Tilleggsliste for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsliste for Formannskapet"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. 006/13 007/13 Sakstittel Teie torv - gnr.2 bnr.86 - Tidsbegrenset utleie av areal for oppsetting av midlertidig bankbygg Tanstadveien, gang- og sykkelvei - Vedr. grunnerverv Roar Jonstang ordfører Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/1065 Arkiv: FESaksbehandler: Margrethe Løgavlen, Telefon: Kommuneutvikling Teie torv - gnr.2 bnr.86 - Tidsbegrenset utleie av areal for oppsetting av midlertidig bankbygg Formannskapet Møtedato Saksnummer Rådmannens innstilling Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg for midlertidig leie av deler av Teie torv for en periode på inntil ett år fra vedtaksdato på følgende vilkår: 1. Det forutsettes at leieavtalen utformes slik at kommunen kompenseres for eventuelle tapte inntekter, som parkeringsinntekter og eventuelle andre kostnader som følge av avtalen. 2. Det må tilrettelegges og avmerkes minst to parkeringsplasser som er universellt utformet. 3. Staue av tidligere statminister Trygve Brattlie flyttes i henhold til vedlagt kart for Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg sin regning og risiko. Statuen skal tilbakeføres til opprinnelig plassering senest når leieperioden utløper.

4 Dokumentoversikt: Vedlegg pdf 2. Kartutsnitt Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg.pdf 3. Ortofoto Teie torv.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal foreta en større innvendig ombyggning og fasadeendring av sine lokaler på eiendommen Torvet 5, gbnr.2/295 med flere. Arbeidene som er stipulert til å strekke seg over åtte måneder er så omfattende at deler av eksisterende bankbygg ikke ville kunne opprettholdes som arbeids- og publikumsbygg. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg søker derfor om å få leie deler av Nøtterøy kommunens eiendom, Teie torv, gbnr.2/86, for å sette opp midlertidig bygg som erstatning for de deler av eget bygg som ikke kan benyttes som arbeids- og publikumsbygg i ombyggningsperioden. Rådmannen anbefaler at formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg for midlertidig leie av deler av Teie torv, for en periode på inntil ett år. Det forutsettes at leieavtalen utformes slik at kommunen kompenseres for eventuelle tapte inntekter, som parkeringsinntekter og eventuelle andre kostnader som følge av avtalen med videre. Innledning Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal foreta en større innvendig ombyggning og fasadeendring av sine lokaler på eiendommen Torvet 5, gbnr.2/295. Arbeidene som er stipulert til å strekke seg over åtte måneder er så omfattende at deler av eksisterende bankbygg ikke ville kunne opprettholdes som arbeids- og publikumsbygg. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg søker derfor om å få leie deler av Nøtterøy kommunens eiendom, Teie torv, gbnr.2/86, for å sette opp midlertidig bygg som erstatning for de deler av eget bygg som ikke kan benyttes som arbeids- og publikumsbygg i ombyggningsperioden. I møte med administrasjonen 11. januar 2013 fremsatte Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg muntlig søknad om å leie deler av Teie torv i en periode på åtte måneder for oppføring av midlertidig arbeids- og publikumsbygg. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg har tidligere, i desember 2012, vært i kontakt med drift- og anleggsseksjonen vedrørende samme, og fått muntlig tilbakemelding om at det ut fra driften av torvet vil være mulig å leie deler av torvet. Midlertidig bygg er i to etasjer og har en grunnflate på 220 m2 bebygd areal (BYA) og et breuksareal (BRA) på 413 m2. Bygget består av i alt til sammen 15 moduler og er planlagt plassert inntil (og en midre del på) Teie kirkes eiendom, gbnr.2/50. Teie kirke har samtykket til plasseringen. Bygget vil beslaglegge deler av Teie torv og føre til midelertidig bortfall av parkeringsplasser langs grensen til kirken og bankbygget, deriblant to plasser som er universellt utformede. I tillegg vil manøvrering til enkelte av de andre plassene bli noe vanskeligere. Ombyggingen er stipulert til å gjennomføres på åtte måneder. Tiltaket er søknadpliktig etter plan- og bygningsloven og er i strid med områdeplan for Teie sentrum, nr.92-2, hva angår bruk av torvet. Det er søkt dispensasjon fra arealformålet og denne søknaden fremlegges for Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk for realitetsbehandling. Resterende del av søknadprosess etter plan- og bygningsloven behandlles av kommuneutviklingssjefen i henhold til fullmakt delegert av kommunestyret.

5 Faktagrunnlag Lov om avslutning av ataler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) av 31. mai Alternative løsninger 1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om tidsbegrenset utleie av deler av Teie torv til Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg. 2. Formannskapet avslår søknad om tidsbegrenset leie av deler av Teie torv til Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg. Vurderinger Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg har ut fra driftsmessige hensyn behov for større innvendige ombyggninger og fasadeendring. Innevendige ombyggninger berører arbeidsplasser og publikumsareal, slik at deler av bankdriften ikke kan opprettholdes i eksisterende bygg under ombyggningen. Det søkes derfor Nøtterøy kommune om å få leie deler av Teie torv for å oppføre midlertidig arbeids- og publikumsbygg i ombyggingsperioden, stipulert til åtte måneder. Konsekvenser av tidsbegrenset oppføring av midlertidig bygg: Parkering. Oppføring av midlertidig bygg i to etasjer med et bebygd areal (BYA) på 220 m2 vil få konsekvenser for driften av Teie torv. Areal som i dag benyttes til parkering vil beslaglegges av det midlertidige bygget slik at antall parkeringsplasser reduseres, deriblant de to eneste universellt utformede plassene som er på torvet, jf kartutsnitt. Dersom søknaden imøtekommes bør det i perioden tilrettelegges og oppmerkes for universellt utformede parkeringsplasser på alternativt sted på torvet. Visuelt og estetisk. Visuelt og estetisk vil det midlertidige bygget i en periode oppta et relativt stort volum, men plasseringen i sydvestre hjørnet, reduser virkningen noe i forhold til eventuell annen plassering på torvet. Teie kirke og barnehagen. Omsøkte plassering fører til at den ene atkomsten til Teie kirke stenges i leieperioden, kirken som også er driver av barnehagen, har imidlertid samtykket til dette. Statue. Oppføring av midlertidig bygg vil hindre atkomst til og stenge inne statuen av tidligere statsminister Trygvde Brattlie. Det kan vanskelig anses som akseptablet, da stauen har stor betydning for Nøtterøy sin befolkning, og det er aktiviteter tilknyttet stauen både ved 1., 8. og 17. mai. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg har påtatt seg ansvar og risiko for, inkludert økonomisk, å midlertidig flytte statuen noen meter lenger nord, jf kartutsnitt. Statuen vil da få lys og luft rundt seg og tradisjonelle markeringer kan gjennomføres uhindret. Alternativ plassering. Alternativ plassering kunne være annet ledig areal i nærheten på Teie, eksempelvis tiltakshavers egen tomt bak bankbygget som nyttes til parkering for ansatte eller Coop-tomten noe lenger vest. Ut fra bankens driftmessige hensyn lar det seg imildertid ikke gjennomføre, da særlig av sikkerhetshensyn hvor tilgang til bankens hvelv er av avgjørende betydning. Samlet vurdering: Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg er etter rådmannens vurdering mer enn en bank i Nøtterøy kommune. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg er en arbeidsplass som sysselsetter en del av

6 kommunens egne innbyggere, mange av kommunens innbyggere har et kundeforhold til banken, banken er en lokalbank og viktig for Teie som sentrumsområde. I tillegg er Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg en viktig og betydningsfull bidragsyter til det frivillige på Nøtterøy, det er mange ulike lag, foreninger og organisajoner som mottar støtte fra banken, og bankens profielring som lokalbank på Nøtterøy gjør at banken må anses som en av kommunes betydningsfulle positive omdømmefaktorer. Ut fra ovennevnte vurderinger sett i sammenheng med at det gjelder for en tidsbegrenset periode anslått til ca åtte måneder, samt det forhold at det de facto ikke foreligger alternative plasseringer, tilsier at rådmannen anbefaler at formannskapet gir fullmakt til å inngå en leieavtale for deler Teie torv for en tidsbegrenset periode. Konklusjon Rådmannen anbefaler at formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg for midlertidig leie av deler av Teie torv, for en periode på inntil ett år. Det forutsettes at leieavtalen utformes slik at kommunen kompenseres for eventuelle tapte inntekter, som parkeringsinntekter og eventuelle andre kostnader som følge av avtalen med videre.

7

8

9 GENERELLE NOTATER Produktene leveres som spesifisert. Dersom leverandør foreslår lignende produkter må dette avklares med Arkidea. Alle produkter skal monteres etter leverandørens spesifikasjoner. Alle mål kontrolleres på stedet! Trygve Bratteli statue Provisoriske i 2 plan totalt 15 moduler Eiendomsgresne Rev. Endringen gjelder Dato Avaldsnesgata 95A 4014 Stavanger Tlf: Fax: Tiltakshaver SpareBank 1 Nøtterøy Avd. Teie Tegn.navn Situasjonsplan med Forslag B Filnavn Dato Godkjent ME Konstr./tegnet Prosj.nr. Målestokk Situasjonskart 1 : 1000 ME 1605 Format A3 1 : 1000 Tegn.nr. A103 Rev.

10

11 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/868 Arkiv: FE-611, FA-Q21, TI-&50 Saksbehandler: Margrethe Løgavlen, Telefon: Kommuneutvikling Tanstadveien, gang- og sykkelvei - Vedr. grunnerverv Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Formannskapet Møtedato Saksnummer 013/13 007/13 Hovedutvalgets forslag Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk viser til brev av fra grunneier av gbnr. 13/82 og 14/278 til HMK. Hovedutvalget slutter seg til rådmannens notat og de konklusjoner som der fremgår Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Behandling: Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. MK-013/13 Vedtak: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk viser til brev av fra grunneier av gbnr. 13/82 og 14/278 til HMK. Hovedutvalget slutter seg til rådmannens notat og de konklusjoner som der fremgår.

12 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Tanstadveien 27, 13/82 - klage/innsigelse vedr. grunnavståelse til ny fylkesvei og byggesak 2. Tanstadveien 27, 13/82-4 tomannsboliger med carport - klage 3. Situasjonskart 4. Takst 5. Støyskjerming 6. Detaljer om eiendom 7. Situasjonskart 8. Detaljer om eiendom 9. Tanstadveien - Vedrørende brev fra grunneier av Tanstadveien Notat til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk.doc 11. Vedlegg til notat datert Kortversjon Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk anmodet i møtet om ett notat fra administrasjonen på de påstander grunneier av gbnr. 13/82 og 14/278 legger frem i brev av

13 Til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk/ Formannskapet i Nøtterøy kommune Klage/innsigelse vedr. grunnavståelse til ny fylkesvei og byggesak for Tanstadveien 27. Kommunen har delt min tomt i to og lagt en fylkesvei på deler av tomten. Ca. 850 kvadratmeter av min tomt er brukt til veien. I tillegg medførte delingen at resten av tomten syd for den nye veien ble uten verdi for meg. Kommunen har betalt meg ca. kr for dette. En sum jeg mener er helt uakseptabel da en takst som jeg innhentet fra en autorisert takstmann konkluderte med at verdien på mitt hus/tomt ville synke med kr etter veiomleggingen. På bakgrunn av differansen mellom kommunens tilbud og takstmannens konklusjon hadde jeg i utgangspunktet liten lyst til å inngå avtale om salg av grunn til ny fylkesvei. Under forhandlinger med kommunen ble jeg imidlertid lovet av Løgavlen 50 m støyskjerm til en verdi av ca.kr pr. løpemeter (totalt ). Løgavlen presiserte sterkt at dette var noe jeg ikke hadde krav på. Jeg godkjente da avtalen fordi jeg fikk tilbud om støyskjerm som jeg ifølge Løgavelen ikke hadde krav på. Jeg så da dette som en kompensasjon for at kommunene ikke ville ta taksten til følge, noe jeg også presiserte muntlig overfor Løgavelen og ordfører Jonstang på hans kontor. I ettertid har jeg fått tilgang til støyrapporten som kommunen utarbeidet i forbindelse med omleggingen av nevnte fylkesvei. Den konkluderer med at kommunen er forpliktet til å støyskjerme min eiendom. Dette var kunnskap kommunen hadde, men ikke jeg. På bakgrunn av det jeg har redegjort for ovenfor føler jeg meg grundig lurt og ført bak lyset av kommunen i denne saken. Jeg synes det er grovt uetisk og sannsynligvis lovstridig av kommunen å bruke noe som jeg i utgangspunktet hadde krav på som et forhandlingskort ved kjøp av grunn. Min egen utbygging på tomten medfører et behov for en mye lenger støyskjerm enn 50 m. Jeg spør da kommunen om heller å få utbetalt pengene for støyskjermen slik at jeg kan anlegge en sammenhengende støyskjerm i nødvendig lengde. Dette aksepteres av kommunen, men nå har summen plutselig falt til kr Nok en gang lurt! Jeg anser den avtalen som ble inngått med kommunen som ugyldig, da det ble gitt feil opplysninger fra kommunens side, og jeg har heller ikke mottatt penger for støyskjermen.. Alle opplysningene jeg har kommet med her kan kontrolleres opp i mot korrespondanse pr. brev og e-post med Nøtterøy Kommune ved Margrete Løgavlen. Når det gjelder byggesaken så fikk kommunen meg til å foreta en omregulering, noe jeg ikke har hatt noen nytte av. Jeg sitter kun igjen med en utgift på kr Derimot så har kommunen hatt nytte av den. De har fått til en vendhammer slik de ønsket. Kommunen lovet også å betale opparbeidelsen av denne vendhammeren dersom jeg regulerte, noe de har gått bort ifra i ettertid. Lurt igjen! Når det gjelder behovet for omregulering så hevdet kommunen at dette måtte til for at jeg kunne benytte 3-metersbeltet som kommunen i første omgang hadde feilregulert til grøft, til

14 boligformål. Her gjorde altså kommunen en feil under den første reguleringen. De regulerte 3 meter for mye til grøft, men krever altså at jeg omregulerer for igjen å kunne bruke det til boligformål. Hva skal man si? Dette har medført store kostnader for meg, både direkte og indirekte. Jeg fikk riktignok tilbakebetalt kr av et dokumentert krav fra meg på kr da mitt krav ble politisk behandlet, men byggesaken min stoppet jo opp ett år bare pga. dette. Jeg synes rett og slett det er umoralsk og kynisk av kommunen at de ikke ryddet opp i dette den gangen, og slik kunne spart både seg selv og meg for disse kostnadene. Under anleggsperioden når kommunen bygde vei/gangsti her, under ledelse av Thorsen fra kommunen, ble jo hele tomten min tatt i bruk som anleggsområde uten å innhente tillatelse fra meg som grunneier. Jeg kan for eksempel nevne oppfylling av et hull i øst med masser som ikke var egnet til å bygge på. Jeg forlangte massene fjernet noe som ble gjort, men Thorsen truet muntlig med at jeg måtte sikre med autovern - for et hull som ikke jeg hadde skapt! Når jeg da selv skal fylle opp i ettertid så forlanges det full geoteknisk rapport i klasse 3, samt full søknadsplikt, noe kommunen selv ikke brydde seg om da de fylte opp. Klasse 3 er den høyeste rapportklassen og koster dobbelt så mye som klasse 2. Jeg måtte bruke mye tid og ressurser på å dokumentere overfor kommunen at dette var arbeid som høyst tilsvarte klasse 2. Vedkommende som satte dette kravet innrømmet da også at dette hadde han ikke noe kunnskap om(!) Jeg kunne fortsatt med en rekke tilsvarende ting, men skal ikke terpe videre på dette. Poenget med å nevne noe av dette er at jeg og dessverre flere med meg, opplever administrasjon i Nøtterøy kommune som en motspiller, heller enn en medspiller. Nå har jeg fått IG og kommet i gang, men det har tatt 3 år, og det er for lang tid. Jeg har mottatt et krav på kr for saksbehandling av kommunen, noe jeg syntes er helt horribelt. At kommunen kan forlange å få kjøpt grunn til vei for kr og så selv komme med et slikt krav på sitt eget arbeid er helt uforståelig for meg. Det skulle vært interessant å be om full dokumentasjon på hvordan kommunen kan komme fram til en slik sum, og lovligheten av den. Min konklusjon: Jeg ønsker at kommunen skal komme med et anstendig oppgjør for tomtegrunnen, og betale kr som taksten viser for Tanstadveien 27, og utbetale kr for støyskjerm, som først lovet. Håper at dette med grunnavståelse, kontrakt og regulering kan tas opp i hovedutvalg/formannskapet, og at urimelighetene i denne saken kommer fram. Forbeholder meg retten til eventuelt å komme med ytterligere innspill. Mvh. Ole Jensen Tanstadveien

15 Fra: Ole Jensen Sendt: Til: Postmottak Nøtterøy kommune Kopi: Emne: Vs: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk/ Formannskapet i Nøtterøy kommune Videresendt melding ---Fra: Ole Jensen Til: Sendt: Søndag, 2. desember Emne: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk/ Formannskapet i Nøtterøy kommune. Sender over dokumenter til formannskapet. Mvh. Ole Jensen Tanstadveien Nøtterøy

16 Utskift - Situasjonskart kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/contenvprintsitkartvest... FOREN KLET SITUASJONSKART 65667i18 ',,1 if f I i T*r \ I \ Etorn / 1 t \ i :f ONØTTERØY Dato: KOMMUNE I." Adresse: TANSTADVEIEN 27, Bnr/Fnr/Snr: I3l92l0l0 UTM32 Euref89 l Iegnforklaring: Eiendomsgrense, anslått * - Eiendomsgrense, nøyaktig Vannledning Overvannsledning Avløp felles *--"-.. Spillvann *- "'r,i'r!/ o E li rf Mur bjeroe Målestokk 1:1000 Hekk tygg takkant - nøyaktig beliggenhet -..j gygg fasadeliv - anslått beliggenhet laygg fasadeliv - nøyaktig beliggenhet Kontrokr måbstoklt rutenettet skal være 10cm x 10cm. Det tas forebehob om eventuelb fel ebr manghr i katet

17 \. OG LANETAKSTER ER OG FORRETN NG SEI E NDO M ME R. I/ISTANDS - OG BOtlGSÅ LG SRAPPO RTER SKADETAKSTER OG SKJØNN BYGGELEDELSE OG ØKONOMISK OPPFØLGING VERDI Taksthuset BO LI Rygh - Semb - Slettemeås - Sverrisson G Tønsberg, O.J. Eiendom Invest A/S I Ulf Rygh Takst og lng.forretning AS lngeniør og takstmann M.N.T.F. Tandstadveien2T 3140 Nøtterøy. Tel (felles): Tel Øid: Mobil: Telf.piv Faks: E-post: onl ine. no Adr: Møllegaten 10, 3111 Tønsberg Vedr. Tandstadve ien 27, gnr.bnr. I 3 I 82, Nøtterøy. På oppdrag av Ole Jensen har jeg vurdefi verdien på boligtomt Tanstadveien2T, gnr. Bnr på, Nøtterøy. Utgangspunktet for vurdering av tomteverdien må sees i sammenheng med framtidig etablering <lel av ny Tandstadvei over naboeiendom med blant annet gnr. bnr som også Ole Jensen har hjemmel til. 'Ionrten 13,/82 vil ved etablering av ny vei del mot syd over få redusert verdi da tomten blir liggen{e som en del av el1 "øy" mellom ny Tanstadvei og tidligere Tanstadvei som blir en del av fiamtidig gang og sykkelvei mellorn Elgetad og Ekenes' Tomten er i dag en del av bebl.ggelsen/boligornråde på l'anstad selv om eieudommen l3182 ligger på sydsidep av 'fanstadveien tett til veien. Med den nye veien mot syd og gang/sykkelsti på den andre siden mot nord får eiendommen traflkkbelastning på begge sider rrred de ulemper dette vil rnedlirre. Gang/sykkelsti mot nord vil bli adomstvei for boligområde på nordsiden av Tanstadveien2T. Den planlagte nye Tanstadveien mot syd vil sansynligvis få et noe annet trafikkbilde enn nåværc'nde Tanstadvei. Hastigheten på trafikken vil etter all sansynelighet bli høyere enn i dag og nåværende humper vil forsvinne med det resultat at hastigheten på trafikken blir høyere som igjen medfører mer støy og ulemper. Ut ifra overstående og utgangspunkt i nonnale tomtepriser for eiendommer i dette område vurderes eiendommens verdireduksjon etter etablering av vei mot syd til cø kr. Jirehundretusen 00/I 00 kr Vurderingen er utført etter beste skjønn og overbevisning. Med vennlig hilsen ning A/S

18 1. 2. En beregning med dagens trafikksituasjon, tegning X1' En berelning med fremtidig trafikksituasjon, tegning X2' For beregningsresultater, se vedlegg 1. Etter utbygging av tiltaket vil de flest bygninger langs strekningen, hvor FV430 flyttes, redusert iiåvnlvået fra vegtrafikken. Grunnen til dette er at støykilden flyttes lengre fra boligene. Selv om no"n au-boligene kommer opp mot grensen på SS OAR, vilde ikke komhe inn under kravet til støyskjerming da støyen reduseres i forhold til opprinnelig støynivå. Boligen med Gnr/bnr L3ft2 vil allikevel komme inn under kravet til støyskjerminf, aa støykilden flyttes nærmere uteplassen på sydsiden av huset. For den bygningen, tå O"t foietas nærmere beregninger iforhold til refleksjon fra omit<ringlggende hus eler flater i byggeplan. Støytiltak vil bli vist byggeplanen. Tiltak i denne forbindelse er lokal avskjerming av uteplass, ikke fasadetiltak. 2.5 Grunnforhold Det er ikke utført grunnundersøkelser på strekningl:n. Det er benyttet jord som underbygning på n;ete strekningen for da å være på sikre siden, Det anbefales at det foretas'gru nnundersøkelser i forbindelse med byggeplan a rbeidet. 2.6 Belysning Det tas i utgangspunktet å prøve 3 beholde mest mulig av eksisterende belysning' som da også vil belyse gang- og sykkelvegen. Det er foreslått ny belysning i ytterkurve i en ca' 40 meters avstand langs ny del av Tandstadveien. 2.7 Drenering- og overvanns system Det er ter*t tukket overvannssystem langs med gang- og sykkelveien. Langs åmleggingen av fylkesvegen erdet vist åpnet dreneringssystem, med dype grøfter' Nærmere prosjektering av overvannssystemet utføres i byggeplanlegg i ngen' Reguleringsplan Tandstadveien - PLanhefte I - Oppdragsnr': Arkiv ref: G:\TBG\2025\ \Plandata\Planheftel\detaljplanbeskrivelse'doc

19 https://www. i nfoland.no/wps/myinfoland/!ut/p/kcxml/oa-sj9spyk I Spørsmål og s\ar ffi tnfnland- H:?fl:l:ti5i,",n"ffi I Semb Forsiden produkinformasjon Bransjer Samarbeidspartnere Kundeservice ln[,.n0 w Min profil Ordreliste lnfoland - Norges Eiendommer - Søk eiendom Søk eiendom M *ff-r*ernse"-*{,f-i Tilbake til Menymodus start /'. L.''d X --,',,,.,,,,,**-... Detaljer om eiendom (fra treffliste) Eiendom Fylke: VESTFOLD Kommune: NØTTERØY Matrikkel: Bruksnavn,: Antall teigefi Sameiebrøk: Etablertdatoi 1 Areal: 5420,0 Arealkilde: tt4ålearev Tinglyst : Ja Kjøpesumr Omsetnigs 0722/74/278/O/0 Salgs dato: Næringsgruppe, utledet: Fritidseiendommer, garasjer for private og annet som ikke er næring typet Fritt salg Koordinater Koord.sys,nr. Koord.sys,navn Koord, x Koord, y 22 EUREF89 UTM SONE EUREFBg UTM SONE , , , ,41 l Eier F.dato/Org.nr Navn Adresse Postadresse Andel Rolle 07,0_36_0 JENSEN OLE TANSTADVEIEN NØTTERØY tlr HJEMMELSHAVER ning Bygningstype anneks til bolig Bygningsstatus Tatt-i-bruk-dato Tatt i bruk AIte opptysninger -sleriel-s-ig"9*j H i Norges Eiendommer er oppdateft pr Menymodus 2311 drives av Norsk Eiendomsinformasjon as - Haakon Mls gate 2, PB 1542 Vika, Oslo - Tlf "*-T-ilq-eKe-ll!-e.! r't",,i 3930Fax E-post - www,eiendomsinfo.no l3:53

20 Utskift - Situasjonskart FORE N KLET SITUASJO N SKART I 13jE"-.1 Å -l,ffi TI I FN LIJ \ L_--u=a \\-/ Irtj N'ÆllriZ 't.: ra::::al= -//.i/lilin 1ilillB,,lr' ll: ONØTTERØY KOMMUNE Adresse: Dato: 25l Gnr I BnrI FnrI Snr,W= B I 0I 0 UTM32 Euref89...f Mur -- Å' ----*. ttgg takkant - nøyaktig beliggenhet E l- I AVgg fasadeliv - anslått beliggenhet I laygg fasadeliv - nøyaktig beliggenhet Kontrobr måhstokk, rutenettet skal være 10cm x 10cm Det I 14 I 27 Tegnforklaring: Eiendomsgrense, anslått - Eiendomsgrense, nøyaktig Vannledning Overvannsledning Avløp felles *--.-- Spillvann lof :. i" ' ta.c "u ^. bjeroe Målestokk 1:1000 Hekk forebehob om eventuelh feil elbr mangbr ikaftet l3:12

21 Nøtterøy kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Margrethe Løgavlen /197 FE-611, FA-Q21, TI-&50 Dato: Til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk. Tanstadveien - Vedrørende brev fra grunneier av Tanstadveien 27 - Notat Vedlagt er notat til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk, jf brev av 2. desember 2012 fra grunneier til eiendommen Tanstadveien 27, gbnr.13/82 og eiendommen gbnr.14/278, og hovedutvalgets anmodning i møte 5. desember s.å. Som vedlegg følger også et utdrag av aktuelle dokumenter. Det vil bli holdt en kort orientering i Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk sitt møte torsdag 10. januar Vedlegg Notat til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk.doc Vedlegg til notat

22 Notat til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk og formannskapet i Nøtterøy kommune: Dette notat er utarbeidet på bakgrunn av brev av 2. desember 2012 fra Ole Jensen, eier av Tanstadveien 27, gbnr.13/82, bebygd eiendom regulert til bolig med tilhørende bebyggelse og gbnr.14/278, ubebygd eiendom avsatt til landbruk-, natur- og friluftsliv, regulert til landbruksformål. Kort sammendrag av bakgrunn og historikk: Arealstatus kommuneplan: I kommuneplanens arealdel vedtatt 20. juni 2007 var den bebygde boligeiendommen gbnr.13/82 avsatt til eksisterende byggeområde for boliger med tilhørende anlegg, mens eiendommene gbnr.14/278 (grunneier Jensen) og gbnr.14/2 (grunneier Klinge Jørgensen) var avsatt til landbruks, natur- og friluftsliv (LNF). Sistenevnte eiendommer inngikk også i reguleringsplan nr.5, del A, Tanstad Gipø, hvor arealet var avsatt til landbruksområde. I kommuneplanen var det vist skissert trase for ny gang- og sykkelvei og omlegging av del av fylkesvei. Utarbeidelse av reguleringsplan: Ved utarbeidelse av reguleringsplan nr.247 Tanstadveien, vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 24. oktober 2007, ble det arealet som i kommuneplanen var avsatt til LNF og regulert til landbruksareal reguleringsplan nr.5, del A, Tanstad Gipø, liggende innenfor skissert trase for ny fylkesvei, regulert til byggeområde for frittliggende boliger. Det var Nøtterøy kommune som sto for arbeidet ved Rambøll AS og som bekostet utarbeidelse av reguleringsplanen. Det ble i tilknytning til reguleringsarbeidet utarbeidet en støyrapport, der det ble foretatt to beregninger av støy: 1) basert på måletidspunktets trafikksituasjon (ÅDT årsdøgntrafikk) og 2) fremskreden trafikksituasjon (ÅDT 2017), inkludert endring i hastighet. Rapporten konkluderer med: Etter utbygging av tiltaket vil de fleste bygninger langs strekningen, hvor FV430 flyttes, få redusert støynivået fra vegtrafikken. Grunnen til dette er at støykilden flyttes lenger fra boligene. Selv om noen av boligene kommer opp mot grensen på 55dBA, vil de ikke komme inn under kravet til støyskjerming da støyen reduseres i forhold til opprinnelig støynivå. Boligen med gbnr.13/82 vil allikevel komme inn under kravet til støyskjerming, da støykilden flyttes nærmere uteplassen på sydsiden av huset. For denne bygningen må det foretas nærmere beregninger i forhold til refleksjon fra omkringliggende hus og flater i byggeplan. Støytiltak vil bli vist i byggeplanen. Tiltak i denne forbindelse er lokal avskjerming av uteplass, ikke fasadetiltak. Reguleringsplan nr.247 la således til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelvei, omlegging av del av fylkesvei og nytt boligområde på areal som i kommuneplanen og reguleringsplan var avsatt til landbruk. Arealet som ble regulert og derav klargjort til byggeområde for boliger, var eiet av to grunneiere, Klinge Jørgensen og Jensen, henholdsvis gbnr.14/2 ca 1357 m2 og gbnr.14/278 ca 1624 m2, jf kartutsnitt I, datert Eierstruktur: Arealet som ble regulert og derav klargjort til byggeområde for boliger, var eiet av to grunneiere, Klinge Jørgensen og Jensen, henholdsvis gbnr.14/2 ca 1357 m2 og gbnr.14/278 ca 1624 m2, jf kartutsnitt I, datert Arealene var arronderingsmessig slik at de vanskelig kunne bebygges innenfor eksisterende eiendomsgrenser. Arbeidet med etablering av gang- og sykkelvei og del av fylkesvei: 1

23 I brev av 28. mai 2009 ble berørte grunneiere langs Tanstadveien tilskrevet og informert om kommunens planer om opparbeidelse av ny gang- og sykkelvei og del av fylkesvei. Det ble 26. juni s.å. avholdt et felles informasjonsmøte for grunneierne, deretter gikk kommunen i dialog med hver enkelt av de av grunneierne som ble direkte berørt av fremføring av ny gang- og sykkelvei/omlegging av del av fylkesvei. Grunnerverv: Avtaler om erverv av nødvendig grunn ble inngått med berørte grunneiere i perioden ultimo oktober 2009 til primo februar I henhold til reguleringsplanen var det nødvendig for kommunen å erverve ca m2 areal fra gbnr.13/82 (bebygd boligeiendom tilhørende Jensen) og ca 950 fra gbnr.14/278 (LNFeiendom tilhørende Jensen). Etter omfattende dialog og forhandlinger hvor ordfører og varaordfører var med i tillegg til administrasjonen, kom grunneier og kommunen til enighet om erverv av ca 950 m2 fra gbnr.14/278 (LNF), inkludert flytting av et midlertidig bygg bestående på gbnr.14/278 etter selgers anvisning. I tillegg påtok kommunen seg å oppføre støyskjerm i en lengde av 50 meter på eiendommen gbnr.13/82, og dersom selger ønsket det ble det åpnet for at støyskjern i samme lengde kunne etableres på eiendommene gbnr.13/82, 14/2 og 14/278, jf vedlagt kontrakt av 3. februar Kommunen hadde på dette tidspunkt fra utførende entreprenør Marthinsen & Duvholdt as fått oppgitt en foreløpig ca pris på kr ,- per m for skjerm, innhentet i forbindelse med skjerming av Kirkeveien 201. Som et ledd i dialog og forhandling om erverv av areal fra eiendommen gbnr.14/278 påtok kommunen seg å bistå ved forhandlinger med grunneier av gbnr.14/2, slik at grunneierne Klinge Jørgensen og Jensen kom til enighet om salg av det arealet av disse eiendommene som i reguleringsplan nr.247 var regulert til bolig. I tillegg påtok kommunen seg å utarbeide kontrakt med nødvendige kartvedlegg mellom partene uten omkostninger, jf vedlegg. Da midlertidig bygg skulle flyttes fra eiendommen gbnr.14/278 etter grunneiers anvisning, viste deg seg at dette bygget var i en så dårlig forfatning at det ikke kunne flyttes. Det ble da inngått en avtale med Jensen der kommunen påtok seg å rive bygget mot en erstatning til Jensen på kr ,-. Senere fremmet Jensen ønske overfor kommunen om å få utbetalt kostnaden til skjerming da grunneier mente han kunne utføre dette rimeligere selv, og ut fra det forhold at han ønsket et helhetlig skjerming av hele arealet regulert til bolig. Etter ny kontakt med entreprenør ble endelig pris på skjerming fastsatt til kr ,eks.mva., og dette ble tilbudt Jensen i e-post av 13. mai 2011, alternativt at kommunen leverte og monterte skjerm i henhold til kontrakt. Endring av reguleringsplan: Grunneier fremmet ønske om endring av reguleringsplan nr.247, endring innebar: - endring av formålsgrense mellom byggeområde og veigrunn, byggeområde utvides 3 meter sydover - justering av formålsgrense mellom byggeområde og gang- og sykkelvei/avkjørsel slik at det blir innregulert vendhammer - tillegg til reguleringsbestemmelsens 4 åpner for at garasjer kan plasseres nærmere nabogrense enn avsatt byggegrense med unntak av regulert byggegrense mot Tanstadveien - støyskjerm inntas og vises i reguleringsplankartet - fareområde for høyspentlinje tas ut da høyspent er lagt i bakken. 2

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer