Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak."

Transkript

1 Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-201 Behandling av personsskader, prosessuhell og tilløp - naboklager Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Knut Rutlin Document ID : L-201 Revision date: Revision: 41 Valid for: POR Valid to date: INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVARSFORHOLD 4. MELDING TIL PÅRØRENDE VED PERSONSKADE 5. UNDERSØKELSE, TILTAK OG RAPPORTERING 6. PERSONSKADER/TILLØP - INNLEID PERSONELL/ENTREPRENØRER 7. STATISTISK OPPFØLGING 8. ARKIVERING 1. ANVENDELSE OG HENSIKT Prosedyren skal anvendes i Yara Porsgrunn (POR) ved: - Alle uhell, og tilløp til uhell som har ført til eller kunne ha ført til personskade, både på egne ansatte og eksternt innleide. - Prosessuhell som har ført til eller kunne ha ført til unormalt utslipp, støy, brann, eksplosjon, driftsavbrudd eller større materiell skade. - Naboklager Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak. 2. REFERANSER - Prosedyre for Herøya Industripark, HIP (Alarm og varsling) - TOPS 0-01; "Reporting of accidents, nearmiss incidents, sickleave, enviromental incidents and security breaches". - POR-prosedyre L-211 "Utslippskontroll". - POR-instruks L-201/1"Undersøkelseskommisjon ved skader og uhell". - POR-prosedyre LI-502 "Beskrivelse av Teknisk Tilsyn, POR, Oppgaver og ansvar ".

2 Copy Page: 2 3. ANSVARSFORHOLD 3.1 Generelt Enhver som oppdager, eller selv forårsaker, prosessuhell og/eller skade på person skal bidra til å redusere konsekvensene av uhellet. De enkelte enheter er ansvarlig for straks å varsle Vaktsentral, tlf om hendelser som kan få konsekvenser utenfor egen enhet. Hendelser som er av en slik at at de kan observeres, ses, høres eller luktes fra utsiden av Industriparken, skal også umiddelbart varsles til Vaktsentralen. Dersom lokal alarm er gitt i enheten, skal dette straks meldes til Vaktsentralen. Alvorlige hendelser (skader som kan føre til fravær, medisinsk behandling, alternativt arbeid, ekstraordinære utslipp og alvorlige tilløp) varsles umiddelbart til fabrikksjef (tlf ), HMS-sjef (tlf ) og Hovedverneombud(tlf ). Normalt skal dette gjøres av avdelingssjef eller driftsvakthavende. Naboklager vil normalt bli formidlet direkte til HMS- sjef eller sjefsvakthavende. I enkelte tilfeller skjer henvendelsen direkte til aktuell fabrikk. Tilbakemelding til naboer skal gis så snart som mulig og innen 24 timer linjes arbeidsleder - varsle avdelingsleder og verneombud og skrive skaderapport i Synergi. - utenom dagtid varsles driftsvakthavende. Han har ansvar for videre varsling (bl.a. til sjefsvakthavende) - ved utslipp som fører til lokal alarm varsles Vakt og Beredskap direkte, (tlf ) som varsler beredskapsvakt. Videre varsling ivaretas av beredskapsvakt (Anna 2). - ved tekniske prosessuhell/tilløp og materielle skader varsles fagansvarlig ingeniør Aut/El, eller POR's Fabrikkinspeksjon ved uhell innenfor de respektive fagområder. - ved skader og alvorlige tilløp etablere skadekomite i samarbeid med linjeleder. - ved ev. mottatte naboklager sørge for å registrere henvendelsens bakgrunn og hvilken tilbakemelding som er gitt. Informasjonen videresendes HMS-sjef (mail eller tlf.) eller sjefsvakthavende (tlf )

3 Copy Page: Avdelingsleder skal: - påse at rutinene beskrevet i denne prosedyre følges i sine respektive ansvarsområder. - vurdere alvorlighetsgraden for omgående varsling og oppfølging av tiltak. - behandle personskader og prosessuhell som er innrapportert i området/avdelingen i lokale sikkerhetskomiteer. - etablere rutiner for arkivering av rapportskjemaer og dokumentunderlag. - følge opp skadekomitearbeidet og besluttede tiltak. 3.4 Varsling - Fabrikksjef skal umiddelbart varsle telefonisk (i tillegg til mail) hendelser som vil omfatte LTI/TRI, miljøutslipp som kan få mediadekning og prosessrelaterte sikkerhetshendelser. Følgende skal varsles: Yara Communication, Head of Production, Head of Productivity, Head of HESQ and Product Stewardship and Yara Safety Manager. HMS-sjef POR skal: - vurdere behovet for ytterligere å varsle- og rapportere utover egen prod.enhet i henhold til de standarder som gjelder. - sørge for at innkomne naboklager blir sluttbehandlet og at saksbehandling dokumenteres og arkiveres. Antall naboklager summeres og kommenteres i ledelsens gjennomgåelse. 4. MELDING TIL PÅRØRENDE VED PERSONSKADE Ved alvorlig personskader skal nødvendig informasjon og assistanse bli gitt de pårørende snarest etter uhellet. Avdelingsleder skal påse at dette blir gjort. Personal POR og Bedriftshelsen kan ved behov yte assistanse. Avdelingsleder/driftsvakthavende påser at rett informasjon blir gitt til Personal/ Bedriftshelsen for videre formidling. Ved alvorlig personskade som fører til sykehusinnleggelse eller dødsfall besørges informasjonen av Politiet etter avtale med sykehus. 5. UNDERSØKELSE, TILTAK OG RAPPORTERING 5.1 Lokal skade-/utslippskomité Ved alle typer av personskader som fører til 1'ste hjelp, fravær, alternativt arbeid eller medisinsk behandling, samt alvorlige tilløp, skal skadekomité etableres. Ved utslipp utover utslippsgrensen skal det nedsettes en utslippskomite. Undersøkelser på skadested skal gjennomføres samme dag som hendelsen inntraff.

4 Copy Page: 4 Komitéen skal: - klarlegge hendelsesforløpet - finne direkte og bakenforliggende årsak(er) til hendelsen - foreslå tiltak for å unngå lignende hendelser Skadeomitéen skal ha følgende faste medlemmer: - arbeidsleder - verneombud - person(er) som var direkte involvert - etter vurdering kan også vitner tas med i gruppen Arbeidsleder sørger for etablering av komitéen. Avdelingsleder kan supplere med andre funksjoner når dette er hensiktsmessig. Sammensetning av utslippskomité vurderes i hvert enkelt tilfelle av avdelingsleder. Ved alvorlige personskader og ulykker samt alvorlige nestenulykker (med major potensial) blir det fra divisjonens side satt ned en undersøkelseskommisjon. Undersøkelse samt oppfølging skjer i henhold divisjonens retningslinjer. 5.2 Rapportering - Alle type hendelser; personskader og tilløp, prosessuhell og tilløp, farlige forhold etc. skal registreres og behandles i Synergi. Rapporteringen i Synergi er beskrevet i separat prosedyre L Utfylling, fordeling - 1. linjes arbeidsleder i skadeområdet skal påse at hendelsen registreres i Synergi. For HMS-hendelser skal verneombud kontaktes. Involvert verneombud skal oppføres under kontaktperson i fakta delen. Registrering skal gjøres samme dag/skift hendelsen inntraff. - Driftssjef (avd. leder) er ansvarlig for at saksbehandler blir påført og at saken blir endelig avsluttet i Synergi. - Ut over eget området skal hendelsen fordeles på følgende måte: HMS-hendelse: - HIP's El.tilsyn ved skade p.g.a. el.utstyr: Fordeling gjøres ved utsending av mail fra Synergi. Ved personskader fordeles i tillegg til:

5 Copy Page: 5 - BedriftsHelsen(BHT) - Personalavdeling POR Til disse sendes en papirkopi påført navn og arb. nr. til den skadede. Driftssjef (avd. sjef.) er ansvarlig for dette, samt for arkivering av hendelsen i lokalt personalarkiv. Kvalitets-hendelse: - Teknisk Tilsyn ved mek/maskintekn/rør-uhell: - HIP's EL-Tilsyn ved el/aut-uhell: Fordeling gjøres ved utsending av mail fra Synergi. NB! Ved utsendelse av info om saken til flere adressater er det enkleste å benytte funksjonen "send e-post om sak" til seg selv, og deretter distribuere videre via faste adressegrupper i Notes. Mottagere får da en HTML versjon som kan leses uten tilgang til Synergi. 5.4 Hendelser registrert/oppdaget av eksterne firmaer Alle hendelser som skjer i tilknytning til våre anlegg skal registreres i Synergi. Slike hendelser registreres av skiftleder eller vedlikeholdsleder. Den som oppdager et forhold/hendelse som skal registreres beskriver saken på et egnet formular som så leveres skiftleder eller VH leder for registrering i Synergi. På Fakta delen i Synergi, under "Hvem" må det i feltet "Rapportert av firma" fylles inn angjeldende firma. Driftsområdet hvor hendelsen har skjedd er ansvarlig for saksbehandlingen. I enkelte tilfeller vil entreprenøren selv være ansvarlig for saksbehandlingen. Som saksbehandlende enhet velges da "Partly owned and Extrernal companies" og deretter "Extenal companies". Det skal sendes "e-post om sak" til ansvarlig person i angjeldende firma. I Yaras synergi avsluttes så saken med henvisning til at denne behandles av entreprenøren. Ved personskader skal Yara alltid være ansvarlig for saksbehandlingen. Det skal da nedsettes en undersøkelseskomisjon hvor representant(er) fra det eksterne firmaet skal være med. Ved førstehjelpsskader kan det være aktuelt med nedsettesle av en lokal skadekomite, hvor også representant fra det eksterne firmaet skal være med. I vedlegget beskrives nærmere hvordan slike hendelser skal håndteres: Vedlegg i L-201.doc

6 Copy Page: 6 6. STATISTISK OPPFØLGING Innmeldingene i Synergi danner grunnlag for statistisk oppfølging av trender og kroniske avvik. Statistisk oppfølging skjer normalt i områdene. I enkelte tilfeller kan det utarbeides felles trend for hele POR. Hvert område/avdeling skal føre en årlig oppfølgingsliste for uhell og tilløp som ajourføres for hver månedsperiode. Reg.dato danner grunnlag for årlig innplassering. 7. ARKIVERING Alle saker registreres og arkiveres i Synergi. Eventuelle rapporter fra lokal skadekomite eller undersøkelseskomisjoner eller annen relevant informasjon skal lagres i Synergi på aktuell sak. Personskader skal i tillegg arkiveres som nevnt i 5.3. Oppbevarings tid: Varig

L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET

L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-230 Security og adgangstillatelse i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich, Oystein Haugen Document ID : L-230

Detaljer

Talisman Production Norge AS

Talisman Production Norge AS Talisman Production Norge AS This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pgs.com 9 20050301 Varsling av eiere, navneskifte S. Fines A. Utseth E. Haugane 8 20041118 Revidert kap. 5.1.1 og

Detaljer

Prosedyre for behandling av hendelser

Prosedyre for behandling av hendelser Prosedyre for behandling av hendelser E16 02.01.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E15 26.09.12 For implementering GMIBA GMKBK CAOHH A14 13.09.12 Før høring GMIBA E13 26.09.11 For implementering GMIBA

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Knut Rutlin, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-210 Revision date: 2015-01-13

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning 1. Formål 2. Definisjoner 3. Klassifisering av hendelser 4. Kriterier for valg av nivå 5.

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Rev 02 Undersøkelse og Gransking Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Utarbeidet av SfS Arbeidsgruppe: 28. August 2014 Gjelder

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer