Innholdsfortegnelse. KAPITTEL 3: Adjektiv A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. KAPITTEL 3: Adjektiv A"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse KPITTL 1: et spanske språket okstavene1 lfabetet1 Uttale 1. Vokaler 2. iftonger 3. Triftonger 4. Kombinasjoner a, e, o. Viktig forskjell i uttalen av g, c og d. Konsonanter eling av ord 1. annelse av stavelser 2. iftonger og triftonger 3. ndre vokaler 4. ch, ll, rr. okstaven x Trykk og aksenter 1. Trykk på nest siste stavelse 2. Trykk på siste stavelse 3. Trykk på tredje siste stavelse 4. ksent på vokalkombinasjoner. etydningsskillende aksent. Spørreord 7. nstavelsesord Tegnsetting 1. Komma 2. Semikolon 3. Kolon 4. Spørsmål og utrop. Spørsmålstegn. Utropstegn 1. Stavemåten til navnet México 2. Kjente stedsnavn 3. Regionale navn i Spania H et spanske språket10 KPITTL 2: Substantiv Substantivets kjønn 1. Personer og dyr 2. Substantiv som ikke betegner personer 3. ndre substantiv Substantivets flertall 1. Regelmessig flertall 2. Uregelmessig flertall 1. Substantivets kjønn 2. Yrkestitler for kvinner 3. Vanlige ordvariasjoner KPITTL 3: djektiv djektivets kjønn og tall 1. ndelser -o/-a 2. ndelse -e/-ista 3. ndre endelser djektivets samsvar med substantivet 1. lere substantiv av samme kjønn 2. lere substantiv av forskjellig kjønn djektivets plassering 1. tterstilt adjektiv 2. oranstilt adjektiv 3. djektiv og determinativer med fast plassering 4. Plassering og betydning oranstilte korte former av adjektiv 1. uen, mal, primer, tercer, algún, ningún 2. ran radbøyning av adjektiv 2. Uregelmessig bøyning 3. Superlativ med -ísimo/a 1. arger 2. genskaper 3. Nasjonalitet 4. México KPITTL 4: eterminativer (eterminativer 1) enerelt23 elles egenskaper 1. estemmelse av subjekt 2. eterminativer som pronomen 3. eterminativer og adjektiv 4. øyning. Plassering i forhold til substantivet. Kombinasjon av to determinativer 7. eterminativer og adverb. Sammenligning med más, menos, mucho, tanto (tan) KPITTL : Mengdeord: rtikkel (eterminativer 2) estemte mengdeord og un, una, unos/as27 1. estemte artikler og un, una, unos/as Lo etont a i begynnelsen av ord: el og un 27 Innholdsfortegnelse iii

2 iv ruk av un, una, unos/as 1. Ubestemte determinativer un, uno, unos/as 2. Unos, unas 3. Otro, otra ruk av bestemte artikler 1. ager og datoer 2. Klokkeslett 3. Tiltaleformer og titler 4. Navn på språk. Navn på land. llmenne substantiv 7. Uttrykk for eierskap med artikkel. Plassering av bestemt artikkel. rtikkel uten substantiv 10. rtikkel i utrop 1. gennavn 2. amilienavn KPITTL : Mengdeord: Tallord (eterminativer 3) runntall31 ruk av grunntall 1. Tallsammensetning 2. Ordet número 3. lertall Kollektive tallord 1. ecena, veintena 2. Tall og regneuttrykk Ordenstall 1. Ordenstall 1 2. ndelsen -avo/-ava 3. entésimo, milésimo, millonésimo 4. Milenario, centenario, millonario. øyning. Symbol 7. gennavn røk 1. Teller og nevner Klokkeslett 1. s/son 2. Tid etter hel time 3. Tid før hel time 4. Tidspunkt. 24-timers klokke. Tidsuttrykk: de la mañana / tarde / noche ato 2. rev 3. Årstall 4. Kalenderen. Tidsuttrykk for dato H lder 2. Å fylle år 3. Omtale av alder I J Temperatur 2. Ord og uttrykk Idiomatiske uttrykk 1. Uttrykkene y pico, y tantos 2. écada og andre ord for tidsepoker KPITTL 7: Ubestemte mengdeord og pronomen (eterminativer 4) eterminativer og pronomen 41 ekreftende og nektende ubestemte mengdeord 1. obbel nektelse av ninguno/a 2. lgún, alguno; ningún, ninguno; ninguna Ubestemte mengdeord med kun bekreftende former 1. orm og bøyning 2. ekreftende mengdeord med dobbel plassering 3. Ubestemte mengdeord som pronomen 4. Un, una, unos, unas. ualquier, cualquiera, cualesquiera. mbos/as, varios/as 7. astante/bastantes. ada, cada uno/a. Todo 10. emás 11. emasiado/s, demasiada/s 12. Más, menos, mucho/a/s, poco/a/s 13. Otro/a Ubestemte pronomen 1. orm og plassering 2. genskaper ved ubestemte pronomen 3. Uno/a 4. Nadie más ingen andre. Nada elles egenskaper ved alle ubestemte mengdeord og ubestemte pronomen 1. obbel nektelse 2. Referanse: person eller ting? 3. Preposisjonen a foran ubestemt pronomen 4. Ubestemte mengdeord og algo, nada som adverb. Mismo, propio. Sendos 1. Más 2. Poca de, (de) a poco, por poco 3. Uttrykket con todo y + leddsetning eller substantiv KPITTL : Pekeord (eterminativer ) Påpekende determinativer og pronomen 3 Spansk referansegrammatikk

3 2. ste, ese, aquel 3. Henvisning til tid og tekstelementer 4. sto, eso, aquello. quí, allí KPITTL : iendomsord (eterminativer ) eterminativer som uttrykker eierskap oranstilte eiendomsord tterstilte eiendomsord elles egenskaper 1. remheving av eiendomsord med de og propio 2. estemt artikkel i stedet for eiendomsord 3. Lo + eiendomsord KPITTL 10: dverb dverb Tidsadverb 1. uándo, cuando 2. Vanlige tidsadverb 3. Nunca, jamás 4. Ya, ya no, todavía, todavía no. espués, luego H I Måtesadverb 1. ómo, como 2. Vanlige måtesadverb 3. ien Mengdes- og gradsadverb 1. uánto, cuanto 2. ndre vanlige mengdes- og gradsadverb Stedsadverb 1. Relativ avstand 2. Retning og sted, adónde, dónde, donde 3. Stedsadverb eller preposisjon? ekreftende, nektende og tvilsadverb 1. e vanligste bekreftende og nektende adverbene 2. Nyttige adverbiale uttrykk dverb som slutter på -mente 2. djektiv som adverb 3. Plassering av adverb radbøyning av adverb 2. Sammenligning 1. iminutiver 2. Vale, bien, de acuerdo, claro que sí KPITTL 11: Sammenligning Sammenligning Ulikhet 1. djektiv, adverb, substantiv og verb Likhet 1. Tan 2. Tanto/a/os/as 3. Tanto 4. Igual/como, tal como. Mismo/a/os/as Superlativ 1. djektiv 2. dverb 3. Substantiv KPITTL 12: Preposisjoner Preposisjoner 7 1. nkle preposisjoner 2. Sammensatte preposisjoner 7 7 ruk av preposisjonene 1. enerelt 2. Preposisjonen a 3. Preposisjonen con 4. Preposisjonen de. Preposisjonen en. Preposisjonene para og por por 2. ntrar en, entrar a KPITTL 13: Personlige pronomen Subjektspronomen 1. ruk av pronomen 2. et/den Tiltaleformer 1. Tú usted 2. Vos usted 3. Vosotros/as ustedes 4. Nosotros/as, vosotros/as, ellos/as. Skal man bruke tú, vos eller usted? Pronomen etter preposisjon 1. Mí, ti 2. onmigo, contigo 3. Med preposisjonene entre, según irekte og indirekte objekter 4 irekte objektspronomen 1. et direkte objektet 2. Preposisjonen a foran person 3. irekte objektspronomen 4. Le i stedet for lo som direkte objektspronomen leísmo 4 4 Indirekte objektspronomen 1. et indirekte objektet 2. Indirekte objektspronomen Innholdsfortegnelse v

4 H Plassering av direkte og indirekte objektspronomen 1. oran bøyd verb 2. øyd verb pluss infinitiv eller gerundium 3. Upersonlige uttrykk med ser 4. Sammensatte verbale former med haber. Med imperativ. Indirekte og direkte objektspronomen i samme setning jentagelse av direkte og indirekte objekt 1. Valgfri fordobling av objekt 2. Nødvendig fordobling av objekt 3. Indirekte objekt som formidler personlig engasjement 4. Todo/a. Spørsmål og svar KPITTL 14: Spørsmål og spørreord Ja-/nei-spørsmål 1. orandring av vanlig ordstilling 2. Toneleiet 3. Utfyllende spørsmål Spørrepronomen 2. Qué 3. uál, cuáles 4. Quién, quiénes. uánto(s), cuánta(s). ómo, dónde, cuándo, por qué 7. Indirekte spørsmål. Hvor + adjektiv/adverb: hvor gammel, hvor lang, hvor hurtig Utrop med spørrord 4 4 KPITTL 1: Relative pronomen Relative pronomen 2. Relative pronomen 3. Viktige forskjeller mellom spansk og norsk Valg av relativt pronomen 1. Utfyllende setninger (unødvendige setninger) 2. Nødvendige setninger 3. Que i nødvendige setninger 4. l/la que/cual, los/las que/cuales i nødvendige setninger. Quien i nødvendige setninger. uyo 7. nhver som, den som, det som. mfatisk omskrivning: et var i går da / et var her at Relativt adverb 1. onde, cuando, como 2. uanto/todo lo que KPITTL 1: Konjunksjoner Konjunksjoner 101 Sideordnende konjunksjoner 2. Y 3. O 4. No ni. Pero/sino, mas, sin embargo. Pues Underordnende konjunksjoner 1. Que-leddsetninger (nominale leddsetninger) 2. dverbiale leddsetninger etingelseskonjunksjoner 1. etingelsessetninger 2. etingelsessetninger med si KPITTL 17: Presens indikativ Verb 10 øyning av verb 10 Tid og modus 10 Presens indikativ 2. Verb med staveforandringer i første person entall: yo 3. Verb uten staveforandringer i nosotros, vosotros, vos 4. Verb med diftongeringer eller vokalskifte i stammen. Vokalskifte. Uregelmessige verb i presens indikativ ruk av presens indikativ 1. Nåværende handlinger cciones presentes 2. Vaner ostumbres 3. Tidløse fakta Hechos intemporales 4. Presens med fremtidsbøyning Presente por futuro. Historisk presens Presente histórico. Presens med imperativ betydning Presente por imperativo 7. ekreftende presens Presente de confirmación. star + gerundium. Tidfestende uttrykk: desde hace, hace que 10. etingelsessetninger vi Spansk referansegrammatikk

5 KPITTL 1: Preteritum og imperfektum ortidsformer og verbalt aspekt 1. ortidsformer 2. spekt Preteritum 2. Verb med staveforandringer 3. Verb med uregelmessig stamme 4. Helt uregelmessige verb ruk av preteritum 1. Markering av handlingens start- og sluttpunkt 2. Konstatering av fakta 3. lere handlinger i rekkefølge Imperfektum 2. Uregelmessige verb ruk av imperfektum 1. Scenario eller bakteppe scenario 2. Vær ondiciones climáticas 3. lder dad 4. Personlige egenskaper ualidades personales. Vaner og preferanser ostumbres y preferencias. Ufullført handling med ya cción inconclusa con ya 7. Høflighet ortesía. rømmer og barnelek Sueños y juegos infantiles. Konstaterende imperfektum Imperfecto para constatar hechos 10. Indirekte tale iscurso indirecto 11. Uttrykk med hace/hacía + tidsperiode + que (no) 12. Haber había hubo KPITTL 1: Presens og preteritum perfektum Presens perfektum 1. Regelmessig perfektum partisipp 2. Uregelmessig perfektum partisipp ruk av presens perfektum 1. rfaringer i livet nunca, alguna vez, hasta ahora 2. Ikke fullførte handlinger todavia no 3. Vedvarende handlinger siempre 1. Nylig fullførte handlinger ya, por fin, fi n a l m e n t e 2. Tolkning av tidsperioder uttrykt med presens perfektum 3. Årsak følgerelasjoner H Preteritum perfektum (pluskvamperfektum) Pluscuamperfecto (pret. perfektum med imperfektum) Pretérito anterior (pret. perfektum med preteritum) 13 Preteritum perfektum med imperfektum (pluskvamperfektum) 1 ruk av preteritum perfektum med imperfektum (pluskvamperfektum) 1 1. ortid av fortiden 1 2. Spørsmål og svar med ya, todavía no i fortiden 1 3. Indirekte tale 1 Preteritum perfektum med preteritum 1 ruk av preteritum perfektum med preteritum 1 KPITTL 20: Presens futurum remtidsuttrykk 13 Presens futurum (1. futurum) 2. Uregelmessige verb ruk av presens futurum (1. futurum) 1. remtidige handlinger 2. ntagelser 3. Værvarsler, horoskop og andre prognoser 4. etingelseskonstruksjoner: remtidig følge. Påbud. Upersonlig haber habrá 7. Kontrast med norsk ville, skulle ndre fremtidsuttrykk 1. Ir a + infinitiv 2. Presens indikativ for å uttrykke fremtid Presens futurum perfektum (2. futurum) 143 ruk av presens futurum perfektum (2. futurum) 1. vsluttet handling i fremtiden 2. ntagelser om fortiden etingelseskonstruksjoner: ntatt følge 4. Upersonlig haber habrá habido KPITTL : Preteritum futurum Preteritum futurum (1. kondisjonalis) 2. Uregelmessige verb Innholdsfortegnelse vii

6 ruk av preteritum futurum (1. kondisjonalis) 1. Tenkt mulighet eller egenskap 2. ntagelser om fortiden 3. Ønsker 4. Høflighet. Råd og vink. Indirekte tale om fortiden skulle 7. etingelseskonstruksjoner: Tenkt følge. Upersonlig haber habría Preteritum futurum perfektum (2. kondisjonalis) 147 ruk av preteritum futurum perfektum (2. kondisjonalis) Tenkt mulighet eller egenskap etingelseskonstruksjoner: Tenkt følge i fortiden Norsk skulle ha Upersonlig haber habría habido 14 KPITTL : Konjunktiv enerelt 14 Presens konjunktiv 2. Verb med staveforandring 3. Verb som trenger aksent 4. Verb med konsonantforandring. -ar- og -er-verb med diftongering e ie og o ue. -ir-verb med både diftongering og vokalskifte 7. Verbene adquirir og jugar. Helt uregelmessige verb i presens konjunktiv Imperfektum konjunktiv 2. Uregelmessige verb Presens perfektum konjunktiv 11 Preteritum perfektum konjunktiv 12 Presens futurum konjunktiv 12 Presens futurum perfektum konjunktiv 13 H 13 KPITTL 23: ruk av konjunktiv enerelt 1. Uavhengige setninger 2. Leddsetninger Konjunktiv i uavhengige setninger 1. Sannsynlighet, tvil Probabilidad, duda 2. Utrop xclamaciones Konjunktiv i nominale leddsetninger 1. Verb som uttrykker vilje, påvirkning, nødvendighet 2. ecir og andre kommunikasjonsverb 3. Verb som uttrykker følelser 4. Verbet sentir og andre sanseverb. Personlige meninger, tanker og vurderinger. Verb som formidler nektelse eller tvil 7. Upersonlige uttrykk som formidler visshet. Upersonlige uttrykk som formidler ønsker, preferanser. Viljesverb: samme/forskjellig subjekt 10. Tidsfølge Konjunktiv i relative leddsetninger 1. Ukjent/kjent korrelat 2. Nektet / ikke-nektet korrelat 3. Uttrykk med lo + adjektiv/adverb og lo que 4. Tidsfølge Konjunktiv i adverbiale leddsetninger 1. Sted, måte, mangde 2. Tid 3. Hensikt, formål 4. ølge. Årsak. Innrømmelse 7. etingelse: konjunktiv. etingelse: si-setninger KPITTL 24: Imperativ ormell og uformell imperativ 11 ekreftende imperativ til tú 1. Regelmessig bekreftende imperativ til tú 2. Uregelmessig bekreftende imperativ til tú ekreftende imperativ til vosotros og vos 1. annelse av imperativ til vosotros og vos 2. ruk av imperativ til vosotros og vos Nektende imperativ til tú, vosotros og vos 1. Regelmessig nektende imperativ til tú, vosotros og vos 2. Uregelmessig nektende imperativ til tú, vosotros og vos Imperativformer til usted, ustedes og nosotros 13 Plassering av pronomen 13 viii Spansk referansegrammatikk

7 ndre strukturer for oppfordringer 1. Infinitiv 2. Upersonlig imperativ 3. Imperativ og høflighet 4. Strukturen que + konjunktiv KPITTL 2: Infinitte verbale former enerelt 1. nkle infinitte former 2. Sammensatte infinitte former Infinitiv 1. Infinitiv som substantiv 2. Infinitiv med adverbial funksjon 3. Infinitiv etter substantiv og adjektiv 4. Plassering av pronomen. Infinitiv etter finitte verb. Infinitiv med bevegelsesverb 7. Infinitiv med sanseverb. Infinitiv som imperativ. Verbalperifraser med infinitiv erundium 1. Regelmessige former 2. Uregelmessige former 3. Spansk gerundium og norsk presens partisipp 4. star / andar + gerundium. erundium i adverbiale leddsetninger. erundium som adjektiv 7. erundium med sanseverb. Plassering av pronomen Perfektum partisipp 1. Regelmessige former 2. Uregelmessige former 3. Perfektum partisipp med to former 4. ruk av perfektum partisipp KPITTL 2: Verbalperifraser og modalverb Verbalperifraser med infinitte verbformer 20 Verbalperifraser med infinitiv Startpunkt 0 2. Sluttpunkt 0 3. Plikt 0 4. jentagelse 1. remtid 1 Verbalperifraser med gerundium 1. Pågående handling med retning i tid 2. Handlingens interne dynamikk Verbalperifraser med perfektum partisipp 1. evegelsesverb: fokus på dynamisk tilstand 2. okus på sluttresultat Modalverb burde, kunne, måtte, ville/skulle 1. eber (de), no deber (de) 2. Poder, no poder 3. Querer, no querer 4. Saber, no saber. nmodninger med modalverb KPITTL 27: Refleksive pronomen og verb Struktur 1. Plassering 2. Refleksive pronomen etter preposisjon Resiproke pronomen 1. Hverandre 2. l uno al otro Refleksive verb orskjellige betydninger av refleksive verb 1. Refleksiv betydning 2. Verb med bare refleksiv form 3. Resiprok betydning 4. Verb med betydning å få laget: mandarse a hacer. Verb som uttrykker 'komplett' handling, slik som comerse Verb med vanlig og refleksiv bøyning 2 Refleksive verb med upersonlig betydning 3 1. Uttrykk som se me cayó 3 2. Passiv betydning 3 Verb som formidler forandring: å bli 1. orandring av tilstand (inkoaktiv betydning) 2. nkle typer forandringer 3. onvertirse en + substantiv eller substantivisk uttrykk 4. Hacerse + substantiv eller adjektiv. Ponerse + adjektiv. Quedarse + adjektiv eller adverb 7. Volverse + adjektiv eller substantiv. Llegar a ser + substantiv eller adjektiv. Ønsker om forandring 10. Verbalt aspekt og verb som uttrykker forandring KPITTL : Passive og upersonlige setninger ktiv, passiv eller upersonlig setning 1. Passive strukturer 2. Upersonlige strukturer Innholdsfortegnelse ix

8 x Passive ser-setninger 1. et direkte objektet blir subjekt 2. Verbale tider av ser i passive setninger 3. øyning av perfektum partisipp 4. genten i passive ser-setninger egrensninger til passive sersetninger 1. ruk av passive ser-setninger 2. et indirekte objektet i passive sersetninger 3. star og passive ser-setninger Upersonlige refleksiv-setninger 1. Subjektet i upersonlige refleksivsetninger 2. Ingen agent 3. Omskriving av upersonlige refleksivsetninger til aktive setninger 4. Upersonlige refleksiv-setninger og modalverb. Plassering av se med verbalperifraser Upersonlige se-setninger 1. Upersonlige se-setninger har ikke noe subjekt 2. enerelle utsagn 3. irekte objekt 4. Upersonlige strukturer som påbud Indirekte objekt i upersonlige setninger 1. ktiv setning 2. Tilsvarende passiv ser-setning 3. Tilsvarende upersonlig refleksiv-setning 4. Tilsvarende upersonlig se-setning ndre uttrykk med upersonlig betydning 23 KPITTL 2: Å være og å bli Struktur: ser og estar 1. Å være: ser 2. Å være: estar Å være: det finnes, det er 1. Upersonlig form av haber 2. Personlig form av haber Å være. Vær og tid: hacer, estar, ser 1. Væruttrykk 2. Kalenderen og klokken Å være. lder og tilstander: tener 23 Å bli. orandring og tilstand: ser, estar og modalverb 1. Å bli: forandring med passive sersetninger og estar + perfektum partisipp 2. Å bli: uttrykk for forandring med spanske modalverb 3. Å være / å bli + infinitiv: es, fue, era 4. Å bli med vær og tid: egne uttrykk på spansk. Å bli med sted: quedarse. Å bli + adjektiv: quedarse og verb som uttrykker forandring KPITTL : ruk av ser og estar ruk av ser Substantiv: ser 2. djektiv med ser: egenskaper 3. eskrivelse: ser + de 4. eskrivelse: ser para. Utseende: ser + con, a, sin. Upersonlige uttrykk med ser 7. Personlig inntrykk: me es indiferente. ndre strukturer med ser ruk av estar 1. djektiv med estar: tilstander 2. dverb med estar 3. star med perfektive adjektiv 4. star de + substantiv. star con / que / para / por / a punto de. Upersonlige uttrykk med estar 7. star + gerundium Ser og estar med sted 1. star en: fysisk sted 2. Ser med sted: holde til 3. Ser med sted: finne sted 4. Ser med sted: høre hjemme 24 Ser og estar: strukturer 24 VL247 Vedlegg 1 etegnelser på de verbale tidene Vedlegg 2 Regelmessige bøyningsformer Vedlegg 3 øyningstabeller over de vanligste uregelmessige verbene Vedlegg 4 Ofte brukte verb med refleksiv og ikkerefleksiv form Vedlegg Verb med preposisjon og/eller objekt Vedlegg Vanlige prefikser og suffikser Vedlegg 7 Tall: begreper og skrivemåter Vedlegg Vanlig brukte symboler og forkortelser Vedlegg djektiv med ser og estar Vedlegg 10 Huskeliste: ser og estar KRT Spania og kvatorial-uinea Sør-merika Voseo-områder i Latin-merika Mexico, Mellom-merika og Karibien Spansk i US Stikkordregister2 Spansk referansegrammatikk

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

Forslag til årsplaner

Forslag til årsplaner Forslag til årsplaner MN2 er laget for nivå II i læreplanen. ene nedenfor er laget med tanke på en framdrift på om lag to uker på hver unidad. Siden antall aktiviteter per unidad varierer, må ikke denne

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter.

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 1, VG 2 Viajes Uke 33 Escuchar 1: El mundo hispánico - å forstå ord for land og natur - å forstå

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Gente famosa

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Gente famosa Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Gente famosa Uke 33 Escuchar 1: Personas famosas - å forstå navn på yrker - å forstå hvilket

Detaljer

Grammatiske termer til bruk i skoleverket

Grammatiske termer til bruk i skoleverket Grammatiske termer til bruk i skoleverket Tilråding fra Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet Mai 2005 Oppdatert 17.03.2006 Språkrådet 2 1 Innledning På høyskole- og universitetsnivå er den tradisjonelle

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 2, VG 1 Educación Læringsmål

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 2, VG 1 Educación Læringsmål Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 2, VG 1 Educación y trabajo Uke 33 Escuchar 1: Vida profesional - å forstå ord for yrker og arbeidsplasser

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 1 Substantiv, kjønn Norske substantiver har tre kjønn (genus). Kjønnene har ulik artikkel: Hankjønn: en gutt, en mann, en bil, en by Hunkjønn: ei jente, ei klokke,

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn. Vurdering

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn. Vurdering Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn Música Uke 33 Escuchar 1: Una canción bonita å kjenne igjen ord i en spansk sang å forstå innholdet

Detaljer

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2 LEKSJON 0 SIDE 00-0..03 5:46 Side 6 Innhold 4 7 A: Hei! B: Hvor er de fra? C: Jeg heter Tor Vokaler: O, Å, A Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. Hilse Presentere seg Si hvor en

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Tomáš Bratina Tolkningsmuligheter av verbet "få" og dets forekomst i norske avistekster

Detaljer

OMAKOYS GRAMMATIKK, TALLSYSTEM OG TITULERINGSSYSTEM

OMAKOYS GRAMMATIKK, TALLSYSTEM OG TITULERINGSSYSTEM OMAKOYS GRAMMATIKK, TALLSYSTEM OG TITULERINGSSYSTEM OMAKOYS FONEMINVENTAR (SPRÅKLYDER) Konsonanter: b, t, d, k, m, n, r, f, s, sh (norsk sj-lyd), x (som spansk harkelyd ), h, y (norsk j- lyd), l Vokaler:

Detaljer

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Pavol Seriš Den nye ordklasseinndelingen i norsk, med spesielt fokus på pronomen og

Detaljer

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet Innhold Nivå A1 Side Leksjon Domene og tema Funksjoner og 14 16 18 1 Hva heter du? 1A Hvor er de fra? 1B Jeg heter Tor Egen person Land og verdensdeler Å fortelle hva man heter, og hvor man kommer fra

Detaljer

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju,

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Retningslinjer for morfologisk og syntaktisk annotasjon i Norsk dependenstrebank. Kari Kinn, Per Erik Solberg og Pål Kristian Eriksen

Retningslinjer for morfologisk og syntaktisk annotasjon i Norsk dependenstrebank. Kari Kinn, Per Erik Solberg og Pål Kristian Eriksen Retningslinjer for morfologisk og syntaktisk annotasjon i Norsk dependenstrebank Kari Kinn, Per Erik Solberg og Pål Kristian Eriksen Innhold I Morfologi 6 1 Morfologiske analysevalg 7 1.1 Analysevalg i

Detaljer

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Grammatikkens plass i norskopplæringen

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Grammatikkens plass i norskopplæringen METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1 Metodisk veiledning Grammatikkens plass i norskopplæringen 2 Innhold Grammatikkens plass i norskopplæringen 3 Hva sier læreplanen om grammatikk? 3 Hvorfor

Detaljer

FRANSK MINIGRAMMATIKK

FRANSK MINIGRAMMATIKK FRANSK MINIGRAMMATIKK 1. Artiklene 2. Substantivet 3. Adjektivet 4. Adverbet 5. Verbet 6. Pronomen 7. Ordstilling 1. Artiklene Formene artikkel Bestemt artikkel Ubestemt Entall hankjønn le train toget

Detaljer

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk?

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Ingunn Nilsen Studieverkstedet 5. september 2013 Referanse: Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk. Ane Golden, Kirsti Mac Donald,

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Daniella Maglio (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Daniella Maglio (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Mastergradsstudie i spesialpedagogikk Høst semesteret, 2011 Åpen Forfatter: Daniella Maglio (signatur forfatter) Veileder: Anne Nevøy. Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

REGLEMENT FOR GODKJENNING AV ORD I SCRABBLE

REGLEMENT FOR GODKJENNING AV ORD I SCRABBLE REGLEMENT FOR GODKJENNING AV ORD I SCRABBLE UTARBEIDET AV NORSK SCRABBLEFORBUNDS SPRÅKKOMITE Målet med dette reglementet er å utfylle og avgrense reglene for Scrabble til bruk ved turneringer arrangert

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Veiledning Språkkompetanse i grunnleggende norsk Innhold nnhold 1. Innledning... 3 3. Flerspråklighet og flerspråklig utvikling... 8 4. Det europeiske rammeverket - kort introduksjon... 10 5. Læreplaner...

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Fasit Språklære C, bokmål 1

Fasit Språklære C, bokmål 1 asit Språklære, bokmål 1 Språklære for mellomtrinnet Til læreren Språklære er en serie hefter som gir systematisk trening i grunnleggende temaer innenfor grammatikk og tegnsetting. Heftene kan brukes til

Detaljer

5 Språk og kommunikasjon

5 Språk og kommunikasjon Etter å ha studert dette kapitlet skal du kunne 1 gjøre greie for oppbygningen av det muntlige og skriftlige verbalspråket 2 kjenne igjen de ti ordklassene 3 kunne bruke de viktigste rettskrivningsreglene

Detaljer

Tyske gramatikkregler

Tyske gramatikkregler Tyske gramatikkregler Innhold Elementær analyse Substantiv bestemt/ubestemt artikkel Verb presens Personlige pronomen Verb preteritum Verb presens perfektum Eiendomsord Modale hjelpeverb Preposisjoner

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

Ordklasser Inndelingen ORDKLASSEINNDELINGEN

Ordklasser Inndelingen ORDKLASSEINNDELINGEN Ordklasser Inndelingen ORDKLASSEINNDELINGEN Hvorfor lære om ordklasser? Viktig del av den grammatiske språkbeskrivelsen Forstå bøyningsmåter skrive korrekt Innsikt i hvordan norsk skiller seg fra andre

Detaljer