Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes"

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven 3-1 første ledd, jf. 1-3 første ledd bokstav a) Innsender viste til BFU 15/10 som omhandler en tilsvarende sak, men anførte at resultatet måtte bli annerledes i nærværende sak, idet resultatet strider mot en tidligere uttalelse, BFU 33/05 og dessuten mot de grunnleggende hensyn til nøytralietet i merverdiavgiftssystemet. Skattedirektoratet kom til at anførslene ikke kunne føre frem. Det ble følgelig, som i BFU 15/10, konkludert med at anleggsbidraget måtte ses som omsetning etter merververdiavgiftsloven 1-3 første ledd bokstav a. Avgiftsplikt forelå derfor etter merverdiavgiftsloven 3-1 første ledd. Innsenders fremstilling av faktum og jus På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen om bindende forhåndsuttalelse, legges det til grunn at Selskapet, som er et nettselskap, planlegger kabling/nedgraving av to høyspentlinjer. Lengden på de planlagte nye kabeltraseene er 750 meter, bredde er ca. 4,5 meter. De totale kostnadene for arbeidet er estimert til kr ,- eks. mva. Bakgrunnen for den planlagte nedgravingen er at Utbygger AS (Utbygger) planlegger et boligutbyggingsprosjekt som vil berøre de nevnte høyspentlinjene. Det fremgår av gjeldende reguleringsplan for området at eksisterende høyspentlinjer må legges som kabler i bakken, for at boligutbyggingen skal kunne tillates. Utbygger er derfor på nærmere betingelser villige til å bekoste nedgravingen på Selskapets vegne. Selskapet skal selv innhente tilbud, stå som byggherre overfor entreprenøren, og ha kontrollen med utbyggingen. Arbeidet vil bli gjennomført i samsvar med de lover og regler nettselskapet er underlagt, jf. blant annet forskrift av 11. mars 1999 nr Det vil derfor være Selskapet som mottar fakturaene fra entreprenør mv. Selskapet vil deretter oppkreve et bidrag fra Utbygger til dekning for sine utgifter. Partene ser for seg følgende fordeling av oppgavene: Entrepriseavtalen må inngås mellom entreprenør og Selskapet. Selskapet blir juridisk part i entrepriseavtalen og påtar seg rollen som formell og reell byggherre. Samtlige fakturaer stiles til Selskapet, og bokføres i Selskapets regnskap. Selskapet betaler den enkelte faktura direkte til den aktuelle entreprenør/leverandør. Selskapet krever løpende fradrag for merverdiavgift på bakgrunn av fakturaene fra entreprenør. Selskapet blir eier av, og har drifts- og vedlikeholdsansvar for anleggene som bygges. Selskapet har eiendomsrett eller annen rett til grunnen der hvor anlegget bygges. Det

2 planlegges at Selskapet kan fakturere Utbygger for dekning av sine kostnader uten merverdiavgift Nærmere om reguleringen av nettselskapenes drift Nettselskaper i Norge er underlagt en rekke forskrifter som må overholdes i forbindelse med deres virksomhet. Etterlevelsen av regelverket kontrolleres av flere tilsynsmyndigheter, først og fremst Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE regulerer og fører tilsyn med den fysiske omsetningen og distribusjonen av kraft i Norge. I tillegg har NVE ansvaret for den nordiske markedsplassen for omsetning av spotkraft. Finanstilsynet har tilsyn med børser, autoriserte markedsplasser, oppgjørssentraler og verdipapirregister for kraftderivatkontrakter omsatt i Norge. Konkurransetilsynet har et overordnet ansvar for en effektiv konkurranse mellom aktørene i kraftmarkedet uavhengig av hvilke delmarkeder aktørene handler i. NVE, Finanstilsynet og Konkurransetilsynet har et eget samarbeidsorgan om tilsyn med kraftmarkedet. Muligheten for markedsmakt i engrosmarkedet har vært et av hovedsamarbeidsområdene. NVE fører videre tilsyn med nettselskapenes nøytralitet i forhold til sluttbrukere og kraftleverandører, og med gjennomføringen av nettselskapets leveringsplikt til sluttbrukere i kraftmarkedet. I forbindelse med tilsynsrevisjonen lages det en tilsynsrapport som beskriver tilsynet og eventuelle avvik og anmerkninger som har blitt avdekket under revisjonen. NVE forvalter også forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften). Forskriften regulerer forhold både i sluttbrukermarkedet og i engrosmarkedet. Forskriften skal sikre kraftleverandører tilgang til overføringsnettet og legge til rette for at sluttbrukere av elektrisk energi enkelt kan bytte kraftleverandør. Gjennom forskriften stilles det krav til at nettselskap som en nøytral aktør sørger for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, slik at konkurransen i kraftmarkedet blir mest mulig effektiv. Reglene skal også sikre en effektiv regulerkraftavregning. Det er en målsetning at reglene for fakturering av nettjenester skal bevisstgjøre husholdningene om sitt strømforbruk. Forskriften omfatter blant annet forhold relatert til bytte av kraftleverandør, måling og avregning i sluttbrukermarkedet, nettselskapenes nøytralitet, fakturering av nettjenester samt felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi. Forskriften hjemler avregningskonsesjonen som regulerer avregningen av regulerkraftmarkedet og balanseavregningen, dvs. avregning av ubalanser i det norske kraftmarkedet. Det er Statnett som har konsesjon for å gjennomføre denne avregningen. NVE regulerer også nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Denne reguleringen skjer i medhold av Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer av 11. mars 2011 nr. 302 (kontrollforskriften). Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring

3 av elektrisk kraft. Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte. Elektrisk kraft blir produsert i kraftstasjoner og blir levert på overføringsnettet for deretter å bli transportert ut til den enkelte bruker. Transport av elektrisk kraft krever omfattende infrastruktur med lang levetid og høye anskaffelseskostnader. Infrastrukturen er så kostbar at parallelle overføringsnett ikke lønner seg for samfunnet. Markeder for overføring av elektrisk kraft er derfor naturlige monopol. Det vil si at kjøpere av overføringstjenester kun har en selger å forholde seg til. En uregulert monopolist kan sette prisene så høyt at samfunnets ressurser ikke blir utnyttet på en fornuftig måte. NVE regulerer derfor nettselskapene. NVE fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert nettselskap. Inntektsrammen innebærer at det settes et tak for hvor store inntekter et nettselskap kan hente inn, og nettselskapet skal beregne tariffene (nettleien) slik at inntekten ikke overstiger inntektsrammen og de kostnadene som kan dekkes inn som et tillegg. NVE fastsetter inntektsrammene slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. En regulert monopolist som får dekket sine kostnader har ikke incentiver til å bygge, drive og utvikle sitt nett på en effektiv måte. Det er derfor ikke hensiktsmessig å basere nettselskapenes inntektsrammer på hvert enkelt selskaps kostnader alene. Inntektsrammer fastsettes derfor dels ut fra historiske kostnader, og dels på bakgrunn av en norm. Normen skal sikre at selskapene driver effektivt. Den settes ved hjelp av sammenlignende analyser, som sammenligner selskapenes ressursbruk opp mot oppgaven de utfører. Nettkunder betaler en nettleie til nettselskapene for overføring av strøm gjennom overføringsnettet. Prisen fastsettes på grunnlag av objektive tariffer, som er nærmere regulert i kontrollforskriften. I tråd med denne forskriften er alle nettselskap ansvarlige for at det utarbeides nettleie etter visse prinsipper. Hovedprinsippene er at nettselskapene skal gi adgang til nettet på ikke-diskriminerende og objektive vilkår, at nettleien utformes slik at de i størst mulig grad gir brukerne signaler om effektiv utnyttelse og utvikling av nettet, og at det ved differensiering av nettleien skal legges til grunn objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. Nettselskapenes nettleie skal i tråd med regelverket bestå av bruksavhengige tariffledd som varierer med kundens løpende uttak eller innmating av energi (energiledd), og andre tariffledd (fastledd og effektledd). Problemstilling Selskapet driver avgiftspliktig virksomhet og har rett til fradrag for inngående avgift på anskaffelser til bruk i deres avgiftspliktige virksomhet. Utbygger driver delt virksomhet, med omsetning både utenfor og innenfor avgiftsområdet. Deres avgiftspliktige omsetning omfatter alle tjenester som utføres for eksterne oppdragsgivere, samt ordinært kontraktsarbeid, salg av tjenester med utvikling, prosjektering mv. Den ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten knytter seg først og fremst til salg av fast eiendom, som er unntatt fra merverdiavgiftsloven.

4 De aktuelle høyspentlinjene som planlegges nedgravd/kablet, er Selskapets eiendom, og til bruk i deres virksomhet. Utbygger vil dekke kostnadene i forbindelse med dette arbeidet. På denne bakgrunn bes om at skattekontoret tar stilling til følgende: Hvorvidt Selskapet skal beregne merverdiavgift av det beløp de oppkrever av Utbygger til dekning for sine utgifter Rettslig utgangspunkt Rett til fradrag for inngående merverdiavgift Selskapet har som formål å bidra til distribusjon av elektrisitet. Selskapet er merverdiavgiftspliktig og må fakturere sine nettkunder for denne tjenesten med merverdiavgift. Selskapet vil derfor ha fradragsrett for inngående merverdiavgift når det bygger ut eller vedlikeholder et strømnett til bruk i sin egen avgiftspliktige virksomhet. Dette følger av merverdiavgiftsloven 8-1, som gir avgiftspliktige næringsdrivende og offentlige institusjoner rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Derimot vil en privat utbygger av boliger som påtar seg å bygge ut eller nedkable et eksisterende strømnett som siden skal overtas av strømselskapet, ikke få fradragsrett for inngående avgift knyttet til utbyggingen av dette strømnettet. Grunnen til dette er at avgiften vil anses å være pådratt i utbyggerens virksomhet med salg av fast eiendom som faller utenfor merverdiavgiftslovens område. Det vil altså i utgangspunktet være en mangel på avgiftsmessig nøytralitet mellom de tilfeller der strømselskapet selv bærer investeringer i strømnettet, og de tilfeller der strømselskapet eller det offentlige pålegger en privat utbygger å dekke kostnadene til utbyggingen. I praksis er det imidlertid mulig å få rettet opp denne skjevheten gjennom bruk av anleggsbidragsmodellen. Anleggsbidragsmodellen avgiftsmessig behandling I forbindelse med boligutbygging blir private utbyggere ofte pålagt å foreta investeringer i ulike typer kommunal infrastruktur. I denne forbindelse kan man benytte den såkalte anleggsbidragsmodellen, slik at verken den private utbyggeren eller kommunen blir belastet med merverdiavgift på kostnadene til slik utbygging. Modellen blir som oftest benyttet overfor kommunen men har like stor relevans overfor andre aktører som har fradragsrett for merverdiavgift. Modellen går ut på at for eksempel kommunen står som oppdragsgiver ved utbyggingen av den kommunale infrastrukturen, og mottar og betaler fakturaene i kommunens navn. Kommunen vil enten ha fradragsrett eller rett til kompensasjon for merverdiavgift. Kommunen får deretter sine kostnader til utbyggingen dekket gjennom et avgiftsfritt anleggsbidrag fra den private utbyggeren. Anleggsbidragsmodellen er akseptert av avgiftsmyndighetene gjennom en fast og langvarig praksis. Både fradragsretten for den formelle byggherren, og adgangen til å oppkreve anleggsbidrag uten å beregne merverdiavgift, må anses som etablerte rettigheter i de tilfellene modellen benyttes.

5 Adgangen til å yte avgiftsfrie anleggsbidrag knyttet til bl.a. utbygging av vann- og avløpsanlegg ble første gang akseptert av Skattedirektoratet i 1993 (Skattedirektoratets melding AV nr. 17/1993 pkt. 2). Senere har Skattedirektoratet stadfestet at modellen kan benyttes en rekke ganger og innsender viser særlig til bindende forhåndsuttalelse av 5. august 2005 (BFU 33/05). Denne bindende forhåndsuttalelsen er meget sentralt ved bruk av anleggsbidragsmodellen generelt. Uttalelsen er nærmere omtalt nedenfor. En praktisk løsning for gjennomføring av modellen er nærmere beskrevet i et brev fra Skattedirektoratet til Finansdepartementet av 25. juni Anvendelse av anleggsbidragsmodellen forutsetter at det inngås avtale mellom partene både om selve arbeidet, og om bruk av modellen, herunder betingelsene for betaling av anleggsbidragene. Slik avtale må inngås uavhengig av om den ene av partene er kommunen eller annen offentlig instans. Skattedirektoratets BFU av 5. august 2005 Uttalelsen gjelder spørsmål om bruk av anleggsbidragsmodellen ved utbygging av infrastruktur i henhold til avtale mellom kommunen og en privat part. Til orientering opplyses at den private part i dette tilfellet var Utbygger. Skattedirektoratet viser i sine vurderinger til at spørsmålet om hvorvidt et refusjonsbeløp/ anleggsbidrag skal faktureres med merverdiavgift, må avgjøres ut fra en konkret vurdering av hvorvidt refusjonsbeløpet utgjør vederlag for avgiftspliktige ytelser fra kommunen til avtaleparten. Skattedirektoratet viser videre til at refusjonsbeløpet i dette tilfellet gjelder anlegg som tilhører kommunen. Kommunen kan således ikke anses å utføre bygge- eller anleggstjenester for avtaleparten. Tilsynelatende er det eierskapet til anlegget som er det avgjørende momentet, og som gjør at ikke kommunen kan anses å utføre bygge- eller anleggstjenester for avtaleparten. Skattedirektoratet mente imidlertid at saken stiller seg annerledes når det gjelder refusjon for vann- og avløpsanlegg, ettersom disse skal benyttes i avgiftspliktig virksomhet. En slik refusjon må etter direktoratets vurdering ses som vederlag for fremtidige avgiftspliktige ytelser. Dette er likevel ikke utgangspunktet etter plan- og bygningsloven, og Skattedirektoratet la derfor til grunn at også slike refusjoner vil kunne oppkreves uten å beregne merverdiavgift. Når det gjaldt pålegg om å bygge lekeplasser viste Skattedirektoratet til at selv om dette ikke har hjemmel i plan- og bygningsloven, bør refusjoner for disse utgiftene komme i samme avgiftsmessige stilling som de øvrige refusjoner. Igjen vektlegges at anlegget skal være kommunens eiendom, og refusjonen heller ikke her har noen sammenheng med tjenester fra kommunen til utbyggeren eller fremtidige eiere eller beboere på området. Skattedirektoratet konkluderte på denne bakgrunn med at kommunen har rett til fradrag/kompensasjon for sine utgifter til merverdiavgift, og videre at det ikke skulle beregnes merverdiavgift av refusjonsbeløp som skulle oppkreves av den private part. Skattedirektoratets BFU av 1. juli 2010

6 Faktum i denne saken ligger nært opp til faktum i herværende sak. Uttalelsen gjaldt et nettselskap som skulle legge om en av sine høyspentledninger for elektrisk kraft. Arbeidet skulle utføres etter avtale med utbyggere av et tomteområde og kommunen. Utbyggerne ville bli belastet et anleggsbidrag som dekket utgiftene med omleggingen. Innsender mente at følgende argumenter tilsa at anleggsbidraget ikke kunne anses som omsetning: Selskapet blir eier av jord- og sjøkabelen, og følgelig ansvarlig for dens drift og vedlikehold. Selskapet kan da ikke anses for å levere bygge- og anleggstjenester til utbyggerne. Vederlaget for overføring av strøm gjennom Selskapets overføringsnett fastsettes gjennom faste, objektive tariffer for alle kunder i samme brukergruppe innenfor selskapets inntektsramme. Dette gjelder uavhengig av om det betales anleggsbidrag. Anleggsbidraget kan derfor ikke anses som betaling for overføring av strøm, men er kun en refusjon av Selskapets anleggskostnader. Skattedirektoratet la imidlertid til grunn at anleggsbidraget i dette tilfellet måtte anses som vederlag for utførte anleggsarbeider, og at nettselskapet følgelig måtte beregne avgift av anleggsbidraget fra utbyggerne. Skattedirektoratet oppga følgende begrunnelse: Finansdepartementet og Skattedirektoratets uttalelser om elverks/nettselskapers plikt til å medta lovbestemte anleggsbidrag i grunnlaget for beregning av merverdiavgift overfor sine kjøpere/abonnenter har således svært begrenset verdi for løsning av saken. Slik vi ser det, står vi her overfor en avtale av en helt annen karakter. Utbyggerne vil, som følge av flyttingen av kraftledningen, oppnå at området kan utbygges på en helt annen og antagelig langt mer lønnsom måte. De oppnår med andre ord en klar økonomisk fordel av arbeidene som er den fremtidige levering/distribusjon av elektrisk kraft til det ferdig utbygde området uvedkommende. For utbyggerne står flyttingen av den eksisterende kraftledningen, som sådan, i samme stilling som andre fysiske inngrep som øker verdien av området. Selskapet kan derfor i denne sammenheng sidestilles med andre entreprenører som utfører arbeider på utbyggingsområdet. Skattedirektoratet tok for øvrig ikke stilling til om det var hjemmel for å dekke kostnadene for den planlagte flyttingen av kraftledningen i form av et anleggsbidrag etter forskrift av 11. mars 1999 nr Dette spørsmålet falt etter deres oppfatning utenfor Skattedirektoratets kompetanse. Det ble imidlertid vist til at det avgjørende for spørsmålet om avgiftplikt etter direktoratets oppfatning uansett ville være en konkret vurdering av hvorvidt anleggsbidraget måtte anses som vederlag for en avgiftspliktig ytelse. Forskrift av 11. mars 1999 nr Kontrollforskriften Etter forskrift av nr ( kontrollforskriften ) kan nettselskapene fastsette anleggsbidrag. Denne bestemmelsens første ledd lyder som følger: Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag som oppkreves med hjemmel i denne forskriften har blitt ansett som avgiftsfrie. Begrunnelsen for dette standpunktet var at vederlaget ikke kunne anses som omsetning da det ikke forelå noen motytelse for anleggsbidraget.

7 Retten til å oppkreve anleggsbidrag i medhold av forskriften 17-5, vil likevel ikke være avgjørende i forhold til merverdiavgiften. For å avklare eventuell avgiftsplikt, må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt det foreligger omsetning av en avgiftspliktig tjeneste i det enkelte tilfellet. Pålegg i medhold av lov eller forskrift, vil imidlertid være et moment som taler i mot at det her skjer omsetning. Innsenders vurderinger Innledende bemerkninger På bakgrunn av de rettslige utgangspunkt som nevnt over vil det i den følgende vurderingen hovedsakelig legges vekt på spørsmålet om hvorvidt Utbyggers dekning av Selskapets utgifter utgjør vederlag for avgiftspliktige ytelser. Selv om det er konkludert med dette i nevnte BFU fra 2010, og faktum der lå nært opp til foreliggende sak, er det innsenders oppfatning at man likevel må komme til en annen løsning i dette tilfellet. Skattedirektoratet utelot viktige momenter fra sin vurdering i uttalelsen fra 2010, hvilket innebærer at uttalelsen får liten betydning utover den konkrete saken. Innsender bemerker innledningsvis at det ikke er holdepunkter i de nevnte uttalelsene, eller øvrige rettskilder, for å avskjære muligheten til å benytte anleggsbidragsmodellen i forholdet mellom to private parter. Heller ikke er det holdepunkter for å avskjære bruk av modellen der dekning av utgiftene oppkreves med hjemmel i avtale i stedet for i medhold av lov. Dette er bekreftet gjentatte ganger i praksis. Innsender viser imidlertid til at den planlagte utbyggingen i dette tilfellet skjer etter pålegg i reguleringsplan, som igjen har hjemmel i lov. For det tilfellet at skattekontoret skulle mene at det kreves hjemmel i lov vil innsender hevde at vilkåret må anses oppfylt i dette tilfellet. Det vil være den konkrete vurderingen av hvorvidt dekningen av utgiftene utgjør vederlag for avgiftspliktig omsetning som er det avgjørende for den avgiftsmessige behandlingen. Dette er lagt til grunn av Skattedirektoratet i de to nevnte uttalelsene, og i praksis for øvrig. Omsetningsbegrepet Etter merverdiavgiftslovens 1-3, 1. ledd litra a) er omsetning definert som levering av varer og tjenester mot vederlag. Etter merverdiavgiftsloven er det et vilkår for oppkreving av merverdiavgift at en transaksjon er å anse som omsetning, dvs. at det foreligger en ytelse og motytelse mellom to parter i form av en gjensidig bebyrdende transaksjon. Bidrag til dekning av utbyggers anleggskostnader med anskaffelse av egne driftsmidler anses derimot ikke som omsetning, og er derfor avgiftsfritt. Hvorvidt det foreligger omsetning må avgjøres ut fra en konkret vurdering i de enkelte tilfeller. Dersom det kun gjelder en refusjon av utgifter vil det normalt ikke bli ansett for å være omsetning. I praksis har særlig innskudd til opparbeidelse av infrastruktur for vei, vann/kloakk og strøm stått i en særstilling. Dette betegnes i praksis ofte som anleggsbidrag, og anses ikke å utgjøre omsetning. I MVA-håndboken presenteres praksis på en måte som tilsynelatende legger større vekt enn ellers på hvorvidt det foreligger lovhjemmel for å kreve kostnadene dekket. Senere uttalelser fra Skattedirektoratet synes imidlertid å ha forlatt tanken om at det avgjørende er hvorvidt dekningen av kostnadene skjer med hjemmel i lov eller avtale. Også refusjon som oppkreves

8 med hjemmel i avtale må kunne aksepteres som avgiftsfritt, forutsatt at det etter en konkret vurdering ikke fremstår som vederlag for en avgiftspliktig ytelse. Innsenders vurdering av BFU fra 2005 og BFU fra 2010 I nevnte BFU fra 2005 er det lagt vekt på at det ikke vil utgjøre omsetning når refusjonsbeløpet gjelder anlegg som tilhører kommunen. Kommunen anses ikke å utføre bygge- eller anleggstjenester for avtaleparten fordi de selv har eierskapet til anlegget. Skattedirektoratet viser til at det ikke er noen sammenheng mellom refusjonsbeløpet og fremtidige avgiftspliktige tjenester fra kommunen til avtalepartene eller fremtidige beboere i det aktuelle utbyggingsområdet. Disse momentene er etter innsenders vurdering direkte overførbare til nærværende sak, og taler i retning av at anleggsbidraget ikke vil utgjøre omsetning all den tid Selskapet er eier av anlegget. Det vises i denne sammenheng til at det i dette tilfellet dreier seg om refusjon av kostnader knyttet til anlegg som fullt ut eies av byggherren, og som benyttes som driftsmidler i byggherrens egen virksomhet. Etter innsenders oppfatning kan det ikke være aktuelt å anse anleggsbidraget som vederlag for fremtidig omsetning, i dette tilfellet omsetning av netttjenester. Selskapet vil ikke på noe tidspunkt omsette nett-tjenester til Utbygger gjennom dette tiltaket. Det er heller ingen annen direkte sammenheng mellom anleggsbidraget og Selskapets fremtidige omsetning av nett-tjenester til Utbygger. Dersom det for eksempel skulle bli nedgangstider i boligmarkedet, og utbyggingsprosjektet derfor blir avbrutt før det blir oppført boliger, vil Utbygger likevel ha plikt til å betale anleggsbidrag til Selskapet knyttet til de investeringer Selskapet har foretatt. Synspunktene vedrørende eierskap i uttalelsen fra 2005 er også påberopt av innsender i uttalelsen fra Skattedirektoratet har imidlertid unnlatt å ta dette momentet med i sin vurdering i Dette gjør at uttalelsens rettskildemessige betydning svekkes vesentlig. I uttalelsen fra 2005 er det vedrørende bygging av lekeplasser vektlagt at anleggsbidrag i den forbindelse bør behandles likt som de øvrige anleggsbidragene. Dette til tross for at tiltaket kun var hjemlet i avtale, og ikke i lov. De likhetshensyn som her vektlegges vil også ha betydning for denne sak. Heller ikke disse uttalelsene er imidlertid kommentert i uttalelsen fra I uttalelsen fra 2010 har Skattedirektoratet vist til at omleggingen av kraftlinjene gir en klar økonomisk fordel ved at eiendommen kan utnyttes på en annerledes og mer lønnsom måte enn om kraftlinjene ikke ble flyttet. Dette er tilsynelatende den avgjørende årsak til at Skattedirektoratet mente det ble ytt en avgiftspliktig tjeneste fra nettselskapets side. Til dette bemerkes at den planlagte nedgravingen av høyspentlinjen i det foreliggende tilfellet skjer etter pålegg i reguleringsplan, og ikke ut fra en bedriftsøkonomisk vurdering fra Utbyggers side. Kostnadene ved nedgravingen er estimert til 21 mill.kr eks. mva., og selskapet har ingen garanti for at de vil tjene inn igjen disse utgiftene i forbindelse med boligutbyggingsprosjektet. En eventuell økonomisk gevinst vil dessuten gjelde for ethvert pålegg eller avtale som knytter tilleggsvilkår til en byggetillatelse. Det er i prinsippet ikke noen forskjell på å bygge lekeplass som motytelse mot å få bygge ut et boligfelt, eller flytte høyspentmaster for å få bygge ut et boligfelt. Innsender kan derfor ikke se noen grunn til at disse tilfellene avgiftsmessig skal behandles ulikt. Det at det i dette tilfellet gjelder to private parter, i stedet for en offentlig og en privat, kan heller ikke forsvare en ulik avgiftsmessig behandling. Etter innsenders

9 vurdering vil den eventuelle økonomiske fordelen som ligger i omleggingen av kraftlinjene derfor ikke medføre at det foreligger omsetning av en avgiftspliktig ytelse. Generelle hensyn Ved utformingen av merverdiavgiftssystemet er det lagt vekt på at det skal gi minst mulig uheldige vridninger i økonomien samtidig som staten sikres stabile inntekter. Nøytraliteten i merverdiavgiftssystemet er et sentralt prinsipp. Det er således en målsetting at merverdiavgiftssystemet utformes og fortolkes slik at det gir opphav til minst mulig konkurransevridning og avgiftstilpasning. Naturlig sammenlignbare ytelser og ytelser som står i nært konkurranseforhold til hverandre, bør derfor behandles mest mulig likt. Momentene over følger av forarbeidene til merverdiavgiftsreformen i 2001, hvor det bl.a. ble innført generell avgiftsplikt på tjenester. Innsender mener at disse momentene må tas i betraktning også i foreliggende sak. Det vil medføre en ubegrunnet forskjellsbehandling av offentlig og private aktører dersom man ikke aksepterer at anleggsbidrag kan oppkreves avgiftsfritt i dette tilfellet. En slik forskjellsbehandling er ikke i samsvar med lovgivers intensjon. Innsender viser videre til at det ikke innebærer noen illojal tilpasning til avgiftsregelverket dersom man legger til grunn at anleggsbidraget kan oppkreves uten merverdiavgift. Anskaffelsen som foretas er til bruk i Selskapets avgiftspliktige virksomhet, og ville gitt selskapet fradragsrett uavhengig av involveringen av Utbygger. Motstykket til selskapets fradragsrett i dette tilfellet er ikke en avgiftspliktig bygge- og anleggstjeneste som selges til Utbygger, men derimot de tjenester som selges til selskapets ordinære kunder, som det beregnes merverdiavgift av. Dersom man legger til grunn at det skal beregnes merverdiavgift av anleggsbidraget ville det gi en dobbel beregning av utgående avgift, med avgift av både fakturaene til Utbygger og fakturaene for nett-tjenestene. Dette vil gi staten en utilsiktet og tilfeldig fordel. Særlig om betydningen av at tiltaket skjer etter pålegg i reguleringsplan En reguleringsplan er en plan for fremtidig bruk av et bestemt areal. I tilknytning til planen gis nærmere bestemmelser om bruk av arealet mv. Planen og de nærmere bestemmelsene vedtas i all hovedsak av kommunestyret, med hjemmel i plan- og bygningsloven. Når en reguleringsplan har blitt lovlig vedtatt er den umiddelbart bindende for fremtidig arealbruk i det aktuelle området. Dette innebærer at iverksetting av tiltak i strid med planen vil være forbudt, med mindre det gis dispensasjon. Det kan derfor heller ikke gis byggetillatelser, utstedes brukstillatelser el.l. i strid med bestemmelsene i reguleringsplanen. På den annen side er også kommunen pliktig å følge reguleringsplanen, og det kan som utgangspunkt ikke nektes tillatelse til tiltak som er i samsvar med reguleringsplanen. I det foreliggende tilfellet er det vedtatt i reguleringsbestemmelser for området at det ikke gis brukstillatelse for boliger i felt B og C før høyspentledningen er lagt i bakken. Dersom ikke høyspentledningen graves ned vil det ikke være mulig å gjennomføre prosjektet. Tilsvarende gjelder for barnehage i felt D. Det vises til vedtatte reguleringsbestemmelser for prosjektet som vedlegges. Bakgrunnen for at høyspentledningen planlegges nedgravd er, som det fremgår, et pålegg etter reguleringsbestemmelsene, som er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Dette pålegget

10 kan likestilles med andre pålegg som gis som vilkår for bygge- eller brukstillatelse, som for eksempel utbygging av infrastruktur, lekeplasser eller lignende. I disse tilfellene er det en etablert praksis for bruk av den såkalte anleggsbidragsmodellen, slik at ikke merverdiavgiften blir en utilsiktet kostnad for utbygger. Innsender kan ikke se at det avgiftsmessig er grunn til å behandle dette pålegget annerledes enn andre pålegg gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan ikke være avgjørende i forhold til merverdiavgiften at det i dette tilfellet er Selskapet som er eier av høyspentledningen og som vil bli eier av kabelen som graves ned. Det vil være i strid med merverdiavgiftslovens formål om nøytralitet dersom man tillater bruk av anleggsbidragsmodellen der kommunen er involvert, men ikke der et pålegg retter seg mot to private parter. Bakgrunnen for tiltaket vil i begge tilfeller være et pålegg gitt i medhold av lov, og ikke et frivillig initiativ fra den private utbygger. Det vil således ikke foreligge omsetning mellom partene. Oppsummering Det er innsenders oppfatning at Selskapet kan oppkreve anleggsbidrag fra Utbygger uten at det beregnes merverdiavgift av dette. Selskapet vil likevel beholde sin rett til fradrag for inngående avgift på kostnadene. Innsenders utgangspunkt støttes av uttalelsen fra Skattedirektoratet i Det må i denne sammenheng legges avgjørende vekt på Selskapets eierskap til anlegget. Skattedirektoratets oppfatning er at en part ikke kan anses å levere bygge- eller anleggstjenester til en ekstern part når de selv er eier av anlegget som bygges. Den fordel som Utbygger i dette tilfellet oppnår ved flyttingen av anlegget vil ikke skille seg vesentlig fra den fordel enhver utbygger får ved å oppfylle vilkår i en byggetillatelse. Dette kan derfor ikke forsvare en ulik avgiftsbehandling. Det planlagte arbeidet skjer dessuten i medhold av gjeldende reguleringsplan for området. Skattedirektoratets uttalelse fra 2010 er ikke i samsvar med uttalelsen fra 2005, og får konsekvenser som er i strid med de grunnleggende hensynene bak merverdiavgiftsloven. Det bør derfor foreligge meget tungtveiende argumenter for å legge denne uttalelsen til grunn også i foreliggende sak. Etter innsenders vurdering foreligger ikke slike argumenter i dette tilfellet. Skattedirektoratets vurderinger Saken gjelder spørsmålet om Selskapet, som eier og drifter distribusjonsnett for elektrisk kraft, skal beregne merverdiavgift av et beløp, betegnet som anleggsbidrag, som Selskapet vil motta fra en tomteutbygger for å foreta arbeider med omlegging/nedgraving av en høyspentledning for at tomten skal kunne bebygges. Innsender viser til BFU 15/10 som omhandler en tilsvarende sak, men hevder at resultatet må bli et annet i nærværende sak, idet resultatet strider mot en tidligere uttalelse, BFU 33/05, og dessuten med de grunnleggende hensyn til nøytralitet i merververdiavgiftssystemet. Skattedirektoratet mener for det første at de to sakene ikke er parallelle, og således innebærer ikke dette noen form for forskjellsbehandling. Anførselen om at BFU 15/10 strider mot grunnleggende nøytralitetshensyn i merverdiavgiftssystemet stiller vi oss uforstående til.

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu A' DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Hafslund Nett AS 0247 Oslo Deres ref Odd Harald Knudsen Vår ref 03/02036-3 EV HGB Dato 18.11.2005 Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet

Detaljer

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett.

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 22/11. Avgitt 16. september 2011. Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter

Detaljer

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser NE KUNNSKAP desember 2011 Hallgeir Østrem Innhold - introduksjon til enkelte hovedspørsmål Innledning Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat r4 V E Jæren Everk Postboks 55 4367 NÆRBØ Vårdato: 1 1. 09. 2006 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 912-653.3 /Jæren Everk Deres dato: 08.06.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

NVEs vurdering av tariff for mikrokraftverk

NVEs vurdering av tariff for mikrokraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat Knut Oaland Eidane 4110 Forsand Vår dato: 2 a 09.2006 Vår ref.: NVE 200601772-5 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 12.06.2006 Deres ref.: Saksbehandler: Christina

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012 Advokat Torgils Bryn, e-post: tb@kluge.no, mob 95 17 26 00 1 24 May 2012 2 Hvem skal betale for infrastrukturen?

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt Opplandskraft DA Postboks 1098 Skurva 2605 Lillehammer Vår dato: 27.01.2003 Vår ref.: NVE 200107023-9 emk/ave Arkiv: 912-653.4/Opplandskraft Saksbehandler: Deres dato:: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Begrepet utbyggingsavtale er ikke nærmere definert i norsk lov. Vanligvis brukes betegnelsen på en kontrakt mellom en kommune og en entreprenør/grunneier som

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 - Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag... 2 1.1 Beregningsgrunnlaget

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Vår dato:. Vår ref.: 01774-7 Arkiv: 627 Saksbehandler: Tonje Merete Andresen Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu

Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu Viken Nett AS Postboks 2468 Solli 0202 OSLO Vår dato: 27.05.2003 Vår ref.: NVE 200204644-6 emk/ave Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Klage på fastsettelse

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.:

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 06. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004442-6 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 NVEs

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak Vår dato: 26.01.2016 Vår ref.: 201506418-4 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak klager på Vest-Telemark Kraftlags

Detaljer

Anleggsbidragsmodell eller justeringsreglene- i hvilke situasjoner er de ulike modellene best egnet?

Anleggsbidragsmodell eller justeringsreglene- i hvilke situasjoner er de ulike modellene best egnet? Moms ved oppføring av kommunal infrastruktur - Del II Anleggsbidragsmodell eller justeringsreglene- i hvilke situasjoner er de ulike modellene best egnet? Advokat Alexander With E-post: awith@deloitte.no

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Svar på klage på tariffering i Trollheim - enkeltvedtak

Svar på klage på tariffering i Trollheim - enkeltvedtak Svorka Energi AS Postboks 43 6656 SURNADAL Vår dato: 08.03.2005 Vår ref.: emk/lav Arkiv: 912-653.4 /Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Svar på klage på

Detaljer

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi 14.11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjeldende rett... 2 3 Skattedirektoratets vurderinger

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Haugaland Kraft AS Nett Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 0 3 JUL 2015 Vår ref.: NVE 201300831-10 etnitand Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD 1 Problemstilling - tema for foredraget Når er det avgiftsplikt på offentlige tilskudd? omsetning inngå i beregningsgrunnlaget generelt om tilskudd privat/offentlig

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

EBLs arbeid med anleggsbidrag Hva skjer videre?

EBLs arbeid med anleggsbidrag Hva skjer videre? EBLs arbeid med anleggsbidrag Hva skjer videre? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 17.03.09 Innhold EBL aktiviteter 2004-2009 EBL om anleggsbidrag

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL.

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL. " Emne-rad kommune i 7-3 JUN! 29 " E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' x/å *:., ->T:~ ( l ; mellom Neslia Øvre AS (org. nr. 995 810 344) Adresse: Vangsvegen 13 5470 ROSENDAL "Utbygger" 08

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 07.04.2017 Vår ref.: 201600996-8 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn

Detaljer

mellom Kvinnherad Handballklubb org. nr Adresse: Sundsvegen 87 "Utbygger" Kvinnherad kommune org.nr Adresse:

mellom Kvinnherad Handballklubb org. nr Adresse: Sundsvegen 87 Utbygger Kvinnherad kommune org.nr Adresse: Y}? {H 1 *7wr'r3.\Z4 :"é7a_cii.r.-w file 1.6 UKT. 231 Avtale om anleggsbidrag b.:k: C; i «L :: mellom Kvinnherad Handballklubb org. nr.993 600 989 Adresse: Sundsvegen 87 5450 Sunde i Sunnhordland "Utbygger"

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

NVEs vurdering i klage på BKK Netts avregningsmetode av effektleddet i regionalnettet - vedtak

NVEs vurdering i klage på BKK Netts avregningsmetode av effektleddet i regionalnettet - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Nettariff AS Strømstangvn. 42 1367 SNARØYA 1 11 QA. 2007 Vår dato: Vår ref.: emp/vem Arkiv: 634 Deres dato: 27.12.2006 Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei UTBYGGINGSAVTAOE Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommune ønsker å benytte

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201506905-5 Arkiv: 623

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Trondheim 7. Februar 2017

Utbyggingsavtaler. Trondheim 7. Februar 2017 Utbyggingsavtaler Trondheim 7. Februar 2017 Disposisjon Intro Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrevedtak Potensiale Metodikk utredning kostnader Forholdet til regler om offentlig anskaffelse Befolkningsutviklingen

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tromsø 30. januar 2017

Utbyggingsavtaler. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tromsø 30. januar 2017 Utbyggingsavtaler Knut F Rasmussen, Tromsø 30. januar 2017 Hvor er vi? Reguleringsplan Utbyggingsavtale Refusjonskrav 2 Tittel på presentasjon Hva er utbyggingsavtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/5895 Klassering: Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk / Trond Waldal AVTALER OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT ETTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /176 Kommunestyre /73

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /176 Kommunestyre /73 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 28.11.2013 13/176 Kommunestyre 18.12.2013 13/73 Arkivsaksnr: 2013/5895 Klassering: Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk / Trond Waldal AVTALER

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013. Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013. Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013 Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter (Merverdiavgiftsloven 1-3 første ledd bokstav a og 3-1 første ledd) Et selskap

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" Deres ref Vår ref Dato 14/1448-

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT '  Deres ref Vår ref Dato 14/1448- 5 0 IX I. J DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 1 6 APR 2015 Klage på NVEs vedtak om vilkår for tilknytning og anleggsbidrag - nettilknytning

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Dalane energi IKS Revisjonsdato: 22. juni Sted: Egersund Medvirkende fra revidert enhet: Idar Sønstabø, administrerende direktør Håvard Tamburstuen, nettsjef Kurt

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 15.06.2015 Vår ref.: 201501858-4 Arkiv: 623

Detaljer

2. Sørum kommunes kostnader med å administrere ordningen, i tillegg til et risikopåslag, skal som et minimum dekkes av kommunens kontraktspart.

2. Sørum kommunes kostnader med å administrere ordningen, i tillegg til et risikopåslag, skal som et minimum dekkes av kommunens kontraktspart. Arkivsak-dok. 15/03661-1 Saksbehandler Anita Sandnes Saksgang Økonomi- og administrasjonsutvalget Kommunestyret Møtedato BOLIGPROSJEKTER - MERVERDIAVGIFT - JUSTERINGSMODELLEN Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Lars Egidius Helle Tennisveien 10 0777 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1596-11.12.2015 Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR LYDERHORNSLIEN SØR

UTBYGGINGSAVTALE FOR LYDERHORNSLIEN SØR Saksnr: 201418300-16 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: ESARK-510 Dato: 12. desember 2014 UTBYGGINGSAVTALE FOR LYDERHORNSLIEN SØR Utbygger: JM Norge AS 1 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Bergen

Detaljer

Vår dato: 2 l JUL 2006 Vår ref.: NVE emp/vem

Vår dato: 2 l JUL 2006 Vår ref.: NVE emp/vem Norges vassdrags- og energidirektorat N V E A/L Uvdal Kraftforsyning 3632 UVDAL Vår dato: 2 l JUL 2006 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 912-653.4 /Uvdal kraftforsyning Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009 NOTAT Til Fallrettsforumets medlemmer Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 29. april 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN

Detaljer

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Hafslund Strøm As Postboks 0247 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/420-1 Arkiv: L80 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT Planlagt behandling:

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Istad Nett AS tariffering og beregning av anleggsbidrag

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Istad Nett AS tariffering og beregning av anleggsbidrag Istad Nett AS Plutovegen 5 6419 MOLDE Vår dato: 02.05.2016 Vår ref.: 201600522-8 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Klage på anleggsbidrag fra Hafslund Nett - Nordliveien 27a GBnr 58/4 -vedtak

Klage på anleggsbidrag fra Hafslund Nett - Nordliveien 27a GBnr 58/4 -vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Ida Romstad Fetveien 1336 1903 GAN Vår dato: 2 7. 07. 2006 Vår ref.: NVE 200601926-5 emplvem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 18.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler: Velaug

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Bruk av momsavtaler - anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen

Kommunalteknikk og eiendom. Bruk av momsavtaler - anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/2621-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Bruk av momsavtaler - anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Vesterålskraft Nett AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Vesterålskraft Nett AS Vesterålskraft Nett AS Postboks 103 8401 SORTLAND Vår dato: 21.10.2015 Vår ref.: 201503263-7 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook Oversending av revisjonsrapport og varsel

Detaljer

Bruk av anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen i utbyggingsavtaler

Bruk av anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen i utbyggingsavtaler Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2012/9054-7 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Bruk av anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen i utbyggingsavtaler Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

Kommunens bruk av momsavtaler - Anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.

Kommunens bruk av momsavtaler - Anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr. Ås kommune Kommunens bruk av momsavtaler - Anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/02511-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 20.08.2015 Kommunestyret

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.08.2014 Vår ref.: 201400684-4 Arkiv: 623

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Voss Energi AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Voss Energi AS Voss Energi AS Postboks 205 5702 VOSS Vår dato: 01.07.2016 Vår ref.: 201602577-4 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Klagesak vedrørende tariffering Flesberg Elektrisitetsverk vs. Buskerud Nett

Klagesak vedrørende tariffering Flesberg Elektrisitetsverk vs. Buskerud Nett A/L Flesberg Elektrisitetsverk Postboks 4 3623 Lampeland Deres ref Vår ref Dato OED 98/3336 EV MM 18.02.2002 Klagesak vedrørende tariffering Flesberg Elektrisitetsverk vs. Buskerud Nett Norges vassdrags-

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer Norges vassdrags- og energidirektorat Aktuelle tarifftemaer Aktuelle tarifftemaer hos NVE Fellesmåling Konsesjonsplikt lavspenningsanlegg Tariffer utkoblbart forbruk Plusskunder Tilknytningsplikt produksjon

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/ )2(to9c 7/)Z.Q / DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Postboks 294 Bragernes 3001 Drammen Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/02065-3 2 NIAR2009 Klage fra EnCom AS (nåværende

Detaljer