BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN For FROSTA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag

2 FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan Rådmannen har tatt utgangspunkt i den sist vedtatte økonomiplan; for perioden og de føringer som har kommet fra politisk nivå i kraft av gjennomførte budsjettendringer i løpet av 28 Årsbudsjettet er både en bevilgning av midler til enhetene og en samla arbeidsplan for kommunens politiske og administrative ledelse. Gjennom politiske vedtak legges føringer for rådmannens prioriteringer og satsinger. Slik sett kan årsbudsjettet betraktes som et delegeringsvedtak; at bevilgede midler skal brukes slik kommunestyret har bestemt. Også dette året vil budsjettet bli fulgt opp med en konkretisering gjennom forslag til handlingsplan som legges fram for kommunestyret. Årsbudsjettet er satt opp i samsvar med langsiktige strategier og handlingsregler i økonomiplanen. BEHANDLING Følgende prosess for utarbeidelse av Budsjett 29 og Økonomiplan er lagt til grunn: Dato: Forum Agenda Ledermøte Budsjettprossessen, utarbeidelse av grunnlagstall lønn, innspill KS/FMiNT Statsbudsjettet 29 legges fram av regjeringen KSkonferanse Steinkjer samme dag Ledermøte Oversikt over realistiske hovedinntektsrammer Ledermøte Rådmannens første skisse, rammene Rådmannen Frist for budsjettforslag fra enhetene til rådmannen Formannskap Orientering om økonomiske rammer, Innspill til aktuelle grep og politiske føringer. 7. el Ledermøte Rådmannens forslag til budsjett 29 legges fram til drøfting i ledergruppa Rådmannen Rådmannens endelige forslag sendes ut til Formannskapet Formannskap Rådmannens budsjettforslag 29 behandles legges ut til høring Kommunestyret Kommunestyret behandler budsjett 29 Frosta Arne Ketil Auran Rådmann 2 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

3 INNHOLD 1 PRIORITERINGER OG HOVEDTALL Kommunens økonomiske status gjennom Basis for budsjettforslaget for 29 hovedinnhold og prioriteringer De prioriteringer som er gjort KOMMUNENS INNTEKTER Inntektsgrunnlaget Inntekter på resultatansvarsområdene Inntekter fra staten og skatteinntektene Usikkerhetsmomenter knyttet til inntektsberegningen KOMMUNENS UTGIFTER Fordeling mellom de ulike resultatområdene Grep i budsjett 29 risikovurderinger og alternative prioriteringer Investeringsutgiftene Investeringer i Konklusjon ØKONOMIPLAN Hovedoversikter kommunens økonomi Konsekvensanalyse av økonomiplan PREMISSER FOR HOVEDANSVARENE HOVEDOVERSIKTER OG BUDSJETTSKJEMA DETALJERT TALLBUDSJETT LÅNEOVERSIKT OVERSIKT OVER NYE BETALINGSSATSER OG GEBYRER VEDLEGG 1 OVERSIKT DRIFTSTILTAK VEDLEGG 2 OVERSIKT INVESTERINGSTILTAK Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

4 1 PRIORITERINGER OG HOVEDTALL 1.1 Kommunens økonomiske status gjennom 28 Nedenfor gis ei kort oppsummering av kommunens økonomiske status. Det vises forøvrig til Årsrapport 27. Kommunen hadde Kr i regnskapsmessig overskudd i 27, men avsatte Kr ,84 til disposisjonsfond. I. Ved utgangen av 28 vil vi ha ei langsiktig gjeld på ca. kr Den er betydelig over landsgjennomsnittet og tilsvarer 85 % av driftsinntektene. Ved utgangen av økonomiplanperioden bør gjeldsnivå være ned på 8 % av driftsinntektene, som er tilrådelig for en vekstkommune som Frosta. II. I 28 har vi hatt god likviditet som følge av betydelig disposisjonsfond (kr 1,3 mill) og ubrukte lånemidler. Opprinnelig Budsjett 28 ble vedtatt med forutsetning om bruk av Kr i disposisjonsfond for å opprettholde driftsnivået fra 27, med videreføring av styrkinger bl.a. på skole gjort som budsjettendring i løpet av 27. Dette ble en endring ift tidligere år hvor vi har operert med en buffer, en budsjettert avsetning til fond. Kommunen har etter budsjettreguleringer gjennom 28 måtte bruke ytterligere Kr av disposisjonsfondet, samlet kr Årsaken til dette er Styrkingsbehov på enkelte enheter i tillegg til et svært kostbart lønnsoppgjør med totalkostnad på 3,8 mill i 28 og årsvirkning på 5,8 mill i 29. III.I økonomiplanen og budsjett legges det opp til videreføring av MVA satt inn i drifta fra investeringstiltak. Dette for å kunne jevne ut virkningene av investeringene i driftsbudsjettet, og fase inn omstillingsbehov gradvis. Investeringene vil svinge fra år til år, og fondet er egentlig ment for å jevne ut slike svingninger og ikke likviditetsmessige behov for å opprettholde drift. KRD innfører en forskriftsendring som medfører at MVAkompensasjon fra investeringer skal føres i driftsregnskapet ut budsjett og regnskapsåret 213, med en overgangsordning hvor minimum 2% føres i investeringsregnskapet i 21, min 4 % i 211, min 6 % i 212 og min 8 % i 213, og 1% i 214. Rådmannen har forholdt seg til dette i budsjettforslaget. IV.Oversikt over aktuelle investeringstiltak og budsjettversjoner er lagt ut på Arena, og er tatt inn i budsjettforslaget og dokumentet i den grad det er funnet hensiktsmessig. Rådmannen har i kap 4.3 simulert konsekvenser av skoleutbygging. 1.2 Basis for budsjettforslaget for 29 hovedinnhold og prioriteringer Kommunens handlingsrom for 29 er begrenset som følge av bl.a. store kostnader ift lønnsoppgjøret 3,8 mill i 28, som framskrives med en årsvirkning på over 5,8 mill i 28. Inntektsveksten i 29 9,355 i frie inntekter er for lav til å videreføre driftsnivået 4 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

5 ihht. det siste justerte budsjett 28 Det legges opp til bruk av disposisjonsfond for å opprettholde driften på 28 nivå. Vi har med oss en ubalanse i økonomiplanperioden som skriver seg fra videreføring av 28nivå inn i 29. Investeringstiltak og MVAbruk i drifta i 29. I 29 og 21 legges det opp til bruk av MVA fra investeringsbudsjettet disse årene, resten settes av på fond for å tas inn i 21212, for å redusere omstillingsbehovet. Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap Endring Endring (end)_9 8_9 1 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester Inventar/maskiner/vedlikehold Kjøp av tjenester Overføringsutgifter Finansutgift/finanstranser Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter/finanstranser T O T A L T Tabell 1) Budsjettforslag på hovedarter. I første kolonnen for avvik fremkommer differansen mellom Budsjett 29 og Justert budsjett (Buds(end)) 28. I den andre avvikskolonnen differansen mellom Budsjettforslag 29 og opprinnelig budsjett 28. Forskjellen mellom denne oversikten og inntektstallene i Budsjettskjema 1A er at her fremkommer også alle kommunens egne inntekter som brutto kommer inn på enhetene. 1 % Hovedutgiftsarter, relativ fordeling 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Finansutgift/finanstranser 14 Overføringsutgifter 13 Kjøp av tjenester 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 11 Kjøp varer/tjenester 1 Lønn og sosiale utgifter Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap Fig.1) Utgiftsfordeling budsjett 29 og 28 fordelt på hovedutgiftsarter Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

6 Hovedinntektsarter,relativ fordeling 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap 19 Finansinntekter/finanstra nser 18 Overføringsinntekter 17 Refusjoner 16 Salgsinntekter Fig 2) Hovedinntektsarter forholdsvis fordeling Budsjett 2829 Rådmannen har lagt følgende rammeforutsetninger til grunn: Rammetilskudd og skatteinntekter er beregnet ut fra KS s prognosemodell. Det er foretatt en erfaringsbasert justering av forholdet mellom skatteinntekter og inntektsutjevning. Skatteanslaget i 28 i regulert budsjett ligger 5 % over regnskap 27. Budsjettert skatteinngang 29 er et resultat av 6 % økning av budsjettert skatteinngang 28 (reg. budsjett). Nasjonalt anslag på vekst fra 28 til 29 er 7,9 %. På inntektsida er prisene på kommunale avgifter og tjenester økt der det er mulig, Jfr. Kap. 9. Økning framkommer som merinntekter på de ulike ansvarsområdene, selv om budsjettene selvsagt er aktivitetsavhengig det enkelte år. 1.3 De prioriteringer som er gjort Hovedføringene på endringene fra 28 til 29 er lagt i kommunestyrets budsjettreguleringer i løpet av året. Driften i 28 er videreført i 29. Ved inngangen til 29 hadde vi med oss en styrking av oppvekst og kulturområdet, skoleskyss, vikarer. Gjennom 28 er det gjort følgende budsjettreguleringer: Netto rammer Budsjett KO Nto rammer Rammer pr KO Nto rammer 28 B.endr 1_8 e. B.endr 1_ endring 2_8 e. B.endr 2_8 H.ansvar Ansvar Ansvarstekst B 1 Rådmann Stab (inkl.f.utg./pol.tj.) Enhet skole Kulturskole og div. kulturformål Bibliotek Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Kirkeformål Enhet for barnehage Enhet for helse sosial og barnevern Skatter på formue og inntekt Rammetilskudd Inntektsutjevning Inv. komp. grunnskole Inv. komp. boliger/sykehjem Momskompensasjon Ressurskrevende brukere Infrastruktur bredbånd NTE Avsetning/bruk av disposisjonsfond Premieavvik pensjon Reserverte bevilgninger lønn og sosiale utgifter Reserverte bevilgninger formannskapet Reserverte bevilgninger kurs og opplæring Renter lån Andre renter/aksjeutbytte Avdrag ekst.utlån TOTALT 6 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

7 Vi viderefører den sterke satsingen på næringsutvikling gjennom satsing på Frosta Utvikling AS Revidert strategidel for Frosta kommune, som kommer som resultat av Frosta 22, vil legge føringer for rullering av Ledergruppens handlingsplan, som vil konkretisere tiltak gjennom følgende tre strategier: Utvikling av tjenestene for innbyggerne Utvikling av Frosta Utvikle gode arbeidsplasser 2 KOMMUNENS INNTEKTER 2.1 Inntektsgrunnlaget Inntektsgrunnlaget i kommunene inneholder tre hovedposter; 1. Inntekter på resultatansvarsområdene 2. Rammetilskudd og overføringer fra staten 3. Skatteinntekter 2.2 Inntekter på resultatansvarsområdene Inntekter på resultatansvarene er bl.a. kommunale avgifter, husleieinntekter, egenandeler, internkjøp, saksbehandlingsgebyrer, sykelønnsrefusjoner og salgsinntekter. Disse framkommer som inntekter innenfor hvert av resultatområdene. I de netto rammene som kommunestyret fordeler til enhetene ligger differansen mellom brutto utgifter, egne inntekter og øremerkede statstilskudd I oppsettet nedenfor er det foretatt en sammenligning over inntektsutviklinga fra 27 til budsjett 29 på driftsområdene. Det er veldig interessant å se på brutto driftsinntekter som gir et bedre inntrykk av størrelsen av drifta, bl.a. for barnehageområdet, teknisk og landbruk. Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap Endring Endring (end)_9 8_9 1 Rådmann Stab (inkl. f.utg./pol.tj.) Enhet skole Kulturskole og div. kulturformål Bibliotek Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Kirkeformål 6 Enhet for barnehage Enhet for helse sosial og barnevern Skatter og rammetilskudd Inv.kompensasjon skole/sykehjem Momskompensasjon Ressurskrevende brukere Infrastruktur bredbånd NTE Avsetninger Generelle statstilskudd Andre renter Renter utlån Interne finansieringstransaksjoner Avdrag lån 1 T O T A L T Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

8 Tabell 2) Oversikt over inntekstutviklingen I første kolonnen for avvik fremkommer differansen mellom Budsjett 29 og Justert budsjett (Buds(end)) 28. I den andre avvikskolonnen differansen mellom Budsjettforslag 29 og opprinnelig budsjett Inntekter fra staten og skatteinntektene FROSTA (år 29prisnivå i perioden 29212) PROGNOSE 1 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger/INGAR (fra 29) Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff) NordNorgetilskudd/nytt distriktspolitisk tilskudd Tilskudd Namdalskommunene/Hovedstadstilskudd Oslo Småkommunetilskudd Distriktstilskudd SørNorge Inndelingstilskudd (før 24 også storby) Veksttilskudd Ekstra skjønn 24 og 25 Illustrasjon av å fjerne oppdatert folketall 29 tap eller gevinst Ordinært skjønn herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Justering overgangsord med mer momskomp 5 94 Engangskompensasjon etteroppgjør for 24 momskomp 172 Kompensasjon manglende bagatellmessig støtte Flere timer småskolen 4)/ekstraord skjønn 7 og Strømskjønn 23 feil uttrekk lærerpensj 24 Komp skattesvikt/lønn 24 / rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag) Netto inntektsutjevning rammetilskudd Rammetilskudd endring i % 6,5 1,1 5,2 5,5 12,8 1,1,3 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter endring i % 1,7 8, 4, 3,6 6, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) skatt og rammetilskudd (avrundet) Tabell 3) Frie inntekter (Skatt, inntektsutjevning, rammetilskudd)i Budsjett 29, sammenlignet med tidligere år. Tallene er hentet fra Ks s prognosrmodell Inntektene øker, men det gjør også utgiftene. For 29 har vi en realvekst i inntektenen på 2,9 % etter korrigering for deflator på 4,5 %. Men utgiftene vokser mer enn deflator, konsekvensjustert budsjett viser omstillingsbehov. Det betyr strammere rammer. 2.4 Usikkerhetsmomenter knyttet til inntektsberegningen I hovedsak er det følgende usikkerhetsmoment. Det første dreier seg om skatteanslaget og hvordan skatteinngangen i landet for øvrig er. Vi har økt skatteinntektene 6 % opp ift. estimat for regnskap 28, i budsjettet for 29. Dette er lavere enn ihht. prognosene (+ 7,9 %) brukt i statsbudsjettet for 29. Inntektsutjevning og rammetilskudd er beregnet i inntektsmodellen. Hvor stor del av inntekstutjevninga vi får vil avhenge av den totale skatteinngangen i Norge, og om statens forutsetninger slår til. I tillegg er det grunn til å tro at rammetilskuddet blir noe redusert når nye folketall pr oppdateres inn i rammetilskuddet for 29. Dette har sammenheng med at rammetilskuddet for 29 må fordeles etter et større antall innbyggere i Norge enn i den foreløpige beregningen av rammetilskudd lagt til grunn i statsbudsjett og siste KSprognose. Dette blir det mer sikkerhet omkring når RNB 29 legges fram, med oppdaterte befolkningstall pr Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

9 Pr 3 kvartal 28, har Frosta en positiv befolkningsvekst så langt i 28 med 19 personer, fra 2466 til Dette forventes å slå positivt ut, men kan ikke med sikkerhet estimeres før man også tar hensyn til befolkningsveksten i landet ellers. 3 KOMMUNENS UTGIFTER Utgiftssida er todelt; en driftsutgiftsdel og en investeringsdel. Driftsutgiftsdelen er de kostnader som er forbundet med den daglige drift, eller kostnader knyttet til det samla tjenestetilbudet som gis, og kommunens kostnader knyttet til dekning av renter og avdrag på lån. Det meste av investeringene er finansiert med låneopptak. Vi har de siste årene hatt fokus på 2 hovedutfordringer: 1. Å bremse veksten i andelen som lønnskostnader utgjør i forhold til innkjøp og andre driftskostnader i total nettoramme. 2. Gjøre bevisste politiske valg basert på nivå på tjenesteyting og ønsket prioritering innen de ulike tjenesteområdene. 3.1 Fordeling mellom de ulike resultatområdene. Gjennom 28 er det foretatt en dreiing av rammen i budsjettreguleringer jfr pkt 1.3. I budsjettet for 29 er det ikke økonomisk grunnlag i de frie inntektene alene til å fullfinansiere merkostnaden av dagens drift(endra budsjett 28) i 29, men dette sikres ved bruk av disposisjonsfond/mvarefusjon fra investeringer. En vil da kunne avvente til overgangen 29_21 før det evt. blir nødvendig med omstilling og reduksjoner på enhetene igjen. Generelt har vi sagt at risikovurderingene i budsjettet skal legges på buffer/budsjettert avsetning. Bufferen nå i 29 innebærer et forbruk av MVArefusjon fra investeringene. EN avsetning fases inn i 211 og 212, med en 1 mill. Kr pr år. Det betyr at vi kan planlegge å hente midler dersom det blir svikt i forutsetningene for enhetene, eller at det blir endringer i drifta på de ulike enhetene. Det er et problem dersom bruk av buffer til ekstraordinære formål fører til at en enhet får varig økning i sin andel av budsjettet. Bruk av buffer bør derfor alltid sees på som en engangstilførsel av midler. De overordna grep ift. prioritering mellom ulike enheter skal i prinsippet skje i budsjett og økonomiplanprosessen. De politiske føringer gjennom 28 er en videreføring av styrkinger gjort i løpet av er i stor grad en videreføring av 28 nivå, for så å ta nødvendig omstilling/effektivisering i perioden Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

10 Rammefordeling 29 Opprinnelig budsjett 28 1 kr Fordeling s nøkkel Regulert budsjett e. lønnsoppgjør B reg 1 kr Fordeling s nøkkel Konsekvensj ustert budsjett i 1 kr 2_8 Alternativ 3 Fordeling s nøkkel Rådmannens Fordelings budsjettforsla nøkkel g 29 1 Rådmann ,6 % ,16 % ,39 % ,38 % 1112 Adm ,31 % ,62 % ,5 % ,97 % 2 Skole ,26 % ,97 % ,92 % ,75 % 22 Kulturskole ,86 % ,86 % ,8 % 25 2,17 % 23 Bibliotek 799,95 % 823,92 % 978 1,4 % 978 1,4 % 3 Pleie/omsorg ,16 % ,6 % ,43 % ,18 % 4 Teknikk/landbr ,2 % ,17 % ,18 % ,53 % 5 Kirke ,67 % ,58 % ,56 % 146 1,55 % 6 Barnehage 834,99 % ,44 % 1 1,7 % 1 1,6 % 7 Helse/sosial ,2 % ,23 % ,28 % ,38 % enhetene , % , % , % , % Rammene pr enhet er inklusiv bruk og avsetning til fond. Reserverte bevilgninger kommer i tillegg. Beløp til lønnsoppgjør 29, kompetanseheving, FO s konto m.v. Vi bør fortsatt vurdere å innarbeide og ta i bruk flere elementer ift. hva vi skal avsette reserverte bevilgninger til i året. Jfr. Økonomiplan 71, med bl.a. årlig reservert pott til bygningsvedlikehold. Rådmannen finner imidlertid ikke rom for slike reserverte bevilgninger i budsjettforslaget for 29, men dette må på linje med andre behov for engangstiltak i året, vurderes ift. bruken av disposisjonsfond Netto rammer pr enhet Budsjett 25 Budsjett 26 Budsjett 27 Budsjett 28 Buds(end) 28 Budsjett Figur 3) Utvikling av størrelsen på nettorammen i kroner, og fordeling av nettorammer mellom enhetene 1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

11 29 Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap Endring Endring (end)_9 8_9 1 Rådmann Stab (inkl. f.utg./pol.tj.) Enhet skole Kulturskole og div. kulturformål Bibliotek Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Kirkeformål Enhet for barnehage Enhet for helse sosial og barnevern Skatter og rammetilskudd Inv.kompensasjon skole/sykehjem Momskompensasjon Ressurskrevende brukere Infrastruktur bredbånd NTE Avsetninger Premieavvik pensjon/sikringsordningen Reserverte bevilgninger Generelle statstilskudd 21 9 Renter lån. Finansieringstransaksjoner Andre renter Renter utlån Avdrag lån T O T A L T Tabell 4 Netto rammer pr hovedansvar27_ Grep i budsjett 29 risikovurderinger og alternative prioriteringer Konkrete prioriteringer Rådmannen har forsøkt å videreføre driften i justert budsjett 28, slik som det er lagt føringer for i gjeldende økonomiplan og kommunestyrets budsjettendringer i 28 jfr. Pkt 1.3 over. Dette fremgår av konsekvensjustert budsjett. I tillegg forslår rådmannen følgende driftstiltak for Over/underskudd KÅB/KØP Over/underskudd ÅB/ØP Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Forslag Rdm Usorterte tiltak Alternativ 3 Balansering av ØP Avsetning/bruk av disposisjonsfond (85) Økt bemanning og inntekt kulturskole Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

12 Frosta kulturskole (22) Leie av lokaler til Turistinformasjon Annen nær.virk./markedsf. (423) Økt ressursbruk lokal forvaltning/oppfølging verneområde Tautra Rydding verneomr. Tautra (433) Kompetanseheving brannvesen Brannvern (452) 682 Statstilskudd Villa Villekulla familiebarnehage Villa Villekulla familiebarnehage (682) 72 Innkjøp av utstyr til legestasjonen 18 Legetjeneste (72) 18 For nærmere detaljer om driftstiltakene i rådmannens forslag og andre utredete vises det til vedlegg i kapittel 1 Det er et mål å skjerme tjenesteproduksjon mot tilfeldige svingninger i inntekter og utgifter. Gjennom året er også tjenestenivået vurdert i forhold til KOSTRAtall og brukerundersøkelser. Vi har dokumentert bra standard på skole, barnehage pleie og omsorgstjenestene. Videre har vi høg standart på legetjenester og fysioterapi. Denne standarden er videreført. Profilen vi har lagt er utvikling av en lærende organisasjon der teamarbeid skal vektlegges. Det er også videreført midler til kompetanseutvikling på samme nivå som 28 for videre oppfølging av kompetansehevingsbehov kartlagt i regi av prosjektet lærende organisasjon m.v. Kompetansehevingstiltak ift. brannstyrken er som eneste tiltak foreslått tatt inn med finansiering med Kr 15. i bruk av disposisjonsfond. Et annet satsningsområde er interkommunalt samarbeid i Værnesregionen, hvor det er budsjettert samme beløp som i 28. Dette med bakgrunn i at det nå foreligger et helhetlig utkast til budsjett for regionsamarbeidet. Dette dekker sekretariatet. Ut over dette vil det komme utgifter til deltakelse innenfor de tjenesteområdene vi deltar i. I år er det tatt med Kr 35. i kostnad på felles innkjøpssamarbeid. Innenfor IKTsamarbeidet er kostnadene for Frosta s vedkommende tatt inn i budsjettforslaget på området Stab, og det vises til premissene for dette ansvaret. Ut fra utfordringene framover i økonomiplanperioden, er det ikke foreslått eller funnet rom for noen stillingsutvidelser. Dette må en se samlet på framover opp mot effektiviserings og omorganiseringsbehov. Økonomisk risikovurdering Rådmannen mener at bruken av disposisjonsfond er nødvendig for å stabilisere driften og unngå store svingninger i lønnsmassen knyttet til faste stillinger. Gjennom perioden 12 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

13 tas de nødvendige grep for stillingsreduksjoner gjennom naturlig avgang/vakanser for å tilpasse driften i forhold til de investeringer som vedtas og resultatet av de endringer som foreslås i budsjett og økonomiplan. Med denne prioriteringen mener rådmannen det gis mer tid til å vurdere omfanget og nødvendig innfasing av det som blir nødvendige reduksjoner i rammen i løpet av 2112 økonomiplanperioden. Rådmannen kjenner nå på at vi har et visst overforbruk ift tilgjengelige rammer, som må hentes inn i de 3 siste årene i økonomiplanperioden. Økt varig driftsnivå bør komme i takt med reell inntektsvekst og/eller utgiftsreduksjon og omprioritering. Med budsjettforslaget for 29 gis det nå handlingsrom for å følge opp dette dimensjoneringsbehovet i 2921 for innfasing i 211 og Investeringsutgiftene Utvikling i rentenivå medfører økte utgifter ift. anslagene i økonomiplanen, samtidig kommer avdrag på til nå avdragsfrie lån, sterkere inn i økonomiplanperioden. Rådmannen har gjennomført en fordeling mellom flytende og fast rente på lånemassen. Total lånemasse er vil vær 131 mill kr ved utgangen av 29. Totale finansutgifter i driftsbudsjettet er øker i økonomiplanperioden fra ca 12,2 mill. i 29 til ca. 15,5 million etter gjennomførte nye investeringer 29 og 21, og planlagt investeringsramme pr. år fram tom 211. Renteutgifter for 29 er budsjettert slik at kommunen har laget sin egen sikring mot økning i rentenivået. I utgangspunktet 1, % rentepåslag over dagens løpende rentenivå. 1 % rente på låneporteføljen før nye låneopptak i 29, utgjør Kr 6.. På det nye låneopptaket til framtidsretta skole alt 3 ut gjør 1 % renteendring på lån med 4 års løpetid/avskrivningstid følgende pr år i endra rente rentedifferanse 1 % Ved en endring i rentenivå på 1 % reduseres utgiftene eller øker utgiftene med disse beløpene. Dersom det ikke blir renteøkning i denne grad, er midlene til fri disposisjon for kommunen. Inntil videre vil de da bli en buffer i budsjettet. Rådmannen sørger for å ha rentebinding på lån ihht kommunens finansreglement om min 2 % av låneporteføljen på fast rente. 3.4 Investeringer i Det er lagt opp til et investeringsnivå i 29 som er mer offensivt enn i forrige økonomiplan. Gjeldsandelen vil øke betraktelig over anbefalt nivå på maks 8 % av driftsinntektene, nærmere 1 % som følge av investering i framtidsretta skole og storstue. Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

14 Totale investeringer i perioden og finansiering: Rådmannen har analysert ulike investeringsnivå og alternativer som fremgår under i egen presentasjon og under økonomiplandelen og i Webverktøyet ARENA som har vært tilgjengelig for Formannskapets medlemmer og gruppeledere. I tillegg vises til forprosjekt framtidsretta skole rapport pr , samt notater fra srkitekt av og knyttet til alternativ 3 og 4. Nedenfor. Sentralt i analysen står følgende alternativer for utbygging av Framtidsretta skole : 1. Skole og storstue med salg av NTEbygget (Veiseth). Samla kostnad Kr Skole og storstue uten salg av NTEbygget (Veiseth) Samla kostnad Kr Omprogrammering av planer innenfor en kostnadsramme for skole og storstue på Kr , med salg av NTEbygget 4. Oppdeling av utbygging, med prioritering av bare ungdomsskole og brunfløy. Samla kostnad Inkl. MVA. med salg av NTEbygget (Veiseth). I tillegg tilbygg for kulturbygg og kantineareal. Oppsummering omstillingsbehov i Budsjett ift isolerte tiltakskonsekvenser Budsjettversjon Konsekvensjustert budsjett Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Det er her viktig å merke seg forskjellen mellom budsjettforslagene hvor differansen mellom ulike alternativ i stor grad er visket bort med bruk av MVA fra investeringene til å dekke merutgifter i drifta i hele økonomiplanperioden. I tabellen under kommer de isolerte driftsmessige konsekvenser av ulike investerings tiltak skole og storstue (14) fram. Her ser vi at i årene(211_212) uten MVArefusjon i inv. tiltakene er den reelle forskjellen synlig. Forskjellen mellom inv. Tiltak 1 og 4 er i overkant av 1,8 mill kr. Pr år De ulike driftsbudsjettene for alternativ 1 og 4 viser bare en merkostnad på 373. i 211 og kr 843. i 212 på grunn av MVA utjevning. MVA tilført disposisjonsfond er oppbruk i 212 Dette innebærer en reell differanse mellom alternativene som i tabellen nedenfor fra 213 (utenfor økonomiplanperioden). Selv om det betales vesentlig med avdrag i 211 og 212 hhv. 8,1 og 7,8 i alt 1. (7,9 og 7,6 i alt 3 ) er det sterkt tilrådelig med reduksjon av gjeldsbyrden før nye investeringer kan påstartes. Alternativene pr år ny fin plan med tippemidler Alternativ M/Tippemidler SUM 1 SUM NETTO TILTAK SUM NETTO TILTAK SUM NETTO TILTAK SUM NETTO TILTAK Merkostnad alternativ 3 ift alt Merkostnad alternativ 1 ift alt Merkostnad alternativ 1 ift alt Alternativ 3 ihht. utredninger i ARENA Arkitektens notat av og ligger til grunn for rådmannens forslag., med bl.a. finansiering med Kr 1.7. i tippemidler, rentekompensasjon tilsvarende rentekostnad på et lån på 7,6 mill m.v. og 3,3 mill for tidligere investeringer knyttet til 6åringene inn i grunnskolen. Salg av NTEbygget og bruk av disposisjonsfond Kr 5,8 mill ihht. tidligere økonomiplan. I tillegg til nye låneopptak. 14 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer