BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN For FROSTA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag

2 FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan Rådmannen har tatt utgangspunkt i den sist vedtatte økonomiplan; for perioden og de føringer som har kommet fra politisk nivå i kraft av gjennomførte budsjettendringer i løpet av 28 Årsbudsjettet er både en bevilgning av midler til enhetene og en samla arbeidsplan for kommunens politiske og administrative ledelse. Gjennom politiske vedtak legges føringer for rådmannens prioriteringer og satsinger. Slik sett kan årsbudsjettet betraktes som et delegeringsvedtak; at bevilgede midler skal brukes slik kommunestyret har bestemt. Også dette året vil budsjettet bli fulgt opp med en konkretisering gjennom forslag til handlingsplan som legges fram for kommunestyret. Årsbudsjettet er satt opp i samsvar med langsiktige strategier og handlingsregler i økonomiplanen. BEHANDLING Følgende prosess for utarbeidelse av Budsjett 29 og Økonomiplan er lagt til grunn: Dato: Forum Agenda Ledermøte Budsjettprossessen, utarbeidelse av grunnlagstall lønn, innspill KS/FMiNT Statsbudsjettet 29 legges fram av regjeringen KSkonferanse Steinkjer samme dag Ledermøte Oversikt over realistiske hovedinntektsrammer Ledermøte Rådmannens første skisse, rammene Rådmannen Frist for budsjettforslag fra enhetene til rådmannen Formannskap Orientering om økonomiske rammer, Innspill til aktuelle grep og politiske føringer. 7. el Ledermøte Rådmannens forslag til budsjett 29 legges fram til drøfting i ledergruppa Rådmannen Rådmannens endelige forslag sendes ut til Formannskapet Formannskap Rådmannens budsjettforslag 29 behandles legges ut til høring Kommunestyret Kommunestyret behandler budsjett 29 Frosta Arne Ketil Auran Rådmann 2 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

3 INNHOLD 1 PRIORITERINGER OG HOVEDTALL Kommunens økonomiske status gjennom Basis for budsjettforslaget for 29 hovedinnhold og prioriteringer De prioriteringer som er gjort KOMMUNENS INNTEKTER Inntektsgrunnlaget Inntekter på resultatansvarsområdene Inntekter fra staten og skatteinntektene Usikkerhetsmomenter knyttet til inntektsberegningen KOMMUNENS UTGIFTER Fordeling mellom de ulike resultatområdene Grep i budsjett 29 risikovurderinger og alternative prioriteringer Investeringsutgiftene Investeringer i Konklusjon ØKONOMIPLAN Hovedoversikter kommunens økonomi Konsekvensanalyse av økonomiplan PREMISSER FOR HOVEDANSVARENE HOVEDOVERSIKTER OG BUDSJETTSKJEMA DETALJERT TALLBUDSJETT LÅNEOVERSIKT OVERSIKT OVER NYE BETALINGSSATSER OG GEBYRER VEDLEGG 1 OVERSIKT DRIFTSTILTAK VEDLEGG 2 OVERSIKT INVESTERINGSTILTAK Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

4 1 PRIORITERINGER OG HOVEDTALL 1.1 Kommunens økonomiske status gjennom 28 Nedenfor gis ei kort oppsummering av kommunens økonomiske status. Det vises forøvrig til Årsrapport 27. Kommunen hadde Kr i regnskapsmessig overskudd i 27, men avsatte Kr ,84 til disposisjonsfond. I. Ved utgangen av 28 vil vi ha ei langsiktig gjeld på ca. kr Den er betydelig over landsgjennomsnittet og tilsvarer 85 % av driftsinntektene. Ved utgangen av økonomiplanperioden bør gjeldsnivå være ned på 8 % av driftsinntektene, som er tilrådelig for en vekstkommune som Frosta. II. I 28 har vi hatt god likviditet som følge av betydelig disposisjonsfond (kr 1,3 mill) og ubrukte lånemidler. Opprinnelig Budsjett 28 ble vedtatt med forutsetning om bruk av Kr i disposisjonsfond for å opprettholde driftsnivået fra 27, med videreføring av styrkinger bl.a. på skole gjort som budsjettendring i løpet av 27. Dette ble en endring ift tidligere år hvor vi har operert med en buffer, en budsjettert avsetning til fond. Kommunen har etter budsjettreguleringer gjennom 28 måtte bruke ytterligere Kr av disposisjonsfondet, samlet kr Årsaken til dette er Styrkingsbehov på enkelte enheter i tillegg til et svært kostbart lønnsoppgjør med totalkostnad på 3,8 mill i 28 og årsvirkning på 5,8 mill i 29. III.I økonomiplanen og budsjett legges det opp til videreføring av MVA satt inn i drifta fra investeringstiltak. Dette for å kunne jevne ut virkningene av investeringene i driftsbudsjettet, og fase inn omstillingsbehov gradvis. Investeringene vil svinge fra år til år, og fondet er egentlig ment for å jevne ut slike svingninger og ikke likviditetsmessige behov for å opprettholde drift. KRD innfører en forskriftsendring som medfører at MVAkompensasjon fra investeringer skal føres i driftsregnskapet ut budsjett og regnskapsåret 213, med en overgangsordning hvor minimum 2% føres i investeringsregnskapet i 21, min 4 % i 211, min 6 % i 212 og min 8 % i 213, og 1% i 214. Rådmannen har forholdt seg til dette i budsjettforslaget. IV.Oversikt over aktuelle investeringstiltak og budsjettversjoner er lagt ut på Arena, og er tatt inn i budsjettforslaget og dokumentet i den grad det er funnet hensiktsmessig. Rådmannen har i kap 4.3 simulert konsekvenser av skoleutbygging. 1.2 Basis for budsjettforslaget for 29 hovedinnhold og prioriteringer Kommunens handlingsrom for 29 er begrenset som følge av bl.a. store kostnader ift lønnsoppgjøret 3,8 mill i 28, som framskrives med en årsvirkning på over 5,8 mill i 28. Inntektsveksten i 29 9,355 i frie inntekter er for lav til å videreføre driftsnivået 4 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

5 ihht. det siste justerte budsjett 28 Det legges opp til bruk av disposisjonsfond for å opprettholde driften på 28 nivå. Vi har med oss en ubalanse i økonomiplanperioden som skriver seg fra videreføring av 28nivå inn i 29. Investeringstiltak og MVAbruk i drifta i 29. I 29 og 21 legges det opp til bruk av MVA fra investeringsbudsjettet disse årene, resten settes av på fond for å tas inn i 21212, for å redusere omstillingsbehovet. Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap Endring Endring (end)_9 8_9 1 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester Inventar/maskiner/vedlikehold Kjøp av tjenester Overføringsutgifter Finansutgift/finanstranser Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter/finanstranser T O T A L T Tabell 1) Budsjettforslag på hovedarter. I første kolonnen for avvik fremkommer differansen mellom Budsjett 29 og Justert budsjett (Buds(end)) 28. I den andre avvikskolonnen differansen mellom Budsjettforslag 29 og opprinnelig budsjett 28. Forskjellen mellom denne oversikten og inntektstallene i Budsjettskjema 1A er at her fremkommer også alle kommunens egne inntekter som brutto kommer inn på enhetene. 1 % Hovedutgiftsarter, relativ fordeling 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Finansutgift/finanstranser 14 Overføringsutgifter 13 Kjøp av tjenester 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 11 Kjøp varer/tjenester 1 Lønn og sosiale utgifter Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap Fig.1) Utgiftsfordeling budsjett 29 og 28 fordelt på hovedutgiftsarter Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

6 Hovedinntektsarter,relativ fordeling 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap 19 Finansinntekter/finanstra nser 18 Overføringsinntekter 17 Refusjoner 16 Salgsinntekter Fig 2) Hovedinntektsarter forholdsvis fordeling Budsjett 2829 Rådmannen har lagt følgende rammeforutsetninger til grunn: Rammetilskudd og skatteinntekter er beregnet ut fra KS s prognosemodell. Det er foretatt en erfaringsbasert justering av forholdet mellom skatteinntekter og inntektsutjevning. Skatteanslaget i 28 i regulert budsjett ligger 5 % over regnskap 27. Budsjettert skatteinngang 29 er et resultat av 6 % økning av budsjettert skatteinngang 28 (reg. budsjett). Nasjonalt anslag på vekst fra 28 til 29 er 7,9 %. På inntektsida er prisene på kommunale avgifter og tjenester økt der det er mulig, Jfr. Kap. 9. Økning framkommer som merinntekter på de ulike ansvarsområdene, selv om budsjettene selvsagt er aktivitetsavhengig det enkelte år. 1.3 De prioriteringer som er gjort Hovedføringene på endringene fra 28 til 29 er lagt i kommunestyrets budsjettreguleringer i løpet av året. Driften i 28 er videreført i 29. Ved inngangen til 29 hadde vi med oss en styrking av oppvekst og kulturområdet, skoleskyss, vikarer. Gjennom 28 er det gjort følgende budsjettreguleringer: Netto rammer Budsjett KO Nto rammer Rammer pr KO Nto rammer 28 B.endr 1_8 e. B.endr 1_ endring 2_8 e. B.endr 2_8 H.ansvar Ansvar Ansvarstekst B 1 Rådmann Stab (inkl.f.utg./pol.tj.) Enhet skole Kulturskole og div. kulturformål Bibliotek Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Kirkeformål Enhet for barnehage Enhet for helse sosial og barnevern Skatter på formue og inntekt Rammetilskudd Inntektsutjevning Inv. komp. grunnskole Inv. komp. boliger/sykehjem Momskompensasjon Ressurskrevende brukere Infrastruktur bredbånd NTE Avsetning/bruk av disposisjonsfond Premieavvik pensjon Reserverte bevilgninger lønn og sosiale utgifter Reserverte bevilgninger formannskapet Reserverte bevilgninger kurs og opplæring Renter lån Andre renter/aksjeutbytte Avdrag ekst.utlån TOTALT 6 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

7 Vi viderefører den sterke satsingen på næringsutvikling gjennom satsing på Frosta Utvikling AS Revidert strategidel for Frosta kommune, som kommer som resultat av Frosta 22, vil legge føringer for rullering av Ledergruppens handlingsplan, som vil konkretisere tiltak gjennom følgende tre strategier: Utvikling av tjenestene for innbyggerne Utvikling av Frosta Utvikle gode arbeidsplasser 2 KOMMUNENS INNTEKTER 2.1 Inntektsgrunnlaget Inntektsgrunnlaget i kommunene inneholder tre hovedposter; 1. Inntekter på resultatansvarsområdene 2. Rammetilskudd og overføringer fra staten 3. Skatteinntekter 2.2 Inntekter på resultatansvarsområdene Inntekter på resultatansvarene er bl.a. kommunale avgifter, husleieinntekter, egenandeler, internkjøp, saksbehandlingsgebyrer, sykelønnsrefusjoner og salgsinntekter. Disse framkommer som inntekter innenfor hvert av resultatområdene. I de netto rammene som kommunestyret fordeler til enhetene ligger differansen mellom brutto utgifter, egne inntekter og øremerkede statstilskudd I oppsettet nedenfor er det foretatt en sammenligning over inntektsutviklinga fra 27 til budsjett 29 på driftsområdene. Det er veldig interessant å se på brutto driftsinntekter som gir et bedre inntrykk av størrelsen av drifta, bl.a. for barnehageområdet, teknisk og landbruk. Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap Endring Endring (end)_9 8_9 1 Rådmann Stab (inkl. f.utg./pol.tj.) Enhet skole Kulturskole og div. kulturformål Bibliotek Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Kirkeformål 6 Enhet for barnehage Enhet for helse sosial og barnevern Skatter og rammetilskudd Inv.kompensasjon skole/sykehjem Momskompensasjon Ressurskrevende brukere Infrastruktur bredbånd NTE Avsetninger Generelle statstilskudd Andre renter Renter utlån Interne finansieringstransaksjoner Avdrag lån 1 T O T A L T Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

8 Tabell 2) Oversikt over inntekstutviklingen I første kolonnen for avvik fremkommer differansen mellom Budsjett 29 og Justert budsjett (Buds(end)) 28. I den andre avvikskolonnen differansen mellom Budsjettforslag 29 og opprinnelig budsjett Inntekter fra staten og skatteinntektene FROSTA (år 29prisnivå i perioden 29212) PROGNOSE 1 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger/INGAR (fra 29) Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff) NordNorgetilskudd/nytt distriktspolitisk tilskudd Tilskudd Namdalskommunene/Hovedstadstilskudd Oslo Småkommunetilskudd Distriktstilskudd SørNorge Inndelingstilskudd (før 24 også storby) Veksttilskudd Ekstra skjønn 24 og 25 Illustrasjon av å fjerne oppdatert folketall 29 tap eller gevinst Ordinært skjønn herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Justering overgangsord med mer momskomp 5 94 Engangskompensasjon etteroppgjør for 24 momskomp 172 Kompensasjon manglende bagatellmessig støtte Flere timer småskolen 4)/ekstraord skjønn 7 og Strømskjønn 23 feil uttrekk lærerpensj 24 Komp skattesvikt/lønn 24 / rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag) Netto inntektsutjevning rammetilskudd Rammetilskudd endring i % 6,5 1,1 5,2 5,5 12,8 1,1,3 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter endring i % 1,7 8, 4, 3,6 6, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) skatt og rammetilskudd (avrundet) Tabell 3) Frie inntekter (Skatt, inntektsutjevning, rammetilskudd)i Budsjett 29, sammenlignet med tidligere år. Tallene er hentet fra Ks s prognosrmodell Inntektene øker, men det gjør også utgiftene. For 29 har vi en realvekst i inntektenen på 2,9 % etter korrigering for deflator på 4,5 %. Men utgiftene vokser mer enn deflator, konsekvensjustert budsjett viser omstillingsbehov. Det betyr strammere rammer. 2.4 Usikkerhetsmomenter knyttet til inntektsberegningen I hovedsak er det følgende usikkerhetsmoment. Det første dreier seg om skatteanslaget og hvordan skatteinngangen i landet for øvrig er. Vi har økt skatteinntektene 6 % opp ift. estimat for regnskap 28, i budsjettet for 29. Dette er lavere enn ihht. prognosene (+ 7,9 %) brukt i statsbudsjettet for 29. Inntektsutjevning og rammetilskudd er beregnet i inntektsmodellen. Hvor stor del av inntekstutjevninga vi får vil avhenge av den totale skatteinngangen i Norge, og om statens forutsetninger slår til. I tillegg er det grunn til å tro at rammetilskuddet blir noe redusert når nye folketall pr oppdateres inn i rammetilskuddet for 29. Dette har sammenheng med at rammetilskuddet for 29 må fordeles etter et større antall innbyggere i Norge enn i den foreløpige beregningen av rammetilskudd lagt til grunn i statsbudsjett og siste KSprognose. Dette blir det mer sikkerhet omkring når RNB 29 legges fram, med oppdaterte befolkningstall pr Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

9 Pr 3 kvartal 28, har Frosta en positiv befolkningsvekst så langt i 28 med 19 personer, fra 2466 til Dette forventes å slå positivt ut, men kan ikke med sikkerhet estimeres før man også tar hensyn til befolkningsveksten i landet ellers. 3 KOMMUNENS UTGIFTER Utgiftssida er todelt; en driftsutgiftsdel og en investeringsdel. Driftsutgiftsdelen er de kostnader som er forbundet med den daglige drift, eller kostnader knyttet til det samla tjenestetilbudet som gis, og kommunens kostnader knyttet til dekning av renter og avdrag på lån. Det meste av investeringene er finansiert med låneopptak. Vi har de siste årene hatt fokus på 2 hovedutfordringer: 1. Å bremse veksten i andelen som lønnskostnader utgjør i forhold til innkjøp og andre driftskostnader i total nettoramme. 2. Gjøre bevisste politiske valg basert på nivå på tjenesteyting og ønsket prioritering innen de ulike tjenesteområdene. 3.1 Fordeling mellom de ulike resultatområdene. Gjennom 28 er det foretatt en dreiing av rammen i budsjettreguleringer jfr pkt 1.3. I budsjettet for 29 er det ikke økonomisk grunnlag i de frie inntektene alene til å fullfinansiere merkostnaden av dagens drift(endra budsjett 28) i 29, men dette sikres ved bruk av disposisjonsfond/mvarefusjon fra investeringer. En vil da kunne avvente til overgangen 29_21 før det evt. blir nødvendig med omstilling og reduksjoner på enhetene igjen. Generelt har vi sagt at risikovurderingene i budsjettet skal legges på buffer/budsjettert avsetning. Bufferen nå i 29 innebærer et forbruk av MVArefusjon fra investeringene. EN avsetning fases inn i 211 og 212, med en 1 mill. Kr pr år. Det betyr at vi kan planlegge å hente midler dersom det blir svikt i forutsetningene for enhetene, eller at det blir endringer i drifta på de ulike enhetene. Det er et problem dersom bruk av buffer til ekstraordinære formål fører til at en enhet får varig økning i sin andel av budsjettet. Bruk av buffer bør derfor alltid sees på som en engangstilførsel av midler. De overordna grep ift. prioritering mellom ulike enheter skal i prinsippet skje i budsjett og økonomiplanprosessen. De politiske føringer gjennom 28 er en videreføring av styrkinger gjort i løpet av er i stor grad en videreføring av 28 nivå, for så å ta nødvendig omstilling/effektivisering i perioden Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

10 Rammefordeling 29 Opprinnelig budsjett 28 1 kr Fordeling s nøkkel Regulert budsjett e. lønnsoppgjør B reg 1 kr Fordeling s nøkkel Konsekvensj ustert budsjett i 1 kr 2_8 Alternativ 3 Fordeling s nøkkel Rådmannens Fordelings budsjettforsla nøkkel g 29 1 Rådmann ,6 % ,16 % ,39 % ,38 % 1112 Adm ,31 % ,62 % ,5 % ,97 % 2 Skole ,26 % ,97 % ,92 % ,75 % 22 Kulturskole ,86 % ,86 % ,8 % 25 2,17 % 23 Bibliotek 799,95 % 823,92 % 978 1,4 % 978 1,4 % 3 Pleie/omsorg ,16 % ,6 % ,43 % ,18 % 4 Teknikk/landbr ,2 % ,17 % ,18 % ,53 % 5 Kirke ,67 % ,58 % ,56 % 146 1,55 % 6 Barnehage 834,99 % ,44 % 1 1,7 % 1 1,6 % 7 Helse/sosial ,2 % ,23 % ,28 % ,38 % enhetene , % , % , % , % Rammene pr enhet er inklusiv bruk og avsetning til fond. Reserverte bevilgninger kommer i tillegg. Beløp til lønnsoppgjør 29, kompetanseheving, FO s konto m.v. Vi bør fortsatt vurdere å innarbeide og ta i bruk flere elementer ift. hva vi skal avsette reserverte bevilgninger til i året. Jfr. Økonomiplan 71, med bl.a. årlig reservert pott til bygningsvedlikehold. Rådmannen finner imidlertid ikke rom for slike reserverte bevilgninger i budsjettforslaget for 29, men dette må på linje med andre behov for engangstiltak i året, vurderes ift. bruken av disposisjonsfond Netto rammer pr enhet Budsjett 25 Budsjett 26 Budsjett 27 Budsjett 28 Buds(end) 28 Budsjett Figur 3) Utvikling av størrelsen på nettorammen i kroner, og fordeling av nettorammer mellom enhetene 1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

11 29 Budsjett Buds(end) Budsjett Regnskap Endring Endring (end)_9 8_9 1 Rådmann Stab (inkl. f.utg./pol.tj.) Enhet skole Kulturskole og div. kulturformål Bibliotek Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Kirkeformål Enhet for barnehage Enhet for helse sosial og barnevern Skatter og rammetilskudd Inv.kompensasjon skole/sykehjem Momskompensasjon Ressurskrevende brukere Infrastruktur bredbånd NTE Avsetninger Premieavvik pensjon/sikringsordningen Reserverte bevilgninger Generelle statstilskudd 21 9 Renter lån. Finansieringstransaksjoner Andre renter Renter utlån Avdrag lån T O T A L T Tabell 4 Netto rammer pr hovedansvar27_ Grep i budsjett 29 risikovurderinger og alternative prioriteringer Konkrete prioriteringer Rådmannen har forsøkt å videreføre driften i justert budsjett 28, slik som det er lagt føringer for i gjeldende økonomiplan og kommunestyrets budsjettendringer i 28 jfr. Pkt 1.3 over. Dette fremgår av konsekvensjustert budsjett. I tillegg forslår rådmannen følgende driftstiltak for Over/underskudd KÅB/KØP Over/underskudd ÅB/ØP Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Forslag Rdm Usorterte tiltak Alternativ 3 Balansering av ØP Avsetning/bruk av disposisjonsfond (85) Økt bemanning og inntekt kulturskole Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

12 Frosta kulturskole (22) Leie av lokaler til Turistinformasjon Annen nær.virk./markedsf. (423) Økt ressursbruk lokal forvaltning/oppfølging verneområde Tautra Rydding verneomr. Tautra (433) Kompetanseheving brannvesen Brannvern (452) 682 Statstilskudd Villa Villekulla familiebarnehage Villa Villekulla familiebarnehage (682) 72 Innkjøp av utstyr til legestasjonen 18 Legetjeneste (72) 18 For nærmere detaljer om driftstiltakene i rådmannens forslag og andre utredete vises det til vedlegg i kapittel 1 Det er et mål å skjerme tjenesteproduksjon mot tilfeldige svingninger i inntekter og utgifter. Gjennom året er også tjenestenivået vurdert i forhold til KOSTRAtall og brukerundersøkelser. Vi har dokumentert bra standard på skole, barnehage pleie og omsorgstjenestene. Videre har vi høg standart på legetjenester og fysioterapi. Denne standarden er videreført. Profilen vi har lagt er utvikling av en lærende organisasjon der teamarbeid skal vektlegges. Det er også videreført midler til kompetanseutvikling på samme nivå som 28 for videre oppfølging av kompetansehevingsbehov kartlagt i regi av prosjektet lærende organisasjon m.v. Kompetansehevingstiltak ift. brannstyrken er som eneste tiltak foreslått tatt inn med finansiering med Kr 15. i bruk av disposisjonsfond. Et annet satsningsområde er interkommunalt samarbeid i Værnesregionen, hvor det er budsjettert samme beløp som i 28. Dette med bakgrunn i at det nå foreligger et helhetlig utkast til budsjett for regionsamarbeidet. Dette dekker sekretariatet. Ut over dette vil det komme utgifter til deltakelse innenfor de tjenesteområdene vi deltar i. I år er det tatt med Kr 35. i kostnad på felles innkjøpssamarbeid. Innenfor IKTsamarbeidet er kostnadene for Frosta s vedkommende tatt inn i budsjettforslaget på området Stab, og det vises til premissene for dette ansvaret. Ut fra utfordringene framover i økonomiplanperioden, er det ikke foreslått eller funnet rom for noen stillingsutvidelser. Dette må en se samlet på framover opp mot effektiviserings og omorganiseringsbehov. Økonomisk risikovurdering Rådmannen mener at bruken av disposisjonsfond er nødvendig for å stabilisere driften og unngå store svingninger i lønnsmassen knyttet til faste stillinger. Gjennom perioden 12 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

13 tas de nødvendige grep for stillingsreduksjoner gjennom naturlig avgang/vakanser for å tilpasse driften i forhold til de investeringer som vedtas og resultatet av de endringer som foreslås i budsjett og økonomiplan. Med denne prioriteringen mener rådmannen det gis mer tid til å vurdere omfanget og nødvendig innfasing av det som blir nødvendige reduksjoner i rammen i løpet av 2112 økonomiplanperioden. Rådmannen kjenner nå på at vi har et visst overforbruk ift tilgjengelige rammer, som må hentes inn i de 3 siste årene i økonomiplanperioden. Økt varig driftsnivå bør komme i takt med reell inntektsvekst og/eller utgiftsreduksjon og omprioritering. Med budsjettforslaget for 29 gis det nå handlingsrom for å følge opp dette dimensjoneringsbehovet i 2921 for innfasing i 211 og Investeringsutgiftene Utvikling i rentenivå medfører økte utgifter ift. anslagene i økonomiplanen, samtidig kommer avdrag på til nå avdragsfrie lån, sterkere inn i økonomiplanperioden. Rådmannen har gjennomført en fordeling mellom flytende og fast rente på lånemassen. Total lånemasse er vil vær 131 mill kr ved utgangen av 29. Totale finansutgifter i driftsbudsjettet er øker i økonomiplanperioden fra ca 12,2 mill. i 29 til ca. 15,5 million etter gjennomførte nye investeringer 29 og 21, og planlagt investeringsramme pr. år fram tom 211. Renteutgifter for 29 er budsjettert slik at kommunen har laget sin egen sikring mot økning i rentenivået. I utgangspunktet 1, % rentepåslag over dagens løpende rentenivå. 1 % rente på låneporteføljen før nye låneopptak i 29, utgjør Kr 6.. På det nye låneopptaket til framtidsretta skole alt 3 ut gjør 1 % renteendring på lån med 4 års løpetid/avskrivningstid følgende pr år i endra rente rentedifferanse 1 % Ved en endring i rentenivå på 1 % reduseres utgiftene eller øker utgiftene med disse beløpene. Dersom det ikke blir renteøkning i denne grad, er midlene til fri disposisjon for kommunen. Inntil videre vil de da bli en buffer i budsjettet. Rådmannen sørger for å ha rentebinding på lån ihht kommunens finansreglement om min 2 % av låneporteføljen på fast rente. 3.4 Investeringer i Det er lagt opp til et investeringsnivå i 29 som er mer offensivt enn i forrige økonomiplan. Gjeldsandelen vil øke betraktelig over anbefalt nivå på maks 8 % av driftsinntektene, nærmere 1 % som følge av investering i framtidsretta skole og storstue. Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

14 Totale investeringer i perioden og finansiering: Rådmannen har analysert ulike investeringsnivå og alternativer som fremgår under i egen presentasjon og under økonomiplandelen og i Webverktøyet ARENA som har vært tilgjengelig for Formannskapets medlemmer og gruppeledere. I tillegg vises til forprosjekt framtidsretta skole rapport pr , samt notater fra srkitekt av og knyttet til alternativ 3 og 4. Nedenfor. Sentralt i analysen står følgende alternativer for utbygging av Framtidsretta skole : 1. Skole og storstue med salg av NTEbygget (Veiseth). Samla kostnad Kr Skole og storstue uten salg av NTEbygget (Veiseth) Samla kostnad Kr Omprogrammering av planer innenfor en kostnadsramme for skole og storstue på Kr , med salg av NTEbygget 4. Oppdeling av utbygging, med prioritering av bare ungdomsskole og brunfløy. Samla kostnad Inkl. MVA. med salg av NTEbygget (Veiseth). I tillegg tilbygg for kulturbygg og kantineareal. Oppsummering omstillingsbehov i Budsjett ift isolerte tiltakskonsekvenser Budsjettversjon Konsekvensjustert budsjett Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Det er her viktig å merke seg forskjellen mellom budsjettforslagene hvor differansen mellom ulike alternativ i stor grad er visket bort med bruk av MVA fra investeringene til å dekke merutgifter i drifta i hele økonomiplanperioden. I tabellen under kommer de isolerte driftsmessige konsekvenser av ulike investerings tiltak skole og storstue (14) fram. Her ser vi at i årene(211_212) uten MVArefusjon i inv. tiltakene er den reelle forskjellen synlig. Forskjellen mellom inv. Tiltak 1 og 4 er i overkant av 1,8 mill kr. Pr år De ulike driftsbudsjettene for alternativ 1 og 4 viser bare en merkostnad på 373. i 211 og kr 843. i 212 på grunn av MVA utjevning. MVA tilført disposisjonsfond er oppbruk i 212 Dette innebærer en reell differanse mellom alternativene som i tabellen nedenfor fra 213 (utenfor økonomiplanperioden). Selv om det betales vesentlig med avdrag i 211 og 212 hhv. 8,1 og 7,8 i alt 1. (7,9 og 7,6 i alt 3 ) er det sterkt tilrådelig med reduksjon av gjeldsbyrden før nye investeringer kan påstartes. Alternativene pr år ny fin plan med tippemidler Alternativ M/Tippemidler SUM 1 SUM NETTO TILTAK SUM NETTO TILTAK SUM NETTO TILTAK SUM NETTO TILTAK Merkostnad alternativ 3 ift alt Merkostnad alternativ 1 ift alt Merkostnad alternativ 1 ift alt Alternativ 3 ihht. utredninger i ARENA Arkitektens notat av og ligger til grunn for rådmannens forslag., med bl.a. finansiering med Kr 1.7. i tippemidler, rentekompensasjon tilsvarende rentekostnad på et lån på 7,6 mill m.v. og 3,3 mill for tidligere investeringer knyttet til 6åringene inn i grunnskolen. Salg av NTEbygget og bruk av disposisjonsfond Kr 5,8 mill ihht. tidligere økonomiplan. I tillegg til nye låneopptak. 14 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

15 29 Økonomiplankonsekvenser og omstillingsbehov framgår oppsummert over, men mer spesifikt i kapittel investeringer fond bruk av driftsmidler lån tilskudd annet renter avdrag Netto finansiering Valgte tiltak Usorterte tiltak Alt 3. Framtidsretta skole storstue 462 redusert utb 1 % Renter og avdrag Andel investeringer IKT Værnesregionen Renter og avdrag 441 Fargeortofotografering Frosta 145 Renter og avdrag 4564 og 4566Trafikksikkerhetstiltak 29 KV 142 og Belysning 72 x Romma Renter og avdrag Omlegging vannledning og fiber dersom Full utbygging 2 skole og Storstue Renter og avdrag 462 Svømmebasseng Teknisk rom og kloringsaanlegg Renter og avdrag Gjerde rundt Borglia barnehage 18 Renter og avdrag For detaljert oversikt over valgte tiltak og investeringstiltak som ikke er prioritert vises det til kapittel 11 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

16 Drifts og investeringstiltak finansiert med disposisjonsfond: Drift: o Kompetanseheving brannmannskap 15. * 4 år = 6. Investering: o Andel av IKT investeringer i Værnesregionen o Fargeortofotografering Frosta 145. o Omlegging av vannledning og fiber ved Frosta skole Kr 2. Samlet Kr Dette er det gjort fradrag for ved bruk av disposisjonsfond ved balansering av økonomiplanen framgår av kapittel Konklusjon Med budsjett 29 mener rådmannen at vi har tatt de økonomiske styringsgrepene som er nødvendige i forhold til å ha kontroll på økonomien. Vi bør imidlertid ned på et driftsnivå som gjør det mulig for oss å ha en plattform som gir en økonomiplan i balanse uten de store kuttene framover. Den store investeringen i Framtidsretta skole utfordrer på dette. Nødvendig omstilling må fases inn i 21 til 212. Frosta er imidlertid i positiv utvikling mtp antall innbyggere, og dersom vi får en inntektsvekst vil vi kunne gjennomføre utbyggingen uten for store svingninger i tjenestene i slutten av økonomiplanperioden. I 211 og 212 er det lagt inn en avsetning til disposisjonsfond/buffer i budsjettet på 1 mill pr år. I 29 ligger bufferen, muligheten til å håndtere svingninger i eksisterende disp. fond, løpende MVAkomp på investeringer. Rådmannen finner det riktig å videreføre tjenestenivået i 28 inn i 29, for så å ta nødvendig omstilling i perioden Det er videre behov for å konsolidere et jevnt nivå på antall årsverk i forhold til de inntekter kommunen kan disponere. Det er også nødvendig å satse på god rekruttering og kompetanseutvikling på arbeidsstokken. I tillegg er det behov for å gjøre en prioritering av vedlikehold på bygningsmasse/eiendom som vi ønsker å beholde. For øvrig vises det til økonomiske vurderinger og handlingsregler i gjeldende økonomiplan (28211). 16 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

17 4 ØKONOMIPLAN Hovedoversikter kommunens økonomi Drift Beskrivelse Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Frosta Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter driftsinntekter (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tejenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter driftsutgifter (C) Brutto driftsresultat (D=BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån eksterne finansinntekter (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån eksterne finansutgifter (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve bruk av avsetninger (J) Overført til investeringsregnskapet 5 Dekning av tidligere års merforbruk Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

18 Budsjettskjema 1 A (til fordeling drift): Beskrivelse Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Frosta Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 5 Til fordeling drift fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk 4 18 Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

19 Beskrivelse Frosta Rådmann Stab Skole Kultur Bibliotek Pleie/omsorg Teknisk/landbruk Kirke Netto rammer pr enhet mv. i økonomiplanperioden: Regnskap Budsjett 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Budsjett inntekt utgifter netto 4 inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

20 Barnehage Helse/sos/barnevern Skatter Investeringskompensasjon Momskompensasjon Ressurskrevende Infrastruktur Avsetninger Premieavvik inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto og rammetilskudd inntekt utgifter netto Skole og Sykehjem inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto brukere inntekt utgifter netto bredbånd NTE inntekt utgifter netto inntekt utgifter netto pensjonsikringsordninger inntekt utgifter netto Rådmannens forslag til årsbudsjett 29 og økonomiplan

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer