskudd 2010 Øyeren IKT * Overskudd Fondsavsetninger Strømutgifter Flyktning mindreforbruk Reduksjon enehtsrammer Felles ubundne fond Sum endring av regnskapsprinsipper Sum disposisjonsfond Sum Fond Fordeling endring av regnskapsprinsipper Ressurskrevende brukere Feriepenger Påløpte renter Mva kompensasjon Sum endring av regnskapsprinsipper

13 Note 8 Kapitalkonto Inngående balanse Korrigert feil i kap.konto fra Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Salg utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Avskrivning leide transportmidler Aktivering utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Aktivering av pensjonsmidler Mottatte avdrag på utlån Av- og nedskrivning på utlån Utlån formidlingslån Utlån sosiallån Bruk av midler fra etableringslån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på formidlingslån Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse Ugående balanse SUM

14 Note 9 Selvkost Selvkostbudsjett for gebyrområdet Vann Kostnader kjerneprodukt og netto kostnader interntjenester Kjerneprodukt: Vann - Driftsutgifter Kjerneprodukt: Vann - Avskrivningskostnad Kjerneprodukt: Vann - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) Interntjenester: Netto driftsutgifter Interntjenester: Avskrivningskostnader Interntjenester: Alternativkostnader (kalkulatorisk rente) Korrigeringer Sum kostnader Vann Inntekter kjerneprodukt Gebyrinntekter - Konto: Tilbakebetaling NRV Øvrige salgsinntekter - Artsgruppe Refusjoner - Artsgruppe Overføringer særbedrifter og andre - Artsgruppe Sum inntekter i året /+ Budsjettert avsetning til/bruk av selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond /- Gevinst/tap ved salg eller utrangering av anleggsmiddel Sum inntekter Vann Selvkostresultat (Inntekter minus kostnader) Kostnadsdekning 92 % 141 % 90 % 89 % Disponering av selvkostresultat Etterskuddsvis avsetning til selvkostfond Etterskuddsvis bruk av selvkostfond Kontrollsum (Skal være = 0) Selvkostbudsjett for gebyrområdet Avløp Kostnader kjerneprodukt og netto kostnader interntjenester Kjerneprodukt: Avløp - Driftsutgifter Kjerneprodukt: Avløp - Avskrivningskostnad Kjerneprodukt: Avløp - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) Interntjenester: Netto driftsutgifter Interntjenester: Avskrivningskostnader Interntjenester: Alternativkostnader (kalkulatorisk rente) Korrigeringer Sum kostnader Avløp Inntekter kjerneprodukt Gebyrinntekter - Konto: Tilbakebetaling NRA Øvrige salgsinntekter - Artsgruppe Refusjoner - Artsgruppe Overføringer særbedrifter og andre - Artsgruppe Sum inntekter i året /+ Budsjettert avsetning til/bruk av selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond /- Gevinst/tap ved salg eller utrangering av anleggsmiddel Sum inntekter Avløp Selvkostresultat (Inntekter minus kostnader) Kostnadsdekning 76 % 150 % 80 % 96 % Disponering av selvkostresultat Etterskuddsvis avsetning til selvkostfond Etterskuddsvis bruk av selvkostfond Kontrollsum (Skal være = 0)

15 Selvkostbudsjett for gebyrområdet Renovasjon Kostnader kjerneprodukt og netto kostnader interntjenester Kjerneprodukt: Renovasjon - Driftsutgifter Kjerneprodukt: Renovasjon - Avskrivningskostnad Kjerneprodukt: Renovasjon - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) Interntjenester: Netto driftsutgifter Interntjenester: Avskrivningskostnader Interntjenester: Alternativkostnader (kalkulatorisk rente) Korrigeringer Sum kostnader Renovasjon Inntekter kjerneprodukt Gebyrinntekter - Konto: Gebyrinntekter - Konto: Øvrige salgsinntekter - Artsgruppe Refusjoner - Artsgruppe Overføringer særbedrifter og andre - Artsgruppe Sum inntekter i året /+ Budsjettert avsetning til/bruk av selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond /- Gevinst/tap ved salg eller utrangering av anleggsmiddel Sum inntekter Renovasjon Selvkostresultat (Inntekter minus kostnader) Kostnadsdekning 99 % 97 % 101 % 95 % Disponering av selvkostresultat Etterskuddsvis avsetning til selvkostfond Etterskuddsvis bruk av selvkostfond Kontrollsum (Skal være = 0) Selvkostbudsjett for gebyrområdet Bygg Kostnader kjerneprodukt og netto kostnader interntjenester Kjerneprodukt: Bygg - Driftsutgifter Kjerneprodukt: Bygg - Avskrivningskostnad Kjerneprodukt: Bygg - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) Interntjenester: Netto driftsutgifter Interntjenester: Avskrivningskostnader Interntjenester: Alternativkostnader (kalkulatorisk rente) Korrigeringer Sum kostnader Bygg Inntekter kjerneprodukt Gebyrinntekter - Konto: Gebyrinntekter - Konto: Øvrige salgsinntekter - Artsgruppe Refusjoner - Artsgruppe Overføringer særbedrifter og andre - Artsgruppe Sum inntekter i året /+ Budsjettert avsetning til/bruk av selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond /- Gevinst/tap ved salg eller utrangering av anleggsmiddel Sum inntekter Bygg Selvkostresultat (Inntekter minus kostnader) Kostnadsdekning 131 % 209 % 156 % 93 % Disponering av selvkostresultat Etterskuddsvis avsetning til selvkostfond Etterskuddsvis bruk av selvkostfond Kontrollsum (Skal være = 0)

16 Selvkostbudsjett for gebyrområdet Feiing Kostnader kjerneprodukt og netto kostnader interntjenester Kjerneprodukt: Feiing - Driftsutgifter Kjerneprodukt: Feiing - Avskrivningskostnad Kjerneprodukt: Feiing - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) Interntjenester: Netto driftsutgifter Interntjenester: Avskrivningskostnader Interntjenester: Alternativkostnader (kalkulatorisk rente) Korrigeringer Sum kostnader Feiing Inntekter kjerneprodukt Gebyrinntekter - Konto: Gebyrinntekter - Konto: Øvrige salgsinntekter - Artsgruppe Refusjoner - Artsgruppe Overføringer særbedrifter og andre - Artsgruppe Sum inntekter i året /+ Budsjettert avsetning til/bruk av selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond /- Gevinst/tap ved salg eller utrangering av anleggsmiddel Sum inntekter Feiing Selvkostresultat (Inntekter minus kostnader) Kostnadsdekning 87 % 89 % 108 % 133 % Disponering av selvkostresultat Etterskuddsvis avsetning til selvkostfond Etterskuddsvis bruk av selvkostfond Kontrollsum (Skal være = 0) Note 10 Spesifikasjon av vesentlige forpliktelser i regnskapet Finansiell leie - Forpliktelse leide biler CF CF CF CF Samlet Anskaffelseskost Avdrag Avdrag Avdrag Avdrag Avdrag Sum forpliktelse leide biler Note 11 Kommunal tjenesteyting I henhold til avtale med Rælingen kirkelige fellesråd yter Rælingen kommune tjenester i stedet for særskilt bevilgning til dekning av utgifter jf kirkeloven 15 fjerde ledd til en verdi av kr ,-. 16

17 Note 12 Fordringer og gjeld til kommunale virksomheter Fordringer Gjeld NRV Lørenskog tiltakskontor Asker kommune Oslo kommune Oslo kommunale byrådsavdeling Eidsvold kommune Nes kommune Aurskog Høland kommune NRBR NRDR Lørenskog kommune Akershus FK Røyken kommune Skedsmo kommune Fet kommune Enebakk kommune Fordringer og gjeld pr Note 13 Garantiansvar Kreditor Lånenr Andel Endring Utløper Tangen Barnehage BA Blåbærgrenda Barnehage SA Sum Husbanken Blåbærgrenda Barnehage SA Sum Strømmen sparebank ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Vannverk IKS ,3 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,2 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,2 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,2 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,2 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,2 % Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ,2 % Sum Kommunalbanken ROAF - Opprinnelig kr ,8 % ROAF - Opprinnelig kr ,8 % Sum Kommunekreditt Sum garantiansvar Lånene i KBN er ikke garantiansvar kommunen har direkte ift banken, men indirekte gjennom selskapsavtalene. 17

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1 A - Drift 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer