ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING."

Transkript

1 ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING. Rjukan, 10. desember 2014 Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune Postboks Drammen REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN HØRINGSUTTALELSE FRA ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING (ØTB) Under henvisning til Deres brev av 30. juni 2014 m/vedlegg (www.vannportalen.no) vedr. ovenstående vil Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) bemerke: ØTBs reguleringskonsesjoner. ØTB innehar reguleringskonsesjonene i nordre og østre del av Skiensvassdraget. Disse omfatter følgende reguleringer: Møsvatnreguleringen Mår-/Gjøystreguleringen Tinnsjøreguleringen Generelt om Møsvatnreguleringen. Møsvatn er beliggende på 900 m nivå i Vinje og Tinn kommuner i Telemark. Nedbørfeltet, som er ca km 2, har et midlere avløp på ca. 50 m 3 /s og kommer i det alt vesentligste fra Hardangervidda gjennom elva Kvenna. Fra Møsvatn drenerer vannet videre til Tinnsjøen gjennom elva Måna. Fallet mellom Møsvatn (HRV: kt. 918,50) og Tinnsjøen (HRV: kt. 191,62) er utnyttet i Rjukan-verkene, dvs. de 5 kraftstasjonene: Frøystul, Vemork, Såheim, Moflåt og Mæl, tilhørende Norsk Hydro. Midlere årsproduksjon i stasjonene er ca. 3,1 TWh. Det er gitt 3 reguleringskonsesjoner for Møsvatn, i 1903, 1908 og Konsesjonene av 1903 og 1908 ble gitt etter vassdragsloven av 1887, og er uten tidsbegrensning. Reguleringene omfattet 14,5 m regulering, hvor av 12,5 m oppdemming og 2 m senkning. Reguleringskonsesjonen av 26. mars 1942 (stadfestet ved kgl. res. 16. april 1948) ble gitt etter vassdragsreguleringsloven av 1917 for et tidsrom av 60 år, med utløp i Konsesjonen omfattet rett til ytterligere 4 m oppdemming, slik at reguleringsintervallet ble totalt 18,5 m Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-post: Bankgiro: Org. nr. NO Såheimsveien 2 Såheimsveien Rjukan 3660 Rjukan otb.no MVA

2 2 (HRV: kt. 918,5 og LRV: kt. 900,0). ØTB fremmet søknad til NVE, 19. september 2002, om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn for så vidt som 1942-konsesjonen utløp. NVE avga innstilling til konsesjonssøknaden i brev til OED, 11. september Av innstillingen fremgår at NVE har behandlet søknaden vedr konsesjonen (de øverste 4 meter av reguleringsintervallet) som en søknad om ny reguleringskonsesjon, mens de nederste 14,5 meter av reguleringsintervallet ( og 1908 konsesjonene) er behandlet som en søknad om vilkårsrevisjon. Innstillingen er følgelig å betrakte som en totalvurdering av Møsvatnreguleringen. NVEs innstilling er for øvrig senere kommentert av de berørte kommuner, Tinn og Vinje, samt av ØTB, og søknaden ligger nå til sluttbehandling i OED. ØTB forutsetter at søknaden også vurderes etter bestemmelsene i Vannforvaltningsforskriften. Generelt om Mår-/Gjøystreguleringen. Mår-/Gjøystreguleringen omfatter reguleringsetableringer på 1100-meters nivå i vassdragene Mår og Gjøyst i den nord-østre del av Skiensvassdragets nedbørfelt. Mår og Gjøyst drenerer naturlig til Tinnsjøen. Det er etablert reguleringmagasiner i Mårvatn (21,28 m reg.), Kalhovd/Strengen (11,61 m reg.) og Grottevatn (10 m reg.) med et samlet magasinvolum på 577,4 mill. m 3, tilsvarende et energiinnhold på ca. 1,3 TWh (regnet til havet). Magasinenes nedbørfelt, inkl. 5 mindre bekkeinntak, er totalt ca. 770 km 2 og avløpet (ca. 17,5 m 3 /s) er overført fra Grottevatn (HRV: kt.1064) i Gjøystvassdraget til Månavassdraget (kt. 236) for utnyttelse i Mår kraftverk, tilhørende Statkraft Energi AS. Midlere årsproduksjon i Mår kraftverk er ca. 1 TWh. Nedstrøms Mår kraftverk utnyttes avløpet i Mæl kraftverk mellom kt. 236 i Måna og Tinnsjøen (HRV: kt. 191,62). Det er gitt reguleringskonesjoner 19. september 1913, 24. september 1915, 1. juli 1943 (Stadfestet 2. juli 1948) og 8. juli De to førstnevnte (1913/1915-konsesjonene), som omfattet reguleringer i Mårvassdraget, var tidsbegrenset og utløp i 1983, men ble fornyet ved reguleringskonsesjon av 22. mai Ved ØTBs brev til OEDs av 25. mars 1998 ble reguleringskonsesjonene i Mår-/Gjøystvassdragene søkt omgjort til stedsevarige konsesjoner. Søknaden ble imøtekommet ved OEDs brev til ØTB av 10. juli I OEDs nevnte brev til ØTB av 10. juli 1998 drøftet dessuten departementet tidspunktet for når krav om vilkårsrevisjon for reguleringene i Mår-/Gjøystvassdragene kan tillates fremmet. Departementet bemerket at en endring av konsesjonsvilkårene fra tidsbegrenset til ubegrenset konsesjon ikke innebærer noen innskrenkning i departementets adgang til å revidere konsesjonene. Vilkårene for revisjon av ubegrensede konsesjoner knytter seg ikke til tidspunktet for det opprinnelige utløpet av konsesjonen, men til tidspunktet 50 år etter at konsesjonen ble gitt, jfr. lov av 19. juni 1992 nr. 62. Etter departementets syn er det imidlertid mest hensiktsmessig at spørsmålet om revisjon av 1943/48-konsesjonen samordnes med revisjonstidspunktet for 1956-konsesjonen. Denne konsesjonen kan revideres etter 8. juni På denne måten vil en ha mulighet til å vurdere alle reguleringene i Mårvassdraget samlet, herunder også siste konsesjon av 22. mai 1998, jfr. St.prp. nr. 27 ( ). Etter OEDs beslutning om at det kan åpnes for vilkårsrevisjon av reguleringskonsesjonene i Mår-/Gjøystvassdragene (8. juni 2006), er det så langt ikke fremmet krav om vilkårsrevisjon.

3 3 Generelt om Tinnsjøreguleringen. Tinnsjøen er regulert i 2 trinn. Første regulering ble etablert i slutten av 1880-årene ved avtale med grunneierne og omfattet en regulering på 2,3 meter, hvor av 0,09 m senkning og 2,21 m heving. Andre regulering ble etablert i henhold til reguleringskonsesjon av 18. juli 1906 og omfattet 0,13 m senkning og 1,57 meters heving, slik at totalt reguleringsintervall ble 4 meter (HRV: kt. 191,62 og LRV: 187,62). Fallet mellom Tinnsjøen (HRV: kt. 191,62) og Heddalsvatn (kt. 15,65) er utnyttet i Årlifoss og Grønvollfoss kraftstasjonenr, begge tilhørende Skagerak Kraft AS, samt Svelgfoss og Tinfos kraftstasjoner, tilhørende hhv. Norsk Hydro/- Skagerak Kraft og Tinfos AS. Midlere årsproduksjon i de 4 kraftverkene er ca. 1,1 TWh. Nedstrøms Heddalsvatn utnyttes reguleringsvannet fra de ovenforliggende reguleringsmagasiner i kraftverkene i Skien, herunder Skotfoss kraftverk som utnytter det ca. 10 meter høye fallet mellom Nordsjø (kt. 15,30) og Hjellevatn (kt. 5,02) samt Klosterfossen kraftverk som utnytter fallet mellom Hjellevatn (kt. 5,02) og Frierfjorden. De nevnte kraftverk tilhører Skien Kraftproduksjon AS (Akershus Energi Vannkraft AS). Deler av vannføringen fra Hjellevatn til Frierfjorden utnyttes i Eidet kraftstasjoner hvor eierne er Skiens Aktiemølle AS og Broerne 6 AS. Midlere årsproduksjon i stasjonene i Skien er ca. 0,26 TWh. Ved kgl. res. av 17. november 2006 ble ØTB gitt nytt manøvreringsreglement for Tinnsjøen til erstatning for tidligere reglement av 8. september Det nye reglementet innebar at minstevannføringspålegget fra Tinnsjøen ble redusert fra 75 til 45 m 3 /s. ØTBs generelle bemerkninger til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken , jf. også Regionalt tiltaksprogram Av Vannportalens veiledning for forvaltningsplanen fremgår at den bl.a. skal: gi en enkel og oversiktlig framstilling av hvordan man ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv, inneholde en oppsummering av det regionale tiltaksprogrammet som sendes på høring samtidig med planen. være et oversiktsdokument på regionalt nivå. gi en kortfattet og oversiktlig oppsummering av kunnskapsgrunnlaget planen bygger på Da det foreliggende utkast til forvaltningsplan for Vest-Viken har et samlet sideantall på 261 sider (2 deler på hhv. 180 og 81 sider) i kombinasjon med et foreslått regionalt tiltaksprogram på 1269 sider, har ØTB vanskelig for å se at høringsutkastene samsvarer med intensjonene vedr. enkelhet og oversiktlighet. ØTB noterer at vannforvaltningsforskriftens 25 ikke er fulgt for så vidt som angivelse av gjennomførte tiltak og forslag til typer av nye tiltak, mangler. Likeledes mangler overslag over kostnadene ved tiltak. Planen mangler også kost-nytte-analyser og begrunnede prioriteringer. ØTB vil dessuten bemerke at forvaltningsplanen ikke har tatt hensyn til de Nasjonale føringene som fremkommer i OED/KLDs brev til vannregionene av , jf. bl.a. ØTBs nedenstående bemerkninger vedr. vannforekomster i Mår-/Gjøystvassdragene.

4 ØTBs generelle bemerkninger til Regional plan vedr. vannforekomster i Øst-Telemark vannområde. 4 I Regional plan pkt Vassdrag med vannkraftproduksjon (s. 56) hevdes at det er et stort behov for miljøforbedrende tiltak i de regulerte vassdragene med henvisning til de lokale tiltaksanalysene. ØTB kan ikke se at karakteristikken stort behov er dekkende for miljøutfordringene ved våre reguleringer. Vi vil i den forbindelse vise til NVEs innstilling til OED av 11. september 2008 vedr. ØTBs søknad om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn, NVEs innstilling til OED av 3. mai 2004 vedr. ØTBs søknad om tilleggsoverføringer til Mår kraftverk, samt NVEs innstilling til OED av 20. desember 2005 vedr. ØTBs søknad om endringer i manøvreringsreglementet for Tinnsjøen. På bakgrunn av nevnte NVE-brev mener vi karakteristikken moderate miljøutfordringer vil være mere dekkende for utfordringene i ØTBs reguleringsområder. Miljøutfordringer ved Møsvatnreguleringen. I ØTBs søknad om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn av 19. september 2002, ble miljøutfordringene knyttet til ny reguleringskonsesjon omhyggelig drøftet. Dette gjaldt så vel i magasinområdet som i det nedenforliggende vassdrag mellom Møsvatn og Tinnsjøen (Måna). I NVEs innstilling til OED av 11. september 2008 ble anbefalt at det i manøvreringsreglementet for Møsvatn ble knyttet vilkår om skjerpede fyllingskrav, samt at det på fallstrekningene for Moflåt og Mæl kraftverk i nedre del av Måna ble inntatt bestemmelser om minstevannføringer. For øvrig inngikk standard miljøvilkår i NVEs innstilling. På foranledning av søknaden om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn har ØTB og Norsk Hydro ved avtale med Tinn kommune av 29. august 2007 påtatt seg å gjennomføre en rekke tiltaksarbeider i Måna på strekningen fra Rjukan sentrum til Månas utløp i Tinnsjøen. Tiltaksarbeidene omfatter, foruten terskler i elveleiet, en sammenhengende turvei langs Måna fra Rjukan sentrum til Tinnsjøen. Avtalen inneholder i tillegg bestemmelser om minstevannføringer på strekningen fra dam Mæland til dam Dale. Tiltaksarbeidene ble påbegynt medio oktober 2008 og har pågått mer eller mindre sammenhengende frem til oktober Siden har tiltaksarbeidene hatt et begrenset omfang, hvilket i hovedsak skyldes manglende avklaring vedr. fremtidig trase for turveien langs Måna på strekningen fra Dale til Tinnsjøen. Denne avklaringen antas imidlertid å skje gjennom Tinn kommunes pågående kommuneplanarbeid for nedre del av Måna. ØTB vil ellers bemerke at det i tidsrommet fra 1994 d.d. er gjennomført en rekke tiltaksarbeider i magasinområdet rundt Møsvatn. Tiltakene omfatter bl.a. havneanlegg på samtlige bebodde bruk, erosjons- og rassikringsarbeider, veger for tilknytning mellom bruk m.m. ØTBs bemerkninger til Regional plan vedr. miljøtiltak i Månavassdraget (Møsvatnreguleringen), jf. også Regionalt tiltaksprogram. Som nevnt ovenfor vil ØTB formode at vannforekomstene tilhørende Møsvatnreguleringen vurderes etter Vannforvaltningsforskriften ved OEDs sluttbehandling av søknaden om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn.

5 5 ØTB vil dessuten knytte noen bemerkninger til endel vannforekomster tilhørende Møsvatnreguleringen, hvor det i Regional plan (s. 106) fremholdes viktigheten av å Få tilbake eit vassmiljø på eit visst nivå for denne typar bekkar. Vassføring vil også bety litt for den totale vassføringa i Måna gjennom Rjukan, jf. også Regionalt tiltaksprogram hvor det foreslås Variabel miljøtilpasset vannføring som aktuell tiltakstype. Dette gjelder følgende bekkeinntak til Vemork og Såheim kraftstasjoner: Utnyttede nedbørfelt Feltareal (km 2 ) Vannforekomst Vemork bekkefelt 7,5 km R Vesle Månelie 0,6 km R Klokksåe 3,4 km R Leivdalsåe 1,7 km R Såemsåe 2,7 km R Såemslian 0,8 km R Etter ØTBs oppfatning bør ovennevnte vannforekomster tas ut av Regional plan samt Regionalt tiltaksprogram av følgende grunner: 1. OED forutsettes å vurdere samtlige vannforekomster tilhørende Møsvatnreguleringen i henhold til Vannforvaltningsforskriften ved OEDs forestående sluttbehandling av ØTBs søknad om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn. 2. Forslagene, som forutsetter slipping av minstevannføring, står i kontrast til de Nasjonale føringene, jf. side 5, 2. ansnitt i OED/KLDs brev til Vannregionene av 24. januar 2014, hvor departementene fremholder at det for bekkeinntak og andre andre vannforekomster som hovedregel ikke vil være aktuelt å slippe minstevannføring. 3. Samtlige vannforekomster er i størrelse under de minstekrav som stilles i karakteriseringsveilederen (Metodikk for karakterisering av vannforekomster i Norge, Versjon 1.0 ( )), herunder bl.a. bestemmelsen om at vannforekomstenes nedbørfelt som hovedregel ikke skal være mindre enn 10 km 2, jf. kap Minstevannføringer (variabel miljøtilpasset vannføring) på de nevnte vannforekomster vil være uten mening da vannforekomstene i naturlig tilstand (uten reguleringsinngrep) er uten nevneverdig vannføring i store deler av året (vinterhalvåret samt i tørre perioder i sommerhalvåret). 5. Minstevannføringer på vannforekomstenene vil aldri kunne gi noe positivt kost/nytteforhold. 2 av de nevnte vannforekomster ( R Vesle Månelie, nedstøms bekkeinntak og R Leivdalsåe) er for øvrig permanent satt ut av funksjon av kraftverkseier (Hydro), grunnet sikkerhetsmessige forhold. ØTB vil videre vise til at det i Regional plan (s. 62) er foreslått innkalling til konsesjonsbehandling, jf. vannressurslovens 66, for så vidt angår bekkeinntakene til Vemork og Såheim kraftstasjoner, samt vedr. reguleringen av Skarfossmagasinet (inntaksmagasin for Vemork kraftstasjon).

6 6 ØTB vil vise til at minstevannføringsspørsmålet i Måna er drøftet ut fra en helhetsvurdering i NVEs innstilling til OED av 11. september 2008 vedr. ØTBs søknad om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn. Her uttaler NVE bl.a. følgende (s. 110): Ved fastsettelse av en minstevannføring fra Møsvatn og ned til Tinnsjøen mener NVE det i hovedsak må tas hensyn til to forhold - estetikk/opplevelsesverdi og biologisk mangfold/fisk. Estetikk og opplevelsesverdi har stor betydning på hele strekningen, men er klart viktigst fra Rjukan (inntak Såheim) og nedover til Tinnsjøen. Vi mener det er særlig viktig å sikre vannføring og et sammenhengende vannspeil i elva i de områdene hvor folk bor og ferdes. I tillegg vil en minstevannføring bidra til å dempe effekten av diffuse forurensningstilførsler på den mest utsatte strekningen mellom Mæland og Dale. ØTB vil videre vise til NVEs innstilling til OED av 14. november 2011 vedr. ØTBs søknad om ny reguleringskonsesjon for Hjerdøla, hvor det fremgår at reguleringsgrensene for Skarfossdammen vil bli inntatt i det nye manøvreringsreglementet for Møsvatn. ØTB mener for øvrig at det implisitt i NVEs ovennevnte innstillinger til OED av 11. september 2008 og 14. november 2011 ligger vurderinger av miljøutfordringene ved Skarfossmagasinet. Innkalling til konsesjonsbehandling vil derfor etter ØTBs oppfatning neppe frembringe nye momenter som kan kaste lys over eventuelle ytterligere miljøutfordringer i området. ØTBs konklusjoner vedr. vannforekomster ved Møsvatnreguleringen. Etter som ØTBs konsesjonssøknad for Møsvatn formodentlig vil bli sluttbehandlet i nær fremtid, vil miljøutfordringene forutsetningsvis finne sin løsning gjennom konsesjonsbehandlingen. For øvrig mener ØTB at miljøutfordringene i det alt vesentligste allerede er løst gjennom de omfattende tiltakene som er kommet til utførelse i magasinområdet rundt Møsvatn og i det nedenforliggende vassdrag (Måna). Det er derfor etter ØTBs oppfatning ikke behov for ytterligere formelle grep fra vassdrags- og miljømyndighetenes side for å løse miljøutfordringene ved Møsvatnreguleringen. ØTBs bemerkninger til Regional plan vedr. miljøtiltak i Mår-/Gjøystvassdragene, jf. også og Regionalt tiltaksprogram. Generelt. En eventuell fremtidig vilkårsrevisjon vedr. Mår-/Gjøystreguleringen vil i prinsippet kunne foranledige krav om bl.a. minstevannføringer og magasinrestriksjoner. Herom vil ØTB bemerke: I brev av 6. mars 2000 fremmet ØTB konsesjonssøknad etter vassdragsreguleringsloven for flere tilleggsoverføringer til Mår kraftverk. Søknaden omfattet bl.a. overføring av avløpene fra Flottetjørnbekken og Rosjå til Kalhovdmagasinet, hvilket innebar at restvannføringen i Mårelva ble ytterligere redusert. I NVEs innstilling til OED av 3. mai 2004 ble søknaden, med mindre justeringer, anbefalt imøtekommet. Selv om OED senere besluttet å avslå søknaden på bakgrunn av generelle naturvernhensyn, jf. OEDs brev til ØTB av 23. mai 2007, viser dog vassdragsmyndighetenes behandling at det ikke har vært noe reelt behov for ytterligere

7 restvannføring i Mår ut over dagens nivå. ØTB kjenner heller ikke til at det senere er dokumentert behov å øke nåværende restvannføring i Mårelva. 7 ØTB vil ellers bemerke at eventuelle bestemmelser om minstevannføringer i Mår-/Gjøystvassdragene innebærer forbislipping på et totalt fall på ca. 875 meter (Mår + Mæl kraftverk), og medfører således ekstremt høye energitap pr. volumenhet (blant de høyeste Norge). Eksempelvis vil en minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring, jf. vassdragsreguleringslovens 3, medføre energitap i størrelsesorden 100 GWh, hvilket tilsvarer ca. 10 middels store småkraftverk. Slippingsvolumet vil dessuten medføre lavere sommervannstand i ovenforliggende magasin. Mår-/Gjøystvassdragene ble som kjent vurdert av NVE og Miljødirektoratet i Nasjonal gjennomgang av vilkårsrevisjoner, jf. NVE-rapport nr. 49/2013. Basert på gitte forutsetninger og utviklet metodikk i prosjektet, foreslo direktoratene at Mår-/Gjøystvassdragene ble plassert i kategori lavere prioritet. Etter at nevnte NVE-rapport forelå, har Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum på oppdrag fra ØTB utarbeidet en rapport vedr. fisk og bunndyr i de nedre delene av Mår- og Gjøystvassdragene. Siktemålet med rapporten var å vurdere elvenes betydning for ørret fra Tinnsjøen samt angi tiltak for å oppnå vannforskriftens mål om Godt økologisk potensiale i sterkt modifiserte vannforekomster. Av rapporten (UIO, Naturhistorisk Museum, Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune, 2. juni 2014) fremgår at Godt økologisk potensiale kan oppnås i Mår-/Gjøystvassdragene med enkle tiltak i vassdragenes nedre del uten minstevannføringer, bl.a. ved fjerning av vandringshindre, samt ved gjennomføring av habitatforbedrende tiltak, eksempelvis bygging av kulper og utlegging av gytesubstrat. Etter ØTBs oppfatning vil de tiltakene som foreskrives i rapporten fra Naturhistorisk museum, i sin helhet kunne gjennomføres i henhold til eksisterende påleggshjemler. ØTB mener at rapporten underbygger de konklusjoner som fremkommer i NVE-rapport nr. 49/2013 vedr. nasjonal gjennomgang av vilkårsrevisjoner for så vidt som vannforskriftens mål om Godt økologisk potensiale kan oppnås uten de betydelig energitap som minstevannføringer vil medføre. For øvrig vil ØTB vise til de Nasjonale føringene hvor OED/KLD understreker at godt økologisk potensiale ikke er ensbetydende med at det ved en revisjon av konsesjonsvilkårene må settes krav om minstevannføring som følge av vannforskriften. OED/KLD fremholder derimot at dagens tilstand kan defineres som godt økologisk potensiale. Videre understreker OED/KLD at friluftsliv og landskap ikke alene er en tilstrekkelig begrunnelse for å foreslå minstevannføring/-magasinrestriksjoner ved miljømålfastsettelsen. Forbedring av økologien i vannstrengen er hovedformålet med vannforskriften. Vassdrag som ved den nasjonale gjennomgangen av vilkårsrevisjoner, jf. NVE-rapport nr. 49/2013, ble gitt høy prioritet (1.1) kun på bakgrunn av landskap/-friluftsliv, bør derfor ikke få miljømål som forutsetter vannslipp, jf. side 2 i OED/KLDs brev av 24. januar I høringsdokumentene til nærværende høring (Regionalt tiltaksprogram) er det i omtalen av en rekke vannforekomster (under rubrikken: Kommentar forebyggende Avbøtende) bemerket at Tinn kommune i brev til Vannregionmyndigheten av 5. november 2013 har påpekt feil og mangler ved prioriteringen av Mår/ Gjøystreguleringane i den nasjonale gjennomgangen av vassdragskonsesjonar, jf. NVE Rapport 49/2013.

8 ØTB noterer at Tinn kommune gjennom sitt brev til Vannregionmyndigheten ikke deler konklusjonene i NVE-rapporten. ØTB er imidlertid ikke enig med kommunen om at konklusjonene i rapporten er basert på et feilaktig og sviktende grunnlag. Etter det ØTB kan se, har Tinn kommunes påstand om at Mår-/Gjøystvassdragene bør prioriteres i høyeste gruppe (kategori 1.1) ikke støtte i noen av de følgende vurderinger: 8 NVEs ovennevnte innstilling til OED av 3. mai 2004 vedr. ØTBs konsesjonssøknad om tilleggsoverføringer til Mår kraftverk. NVE-rapport nr. 49/2013, Nasjonal gjennomgang av vilkårsrevisjoner. Rapporten fra UIO, Naturhistorisk Museum, Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune, 2. juni OED/KLDs brev til Vannregionene av 24. januar Ad. minstevannføringer. I Regionalt tiltaksprogram er foreslått vurdert minstevannføringer på en rekke vannforekomster i Mår-/Gjøystvassdragene, såvel i hovedløpet for Mår og Gjøyst som i en rekke sidevassdrag, herunder bl.a. følgende: Vannforekomst-ID Vannforekomst Målsetting (Forslag) R Stegla Stabil minstevannføring R Strengen/ Triuåe Variabel miljøtilpasset vannføring R Slettåe Stabil minstevannføring R Vrengletjønnbekken Variabel miljøtilpasset vannføring R Sandremåe (samløp Husevollåe-Longetj.b.) Variabel miljøtilpasset vannføring R Olabuåe, nedstrøms tunnelinntak Variabel miljøtilpasset vannføring R Sandvassåe, nedstrøms tunnelinntak Variabel miljøtilpasset vannføring R Torvevatn, innløpselv Variabel miljøtilpasset vannføring R Sandremåe (Longetjønnbekken-Sandremtj.) Variabel miljøtilpasset vannføring R Gjøyst Stabil minstevannføring R Mår (Ramsåe-Kalhovdammen) Stabil minstevannføring R Mår (Tinnsjå-Vesleåe) Stabil minstevannføring Da Mår-/Gjøystvassdragene i NVE-rapport nr. 49/2013, Nasjonal gjennomgang av vilkårsrevisjoner ble plassert i kategori 1.2 (lavere prioritet), mener ØTB at det for slike vannforekomster ikke skal legges føringer for minstevannføringer, jf. OED/KLDs brev av 24. januar 2014, hvor det på side 1, 2. og 3. kulepunkt, heter: Vannslipp/magasinrestriksjoner knyttes opp mot de høyt prioriterte vassdragene (kategori 1.1 i rapport 49:2013), fordi samfunnsnytten vil være størst vurdert opp mot kostnadene i form av redusert kraftproduksjon og regulerbarhet. Tiltak som vannslipp/magasinrestriksjoner legges derfor som utgangspunkt bare til grunn for miljømål i de høyt prioriterte vassdragene (1.1).

9 9 Vassdragene i kategori 1.2 har et lavere potensial for forbedring av viktige miljøverdier enn vassdragene i kategori 1.1 sett opp mot kostnadene. Skillet mellom 1.1 og 1.2 representerer en overordnet nasjonal kost-nytte vurdering for planperioden. Dersom vannregionmyndighetene likevel mener at vassdrag i kategori 1.2 eller andre vassdrag bør prioriteres for vannslipp, skal dette begrunnes i forvaltningsplanen. Når det heller ikke er grunnlag for minstevannføringer av hensyn til fisk og fiske, jf. nevnte rapport fra UIO, Naturhistorisk Museum, samtidig som friluftsliv- og landskapsinteressene ikke alene er en tilstrekkelig begrunnelse for å foreslå minstevannføring/magasinrestriksjoner, mener ØTB at de nevnte vannforekomster bør utgå. I høringsdokumentet (Regional plan og Regionalt tiltaksprogram) er det for vannforekomst Stegla ( R) foreslått minstevannføring og terskelbygging. ØTB vil bemerke at spørsmålet vedr. minstevannføring i Stegla (vassdraget mellom Mårvatn og Kalhovdfjorden) ble omtalt i tilknytning til Tinn Energi Produksjon AS konsesjonssøknad av 24. november 2000 for utbygging Stegla-fallet i Stegaros kraftverk. Både NVE og OED var av den oppfatning at minstevannføring på fallet var helt uaktuelt og søknaden ble derfor utelukkende behandlet i henhold til ervervslovens bestemmelser. Den eneste høringsinstans som berørte minstevannføringsspørsmålet var Fylkesmannen i Telemark som i brev til OED av 15. mai 2001 uttalte følgende vedr. fisk: Det er neppe praktisk mulig å gi pålegg om minstevannsføring fordi Mårvatn tappes langt under nivået til tidligere utløp. Minstevannsføring i bare deler av året er ikke aktuelt ut fra hensynet til fisk. ØTB vil bemerke at hjemmel for terskeletablering i Stegla finnes i eksisterende konsesjoner, jf. pkt. 7 i vilkårene for ØTBs reguleringskonsesjon for Mår-/Gjøystvassdragene av 22. mai ØTB mener derfor at vannforekomsten Stegla ( R) bør utgå i sin helhet. Ad. pålegg om terskelbygging. I Regionalt tiltaksprogram er det i tillegg til Stegla foreslått vurdert terskler i en rekke vannforekomster knyttet til Mår-/Gjøystvassdragene. Dette gjelder bl.a. Nysetdøla ( R), Slettåe ( R), Middøla (Årjo Ingulvslandtjønnbekken ( R), Sandremåe (samløp Husevollåe - Longetjønnbekken) ( R), Husevollåe (Torva - til samløp med Sandremåe) ( R), Mår (Vesleåe - Ramsåe) ( R) og Mår (Ramsåe Kalhovdammen ( R). Etter som hjemmelen for terskeletablering allerede foreligger for de nevnte vannforekomster, bør disse etter ØTBs mening tas ut av Regional plan samt Regionalt tiltaksprogram. Ad. magasinrestriksjoner. I høringsdokumentet (Regional plan og Regionalt tiltaksprogram) er det for magasinene i Mår-/Gjøystvassdragene foreslått inntatt restriksjoner i manøvreringsreglementet, primært av hensyn til fiskeinteressene.

10 10 ØTB vil vise til at maginetableringene i Mår-/Gjøystvassdragene omfatter et samlet magasinvolum på 577,4 mill. m 3, tilsvarende et energiinnhold på ca. 1,3 TWh (regnet til havet). Magasinrestriksjoner vil følgelig kunne medføre en alvorlig svekkelse av magasinressursene med tilhørende betydelige økonomiske tap. Foruten redusert produksjon vil magasinrestriksjoner også redusere mulighetene for å håndtere utfordringene i flomsituasjoner. For øvrig vil ØTB vise til OED/KLDs sterke advarsler i brev av 24. januar 2014 mot å svekke magasiner med stor kapasitet og reguleringsevne som vil være svært viktige for fleksibiliteten i det norske kraftsystemet, jf. side 4, 3. avsnitt. Disse hensyn ligger også implisitt i gjeldende retningslinjer for vilkårsrevisjoner, jf. pkt. 9.1, 3. avsnitt. ØTB stiller seg derfor tvilende til hvor vidt de miljøforbedringer som eventuelle magasinrestriksjoner medfører, kan gi et positivt kost-/nytteforhold. ØTBs konklusjoner vedr. miljøutfordringene ved Mår-/Gjøystreguleringen. Miljøutfordringene i reguleringsområdet for Mår-/Gjøystreguleringen vil etter ØTBs oppfatning i hovedsak finne sin løsning gjennom standardvilkårene etter vassdragsreguleringsloven, som for øvrig allerede foreligger, jf. konsesjonsvilkårene for ØTBs reguleringskonsesjon av 22. mai For øvrig vil ØTB hevde at en rekke miljøutfordringer allerede er løst gjennom de tiltakene som er kommet til utførelse de siste årene, herunder flere landskapstiltak omkring reguleringsdammene, samt havneanlegg for å ivareta de almenne ferdselsinteresser (Mårvatn). ØTBs bemerkninger til Regional plan vedr. miljøutfordringer ved Tinnsjøreguleringen, jf. også Regionalt tiltaksprogram. Av Regional plan fremgår at vannforekomstene Tinåa Nedre ( R) og Tinåa Øvre ( R) befinner seg i risikogruppen for ikke å nå miljømålene, jf. side 119 og 124. ØTB vil i den forbindelse bemerke: I NVEs innstilling til OED 20. desember 2005 vedr. ØTBs søknad av 13. februar 2003 om endringer i manøvreringsreglementet for Tinnsjøen, er kommentert miljøvirkningene av den omsøkte endringen. Her heter det: NVEs vurdering: DN krever gjennomgang av hele konsesjonen og konsesjonsvilkår og mener en forutsetning for å endre manøvreringsreglementet må være at standardvilkår for naturforvaltning tas inn i konsesjonen. NVE vil bemerke at konsesjonen av ble gitt etter vassdragsloven av 1887 og gjelder ikke som konsesjon etter vannressursloven. Den ble gitt uten andre vilkår enn at det skulle manøvreres etter et reglement fastsatt av kongen, samt noen bestemmelser om erstatninger. Manøvreringsreglementet ble fastsatt ved kgl. res og dette kan endres i medhold av reglementets post 5. Dersom det skulle settes nye vilkår ut over det som

11 11 naturlig hører hjemme i et manøvreringsreglement, måtte reguleringen innkalles til konsesjonsbehandling i medhold av vannressursloven 66 tredje ledd. Ifølge lovteksten kan det gjøres i særlige tilfeller. I kommentarene til paragrafen vil særlige tilfeller være når det foreligger sterke miljømessige hensyn. NVE kan ikke se at det foreligger slike hensyn. Bl.a. er Tinnsjøen også influert av konsesjonene for regulering av Møsvatn, samt Mår og Gøyst. Vilkårene for disse konsesjonene vil også ha virkninger i Tinnsjøen, bl.a. foreligger det pålegg om utsetting av fisk i Tinnsjøen. Selv om ØTB skriver i kommentarene til uttalelsene at foreningen ikke har noen innvendinger mot at det fastsettes påleggshjemler, mener NVE at behovet ikke er tilstrekkelig til at det i denne saken kan settes vilkår ut over det som er knyttet til de omsøkte endringene av manøvreringsreglementet. I NVEs ovennevnte vurderinger er konkludert med at det ikke er behov for ytterligere påleggshjemler for å ivareta de miljømessige utfordringer ved Tinnsjøreguleringen, og at det heller ikke er aktuelt å innkalle til ny konsesjonsbehandling, jf. vannressurslovens 66. På bakgrunn av NVEs vurderinger mener ØTB at miljømålsettingene ved vannforekomstene i Tinnelva allerede er oppfylt, og vil derfor foreslå om at de aktuelle vannforekomster ( R Tinåa Nedre og R Tinåa Øvre) tas ut av «risiko»-gruppen. For øvrig vil ØTB vise til den foretatte tilstandsdsvurderingen for innsjøvannforekomstene i Aust-Telemark vassområde, hvor det fremgår at tilstanden for Tinnsjøen vurderes som god og at det ikke antas å foreligge noen risiko for ikke å nå miljømålene innen 2021 jf. ØTBs øvrige bemerkninger til Regional plan samt Regionalt tiltaksprogram vedr. vannforekomster i Skiensvassdraget. ØTB har videre notert til at det i Regional plan (s. 62) er foreslått innkalling til konsesjonsbehandling for Klosterfossen og Skotfoss kraftverk, jf. vannressurslovens 66. Forslaget er begrunnet med forholdene knyttet til fiskens opp- og nedvandringer forbi stasjonene. ØTB vil vise til at spørsmålet vedr. fiskens vandringsforhold forbi Klosterfossen og Skotfoss kraftverk ble gjenstand for grundige vurderinger i tilknytning til Akershus Energi Vannkraft AS kjøp av Skien Kraftproduksjon AS i Akershus Energi Vannkraft AS påtok seg i den anledning omfattende ytelser for å avbøte ulempene for fiskeinteressene, bl.a. oppgradering av fisketrappa på Skotfoss. Videre forpliktet selskapet seg til eierskap og driftsansvar for laksetrappene både i Klosterfossen og i Skotfoss. I tillegg påtok selskapet seg økonomiske forpliktelser, bl.a. miljøskapende tiltak i Skienselva, samt årlige ytelser til reproduksjon av fiskestamme. Etter ØTBs oppfatning ble ansvaret vedr. vandringsforholdene avklart gjennom Akershus Energi Vannkraft AS overtakelse av kraftstasjonene i Skien i ØTB kan derfor vanskelig se berettigelsen eller nødvendigheten av ny konsesjonsbehandling. ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING

Modernisering av miljøforhold gjennom vilkårsrevisjoner Eilif Brodtkorb NVE

Modernisering av miljøforhold gjennom vilkårsrevisjoner Eilif Brodtkorb NVE Modernisering av miljøforhold gjennom vilkårsrevisjoner Eilif Brodtkorb NVE Hva er en vilkårsrevisjon? Vilkår fastsettes når det gis konsesjon for tiltak i vassdrag. Vilkårene regulerer forholdet mellom

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vannregionmyndigheten for Vannregion Rogaland v/ Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger firmapost@rogfk.no Our date: 2014-12-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional plan

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Den kommende revisjonsprosessen

Den kommende revisjonsprosessen Den kommende revisjonsprosessen Vilkår og tiltak av relevans for villrein Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragskonsesjoner Villreinseminar, Oslo, 5. mai 2014 Revisjoner innen 2022

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vassregionmynda for Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Postmottak.Sentraladm@sfj.no. Our date: 2015-3-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional

Detaljer

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Innhold Brukseierforeningenes rolle i vassdragene Reguleringenes verdi Trusler mot reguleringene

Detaljer

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Significant pressures Andel god/svært god tilstand Prosent 120 100 Kyst Innsjøer Elver 80 60 40 20 0 Glomma Vest-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 56-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 08:00-09:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 56-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 08:00-09:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 56-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 08:00-09:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Ny fornybar energi kan skader på laksen unngås? Rune Flatby avdelingsdirektør, NVE

Ny fornybar energi kan skader på laksen unngås? Rune Flatby avdelingsdirektør, NVE Ny fornybar energi kan skader på laksen unngås? Rune Flatby avdelingsdirektør, NVE EUs fornybardirektiv Direktivet gir forpliktende krav om økt fornybarproduksjon i det enkelte EU-land Direktivet vil være

Detaljer

Vår dato 22.04.2015. for

Vår dato 22.04.2015. for - u NTE Vår referanse Vår dato 22.04.2015 14/01495-3 Vår saksbehandler Deres referanse Bjørn Høgaas Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 7x0/C/0 5'5"? -/~//L5 Regional vannforvaltningsplan

Detaljer

Et annet hovedinntrykk er at vannkraftproduksjon i stor utstrekning fremheves som en av de sentrale utfordringene vannregionene står overfor.

Et annet hovedinntrykk er at vannkraftproduksjon i stor utstrekning fremheves som en av de sentrale utfordringene vannregionene står overfor. Deres referanse Vår referanse Dato GT 11.12.2012 Adresseliste VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL HØRING 1 BAKGRUNN De ulike vannregionene har, i medhold av vannforvaltningsforskriften 1 28 bokstav b,

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Hva er en vilkårsrevisjon? Revisjon gir mulighet til å pålegge nye og endrede

Detaljer

Forholdet mellom forvaltningsplan og vilkårsrevisjon

Forholdet mellom forvaltningsplan og vilkårsrevisjon Forholdet mellom forvaltningsplan og vilkårsrevisjon Hvor bør lista ligge for kost-nytte vurderinger av tiltak i regulerte vassdrag? Jan Sørensen Sogndal, 18.11.2014 Felles formål Forbedre miljøforholdene!

Detaljer

Hva innebærer en vilkårsrevisjon? Muligheter for mer miljøtilpasset produksjon? Hvordan komme i inngrep med prosessen? Øyvind Fjeldseth, NJFF

Hva innebærer en vilkårsrevisjon? Muligheter for mer miljøtilpasset produksjon? Hvordan komme i inngrep med prosessen? Øyvind Fjeldseth, NJFF Hva innebærer en vilkårsrevisjon? Muligheter for mer miljøtilpasset produksjon? Hvordan komme i inngrep med prosessen? Øyvind Fjeldseth, NJFF Revisjoner Vassdragsreguleringsloven: Kan revidere vilkår i

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår

Revisjon av konsesjonsvilkår Revisjon av konsesjonsvilkår Muligheter til på bedre laksens levemiljø Rune Flatby, NVE 1 Fornyelse av konsesjoner revisjoner Fornyelse Konsesjonen har løpt ut Konsesjonsmyndigheten står fritt til å vurdere

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 71 1 av 7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hilde Reine, tlf 32 80 86 61 26.06.2012 NVE 201204426-1kv/jaso Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Stiftet i 1978 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) 174 medlemskommuner

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

Vanndirektivet hjemme og ute

Vanndirektivet hjemme og ute Vanndirektivet hjemme og ute Miljøkrav til den regulerbare vannkraften Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen EUs vanndirektiv norsk vannforskrift Helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Status for gjennomføring av vanndirektivet og samordning med vilkårsrevisjon

Status for gjennomføring av vanndirektivet og samordning med vilkårsrevisjon Status for gjennomføring av vanndirektivet og samordning med vilkårsrevisjon Vassdragsdrift og miljøforhold konflikt eller samarbeid? EBL seminar, Narvik, 1. 2. september 2009 Anja Skiple Ibrekk, NVE Innhold

Detaljer

MILJØTILTAK LANGS MÅNA

MILJØTILTAK LANGS MÅNA MILJØTILTAK LANGS MÅNA STEIN GUNLEIKSRUD VTA/Prosjektleder (1) VTF-Region Sør, Høstmøte i Grimstad 17.-18. sept. 2008, HYDRO Hydro er en av verdens ledende leverandører av aluminium og aluminiumprodukter,

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig?

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Verksted i lokalt vannplanarbeid, NHO-bygget, 23.september 2013 Planprosessen Tiltaksanalysene er starten på nye forvaltningsvedtak Verdier i, og kostnader

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 08.04 2008 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og

Detaljer

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune From: nve@nve.no Sent: 27. desember 2014 15:23 To: Postmottak STFK Subject: Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag. NVEs referanse: 201101189-28 Attachments:

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Vannregion Agder Vest Agder Fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand HØRINGSUTTALELSE TIL REVIDERT UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN

Vannregion Agder Vest Agder Fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand HØRINGSUTTALELSE TIL REVIDERT UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Deres referanse Vår referanse Dato KK 02.03.2015 Vannregion Agder Vest Agder Fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand HØRINGSUTTALELSE TIL REVIDERT UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi

Detaljer

Norges Energidager 2014

Norges Energidager 2014 Norges Energidager 2014 Framtida for stor vannkraft i Norge Direktør Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft siste 10 år Nye kraftverk: Øyberget 425 GWh Framruste 325 GWh O/U-prosjekter: Kongsvinger

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Nye miljøvilkår i gamle vannkraftanlegg - Revisjoner og ny vannforvaltning. Regionmøter LVK 2014

Nye miljøvilkår i gamle vannkraftanlegg - Revisjoner og ny vannforvaltning. Regionmøter LVK 2014 Nye miljøvilkår i gamle vannkraftanlegg - Revisjoner og ny vannforvaltning Regionmøter LVK 2014 Eksempel på konsesjon som kan revideres: Regulering av Sira- og Kvina-vassdragene - Sira Kvina Kraftselskap

Detaljer

«Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø?

«Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø? «Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø?» Haakon Thaulow NIVA Juniorpensjonist Forfatternavn 24.10.2014

Detaljer

Vanndirektivet hvordan ta hensyn til verdien av vannkraft ved utformingen av miljømål?

Vanndirektivet hvordan ta hensyn til verdien av vannkraft ved utformingen av miljømål? Vanndirektivet hvordan ta hensyn til verdien av vannkraft ved utformingen av miljømål? Knut F. Kroepelien, NVEs Energidager, 16.10.2015 Vi støtter formålet med vannplanene Vannforskriften 1: "Formålet

Detaljer

Se vedlegg. Mvh. Trine Hess Elgersma Miljørådgiver, Region Midt-Norge DIREKTE 57 68 92 23 MOBIL 41 51 43 02 SENTRALBORD 57 68 92 00

Se vedlegg. Mvh. Trine Hess Elgersma Miljørådgiver, Region Midt-Norge DIREKTE 57 68 92 23 MOBIL 41 51 43 02 SENTRALBORD 57 68 92 00 From: Elgersma Trine Hess Sent: 22. april 2015 15:06 To: Postmottak STFK Cc: Norges vassdrags- og energidirektorat; Selbu kommune; Tydal kommune; Klæbu kommune; Fylkesmannen

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Vannkraft og miljømyter

Vannkraft og miljømyter Vannkraft og miljømyter Gamle vassdragsreguleringer - virkninger av nye vilkår for landskap, friluftsliv og reiseliv Norsk energiforening 19.11.2013 Siv.ing. Halvor Kr. Halvorsen E-CO Energi AS Vilkårsrevisjon

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Dambrudd

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Dambrudd Dambrudd Innledning Telemark har en lang tradisjon for utnytting av vassdragene i fylket til samferdsel og for kraftkrevende produksjon, og er et av landets største vannkraftfylker. Det betyr at vi har

Detaljer

«Rådmannen innfører rapportering om status knyttet til viktige politiske vedtak i forbindelse med kommunestyremøtene.»

«Rådmannen innfører rapportering om status knyttet til viktige politiske vedtak i forbindelse med kommunestyremøtene.» TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Tinn kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: Forfall meldes på tlf 35 08 25 02 til Inger Brit Meland, som sørger

Detaljer

Mange bekker små gjør en stor Å!

Mange bekker små gjør en stor Å! Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder 1.(formål) fastsettelse av Formålet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Høringsuttalelse Godfarfoss

Høringsuttalelse Godfarfoss NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo 18. juni 2012 Høringsuttalelse Godfarfoss Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) viser til konsesjonssøknad fra Godfarfoss Kraft AS til NVE datert

Detaljer

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Generelt om miljøtiltak og restaurering Mange inngrep langs norske vassdrag har negativ påvirkning

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Høringsuttalelse til 2.gangs høring regional vannforvaltningsplan for Trøndelag

Høringsuttalelse til 2.gangs høring regional vannforvaltningsplan for Trøndelag LOGO Vannregion Trøndelag Att/Bendik Eithun Halgunset Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Sted: Dato Molde 24.04.2015 Vår ref. 14/00978-7 Deres ref. 201408894-101 Høringsuttalelse

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Ny vannkraft Konsesjonskraft, regelverk Rune Flatby EU ambisiøse klimamål 2020 fornybarandel 20 % Fornybarmål for 2030 nylig vedtatt, fornybarandel 27 % 2050 CO2 utslippene

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 25.11.2014 Arkiv : K54 Saksmappe : 2013/1129 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Høringsuttalelse. Forslag til Regional plan for vannforvaltning og regionalt

Detaljer

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Fortiden vår er også fremtiden vår Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Historien Arendals Vasdrags Brugseierforening ble dannet 4. oktober 1907 av fosseiere med planer om større reguleringer. Vassdragslovgivningen

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

_" POSTADRESSE. SENTRALBORD 24oe70oo DERESREF./DATO VARREF; STED/DATO. TELEFAKS Cc Jostein Kristiansen Dalen 20.12.2014 2405 7001

_ POSTADRESSE. SENTRALBORD 24oe70oo DERESREF./DATO VARREF; STED/DATO. TELEFAKS Cc Jostein Kristiansen Dalen 20.12.2014 2405 7001 å) Statkraft Vannregionmyndigheten ' ~ ]u[ / &5\91 _" POSTADRESSE Sam Energi AS Postboks 200Lilleaker 'J ti mi. 02160510 L a] ulk.. t;.4 Norway Att.: cc H BESØKSADRESSE Lilleakerveien 6 0283Oslo SENTRALBORD

Detaljer

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Fremtidens tekniske løsninger og miljømessige tiltak i lys av kommende vanndirektiv. Sigve Næss, avdelingsleder Energiteknikk-Plan, BKK Produksjon AS

Fremtidens tekniske løsninger og miljømessige tiltak i lys av kommende vanndirektiv. Sigve Næss, avdelingsleder Energiteknikk-Plan, BKK Produksjon AS Fremtidens tekniske løsninger og miljømessige tiltak i lys av kommende vanndirektiv Sigve Næss, avdelingsleder Energiteknikk-Plan, BKK Produksjon AS Hva vil det kommende vanndirektivet bety for bransjen

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Høringsuttalelse - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Høringsuttalelse - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Hof kommune JournalpostID 11/973 Saksbehandlar: Rune Nordeide telefon: 33 05 96 10 Høringsuttalelse - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg

Detaljer

Utfordringer i vannområde Mjøsa

Utfordringer i vannområde Mjøsa Utfordringer i vannområde Mjøsa Vassdragsinngrep Graving i vannstrengen: 15. juni 15. september Kartlegging av gyte og oppvekstområder for karpefisk Vannkraft Enstemmig komitéinnstilling og enstemmig

Detaljer

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg.

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Bakgrunn Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Vannkraft i endring?

Vannkraft i endring? Vannkraft i endring? Norsk forvaltningspraksis og integrering av miljøhensyn Audun Ruud Forskningsleder Politikk og Styring SINTEF Energi AS Forvaltningens vassdragsseminar Trondheim, 15.11.10 GOVREP GOVernance

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Første laks i 2008 Overvintrende svaner Pukkellaks fjernet fra Røssåga ved hjelp av garn. August -07 Innledning

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 14/49639 Saksbehandler: Per Halle, telefon: 33 34 80 00 Rådmannens stab Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken

Detaljer

Miljø og vannkraft. fokus på miljø i vannkraftanlegg og regulerte vassdrag. www.statkraft.no

Miljø og vannkraft. fokus på miljø i vannkraftanlegg og regulerte vassdrag. www.statkraft.no Miljø og vannkraft fokus på miljø i vannkraftanlegg og regulerte vassdrag www.statkraft.no fokus på miljø i vannkraftanlegg og regulerte vassdrag Vår visjon er å være ledende i Europa innen miljøvennlig

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER. Kommunestyret 26. april 2006

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER. Kommunestyret 26. april 2006 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER Kommunestyret 26. april 2006 Hva er en revisjonssak? OED Ot prp nr 50 1991-92 side 46: Den alminnelige revisjon er

Detaljer

Vannkraft og vanndirektivet et fugleperspektiv på Europa

Vannkraft og vanndirektivet et fugleperspektiv på Europa Vannkraft og vanndirektivet et fugleperspektiv på Europa Nasjonal Vannmiljøkonferanse 16-17. mars 2011 Sesjon: Fysiske inngrep og vannkraft III Haakon Thaulow, NIVA 19. mars 2011 1 Fysiske endringer HMWB

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 14/653

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 14/653 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 14/653 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN I MEDHOLD AV PLAN OG BYGNNINGLOVENS 8-3 REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION

Detaljer