Tilleggsliste for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsliste for Formannskapet"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. 006/13 007/13 Sakstittel Teie torv - gnr.2 bnr.86 - Tidsbegrenset utleie av areal for oppsetting av midlertidig bankbygg Tanstadveien, gang- og sykkelvei - Vedr. grunnerverv Roar Jonstang ordfører Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/1065 Arkiv: FESaksbehandler: Margrethe Løgavlen, Telefon: Kommuneutvikling Teie torv - gnr.2 bnr.86 - Tidsbegrenset utleie av areal for oppsetting av midlertidig bankbygg Formannskapet Møtedato Saksnummer Rådmannens innstilling Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg for midlertidig leie av deler av Teie torv for en periode på inntil ett år fra vedtaksdato på følgende vilkår: 1. Det forutsettes at leieavtalen utformes slik at kommunen kompenseres for eventuelle tapte inntekter, som parkeringsinntekter og eventuelle andre kostnader som følge av avtalen. 2. Det må tilrettelegges og avmerkes minst to parkeringsplasser som er universellt utformet. 3. Staue av tidligere statminister Trygve Brattlie flyttes i henhold til vedlagt kart for Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg sin regning og risiko. Statuen skal tilbakeføres til opprinnelig plassering senest når leieperioden utløper.

4 Dokumentoversikt: Vedlegg pdf 2. Kartutsnitt Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg.pdf 3. Ortofoto Teie torv.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal foreta en større innvendig ombyggning og fasadeendring av sine lokaler på eiendommen Torvet 5, gbnr.2/295 med flere. Arbeidene som er stipulert til å strekke seg over åtte måneder er så omfattende at deler av eksisterende bankbygg ikke ville kunne opprettholdes som arbeids- og publikumsbygg. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg søker derfor om å få leie deler av Nøtterøy kommunens eiendom, Teie torv, gbnr.2/86, for å sette opp midlertidig bygg som erstatning for de deler av eget bygg som ikke kan benyttes som arbeids- og publikumsbygg i ombyggningsperioden. Rådmannen anbefaler at formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg for midlertidig leie av deler av Teie torv, for en periode på inntil ett år. Det forutsettes at leieavtalen utformes slik at kommunen kompenseres for eventuelle tapte inntekter, som parkeringsinntekter og eventuelle andre kostnader som følge av avtalen med videre. Innledning Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal foreta en større innvendig ombyggning og fasadeendring av sine lokaler på eiendommen Torvet 5, gbnr.2/295. Arbeidene som er stipulert til å strekke seg over åtte måneder er så omfattende at deler av eksisterende bankbygg ikke ville kunne opprettholdes som arbeids- og publikumsbygg. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg søker derfor om å få leie deler av Nøtterøy kommunens eiendom, Teie torv, gbnr.2/86, for å sette opp midlertidig bygg som erstatning for de deler av eget bygg som ikke kan benyttes som arbeids- og publikumsbygg i ombyggningsperioden. I møte med administrasjonen 11. januar 2013 fremsatte Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg muntlig søknad om å leie deler av Teie torv i en periode på åtte måneder for oppføring av midlertidig arbeids- og publikumsbygg. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg har tidligere, i desember 2012, vært i kontakt med drift- og anleggsseksjonen vedrørende samme, og fått muntlig tilbakemelding om at det ut fra driften av torvet vil være mulig å leie deler av torvet. Midlertidig bygg er i to etasjer og har en grunnflate på 220 m2 bebygd areal (BYA) og et breuksareal (BRA) på 413 m2. Bygget består av i alt til sammen 15 moduler og er planlagt plassert inntil (og en midre del på) Teie kirkes eiendom, gbnr.2/50. Teie kirke har samtykket til plasseringen. Bygget vil beslaglegge deler av Teie torv og føre til midelertidig bortfall av parkeringsplasser langs grensen til kirken og bankbygget, deriblant to plasser som er universellt utformede. I tillegg vil manøvrering til enkelte av de andre plassene bli noe vanskeligere. Ombyggingen er stipulert til å gjennomføres på åtte måneder. Tiltaket er søknadpliktig etter plan- og bygningsloven og er i strid med områdeplan for Teie sentrum, nr.92-2, hva angår bruk av torvet. Det er søkt dispensasjon fra arealformålet og denne søknaden fremlegges for Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk for realitetsbehandling. Resterende del av søknadprosess etter plan- og bygningsloven behandlles av kommuneutviklingssjefen i henhold til fullmakt delegert av kommunestyret.

5 Faktagrunnlag Lov om avslutning av ataler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) av 31. mai Alternative løsninger 1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om tidsbegrenset utleie av deler av Teie torv til Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg. 2. Formannskapet avslår søknad om tidsbegrenset leie av deler av Teie torv til Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg. Vurderinger Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg har ut fra driftsmessige hensyn behov for større innvendige ombyggninger og fasadeendring. Innevendige ombyggninger berører arbeidsplasser og publikumsareal, slik at deler av bankdriften ikke kan opprettholdes i eksisterende bygg under ombyggningen. Det søkes derfor Nøtterøy kommune om å få leie deler av Teie torv for å oppføre midlertidig arbeids- og publikumsbygg i ombyggingsperioden, stipulert til åtte måneder. Konsekvenser av tidsbegrenset oppføring av midlertidig bygg: Parkering. Oppføring av midlertidig bygg i to etasjer med et bebygd areal (BYA) på 220 m2 vil få konsekvenser for driften av Teie torv. Areal som i dag benyttes til parkering vil beslaglegges av det midlertidige bygget slik at antall parkeringsplasser reduseres, deriblant de to eneste universellt utformede plassene som er på torvet, jf kartutsnitt. Dersom søknaden imøtekommes bør det i perioden tilrettelegges og oppmerkes for universellt utformede parkeringsplasser på alternativt sted på torvet. Visuelt og estetisk. Visuelt og estetisk vil det midlertidige bygget i en periode oppta et relativt stort volum, men plasseringen i sydvestre hjørnet, reduser virkningen noe i forhold til eventuell annen plassering på torvet. Teie kirke og barnehagen. Omsøkte plassering fører til at den ene atkomsten til Teie kirke stenges i leieperioden, kirken som også er driver av barnehagen, har imidlertid samtykket til dette. Statue. Oppføring av midlertidig bygg vil hindre atkomst til og stenge inne statuen av tidligere statsminister Trygvde Brattlie. Det kan vanskelig anses som akseptablet, da stauen har stor betydning for Nøtterøy sin befolkning, og det er aktiviteter tilknyttet stauen både ved 1., 8. og 17. mai. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg har påtatt seg ansvar og risiko for, inkludert økonomisk, å midlertidig flytte statuen noen meter lenger nord, jf kartutsnitt. Statuen vil da få lys og luft rundt seg og tradisjonelle markeringer kan gjennomføres uhindret. Alternativ plassering. Alternativ plassering kunne være annet ledig areal i nærheten på Teie, eksempelvis tiltakshavers egen tomt bak bankbygget som nyttes til parkering for ansatte eller Coop-tomten noe lenger vest. Ut fra bankens driftmessige hensyn lar det seg imildertid ikke gjennomføre, da særlig av sikkerhetshensyn hvor tilgang til bankens hvelv er av avgjørende betydning. Samlet vurdering: Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg er etter rådmannens vurdering mer enn en bank i Nøtterøy kommune. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg er en arbeidsplass som sysselsetter en del av

6 kommunens egne innbyggere, mange av kommunens innbyggere har et kundeforhold til banken, banken er en lokalbank og viktig for Teie som sentrumsområde. I tillegg er Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg en viktig og betydningsfull bidragsyter til det frivillige på Nøtterøy, det er mange ulike lag, foreninger og organisajoner som mottar støtte fra banken, og bankens profielring som lokalbank på Nøtterøy gjør at banken må anses som en av kommunes betydningsfulle positive omdømmefaktorer. Ut fra ovennevnte vurderinger sett i sammenheng med at det gjelder for en tidsbegrenset periode anslått til ca åtte måneder, samt det forhold at det de facto ikke foreligger alternative plasseringer, tilsier at rådmannen anbefaler at formannskapet gir fullmakt til å inngå en leieavtale for deler Teie torv for en tidsbegrenset periode. Konklusjon Rådmannen anbefaler at formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg for midlertidig leie av deler av Teie torv, for en periode på inntil ett år. Det forutsettes at leieavtalen utformes slik at kommunen kompenseres for eventuelle tapte inntekter, som parkeringsinntekter og eventuelle andre kostnader som følge av avtalen med videre.

7

8

9 GENERELLE NOTATER Produktene leveres som spesifisert. Dersom leverandør foreslår lignende produkter må dette avklares med Arkidea. Alle produkter skal monteres etter leverandørens spesifikasjoner. Alle mål kontrolleres på stedet! Trygve Bratteli statue Provisoriske i 2 plan totalt 15 moduler Eiendomsgresne Rev. Endringen gjelder Dato Avaldsnesgata 95A 4014 Stavanger Tlf: Fax: Tiltakshaver SpareBank 1 Nøtterøy Avd. Teie Tegn.navn Situasjonsplan med Forslag B Filnavn Dato Godkjent ME Konstr./tegnet Prosj.nr. Målestokk Situasjonskart 1 : 1000 ME 1605 Format A3 1 : 1000 Tegn.nr. A103 Rev.

10

11 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/868 Arkiv: FE-611, FA-Q21, TI-&50 Saksbehandler: Margrethe Løgavlen, Telefon: Kommuneutvikling Tanstadveien, gang- og sykkelvei - Vedr. grunnerverv Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Formannskapet Møtedato Saksnummer 013/13 007/13 Hovedutvalgets forslag Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk viser til brev av fra grunneier av gbnr. 13/82 og 14/278 til HMK. Hovedutvalget slutter seg til rådmannens notat og de konklusjoner som der fremgår Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Behandling: Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. MK-013/13 Vedtak: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk viser til brev av fra grunneier av gbnr. 13/82 og 14/278 til HMK. Hovedutvalget slutter seg til rådmannens notat og de konklusjoner som der fremgår.

12 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Tanstadveien 27, 13/82 - klage/innsigelse vedr. grunnavståelse til ny fylkesvei og byggesak 2. Tanstadveien 27, 13/82-4 tomannsboliger med carport - klage 3. Situasjonskart 4. Takst 5. Støyskjerming 6. Detaljer om eiendom 7. Situasjonskart 8. Detaljer om eiendom 9. Tanstadveien - Vedrørende brev fra grunneier av Tanstadveien Notat til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk.doc 11. Vedlegg til notat datert Kortversjon Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk anmodet i møtet om ett notat fra administrasjonen på de påstander grunneier av gbnr. 13/82 og 14/278 legger frem i brev av

13 Til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk/ Formannskapet i Nøtterøy kommune Klage/innsigelse vedr. grunnavståelse til ny fylkesvei og byggesak for Tanstadveien 27. Kommunen har delt min tomt i to og lagt en fylkesvei på deler av tomten. Ca. 850 kvadratmeter av min tomt er brukt til veien. I tillegg medførte delingen at resten av tomten syd for den nye veien ble uten verdi for meg. Kommunen har betalt meg ca. kr for dette. En sum jeg mener er helt uakseptabel da en takst som jeg innhentet fra en autorisert takstmann konkluderte med at verdien på mitt hus/tomt ville synke med kr etter veiomleggingen. På bakgrunn av differansen mellom kommunens tilbud og takstmannens konklusjon hadde jeg i utgangspunktet liten lyst til å inngå avtale om salg av grunn til ny fylkesvei. Under forhandlinger med kommunen ble jeg imidlertid lovet av Løgavlen 50 m støyskjerm til en verdi av ca.kr pr. løpemeter (totalt ). Løgavlen presiserte sterkt at dette var noe jeg ikke hadde krav på. Jeg godkjente da avtalen fordi jeg fikk tilbud om støyskjerm som jeg ifølge Løgavelen ikke hadde krav på. Jeg så da dette som en kompensasjon for at kommunene ikke ville ta taksten til følge, noe jeg også presiserte muntlig overfor Løgavelen og ordfører Jonstang på hans kontor. I ettertid har jeg fått tilgang til støyrapporten som kommunen utarbeidet i forbindelse med omleggingen av nevnte fylkesvei. Den konkluderer med at kommunen er forpliktet til å støyskjerme min eiendom. Dette var kunnskap kommunen hadde, men ikke jeg. På bakgrunn av det jeg har redegjort for ovenfor føler jeg meg grundig lurt og ført bak lyset av kommunen i denne saken. Jeg synes det er grovt uetisk og sannsynligvis lovstridig av kommunen å bruke noe som jeg i utgangspunktet hadde krav på som et forhandlingskort ved kjøp av grunn. Min egen utbygging på tomten medfører et behov for en mye lenger støyskjerm enn 50 m. Jeg spør da kommunen om heller å få utbetalt pengene for støyskjermen slik at jeg kan anlegge en sammenhengende støyskjerm i nødvendig lengde. Dette aksepteres av kommunen, men nå har summen plutselig falt til kr Nok en gang lurt! Jeg anser den avtalen som ble inngått med kommunen som ugyldig, da det ble gitt feil opplysninger fra kommunens side, og jeg har heller ikke mottatt penger for støyskjermen.. Alle opplysningene jeg har kommet med her kan kontrolleres opp i mot korrespondanse pr. brev og e-post med Nøtterøy Kommune ved Margrete Løgavlen. Når det gjelder byggesaken så fikk kommunen meg til å foreta en omregulering, noe jeg ikke har hatt noen nytte av. Jeg sitter kun igjen med en utgift på kr Derimot så har kommunen hatt nytte av den. De har fått til en vendhammer slik de ønsket. Kommunen lovet også å betale opparbeidelsen av denne vendhammeren dersom jeg regulerte, noe de har gått bort ifra i ettertid. Lurt igjen! Når det gjelder behovet for omregulering så hevdet kommunen at dette måtte til for at jeg kunne benytte 3-metersbeltet som kommunen i første omgang hadde feilregulert til grøft, til

14 boligformål. Her gjorde altså kommunen en feil under den første reguleringen. De regulerte 3 meter for mye til grøft, men krever altså at jeg omregulerer for igjen å kunne bruke det til boligformål. Hva skal man si? Dette har medført store kostnader for meg, både direkte og indirekte. Jeg fikk riktignok tilbakebetalt kr av et dokumentert krav fra meg på kr da mitt krav ble politisk behandlet, men byggesaken min stoppet jo opp ett år bare pga. dette. Jeg synes rett og slett det er umoralsk og kynisk av kommunen at de ikke ryddet opp i dette den gangen, og slik kunne spart både seg selv og meg for disse kostnadene. Under anleggsperioden når kommunen bygde vei/gangsti her, under ledelse av Thorsen fra kommunen, ble jo hele tomten min tatt i bruk som anleggsområde uten å innhente tillatelse fra meg som grunneier. Jeg kan for eksempel nevne oppfylling av et hull i øst med masser som ikke var egnet til å bygge på. Jeg forlangte massene fjernet noe som ble gjort, men Thorsen truet muntlig med at jeg måtte sikre med autovern - for et hull som ikke jeg hadde skapt! Når jeg da selv skal fylle opp i ettertid så forlanges det full geoteknisk rapport i klasse 3, samt full søknadsplikt, noe kommunen selv ikke brydde seg om da de fylte opp. Klasse 3 er den høyeste rapportklassen og koster dobbelt så mye som klasse 2. Jeg måtte bruke mye tid og ressurser på å dokumentere overfor kommunen at dette var arbeid som høyst tilsvarte klasse 2. Vedkommende som satte dette kravet innrømmet da også at dette hadde han ikke noe kunnskap om(!) Jeg kunne fortsatt med en rekke tilsvarende ting, men skal ikke terpe videre på dette. Poenget med å nevne noe av dette er at jeg og dessverre flere med meg, opplever administrasjon i Nøtterøy kommune som en motspiller, heller enn en medspiller. Nå har jeg fått IG og kommet i gang, men det har tatt 3 år, og det er for lang tid. Jeg har mottatt et krav på kr for saksbehandling av kommunen, noe jeg syntes er helt horribelt. At kommunen kan forlange å få kjøpt grunn til vei for kr og så selv komme med et slikt krav på sitt eget arbeid er helt uforståelig for meg. Det skulle vært interessant å be om full dokumentasjon på hvordan kommunen kan komme fram til en slik sum, og lovligheten av den. Min konklusjon: Jeg ønsker at kommunen skal komme med et anstendig oppgjør for tomtegrunnen, og betale kr som taksten viser for Tanstadveien 27, og utbetale kr for støyskjerm, som først lovet. Håper at dette med grunnavståelse, kontrakt og regulering kan tas opp i hovedutvalg/formannskapet, og at urimelighetene i denne saken kommer fram. Forbeholder meg retten til eventuelt å komme med ytterligere innspill. Mvh. Ole Jensen Tanstadveien

15 Fra: Ole Jensen Sendt: Til: Postmottak Nøtterøy kommune Kopi: Emne: Vs: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk/ Formannskapet i Nøtterøy kommune Videresendt melding ---Fra: Ole Jensen Til: Sendt: Søndag, 2. desember Emne: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk/ Formannskapet i Nøtterøy kommune. Sender over dokumenter til formannskapet. Mvh. Ole Jensen Tanstadveien Nøtterøy

16 Utskift - Situasjonskart kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/contenvprintsitkartvest... FOREN KLET SITUASJONSKART 65667i18 ',,1 if f I i T*r \ I \ Etorn / 1 t \ i :f ONØTTERØY Dato: KOMMUNE I." Adresse: TANSTADVEIEN 27, Bnr/Fnr/Snr: I3l92l0l0 UTM32 Euref89 l Iegnforklaring: Eiendomsgrense, anslått * - Eiendomsgrense, nøyaktig Vannledning Overvannsledning Avløp felles *--"-.. Spillvann *- "'r,i'r!/ o E li rf Mur bjeroe Målestokk 1:1000 Hekk tygg takkant - nøyaktig beliggenhet -..j gygg fasadeliv - anslått beliggenhet laygg fasadeliv - nøyaktig beliggenhet Kontrokr måbstoklt rutenettet skal være 10cm x 10cm. Det tas forebehob om eventuelb fel ebr manghr i katet

17 \. OG LANETAKSTER ER OG FORRETN NG SEI E NDO M ME R. I/ISTANDS - OG BOtlGSÅ LG SRAPPO RTER SKADETAKSTER OG SKJØNN BYGGELEDELSE OG ØKONOMISK OPPFØLGING VERDI Taksthuset BO LI Rygh - Semb - Slettemeås - Sverrisson G Tønsberg, O.J. Eiendom Invest A/S I Ulf Rygh Takst og lng.forretning AS lngeniør og takstmann M.N.T.F. Tandstadveien2T 3140 Nøtterøy. Tel (felles): Tel Øid: Mobil: Telf.piv Faks: E-post: onl ine. no Adr: Møllegaten 10, 3111 Tønsberg Vedr. Tandstadve ien 27, gnr.bnr. I 3 I 82, Nøtterøy. På oppdrag av Ole Jensen har jeg vurdefi verdien på boligtomt Tanstadveien2T, gnr. Bnr på, Nøtterøy. Utgangspunktet for vurdering av tomteverdien må sees i sammenheng med framtidig etablering <lel av ny Tandstadvei over naboeiendom med blant annet gnr. bnr som også Ole Jensen har hjemmel til. 'Ionrten 13,/82 vil ved etablering av ny vei del mot syd over få redusert verdi da tomten blir liggen{e som en del av el1 "øy" mellom ny Tanstadvei og tidligere Tanstadvei som blir en del av fiamtidig gang og sykkelvei mellorn Elgetad og Ekenes' Tomten er i dag en del av bebl.ggelsen/boligornråde på l'anstad selv om eieudommen l3182 ligger på sydsidep av 'fanstadveien tett til veien. Med den nye veien mot syd og gang/sykkelsti på den andre siden mot nord får eiendommen traflkkbelastning på begge sider rrred de ulemper dette vil rnedlirre. Gang/sykkelsti mot nord vil bli adomstvei for boligområde på nordsiden av Tanstadveien2T. Den planlagte nye Tanstadveien mot syd vil sansynligvis få et noe annet trafikkbilde enn nåværc'nde Tanstadvei. Hastigheten på trafikken vil etter all sansynelighet bli høyere enn i dag og nåværende humper vil forsvinne med det resultat at hastigheten på trafikken blir høyere som igjen medfører mer støy og ulemper. Ut ifra overstående og utgangspunkt i nonnale tomtepriser for eiendommer i dette område vurderes eiendommens verdireduksjon etter etablering av vei mot syd til cø kr. Jirehundretusen 00/I 00 kr Vurderingen er utført etter beste skjønn og overbevisning. Med vennlig hilsen ning A/S

18 1. 2. En beregning med dagens trafikksituasjon, tegning X1' En berelning med fremtidig trafikksituasjon, tegning X2' For beregningsresultater, se vedlegg 1. Etter utbygging av tiltaket vil de flest bygninger langs strekningen, hvor FV430 flyttes, redusert iiåvnlvået fra vegtrafikken. Grunnen til dette er at støykilden flyttes lengre fra boligene. Selv om no"n au-boligene kommer opp mot grensen på SS OAR, vilde ikke komhe inn under kravet til støyskjerming da støyen reduseres i forhold til opprinnelig støynivå. Boligen med Gnr/bnr L3ft2 vil allikevel komme inn under kravet til støyskjerminf, aa støykilden flyttes nærmere uteplassen på sydsiden av huset. For den bygningen, tå O"t foietas nærmere beregninger iforhold til refleksjon fra omit<ringlggende hus eler flater i byggeplan. Støytiltak vil bli vist byggeplanen. Tiltak i denne forbindelse er lokal avskjerming av uteplass, ikke fasadetiltak. 2.5 Grunnforhold Det er ikke utført grunnundersøkelser på strekningl:n. Det er benyttet jord som underbygning på n;ete strekningen for da å være på sikre siden, Det anbefales at det foretas'gru nnundersøkelser i forbindelse med byggeplan a rbeidet. 2.6 Belysning Det tas i utgangspunktet å prøve 3 beholde mest mulig av eksisterende belysning' som da også vil belyse gang- og sykkelvegen. Det er foreslått ny belysning i ytterkurve i en ca' 40 meters avstand langs ny del av Tandstadveien. 2.7 Drenering- og overvanns system Det er ter*t tukket overvannssystem langs med gang- og sykkelveien. Langs åmleggingen av fylkesvegen erdet vist åpnet dreneringssystem, med dype grøfter' Nærmere prosjektering av overvannssystemet utføres i byggeplanlegg i ngen' Reguleringsplan Tandstadveien - PLanhefte I - Oppdragsnr': Arkiv ref: G:\TBG\2025\ \Plandata\Planheftel\detaljplanbeskrivelse'doc

19 https://www. i nfoland.no/wps/myinfoland/!ut/p/kcxml/oa-sj9spyk I Spørsmål og s\ar ffi tnfnland- H:?fl:l:ti5i,",n"ffi I Semb Forsiden produkinformasjon Bransjer Samarbeidspartnere Kundeservice ln[,.n0 w Min profil Ordreliste lnfoland - Norges Eiendommer - Søk eiendom Søk eiendom M *ff-r*ernse"-*{,f-i Tilbake til Menymodus start /'. L.''d X --,',,,.,,,,,**-... Detaljer om eiendom (fra treffliste) Eiendom Fylke: VESTFOLD Kommune: NØTTERØY Matrikkel: Bruksnavn,: Antall teigefi Sameiebrøk: Etablertdatoi 1 Areal: 5420,0 Arealkilde: tt4ålearev Tinglyst : Ja Kjøpesumr Omsetnigs 0722/74/278/O/0 Salgs dato: Næringsgruppe, utledet: Fritidseiendommer, garasjer for private og annet som ikke er næring typet Fritt salg Koordinater Koord.sys,nr. Koord.sys,navn Koord, x Koord, y 22 EUREF89 UTM SONE EUREFBg UTM SONE , , , ,41 l Eier F.dato/Org.nr Navn Adresse Postadresse Andel Rolle 07,0_36_0 JENSEN OLE TANSTADVEIEN NØTTERØY tlr HJEMMELSHAVER ning Bygningstype anneks til bolig Bygningsstatus Tatt-i-bruk-dato Tatt i bruk AIte opptysninger -sleriel-s-ig"9*j H i Norges Eiendommer er oppdateft pr Menymodus 2311 drives av Norsk Eiendomsinformasjon as - Haakon Mls gate 2, PB 1542 Vika, Oslo - Tlf "*-T-ilq-eKe-ll!-e.! r't",,i 3930Fax E-post - www,eiendomsinfo.no l3:53

20 Utskift - Situasjonskart FORE N KLET SITUASJO N SKART I 13jE"-.1 Å -l,ffi TI I FN LIJ \ L_--u=a \\-/ Irtj N'ÆllriZ 't.: ra::::al= -//.i/lilin 1ilillB,,lr' ll: ONØTTERØY KOMMUNE Adresse: Dato: 25l Gnr I BnrI FnrI Snr,W= B I 0I 0 UTM32 Euref89...f Mur -- Å' ----*. ttgg takkant - nøyaktig beliggenhet E l- I AVgg fasadeliv - anslått beliggenhet I laygg fasadeliv - nøyaktig beliggenhet Kontrobr måhstokk, rutenettet skal være 10cm x 10cm Det I 14 I 27 Tegnforklaring: Eiendomsgrense, anslått - Eiendomsgrense, nøyaktig Vannledning Overvannsledning Avløp felles *--.-- Spillvann lof :. i" ' ta.c "u ^. bjeroe Målestokk 1:1000 Hekk forebehob om eventuelh feil elbr mangbr ikaftet l3:12

21 Nøtterøy kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Margrethe Løgavlen /197 FE-611, FA-Q21, TI-&50 Dato: Til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk. Tanstadveien - Vedrørende brev fra grunneier av Tanstadveien 27 - Notat Vedlagt er notat til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk, jf brev av 2. desember 2012 fra grunneier til eiendommen Tanstadveien 27, gbnr.13/82 og eiendommen gbnr.14/278, og hovedutvalgets anmodning i møte 5. desember s.å. Som vedlegg følger også et utdrag av aktuelle dokumenter. Det vil bli holdt en kort orientering i Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk sitt møte torsdag 10. januar Vedlegg Notat til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk.doc Vedlegg til notat

22 Notat til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk og formannskapet i Nøtterøy kommune: Dette notat er utarbeidet på bakgrunn av brev av 2. desember 2012 fra Ole Jensen, eier av Tanstadveien 27, gbnr.13/82, bebygd eiendom regulert til bolig med tilhørende bebyggelse og gbnr.14/278, ubebygd eiendom avsatt til landbruk-, natur- og friluftsliv, regulert til landbruksformål. Kort sammendrag av bakgrunn og historikk: Arealstatus kommuneplan: I kommuneplanens arealdel vedtatt 20. juni 2007 var den bebygde boligeiendommen gbnr.13/82 avsatt til eksisterende byggeområde for boliger med tilhørende anlegg, mens eiendommene gbnr.14/278 (grunneier Jensen) og gbnr.14/2 (grunneier Klinge Jørgensen) var avsatt til landbruks, natur- og friluftsliv (LNF). Sistenevnte eiendommer inngikk også i reguleringsplan nr.5, del A, Tanstad Gipø, hvor arealet var avsatt til landbruksområde. I kommuneplanen var det vist skissert trase for ny gang- og sykkelvei og omlegging av del av fylkesvei. Utarbeidelse av reguleringsplan: Ved utarbeidelse av reguleringsplan nr.247 Tanstadveien, vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 24. oktober 2007, ble det arealet som i kommuneplanen var avsatt til LNF og regulert til landbruksareal reguleringsplan nr.5, del A, Tanstad Gipø, liggende innenfor skissert trase for ny fylkesvei, regulert til byggeområde for frittliggende boliger. Det var Nøtterøy kommune som sto for arbeidet ved Rambøll AS og som bekostet utarbeidelse av reguleringsplanen. Det ble i tilknytning til reguleringsarbeidet utarbeidet en støyrapport, der det ble foretatt to beregninger av støy: 1) basert på måletidspunktets trafikksituasjon (ÅDT årsdøgntrafikk) og 2) fremskreden trafikksituasjon (ÅDT 2017), inkludert endring i hastighet. Rapporten konkluderer med: Etter utbygging av tiltaket vil de fleste bygninger langs strekningen, hvor FV430 flyttes, få redusert støynivået fra vegtrafikken. Grunnen til dette er at støykilden flyttes lenger fra boligene. Selv om noen av boligene kommer opp mot grensen på 55dBA, vil de ikke komme inn under kravet til støyskjerming da støyen reduseres i forhold til opprinnelig støynivå. Boligen med gbnr.13/82 vil allikevel komme inn under kravet til støyskjerming, da støykilden flyttes nærmere uteplassen på sydsiden av huset. For denne bygningen må det foretas nærmere beregninger i forhold til refleksjon fra omkringliggende hus og flater i byggeplan. Støytiltak vil bli vist i byggeplanen. Tiltak i denne forbindelse er lokal avskjerming av uteplass, ikke fasadetiltak. Reguleringsplan nr.247 la således til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelvei, omlegging av del av fylkesvei og nytt boligområde på areal som i kommuneplanen og reguleringsplan var avsatt til landbruk. Arealet som ble regulert og derav klargjort til byggeområde for boliger, var eiet av to grunneiere, Klinge Jørgensen og Jensen, henholdsvis gbnr.14/2 ca 1357 m2 og gbnr.14/278 ca 1624 m2, jf kartutsnitt I, datert Eierstruktur: Arealet som ble regulert og derav klargjort til byggeområde for boliger, var eiet av to grunneiere, Klinge Jørgensen og Jensen, henholdsvis gbnr.14/2 ca 1357 m2 og gbnr.14/278 ca 1624 m2, jf kartutsnitt I, datert Arealene var arronderingsmessig slik at de vanskelig kunne bebygges innenfor eksisterende eiendomsgrenser. Arbeidet med etablering av gang- og sykkelvei og del av fylkesvei: 1

23 I brev av 28. mai 2009 ble berørte grunneiere langs Tanstadveien tilskrevet og informert om kommunens planer om opparbeidelse av ny gang- og sykkelvei og del av fylkesvei. Det ble 26. juni s.å. avholdt et felles informasjonsmøte for grunneierne, deretter gikk kommunen i dialog med hver enkelt av de av grunneierne som ble direkte berørt av fremføring av ny gang- og sykkelvei/omlegging av del av fylkesvei. Grunnerverv: Avtaler om erverv av nødvendig grunn ble inngått med berørte grunneiere i perioden ultimo oktober 2009 til primo februar I henhold til reguleringsplanen var det nødvendig for kommunen å erverve ca m2 areal fra gbnr.13/82 (bebygd boligeiendom tilhørende Jensen) og ca 950 fra gbnr.14/278 (LNFeiendom tilhørende Jensen). Etter omfattende dialog og forhandlinger hvor ordfører og varaordfører var med i tillegg til administrasjonen, kom grunneier og kommunen til enighet om erverv av ca 950 m2 fra gbnr.14/278 (LNF), inkludert flytting av et midlertidig bygg bestående på gbnr.14/278 etter selgers anvisning. I tillegg påtok kommunen seg å oppføre støyskjerm i en lengde av 50 meter på eiendommen gbnr.13/82, og dersom selger ønsket det ble det åpnet for at støyskjern i samme lengde kunne etableres på eiendommene gbnr.13/82, 14/2 og 14/278, jf vedlagt kontrakt av 3. februar Kommunen hadde på dette tidspunkt fra utførende entreprenør Marthinsen & Duvholdt as fått oppgitt en foreløpig ca pris på kr ,- per m for skjerm, innhentet i forbindelse med skjerming av Kirkeveien 201. Som et ledd i dialog og forhandling om erverv av areal fra eiendommen gbnr.14/278 påtok kommunen seg å bistå ved forhandlinger med grunneier av gbnr.14/2, slik at grunneierne Klinge Jørgensen og Jensen kom til enighet om salg av det arealet av disse eiendommene som i reguleringsplan nr.247 var regulert til bolig. I tillegg påtok kommunen seg å utarbeide kontrakt med nødvendige kartvedlegg mellom partene uten omkostninger, jf vedlegg. Da midlertidig bygg skulle flyttes fra eiendommen gbnr.14/278 etter grunneiers anvisning, viste deg seg at dette bygget var i en så dårlig forfatning at det ikke kunne flyttes. Det ble da inngått en avtale med Jensen der kommunen påtok seg å rive bygget mot en erstatning til Jensen på kr ,-. Senere fremmet Jensen ønske overfor kommunen om å få utbetalt kostnaden til skjerming da grunneier mente han kunne utføre dette rimeligere selv, og ut fra det forhold at han ønsket et helhetlig skjerming av hele arealet regulert til bolig. Etter ny kontakt med entreprenør ble endelig pris på skjerming fastsatt til kr ,eks.mva., og dette ble tilbudt Jensen i e-post av 13. mai 2011, alternativt at kommunen leverte og monterte skjerm i henhold til kontrakt. Endring av reguleringsplan: Grunneier fremmet ønske om endring av reguleringsplan nr.247, endring innebar: - endring av formålsgrense mellom byggeområde og veigrunn, byggeområde utvides 3 meter sydover - justering av formålsgrense mellom byggeområde og gang- og sykkelvei/avkjørsel slik at det blir innregulert vendhammer - tillegg til reguleringsbestemmelsens 4 åpner for at garasjer kan plasseres nærmere nabogrense enn avsatt byggegrense med unntak av regulert byggegrense mot Tanstadveien - støyskjerm inntas og vises i reguleringsplankartet - fareområde for høyspentlinje tas ut da høyspent er lagt i bakken. 2

Tilleggsliste for Formannskapet

Tilleggsliste for Formannskapet Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: 13.03.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL OPPARBEIDLESE AV REGULERT

Detaljer

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK Sakstittel: Gbnr 1/713 - Enebolig og garasje Tiltakshaver: Bjørg Bakkeland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom. Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune

GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom. Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune Tema jeg kommer inn på: osv Lovens innhold Innhold i søknad Vilkår vi bruker ved deling Dispensasjon Forhold til

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB 201/16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB 201/16 Søgne kommune Arkiv: 201/16 Saksmappe: 2015/2253-39324/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 23.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB

Detaljer

Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei

Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei Ås kommune Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 14/03641-30 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/25 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/25 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/6547-5 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 21/25 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for fradeling

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201314895/7 Saksbeh.: STIH Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/134 Arkivsaksnr: 2017/5726-3 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/134 - Skoleg 9, 7504 Stjørdal - Søknad om dispensasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 16.01.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 25.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 eller

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 102/99 Arkivsaksnr: 2011/3934-9 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 102/99, Husbyvegen 31A, 7500 Stjørdal - dispensasjon fra maksimal

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg Mellom Larvik Kommune v/ Kommunalteknikk, nedenfor kalt «kommunen» og Farriseidet Eiendom AS org nr 969 026 066, nedenfor kalt «utbygger», er det inngått

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 226/13 Arkivsaksnr: 2015/6236-10 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 226/13 - Sentrumsgården, 7520 Hegra - Renovering og bruksendring

Detaljer

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken.

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken. Stein-Arne Hamre Fleslandsvegen 160 5258 Blomsterdalen Bergen Kommune Etat for byggesak og private planer Pb 7700 5020 BERGEN Blomsterdalen 25/10-2014 Klage på avslag på søknad, deres ref 201340097/17

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Brokhaug Arkiv: GNR 47/46 Arkivsaksnr.: 16/3536

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Brokhaug Arkiv: GNR 47/46 Arkivsaksnr.: 16/3536 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Brokhaug Arkiv: GNR 47/46 Arkivsaksnr.: 16/3536 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ TILLATELSE TIL MINDRE TERRENGARBEIDER GNR 47 BNR 46 - APALVEIEN 1, GEITHUS Rådmannens

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 15.11.2017 GBR - 43/261, N - 16/27651 17/227319 524, GBR - 43/262 Saksansvarlig: Jannike Hovland Saksbehandler: Mari Reiten Norberg

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato: 10.04.2017 KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA - MESSENLIVEGEN - NYBYGG GARASJE GNR/BNR

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 - gnr 32 bnr 777 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 - gnr 32 bnr 777 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.07.2012 42781/2012 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/147 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 INDUSTRIVEIEN 5 HEMNE AS - ERVERV AV AREAL Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 16/4382-1 Søknad om erverv av

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14 FORELØPIGE SKISSER - 02.07.4 8,5 5,3 4,7 8,5 TILBYGG MED TAKTERRASSE a TEGNFORKLARING Eksisterende Hus Nye tilbygg med Terrasse/Veranda P P 0,0 6,0 GARASJE MED TAKTERRASSE GNR./BNR. 24/224 7,0 NY VERANDA

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage Arkiv: 5/11 Arkivsaksnr: 2014/4125-17 Saksbehandler: Danny Valle Johannesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 18/16 12.05.2016 5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Renate Mienna Olsen PLANFORESPØRSEL- DETALJREGULERING FOR EINEGJERDET

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Renate Mienna Olsen PLANFORESPØRSEL- DETALJREGULERING FOR EINEGJERDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5661-13 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: PLANFORESPØRSEL- DETALJREGULERING FOR EINEGJERDET Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

9/7 GAMLE DRAMMENSVEI 330 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING HJEMMELSHAVER: KJELL EUGEN KRISTENSEN DELEGERT SAKSNR.: 812/08.

9/7 GAMLE DRAMMENSVEI 330 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING HJEMMELSHAVER: KJELL EUGEN KRISTENSEN DELEGERT SAKSNR.: 812/08. Kjell Eugen Kristensen Gamle Drammensvei 330 1383 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR9/7 22.09.2008 S08/2912 L27160/08 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/2912. 9/7 GAMLE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2014/2982-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 23.03.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri

Detaljer