L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD"

Transkript

1 L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Knut Rutlin, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-210 Revision date: Revision: 27 Valid for: POR Valid to date: Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. DEFINISJONER 4. BESKRIVELSE 5. OPPLÆRING/KOMPETANSE 6. SPESIELLE FORHOLD 7. PRAKTISK HÅNDTERING AV ARBEIDSTILLATELSER 8. VEDLEGG 1. ANVENDELSE OG HENSIKT Prosedyren skal anvendes ved all bruk av arbeids- og entretillatelser (AET-tillatelser) i Yara Porsgrunn (POR). Hensikten med prosedyren: - å forebygge tilløp og hindre skader på mennesker, miljø og materiell - sikre en entydig og lik praksis vedrørende forhold som angår bruk av AET-tillatelser - gi rammer for eventuelle områdevise prosedyrer/instrukser 2. REFERANSER Ref. 1 Ref 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Yara -TOPS 1-02 Work Permits Yara-TOPS 1-15 Safety precaution related to plugged lines and product chutes HIP ; Arbeids- og entretillatelser HIP ; Gravetillatelse HIP ; Ansvar og oppgaver innenfor elektro- og automatiseringsanlegg Ref. 6 HIP ; Betjening av sikringer, sikkerhetsbrytere og skillebrytere Ref. 7 HIP ; Instruert personales adgang til driftsrom

2 Copy Page: 2 Ref. 8 L-218; Gravetillatelser Ref 9 LAE 510 Betjening av sikringer, sikkerhetsbrytere og skille brytere Ref. 10 Beskrivelse av Sikker Jobb Analyse(SJA). Se vedlegg 1 og 2 Ref. 11 L-SKIP-205 "Sikkerhetsforhold og ansvar i bulkhaller og transportløyper for i B.188, B.205 og B.52 HIP bestemmelsene ligger på Yara Intranett/Porsgrunn/HIP's Internett/Interninformasjon. Brukernavn og passord er: HIPbest 3. DEFINISJONER 3.1 Generelt Arbeidet som skal utføres skal beskrives presist, og arbeidsplassen og utstyret det skal jobbes på identifiseres. Prinsippet skal være 1 arbeidstillatelse pr. arbeidsoppdrag og fag. Det er ikke anledning til å utføre annet arbeid enn det som er spesifisert i AET. Ved større revisjonsstopper eller prosjekter kan mindre tilpasninger av L-210 gjøres pga praktiske årsaker. Slike tilpasninger skal være beskrevet i enten egen sikkerhetsplan eller i prosedyre som omhandler revisjonsstoppen eller prosjektet. Se TOPS-1-02, pkt Varmt arbeid Varmt arbeid er arbeid som innebærer bruk av åpen flamme eller bruk av utstyr som kan utvikle gnister eller tilstrekkelig varme til å antenne brennbare stoffer, forårsake eksplosjon eller spaltning av AN-holdige gjødselslag. Bruk av ikke ex-beskyttet utstyr og motorisert kjøretøy innenfor områder som er klassifisert som eksplosjonsfarlig, er å betrakte som varmt arbeid. Tillatelse til varmt arbeid skal gis på rød utgave av skjema for arbeidstillatelse, ref. vedlegg 3. I tilfeller hvor det er tvil, skal arbeidet defineres som varmt arbeid. 3.3 Kaldt arbeid Kaldt arbeid er alt annet arbeid som ikke hører inn under kategorien varmt arbeid. Bruk av batteridrevet eller nett-tilkoblet elektrisk utstyr som ikke fører til hverken

3 Copy Page: 3 brann- eller eksplosjonsfare fra selve arbeidet, kan utføres som kaldt arbeid i områder utenfor EX-soner. Tillatelse til kaldt arbeid skal gis på grønn utgave av skjema for arbeidstillatelse, ref. vedlegg Entring Med entring forstås inngang i apparatur og trange rom, dvs. alt prosessutstyr, tanker og beholdere, rør og kloakkledninger, graver og grøfter dypere enn 2 meter, samt de momenter nevnt i pkt Tillatelse til entring skal gis på skjema for entretillatelse, ref. vedlegg 4 og skal alltid følges av en arbeidstillatelse. 3.5 Risikofylt entring En entring skal betraktes som risikofylt når: det ved måling registreres utslag på godkjent eksplosimeter høyere enn 1% av LEL, (nedre eksplosjonsgrense), for eventuell brannfarlig væske, gass eller damp konsentrasjonen av giftige eller helsefarlige gasser, damper eller støv er høyere enn adm. norm/takverdi konsentrasjonen av oksygen er mindre enn 20,9% 3.6 Utsteder Personer som av ledelsen i det enkelte område er gitt myndighet som driftsansvarlig instans til å utstede AET-tillatelser. Dette skal dokumenteres lokalt: (Q:\arkiv\avd\HMS\38) Utsteder av tillatelse for entring skal være driftsansvarlig instans på skiftledernivå eller høyere i området. 3.7 Utførende Personer som av utførende enhet er gitt ansvar for at jobben blir utført. 3.8 Spesiell godkjenning/signatur For visse typer arbeider er det krav om spesiell godkjenning ved at utpekt personell skal godkjenne i felt "spes. sign".; ref. pkt. 4.3, 4.7 og 4, Sikker Jobb Analyse (SJA) Sikker Jobb Analyse (SJA): Metodikk for sikkerhetsmessig

4 Copy Page: 4 gjennomgang av planlagt arbeid med tanke på å vurdere faremomenter og beslutte risikoreduserende tiltak, jfr. vedlegg 1 og Personlig Sikker Jobb Analyse (PSJA): Gjennomføres på arbeidsplassen i henhold til sjekkliste. (se Yara -TOPS 1-02's krav om forenklet SJA. El-SJA, nivå 1 er likeverdig med PSJA der hvor dette er r 3.10 Lock out (låsing) Låsemetode for å forhindre at det utløses energi (elektrisk, mekanisk, hydraulisk, prosessmessig etc.) på en ukontrollert måte. Låsene skal være merket med nummer og ha følgende farge i forhold til fagdisiplin (drift=kopperfarget, mekanisk=rødt, el/aut=gul). Låseboksene skal være merket med nummer. Dette nummer skal påføres arbeidstillatelsen 3.11 Tag out (merking) Dersom det ikke er mulig å låse, skal en feste en ferdigtrykket merkelapp som sier at utstyret ikke kan betjenes før merkelappen er fjernet. I arbeid hvor sikkerhetsbrytere kan låses eller sikringer legges ut, er IKKE "tag out/merking" et alternativ Funksjonsprøving Funksjonsprøving før AET avsluttes, skal minimum utføres for: lekkasjetest av rørsystemer for farlig medier dreieretning ventilvandring løypevalg Ved arbeid på sikkerhetskritisk utstyr skal utsteder i samråd med utførende vurdere behovet for funksjonsprøving. Krav til slik prøving skal beskrives i arbeidstillatelsen. Ved krav til funksjonsprøving, skal utførende funksjonsprøve utstyret før det signeres på "Arbeid ferdig". Etter at funksjonsprøving er utført skal det krysses av på arbeidstillatelsen for "Utført". Dersom driftsbetingelsene for å utføre utsjekking ikke er tilstede ved "Arbeid ferdig", må funksjonsprøvingen utføres av drift på et senere tidspunkt. Det krysses da av på arbeidstillatelsen for funksjonsprøving "ikke utført" og AET er aktiv inntil funksjonsprøving foretas. Det henvises også til pkt. 8.1: Lokale vedlegg Matvaresikkerhet = HACCP HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points. Dette gjelder i forbindelse med næringsmiddelproduksjon og benyttes for å identifisere og styre risiko. Utsteder skal krysse av på skjemaet om tiltak for ivaretakelse av matvaresikkerhet er relevant eller ikke, og hvem som har ansvar for gjennomføring. Nødvendige tiltak skal spesifiseres i lokale prosedyrer der hvor dette er relevant.

5 Copy Page: 5 4. BESKRIVELSE/ANSVARSFORHOLD 4.1 Generelt Arbeids- og entretillatelser i POR skal utstedes for alt arbeid og entringer. Det enkelte driftsområdet kan imidlertid definere områder (som f.eks. verksteder) og arbeidsoperasjoner (med lav risiko eller rutinearbeid) som ikke skal omfattes av denne prosedyren. Se lokale vedlegg (pkt.8.1). Arbeidet skal da utføres i henhold til etablerte rutiner. Dette skal dokumenteres i avdelingsvise prosedyrer. Eksempler på arbeidsoppgaver som krever en arbeidstillatelse er gitt i Yara- TOPS1-02. Det kan imidlertid ikke defineres driftsområder eller arbeidsoperasjoner som ikke skal omfattes av denne prosedyre i eller nær el/aut-anlegg. Det skal kun være en utsteder pr. definert driftsområde pr.skift som til enhver tid har myndighet til å godkjenne AET-tillatelser som driftsansvarlig instans. Alle rubrikker (Ja/Nei/ikke relevant) skal krysses av. Signatur kun etter avkryssing av "Ja". Lærlinger kan ikke signere arbeidstillatelsen som utsteder eller utførende. Lærlinger kan benyttes til klargjøring og signere for at klargjøring er utført. Dette under forutsetning av at lærlingen har fått tilstrekkelig opplæring og at skiftleder vurderer lærlingen til å være kompetent til dette. 4.2 Gyldighet En A/E-tillatelse har normalt gyldighet for det skift den er utstedt på. Arbeidstillatelser, utstedt av formiddagsskiftet, gjelder til 15:30 (normal arbeidsdag). Ved revisjonsstanser/spesielle situasjoner kan det avtales gyldighet inntil 2 skift. Utsteder skal ukentlig gjennomgå arbeidstillatelser som ikke er signert ut. Det skal etableres rutiner som sikrer kommunikasjon mellom berørte skift. Ved fornyelse skal samtlige punkter i AET-tillatelsen vurderes på nytt. Ved endring av disse kreves ny AET-tillatelse. Det skal angis på skjemaet for hvilket tidsrom fornyelsene gjelder. Ved lokalalarm, fabrikkalarm og Viktig melding - lytt på radio / Gassalarm Grenland er alle tillatelser automatisk ugyldige. Før arbeidet gjenopptas, skal tillatelsen fornyes. Dersom en HMS hendelse oppstår ved utførelse av et oppdrag, er den spesifikke AET som gjelder dette oppdraget, ugyldig og må fornyes for å sikre at alle relevante risikoforhold blir vurdert på nytt.

6 Copy Page: Vurdering av risiko En oversikt over kritisk arbeid/kritiske forhold er beskrevet i pkt Eventuelle tillegg er beskrevet i pkt.8.1: Lokale vedlegg og skal være basis for å bestemme : om en Sikker Jobb Analyse (SJA) skal gjennomføres. om arbeidstillatelsen skal godkjennes av nærmeste linjeleder i området om arbeidet krever en full eller delvis stopp i anlegget Arbeidsoppgaver med et høyt risikopotensiale eller som vil kunne føre til vesentlig påvirkning av andre fabrikker/enheter skal også godkjennes av nærmeste linjeleder i området. Avhengig av arbeidets kompleksitet skal en tilstrekkelig dokumentgjennomgang og vurdering gjennomføres. 4.4 Utstedelse av AET-tillatelser - utsteders ansvar Ledelsen/driftsansvarlig instans har ansvar for at arbeids- og entretillatelser blir utstedt, og skal sørge for nødvendig koordinering med driftsforhold og øvrige pågående arbeider. Utsteder har ansvar for å informere om at navn og signatur på alle som jobber under en AET-tillatelse påføres skjemaet som foreligger på arbeidsplassen. Utsteder skal i henhold til lokale rutiner vurdere behovet for spesiell signatur, SJA, og om arbeidet krever stopp i anlegget. For komplekse arbeidsoppgaver skal nødvendig dokumentunderlag som TFS, lay out, tegninger etc. vurderes. Spesielt for alle typer arbeid som griper inn i prosessapparatur skal TFS brukes som hjelpemiddel til å fastlegge nødvendige tiltak. På TFS`en skal alle iverksatte tiltak som f.eks. stengte ventiler, åpne drenerings- og lufteventiler, innsatte blindskiver etc. markeres. TFS`en skal følge arbeidstillatelsen. Utsteder, eller den han/hun delegerer til, har ansvar for at utstyr og anlegg er klargjort slik at utførende kan utføre arbeidet sikkert. Utsteder skal også sørge for at utførende blir gjort kjent med aktuelle prosedyrer og krav vedr. ytre miljø, særlig med hensyn til håndtering av avfall ved rengjøring av utstyr og avfall som oppstår under arbeidet. Spesielt for arbeid på utstyr/rør som har inneholdt farlige medier: Utsteder er ansvarlig for å dokumentere ovenfor utførende hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre at drenering, trykkavlastning og utspyling er utført. Dette skal gjøres ved gjennomgang av aktuell TFS. Det skal også påvises ute på arbeidsstedet. Utsteder skal også sørge for nødvendig kommunikasjon med utførende om mulig risiko i forbindelse med arbeidet. Utsteder er ansvarlig for å informere om at det skal gjennomføres en PSJA (se pkt 4.10) på arbeidsplassen. Utsteder er ansvarlig for at brannsløyfer ved behov kobles ut, eksempelvis ved

7 Copy Page: 7 sveising i nærheten av detektorer. Utkobling gjøres av utsteder eller av annet personell i fabrikken som har fått opplæring i dette. Alternativt kan man be HIB-as om assistanse til dette. Følgende skal ivaretas: - Brannsløyfene legges ut for en avgrenset tidsperiode med automatisk tilbakestilling. - Utkoblingene skal føres inn i journalen som skal ligge ved alle sentraler. Utsteder skal foreta sluttkontroll enten selv eller ved delegert operatør eller dedikert VH-personell før signatur for overtakelse av utstyret. Arkivering av AET-tillatelsen med relevant dokumentasjon er min. 3 måneder. 4.5 Utstedelse av A/E-tillatelser - utførendes ansvar Utførende evt. faglig kontaktperson skal påføre arbeids/entretillatelsen følgende opplysninger: nummer og navn på apparatur, ledning, instrument eller kurs som arbeidet skal utføres i eller på. anleggsdel hvor arbeidet skal utføres. presis arbeidsbeskrivelse. Arbeidsoppdraget bør følge AET navn og telefon til utførende/faglig kontaktperson/rekvirent skal være påført AET (min 1 av disse) PM-ordre nummer for planlagte jobber bør påføres. De som utfører selve arbeidet har ansvaret for den fagmessige utførelsen av arbeidet samt sørge for at jobben blir sikkerhetsmessig forsvarlig utført. sørge for at arbeidet blir utført på en slik måte at det tas nødvendig hensyn til det ytre miljø og at avfall blir håndtert i henhold til gjeldende bestemmelser sørge for at jobben utføres på riktig utstyr og sted Alt personell som skal utføre varmt arbeid skal inneha sertifikat utstedt etter den ordning som er etablert av Forsikringsforbundet og Norsk Brannvern Forening (NBF) De som utfører selve arbeidet skal signere på arbeidstillatelsen på originalen. Utførende er ansvarlig for at alle som arbeider på tillatelsen signerer for mottatt informasjon vedr. fareforhold og andre relevante forhold. Utførende har ansvar for at original og kopi er i samsvar med hverandre mhp navn. Utførende instans skal signere og levere AET-tillatelsen etter arbeidet er ferdig utført, evt. funksjonsprøving og at det er ryddet på arbeidsstedet. AET skal være tilgjengelig på arbeidsstedet. 4.6 Betjening av sikringer, sikkerhetsbrytere og skillebrytere Dette er beskrevet i LAE-510, som skal følges. Det understrekes at på koblingsordren skal arbeidstillatelses-nummeret eller nummerene (hvis

8 Copy Page: 8 det er flere AET'er på samme koblingsordre) påføres i rubrikken "Beskrivelse/Årsak". Dette for å sikre en direkte krysskobling mellom elektrisk utkoblingsordre og arbeidstillatelsen(e). Koblingsordre gjelder kun for oppgaver som utføres i bryterrom og ikke som AET for elektrisk arbeid andre steder i anlegget. Koblingsordren for elektrisk utstyr skal ligge på et sentral sted K-rom/Skiftlederkontor (nær arbeidstillatelsen), slik at driftsansvarlig har oversikt over utstyr som ikke er betjeningsklart. "Fag ferdig" på koblingsordren skal ikke anvendes i POR, men alle AET'er knyttet til koblingsordren skal være ferdige før "Innkoblingsordre gitt av" signeres. Vedkommende som utfører inspeksjonen skal signere i rubrikken "utstyr inspisert" på koblingsordren Arbeid på utstyr med energikilde (strøm,luft etc) Ved arbeid hvor utstyr skal kobles ut vha sikkerhetsbryter(e) skal LAE-510 følges, men det presiseres at når drift må bruke flere låser for å isolere et system eller utstyr med energikilde, skal nøklene som brukes av drift legges i en merket låseboks som låses av utsteder. Utførende skal også feste sin lås på boksen. Hver fagdisiplin skal ha sin lås og har samtidig ansvar for oppbevaring av sin nøkkel. Når det kun er en enkelt utstyrsenhet som skal kobles fra, skal en multilås - haspe benyttes på frakoblingsstedet. I tillegg til drift skal også utførende fagdisiplin(er) låse denne med sin lås med riktig farge og oppbevare sin respektive nøkkel. Fravik fra disse bestemmelsene tillates dersom start/stopp/testkjøring er en del av jobben, og kun 1 fagdisiplin er involvert. Da er det tilstrekkelig at fagdisiplinen får ansvar for låsing og oppbevaring av nøkkel. Dette skal fremgå på arbeidstillatelsen. Dersom arbeidet ikke er avsluttet ved arbeidsdagens slutt og skal fortsette med samme arbeidslag, skal arbeidstillatelsen leveres inn, men utstyret skal forbli låst. Dersom arbeidet ikke er ferdig ved arbeidsdagens slutt og nye mannskaper skal fortsette på samme jobb, skal avtroppende arbeidslag levere inn arbeidstillatelsen, fjerne sine låser. Påtroppende arbeidslag får fornyet arbeidstillatelse og låser med sine personlige låser etter normal rutine. Dersom det er praktisk umulig å låse, skal ferdigtrykte merkelapper brukes (tag out). Fravik fra disse bestemmelsene( f.eks klipping av lås), klareres med driftssjef/driftvakt

9 Copy Page: Arbeider der det er krav om spesiell godkjenning I følgende tilfeller skal utsteder påse at spesiell godkjenning ved signatur i felt "Spesiell sign." er påført: Ved arbeid nær kraftforsyningsanlegg; fra Kraftforsyningen AEK Herøya Industripark Ved arbeid på sentrale rørbroer; fra "HIP Utilities" Ved arbeid som berører et annet driftsområde (inklusive rør på rørbroer) skal berørte områder signere. Ved varmt arbeid på transportløyper og i lager for NPK/Bygg 187,B188, B212 og B205/B52/F14. Driftssjef i aktuellt område og i evt. berørte områder skal signere. Ved varmt arbeid på utstyr som inneholder AN med konsentrasjon lik eller større enn 70 % Ettertrekking av flenser i synteseområdet i N2 Nipping av reformerrør i N2. Se AMM-MEK-12. Ved varmt arbeid i NII skal Driftssjef i NII signere, som beskrevet i pkt Signatur av fagansvarlig kreves hvis konsekvensen er følgende: (se også LAE-510) ved endring av dokumentasjon ved behov for kortslutningsberegning ved endring i styre- og sikkerhets systemen ved arbeid utført av elektrikere og automatikere som ikke tilhører vedlikeholdssenteret ved planlagt vedlikeholdsarbeid utført av EL/Aut-vakter ved arbeid på og i el/aut-anlegg. Ref. HIP For arbeid som fører til arbeid i grunnen kommer bestemmelsen om gravetillatelse til anvendelse (se ref. 4 og 8) 4.8 Farlige medier Dette er beskrevet i pkt 8.1 som omhandler lokale bestemmelser. Når det skal gjøres arbeid på utstyr som inneholder/har inneholdt farlige medier skal utsteder av arbeidstillatelsen/eller den som er delegert av utesteder demonstrere/vise/påvise for utførende at mediet er drenert og spylt bort. Demonstrasjonsmåter skal være: Vise utførende på TFS og inngrepslister/blindingslister hvilke forberedelser som er gjort Bli med ut på arbeidsstedet og vise hvilke forberedelser som er gjort Når det skal kappes på rør med farlige medier, skal det vurderes om det først skal borres et lite hull (ca. 3 mm) før kappeskiva benyttes

10 Copy Page: Sikker Jobb Analyse (SJA) Utsteder og Utførende skal vurdere behovet for gjennomføring av SJA. Det skal dokumenteres at en slik vurdering er gjort ved å krysse av på skjemaet for Arbeidstillatelse. SJA skal utarbeides/gjennomgås i fellesskap mellom utsteder og utførende. Kopi av utført SJA skal vedlegges AET-tillatelsen. SJA skal gjennomføres i følgende tilfeller (ref TOPS- 1-02): ved flere samtidige jobber som kan representere gjensidig fare ved tunge og kompliserte løft over prosessutstyr og rørsystemer ved arbeid på utstyr som inneholder eller har inneholdt farlige medier når man avviker fra fastlagte instrukser eller prosedyrer ved arbeid som fører til graving i grunnen, ref. bestemmelsen om Gravetillatelse ved arbeid på eller nær ved spenningsførende utstyr skal det gjennomføres EL-SJA (nivå1) og/eller EL-SJA (nivå 2) i henhold bestemmelse i HIP EL-SJA nivå 2 skal alltid vedlegges AET. Utsteder/utførende må da vurdere om en generell SJA skal utføres før endelig signatur på AET hvis deler av eller hele konstruksjoner skal rives ved risikofylt entring av tanker, beholdere og bruk av bærbart elektrisk utstyr i trange ledende omgivelser. ved jobber på trykksatt og/eller oppfylt prosessutstyr/prosessystemer; inklusive prosesshjelpesystemer. Unntak er rutinemessige arbeidsoppdrag (eks. justeringer av trykktransmittere, mengdemålere, etc). Se lokale vedlegg hvis deler av forrigling- og/eller alarmsystemet skal settes ut av drift hvis arbeidet krever at en må løsne eller fjerne beskyttende enheter når roterende utstyr skal entres hvis det er et omfattende arbeid som utføres sjeldent hvis det jobbes over åpent vann/hav hvis arbeid utføres der "nye farlige" kjemikalier inngår hvis utstyr kan fjernstartes eller det kan oppstå utilsiktet start ved arbeid i lukkede områder hvor det kan være fare for at gass utvikles eller siver inn ved arbeid som kan medføre uventet produksjonstap (eks. UPS eller batterianlegg som forsyner prosesstyring) ved arbeid som medfører økt risiko for forhøyet eller akutt utslipp til ytre miljø ved åpning av fortetninger i rør og nedløp med AN-holdig gjødsel hvor det er fare for dekomponering eller sprut. Dette gjelder også dersom det er fare for fall av klumper som representere personfare. ved fare ved fall av utstyr fra høyde over 2 m hvor ikke avsperring er utført. ved arbeid over 2 meter (unntak er arbeid fra godkjent stillas, faste plattformer, trabulanter/gangveier med godkjent rekkverk). Dersom det er kun krav til sperring og bruk av sikkerhetssele, er det tilstrekkelig å krysse av for "Ekstra verneutstyr" og angi kravet i rubrikken "Spesielle pålegg/opplysninger om faremoment" i AET. SJA skal gjennomføres etter metode beskrevet i vedlegg 1. Skjema, gitt i vedlegg 2, benyttes. Det er et krav at utførende før felles gjennomgang, har utfylt et utkast til SJA for sin del av arbeidet som de bringer med seg inn i den felles gjennomgangen. Etter felles gjennomgang mellom utsteder og utførende, skal alle gjennomgåtte risikomoment være nedtegnet på et felles SJA. Andre jobber, klassifisert som kritiske og som krever bruk av SJA er beskrevet i pkt. 8.1: Lokale vedlegg.

11 Copy Page: Personlig Sikker Jobb Analyse (PSJA) Personlig sikker jobb analyse skal alltid gjennomføres av utførende. Utfylt sjekkliste (se eks. i vedlegg 2) dokumenterer gjennomgangen. PSJA gjennomføres på arbeidsplassen. Dersom utførende person(er) ikke er kjent eller av annen grunn føler seg usikker, så skal PSJA gjennomføres av minst 2 personer, hvorav 1 skal være lokalt kjent. Det skal spesielt fokuseres på forhold i arbeidstillatelsen så som arbeid på riktig sted, klargjøring av stedet, bruk av rett arbeidsutstyr, bruk og tilgjengelighet av rett verneutstyr etc. Utfyling av PSJA skal utføres av hver enkelt deltager for hver Arbeidstillatelse hver dag samme jobben pågår. De skal oppbevares sammen med arbeidstillatelsen som følger utførende. Eksempel på sjekkliste for gjennomføring av PSJA er beskrevet i vedlegg 2. Andre sjekklister utarbeidet for samme formål kan anvendes. Sjekkliste for PSJA for enkelte el/aut arbeider finnes i vedlegg Gassmålinger Krav til gassmåling er beskrevet i pkt.8.1: Lokale vedlegg. Gasstester skal utføres i henhold til utsteders anvisning. Målingene skal foretas av kvalifisert personell og med godkjent måleutstyr som er underlagt et dokumentert vedlikeholdssystem. Aktuell gass, målt konsentrasjon samt dato og klokkeslett for utført måling skal dokumenteres på arbeidstillatelsesskjemaet. Damprør Damp fra 5 bars dampnett inneholder noe hydrogen (ppm nivå). Oppkonsentrering av hydrogen kan forekomme på steder der dampen kondenserer og der det er mulighet for gasslommer. For rørledninger, varmevekslere o.l. hvor dette kan forekomme, skal det luftes og foretas Ex-måling eller gassanalyse Sikringstiltak ved varmt arbeid Følgende arbeider er definert som varmt arbeid med ekstra sikringstiltak: sveising skjærebrenning bruk av vinkelsliper bruk av varmluft pistol annen bruk av åpen flamme Følgende forholdsregler skal ivaretas (lokale krav kan være strengere, se lokale vedlegg i punkt 8.1): alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet

12 Copy Page: 12 eller beskyttet (duk, holde arbeidsstedet vått, etc) åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg. håndslokkeapparat. Alternativt er 1 stk 6 kg håndslokkeapparat og brannslange med diameter minimum 3/4 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Regelen er at brannvakt skal benyttes. Unntak er ved følgende tilfeller: verksteder som er tilrettelagt for varmt arbeid på arbeidssted hvor det utføres mindre kortvarige varmt arbeider og forholdsreglene over er utført I Ex-områder skal det alltid være brannvakt. Utsteder og utførende avtaler hvem som stiller med brannvakt og markerer dette på arbeidstillatelsen. Brannvakten skal kjenne til de lokale varslingsrutiner for brann og være opplært i bruk av aktuelt brannslokkingsutstyr. Når brannvakr I NII området skal driftssjef signere for spesiell signatur 4.13 Krav til prosess utblinding Ved arbeid på rørsystemer og utstyr under trykk som inneholder/har inneholdt farlig medier, gjelder følgende krav til prosess utblinding: avstengningsventil og blindskive Hvis det foreligger en situasjon hvor dette kravet ikke er mulig å tilfredsstille skal det gjøres en risikovurdering eller SJA for å fastslå om det likevel er mulig å utføre jobben på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte ved å iverksette andre tiltak (eks. doble avstengningsventiler med drenering/lufting i mellom; "block & bleed") Oversikt over pågående arbeider Driftssområdene skal sørge for et system som viser hvor i området det til enhver tid pågår arbeid der det foreligger en AET. Når utførende forlater arbeidsstedet (eks. hente utstyr, lunsj, etc) må lokale bestemmelser følges. Se pkt. 8.1: Lokale vedlegg 4.15 Entring Generelt Entretillatelse er påkrevd for å gå inn i apparatur, trange rom og når bærbart elektrisk utstyr skal brukes i trange ledende omgivelser. Med trange ledende omgivelser

13 Copy Page: 13 menes at det vil være vanskelig å unngå at større deler av kroppen kommer i kontakt med metall når du beveger deg, og at du ikke uhindret kan komme deg bort. Før entretillatelse gis må det sørges for at personer ved entring ikke kan utsettes for: giftige/helsefarlige/brannfarlige/etsende/kvelende stoffer mangel på oksygen bevegelige deler annen fare I tillegg til entretillatelsen skal det alltid foreligge en arbeidstillatelse. Skiftledere utsteder tillatelse til entring. Driftssjef/driftsvakt (uten om dagtid) informeres. Gjennomføring av entremøte: utsteder er ansvarlig for gjennomføring og referat fra møtet deltakere skal være representanter for utsteder, utførende, entrevakt(er) og verneombud, fortrinnsvis stedlig. i entremøte gjennomgås entringen i detalj alle tilstedeværende signerer på møtereferatet som skal skrives for hvert enkelt tilfelle møtereferatet kan være skjemaet "Entretillatelse" der møtedeltakerne har signert eller et eget dokument, f.eks. utfylt skjema fra Sikker Jobb Analyse. Disse skal eventuelt følge Entretillatelsen Før entring skal entremøte være avholdt og følgende forhold være ivaretatt: utstyret skal være tømt og rengjort for farlige stoffer alle forbindelser skal være frakoblet og blindet eller isolert ved dobbel avstengning og mellomlufting ("bleed"). Dette skal merkes av på TFS. Strømtilførsel til eventuelle røreverk skal være utlagt, og evt. oppvarming skal være blindet eller utkoblet. tiltak vedrørende forhøyet elektrisk fare eventuelle radioaktive kilder skal demonteres eller blindes luker, stusser osv. skal åpnes og forbli åpne for å sikre trekk/lufting redning av personell skal være planlagt. Dette skal være dokumentert i entringsstillatelsen det skal alltid være minst en entrevakt ved alle entringer, og sikringstiltak/kommunikasjon mellom entrer og entrevakt skal avtales og være slik at det alltid er løpende kontakt. entrevakten skal til enhver tid ha en skriftlig oversikt over hvem som befinner seg inne i rommet. entrevakten skal ha de nødvendige kvalifikasjoner for å bruke aktuelt verne- og redningsutstyr, for å kunne gjennomføre de avtalte sikringstiltak og bruke det avtalte kommunikasjonsutstyr Risikofylt entring (for definisjon; se pkt.3.5 dette skal vurderes og bestemmes av utsteder

14 Copy Page: 14 driftssjef/driftsvakt (utenom dagtid) skal delta på entremøte. det skal alltid være minst to entrevakter og en av disse skal ha samme verneutstyr som de som entrer entrevakt må ha kommunikasjonsutstyr for varsling ved behov for assistanse ved behov kan den sentrale beredskapsstyrken anmodes om bistand med personell under entringen det skal være festet en livline fra sikkerhetssele til et fast punkt på utsiden av apparatur 4.16 Håndtering av Arbeids- og entretillatelse ved større revisjonsstopper/prosjekter Justeringer til prosedyren kan gjennomføres. For forutsetninger og ytterligere detaljer henvises til Yara-TOPS Krav til leverandører/underleverandører - utstyr Leverandører/underleverandører skal inneha den kompetanse/de nødvendige sertifikater som kreves til utførelsen av arbeidet. Krav til og bruk av arbeidsutstyr skal skje i henhold til myndighetskrav (ref. standardkontrakter). Entreprenører skal være sikkerhetsklarert Arbeid på høyspentanlegg (>1000 Volt) i fabrikkområdene Arbeid på høyspentanleggene i fabrikkområdene utføres av kraftforsyningen i HIP. Ved slikt arbeid benyttes det et eget arbeidstillatelsesskjema beregnet for høyspentarbeid. Rutinene for oppfølging av slik arbeid er: Arbeidstillatelsen utstedes av kraftforsyningen En kopi henges opp i driftsentralen En kopi beholdes av utførende På utførendes kopi skal utsteder i aktuelt fabrikkområde signere i felt for spesiell signatur Utsteder i aktuelt fabrikkområde skal så ta kopi av arbeidstillatelsen og henge den sammen med områdets egne arbeidstillatelser Når arbeidet er avsluttet skal utførende informere utsteder i aktuelt fabrikkområde. 5. OPPLÆRING/KOMPETANSE 5.1 Generelt Rutiner for opplæring av driftsmannskapene skal være beskrevet i lokale prosedyrer. Opplæringen skal sikre at driftsmannskapene har nødvendig driftsforståelse og kompetanse i håndtering av faremomentene i eget område. Alle ansatte i POR som

15 Copy Page: 15 utfører arbeid omfattet av AET-tillatelses-systemet skal gjennomgå et Interaktiv opplæringsprogram. Tilgang til opplæringsprogrammet er på: Kursbevis utskrives etter gjennomgang. Dette skal dokumenteres lokalt på Q:\a rkiv\avd\ 5.2 Utstedere Utstedere skal i tillegg gjennomføre et opplæringsprogram der driftssjefen gjennomgår aktuelle prosedyrer om AET sammen med sine utstedere. Opplæring og test gjentas med 2-års mellomrom. Som veiledning/underlag benyttes vedlagte sjekkliste. Dette skal dokumenteres lokalt på Q:\arkiv\avd\ 5.3 Utførende instans Sentral sikkerhetsklarering tilfredsstiller minimumskravene til opplæring. Krav til kompetanse og spesifikke sertifikater skal inngå ved kontraktsfastsettelse ved innleie av mannskaper. 6.0 SPESIELLE FORHOLD Her henvises til lokale vedlegg. (Se pkt.8.1) som angir de spesielle forhold i hvert område. Disse skal tas hensyn til ved utstedelse av arbeidog entringtillatelse. Driftsansvarlig i hvert område har ansvar for til enhver tid å holde disse oppdatert samt gi informasjon til dokumenteier om opplysninger som har betydning for oppdatering av denne instruks. 7.0 PRAKTISK HÅNDTERING AV ARBEIDSTILLATELSER Søknad fra utførende instans om å få arbeidstillatelse for neste dag, skal være overlevert innen kl dagen i forveien. Arbeidstillatelser leveres ut fra kl og fra kl Utenom disse tidspunktene vil kun prioritert arbeid og arbeid som ikke krever klargjøring, forventes å bli behandlet.

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Arbeidsoppgaver som ikke krever AET når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdsmannskaper:

Arbeidsoppgaver som ikke krever AET når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdsmannskaper: Vedlegg til L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn, SSO Kvalitetsstyringshåndbok Godkjent av : Roger Andre Westgård Utarbeidet av : Marit Bredesen Document ID : Vedlegg L-210

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader.

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-208

Detaljer

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører.

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-236 Bruk av verktøy Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-236 Revision date: 2015-01-06

Detaljer

Ryddet opp i kapittelnummerering og innrykk. Endret punkt 2.2 og 3.1. 0 REGISTRERING AV PERSONELL TIL AMMONIAKKOMRÅDET

Ryddet opp i kapittelnummerering og innrykk. Endret punkt 2.2 og 3.1. 0 REGISTRERING AV PERSONELL TIL AMMONIAKKOMRÅDET L-210 NII vedlegg til Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Kvalitetsstyringshåndbok Godkjent av : Pål Klavenes Utarbeidet av : Svein Hansen Document ID : L-210 Revision date: 2014-06-02

Detaljer

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift.

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Hvorfor disse endringene og hva kan vi forvente i ny sikkerhetsforskrift i 2020? Brannvernkonferansen 2015 Arild Tømte Gjensidige

Detaljer

Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp.

Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-233 Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Hanne Liljeberg Wang Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Document type: Prosedyre Valid for Organization: Porsgrunn; DWS Terminal Porsgrunn Valid for Location/Facility: Yara Porsgrunn L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Arbeidstillatelsene leveres på skiftlederkontoret i B-187, med vedlegg som beskriver evt. nødvendig forarbeid/tilrettelegging.

Arbeidstillatelsene leveres på skiftlederkontoret i B-187, med vedlegg som beskriver evt. nødvendig forarbeid/tilrettelegging. L-210 Skipning vedlegg til Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Kvalitetsstyringshåndbok Godkjent av : Oddvar Gjerde Utarbeidet av : Oddvar Gjerde Document ID : L-210 Revision

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

Fjernet all beskrivelse av sikkerhetsklarering og adgangskontroll. Dette er nå beskrevet i en ny prosedyre L-238

Fjernet all beskrivelse av sikkerhetsklarering og adgangskontroll. Dette er nå beskrevet i en ny prosedyre L-238 Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-230 Security i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Karianne Skoe Lindalen, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-230 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

L-236 Bruk av verktøy

L-236 Bruk av verktøy Document type: Prosedyre Valid for Organization: Porsgrunn; DWS Terminal Porsgrunn Valid for Location/Facility: Yara Porsgrunn L-236 Bruk av verktøy Innholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE OG HENSIKT... 1 2.

Detaljer

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider NR 13/2014 REVIDERT 1.9.2014 Dato: 2014-06-18, revidert 1.9.2014 Revidert grunnet endring i punkt 3 i sikkerhetsforskriften. Det er også foretatt mindre justeringer i arbeidsinstruksen. Til: Skadeforsikringsselskapenes

Detaljer

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak.

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-201 Behandling av personsskader, prosessuhell og tilløp - naboklager Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Knut Rutlin Document ID : L-201

Detaljer

Revisjonsrapport Tidsrom for revisjonen:

Revisjonsrapport Tidsrom for revisjonen: Revisjonsrapport Rapport nr.: 2010.032.R.KLIF Virksomhet: Skagerak Naturgass Herøya Industripark (HIP) Virksomhetenes adresse: Herøya Industripark Anleggsnummer: Skagerak Naturgass Herøya Industripark

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere id.: KS&SMS-3-2.13.1-13 Risikoanalyse Side 1 av 6 1 Ombordtakning av gassbeholdere. Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, X X X Ref: RA- 2 Transport av gass

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere Risikoanalyse Versjon: 1.00 Opprettet: 23.09.2016 Skrevet av: EVH Godkjent av: JYT Gjelder fra: 16.06.2017 Sidenr: 1 av 7 1 Ombordtakning av gassbeholdere.

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av 2 17.10.2014 NTNU Kartlegging av risikofylt aktivitet Risikovurderin g Nummer Dato HMS-avd.

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 9 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Doculivenr: 201101220 E-sirkulære 2014-13 Dato: 04.06.2014 BESKRIVELSE: Koblingsanlegg i HK 207A, 208A og 210A INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Koblingsanleggene for 24kV i HK 207A, 208A og 210A er ikke

Detaljer

K2 Farlig Få eller små personskader

K2 Farlig Få eller små personskader SIDE NR.: 8 av 15 VEDLEGG 3 - RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER GENERELL ORIENTERING Risiko relateres til uønskede hendelser. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet)

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr. Felles instruks INSTRUKS FOR LFS PÅ OG NÆR HSP Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik

Detaljer

Generelle krav Side: 1 av 8

Generelle krav Side: 1 av 8 Generelle krav Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Systemdefinisjon...2 1.2 Oppbygging og innhold i teknisk regelverk signal...2 2 VEDLIKEHOLD OG MIDLERTIDIGE ENDRINGER I SIGNALANLEGG...4 2.1 Generelt...4

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Gassikkerhet. Flytende gasser

Gassikkerhet. Flytende gasser Gassikkerhet Flytende gasser Luftgasser luft er vår viktigste råvare 78 % 1 % 21 % Nitrogen Oksygen Argon Date: 2004-04-27 - Page: 2 Luftgasser våre produksjonsanlegg Rjukan Sauda Date: 2004-04-27 - Page:

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: Generelle tekniske krav Side: 1 av 6 1 OMFANG...2 2 GENERELLE KRAV...3 2.1 Inngrep i signalanlegg...3 2.1.1 Generelt...3 2.1.2 Registreringsskjema for midlertidige koplinger...4 2.1.3 Kontroll og dokumentasjon

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 12 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 389L0655.NOR/1 389L0655.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer E06 03.10.14 For implementering GMGSA GMPEJ GMMHR A05 25.09.14 For høring GMGSA GMPEJ GMMHR E04 15.05.06 For implementering GMPEJ

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B 2013-02-28 003 F01 2013-02-28 For anskaffelse ED GBJ WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008

Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008 Statens forurensningstilsyn Tilsynsavdelingen Statens Hus, 3708 Skien Besøksadresse: Gjerpensgt 14 Telefon: 35 586120 Telefaks 22 676706 Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Nyhamna Per Sælevik Utsagn Human rather than technical failures now represent the greatest threat to complex and potentially hazardous systems James Reason 1995

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK)

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign Norgesnett Fredrikstad 28.05.16, Morten Øyrås 28.05.16, Erik I. Hansen Norgesnett Follo 28.05.16, Morten

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen Driftsleders instruks FEAS LEDER FOR SIKKERHET, LFS NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15,

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.5 Sjekkliste utstyr til løfting Utgave: 0.00 Skrevet av: Kristin Ytreberg Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister Sidenr: 1 av 5 Dato: Rom/rom

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. mars 2013 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

1 Risikovurdering for HMS i anleggsfasen... 1. 2 Risikovurdering for valg av løsning... 2

1 Risikovurdering for HMS i anleggsfasen... 1. 2 Risikovurdering for valg av løsning... 2 Side 1 av 5 tmp547f versjon 2010-03-20 For alle jobber skal dette skjemaet fylles ut. 1 for HMS i anleggsfasen... 1 2 for valg av løsning... 2 1 for HMS i anleggsfasen Dette er risikovurdering i henhold

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg Øvre Bakklandet Sykkelanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET

L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-230 Security og adgangstillatelse i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich, Oystein Haugen Document ID : L-230

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen 23.03.04 3 1 4 SIKKERHETSREGLER FOR ARBEID VED LABORATORIENE. Fastsatt av adm.leder 22.09.99, etter behandling i lokal-amu 21.09.99,AMU-P 8/99. Revidert av mars 2004. Lagt fram i medbestemmelsesmøte 28.04.0.

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Forord: All informasjon som går under Del 1, er hentet ut ifra forskriften. Del 1 er tilpasset, dvs tekst er hentet og satt sammen fra forskriften,

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Denne håndboken er utarbeidet av HMS-avdelingen ved Nikkelverket. Den siste versjonen vil være tilgjengelig på nikkelverk.no NIKD-1335196540-789 NK-HMS-000-00-0-HB-789

Detaljer