L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD"

Transkript

1 L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Knut Rutlin, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-210 Revision date: Revision: 27 Valid for: POR Valid to date: Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. DEFINISJONER 4. BESKRIVELSE 5. OPPLÆRING/KOMPETANSE 6. SPESIELLE FORHOLD 7. PRAKTISK HÅNDTERING AV ARBEIDSTILLATELSER 8. VEDLEGG 1. ANVENDELSE OG HENSIKT Prosedyren skal anvendes ved all bruk av arbeids- og entretillatelser (AET-tillatelser) i Yara Porsgrunn (POR). Hensikten med prosedyren: - å forebygge tilløp og hindre skader på mennesker, miljø og materiell - sikre en entydig og lik praksis vedrørende forhold som angår bruk av AET-tillatelser - gi rammer for eventuelle områdevise prosedyrer/instrukser 2. REFERANSER Ref. 1 Ref 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Yara -TOPS 1-02 Work Permits Yara-TOPS 1-15 Safety precaution related to plugged lines and product chutes HIP ; Arbeids- og entretillatelser HIP ; Gravetillatelse HIP ; Ansvar og oppgaver innenfor elektro- og automatiseringsanlegg Ref. 6 HIP ; Betjening av sikringer, sikkerhetsbrytere og skillebrytere Ref. 7 HIP ; Instruert personales adgang til driftsrom

2 Copy Page: 2 Ref. 8 L-218; Gravetillatelser Ref 9 LAE 510 Betjening av sikringer, sikkerhetsbrytere og skille brytere Ref. 10 Beskrivelse av Sikker Jobb Analyse(SJA). Se vedlegg 1 og 2 Ref. 11 L-SKIP-205 "Sikkerhetsforhold og ansvar i bulkhaller og transportløyper for i B.188, B.205 og B.52 HIP bestemmelsene ligger på Yara Intranett/Porsgrunn/HIP's Internett/Interninformasjon. Brukernavn og passord er: HIPbest 3. DEFINISJONER 3.1 Generelt Arbeidet som skal utføres skal beskrives presist, og arbeidsplassen og utstyret det skal jobbes på identifiseres. Prinsippet skal være 1 arbeidstillatelse pr. arbeidsoppdrag og fag. Det er ikke anledning til å utføre annet arbeid enn det som er spesifisert i AET. Ved større revisjonsstopper eller prosjekter kan mindre tilpasninger av L-210 gjøres pga praktiske årsaker. Slike tilpasninger skal være beskrevet i enten egen sikkerhetsplan eller i prosedyre som omhandler revisjonsstoppen eller prosjektet. Se TOPS-1-02, pkt Varmt arbeid Varmt arbeid er arbeid som innebærer bruk av åpen flamme eller bruk av utstyr som kan utvikle gnister eller tilstrekkelig varme til å antenne brennbare stoffer, forårsake eksplosjon eller spaltning av AN-holdige gjødselslag. Bruk av ikke ex-beskyttet utstyr og motorisert kjøretøy innenfor områder som er klassifisert som eksplosjonsfarlig, er å betrakte som varmt arbeid. Tillatelse til varmt arbeid skal gis på rød utgave av skjema for arbeidstillatelse, ref. vedlegg 3. I tilfeller hvor det er tvil, skal arbeidet defineres som varmt arbeid. 3.3 Kaldt arbeid Kaldt arbeid er alt annet arbeid som ikke hører inn under kategorien varmt arbeid. Bruk av batteridrevet eller nett-tilkoblet elektrisk utstyr som ikke fører til hverken

3 Copy Page: 3 brann- eller eksplosjonsfare fra selve arbeidet, kan utføres som kaldt arbeid i områder utenfor EX-soner. Tillatelse til kaldt arbeid skal gis på grønn utgave av skjema for arbeidstillatelse, ref. vedlegg Entring Med entring forstås inngang i apparatur og trange rom, dvs. alt prosessutstyr, tanker og beholdere, rør og kloakkledninger, graver og grøfter dypere enn 2 meter, samt de momenter nevnt i pkt Tillatelse til entring skal gis på skjema for entretillatelse, ref. vedlegg 4 og skal alltid følges av en arbeidstillatelse. 3.5 Risikofylt entring En entring skal betraktes som risikofylt når: det ved måling registreres utslag på godkjent eksplosimeter høyere enn 1% av LEL, (nedre eksplosjonsgrense), for eventuell brannfarlig væske, gass eller damp konsentrasjonen av giftige eller helsefarlige gasser, damper eller støv er høyere enn adm. norm/takverdi konsentrasjonen av oksygen er mindre enn 20,9% 3.6 Utsteder Personer som av ledelsen i det enkelte område er gitt myndighet som driftsansvarlig instans til å utstede AET-tillatelser. Dette skal dokumenteres lokalt: (Q:\arkiv\avd\HMS\38) Utsteder av tillatelse for entring skal være driftsansvarlig instans på skiftledernivå eller høyere i området. 3.7 Utførende Personer som av utførende enhet er gitt ansvar for at jobben blir utført. 3.8 Spesiell godkjenning/signatur For visse typer arbeider er det krav om spesiell godkjenning ved at utpekt personell skal godkjenne i felt "spes. sign".; ref. pkt. 4.3, 4.7 og 4, Sikker Jobb Analyse (SJA) Sikker Jobb Analyse (SJA): Metodikk for sikkerhetsmessig

4 Copy Page: 4 gjennomgang av planlagt arbeid med tanke på å vurdere faremomenter og beslutte risikoreduserende tiltak, jfr. vedlegg 1 og Personlig Sikker Jobb Analyse (PSJA): Gjennomføres på arbeidsplassen i henhold til sjekkliste. (se Yara -TOPS 1-02's krav om forenklet SJA. El-SJA, nivå 1 er likeverdig med PSJA der hvor dette er r 3.10 Lock out (låsing) Låsemetode for å forhindre at det utløses energi (elektrisk, mekanisk, hydraulisk, prosessmessig etc.) på en ukontrollert måte. Låsene skal være merket med nummer og ha følgende farge i forhold til fagdisiplin (drift=kopperfarget, mekanisk=rødt, el/aut=gul). Låseboksene skal være merket med nummer. Dette nummer skal påføres arbeidstillatelsen 3.11 Tag out (merking) Dersom det ikke er mulig å låse, skal en feste en ferdigtrykket merkelapp som sier at utstyret ikke kan betjenes før merkelappen er fjernet. I arbeid hvor sikkerhetsbrytere kan låses eller sikringer legges ut, er IKKE "tag out/merking" et alternativ Funksjonsprøving Funksjonsprøving før AET avsluttes, skal minimum utføres for: lekkasjetest av rørsystemer for farlig medier dreieretning ventilvandring løypevalg Ved arbeid på sikkerhetskritisk utstyr skal utsteder i samråd med utførende vurdere behovet for funksjonsprøving. Krav til slik prøving skal beskrives i arbeidstillatelsen. Ved krav til funksjonsprøving, skal utførende funksjonsprøve utstyret før det signeres på "Arbeid ferdig". Etter at funksjonsprøving er utført skal det krysses av på arbeidstillatelsen for "Utført". Dersom driftsbetingelsene for å utføre utsjekking ikke er tilstede ved "Arbeid ferdig", må funksjonsprøvingen utføres av drift på et senere tidspunkt. Det krysses da av på arbeidstillatelsen for funksjonsprøving "ikke utført" og AET er aktiv inntil funksjonsprøving foretas. Det henvises også til pkt. 8.1: Lokale vedlegg Matvaresikkerhet = HACCP HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points. Dette gjelder i forbindelse med næringsmiddelproduksjon og benyttes for å identifisere og styre risiko. Utsteder skal krysse av på skjemaet om tiltak for ivaretakelse av matvaresikkerhet er relevant eller ikke, og hvem som har ansvar for gjennomføring. Nødvendige tiltak skal spesifiseres i lokale prosedyrer der hvor dette er relevant.

5 Copy Page: 5 4. BESKRIVELSE/ANSVARSFORHOLD 4.1 Generelt Arbeids- og entretillatelser i POR skal utstedes for alt arbeid og entringer. Det enkelte driftsområdet kan imidlertid definere områder (som f.eks. verksteder) og arbeidsoperasjoner (med lav risiko eller rutinearbeid) som ikke skal omfattes av denne prosedyren. Se lokale vedlegg (pkt.8.1). Arbeidet skal da utføres i henhold til etablerte rutiner. Dette skal dokumenteres i avdelingsvise prosedyrer. Eksempler på arbeidsoppgaver som krever en arbeidstillatelse er gitt i Yara- TOPS1-02. Det kan imidlertid ikke defineres driftsområder eller arbeidsoperasjoner som ikke skal omfattes av denne prosedyre i eller nær el/aut-anlegg. Det skal kun være en utsteder pr. definert driftsområde pr.skift som til enhver tid har myndighet til å godkjenne AET-tillatelser som driftsansvarlig instans. Alle rubrikker (Ja/Nei/ikke relevant) skal krysses av. Signatur kun etter avkryssing av "Ja". Lærlinger kan ikke signere arbeidstillatelsen som utsteder eller utførende. Lærlinger kan benyttes til klargjøring og signere for at klargjøring er utført. Dette under forutsetning av at lærlingen har fått tilstrekkelig opplæring og at skiftleder vurderer lærlingen til å være kompetent til dette. 4.2 Gyldighet En A/E-tillatelse har normalt gyldighet for det skift den er utstedt på. Arbeidstillatelser, utstedt av formiddagsskiftet, gjelder til 15:30 (normal arbeidsdag). Ved revisjonsstanser/spesielle situasjoner kan det avtales gyldighet inntil 2 skift. Utsteder skal ukentlig gjennomgå arbeidstillatelser som ikke er signert ut. Det skal etableres rutiner som sikrer kommunikasjon mellom berørte skift. Ved fornyelse skal samtlige punkter i AET-tillatelsen vurderes på nytt. Ved endring av disse kreves ny AET-tillatelse. Det skal angis på skjemaet for hvilket tidsrom fornyelsene gjelder. Ved lokalalarm, fabrikkalarm og Viktig melding - lytt på radio / Gassalarm Grenland er alle tillatelser automatisk ugyldige. Før arbeidet gjenopptas, skal tillatelsen fornyes. Dersom en HMS hendelse oppstår ved utførelse av et oppdrag, er den spesifikke AET som gjelder dette oppdraget, ugyldig og må fornyes for å sikre at alle relevante risikoforhold blir vurdert på nytt.

6 Copy Page: Vurdering av risiko En oversikt over kritisk arbeid/kritiske forhold er beskrevet i pkt Eventuelle tillegg er beskrevet i pkt.8.1: Lokale vedlegg og skal være basis for å bestemme : om en Sikker Jobb Analyse (SJA) skal gjennomføres. om arbeidstillatelsen skal godkjennes av nærmeste linjeleder i området om arbeidet krever en full eller delvis stopp i anlegget Arbeidsoppgaver med et høyt risikopotensiale eller som vil kunne føre til vesentlig påvirkning av andre fabrikker/enheter skal også godkjennes av nærmeste linjeleder i området. Avhengig av arbeidets kompleksitet skal en tilstrekkelig dokumentgjennomgang og vurdering gjennomføres. 4.4 Utstedelse av AET-tillatelser - utsteders ansvar Ledelsen/driftsansvarlig instans har ansvar for at arbeids- og entretillatelser blir utstedt, og skal sørge for nødvendig koordinering med driftsforhold og øvrige pågående arbeider. Utsteder har ansvar for å informere om at navn og signatur på alle som jobber under en AET-tillatelse påføres skjemaet som foreligger på arbeidsplassen. Utsteder skal i henhold til lokale rutiner vurdere behovet for spesiell signatur, SJA, og om arbeidet krever stopp i anlegget. For komplekse arbeidsoppgaver skal nødvendig dokumentunderlag som TFS, lay out, tegninger etc. vurderes. Spesielt for alle typer arbeid som griper inn i prosessapparatur skal TFS brukes som hjelpemiddel til å fastlegge nødvendige tiltak. På TFS`en skal alle iverksatte tiltak som f.eks. stengte ventiler, åpne drenerings- og lufteventiler, innsatte blindskiver etc. markeres. TFS`en skal følge arbeidstillatelsen. Utsteder, eller den han/hun delegerer til, har ansvar for at utstyr og anlegg er klargjort slik at utførende kan utføre arbeidet sikkert. Utsteder skal også sørge for at utførende blir gjort kjent med aktuelle prosedyrer og krav vedr. ytre miljø, særlig med hensyn til håndtering av avfall ved rengjøring av utstyr og avfall som oppstår under arbeidet. Spesielt for arbeid på utstyr/rør som har inneholdt farlige medier: Utsteder er ansvarlig for å dokumentere ovenfor utførende hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre at drenering, trykkavlastning og utspyling er utført. Dette skal gjøres ved gjennomgang av aktuell TFS. Det skal også påvises ute på arbeidsstedet. Utsteder skal også sørge for nødvendig kommunikasjon med utførende om mulig risiko i forbindelse med arbeidet. Utsteder er ansvarlig for å informere om at det skal gjennomføres en PSJA (se pkt 4.10) på arbeidsplassen. Utsteder er ansvarlig for at brannsløyfer ved behov kobles ut, eksempelvis ved

7 Copy Page: 7 sveising i nærheten av detektorer. Utkobling gjøres av utsteder eller av annet personell i fabrikken som har fått opplæring i dette. Alternativt kan man be HIB-as om assistanse til dette. Følgende skal ivaretas: - Brannsløyfene legges ut for en avgrenset tidsperiode med automatisk tilbakestilling. - Utkoblingene skal føres inn i journalen som skal ligge ved alle sentraler. Utsteder skal foreta sluttkontroll enten selv eller ved delegert operatør eller dedikert VH-personell før signatur for overtakelse av utstyret. Arkivering av AET-tillatelsen med relevant dokumentasjon er min. 3 måneder. 4.5 Utstedelse av A/E-tillatelser - utførendes ansvar Utførende evt. faglig kontaktperson skal påføre arbeids/entretillatelsen følgende opplysninger: nummer og navn på apparatur, ledning, instrument eller kurs som arbeidet skal utføres i eller på. anleggsdel hvor arbeidet skal utføres. presis arbeidsbeskrivelse. Arbeidsoppdraget bør følge AET navn og telefon til utførende/faglig kontaktperson/rekvirent skal være påført AET (min 1 av disse) PM-ordre nummer for planlagte jobber bør påføres. De som utfører selve arbeidet har ansvaret for den fagmessige utførelsen av arbeidet samt sørge for at jobben blir sikkerhetsmessig forsvarlig utført. sørge for at arbeidet blir utført på en slik måte at det tas nødvendig hensyn til det ytre miljø og at avfall blir håndtert i henhold til gjeldende bestemmelser sørge for at jobben utføres på riktig utstyr og sted Alt personell som skal utføre varmt arbeid skal inneha sertifikat utstedt etter den ordning som er etablert av Forsikringsforbundet og Norsk Brannvern Forening (NBF) De som utfører selve arbeidet skal signere på arbeidstillatelsen på originalen. Utførende er ansvarlig for at alle som arbeider på tillatelsen signerer for mottatt informasjon vedr. fareforhold og andre relevante forhold. Utførende har ansvar for at original og kopi er i samsvar med hverandre mhp navn. Utførende instans skal signere og levere AET-tillatelsen etter arbeidet er ferdig utført, evt. funksjonsprøving og at det er ryddet på arbeidsstedet. AET skal være tilgjengelig på arbeidsstedet. 4.6 Betjening av sikringer, sikkerhetsbrytere og skillebrytere Dette er beskrevet i LAE-510, som skal følges. Det understrekes at på koblingsordren skal arbeidstillatelses-nummeret eller nummerene (hvis

8 Copy Page: 8 det er flere AET'er på samme koblingsordre) påføres i rubrikken "Beskrivelse/Årsak". Dette for å sikre en direkte krysskobling mellom elektrisk utkoblingsordre og arbeidstillatelsen(e). Koblingsordre gjelder kun for oppgaver som utføres i bryterrom og ikke som AET for elektrisk arbeid andre steder i anlegget. Koblingsordren for elektrisk utstyr skal ligge på et sentral sted K-rom/Skiftlederkontor (nær arbeidstillatelsen), slik at driftsansvarlig har oversikt over utstyr som ikke er betjeningsklart. "Fag ferdig" på koblingsordren skal ikke anvendes i POR, men alle AET'er knyttet til koblingsordren skal være ferdige før "Innkoblingsordre gitt av" signeres. Vedkommende som utfører inspeksjonen skal signere i rubrikken "utstyr inspisert" på koblingsordren Arbeid på utstyr med energikilde (strøm,luft etc) Ved arbeid hvor utstyr skal kobles ut vha sikkerhetsbryter(e) skal LAE-510 følges, men det presiseres at når drift må bruke flere låser for å isolere et system eller utstyr med energikilde, skal nøklene som brukes av drift legges i en merket låseboks som låses av utsteder. Utførende skal også feste sin lås på boksen. Hver fagdisiplin skal ha sin lås og har samtidig ansvar for oppbevaring av sin nøkkel. Når det kun er en enkelt utstyrsenhet som skal kobles fra, skal en multilås - haspe benyttes på frakoblingsstedet. I tillegg til drift skal også utførende fagdisiplin(er) låse denne med sin lås med riktig farge og oppbevare sin respektive nøkkel. Fravik fra disse bestemmelsene tillates dersom start/stopp/testkjøring er en del av jobben, og kun 1 fagdisiplin er involvert. Da er det tilstrekkelig at fagdisiplinen får ansvar for låsing og oppbevaring av nøkkel. Dette skal fremgå på arbeidstillatelsen. Dersom arbeidet ikke er avsluttet ved arbeidsdagens slutt og skal fortsette med samme arbeidslag, skal arbeidstillatelsen leveres inn, men utstyret skal forbli låst. Dersom arbeidet ikke er ferdig ved arbeidsdagens slutt og nye mannskaper skal fortsette på samme jobb, skal avtroppende arbeidslag levere inn arbeidstillatelsen, fjerne sine låser. Påtroppende arbeidslag får fornyet arbeidstillatelse og låser med sine personlige låser etter normal rutine. Dersom det er praktisk umulig å låse, skal ferdigtrykte merkelapper brukes (tag out). Fravik fra disse bestemmelsene( f.eks klipping av lås), klareres med driftssjef/driftvakt

9 Copy Page: Arbeider der det er krav om spesiell godkjenning I følgende tilfeller skal utsteder påse at spesiell godkjenning ved signatur i felt "Spesiell sign." er påført: Ved arbeid nær kraftforsyningsanlegg; fra Kraftforsyningen AEK Herøya Industripark Ved arbeid på sentrale rørbroer; fra "HIP Utilities" Ved arbeid som berører et annet driftsområde (inklusive rør på rørbroer) skal berørte områder signere. Ved varmt arbeid på transportløyper og i lager for NPK/Bygg 187,B188, B212 og B205/B52/F14. Driftssjef i aktuellt område og i evt. berørte områder skal signere. Ved varmt arbeid på utstyr som inneholder AN med konsentrasjon lik eller større enn 70 % Ettertrekking av flenser i synteseområdet i N2 Nipping av reformerrør i N2. Se AMM-MEK-12. Ved varmt arbeid i NII skal Driftssjef i NII signere, som beskrevet i pkt Signatur av fagansvarlig kreves hvis konsekvensen er følgende: (se også LAE-510) ved endring av dokumentasjon ved behov for kortslutningsberegning ved endring i styre- og sikkerhets systemen ved arbeid utført av elektrikere og automatikere som ikke tilhører vedlikeholdssenteret ved planlagt vedlikeholdsarbeid utført av EL/Aut-vakter ved arbeid på og i el/aut-anlegg. Ref. HIP For arbeid som fører til arbeid i grunnen kommer bestemmelsen om gravetillatelse til anvendelse (se ref. 4 og 8) 4.8 Farlige medier Dette er beskrevet i pkt 8.1 som omhandler lokale bestemmelser. Når det skal gjøres arbeid på utstyr som inneholder/har inneholdt farlige medier skal utsteder av arbeidstillatelsen/eller den som er delegert av utesteder demonstrere/vise/påvise for utførende at mediet er drenert og spylt bort. Demonstrasjonsmåter skal være: Vise utførende på TFS og inngrepslister/blindingslister hvilke forberedelser som er gjort Bli med ut på arbeidsstedet og vise hvilke forberedelser som er gjort Når det skal kappes på rør med farlige medier, skal det vurderes om det først skal borres et lite hull (ca. 3 mm) før kappeskiva benyttes

10 Copy Page: Sikker Jobb Analyse (SJA) Utsteder og Utførende skal vurdere behovet for gjennomføring av SJA. Det skal dokumenteres at en slik vurdering er gjort ved å krysse av på skjemaet for Arbeidstillatelse. SJA skal utarbeides/gjennomgås i fellesskap mellom utsteder og utførende. Kopi av utført SJA skal vedlegges AET-tillatelsen. SJA skal gjennomføres i følgende tilfeller (ref TOPS- 1-02): ved flere samtidige jobber som kan representere gjensidig fare ved tunge og kompliserte løft over prosessutstyr og rørsystemer ved arbeid på utstyr som inneholder eller har inneholdt farlige medier når man avviker fra fastlagte instrukser eller prosedyrer ved arbeid som fører til graving i grunnen, ref. bestemmelsen om Gravetillatelse ved arbeid på eller nær ved spenningsførende utstyr skal det gjennomføres EL-SJA (nivå1) og/eller EL-SJA (nivå 2) i henhold bestemmelse i HIP EL-SJA nivå 2 skal alltid vedlegges AET. Utsteder/utførende må da vurdere om en generell SJA skal utføres før endelig signatur på AET hvis deler av eller hele konstruksjoner skal rives ved risikofylt entring av tanker, beholdere og bruk av bærbart elektrisk utstyr i trange ledende omgivelser. ved jobber på trykksatt og/eller oppfylt prosessutstyr/prosessystemer; inklusive prosesshjelpesystemer. Unntak er rutinemessige arbeidsoppdrag (eks. justeringer av trykktransmittere, mengdemålere, etc). Se lokale vedlegg hvis deler av forrigling- og/eller alarmsystemet skal settes ut av drift hvis arbeidet krever at en må løsne eller fjerne beskyttende enheter når roterende utstyr skal entres hvis det er et omfattende arbeid som utføres sjeldent hvis det jobbes over åpent vann/hav hvis arbeid utføres der "nye farlige" kjemikalier inngår hvis utstyr kan fjernstartes eller det kan oppstå utilsiktet start ved arbeid i lukkede områder hvor det kan være fare for at gass utvikles eller siver inn ved arbeid som kan medføre uventet produksjonstap (eks. UPS eller batterianlegg som forsyner prosesstyring) ved arbeid som medfører økt risiko for forhøyet eller akutt utslipp til ytre miljø ved åpning av fortetninger i rør og nedløp med AN-holdig gjødsel hvor det er fare for dekomponering eller sprut. Dette gjelder også dersom det er fare for fall av klumper som representere personfare. ved fare ved fall av utstyr fra høyde over 2 m hvor ikke avsperring er utført. ved arbeid over 2 meter (unntak er arbeid fra godkjent stillas, faste plattformer, trabulanter/gangveier med godkjent rekkverk). Dersom det er kun krav til sperring og bruk av sikkerhetssele, er det tilstrekkelig å krysse av for "Ekstra verneutstyr" og angi kravet i rubrikken "Spesielle pålegg/opplysninger om faremoment" i AET. SJA skal gjennomføres etter metode beskrevet i vedlegg 1. Skjema, gitt i vedlegg 2, benyttes. Det er et krav at utførende før felles gjennomgang, har utfylt et utkast til SJA for sin del av arbeidet som de bringer med seg inn i den felles gjennomgangen. Etter felles gjennomgang mellom utsteder og utførende, skal alle gjennomgåtte risikomoment være nedtegnet på et felles SJA. Andre jobber, klassifisert som kritiske og som krever bruk av SJA er beskrevet i pkt. 8.1: Lokale vedlegg.

11 Copy Page: Personlig Sikker Jobb Analyse (PSJA) Personlig sikker jobb analyse skal alltid gjennomføres av utførende. Utfylt sjekkliste (se eks. i vedlegg 2) dokumenterer gjennomgangen. PSJA gjennomføres på arbeidsplassen. Dersom utførende person(er) ikke er kjent eller av annen grunn føler seg usikker, så skal PSJA gjennomføres av minst 2 personer, hvorav 1 skal være lokalt kjent. Det skal spesielt fokuseres på forhold i arbeidstillatelsen så som arbeid på riktig sted, klargjøring av stedet, bruk av rett arbeidsutstyr, bruk og tilgjengelighet av rett verneutstyr etc. Utfyling av PSJA skal utføres av hver enkelt deltager for hver Arbeidstillatelse hver dag samme jobben pågår. De skal oppbevares sammen med arbeidstillatelsen som følger utførende. Eksempel på sjekkliste for gjennomføring av PSJA er beskrevet i vedlegg 2. Andre sjekklister utarbeidet for samme formål kan anvendes. Sjekkliste for PSJA for enkelte el/aut arbeider finnes i vedlegg Gassmålinger Krav til gassmåling er beskrevet i pkt.8.1: Lokale vedlegg. Gasstester skal utføres i henhold til utsteders anvisning. Målingene skal foretas av kvalifisert personell og med godkjent måleutstyr som er underlagt et dokumentert vedlikeholdssystem. Aktuell gass, målt konsentrasjon samt dato og klokkeslett for utført måling skal dokumenteres på arbeidstillatelsesskjemaet. Damprør Damp fra 5 bars dampnett inneholder noe hydrogen (ppm nivå). Oppkonsentrering av hydrogen kan forekomme på steder der dampen kondenserer og der det er mulighet for gasslommer. For rørledninger, varmevekslere o.l. hvor dette kan forekomme, skal det luftes og foretas Ex-måling eller gassanalyse Sikringstiltak ved varmt arbeid Følgende arbeider er definert som varmt arbeid med ekstra sikringstiltak: sveising skjærebrenning bruk av vinkelsliper bruk av varmluft pistol annen bruk av åpen flamme Følgende forholdsregler skal ivaretas (lokale krav kan være strengere, se lokale vedlegg i punkt 8.1): alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet

12 Copy Page: 12 eller beskyttet (duk, holde arbeidsstedet vått, etc) åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg. håndslokkeapparat. Alternativt er 1 stk 6 kg håndslokkeapparat og brannslange med diameter minimum 3/4 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Regelen er at brannvakt skal benyttes. Unntak er ved følgende tilfeller: verksteder som er tilrettelagt for varmt arbeid på arbeidssted hvor det utføres mindre kortvarige varmt arbeider og forholdsreglene over er utført I Ex-områder skal det alltid være brannvakt. Utsteder og utførende avtaler hvem som stiller med brannvakt og markerer dette på arbeidstillatelsen. Brannvakten skal kjenne til de lokale varslingsrutiner for brann og være opplært i bruk av aktuelt brannslokkingsutstyr. Når brannvakr I NII området skal driftssjef signere for spesiell signatur 4.13 Krav til prosess utblinding Ved arbeid på rørsystemer og utstyr under trykk som inneholder/har inneholdt farlig medier, gjelder følgende krav til prosess utblinding: avstengningsventil og blindskive Hvis det foreligger en situasjon hvor dette kravet ikke er mulig å tilfredsstille skal det gjøres en risikovurdering eller SJA for å fastslå om det likevel er mulig å utføre jobben på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte ved å iverksette andre tiltak (eks. doble avstengningsventiler med drenering/lufting i mellom; "block & bleed") Oversikt over pågående arbeider Driftssområdene skal sørge for et system som viser hvor i området det til enhver tid pågår arbeid der det foreligger en AET. Når utførende forlater arbeidsstedet (eks. hente utstyr, lunsj, etc) må lokale bestemmelser følges. Se pkt. 8.1: Lokale vedlegg 4.15 Entring Generelt Entretillatelse er påkrevd for å gå inn i apparatur, trange rom og når bærbart elektrisk utstyr skal brukes i trange ledende omgivelser. Med trange ledende omgivelser

13 Copy Page: 13 menes at det vil være vanskelig å unngå at større deler av kroppen kommer i kontakt med metall når du beveger deg, og at du ikke uhindret kan komme deg bort. Før entretillatelse gis må det sørges for at personer ved entring ikke kan utsettes for: giftige/helsefarlige/brannfarlige/etsende/kvelende stoffer mangel på oksygen bevegelige deler annen fare I tillegg til entretillatelsen skal det alltid foreligge en arbeidstillatelse. Skiftledere utsteder tillatelse til entring. Driftssjef/driftsvakt (uten om dagtid) informeres. Gjennomføring av entremøte: utsteder er ansvarlig for gjennomføring og referat fra møtet deltakere skal være representanter for utsteder, utførende, entrevakt(er) og verneombud, fortrinnsvis stedlig. i entremøte gjennomgås entringen i detalj alle tilstedeværende signerer på møtereferatet som skal skrives for hvert enkelt tilfelle møtereferatet kan være skjemaet "Entretillatelse" der møtedeltakerne har signert eller et eget dokument, f.eks. utfylt skjema fra Sikker Jobb Analyse. Disse skal eventuelt følge Entretillatelsen Før entring skal entremøte være avholdt og følgende forhold være ivaretatt: utstyret skal være tømt og rengjort for farlige stoffer alle forbindelser skal være frakoblet og blindet eller isolert ved dobbel avstengning og mellomlufting ("bleed"). Dette skal merkes av på TFS. Strømtilførsel til eventuelle røreverk skal være utlagt, og evt. oppvarming skal være blindet eller utkoblet. tiltak vedrørende forhøyet elektrisk fare eventuelle radioaktive kilder skal demonteres eller blindes luker, stusser osv. skal åpnes og forbli åpne for å sikre trekk/lufting redning av personell skal være planlagt. Dette skal være dokumentert i entringsstillatelsen det skal alltid være minst en entrevakt ved alle entringer, og sikringstiltak/kommunikasjon mellom entrer og entrevakt skal avtales og være slik at det alltid er løpende kontakt. entrevakten skal til enhver tid ha en skriftlig oversikt over hvem som befinner seg inne i rommet. entrevakten skal ha de nødvendige kvalifikasjoner for å bruke aktuelt verne- og redningsutstyr, for å kunne gjennomføre de avtalte sikringstiltak og bruke det avtalte kommunikasjonsutstyr Risikofylt entring (for definisjon; se pkt.3.5 dette skal vurderes og bestemmes av utsteder

14 Copy Page: 14 driftssjef/driftsvakt (utenom dagtid) skal delta på entremøte. det skal alltid være minst to entrevakter og en av disse skal ha samme verneutstyr som de som entrer entrevakt må ha kommunikasjonsutstyr for varsling ved behov for assistanse ved behov kan den sentrale beredskapsstyrken anmodes om bistand med personell under entringen det skal være festet en livline fra sikkerhetssele til et fast punkt på utsiden av apparatur 4.16 Håndtering av Arbeids- og entretillatelse ved større revisjonsstopper/prosjekter Justeringer til prosedyren kan gjennomføres. For forutsetninger og ytterligere detaljer henvises til Yara-TOPS Krav til leverandører/underleverandører - utstyr Leverandører/underleverandører skal inneha den kompetanse/de nødvendige sertifikater som kreves til utførelsen av arbeidet. Krav til og bruk av arbeidsutstyr skal skje i henhold til myndighetskrav (ref. standardkontrakter). Entreprenører skal være sikkerhetsklarert Arbeid på høyspentanlegg (>1000 Volt) i fabrikkområdene Arbeid på høyspentanleggene i fabrikkområdene utføres av kraftforsyningen i HIP. Ved slikt arbeid benyttes det et eget arbeidstillatelsesskjema beregnet for høyspentarbeid. Rutinene for oppfølging av slik arbeid er: Arbeidstillatelsen utstedes av kraftforsyningen En kopi henges opp i driftsentralen En kopi beholdes av utførende På utførendes kopi skal utsteder i aktuelt fabrikkområde signere i felt for spesiell signatur Utsteder i aktuelt fabrikkområde skal så ta kopi av arbeidstillatelsen og henge den sammen med områdets egne arbeidstillatelser Når arbeidet er avsluttet skal utførende informere utsteder i aktuelt fabrikkområde. 5. OPPLÆRING/KOMPETANSE 5.1 Generelt Rutiner for opplæring av driftsmannskapene skal være beskrevet i lokale prosedyrer. Opplæringen skal sikre at driftsmannskapene har nødvendig driftsforståelse og kompetanse i håndtering av faremomentene i eget område. Alle ansatte i POR som

15 Copy Page: 15 utfører arbeid omfattet av AET-tillatelses-systemet skal gjennomgå et Interaktiv opplæringsprogram. Tilgang til opplæringsprogrammet er på: Kursbevis utskrives etter gjennomgang. Dette skal dokumenteres lokalt på Q:\a rkiv\avd\ 5.2 Utstedere Utstedere skal i tillegg gjennomføre et opplæringsprogram der driftssjefen gjennomgår aktuelle prosedyrer om AET sammen med sine utstedere. Opplæring og test gjentas med 2-års mellomrom. Som veiledning/underlag benyttes vedlagte sjekkliste. Dette skal dokumenteres lokalt på Q:\arkiv\avd\ 5.3 Utførende instans Sentral sikkerhetsklarering tilfredsstiller minimumskravene til opplæring. Krav til kompetanse og spesifikke sertifikater skal inngå ved kontraktsfastsettelse ved innleie av mannskaper. 6.0 SPESIELLE FORHOLD Her henvises til lokale vedlegg. (Se pkt.8.1) som angir de spesielle forhold i hvert område. Disse skal tas hensyn til ved utstedelse av arbeidog entringtillatelse. Driftsansvarlig i hvert område har ansvar for til enhver tid å holde disse oppdatert samt gi informasjon til dokumenteier om opplysninger som har betydning for oppdatering av denne instruks. 7.0 PRAKTISK HÅNDTERING AV ARBEIDSTILLATELSER Søknad fra utførende instans om å få arbeidstillatelse for neste dag, skal være overlevert innen kl dagen i forveien. Arbeidstillatelser leveres ut fra kl og fra kl Utenom disse tidspunktene vil kun prioritert arbeid og arbeid som ikke krever klargjøring, forventes å bli behandlet.

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2015 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider NR 13/2014 REVIDERT 1.9.2014 Dato: 2014-06-18, revidert 1.9.2014 Revidert grunnet endring i punkt 3 i sikkerhetsforskriften. Det er også foretatt mindre justeringer i arbeidsinstruksen. Til: Skadeforsikringsselskapenes

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer