Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar kl til tirsdag 10. februar kl Det var 45 påmeldte deltakere og et titalls tilhørere. I tillegg kom fire innledere som bare deltok i enkeltsaker i møtet. Rektor Trond Michael Andersen ønsket velkommen til rådsmøtet og ga en presentasjon av Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høgskolen var i 2008 nest størst av de statlige høgskolene, med 7000 studenter, uteksaminerte kandidater og 700 ansatte. Grunnbevilgningen er i millioner kroner. I tillegg til profesjonsutdanningene, tilbyr høgskolen 29 bachelorutdanninger og 10 mastergradsutdanninger, og tar sikte på å kunne tilby doktorgradsutdanning fra HIST er inne i en strategisk satsing der lærerutdanning er ett av fire hovedområder. Høgskolen er involvert i samarbeid i nettverk Midt-Norge. Hele presentasjonen finnes her: NRLU-sak 01/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til saksliste: NRLU-sak 01/09 Det ble meldt inn to saker under Eventuelt: Godkjenning av innkalling og saksliste NRLU-sak 02/09 Referat fra rådsmøte 11. november 2008 NRLU-sak 03/09 Stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningene NRLU-sak 04/09 Nasjonal forskerskole i lærerutdanning NRLU-sak 05/09 Pedagogikkfaget i lærerutdanning - veien videre NRLU-sak 06/09 Undervisningstilbud i praktisk-pedagogisk utdanning NRLU-sak 07/09 GNIST Partnerskap i lærerutdanning NRLU-sak 08/09 Orienteringssaker NRLU-sak 09/09 Eventuelt 1. Nytt tidspunkt for rådsmøte høst 2009? 2. Evaluering av møtet Vedtak: Nasjonalt råd for lærerutdanning godkjenner innkalling og saksliste.

2 NRLU-sak 02/09 Referat fra rådsmøte 11. november 2008 Utkast til referat ble sendt på høring til NRLU med 14 dagers responsfrist. Referatet ble deretter publisert på UHRs nettsider. Saksdokumenter: NRLU-sak 03/09 Stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningene 1. Presentasjon av meldingen Stortingsmelding nr 11 ( ). Læreren. Rollen og utdanningen ble lagt frem fredag 6. februar. I rådsmøtet orienterte ekspedisjonssjef Hanna Marit Jahr om innholdet i meldingen. Rådsleder presiserte at rådet og dets medlemmer også må se sitt eget ansvar for å påvirke de prosesser som lærerutdanningen står overfor. Fra Kunnskapsdepartementet ble det bekreftet at aktiv deltakelse og påvirkning fra institusjonene er ønskelig, og at departementet inviterer rådet til dialog. I etterkant av Jahrs presentasjon ble det stilt en del spørsmål fra rådet. Et sammendrag av disse, samt svar fra Jahr, finnes som vedlegg til referatet. Jahrs presentasjon finnes her: 2. Orientering om nye lærerutdanningsmodeller Som et ledd i rådets behandling av stortingsmeldingen, ble det gitt orientering om arbeidet ved nye lærerutdanningsmodeller ved institusjonene. a. Bjørg Kristin Selvik orienterte om skolebasert allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Bergen: med mulighet for overgang til master i undervisningsvitenskap etter tre år. b. Anne Solberg orienterte om Skolebasert allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. c. Vibeke Lundby ved Universitetet i Tromsø orienterte om Pilot i Nord som omfatter tre nye mastergradsutdanninger rettet mot ulike nivåer i grunn- og videregående opplæring. Profesjonsmaster (1-7), fagdidaktisk master (5-13) og fagmaster med PPU (8-13). d. Anne Fængsrud orienterte om nivådelte allmennlærerutdanninger (lærerutdanning rettet mot ungdomstrinnet og lærerutdanning rettet mot barnetrinnet) ved Høgskolen i Vestfold. Presentasjonene fra institusjonene finnes her:

3 I diskusjonens som fulgte ble det blant annet påpekt at følgeforskning kan være en god oppfølging av tiltakene, for å nyttiggjøre seg erfaringene og etablere en kunnskapsbase. 3. Ny lærerutdanning. Profilering av fagportefølje, og samarbeid mellom institusjonene På dette punktet i programmet var det lagt opp til en gruppediskusjon omkring arbeidsdeling og profilering ved utvikling av nye, nivådelte lærerutdanningsmodeller. AU hadde på forhånd foretatt en kartlegging av eksisterende og planlagte samarbeidsrelasjoner medlemsinstitusjonene i mellom. Kartleggingen var vedlagt innkalling, og gruppeinndelingen samsvarte i stor grad med den grupperingen som fremkom av kartleggingen. Det var utarbeidet spørsmål til gruppediskusjon, og hver gruppe ble bedt om å utforme en skriftlig oppsummering av diskusjonen. Oppsummering vil inngå i diskusjonsgrunnlaget for seminaret 17. mars. Oppsummeringene fra gruppenes arbeid finnes vedlagt Videre oppfølging av stortingsmeldingen I gruppearbeidene ble det pekt på flere elementer i stortingsmeldingen som bør følges opp av NRLU. En del prosesser, som pedagogikkfaget og Nasjonal forskerskole i lærerutdanning (NAFOL), er allerede initiert. Annet som rådet mener bør følges opp er: a. Overgangsordninger, innfasing av studenter i 2009 b. Aktivitetskrav og dimensjonering hva innebærer sterkere nasjonal styring? c. Konkretisering /operasjonalisering d. Livslang læring, helhetlig utdanning fra barnehage til doktorgrad (ivaretas ikke i meldingen) Førskolelærerutdanningens plass i NAFOL. e. Innføring av femårig utdanning antall kandidater før 2014 f. Fireårig førskolelærerutdanning? g. Sikre praktisk-estetisk fag i lærerutdanningene: Fare for at alt fokus er rettet mot norsk og matte h. Rekruttering i. Finansiering av praksis Saksdokumenter: Resultat av kartlegging av samarbeidsrelasjoner var vedlagt innkallingen Presentasjonene fra KD, HIB, HIT, UIT og HVE finnes her: Sammendrag av diskusjon etter Jahrs presentasjon av stortingsmeldingen: Vedlegg nr. 1 Oppsummering av gruppediskusjonene: Vedlegg nr. 2 1 På det tidspunkt referatet sendes ut, har tre grupper levert sin oppsummering. Dette er 1: HIT, UIA, UIS, 2: Midtnorsk nettverk, 3: Nord-Norge. Det er ventet referater fra Oslo, Oslofjordalliansen og Vest-Norsk nettverk.

4 Vedtak: NRLU tar stortingsmeldingen til etterretning og ber NRLUs arbeidsutvalg følge opp de videre prosesser i samsvar med de innspill som fremkom i møtet. NRLU-sak 04/09 Nasjonal forskerskole i lærerutdanning (NAFOL) Arbeidsgruppen som ble nedsatt av NRLU i september 2008 for å utrede forskerskole i lærerutdanning, leverte sin endelige innstilling 6. februar Som innspill til stortingets behandling av stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningene, arrangeres det et dialogseminar den 25. februar 2009, der representanter for myndigheter og sentrale organisasjoner er invitert. Institusjonene er ikke i målgruppen i denne omgang. Tittel for seminaret er Hva innebærer det å vitenskapeliggjøre lærerutdanningene og hvorfor er dette viktig? Etter at NRLU vedtok å begynne arbeidet med å utrede forskerskole i lærerutdanning, har det kommet flere initiativer fra miljøer med tangerende målgrupper, blant annet utdanningsvitenskap. Det er etter gruppens oppfatning ønskelig og legitimt med nasjonale forskerskoler både innen lærerutdanning (NAFOL) og utdanningsvitenskap (NATED), og et samarbeid kan være naturlig på enkelte felter. Arbeidsgruppens leder, professor Kari Smith, presenterte gruppens innstilling. I diskusjonen som fulgte ble blant annet betydningen av at en forskerskole i lærerutdanning må favne videre enn det rent pedagogikkfaglige, og at fagdidaktikk i skolefag må være sentralt, påpekt. Videre må kompetanseheving til førstelektor også omfatte dosentløpet. Saksdokumenter: Rapport fra arbeidsgruppen finnes her: kumenter Vedtak: NRLU takker arbeidsgruppen for vel utført arbeid og ber NRLUs arbeidsutvalg følge opp saken videre. Rapporten oversendes til relevante instanser. NRLU 05/09 Pedagogikkfaget i lærerutdanning veien videre Arbeidsgruppen nedsatt av NRLU for å utrede pedagogikkfaget i lærerutdanning, leverte sin endelige innstilling til KD Rapporten ble oversendt NRLU Arbeidsgruppens mandat var å utrede faget, men ikke å komme med forslag til ny rammeplan. Blant gruppens anbefalinger var at profesjonsrettet pedagogikk tas i bruk som betegnelse på faget i lærerutdanning. Videre ble det foreslått at omfanget av faget utvides til 60 studiepoeng fordelt over tre år. Dette for at faget skal fungere som et sammenbindende ledd i utdanningen.

5 I stortingsmelding nr. 11 er noen av gruppens anbefalinger etterkommet, særlig hva angår omfang/utstrekning, funksjon og praksisnærhet. UHR/NRLU har fått en bevilgning på kr for å fortsette arbeidet med pedagogikkfaget, i Det er også signalisert at det vil komme midler til videreføring i KD gir med dette tydelige signaler om at NRLUs medvirkning er ønsket i den videre utviklingsprosessen. Høsten 2008 ble det tillyst et dialogseminar om pedagogikkfaget den 16. mars. NRLUs medlemsinstitusjoner er den primære målgruppen, og medlemmene oppfordres til å gjøre et forarbeid ved egen institusjon for å spille inn i gruppe- og plenumsdiskusjonene. Hensikten med seminaret er å "stake ut" veien videre og begynne det strategiske arbeidet med hvordan faget bør se ut. Seminaret avholdes på Bristol hotell i Oslo. Det planlegges også å nedsette en ny arbeidsgruppe, men denne bør etter NRLU/AU sin oppfatning ha mandat mer orientert om strategi enn utredning, og den bør være mindre enn den første gruppen. Gruppens arbeid må ses i sammenheng med og relateres til prosesser som pågår i KD i perioden. NRLU/AU ønsker selv å være representert. NRLU/AU kommer tilbake til gruppesammensetning i møte 6. mars Saken ble lagt frem for orientering i NRLU. Geir Karlsen som ledet utredningsarbeidet i 2008, kommenterte meldingen og pekte blant annet på følgende utfordringer i den videre prosessen: Rekruttering som følge av fagets utvidelse. Forholdet til de andre fagene i lærerutdanningen Forholdet til praksis Forholdet mellom nasjonal styring og koordinering og utdanningsinstitusjonenes ansvar. Fagets autonomi og en profesjonsforankret utviklingsprosess. Saksdokumenter: Rapporten fra arbeidsgruppen (datert ) finnes her: kumenter Geir Karlsens presentasjon finnes her: Vedtak: NRLU tar saken til etterretning og støtter AUs vurdering av videre oppfølgingsprosess. NRLU-sak 06/09 Undervisningstilbud i praktisk-pedagogisk utdanning På bakgrunn av en kartlegging av undervisningstilbudet i praktisk-pedagogisk utdanning, foretatt av NRLU vår 2008, ble det i juli sendt et notat til Kunnskapsdepartementet som viste at utdanningstilbudet som forventet, er best dekket innen de store skolefagene. Per Ramberg

6 orienterte om prosessen i NRLU og om innholdet i notatet, og saken ble lagt frem for diskusjon i rådet. Av kartleggingen kom det frem store variasjoner i hvordan institusjonene disponerer de ulike innholdskomponenter i utdanningen. For institusjonene er det krevende å opprettholde en stor fagportefølje og samtidig sikre kvaliteten i det fagdidaktiske tilbudet. Det er også stor variasjon mellom institusjonene i krav til fordypning for opptak, og hvordan dette praktiseres. Det er behov for en samordning institusjonene i mellom, der kvalitet er vektlagt. NRLU ber arbeidutvalget ta saken videre. Saksdokument: Rapporten fra NRLU/AU (datert ) finnes her: kumenter Vedtak: NRLU ber arbeidsutvalget sette opp kvalitetssikring av PPU som sak i AU-møtet 6. mars NRLU-sak 07/09 GNIST Partnerskap i lærerutdanning I månedsskiftet november/desember 2008 ble rådsleder kontaktet av Petter Skarheim som, på oppdrag fra KD, orienterte om prosjektet GNIST. GNIST-prosjektet har til hensikt å målrette og samordne regjeringens innsats for å heve skolens kvalitet gjennom å bedre lærernes kompetanse og bidra til en god og stabil rekruttering til læreryrket. Prosjektet er et ledd i en omfattende satsing på lærerutdanningen, læreryrket og lærerprofesjonen, som regjeringen legger grunnlag for i Stortingsmelding 31 (2007/2008) om kvalitet i skolen, Statsbudsjettet for 2009 og i Stortingsmelding 11, Læreren. Rollen og utdanningen. Partnerskap med sentrale aktører i sektoren er et viktig element i prosjektet. I tillegg til samarbeidspartene i strategi for videreutdanning, herunder NRLU/UHR, er LO og NHO invitert inn som partnere i prosjektet. NRLUs arbeidsutvalg stiller seg positivt til initiativet, men forholder seg noe kritisk til prosessen som har funnet sted, fordi den i for liten grad har involvert partene i samarbeidet og ikke gitt rom for utredning og medvirkning. I møtet fikk NRLU presentert prosjektet av Petter Skarheim, som i denne sammenheng representerer KD. I GNIST inngår en rekrutteringskampanje ( ) for lærerutdanning i grunnskolen (allmennlærerutdanning). Det opprettes også en felles rekrutteringsweb. Prosjektet ber alle institusjoner som tilbyr allmennlærerutdanning om å slutte seg til kampanjen, og benytte rekrutteringsweben i eget rekrutteringsarbeid. I diskusjonen i møtet ble sammenhengen mellom den sentrale kampanjen og lokale kampanjer ved institusjonene etterlyst og problematisert. Ved institusjonene begynner rekrutteringsarbeidet allerede om høsten, og det haster å få informasjon om hvordan institusjonene skal forholde seg til prosessen.

7 NRLUs representanter ble i møtet bedt om å formidle kontakt til rett instans ved egen institusjon, og melde inn en kontaktperson 2. Saksdokumenter: Utkast til intensjonsavtale var vedlagt innkalling. Endelig versjon ble delt ut i møtet. Avtalen kan også lastes ned her: -skal-tenne-pa-lareryrket.html?id= Vedtak: Institusjonsrepresentantene i NRLU formidler snarest navn på kontaktperson for rekruttering ved egen institusjon, til Petter Skarheim. NRLU-sak 08/09 Orienteringssaker Fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet studieplasser i varig system for videreutdanning gikk det ut brev fra Kunnskapsdepartementet til utdanningsinstitusjonene med tilbud om å utvikle og gjennomføre videreutdanningstilbud. Oversikt over fordeling av studieplasser er vedlagt. Vedlegg nr Tildeling av nye studieplasser ( ) I statsbudsjettet for 2009 var det varslet nye studieplasser i førskolelærerutdanning, barnehagepedagogikk/småbarnspedagogikk, PPU og bachelor for tospråklige lærere. De fleste av disse er nå fordelt. Vedlagte tabell viser nye, heltids studieplasser. Studiene starter til høsten, det vil si med halvårsvirkning i De arbeidsplassbaserte studieplassene er foreløpig ikke fordelt. Vedlegg nr. 4 Fra Utdanningsdirektoratet 1. Konkurranse om nasjonalt utdanningstilbud for rektorer ( ) Stabsdirektør Per Tronsmo i Utdanningsdirektoratet orienterte. 2. Implementering av læreplanene i Kunnskapsløftet. Avdelingsdirektør Jørgen Nicolaysen orienterte. 2 Påminnelse om dette ble sendt per e-post fra Knut Patrick Hanevik Frist for innmelding av kontaktperson er satt til

8 3. Status for arbeidet med statlige innsatser på kompetanseutviklingsfeltet. Avdelingsdirektør Jørgen Nicolaysen orienterte. Se også Jørgen Nicolaysens presentasjon her: Fra Norges forskningsråd Seniorrådgiver Kjærstin Åstveit orienterte. 1. Utdanning 2020 Orientering om status 1. Hovedsidemal&cid= PraksisFoU: Praksisrettet forskning om læring Orientering om status 2. ge%2fhovedside&cid= Seminarer arrangert av PraksisFoU, Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt råd for lærerutdanning? Vedlegg nr. 5 Se også Kjærstin Åstveits presentasjon her: Fra Utdanningsforbundet spesialkonsulent Milena Adam orienterte Hovedmomentene på landsmøtet i november 2009 er ny ledelse og styrking av profesjonsarbeid. Fram mot landsmøtet er det satt i gang et arbeid med to dokumentutkast som legges ut på før påske. Utdanningsforbundets verdigrunnlag Framtidens barnehage og skole Det skal være åpen responsmulighet på dokumentene fra medlemmer, tillitsvalgte, lokal- og fylkesårsmøtene og andre interesserte frem til 1. juni. Endelige dokumenter med innstilling til landsmøtet, vil også bli lagt på nettet. Fra Studentenes Landsforbund - Renate Walberg orienterte Kommentarer til stortingsmelding 11: Studentenes Landsforbund stiller seg positivt til trinndeling, fagfordypning og økt praksis, men ønsker femårig integrert utdanning. StL går også inn for mer FoU i lærerutdanning og styrking av

9 finansieringen til denne. Videre støttes veiledning av nyutdannede, forskerskole i lærerutdanning og senter for fremragende undervisning. StL stiller seg imidlertid negativt til forslag om sertifisering av lærere. Det jobbes for tiden hardt med påvirkning i forkant av regjeringens budsjettkonferanse, der forbundet krever en kunnskapsmilliard. Siste års kutt i basisbevilgning har, i følge rektorene på landets høyere utdanningsinstitusjoner, gått ut over studiekvaliteten. Fra Universitets- og høgskolerådet og Nasjonalt råd for lærerutdanning: 1. Studietur til Skottland april Skisse til tidsramme: Mandag 27. april: Møtes på hotellet kl. 13. Rådsmøte eller program kl inkludert sightseeing. Tirsdag 28. april: Program fra kl. 9 til kl. 15 Egentid fra kl Felles middag kl. 19. Onsdag 29. april: Program fra kl. 10 til kl. 14. Sporadisk avreise etter dette. For innhold i programmet: Se referat fra NRLU-møte Organisering av reise: ViaTravel vil organisere reisen for deltakerne. Edith Beyer er vår kontaktperson. Nærmere beskjed vil bli gitt. Reisealternativer: Fly fra Oslo: via København, ankomst Edinburgh Fly fra Bergen: via Amsterdam, ankomst Edinburgh Fly fra Trondheim: via Amsterdam, ankomst Edinburgh Fly fra Tromsø: Må til Oslo dagen før Det er også Norwegian-forbindelse fra Oslo søndag 26., avreise kl , ankomst kl , for de som ønsker litt mer tid i Edinburgh. Overnatting: Det er reservert 35 rom på Caledonian Hilton hotell (5*), til en pris av kr 1500 (p.t.) kroner natten, inkl. full skotsk frokost. Påmelding: Beskjed vil bli gitt kort tid etter rådsmøtet. 2. Orientering fra departementets arbeidsgruppe for rekruttering til førskolelærerutdanning (2011) NRLUs medlem Ann Gøril Hugaas orienterte kort fra arbeidet i gruppen. 3. Stortingsmelding om forskning brev til KD ( ) På bakgrunn av diskusjon og i henhold til vedtak i NRLU/AU ble det utformet et innspill til den varslede stortingsmeldingen om forskning. Innspillet ble oversendt UHR Da UHR utformet et sentralt innspill, ble ikke behovet for forskning knyttet til lærerutdanning, skole og barnehage, tematisert, selv om dette er et sentralt

10 samfunnsanliggende. NRLU/AU har utformet et utdypende innspill til meldingen, om betydningen av satsing på forskning i lærerutdanning, sett i et internasjonalt perspektiv. Brevet, datert , og det første innspillet, datert , finnes her: 4. Årsrapport for NRLU 2008 ( ) Foreløpig versjon av årsrapport for NRLU i 2008 ble delt ut i møtet. Rapporten vil bli lagt ut på nett så snart den er komplettert og endelig. 5. Pilotprosjekt - senter for fremragende undervisning i lærerutdanning ( ) I Statsbudsjettet for 2009 ble senter for fremragende undervisning i lærerutdanning varslet som ett av tiltakene innen satsing på lærerutdanning. Høsten 2008 ble UHR bedt av departementet om å nedsette en arbeidsgruppe som skulle få i oppgave å utrede senter for fremragende undervisning. I brev til UHR av , viser KD til at rapporten skal brukes som utgangspunkt for å gjennomføre et planlagt pilotprosjekt med senter for fremragende undervisning innen allmennlærerutdanning, og ber om at den utformes med dette for øye. Gjennom uformell kontakt med departementet blir det opplyst at det ikke er gjort tanker om hvilke institusjoner som kan tenkes å inngå i et pilotprosjekt, men at det er naturlig å tenke utvelgelse etter utlysning. 6. Karaktersaken b. Rapport fra utvalg generelle karakterbeskrivelser ( ) Arbeidsgruppen under UHRs utdanningsutvalg leverte 15. desember sin rapport om generelle karakterbeskrivelser. Utvalget konkluderer blant annet med at karakterfordelingen for masterarbeider ikke er i samsvar med departementets retningslinjer for bruk av karakterskalaen og at det bør etableres egne fagspesifikke karakterbeskrivelser for mastergradsarbeider. c. Sensorkommisjonen nedsatt av NRLU for å karaktersette oppgaver i samfunnsfagsdidaktikk leverte sin rapport Kommisjonen anbefaler at UHR bør føre dette arbeidet videre gjennom møter mellom vurderingsmiljøer og vurderingskulturer med tanke på utvikling av et mer pålitelig tolkningsfellesskap. Kommisjonen antar for øvrig at pålitelige bedømmelser også er avhengig av at det brukes eksterne sensorer i vurderingsarbeidet. Rapporten fra NRLU inngår i grunnlaget for den årlige rapporten som utarbeides av UHRs analysegruppe. Begge rapporter gjøres kjent for institusjonene og videre oppfølging er opp til disse. d. Opplegg for undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2009 ( )

11 Annet: Informasjon om opplegg for årets undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer foreligger. Årets oppdrag innebærer utarbeidelse av karakterbeskrivelser for mastergradsnivået. NRLUs arbeidsutvalg har vedtatt å undersøke hvordan dette håndteres hos de nasjonale fagråd som berører lærerutdanningsfag, slik at det ikke settes i gang parallelle prosesser her, og om det eventuelt er noen mulighet for koordinering og samarbeid. Saken tas opp på ny i NRLU/AU-møte vår UHR anbefaler Kunnskapsdepartementet å satse på Open Access ( ) En arbeidsgruppe nedsatt av UHRs forskningsutvalg har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet levert sin rapport og foreslår at departementet prioriterer innsatsen for videreutvikling og bruk av de institusjonelle arkivene. UHR mener at tilgang til vitenskapelige resultater er et viktig forskningspolitisk spørsmål. En positiv holdning til Open Access-initiativet fra Kunnskapsdepartementet vil få stor betydning for utviklingen ved institusjonene. Kunnskapsdepartementet bør derfor støtte fri tilgang i politikkutformingen og i oppfølgingen av universiteter og høyskoler. Departementet bør oppfordre institusjonene til å utarbeide strategier og retningslinjer som bidrar til åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner i sine strategier for forskning. 7. NRLUs sekretær går ut i permisjon 1. mars Ingrid Maria Denk, Høgskolen i Oslo, vil tiltre som vikar medio februar. 1. NTNU: mastergrad i fagdidaktikk (sendt til NRLU ) Mastergrad i fagdidaktikk tilbys av NTNU i samarbeid med HiST, HiNT og DMMH. Studiet er samlingsbasert, og det kan etter nærmere avtale legges til rette for studier på deltid. Allmennlærerstudenter kan begynne på mastergraden ved starten av fjerde år i allmennlærerutdanningen og oppnå allmennlærerutdanning med mastergrad etter fem studieår. Per Ramberg orienterte 2. NTNU PLU som koordinator av internasjonalt prosjekt ( ) Prosjekt S-team involverer 26 universitet fra 15 ulike land, og har fått tilsagn for forhandlinger med EU innen rammen av FP7. Prosjektet er orientert omkring gode metoder i Science Education: Hvilken type realfagsundervisning gir læring?, og det er gjort en eksplistt kobling mellom Teacher Education og Science Education. I mange land i Europa er dette ulike miljøer. Prosjektet har en ramme på 4,7 mill Euro og skal gå over 3 år. Forhandlingene vil pågå frem til 1. mai. Prosjektstart er i mai. Prosjektkoordinator professor Geir Karlsen, orientertr. Karlsens presentasjon finnes her: 3. Forskerforbundet: Konferanse om ny lærerutdanning for grunnskolen 25. mars Arrangør: Forskerforbundets forening for lærerutdanning (FFL, i samarbeid med Forskerforbundet)

12 Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen, 25. mars 2009, kl EFA Education for all. Eight high level group meeting on EFA ( ) UNESCO arrangerte dette møtet i Oslo den desember, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Bistandsdepartementet. Det deltok utdannings- og utenriksminstre fra ca 40 land. Fokus for møtet var hva som må gjøres for å nå målet om education for all innen For å klare målet har UNESCO en beregning som viser at det er behov for 18 millioner nye lærere. Ett av fem hovedbudskap i Oslo Declaration Acting Together som ble vedtatt den er derfor sentral for UH- institusjoner: Recruiting, training, developing and retaining teachers. Et annet gjennomgående budskap var at investering i kunnskap ikke må kuttes pga finanskrisen. Dette er også inkludert i Oslo Declaration. Saksdokumenter: Oversikt over sakene ble også delt ut i møtet Se også: Vedlegg nr. 3-5 Vedtaksforslag: Nasjonalt råd for lærerutdanning tar sakene til orientering NRLU-sak 09/09 Eventuelt Vennlig hilsen 1. Rådsmøtet høsten 2009 er lagt til Vestfold 21. og 22. september. Dette viser seg å falle sammen med de nasjonale forskningsdagene. Møtet ble spurt om dette ville utløse problemer for noen av rådsmedlemmene og om det var behov for å flytte arrangementet. Ingen av medlemmene fant dette problematisk, og man fant ikke grunn til å fatte nytt vedtak om tidspunkt. 2. Rådet ble bedt om å evaluere balansen i møtet mellom presentasjon og diskusjon. Det kom ikke annen respons på dette enn at rådet var fornøyd med programmet. Knut Patrick Hanevik (sign.) leder Ellen Birgitte Levy sekretær

13 Vedlegg nr. 1 NRLU-sak 03/09 Stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningene I oppfølgingen av Jahrs presentasjon ble det stilt en del spørsmål om konsekvensene av innholdet i meldingen. Et sammendrag av disse, samt av svarene fra Jahr, er gjengitt her: Kommer det til å være felleselementer mellom lærerutdanningen for de ulike nivåene, eller vil utdanningsløpene være helt adskilte? Meldingen går ikke i detalj om dette, men fagdidaktikk, praksis og deler av pedagogikkfaget blir nivåspesialisert. Det samme gjelder noen av undervisningsfagene, som for eksempel matematikk, mens andre undervisningsfag kan tilbys i begge utdanninger, ev. med noen tilpasninger. Krav om nasjonal og internasjonal mobilitet vil innebære en stor grad av samordning mellom, og modellen skal legge til rette for internasjonal utveksling, noe som anses som veldig relevant for lærere. Meldingen tar ikke stilling til detaljer knyttet til bacheloroppgavens funksjon og plassering i studieløpet. Dette kommer i neste omgang. Vil det bli anledning til å innpasse rene universitetsfag i utdanningen, og hvordan har meldingen relevans for universitetenes utdanning? Vil faglærerutdanning videreføres? Det legges opp til en integrert fireårig utdanning der innpasning av rene disiplinfag ikke er mulig. Fagdidaktikk er et sentralt element i grunnutdanningen. Samarbeid med universitetene er mer aktuelt på mastergradsnivå. Både treårig og fireårig faglærerutdanning vil videreføres. Hvilke konsekvenser vil KD styring få for institusjonene med tanke på dimensjonering av fagtilbud? Vil institusjoner og studenter få mindre valgmuligheter? Vil aktivitetskravene rettes mot én type lærer (grunnskolelæreren) eller mot lærerutdanning generelt? Departementet må følge med på dekningen til en viss grad, og se til at grunnskolens behov innenfor de enkelte fag dekkes. Aktivitetskravene vil ta hensyn til det totale tilbudet ved institusjonene. Et sentralt spørsmål som ble reist både fra student-, institusjons- og organisasjonsrepresentanter, var knyttet til spenningen mellom oppstart av ny modell i 2010 og innfasing av studenter som starter i Fra departementet ble det bekreftet at studenter som tas opp høsten 2009 ikke bør gå fire år i en utdanning som er under utfasing. Studentene må orienteres om dette ved opptak. Det blir etablert et implementeringsprosjekt som tar for seg de praktiske spørsmålene. Ordningen kan medføre noen føringer i studentenes første år. Meldingen behandles i stortinget i april. Fra rådet ble det påpekt at meldingen i for liten grad berører overgangen mellom barnehage og skole.

14 Vedlegg nr. 2 NRLU-sak 03/09 Stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningene Oppsummering fra gruppediskusjonene basert på innspill fra gruppene HIT/UIA/UIS, Midtnorsk nettverk og Nord-Norge. Oslo, Oslofjordalliansen og Vest-Norge leverer i etterkant. Spørsmål 1: Er samarbeidsmønsteret i regionen avklart og speiler gruppesammensettingen regionsdelingen på en hensiktsmessig måte? Utdyp gjerne svaret. Hvorfor/hvorfor ikke. Hva må det jobbes videre med? Utfordringer knyttet til styrking av nettverk: a. Organisatoriske b. Økonomiske c. Sekretariatsfunksjon d. Geografiske utfordringer: studenters bomønster (bofaste eller mobile studenter), behov for kompetanse i distriktene. Det kan være aktuelt med nært samarbeid mellom institusjoner med geografisk avstand e. Rekrutteringsmessige utfordringer f. Sentrale myndigheter må fordele midler etter de nye samarbeidsmønstre som er i ferd med å dannes. Sentrale føringar på tvers av dette motarbeider det nyetablerte regionale samarbeidet. Spørsmål 2: Har regionen kapasitet og mulighet til å svare på utfordringene i stortingsmeldingen? Utdyp gjerne svaret hvorfor/hvorfor ikke. a. Samtlige regioner sier at de kan svare på utfordringen i Stortingsmelding nr.11, men at dette krever. i. Sterkere organisering ii. Mer forpliktende samarbeid iii. Utnyttelse av samarbeidspartnernes spisskompetanse og fagmiljø. Det er viktig å bevare sterke kompetansemiljøer iv. At institusjonene spisser sine tilbud noe, på bekostning av bredde b. Det kan ligge et utvekslingspotensial i lærerutveksling innen regionene, og tilsvarende innenfor felles forskningsprosjekter, men styrking av dette krever ressurser lokalt og sentralt. Spørsmål 3: Hva er de vesentligste utfordringene Stortingsmelding 11 gir din institusjon og regionen som helhet? a. Utfordringer knyttet til det å tilby flere utdanningsløp: i. Kapasitet ii. Kompetanse: Ressurser til faglig utvikling ved institusjonene iii. Økonomisk iv. Innfasing av studenter i ny rammeplan, utfasing av eksisterende fag. v. Mulighet for å la studenter i ulike utdanninger ta fag sammen grunnutdanning og videreutdanning.

15 b. Forskjellige utfordringer på de samarbeidende institusjonene. For regionen som helhet blir det viktig å utnytte den komplementære kompetansen på institusjonene til å skape mange og kvalitativt gode studietilbud, samt å skape brede, mangfoldige og robuste fagmiljøer. c. Uavklart med hensyn til veiledning av nyutdannede lærere d. 800 nye masterplasser innen 2014 i. Kvalifiseringsløp for fagtilsatte for å dele veiledningsbehovet ii. Overgang til mastergradsutdanninger etter tre år krav til fordypning e. Praksis sikre kvalitet i. Bygge opp veilederkompetanse i skolen ii. Finansiering av praksis mindre studentgrupper iii. Kravet om større faglig fordypning sett i forhold til kravet om klarere fagdidaktikk og mer praksisnærhet f. Nytt pedagogikkfag: i. Pedagogikkfaget må dele barnet ikke eie det alene. Andre fagfolk må inn. ii. Ped. Et støttefag for teori og praksis. iii. Noe annet enn disiplinfaget ped. g. Nye kompetanser som må inn i nytt pedagogikkfaget: i. Relasjonskompetanse ii. Ledelseskompetanse iii. Systemkompetanse Dette krever annen/ny kompetanse hos lærerutdannnerne. Annen kompetanse enn pedagogikk. h. Rekruttering i. Flere tiltak for å sikre rekruttering ii. Foreslåtte tiltak er diffuse og tannløse iii. Studieveiledning. Gi ungdom råd hvilken retning vil de gå? iv. Er obligatorisk matte for lærere på barnetrinnet et blindspor? Mister potensielt gode lærere som ikke har interesse for matte. i. Internasjonaliseirng j. Savner at læringen ses i lys av livslang læring fra barnehage til voksne Utvikling av mastergrader Universitetenes rolle

16 Spørsmål 4: Hva er etter gruppas mening de vesentligste faktorene i Stortingsmelding 11 som er uavklart og NRLU må jobbe med på vegne av sektoren? NRLU må ta følge opp følgende aspekter ved Stortingsmeldingen: a. Konkretisering /operasjonalisering/innfasing av studenter i 2009 (overgangsordninger) i. Juridiske forhold ii. Økonomi iii. Tidlig melding om hvordan institusjonene skal forholde seg iv. Modell en nasjonal eller flere regionale? Vi ser at institusjoner som skal samarbeide må i hvert fall ha samme modell v. Konsekvensen for pedagogikkfaget i de andre lærerutdanningene b. Forskerskole for lærerutdanning må opp! i. Dekkes ikke av NATED ii. Dekkes ikke av Ped. iii. Svært mange argumenter for dette, jf. NRLUs utredning. iv. Hvis det skal legges føringer på stipendiater i NAFOL, bør det også gjelde ev. oppfølginger av NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanning (ferdigstilles i september 2010). c. Aktivitetskrav og dimensjonering hva innebærer sterkere nasjonal styring? d. Livslang læring, helhetlig utdanning fra barnehage til doktorgrad (ivaretas ikke i meldingen) Førskolelærerutdanningens plass i NAFOL. e. Årstall for innføring av femårig utdanning på begge trinn f. Antall mastergradskandidater g. Finansiering av praksis h. Fireårig førskolelærerutdanning? Hvordan skal FLU utvikles? i. Sikre praktisk-estetisk fag i lærerutdanningene Fare for at alt fokus er rettet mot norsk og matte jf. modellene som ble presentert bortsett fra Tromsømodellen. j. Flere tiltak for rekruttering utvikling av ordningen for nedskrivelse av studielån alle som tar utdanning for og 5.-10? Vedlegg nr. 3 NRLU-sak 08/09 Orienteringssaker Fra Kunnskapsdepartementet, pkt. 1: Tildeling av gratis studieplasser Norsk 1 75 Høgsk i Sør-Trønd NO 1 20 Høgsk i Oslo NO 1 35 UH-nett vest NO 1 20 Norsk 2 150

17 Høgsk i Oslo NO 2 40 UiTø/HiTø NO 2 20 UH-nett vest NO 2 25 Høgsk i Hedmark NO 2 25 Høgsk i Volda NO 2 20 Høgsk i Sør-Tr NO 2 20 Samisk 20 Samisk høgskole nord 10 Høgsk i NT sør 10 Høgsk i Bodø lule 10 Engelsk Høgsk i Østfold ENG 1 30 UiTø/HiTø ENG 1 25 Høgsk i SogFj ENG 1 20 Høgsk i Hedm ENG 1 25 Univ i Agd ENG 1 25 Engelsk Høgsk i NT ENG 2 25 Høgsk Østf ENG 2 25 Høgsk i Oslo ENG 2 25 HiBergen ENG 2 25 Matematikk 205 Samarbeidsinst 0 Høgskolen i Bergen 20 Høgskolen i Bodø 20 Høgskolen i Sør-Trø 20 NTNU 25 Universitetet i Agder 25 Høgsk i Oslo 35 Høgsk i Telem 30 Høgsk i Østfold 30 Leseopplæring 185 Høgsk i ST 20 NLA 20 Høgsk i Volda/Høg SH 20 HiTe HiBu HiVe 35 Høgs Finnm 20 Univ Stav 25 Høgskolen i Oslo 25 Høgskolen i Hedmark 20 Fysikk og kjemi 120 NTNU 40 UiO 40 UMB 40 Yrkesfag 60 Høgsk i Akersh 40 Univ i Agder 20 Rådgivning 75 Høgsk i Berg 20

18 Høgsk i Lilleh 35 HiST/NTNU 20 Kunst og håndverk 60 Høgsk i Telem 20 Høgsk i Oslo 20 Høgsk i Volda 20 Musikk 40 Høgsk i Hedmark 20 Høgsk i Berg 20 Mat og helse 40 Univ i Stav 20 Høgsk i Berg 20 Kroppsøving 40 NIH 20 Univ i Stav

19 Vedlegg nr. 4 NRLU-sak 08/09 Orienteringssaker Fra Kunnskapsdepartementet, pkt. 2: Studieplasser knyttet til førskole-/barnehagefeltet: Institusjon Førskolelærerutd. 180 studiepoeng Barnehageped. 60 studiepoeng HiB HiO i samarbeid med HiAk HiTe 25 lagt til Drammen Har tidligere fått HiHe 30 Oppland prioriteres i 2009 DMMH 20 HiBo 15 HiVo 15 UiS Til sammen 150 studieplasser kategori E Har tidligere fått 75 heltidsplasser kategori F (150 deltidsplasser) Arbeidsplassbasert førskolelærerutd. Disse er ikke bestemt Studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Institusjon Studieplasser UiO 45 NTNU 35 UiB 15 UiTø 15 HiB: 10 HiAk: 15 UiS: 10 UiA 10 NMH 15 UMB 10 Til sammen 180 Studieplasser i bachelorutdanning for tospråklige lærere De 25 studieplassene som er øremerket for fleksibel bacherlorutdanning for tospråklige lærere går fra 2009 inn i rammen til de institusjonene som har hatt flest studenter i denne utdanningen over tid og som også har planer om å fortsette tilbudet. Så lenge dette var et prosjekt, var det prosjektet som foreslo hvor plassene skulle være hvert studieår. Nå er ordningen fast. Institusjon Studieplasser HiO 9 HiHe 6 UiA 5 HiB 5 Til sammen 25

20 Vedlegg nr. 5 NRLU-sak 08/09 Orienteringssaker Fra Norges forskningsråd, pkt. 3. Seminarer arrangert av PraksisFoU, Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt råd for lærerutdanning? Bakgrunn: PraksisFoU-programmet har en budsjettpott på kr som er øremerket tiltak som programstyret selv vil ta ansvar for, i tråd med tildelingen fra Kunnskapsdepartementet. KD forutsetter at disse midlene blir brukt til å styrke effekten av programmets prosjekter. PraksisFoU ønsker å bidra til at det arrangeres tre regionale seminarer i september Seminarene foreslås arrangert i samarbeid mellom PraksisFoU, ett eller flere av Utdanningsdirektoratets nettverk eller avdelinger og Nasjonalt råd for lærerutdanning. Dette for å knytte sterkere bånd på tvers av sektoren, innenfor områder og tiltak der vi har felles faglige interesser. Vi har ikke kommet så langt at vi har vurdert tema eller regional plassering av seminarene. Foreløpig ber vi NRLU-AU om å vurdere om dere er interesserte i å delta i arrangeringen av slike seminar. Dersom dere er det, ber vi om at det oppnevnes en person som kan inngå i planleggingsgruppen for seminarene. Vedlagt, til orientering, følger informasjon om prosjektene i PraksisFoU og oversikt over Utdanningsdirektoratets nettverk, samt noen (svært foreløpige) forslag til tema. For at vi lettere skal kunne vurdere aktuelle tema har jeg skrevet hovedmål for prosjektene under PraksisFoU og laget en oversikt over hvilke nettverk Utdanningsdirektoratet har: Hovedtema i PraksisFoU-prosjektene: Barnehagen: 1. Barnehagen som en integrerende samfunnsinstitusjon og inkludering (Dyblie Nilsen) 2. Forskningsbasert kunnskap om flerkulturelle barnehager i en småby-bygdekontekst (Engen) 3. Inkludering og ekskludering ved bruk av spesialpedagogiske tiltak (Germeten) 4. Kunnskap om organisasjon, ledelse og styring av førskolelærerutdanning (Helgøy) 5. Digitale objekters plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen (Engelsen) 6. Ivareta behov hos barn som opplever samlivsbrudd (Størksen) 7. Hvordan forstår og mestrer førskolelærere rollen sin? (Haug) 8. Bruk av språklig diskurs for læring av språk og fagspråk (Gjems) 9. Inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen (Arnesen) 10. Barns medvirkning i barnehagepraksis med vekt på barns uttrykk og forståelse for disse (Bae) 11. Ulike former for samarbeid og barnehagens praksis rundt barn med nedsatt funksjonsevne (Cameron) 12. Barnehagepersonalets praksis/verdier rundt barn med nedsatt funksjonsevne (Dyblie Nilsen)

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap Referat fra rådsmøte i 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap NRLU-sak 20/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokument: Ingen Forslag til saksliste: NRLU-sak 21/10 NRLU-sak

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie (KD) deltok under sak 40 og 41/10

Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie (KD) deltok under sak 40 og 41/10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 25.juni 2010 Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/ REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/ REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Til NRLU/AU Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/425 09.03.2009 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Fredag 6. mars 2009 Sted: Universitets- og høgskolerådets

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/425 06.02.2009

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/425 06.02.2009 Til NRLU/AU Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/425 06.02.2009 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Fredag 23. januar 2009 Sted: Universitets- og høgskolerådets

Detaljer

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for lærerutdanning 09.02.2010 1 Innledning Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA TILSTEDE Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Birte Simonsen (UiA) Dekan Rasmus Stokke (HiSF) Studentrepresentant Simen Øien (NSO)

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Programstyret for PraksisFoU

Programstyret for PraksisFoU Programstyret for PraksisFoU Dato: 19. mars 2009 Sted: Sola Strand hotell Til stede: Marit Dahl, Gunnhild Hagesæther, Bente Lie, Svein Lorentzen, Elaine Munthe, Lars Møllerud, Jørgen Nicolaysen, Sven-Eirik

Detaljer

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Ved rådgiver Øyvind Johnson Felles rammeplanmøte 13/04-11 Radisson BLU Scandinavia Hotel Bakgrunn ny grunnskolelærerutdanning Hvilke

Detaljer

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere VEDLEGG 1 Saksbehandler: Lasse Skogvold Isaksen/ Margret Hovland Deres dato: Deres ref.: Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep. 0032 Oslo er bedt av departementet i brev av den 21. oktober

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste NRLUs arbeidsutvalg Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Bjørg Kristin Selvik (HiB) Studentrepresentant

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Arbeidsgruppe nedsatt av NRLU: Geir S. Salvesen () Eli Kristin Aadland (Høgskolen på Vestlandet) Jorunn Spord Borgen (Norges idrettshøgskole)

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik, leder NRLU (HiO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Referatet godkjent 18.05.2006 Til stede: Dekan Bjørn Berg Dekan Knut Patrick Hanevik Seksjonsleder Hans Erik Lefdal Dekan Anne Øie

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Referat fra møte 4 i rammeplanutvalget 23. mai 2011 kl Vår ref.: 2011/201

Referat fra møte 4 i rammeplanutvalget 23. mai 2011 kl Vår ref.: 2011/201 Referat fra møte 4 i rammeplanutvalget 23. mai 2011 kl 10-18 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust, Britt Børke, Pia Katarina Halvorsen,

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 24. oktober kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo "Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger" Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013 Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo Om Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 3. mars kl Sted: Administrasjonsbygningen, UiO, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 3. mars kl Sted: Administrasjonsbygningen, UiO, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 3. mars kl 1000 1500 2009 Sted: Administrasjonsbygningen, UiO, Oslo Til stede: Vara Berit Rokne, Universitetet i Bergen, møtte for Trine Hvoslef-Eide,

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Januar: «Magasinet» med studiekatalog ble sendt alle skoler og skoleeiere 1. februar: Masseutsending til skoleeier Søknadssystemet

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Arbeidsutvalget for NRLU godkjenner innkalling og saksliste.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Arbeidsutvalget for NRLU godkjenner innkalling og saksliste. REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 10. juni 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Til adressater i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref 200904854 Dato 06.07.11 Invitasjon til møte i referansegruppen for lærerutdanning 8-13 Vi viser til vårt

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Referat fra rådsmøte i 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Leder av NRLU, Knut Patrick Hanevik ønsket velkommen til møtet og rektor Jarle Aarbakke ønsket velkommen til Universitetet

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for 2011-2014: http://www.uhr.no/ressurser/uhrs_vedtekter_og_strategi/uhrs_strategi_2011-2015

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hvorfor ny lærerutdanning 1. Grunnskolens utfordringer Elevenes svake kunnskaper i sentrale fag Lærernes kompetanse Rekruttere og beholde lærere 2. Lærerutdanningens

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 1 av 5 Universitets- og høgskolerådet Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 Alle lenker og vedlegg til orienteringssakene legges ut på dette nettstedet: http://www.uhr.no/index.php?objectid=578&method=view

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Universitetet i Oslo fredag 05.04. 2013 kl. 10.15-16.00 Til stede: Anne Bjørkvik (UIA - leder), Siren Leirvåg (UIO), Sigrun Meisingset (HVO),

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013 Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane Elaine Munthe 19. mars 2013 Innhald i rapporten: Samandrag Kap 1: Om Følgjegruppa og rapporten (inkl.

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 21. november 2011, kl 10.00-15.00 i UHRs lokaler Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT)

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Referat fra studietur for Nasjonalt råd for lærerutdanning

Referat fra studietur for Nasjonalt råd for lærerutdanning Referat fra studietur for Referatet godkjent 01.06.2006 Torsdag 27. april Hotel Concorde Lafayette Paris, 27. 28. april 2006 Hovedtrekk i fransk utdanningspolitikk en skole for å lykkes? v/utdanningsattaché

Detaljer

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning Moholt 12.06.2017 ILU 17/17: Orientering om virksomheten A. Nasjonal politikk B. Utdanning C. Forskning D. Administrasjon, inkludert arbeid med strategisk

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012. Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012. Godkjenning av innkalling og saksliste REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012 4. juni 2012, kl 10.30-14.30 i UHRs lokaler i Pilestredet 46 6. etasje, Oslo Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Skolefaglig dag i Hedmark. Dialogmøtet med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 22.5.2012 v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad,

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Fredag 12. september 2008 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46 Tid: 10.00 15.00 Tilstede: Leder Dekan Knut

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Bjørn Goksøyr Åshild R. Kise Anne Solberg Arild Hovland Anders Davidsen Widar Madssen Marianne N. Tinnes Bjørn Magne Aakre

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl Sted: UHRs lokaler, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl Sted: UHRs lokaler, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl 1000 1430 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder Monica Bakken,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Nasjonalt fagråd for musikk (NFM)

Nasjonalt fagråd for musikk (NFM) Nasjonalt fagråd for musikk (NFM) Stavanger 9. mai 2016, kl. 10-16 Referat Tilstede: Kjell Magne Mælen, Norges Arktiske Universitet Ingeborg Lunde Vestad, Høgskolen i Hedmark Jørgen Langdalen, NTNU Anne

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer