Rådmannens kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens kommentarer"

Transkript

1

2 1

3 Innhold: Rådmannens kommentarer... 4 Økonomi... 6 Økonomisk oversikt drift Balansen Investeringer Fondsavsetninger Kostra Etiske retningslinjer Internkontroll

4 3

5 Rådmannens kommentarer På vegne av den administrative ledelsen i Farsund kommune er jeg stolt av å presentere denne årsberetningen som viser resultatet av bevisst målrettet satsning og medarbeidere som sammen med ledelsen har vist at det å trekke samme vei gir resultater. Årsberetningen for 2013 bærer preg av at kommunen har oppnådd resultater i forhold til målsettingene i budsjettet som det er gledelig å kunne melde om. Det leveres gode kommunale tjenester og det legges ned stor innsats fra ansatte for å gi borgerne best mulig tjenester for pengene. For at dette skal være mulig må man stadig tilpasse virksomheten og endre denne i tråd med borgernes behov og tilgjengelige ressurser. Befolkningsutviklingen viser en liten, men jevn økning de siste årene, og 2013 er et av de beste! En av våre viktigste utfordringer består i å tilrettelegge for befolkningsvekst gjennom å skaffe flere arbeidsplasser i kommunen og sørge for en positiv utvikling innenfor de tradisjonelle kommunale velferdstjenestene. Regnskapet for 2013 er gjort opp i balanse. Tidligere års underskudd er dekket inn med 5,5 mill kr. Det er ingen enheter som har over store overskridelser på sine netto driftsbudsjetter. Havnevesenets underskudd er dekket inn ved tiltak og bevilgning på 2013 budsjettet. Budsjettbehandlingen for 2014 gir kommuneorganisasjonen nye utfordringer ved at budsjettet generelt er kuttet med 4 %, og i tillegg er det foretatt konkrete nedskjæringer på tilbud, Ore skole og sykehjemsplasser for å nevne de største tiltakene. I møte med kommunens innbyggere skaper våre medarbeidere tjenester av høy kvalitet, og tilbakemeldinger fra brukere bekrefter medarbeidernes evne til å se den enkeltes behov. Årsaken til dette ligger blant annet i kompetente velkvalifiserte og motiverte medarbeidere på alle nivå. Det er gledelig å nok et år kunne konstatere at sykefraværet går ned og at vi nå er på et så lavt nivå som 6,9% for hele kommunen. Dette er bra i norsk sammenheng! Arbeidet med reduksjon av deltidsstillinger har hatt høy prioritet, med spesielt fokus på såkalt ufrivillig deltid. Trenden med økende andel heltidsstillinger fortsatte også i Året har vært preget av stor byggeaktivitet arbeidet med renovering av Farsund barne- og ungdomsskole fortsatte og med denne skolen ferdig renovert, gjenstår bare en del utbedring av Vanse skole før vi kan si at alle kommunens skolebygninger fremstår på en moderne og fremtidsretta måte som vi kan være stolte av. Det er foretatt betydelige oppgraderinger på VA-tjenestene generelt, og vann spesielt ved rehabilitering av drikkevannskilder og renovering av ledningsnett. Til tross for tosifrede millioninvesteringer de siste årene ble gebyrnivået for vann og avløp ikke 4

6 økt for De aller fleste abonnentene har nå god vannkvalitet. Kommunen har fokus på energisparetiltak ved planlegging av flisfyringsanlegg i tilknytning til kommunale tjenester i Farsund. De interkommunale prosjektene Skjærgårdsparken og Sørnorsk kystnatur har sine siste formelle prosjektår i 2013, og begge har vært givende for Farsund og de samarbeidende kommunene. Her har vært god prosjektledelse og kommunene har fått mye nyttig infrastruktur for pengene som hovedsakelig kommer fra staten, men hvor fylket og kommunene også har bidratt. Farsund kommune som vertskommune for prosjektene er stolte av vel gjennomførte prosjekter! En kommunal planstrategi for perioden er vedtatt. Denne prioriterer kommunale planoppgaver i inneværende kommunestyreperiode. En utfordring i utviklingsarbeid er at resultatene ofte lar vente på seg, og at det er nødvendig å ha et langsiktig perspektiv på arbeidet. Dette krever litt tålmodighet og utfordrer politikernes perspektiv, som ofte kan være begrenset til 4 års perioder. Kommunen satser mye på ungdomsarbeid og har nå to nyrenoverte fritidsklubber som er populære og mye brukte tilbud. På idrettsområdet er det byggingen av idrettsanlegget i Alcoa miljøpark som er årets største satsning og som skal stå ferdig sommeren Dette blir et praktanlegg for idretten og vil gi nye muligheter for denne, men også nye muligheter i andre næringssammenhenger og til kulturelle aktiviteter som konserter og lignende. For helsesektoren har hardt og målrettet arbeid gitt gode resultater på å holde budsjettrammene. Tjenestene er i konstant krysspress mellom borgere, ansatte og politiske mål. I tillegg har samhandlingsreformen gitt kommunene utfordringer som stiller krav til omstilling og økt kompetanse. Dette har sektoren grepet på en forbilledlig måte. Sykehuset har ikke måtte ta noen utskrivningsklare pasienter i hele 2013, KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp) er etablert som en av de første kommunene i landet. Kommunen har for første gang «overskudd» på oppgjøret med medfinansiering. Jeg vil tro at kommunens tiltak med økt innsats på forebygging og folkehelse har vært medvirkende til dette resultatet. Innenfor kommunens eiendomsforvaltning er det i løpet av året, etter en omfattende innsats fra ulike aktører og gjennom KS nettverket sammen med andre kommuner, utarbeidet en rapport som viser at vi har mer å hente på å samle ressursene som jobber med eiendommene fra bygging til drift og vedlikehold. Eiendomsmassen til kommunen er betydelig, og forvaltning, drift og vedlikehold en stor og viktig oppgave. Vi gleder oss over positive resultater og gode tjenester. Likevel vil det alltid være nok av utfordringer, og dette gjør det spennende å jobbe i kommunesektoren. Utviklingsarbeid pågår kontinuerlig, på stadig jakt etter bedre løsninger. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alle medarbeidere i Farsund kommune for samarbeidet og innsatsen i Farsund August Salvesen rådmann 5

7 Økonomi I 2013 har vi for første gang på mange år hatt en drift som i alle programområder er tilpasset budsjettrammene. Oppvekst og kultur holder seg samlet sett innenfor budsjettrammen sin uten store sprik mellom budsjett og regnskap. Farsund Barne- og ungdomsskole har en budsjettoverskridelse som skyldes innkjøp av inventar og utstyr i forbindelse med nybyggingen. Kommunen har i flere år hatt budsjettutfordringer på Helse- og omsorgssektoren. Det er gledelig å konstatere at flere års innsats for å utføre tjenestene innenfor gitte budsjettrammer, i år har ført til at sektoren har et lite overskudd på driften. Dette arbeidet har lykkes ved hjelp av engasjerte ledere og ansatte som står på for å gi best mulig hjelp til brukerne samtidig som kommunens økonomiske rammer søkes holdt. Hjelp på lavest mulig omsorgsnivå, vekt på aktivitetstilbud for mennesker som bor hjemme, fokus på å unngå fallulykker, kommunal øyeblikkelig hjelp, fleksibel bruk av ressursene, osv. er tiltak som fører til resultatet. Snuoperasjonen i Farsund havnevesen ser så langt ut til å ha lykkes, men det er først og fremst småbåteiere som betaler for dette. Kraftfondet ble i mai vedtatt satt i bank i stedet for forvaltning iht finansreglementet. Dette viste seg å innbringe kommunen 7 mill kr mindre enn om en hadde valgt å ha samme forvaltningsstrategi som før dette vedtaket. Kommunen måtte i 2013 bestemme seg for hva man skulle gjøre med pensjonsleverandøren etter at DNB Liv varslet at de ville slutte med leveranse av pensjonsprodukt etter Fellesordningen. Kommunestyret besluttet å flytte til KLP, noe som ble gjennomført Dette vedtaket gjorde at jeg valgte ikke å bruke premiefondet til pensjonsinnbetaling i 2013, for å finansiere et egenkapitalinnskudd i KLP med premiefondsmidler. Jeg antar at det er dette som har gitt seg utslag på premieavviket som ble nær 0 i forhold til budsjettert inntekt på 6 mill kr. Regnskapet for 2013 er gjort opp i balanse, etter dekning av negativt driftsresultat 2011 kr Netto driftsresultat er 3%, mens korrigert netto driftsresultat (når det tas hensyn til mva-refusjon på 20% fra investeringsbudsjettet) er 0,3%. Oversikt over programområdenes rammer for 2013 og regnskapstallene for de siste 5 årene: PROGRAMOMRÅDE/ÅR: Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Revidert budsjett Regnskap Formannskap Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk sektor (og landbruk) Sum netto driftsutgifter Alle tall i hele tusen. 6

8 Tabellen på foregående side viser at det er mindreforbruk i programområdene Formannskap 0,9 mill, Oppvekst og kultur 0,7 mill kr og Helse og omsorg 1,3 mill kr. Teknisk sektor har et lite merforbruk 0,1 mill kr. Tabellen over viser at skatt og rammetilskudd samlet er inngått med budsjettert beløp. Pga høyere skatteinngang enn budsjettert har andelen av netto inntektsutjevning blitt mindre enn budsjettert. Eiendomsskatten er mindre enn budsjettert fordi kommunestyrets reduksjon av skatteøre ikke ble reflektert i det tilhørende budsjetterte skatteinntektsforslaget i det politiske forslaget som ble vedtatt. Nettogevinsten på netto finansinntekter på 3,3 mill kr skriver seg i hovedsak på lavere renteutgifter som følge av at vi ikke tok opp budsjettert låneopptak i løpet av året, men brukte ubrukte lånemidler fra foregående år. Økonomisk resultat pr enhet vises i Regnskapsskjema 1B driftsregnskap på neste side. En budsjettenhet fraviker på noen områder fra de administrative driftsenhetene (med egne enhetsledere) spesielt på programområdene 1 Formannskap og 5 Finans. 7

9 8

10 Kommentarer til vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap på enkelte enheter. Enhet 20 Oppvekst felles Mindreforbruk er hovedsakelig knyttet til gjesteelever (fosterhjemsplasserte barn) i andre kommuner pga elever som har flyttet, og til mindreforbruk kurs/møter og skoleskyss. Enhet 80 Premieavvik Pensjon Farsund kommune fører premieavviket med årlig oppgjør. Dette gjør at kommunen skiller seg vesentlig ut fra andre kommuner ved å skylde lite til seg selv for manglende føringer av betalt premie. Se for øvrig kommentar over og note 3 til regnskapet. Enhet 81 Eiendomsskatt Eiendomsskatt annen fast eiendom (bolig- og fritidseiendommer) er 2,6 mill lavere enn budsjettert. Budsjett 2013 ble foreslått økt 3,0 mill kr ved økning i takseringsgrunnlag. Kommunestyret vedtok økt takseringsgrunnlag, men reduserte samtidig eiendomsskattesatsen fra 3,0 til 2,75 promille. Budsjettforslaget som ble fremmet politisk ble ikke justert tilsvarende. Enhet 82 Skatter Skatt på inntekt og formue er ca. 5,7 mill høyere enn budsjettert for Farsund kommunes skatt pr innbygger ligger på 87,9% av landsgjennomsnitt. Som minsteinntektskommune får Farsund kommune derfor kompensasjon for skatt under landsgjennomsnittet. Kompensasjon for lav skatteinngang inntektsutjevning bokføres etter regelverket sammen med rammetilskudd i budsjettenhet 83. Enhet 83 Rammetilskudd Netto inntekstutjevning, inkludert skatteutjevning, er mottatt med 6,3 mill lavere enn budsjettert beløp. Ordinært rammetilskudd er mottatt som budsjettert. Enhet 84 Statlige tilskudd Samlet avvik +2,0 mill. Flyktninger ble 3,5mill kr større enn budsjettert, mens andre statlige overføringer ble 1,5 mill kr mindre. Enhet 85 Renter og avdrag Renteutgifter ble 6,0 mill kr lavere enn budsjettert (inkl swap). Renteinntekter 2,7 mill høyere enn budsjettert som følge av at hele Kraftfondet ble satt i banken i mai. Av samme grunn ble gevinst ved salg av verdipapirer 2,3 mill kr lavere enn budsjettert. 9

11 Økonomisk oversikt drift I tabellen på neste side følger en økonomisk oversikt over driften etter art. Avvik mellom budsjett og regnskap i økonomisk oversikt: Driftsinntekter: For posten Overføringer med krav til motytelse er følgende overføringene vesentlig større enn budsjettert: - Refusjon sykelønn og fødselspenger + 10,9 mill kr (det budsjetteres ikke tilstrekkelig med slik refusjon, og motposten finnes som økt bruk av vikarer i forhold til budsjett). - Merverdiavgiftskompensasjon, drift + 6,3 mill kr og investering - 3,1 mill kr (mvakompensasjon inntekts- og utgiftsføres iht reglene om dette) - Refusjon fra deltakerkommuner Lister barnevern + 4,4 mill kr. På den andre siden er inntektsføringen av premieavvik pensjon - 6,2 mill kr i forhold til budsjett på denne posten. Posten Andre statlige overføringer gjelder øremerkede statstilskudd, det største avviket i forhold til budsjett er tilskudd til ressurskrevende brukere ca. 7 mill kr i tillegg har helsesektoren mottatt ca. 3,5 mill kr i prosjektmidler. Generelt er det å bemerke at ulikheter mellom budsjettbeløp og regnskapstall i den økonomiske oversikten på drift, har sammenheng med at kommunestyret budsjetterer netto driftsutgifter for hver budsjettenhet (B/R 1B). Driftsutgifter: Det største avviket for posten Overføringer er økt merverdiavgift, 6,3 mill kr i forhold til budsjett. Tilsvarende beløp er også økt i overføringer til investeringsbudsjettet i hht forskriftene for mva-refusjon. Fom 2014 vil all mva-refusjon overføres investeringsbudsjettet og ordningen med at noe tilfaller driftsbudsjettet dermed være slutt. Økonomisk er dette sunt for kommunene fordi det betyr at man ikke styrker driftsbudsjettet med å investere. 10

12 Økonomisk oversikt - Drift 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER NOTE Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tj.prod Kjøp av tj. som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap av finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

13 Regnskapsårets interne finansieringstransaksjoner: Posten Overført til investeringsregnskapet gjelder 80% av andelen refunderte mvakompensasjon som er bestemt skal tilbakeføres her. Fom 2014 skal all mvakompensasjon som gjelder investeringer overføres. Fond 2013 Bruk og avsetning de største postene. Bruk av bundne driftsfond: Barnehage tilskudd private barnehager Bruk av disposisjonsfond drift, skjema 1A: Iht k.styrets vedtak, sak 12/112, 12/116 og 13/9 Inndekning av merforbruk Avsatt til bundne driftsfond: Husbanken - boligtilskudd Helse og omsorg - prosjektmidler VAR Kommunalt vann VAR Kommunalt avløp Skjærgårdsparken Listahallen reklamefond, korreksjon tidl. års feil flyttet fra disposisjonsfond Avsatt til disposisjonsfond drift: Oppvekst felles prosjekt Plan og utvikling Helse og omsorg ressurskrevende brukere Psykiatri resurskrevende brukere Hjemmetjeneste Farsund Livdekrona ress.kr br Listahallen reklamefond, korreksjon tidl. års feil flyttet til bundne fond Avsatt til disposisjonsfond drift, skjema 1A: Iht kommunestyrets vedtak, sak 13/105 Regulering av minimumsavdrag

14 Balansen Utviklingen av balansetallene fra 2010 er slik: Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK(drift) Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik (ikke definert) Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti

15 Vi ser av balansen en fortsatt betydelig økning i pensjonsforpliktelsene se for øvrig note 3 til tallregnskapet for nærmere detaljer vedrørende pensjonskostnadsføringer og premieavvik. Den kommunale pensjonsordningen er en meget stor utgiftspost på de kommunale budsjettene. Aksjer under anleggsmidler er hovedsaklig bokført verdi av Agder Energi (se note til tallregnskapet). Verdien er den samme som ved salget av andelene fra Alle balanseposter er gjennomgått og ført opp med anskaffelsesverdi. De er deretter avskrevet iht regnskapsforskriftenes 8. Avskrivningene motposteres aktuelt ansvar/tjenesteområde slik at dette i samsvar med forskriftene ikke påvirker regnskapsresultatet, unntatt for VAR-området. Man får likevel fram et uttrykk for investeringskostnadene dersom man ønsker å ta dette med i økonomisk vurderinger. Investeringer Investeringsregnskapet for 2013 viser at det ble utført investeringer, utlån, avdrag og avsetninger for brutto 153,2 mill kr fordelt slik: Ansvar Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 RÅDMANNEN - INVESTERINGER OPPVEKST OG KULTUR - INVESTERINGER ALCOAPARKEN HELSE OG OMSORG - INVESTERINGER TEKNISK - INVESTERINGER FARSUND HAVNEVESEN VIDEREUTLÅN OG AVDRAG MV INVESTERINGER - SUM Farsund kommunes investeringsbudsjett er fom 2012 ettårig slik veilederen fra KRD presiserer. Dette innebærer at vedtak om midler til investering det ene året ikke kan videreføres til senere år. Ubrukte lånemidler og frie fond er ikke lengre knyttet til spesifikke prosjekt. Ubrukte lånemidler føres opp i neste års budsjett som en del av felles finansiering. Denne endringen får betydning for kommunens likviditet fra 2013 idet likviditeten som lå i ubrukte lånemidler nå forsvinner. Dette stiller krav til en økonomi som tar hensyn til at driften gir tilstrekkelig likviditetsoverskudd. Dette er en stor omveltning og gir direkte konsekvenser på driften i årene fom Kommunestyret vedtok 2002 en prosjekthåndbok med rutiner for kommunale investeringsprosjekter. Det er forventet at prosjektansvarlige rapporterer iht denne, heri inngår løpende rapportering pr tertial og sluttrapport når det gjelder ferdigstillelse av de enkelte prosjekter, og økonomien i hvert prosjekt. Som man ser av tabellen over kan det fortsatt jobbes med samsvar mellom budsjett og regnskap på investeringsprosjektene. Særlig er Alcoaparken langt unna samsvar med ca 18 mill kr 14

16 forskjell. Utfylling på Nordkapp kom ikke i gang, ellers fremgår alle prosjektene på regnskapsskjema 2B i regnskapet. Under er en finansiell oppstilling av investeringsregnskapet. 15

17 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års underdekning Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Fondsavsetninger Vi skiller mellom 4 ulike fondstyper: Bundne driftsfond som er fondsavsetninger av spesielle statstilskudd o.l. til særskilte formål, hvor pengene ikke kan benyttes til andre tiltak. Ubundne investeringsfond som er kommunale midler som i prinsippet er vedtatt brukt til et formål i investeringsregnskapet, men hvor kommunestyret kan omdisponere midlene til andre investeringsformål. Bundne investeringsfond som er statstilskudd e.l. til investeringsformål som ikke kan benyttes til andre investeringsformål enn det er gitt til. Disposisjonsfond som er midler fra driftsbudsjettet som gjenstår fra vedtatte prosjekter eller formål eller midler som er overført til bruk i senere år. Nedenstående tabell viser kommunens fondsreserver pr , inklusive Havnevesenet. Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Disposisjonsfond

18 Kostra Vi har også i 2013 arbeidet med forbedring av Kostrarapporteringen. Dette gir seg bedre tall fra vår kommune i forhold til tidligere år. Årets foreløpige Kostra-tall ( ) avdekker følgende hovedpunkter for Farsund kommune: Utgiftene til Oppvekst (netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger) er høyere i Farsund enn gjennomsnitt for fylket og landet. Netto utgifter til pleie- og omsorg pr innbygger er høyere enn gjennomsnittet for fylket og landet. Andelen av innbyggere over 80 år som bor på institusjon er høyere enn fylket, men lavere enn landet uten Oslo. Administrasjonsutgiftene våre er lave uansett relevante sammenligninger. Utvikling i lånegjeld viser at vi ligger på topp i lånegjeld pr innbygger. Utvalgte nøkkeltall fra Kostra Farsund kommune har høyest lånegjeld pr innbygger av alle vi sammenligner oss med i denne tabellen. Høy lånegjeld binder kommunens økonomiske handlefrihet. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. 17

19 Våre netto driftsutgifter til grunnskolen per innbygger er nå, sammen med Flekkefjord, høyere enn de andre vi sammenligner oss med her. Når det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger til pleie- og omsorgssektoren ligger Flekkefjord markert over, med Farsund på den etterfølgende plassen. 18

20 Dersom vi ser på antall beboere som er over 80 år på institusjon og sammenligner oss med de samme kommuner/kommunegrupper, får vi figuren som vist nedenfor: Tabellen under viser at Farsund kommune har lavere netto driftsutgifter til administrasjon og styring enn alle de vi sammenligner oss med. 19

21 Produksjonsindeksen På produksjonsindeksen som utgis av KRD (Kommunal og regionaldepartementet og som OBS gjelder 2012, dvs at de er ett år eldre enn tall i Kostra) scorer Farsund kommune 101,2 % på de samlede produksjonsindeksmålene. Dvs at vi er 1,2 % bedre i målingene enn gjennomsnittet for landet. Det er særlig innenfor Pleie- og omsorg vi scorer bra slik at gjennomsnittet trekkes over 100. Her viser indeksen et snitt på 8,7% bedre enn landet. For barnevern er snittet 2,6% bedre enn landet, og en stor økning fra året får hvor vi lå vel 5% under landet. For barnehage og grunnskole ligger vi nesten på landsgjennomsnittet, mens vi på primærhelsetjenester ligger 11% under, og kulturtjenester 13% under landsgjennomsnittet. Både barnehage og grunnskole ligger på snittet med landet. Slik sett kommer de tyngste sektorene våre godt ut av denne målingen. SSB kommenterer tallene for Farsund kommune slik : Kommunens produksjonsindeks er høyere enn gjennomsnittet i landet. Kommunens korrigerte inntekter er lavere enn gjennomsnittet i landet. Ved å se nivået for velferdstjenestene i sammenheng med inntektsnivået, vil en kunne få en indikasjon på hvor mye tjenester kommunen yter i forhold til sine inntektsrammer. I denne kommunen er nivået på tjenestene høyere enn inntektsnivået. Kommunens produksjonsindeks er et samlemål på det kommunale tjenestetilbudet basert på produksjonsindikatorer for de ulike sektorer. Indeksen omfatter barnehager, grunnskole, primærhelsetjeneste, pleie og omsorg, barnevern, sosialtjenester og kultur. Indeksverdiene er oppgitt i prosent av landsgjennomsnittet, slik at en verdi på 100 tilsvarer snittet for alle kommunene. Indeksen for tjenestene er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som bil gitt innbyggerne i de ulike målgruppene for de enkelte tjenestene. Korrigerte frie inntekter omfatter rammetilskuddet og skatteinntektene til kommunen, inklusiv eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Kommuner med ulik befolkningssammensetning eller geografisk struktur, vil ha ulikt nivå på kostnadene ved produksjon av samme tjeneste, og rammetilskuddet som kommunen mottar fra staten vil ta hensyn til dette. I beregningen av inntektsnivået er det derfor korrigert (ved hjelp av den såkalte kostnadsnøkkelen i inntektssystemet) for at kommunene har ulik befolkningssammensetning, bosettingsmønster og lignende. Slik blir tallene sammenlignbare mellom kommunene. En verdi på 100 på grafen, tilsvarer gjennomsnittet for alle kommunene. 20

22 Personal og organisasjon Organisasjonsjusteringer I 2013 ble det ikke foretatt noen større organisasjonsmessige endringer i Farsund kommune. Antall ansatte og vikarbruk Antall ansatte (målt i årsverk) økte svært moderat i 2013 sammenliknet med 2012 (Figur 1). Tallene gir imidlertid ingen nøyaktig oversikt over kommunens totale antall stillingshjemler, men angir summen av årsverk utgjort av faste og midlertidig ansatte per 31. desember hvert år. Oversikten viser at vikarbruken (variable timer) er redusert, og at faste og midlertidige er noe økt. 3 årsverk er økt på LUS som følge av tilskudd fra staten til styrking av pedagogisk personale. Figur 1. Antall årsverk Antall årsverk Ansatte (faste og midlertidige) Vikartimer Total Figur 2 viser utviklingen i antall ansatte innenfor de ulike «sektorene» i kommunen per siste 3 år. Figur Antall ansatte per sektor Helse og omsorg Oppvekst teknisk administrasjon Figur 3 viser en oversikt over andel FAST ansatte i ulike stillingsstørrelser pr , og Figuren viser at om lag 87 % av kommunens fast ansatte innehar en stilling på 50 % eller høyere og at andelen ansatte med 100 % stilling nå har passert 40 %. 21

23 Fraværsprosent Andel ansatte Figur 3 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Andel ansatte etter stillingsstørrelse 40,30% 41,70% 29,70% 0-25 % % % % 100 % Stillingsstørrelser - gruppert For å sikre fremtidig rekruttering av nødvendig kompetanse tar Farsund kommune hvert år inn et antall lærlinger innenfor ulike lærefag. Per hadde kommunen 16 lærlinger. Fordelingen på ulike lærefag fremgår av figur 4. Figur 4. Løpende lærekontrakter per Farsund kommune Barne- og ungdom Kokk Helsefag Aktivitør IKT Kontor Sum Arbeidsmiljø og sykefravær Det totale sykefraværet på årsbasis i Farsund kommune gikk ned i 2013 sammenliknet med 2011 og 2012 (Figur 5). Korttidsfraværet imidlertid økt noe, mens langtidsfraværet er redusert. Fraværsprosenten varierer en del mellom de ulike sektorene. Figur Sykefravær - Farsund kommune ADMINISTRASJ ON TEKNISK HELSE OG OMSORG OPPVEKST OG KULTUR 8,3 7,1 6,9 FARSUND KOMMUNE ,8 7 11,4 5,4 8, ,2 3,1 10 5,2 7, ,1 2,7 9,8 4,6 6,9 22

24 Arbeidsmiljøutvalget hadde 4 møter i Utvalget behandlet bl.a. saker om sykefravær, HMS handlingsplan, internrevisjoner, og rapporter fra kommunens HMS / kvalitetssystem (Kvalitetslosen). Lister bedriftshelsetjeneste deltok i arbeidsmiljøutvalgets møter. Bedriftshelsetjenesten bistår kommunen i arbeidet med å optimalisere arbeidsevnen til de ansatte gjennom å tilpasse arbeidsplassen i forhold til den enkelte ansattes trivsel og helsetilstand, og ved å minske risikoen for yrkesskade og yrkessykdom. Bedriftshelsetjenesten arbeider også for å stimulere samarbeidet innen bedriften, mellom enkeltindivider og mellom grupper av arbeidstakere. Bedriftshelsetjenesten deltar også i forsøk på konfliktløsning. Det utarbeides årlig en handlingsplan for samarbeidet med kommunen. Planen vedtas av arbeidsmiljøutvalget. Farsund kommune startet i september 2013 et nærværstiltak kalt «Raskere frisk» og inngikk samtidig et samarbeid med Quick Care AS. Tiltaket innebærer et individuelt tilpasset aktivitetsopplegg for ansatte som enten har blitt, eller står i fare for å bli, sykemeldt. 4. Likestilling, etnisitet og funksjonshemmede Det er en stor overvekt av kvinner blant ansatte i Farsund kommune målt både i antall ansatte og i årsverk. 83 % av alle fast ansatte i kommunen er kvinner. Kvinner har en gjennomsnittlig stillingsstørrelse som er lavere enn for menn, noe som fremgår av figur 6. Figur 6. Antall ansatte / årsverk Farsund kommune (fast ansatte). Kvinner og menn med gjennomsnittlig stillingsstørrelse (pr ) Antall Årsverk Stillingsstørrelse Antall Andel Antall Andel gjennomsnitt Kvinner % ,3 % 74,2 % Menn % ,7 % 89,1 % Farsund kommune % % 76,7 % Fordelingen av fast ansatte i ulike stillingsstørrelser fremgår av figur 7. Figuren skiller mellom kvinner og menn. Figur 7. Andel ansatte i ulike stillingsstørrelser (fast ansatte). Kvinner og menn (pr ) Stillingsstørrelse Kvinner Menn % 5,5 5,3 5,7 4,1 4,1 3, % 9,3 9,0 8,1 3,3 5,8 5, % 29,3 31,0 30,6 9,1 8,3 7, % 24,6 21,6 21,2 5,0 3,3 6,2 100 % 31,3 33,0 34,4 78,5 78,5 77,5 58,5 % av alle ansatte i Farsund kommune arbeider i deltidsstilling. Fordelingen av hel- og deltidsansatte kvinner og menn fremgår av figur 8. Figur 8. Andel ansatte i deltidsstillinger og full stilling (fast ansatte) Kvinner og menn. Farsund kommune Menn Kvinner totalt Tall i % Deltidsstilling 60,4 59,8 58,3 68,7 67,3 65,6 21,5 22,2 22,5 Full stilling 39,6 40,3 41,7 31,3 33,0 34,4 78,5 77,8 77,5 23

25 Kjønnsfordelingen på ledernivå i virksomheten fremgår av figur 9. Figur 9. Kvinneandel i ledende stillinger 2011 (pr ) Totalt Kvinner Menn Område antall Antall Andel Antall Andel Rådmannens ledergruppe % 4 57 % Enhetsledere % % Farsund kommune har gjennomført en kartlegging av kompetanse blant ansatte i virksomheten. Ett av spørsmålene er knyttet til språkkompetanse. 15 ulike språk (i tillegg til norsk) er oppgitt som morsmål. 32 arbeidstakere oppgir annet morsmål enn norsk. Oversikten gir et bilde av etnisitet blant de ansatte i virksomheten. I november ble det for fjerde året på rad arrangert en likestillingsuke i alle barnehager og skoler i Farsund kommune. I forbindelse med uken ble utgitt et hefte med informasjon om likestilling og forslag til konkrete oppgaver i barnehage og for ulike trinn i grunnskolen. Alle barn brukte minst én time hver dag på dette temaet denne uken. Hovedfokus var likestilling mellom kjønnene, men det var også mulighet for et videre perspektiv. I forbindelse med behandlingen av kommunal planstrategi vedtok kommunestyret i 2012 at det skal utarbeides en Folkehelseplan for Farsund. I kommunestyrets møte , sak 13/16, ble det videre vedtatt at likestilling skal innlemmes som en del av folkehelseplanen. Dette arbeidet pågår. Farsund kommune deltar sammen med 19 andre kommuner i Norge i et prosjekt kalt «Likestilte kommuner». Farsund kommune har valgt å kalle vårt prosjekt for «Flere på heltid, bedret rekruttering og økt brukertilfredshet, gjennom alternative turnuser». Kommunens målsetting med arbeidet er å: Få flere heltidsstillinger i turnusstillinger innen helse og omsorg Øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen innen helse og omsorg Øke rekrutteringsgrunnlaget av personer med etterspurt kompetanse innen helse og omsorg Redusere antall omsorgspersoner rundt den enkelte tjenestemottaker Politisk samordningsgruppe for Agder 2020 har fattet vedtak om å etablere «Agdermodellen for likestilling». Modellen skal sikre politisk forankring, systematisk og kunnskapsbasert arbeide og samhandling mellom kommuner og regionråd på likestillingsfeltet. PSG har fattet følgende vedtak: Politisk samordningsgruppe anbefaler regionrådene og kommunene å bidra til etablering av likestillingsutvalg på kommune- og regionrådsnivå i samarbeid med kommunene. Likestilling kan inngå som ansvarsområde for eksisterende utvalg. PSG vil be kommunene prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse med valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv i 2015 PSG vil følge opp fylkestingets vedtak om å etablere en likestillingsallianse for Agder. Arbeidsutvalget i Listerrådet har vedtatt at Listerrådet skal fungere som likestillingsutvalg for regionen. Kommunen arbeider på hovedsakelig to områder for å integrere innvandrere. Ved Voksenopplæringen hvor det er særlig vekt på språkopplæring, men også samfunnsforståelse, og på NAV med integrering og bosetting av flyktninger. Kommunen har vedtak om bosetting av 20 flyktninger i året med tillegg av familiegjenforeninger. I tillegg er det eget flyktningemottak i kommunen som får kommunale tjenester. 24

26 Rådet for funksjonshemmede har avholdt 5 møter i Rådet mottar bl.a. dokumenter som gjelder offentlig ettersyn av reguleringsplaner og rullering av kommunedelplaner. Henvendelser som kommer til rådet i form av brev / e-post / telefoner, tas opp som referatsaker i møtet. Teknisk drift deltar i rådets møter om saker som berører universell utforming og hvor de har bedt rådet om innspill. Rådet er også opptatt av å ivareta parkeringsplasser for bevegelseshemmede, tilrettelegging av turstier og badeområder og har samarbeid med teknisk drift / kultur i slike saker. Etiske retningslinjer Etikk er systematisk tenkning i forhold til hva som er rett og galt, og handler om å bli enige om et sett verdier hvordan verdiene skal komme til syne i praktisk handling å forstå konsekvensene av egen handling Arbeid med etiske problemstillinger i kommunen handler om å klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Etiske retningslinjer gir et felles verdigrunnlag. Noen stikkord hvor etiske holdninger er sentrale: Habilitet og integritet Rollekonflikter bierverv, oppdrag, engasjement i frivillige organisasjoner Varsling av kritikkverdige forhold uten at det får konsekvenser for varsler Korrupsjon og bestikkelser Smøring leverandørers forventning om gjenytelser. Kameraderi (tilgodese «egne») i forhold til relasjonsbygging Ytringsfrihet i forhold til lojalitet og taushetsplikt De faktiske handlingene hos ansatte og folkevalgte danner grunnlaget for kommunens omdømme i befolkningen. Hvilke valg vi tar individuelt og kollektivt er avgjørende for tillit. Alle har selvstendig ansvar for å bidra til at tilliten til kommunen og dens omdømme ivaretas. Kommunestyre har i eget vedtak vurdert gjeldende Etiske retningslinjer for ansatte og politikere, og derigjennom bekreftet at vårt etiske verdigrunnlag er fundamentet for kommunens omdømme og tillitsforhold til våre innbyggere. Erfaringene fra 2013 er etter rådmannens skjønn at det her foreligger et stort potensiale til forbedring. Omdømmet er først og fremst en konsekvens av ord og handling. Ved å legge mer vekt på framsnakking, omtanke for hverandre, og oppnå resultater gjennom samhandling og trekke sammen, vil en kunne oppnå mer på dette området. Konstruktiv og velment kritikk er viktig for forbedringsarbeidet. Til dette har vi egnede kanaler. God informasjon mellom folkevalgte og administrasjon, samt ut mot borgerne er viktig. Det er ingen konkrete nye prosjekter på området for

27 Internkontroll Med hjemmel i kommunelovens 23 nr 2, er kommunene pålagt å utøve internkontroll i drifts- og forvaltningstjenester. Dette er i tillegg nedfelt i et betydelig antall lover og forskrifter. Internkontroll er et omfattende og nødvendig systemarbeid som krever at rutiner og prosedyrer til enhver tid er oppdatert og at implementering er ivaretatt. Internkontrollens kjerneområde er å etterspørre at lovpålagte krav og interne rutiner er fulgt, og samtidig kunne dokumentere kontroll av egen virksomhet. Dokumentflyt og etterprøvbarhet er her viktige faktorer. Ansvar for internkontroll er lagt på hver leder, og arbeidet støttes til en viss grad av stab- og støttefunksjoner. Verktøy I forbindelse med anskaffelse av kvalitetssystemet Kvalitetslosen har vi som mål å samle og implementere alle våre internkontrollrutiner i dette systemet. Arbeidet med kvalitetssystem startet med vedtak i AMU i 2010, først med fokus på HMS-området. Deretter med nytt vedtak i 2011 der det ble bestemt at kvalitetssystemet skulle anskaffes. Dette har blitt videreutviklet og utvidet til å gjelde alle drifts- og forvaltningsområder i kommunen. I perioden har dette arbeidet hatt stor fokus. Mange rutiner er på plass. De rutiner som fortsatt ikke er lagt inn i dette kvalitetsverktøyet, lever videre i sin tidligere form (rutiner som lagres på server eller i fagsystem). En oversikt over Farsund kommunes internkontrollrutiner: HMS - helse, miljø og sikkerhet Farsund kommune har i mange år hatt et eget internkontrollsystem knyttet til HMS (HMS håndbok). Håndboken er et sentralt redskap for enhetsledere, tillitsvalgte og vernetjeneste og inneholder blant annet et årshjul for prioriterte HMS aktiviteter. Håndboken inneholder i tillegg til retningslinjer / rutiner også en rekke skjema, prosedyrer og maler. Eksempelvis innenfor områder som: - Medarbeidersamtale, HMS / Medarbeiderundersøkelse, Vernerunde, HMS målsettinger / handlingsplaner (prioriterte aktiviteter) - Sykefraværsrutiner / oppfølgingsrutiner - Risikovurdering - Avvik (skade / ulykke, farlig hendelse) - Varsling av kritikkverdige forhold - AKAN HMS håndboken inneholder også et kapittel med samtlige sikkerhetsforskrifter innenfor teknisk drift og diverse retningslinjer og skjema til bruk i forbindelse med egen bygge- og anleggsvirksomhet. Farsund kommune har tatt i bruk Kvalitetslosen som elektronisk verktøy i HMS arbeidet blant annet for å sikre arbeidsflyt rundt innmeldte avvik og forbedringsforslag. Kvalitetslosen bidrar samtidig til større grad av dokument- og versjonskontroll ved at oppdaterte skjema, rutiner og retningslinjer finnes på ett sted. 26

28 Økonomiområdet Månedlig lønnskontroll (alle ledere) Kommunen har innarbeidet rutiner for internkontroll av utbetalt lønn. Rutinene skal sikre at det er utbetalt rett lønn til rette personer og innebærer at ansvarlige ledere kontrollerer de månedlige lønnsutbetalingene. Gjennomført kontroll og eventuelle korrigeringer dokumenteres via oversending av kontrollskjema til lønningskontoret i etterkant av hver lønnskjøring. Eventuelle avvik følges opp av leder. Månedlig regnskapskontroll (alle ledere) Kommunen har innarbeidet rutiner for internkontroll av regnskap hver måned. Hver leder må kontrollere eget budsjettområde. Rutinene skal sikre at budsjettrammen for drift holdes, og at det er samsvar mellom forventede utgifter og inntekter. Skjemaet har også et felt for sykefravær. Gjennomført kontroll og eventuelle korrigeringer dokumenteres via oversending av kontrollskjema til den rådmannen har utpekt som koordinator for kontrollen. Eventuelle avvik følges opp av leder. Kommunens økonomireglement av Økonomireglementet beskriver blant annet økonomi og budsjettprosessen gjennom året, og hvordan eventuelle endringer underveis skal følges opp. Internkontroll med kommunens regnskap. Internkontrollen ved økonomikontoret består av prosesser for å gi rimelig sikkerhet for: Målrettet og kostnadseffektiv drift Pålitelig ekstern regnskapsrapportering Overholdelse av gjeldende lover og regler Innenfor regnskapsområdet foretas systematisk risikovurderinger for å kunne identifisere hendelser som kan påvirke overnevnte måloppnåelse. For å minske sannsynligheten for feil i regnskapet og brudd på lover og regler er det innført en rekke prosedyrer, interne rutiner, arbeidsdelinger og sjekklister. Internkontroll av fakturabehandling og utbetalinger. Økonomikontoret er etablert som sentralt fakturamottak. Alle inngående fakturaer blir skannet sentralt for å sikre enhetlig leverandør- og fakturakontroll. Denne kontrollen går på tvers av hele organisasjonen og er en viktig del av systemet som skal hindre feilutbetalinger, korrupsjon og misligheter i kommunen. Økonomikontoret sørger for arbeidsdeling for eksempel ved at lister over attestant og anviser alltid holdes à jour. Systemet er også lagt opp med sporbarhet i ettertid. I Selve utbetalingsfullmakten i bank innehas av ansatte på økonomikontoret. På bakgrunn av attestasjon og anvisning fra enhetene blir utbetalingen remittert og girert. 27

29 Oppfølging av politiske vedtak I henhold til kommunelovens 23 nr. 2 er det rådmannens plikt å sikre at politiske vedtak iverksettes. Kommunen har en årlig internkontroll på samtlige politiske vedtak. Dette gjennomføres ved at samtlige politiske møter gjennomgås sak for sak, ved at hver sak sendes til de respektive saksbehandlere med konkrete spørsmål om sakens status. Dette gjennomføres i første kvartal. Saker behandlet i kommunestyret 2013: Forklaring til tallkodene i siste kolonne: 1. Gjennomført/ekspedert 2. Videresendt til xxx for oppfølging/gjennomføring 3. Under arbeid. Forventes gjennomført xxx Saksnr: Tittel: Saksbehandler: Status 13/1 Reguleringsplan for Alcoaparken, Huseby 2. Kjersti Skiple Verdal 1 gangsbehandling 13/2 Borhaug gml. Skole (Sentralen) Alf Johnny Iddeland 1 13/3 Søknad om godkjenning av kommunalt driftstilskudd Karen Brox Tregde 1 til nye barnehageplasser Brøvigs Minde barnehage 13/4 Søknad om godkjenning av kommunalt driftstilskudd Karen Brox Tregde 1 til nye barnehageplasser Solstua barnehage 13/5 Lister Kompetanse søknad om sletting av lån August Salvesen 1 13/6 Forslag til ny modell for tildeling av støtte til drift, Britt-Mari Langerud 1 arrangementer og særskilte tiltak 13/7 Eiendommen Farsund sykehus klargjøring av tomt Just Quale 1 13/8 Søknad om midler til satsing på kommunalt Mette Madsen 1 barnevern /9 Presiseringer/avklaringer i forhold til budsjettvedtak August Salvesen /10 Innbyggerinitiativ vedrørende tomten ved Farsund Anja Pettersen 1 sykehus 13/11 Referater til møte Jorunn Syvertsen 1 13/12 Kommunalt innlån av Husbankmidler Kari Frestad 1 startlånsordningen 13/13 Reguleringsplan for Rutlelia, Åpta 2. Kjersti Skiple Verdal 1 gangsbehandling 13/14 Mandatsak Teknisk utviklingsplan for Farsund Kjersti Skiple Verdal 1 kommune 13/15 Garderober i Listahallen tilleggsbevilgning Tore K. Haus 2 13/16 Plan for likestilling Olaf Eikeland 1 13/17 Farsund kommune bytter sin kommuneblomst fra Jan Fredrik Sundt 1 gyvel til strandtorn 13/18 Eierskapsmelding 2013 Alf Johnny Iddeland 1 13/19 Plan for selskapskontroll Alf Johnny Iddeland 1 13/20 Observatørstatus i Listerrådet August Salvesen 1 13/21 Reguleringsplan for FV 43 Vassenden Farbrot, Kjersti Skiple Verdal 1 langs Viksvannet 2. gangsbehandling 13/22 Reguleringsplan for FV 43 Listerveien Brogata, Kjersti Skiple Verdal 1 Farsund sentrum 2. gangsbehandling 13/23 Bandasjemateriell og sårutstyr Anne-Margrethe Tjøtta 1 Johnsen 13/24 Betalingssatser for matombringing Anne-Margrethe Tjøtta 1 Johnsen 13/25 Deltakelse i Regionalt Samarbeidsutvalg Anne-Margrethe Tjøtta 1 Johnsen 13/26 Fordeling av reduksjon av driftsmidler 2013 for teknisk Just Quale 1 28

30 13/27 Revisjon av Finansreglementet August Salvesen 1 13/28 Rapport fra forvaltningsrevisjonen vedlikehold av Alf Johnny Iddeland 1 kommunale bygg 13/29 Plan for forvaltningskontroll August Salvesen 1 13/30 ekommunestrategiprosjekt DDV opprettelse av August Salvesen 1 IKS 13/31 Skjenkebevilling for MC-arrangement på Lista Anja Pettersen 1 Flypark 6-9.juni /32 Utredning om bruk av Farsund sykehus til kontorer August Salvesen 1 13/33 Referater til møte Jorunn Syvertsen 1 13/34 Bekjempelse av kriminelle MC-klubber Anita Abrahamsen 1 13/35 Plan for folkehelse mandat Mona Aspvik 3 F. gj.f /36 Omdisponering av midler til opprusting av pissoir og gatekunst ved Verven Hilde Synnes Drønen 3 F. gj.f. i løp.av vår-14 13/37 Valg av kommunale representanter som Jorunn Syvertsen 1 styremedlem til Amento AS 13/38 Referater til møte Nina Hansen 1 13/39 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder Tore K. Haus 1 fylkeskommune og Farsund kommune 13/40 Omreguleringsplan for Bjørnestad, Øyna 2. Kjersti Skiple Verdal 3 gangsbehandling 13/41 Reguleringsplan for Hønevika Buvika ny Kjersti Skiple Verdal 1 behandling 13/42 Alcoa miljøpark kunstnerisk utsmykking Just Quale 1 13/43 Konsesjon for erverv av gnr/bnr 2/32 Huseby og 6/1 Aud Irene Vatland 1 Lunde Alcoa Norway ANS 13/44 Valg av stemmestyrer for valgperioden Jorunn Syvertsen 1 13/45 Forskrift om åpningstider ved serveringssteder Anja Pettersen 1 13/46 Betalingssatser for matombringing Anne-Margrethe Tjøtta 1 Johnsen 13/47 Lovpålagte samarbeidsavtaler Anne-Margrethe Tjøtta 1 Johnsen 13/48 Finansrapport tertial August Salvesen 1 13/49 Søknad om fritak som meddommer i Lister tingrett Jorunn Syvertsen 1 Ove Ringdal 13/50 Rullering av næringsplanen Mandat Martin Mathiassen 3 F. gj.f /51 Søknad om ambulerende skjenkebevilling fra Twin Anja Pettersen 1 Eagles 13/52 Årsregnskap 2012 Anita Ore 1 13/53 Regnskapsrapport med finansrapport 1 tertial 2013 August Salvesen 1 13/54 Delegasjonsreglement for Farsund kommune Anja Pettersen 1 13/55 Implementering av underskuddskorrigerende tiltak Tom Egil Ravndal 3 F.gj.f for havneøkonomien, ver 7 13/56 Korrigering budsjett 2013 Anne-Margrethe Tjøtta 1 Johnsen 13/57 Reguleringsplan for Eikvåg gnr/bnr, 2/61 og Kjersti Skiple Verdal 1 gangsbehandling 13/58 Endringer i politisk styringsgruppe for Spindsplanen Marthin Mathiassen 1 13/59 Søknad om godkjenning av brakke Borhaug Karen Brox Tregde 1 barnehage 13/60 Søknad om alminnelig skjenkebevilling Lisas Anja Pettersen 1 restaurant og gatekjøkken 13/61 Søknad om fritak fra lagmannsretten Jorunn Syvertsen 1 13/62 Kommunal kjøkkenservice vurdering av Anne-Margrethe Tjøtta 1 reetablering Johnsen 13/63 Midlertidig skjenkebevilling på lekter. The Pub as Anja Pettersen 1 (Pakkhuset) 13/64 Fornyelse av skjenkebevilling for Jochums Strandbar Anja Pettersen 1 13/65 Søknad om utvidet skjenkeareal (utendørs) New Asia Anja Pettersen 1 as 13/66 Søknad om godkjenning av kommunalt driftstilskudd Karen Brox Tregde 1 til nye barnehageplasser Husebyparken barnehage 13/67 Budsjettskjema 1 A og 1 B for 2013 justert Anita Ore 1 13/68 Interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll i Lister Lindesnes kommune ønsker å slutte seg til Alf Johnny Iddeland 1 29

31 13/69 Omhjemling av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Bente B. Berg 1 Farsund kommune 13/70 Innlemmelse av nye kommuner i Agder sekretariat August Salvesen 1 13/71 Søndagsåpent i butikk. Søknad om godkjenning som Anja Pettersen 3 opp på nytt typisk turiststed 13/72 Klage over avslag på skjenkebevilling. Twin Eagles Anja Pettersen 3 opp på nytt HD MC 13/73 Søknad om fritak som meddommer i Lister Tingrett Jorunn Syvertsen 1 Rune Heimvoll 13/74 Oppvarming av innendørs idrettshall med Just Quale 1 garderobefasiliteter samt utendørs kunsgressbane 13/75 Referater til møte Jorunn Syvertsen 1 13/76 Anvendelse av ambulerende skjenkebevillinger og Anja Pettersen 1 bevillinger til enkeltanledninger 13/77 Skjenkebevilling ved åpent arrangement (konsert) Anja Pettersen 1 Nordberg Fort 13/78 Detaljreguleringsplan for Listerveien 38, 40 og 42 Kjersti Skiple Verdal 1 2.gangsbehandling 13/79 Leie av lokale til kommunal virksomhet ved nytt August Salvesen 1 senter Nordkapp 13/80 Regulering av investeringsbudsjettet for 2013 Anita Ore 1 13/81 Regnskapsrapport med finansrapport 2. tertial August Salvesen /82 Deltakelse i interkommunalt samarbeid om Olaf Eikeland 1 skatteoppkreverfunksjonen 13/83 Søknad om fritakelse fra kunstkomite Anja Pettersen 1 13/84 Referater til møte Jorunn Syvertsen 1 13/85 Vannområde Mandal-Audna Forslag til Anders Grimnes 1 tiltaksprogram for planperioden /86 Videreføring av reiselivsarbeidet i ny Ann Helen Ericsen 1 næringsorganisasjon 13/87 Reguleringsplan for Mosvold (Europris) Kjersti Skiple Verdal 1 2.gangsbehandling 13/88 Fremtidig disponering av sykehuseiendommen og Alf Johnny Iddeland 3 ubestemt tid tilhørende tomter 13/89 Finansiering småbåthavner Anita Ore 1 13/90 Bosetting av flykninger 2014, 2015 og 2016 Arne Tregde 3 F. gj.f /91 Bygge av Pensjonsleverandør Fellesordningen August Salvesen 1 13/92 Suppleringsvalg av meddommere til Lister tingrett Jorunn Syvertsen 1 13/93 Søknad om fritak fra politiske verv Anja Pettersen 1 13/94 Søknad om fritak fra politiske verv for en begrenset Anja Pettersen 1 periode 13/95 Referater til møte Jorunn Syvertsen 1 13/96 Rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og Britt-Mari Langerud 1 nærmiljøanlegg /97 Spillemiddelsøknader 2014 Britt-Mari Langerud 1 13/98 Tilstandsrapport Farsundskolen 2013 Tore K. Haus 1 13/99 Eierskifte og søknad om skjenkebevilling Enli Anja Pettersen 1 Vestheim as 13/100 Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning i Anja Pettersen 1 Listahallen Sangkoret Nordvesten 13/101 Budsjett 2014 og økonomiplan for perioden 2014 August Salvesen /102 Bytting og salg av eiendommer, Farsund Tom Egil Ravndal 1 havnevesen og Farsund kommune 13/103 Prisliste for 2014 Tom Egil Ravndal 1 13/104 Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2014 Jan Hornung 1 13/105 Budsjettregulering 2013 avdrag på lån Anita Ore 1 13/106 Eiendomsutredning desember 2013 Alf Johnny Iddeland 3 F. gj.f. sommer-14 13/107 Oppstartsvedtak Nordkapp Just Quale 1 13/108 Pensjonsordning for folkevalgte Olaf Eikeland 1 30

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rådmannens kommentarer

Rådmannens kommentarer 1 Innhold: Rådmannens kommentarer...4 Økonomi...6 Økonomisk oversikt drift...10 Balansen...13 Investeringer...14 Fondsavsetninger...16 Kostra...17 Etiske retningslinjer...25 Internkontroll...25 2 3 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer