Pareto Bank delårsrapport 2/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank delårsrapport 2/2014"

Transkript

1 1 Pareto Bank delårsrapport 2/2014

2 Status per andre kvartal 2014 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 39,6 mill. (kr 27,0 i andre kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,3 % (12,8 %). Netto renteinntekter viste en positiv utvikling som følge av en høyere netto rentemargin og utlånsvekst innenfor produkter med god kredittmargin. Sammen med høye andre inntekter, lave driftskostnader og tap, har dette bidratt til et godt resultat for kvartalet. Bankens forvaltningskapital passerte for første gang kr 10 milliarder. Sum utlån økte med kr 378,9 mill. i kvartalet, mens sum innskudd økte med kr 660,0 mill. Ren kjernekapitaldekning utgjorde ved kvartalsskiftet 11,44 %, mens kjernekapital- og kapitaldekningen utgjorde 14,32 %. Banken fortsetter med å bygge opp egenkapitalen gjennom resultatet og en moderat netto kredittvekst. Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Det var i andre kvartal ingen endringer i individuelle nedskrivninger, mens de gruppevise nedskrivningene ble økt noe. 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår NOK Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning etter skatt 16,3 % 12,8 % 17,3 % 11,0 % 12,7 % Cost / Income 21,5 % 28,8 % 21,0 % 33,1 % 31,5 % Forvaltningskapital

3 Resultatregnskapet Netto renteinntekter utgjorde kr 65,6 mill. i andre kvartal (kr 53,5 mill.). Store deler av kredittporteføljen ble repriset gjennom I tillegg har deler av nytt kredittvolum kommet innenfor produkter som gjennomgående har en høyere kredittmargin. Banken satte også ned renten på innskudd i 2013, hvilket har bidratt til styrket innskuddsmargin. Rentemarginen mellom utlån og innskudd var 4,15 prosentpoeng i andre kvartal, hvilket tilsvarte en økning på 0,98 prosentpoeng fra andre kvartal i 2013 og en økning på 0,30 prosentpoeng fra første kvartal Provisjonsinntekter og kostnader fra banktjenester utgjorde i andre kvartal netto kr 2,4 mill. (kr 1,7 mill.). Banken stiller ulike kortsiktige garantier eksempelvis i forbindelse med noteringer av aksjer og obligasjoner, og disse inntektene vil derfor kunne variere fra kvartal til kvartal. Netto andre driftsinntekter inkluderer netto gevinst/(tap) på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. I andre kvartal var netto gevinst kr 3,7 mill. (kr 2,4 mill.). Netto gevinst kommer primært som følge av endringer i kredittspreader på verdipapirer og på fastrenteinnskudd fra kunder. I tillegg kommer netto gevinst på rentederivater gjort for å avdekke bankens renterisiko på verdipapirer og fastrenteinnskudd. Prinsippet om å vurdere finansielle instrumenter til virkelig verdi medfører at bankens resultater vil kunne variere betydelig kvartalene imellom. Driftskostnader før nedskrivninger og tap utgjorde kr 15,4 mill. (kr 16,6 mill.), hvorav lønn og andre personalkostnader utgjorde kr 9,4 mill. (kr. 10,0 mill.). Kostnadsprosenten endte på 21,5 % (28,8 %). Utlånsporteføljen holder fortsatt en god kredittkvalitet, og misligholdt volum er på et lavt nivå. Det var i andre kvartal 2014 ingen endringer i individuelle nedskrivninger. De gruppe vise nedskrivningene ble i andre kvartal økt med kr 2,0 mill. til 22,7 mill. Nedskrivninger og tap på utlån og garantier viser etter dette en kostnad på kr 3,4 mill. i første halvår etter samlede gruppevise nedskrivninger på MNOK 4,0. Balanse Banken hadde ved halvårsskiftet en forvaltningskapital på kr mill. (kr mill.). Utlån til kunder beløp seg til kr mill. (kr mill.) pr , og ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg til kr mill. (kr mill.). Kredittporteføljen har en høy andel korte kreditter, noe som innebærer at utlånsporteføljens innfrielsestakt er naturlig høy. Det gir banken god handlefrihet til å tilpasse utlånsporteføljens størrelse gitt de til enhver tid gjeldende kapitalkrav. Aktiviteten har vært høy så langt i 2014, og det har samlet vært innvilget kredittrammer for kr mill. Utlån, ubenyttede kredittrammer og garantier fordelte seg per halvårsskiftet med 60,3 % (66,0 %) på eiendomsfinansiering, 5,1 % (5,6 %) på boliglån, 20,6 % (19,8 %) på verdipapirfinansiering og 10,6 % (6,9 %) på shipping- og offshorefinansiering. Innskuddsveksten har i første halvår vært på kr 792 mill. til kr mill. Banken hadde en innskuddsdekning på 95,3 % ved halvårsskiftet (87,8 %). Den høye innskuddsdekningen skyldes enkelte større, kortsiktige innskudd. Sum fastrenteinnskudd utgjorde ved utgangen av kvartalet 47,3 % (54,7 %) av de samlede kundeinnskuddene. Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved kvartalsskiftet kr mill. med pålydende på kr mill. fordelt på syv sertifikat- og obligasjonslån. Banken hadde ved halvårsskiftet en overskuddslikviditet på kr mill. Likviditeten er hovedsakelig plassert i rentebærende verdipapirer og som innskudd i større norske banker. Verdipapirplasseringene er fordelt mellom en likviditetsportefølje og en investeringsportefølje. Likviditetsporteføljen utgjorde kr mill., og omfatter plasseringer med investment grade rating. Investeringsporteføljen omfatter plasseringer i fond og enkeltobligasjoner med kredittrating under investment grade og minimum BB-. Totalt utgjorde investeringsporteføljen kr 455 mill. ved halvårsskiftet. Dette ga et resultat før skatt i andre kvartal på kr 54,3 mill. (kr 37,5 mill.) og etter skatt på kr 39,6 mill. (kr 27,0 mill.). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 46,6 pr. aksje og en egenkapitalavkastning på 16,3 % (12,8 %). For første halvår ble resultat etter skatt kr. 82,3 mill. (kr. 45,8 mill.), hvilket tilsvarer en egenkapitalavkastning på 17,3 % (11,0 %). 3

4 Tap og mislighold Brutto misligholdte kredittengasjementer utgjorde per kvartalsskiftet kr 26,9 mill. (kr 1,9 mill.), tilsvarende 0,37 % av brutto utlån (0,03 %). Banken hadde ingen individuelle nedskrivninger, og netto mislighold utgjorde også kr 26,9 mill. (kr 0,1 mill.) Banken vurderer de misligholdte engasjementene til å være godt sikret og ikke tapsutsatte. Banken konstaterte i første kvartal 2014 kr 0,2 mill. i tap og reverserte nedskrivning på kr 0,6 mill. relatert til et kredittengasjement hvor det ble gjort nedskrivninger i 2011 og Banken har etter dette ingen individuelle nedskrivninger. Banken vurderte behovet for gruppevise nedskrivninger for første gang i De gruppevise nedskrivningene ble økt med kr 2,0 mill. i første kvartal 2014 og økes nå i andre kvartal med ytterligere kr 2,0 mill. til kr. 22,7 mill. Sum gruppevise nedskrivninger utgjør etter dette 0,31 % av brutto utlån. Soliditet og kapitalkrav Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital utgjorde kr 1.175,0 mill. ved utgangen av andre kvartal, hvilket ga en kjernekapital- og kapitaldekning på 14,32 % beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 11,44 %. Banken har ved kvartalsskiftet tillagt kr. 69,6 mill. av delårsresultatet til bankens kjernekapital. Bokført egenkapital utgjorde ved kvartalsskiftet kr 978,4 mill. tilsvarende 9,7 % av bankens forvaltningskapital. Ansvarlig kapital utgjorde 11,63 % av forvaltningskapitalen per Banken styrer etter minimumsnivåer og målnivåer for bankens kapital- og ren kjernekapitaldekning. Minimumsnivåene og målnivåene for kapital er satt til mellom 0,5 og 1,0 prosentpoeng over de til enhver tid gjeldende myndighetskravene. Aksjonærforhold Den 7. mars ble Pareto Bank-aksjen listet på NOTC. Bakgrunnen for listingen var et ønske om økt synlighet og en mer etablert markedsplass for bankens aksje. I andre kvartal har det vært omsatt aksjer tilsvarende 12,8 % av aksjene. Aksjen har vært omsatt på kurser fra kr 970,- til kr 1.100,- i kvartalet. 1. halvår (NOK) Resultat pr. aksje etter skatt 96,9 129,3 79,6 Bokført egenkapital pr. aksje 1 151,0 1081,1 985,1 Aksjekurs 1.050,0 975,0 710,0 P/E 5,4 7,5 8,9 Antall aksjer Samarbeid med Adv. Sem & Johnsen Eiendomsmegling Pareto Bank inngikk samarbeidsavtale med Adv. Sem & Johnsen Eiendomsmegling i mai. Avtalen omfatter det opprinnelige Adv. Sem & Johnsen-kontoret på Briskeby, som ble startet av Tom Johnsen og Camilla Sem i I tillegg er alle de tre kontorene på Frogner, Majorstuen og i Vika omfattet. Adv. Sem og Johnsen Eiendomsmegling er en av de ledende aktørene innenfor eiendomsmegling på Oslo Vest. Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske fra begge parter om å dra veksler på hverandres kompetanse på bankvirksomhet og meglervirksomhet. Begge virksomheter besitter lang erfaring og solid kunnskap om eiendomsmarkedet i Oslo og vurderer et samarbeid som forretningsmessig interessant. Pareto Bank vurderer det som verdifullt å knytte til seg en eiendomsmegler som opererer i eiendomsmarkedet i Oslo og omegn og kan være en god lyttepost. Adv. Sem & Johnsen Eiendomsmegling er under utvikling og vil ha nytte av en bankpartner i denne fasen. utsikter fremover Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank den 4. juli Bakgrunnen var at Finanstilsynet krever vedtak fra generalforsamlingen for tilbakekjøp eller innløsning av fondsobligasjonslån og opptak av ny kapital. Pareto Bank utstedte våren 2011 en fondsobligasjon pålydende kr 126 mill. Det er egenskaper ved dette obligasjonslånet som ikke lenger tilfredsstiller kapitaldeknings regelverket slik at lånet fremover ikke vil telle fullt ut som kjernekapital. Banken har av den grunn en rett til å innløse obligasjons lånet på kurs 100 %. Banken planlegger å erstatte fondsobligasjonen med en kombinasjon av en ny fondsobligasjon og et ansvarlig lån på til sammen inntil kr 200 mill. Planen er å foreta låneopptaket etter god kjenning fra Finanstilsynet i løpet av høsten. Låneopptaket vil gi en samlet styrket kapitaldekning og en kapitalstruktur som bedre utnytter bruk av de ulike typene kapitalinstrumenter. Det er for øyeblikket høy aktivitet innenfor shipping-finansiering og kapital for vekst allokeres til dette området. Banken oppnår både en god utlånsmargin og gode strukturer med mye egenkapital. Det er en målsetning for Pareto Bank å bygge shipping- og offshoreporteføljen videre opp til rundt 1 milliard kroner i løpet av Bankens lønnsomhetsmål for 2014 er å levere en egenkapitalavkastning etter skatt på mer enn 12 %. Nivået på 12 % er på linje med hva sammenlignbare norske banker styrer etter. En kombinasjon av moderat kredittvekst, høy netto rentemargin, flate driftskostnader og et moderat tapsnivå skal samlet bidra til at banken når målet. Oslo, 16. juli 2014 Styret i Pareto Bank ASA 4

5 Resultatregnskap (NOK 1.000) Note 2. kvartal kvartal halvår halvår Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi 2, Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før nedskrivninger og tap Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier 2, Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden Resultat per aksje (NOK) ordinær og utvannet 46,6 31,8 96,9 53,8 129,1 * Pareto Bank har ikke utstedt opsjoner eller andre finansielle instrumenter som kan føre til utvanning av resultat per aksje. 5

6 Balanse (NOK 1.000) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 9, Utlån til kunder 3,9,10,11,12, Sertifikater og obligasjoner 9,12, Aksjer, andeler og andre verdipapirer Finansielle derivater 12, Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder 12, Verdipapirgjeld 6, Finansielle derivater 12, Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital 7, Gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser

7 Endring i egenkapitalen (NOK 1.000) Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Totalresultat for perioden Tilbakekjøp egne aksjer Utbetalt utbytte for Sum transaksjoner med aksjonærene Egenkapital pr Totalresultat for perioden Tilbakekjøp egne aksjer Utbetalt utbytte for Sum transaksjoner med aksjonærene Egenkapital pr

8 Kontantstrømoppstilling (NOK 1.000) 1. halvår halvår Ordinært resultat før skattekostnad Inn-/utbetalinger på lån til kunder Inn-/utbetalinger på sertifikater og obligasjoner Inn-/utbetalinger på aksjer, andeler og andre verdipapirer Inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Inn-/utbetalinger av innskudd fra kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger verdipapirgjeld Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Endring i finansielle derivater og verdiendringer finansielle instrumenter Endring i periodiserte renter og provisjoner Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Utbetalinger renter ansvarlig lånekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter er definert som fordringer på kredittinstitusjoner og sentralbanker uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist. 8

9 Note 1: Regnskapsprinsipper Generelt Delårsrapporten er satt opp i overensstemmelse med IAS 34. Delårsregnskapet omfatter perioden til , og er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU. Det har ikke vært noen nye eller endrede regnskapsstandarder eller fortolkninger som trådte i kraft i første halvår 2014 som har hatt effekt for banken. En beskrivelse av regnskapsprinsippene banken har lagt til grunn fremkommer i årsrapporten for Note 2: Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Anvendelse av estimater Bankens regnskapsavleggelse vil i noe grad være basert på estimater og skjønnsmessige vurderinger. Disse er basert på historisk erfaring, og forventninger om fremtidig hendelser som anses å være sannsynlig på balansedagen. De regnskapsmessige estimatene vil sjelden være fullt ut i samsvar med endelig utfall, og representerer en risiko for fremtidige vesentlige endringer i balanseført verdi på finansielle instrumenter og immaterielle eiendeler. De samme estimeringsteknikker og forutsetninger som er beskrevet i årsregnskapet for 2013, er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet pr Note 3: Segmenter Utfra bankens størrelse og satsningsområder er alle kredittaktiviteter samlet i en kredittavdeling. Banken vurderer kredittaktivitetene som et samlet virksomhetsområde. 9

10 NOTE 4: NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (NOK 1.000) Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av sertifikater og obligasjoner, amortisert kost Etableringsprovisjoner m.v Provisjonsinntekter m.v Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på verdipapirgjeld, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på verdipapirgjeld, amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på ansvarlig lånekapital, amortisert kost Sikringsfondsavgift Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Note 5: Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (NOK 1.000) Netto gevinst/(tap) på valuta Netto gevinst/(tap) på valutaderivater Netto gevinst/(tap) på rentederivater Netto gevinst /(tap) på finansielle instrumenter, trading Netto gevinst/(tap) på utlån til kunder Netto gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinster/(tap) på aksjer og andeler Netto gevinst/(tap) på verdipapirgjeld Netto gevinst/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på fin. instrumenter til virkelig verdi Netto gevinst/(tap) på derivater sikring Netto gevinst/(tap) på obligasjoner sikret Netto gevinst/(tap) på sikrede poster Netto gevinst/(tap) på fin. instrumenter til virkelig verdi

11 note 6: verdipapirgjeld (NOK 1.000) Sertifikatgjeld, nominell verdi Egne ikke-amortiserte sertifikater, nominell verdi Påløpte renter Justering til virkelig verdi Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld, nominell verdi Egne ikke-amortiserte obligasjoner Påløpte renter Justering til virkelig verdi Obligasjonsgjeld Verdipapirgjeld note 7: ansvarlig lånekapital (NOK 1.000) Fondsobligasjon, nominell verdi Påløpte renter Amortiseringer Sum ansvarlig lånekapital Pareto Bank har utstedt to evigvarende fondsobligasjonslån på totalt kr. 236 millioner. Det ene lånet utstedt på kr. 126 millioner løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp, det andre lånet utstedt på kr. 110 millioner løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp. Formålet er å styrke bankens kjernekapitaldekning. Begge lånene er evigvarende med innløsningsrett for utsteder etter 5 år fra utstedelsesdato, uten insentiv til tilbakebetaling. Utsteder har også rett til å innløse lånene dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne type kapital kan regnes som kjernekapital. Etter kravene i nye kapitalkravsforskrifter (CRD IV, vedtatt 20. juni 2013) tilfredsstiller ikke fondsobligasjon pålydende MNOK 126,0 utstedt i 2011 kravene, slik at lånet fremover ikke vil telle fullt ut som kjernekapital. Banken har av den grunn en rett til å innløse obligasjonslånet på kurs 100 %. På denne bakgrunn vil det bli foretatt tilbakekjøp eller utøvelse av regulatorisk call av fondsobligasjonen i løpet av høsten

12 Note 8: Likviditetsrisiko Pareto Bank har som mål å holde en moderat likviditetsrisiko på både kort og lang sikt. Det innebærer at banken skal ha en høy innskuddsdekning sammenlignet med gjennomsnittet for norske banker de neste årene. Videre betyr det at banken til en hver tid skal ha en høy likviditetsbuffer. Bufferen består av plasseringer i andre banker og verdipapirer med investment grade rating. Størrelsen på likviditetsbufferen er en funksjon av forventet utlånsvekst og balansestruktur. Den kvantitative vurderingen av bankens likviditetsrisikonivå gjøres i det korte perspektiv ved å beregne bankens likviditetsgap på daglig basis og for de neste tre måneder. Gapet, som er differansen mellom bankens overskuddslikviditet og et beregnet likviditetskrav, skal være positivt i hele perioden. I det lengre perspektiv gjøres vurderingen blant annet på grunnlag av Finanstilsynets indikator 1 og 2. Som et supplement til den kvantitative vurderingen gjøres en mer skjønnsmessig vurdering av andre faktorer som påvirker likviditetsrisikonivået i banken. Ved utgangen av 2. kvartal 2014 var bankens positive likviditetsgap på NOK mill. (NOK 698 mill.). Finanstilsynets likviditetsindikator 1 var 134 % (119 %) og likviditetsindikator 2 var 138 % (125 %). Innskuddsdekningen utgjorde 95,3 % ved utgangen av 2. kvartal 2014 mot 87,8 % ved utgangen av 2. kvartal Bankens likviditetsstyring er basert på retningslinjer fastsatt av bankens styre. Disse er basert på anbefalinger gitt av Finanstilsynet. Banken har utarbeidet rammer og prinsipper for styring av likviditetsrisiko. I tillegg er det utarbeidet prognoser og beredskap for mulige likviditetskriser. note 9: kredittrisiko Under følger oppstilling av bankens kredittengasjementer, utlån til kredittinstitusjoner og investeringer i sertifikater og obligasjoner fordelt etter risikogrupper, etter deres hovedsikkerhet eller offisiell rating. Tabellene viser maksimal kreditteksponering. Se også note 30 i årsregnskapet for Kunder: Kredittengasjementer fordelt på risikogrupper Kreditteksponering (NOK 1.000) Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer og nedskrivninger Samlet kreditteksponering kunder

13 note 9: kredittrisiko, fortsatt Kunder: Kredittengasjementer fordelt etter hovedsikkerhet/eksponering 1 (NOK 1.000) Aksjer og andeler Obligasjoner Næringseiendom - Kontor Næringseiendom - Lager/Kombinasjonsbygg Næringseiendom - Forretningslokaler Næringseiendom - Bolig Næringseiendom - Tomt Næringseiendom - Annet Maritime næringer Boliglån/-kreditter Kontantdepot Annet Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer og nedskrivninger Samlet kreditteksponering kunder ) De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/-kreditter har normalt sikkerhetsstrukturer som består av flere elementer. Dette kan være ulike sidesikkerheter som eiendom, verdipapirer, kausjoner og kontantdepot mv. Kredittinstitusjoner: Klassifisering av motparter fordelt etter rating (NOK 1.000) Ekstern rating S&P, AA- /A Ekstern rating S&P, A+ /A Ekstern rating S&P, A /A Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sertifikater og obligasjoner: Klassifisering av utstedere etter rating (NOK 1.000) AAA AA-/AA/AA A-/A/A BBB-/BBB/BBB BB/BB B Sertifikater og obligasjoner For utstedere som ikke har offisiell rating er skyggerating fra DnB eller Nordea lagt til grunn. 13

14 Note 10: nedskrivninger og tap (NOK 1.000) Periodens tapskostnader Endring i individuelle nedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivning Konstaterte tap uten tidligere nedskrivning Inngang på tidligere konstaterte tap Endring i spesifiserte avsetninger på garantiansvar Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger Nye individuelle nedskrivninger Tilbakeførte nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivning Gruppenedskrivninger Avsetninger for garantiansvar Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Periodens endring i avsetninger Spesifiserte avsetninger på garantiansvar

15 Note 11: Misligholdte og tapsutsatte engasjementer (NOK 1.000) Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 0,00 % 94,14 % 4,16 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,37 % 0,00 % 0,27 % Tapsutsatte midligholdte engasjementer (over 90 dager) hvor misligholdet overstiger NOK på en av engasjementets konti. Øvrige tapsutsatte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Avsetningsgrad 0,0 % 0,0 % 0,0 % Øvrige tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,0 % 0,0 % 0,0 % Note 12: finansielle intrumenter til virkelig verdi Klassifisering av verdivurdering etter pålitelighet i benyttet informasjon Per Finansielle (NOK 1.000) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 instrumenter Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler i fond Finansielle derivater Eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Gjeld

16 Note 12: finansielle intrumenter til virkelig verdi, forts. Klassifisering av verdivurdering etter pålitelighet i benyttet informasjon Per Finansielle (NOK 1.000) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 instrumenter Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler i fond Finansielle derivater Eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Gjeld Klassifisering av verdivurdering etter pålitelighet i benyttet informasjon Per Finansielle (NOK 1.000) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 instrumenter Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler i fond Finansielle derivater Eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Gjeld

17 Note 12: finansielle intrumenter til virkelig verdi, fortsatt Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi er vurdert i et virkelig verdi-hierarki som reflekterer påliteligheten av benyttet informasjon etter følgende nivåer: Nivå 1: Markedspris (ujustert) som er notert i et aktivt marked for identiske eiendeler eller forpliktelser. Nivå 2: Markedspris som ikke er notert, men som er observerbar for eiendeler eller forpliktelser enten direkte (for eksempel som priser) eller indirekte (for eksempel utledet fra priser). Nivå 3: Informasjon som ikke er basert på observerbare markedsdata. Metode for beregning av virkelig verdi på finansielle instrumenter på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi: Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner: Banken beregner kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med markedsrente inklusive en kredittpremie på balansetidspunktet. Kredittpremie innhentes fra uavhengige meglere i større finansinstitusjoner. Sertifikater og obligasjoner Banken innhenter markedspriser og kredittspreader fra uavhengige meglere fra større finansinstitusjoner for å beregne virkelig verdi. Andeler i fond Banken innhenter markedsverdien av fondsandeller fra den enkelte fondsforvalter. Innskudd fra kunder, finansinstitusjoner og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Banken beregner kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med markedsrente med påslag av bankens anslåtte kredittspread i henholdsvis innskudds- og verdipapirmarkedet på balansetidspunktet.. Finansielle derivater Virkelig verdi av finansielle derivater beregnes utfra neddiskonterte kontantstrømmer basert på valutakurser og aktuelle rentekurver på balansetidspunktet.. Endringer i finansielle instrumenter nivå 3 Per (NOK 1 000) Utlån og fordringer på kunder Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til finansinstitusjoner Sum gjeld Balanse pr Gevinst/(tap) ført i resultat under linjen for netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Inn- og utbetalinger til motparter Balanse pr Sum gevinst/tap for perioden for finansielle instrumenter som er i behold på balansedagen er ført på netto gevinst/tap på fin. Instrumenter til virkelig verdi

18 Note 12: finansielle intrumenter til virkelig verdi, fortsatt Endringer i finansielle instrumenter nivå 3 Per (NOK 1 000) Utlån og fordringer på kunder Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til finansinsitusjoner Sum gjeld Balanse pr Gevinst/(tap) ført i resultat under linjen for netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Inn- og utbetalinger til motparter Balanse pr Sum gevinst/tap for perioden for finansielle instrumenter som er i behold på balansedagen er ført på netto gevinst/tap på fin. Instrumenter til virkelig verdi Endringer i finansielle instrumenter nivå 3 Per (NOK 1 000) Utlån og fordringer på kunder Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til finansinsitusjoner Sum gjeld Balanse pr Gevinst/(tap) ført i resultat under linjen for netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Inn- og utbetalinger til motparter Balanse pr Sum gevinst/tap for perioden for finansielle instrumenter som er i behold på balansedagen er ført på netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Sensitivitetsanalyse, nivå 3 Balanseført verdi pr Effekt av forutsetninger Utlån og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder For utlån til kunder til virkelig verdi er det kun marginendringer som er en ikke oberverbar input til virkelig verdi beregningen. Marginendringer påvirker ikke beregningen av av virkelig i vesentlig grad og er av den grunn ikke kvantifisert. For å vise sensitiviteten på innskudd fra og gjeld til kunder er det lagt til grunn en endring i 10 basispunkter på kredittspreaden/diskonteringsrenten. 18

19 Note 13: virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost (NOK 1.000) Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi Sertifikater og obligasjoner Eiendeler Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Gjeld Metode for beregning av virkelig verdi på finansielle instrumenter til amortisert kost Verdsettingen er gjort med utgangspunkt i de enkelte instrumentenes egenskaper og verdier på balansetidspunktet. Verdiene er beregnet med utgangspunkt i priser notert i aktive markeder der slik informasjon er tilgjengelig, interne modeller som beregner en teoretisk verdi når det ikke finnes aktive markeder, eller sammenligning mellom priser på instrumentene i porteføljen i forhold til siste tilgengelige transaksjonspriser. Verdsettingen er gjort med utgangspunkt i de enkelte instrumentenes egenskaper og verdier på balansetidspunktet. Slike verdivurderinger vil ikke alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurdering av de samme instrumenter. Avvik skyldes blant annet forskjellig oppfatning av markedsutsikter, markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav, samt avvik i tilgang på presis informasjon. Sertifikater og obligasjoner Banken innhenter markedsverdier fra informasjonssystemet Bloomberg fra større finansinstitusjoner for å beregne virkelig verdi. Ansvarlig lånekapital Virkelig verdi av ansvarlig lånekapital er satt til Norges Fondsmeglerforbundets antatte omsetningsverdi. Sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lånekapital vurdert til amortisert kost er klassifisert som finansielle instrumenter i nivå 2. For balansepostene kontanter og fordringer på sentralbanker, utlån og fordringer på kredittinstitusjoner, utlån til kunder, innskudd fra kredittinstitusjoner, innskudd fra kunder er balanseført verdi tilnærmet lik virkelig verdi. 19

20 Note 14: NETTO OPPGJØR FINANSIELLE INSTRUMENTER Per Eiendeler (NOK 1.000) Brutto balanseførte finansielle eiendeler Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle eiendeler i balansen Relaterte beløp som ikke er presentert netto Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (mottatt) Netto beløp Derivater (13 232) 0 0 Sum (13 232) 0 0 Forpliktelser Relaterte beløp som ikke er presentert netto (NOK 1.000) Brutto balanseførte finansielle forpliktelser Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle forpliktelser Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (avgitt) Netto beløp Derivater (13 232) (22 974) Sum (13 232) (22 974) Per Eiendeler (NOK 1.000) Brutto balanseførte finansielle eiendeler Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle eiendeler i balansen Relaterte beløp som ikke er presentert netto Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (mottatt) Netto beløp Derivater (26 091) Sum (26 091) Forpliktelser Relaterte beløp som ikke er presentert netto (NOK 1.000) Brutto balanseførte finansielle forpliktelser Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle forpliktelser Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (avgitt) Netto beløp Derivater (26 091) (25 011) (15 042) Sum (26 091) (25 011) (15 042) Per Eiendeler (NOK 1.000) Brutto balanseførte finansielle eiendeler Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle eiendeler i balansen Relaterte beløp som ikke er presentert netto Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (mottatt) Netto beløp Derivater (19 549) Sum (19 549) Forpliktelser Relaterte beløp som ikke er presentert netto (NOK 1.000) Brutto balanseførte finansielle forpliktelser Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle forpliktelser Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (avgitt) Netto beløp Derivater (19 549) (21 965) (14 708) Sum (19 549) (19 549) (21 965) (14 708) 20

21 Note 15: Kapitaldekning (NOK 1.000) Egenkapital Utbytte Fradrag immaterielle eiendeler Delårsresultat som ikke inngår i kjernekapitalen Sum ren kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum kjernkapital/ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Fradrag for nedskrivninger på grupper av utlån og avsetninger for garantiforpliktelser Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,32 % 14,13 % 14,65 % Kjernekapitaldekning 14,32 % 14,13 % 14,65 % Ren kjernekapitaldekning 11,44 % 10,97 % 11,52 % 21

22 Note 16: Aksjonærer per Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,83 % Apolllo Asset limited ,47 % Pecunia Forvaltning AS ,38 % Perestroika AS ,24 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,70 % Ojada AS ,61 % Tycoon Industrier AS ,55 % Larre Eiendom 2 AS ,18 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Profond AS ,41 % Castel AS ,19 % Kolberg Motors AS ,02 % Ola Rustad AS ,00 % Parra AS ,82 % Andre ,96 % Sum ,00 % Pareto Bank ASA hadde per en aksjekapital på kr ,- fordelt på aksjer hver pålydende kr. 600,-. Banken hadde på samme tidspunkt 249 aksjonærer. Alle aksjer gir lik stemmerett. Ledende ansatte i Pareto Bank ASA og ledende ansatte i Pareto-gruppen eier aksjer tilsvarende 3,87 % av aksjene direkte eller gjennom aksjeselskaper hvor de har bestemmende innflytelse. 22

23 Note 17: variabel godtgjørelse Pareto Bank har en resultatavhengig ordning for overskuddsdeling. Overskuddsdeling skjer dersom banken leverer en egenkapitalavkastning etter skatt utover et innslagspunkt fastsatt av bankens styre hvert år. For 2014 har styret vedtatt et innslagspunkt på 12 %. Det betyr at dersom banken leverer en egenkapitalavkastning etter skatt utover 12 %, vil en andel av resultatet utdeles til bankens ansatte som variabel godtgjørelse. Innslagspunktet på 12 % tilsvarer et resultat etter skatt på rundt MNOK 116. Ordningen omfatter alle ansatte i Pareto Bank. For ledende ansatte følger utdeling av variabel godtgjørelse forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner m.v. Variabel godtgjørelse til ledende ansatte utbetales i sin helhet i form av aksjer i Pareto Bank. Eiendomsretten til aksjene overføres over en periode på tre år gitt at resultatutviklingen tilsier det. For øvrige ansatte foretas utbetaling av variabel godtgjørelse i form av aksjer i Pareto Bank og kontanter. Beløp til utdeling er begrenset til totalt seks månedslønner. Styret vil vurdere hvorvidt de to siste månedslønner skal utdeles eller ei. Dersom styret finner at det er markedsmessige, regulatoriske eller andre forhold som tilsier ingen ekstra utdeling, vil kun et beløp tilsvarende fire månedslønner utdeles. Per halvårsskiftet tilsvarer fire månedslønner MNOK 12,i personalkostnader, mens seks månedslønner tilsvarer MNOK 18 i personalkostnader. Dette kan redusere egenkapitalavkastningen for 2014 med hhv. 0,8 % og 1,2 %. Beløpet inkluderer både arbeidsgiveravgift og feriepenger. Det er ikke avsatt for denne latente forpliktelsen i regnskapet per

24 note 18: Kvartalsvis resultatutvikling (NOK 1.000) 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin. instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før nedskrivninger og tap Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje (NOK) ordinær og utvannet 46,6 50,4 39,3 36,0 31,8 24

25 note 18: kvartalsvis balanseutvikling (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser

26 Nøkkeltall Rentabilitet/lønnsomhet 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Cost/Income (%) 21,5 % 28,8 % 21,0 % 33,1 % 31,5 % Andre inntekter i % av totale inntekter 8,6 % 7,2 % 12,9 % 0,5 % 8,5 % EK-avkastning etter tap 22,4 % 17,8 % 23,7 % 15,2 % 17,6 % EK-avkastning etter skatt 16,3 % 12,8 % 17,3 % 11,0 % 12,7 % Aksje Resultat pr. aksje etter skatt (NOK) 46,6 31,8 96,9 53,8 129,1 Bokført egenkapital pr. aksje (NOK) 1 151, , , , ,7 Antall aksjer utestående Pålydende pr. aksje (NOK) Utbytte pr. aksje (NOK) 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Balanseregnskap Forvaltningskapital ultimo (NOK 1.000) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (NOK 1.000) Innskudd i % av utlån 95,3 % 87,8 % 95,3 % 87,8 % 85,3 % Langsiktige innlån i % av utlån 137,6 % 124,5 % 137,6 % 124,5 % 119,5 % Egenkapital i % av forvaltningskapital 9,7 % 9,4 % 9,7 % 9,4 % 10,3 % Bemanning Antall fast ansatte 28,0 30,0 28,0 30,7 29,5 Antall årsverk 27,0 27,0 27,0 27,8 27,2 Netto inntekter pr. årsverk (NOK 1.000) Kostnader pr. årsverk (NOK 1.000) Resultat etter skatt pr. årsverk (NOK 1.000) Forvaltning pr. årsverk (NOK 1.000)

27 Pareto Bank ASA Dronning Mauds gt. 3 Postboks 1823 Vika N-0123 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internett: 27

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 4/2012

Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Status per fjerde kvartal 2012 Resultat etter skatt på kr. 21,4 mill. Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,0 % Cost/income ratio på 34,0 % Gruppevise nedskrivninger

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 3/2010

Pareto Bank delårsrapport 3/2010 Pareto Bank delårsrapport 3/2010 En spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper Status per TREDJE kvartal 2010 Tredje kvartal har vært preget

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank i korte trekk (1) Startet sin virksomhet i januar 2008

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Pareto Bank årsrapport 2010 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Hovedtrekk pr. 30. juni 2012 Resultat på MNOK 12,5 etter nedskrivninger

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Første kvartal 2011 Godt resultat NOK 23,2 mill. før skatt (NOK 1,6

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Andre kvartal 2011 Resultat før skatt NOK 19,3 mill. (NOK 2,9 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 Status pr. 3. kvartal 2008 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har nå vært

Detaljer

Pareto Bank årsrapport 2008

Pareto Bank årsrapport 2008 Pareto Bank har som forretningsidé å bidra til realisering av verdiskapende prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres investeringsselskaper gjennom et profesjonelt banktilbud. Pareto

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 Status første halvår 2008 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har nå vært

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2015 22. april 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2015 Resultat

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2014 28. januar 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ÅRET 2014 Resultat etter

Detaljer