KD-HBWR I. Beredskapsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan"

Transkript

1 KD-HBWR I Beredskapsplan Desember 2012

2 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks Strategiske ledelse (nivå 1) Sammendrag Antall sider Planen 7 sider + Appendiks l8 sider Distribusjon Denne beredskapsplanen for IFEs Strategiske ledelse (nivå 1), er vedlegg til og bygger på administrativt vedtak Instituttets beredskapsorganisasj on. B eredskapsplanen beskriver: organisering, ansvar. Beredskapsplanen trer i kraft ved alvorlige hendelser eller uhell ved IFE. Beredskapsplanen for nivå 1 kan tre i kraft ved situasjoner knyttet til fysisk beskyttelse av IFEs virksomhet og anlegg, tyveri, sabotasje eller terrorhandlinger. Adm.direktør Daglig leder Halden Forskningsdirektører Sektordirektører Informasjonssjef HR-direktør Seksjonsleder Personal (Halden) Sikkerhetssjef Strålevernssjefer Avdelingssjefer Nivå 1 skal alltid etableres når nivå 2 etableres. Nivå I kan etableres ved hendelser, uhell eller kriser der nivå 2 ikke settes, men som kan medføre sterk medieinteresse og dermed utløse en informasj onskri se. D ette omtal e s som informasj onsbered skap. Atle Valseth,/,o -')o/l Fridtjov Øvne Eva S. Dugstad Sf,, -h,tz 2-1rc-Zo

3 2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 3 2 Organisering av nivå Beredskapsledelse Informasjon Pårørende og personal Ansvar Varsling Drift av nivå Dokumentasjon Forholdet mellom nivå 1 og nivå Informasjon Pårørende og personal Appendiks 1 Kommunikasjon 8 Appendiks 2 Konsekvensvurderinger av kunderelasjoner 10 Appendiks 3 Retningslinjer for mediekontakt for ledere ved IFE 11 Appendiks 4: Momenter for god mediekontakt 12 Appendiks 5: Standard pressemelding 13 Appendiks 6: IFEs Informasjonsgruppe (UNNTATT FRA OFFENTLIGHET) 14 Appendiks 7: Krisekommunikasjonsansvarlige på IFE (UNNTATT FRA OFFENTLIGHET) 15 Appendiks 8 Varslingslister (UNNTATT FRA OFFENTLIGHET) 16 Appendiks 9 Prosedyre for etablering av infrastruktur i nivå 1 (UNNTATT FRA OFFENTLIGHET) 20 Appendiks 10 Prosedyre for etablering av infrastruktur i kommunikasjonssekretariat 21 Appendiks 11 Prosedyre for etablering av infrastruktur i pårørendesekretariat (UNNTATT FRA OFFENTLIGHET) 22 Appendiks 12 Funksjonskort for nivå 1 (UNNTATT FRA OFFENTLIGHET) 23

4 3 1 Introduksjon Denne beredskapsplanen for IFEs Strategiske ledelse (nivå 1 1 ), er et vedlegg til og bygger på administrativt vedtak Instituttets beredskapsorganisasjon. Beredskapsplanen beskriver i detalj organisering og ansvar. 2 Organisering av nivå 1 Beredskapsplanen for nivå 1 trer i kraft ved: alvorlige hendelser eller uhell ved IFE. situasjoner knyttet til fysisk beskyttelse o av IFEs virksomhet og anlegg, o tyveri, sabotasje eller terrorhandlinger. informasjonsberedskap - i situasjoner hvor nivåene 2 og 3 ikke etableres o hendelser, uhell eller kriser som kan medføre sterk medieinteresse og dermed utløse en informasjonskrise. 2.1 Beredskapsledelse Nivå 1 ledes av den av de tilstedeværende som er nevnt først på listen under, heretter omtalt som beredskapsleder: Funksjonskort for beredskapsleder finnes i Appendiks 12. Nivå 1 Adm. direktør Daglig leder i Halden Relevant forskningsdirektør Informasjonssjef HR-direktør Seksjonsleder Personal i Halden Informasjonsberedskap Adm. direktør Sikkerhetssjef Daglig leder i Halden Relevant forskningsdirektør Informasjonssjef Relevant avdelingssjef 2.2 Informasjon Den av de tilstedeværende som er nevnt først på listen under er informasjonsleder: 1 Nivå 1 skal alltid etableres når Nivå 2 etableres. Se administrativt vedtak 081

5 Informasjonssjef 4 Relevant forskningsdirektør Informasjonsleder rapporterer til beredskapsleder. Beredskapsleder utpeker en informasjonsleder hvis ingen av de ovennevnte er tilgjengelige. Funksjonskort for informasjonsleder finnes i Appendiks Pårørende og personal 2 Den av de tilstedeværende som er nevnt først på listen under er personalansvarlig. HR-direktør Seksjonsleder personal i Halden Relevant avdelingssjef Personalansvarlig rapporterer til beredskapsleder. Beredskapsleder utpeker en personalansvarlig dersom ingen av de ovennevnte er tilgjengelige. Funksjonskort for personalansvarlig finnes i Appendiks Ansvar 3.1 Varsling Varslingslister finnes i Appendiks 8. Beredskapsleder varsles av nivå 2. Beredskapsleder skal: straks varsle medlemmer av nivå 1, sørge for rask, effektiv og korrekt varsling i henhold til varslingslistene 3, bl.a.: o styreleder, o politiske myndigheter, o IFEs naboer 4, o sentrale kunder og samarbeidspartnere, sørge for at varsel loggføres 2 Gjelder ikke ved informasjonsberedskap 3 Nivå 2 varsler og holder kontakt med fagmyndighetene, f.eks. Politiet og Statens strålevern 4 Med naboer menes privatpersoner i IFEs nærområde. Bedrifter og institusjoner varsles fra nivå 2

6 5 Beredskapsleder kan utpeke en varslingsansvarlig som koordinerer og gjennomfører varslingen. 3.2 Drift av nivå 1 Beredskapsleder: skal sørge for å etablere nivå 1 s beredskapslokaler så raskt som mulige, jf. Appendiks 9 er ansvarlig for alt arbeid i og beslutninger fattet av nivå 1, og for å følge opp status jevnlig, er ansvarlig for at alle nivå 1s funksjoner bemannes forsvarlig (om nødvendig døgnkontinuerlig). kan pålegge forsknings- og sektordirektører å avgi personell til beredskapsorganisasjonen, skal utpeke en stedfortreder, fordele funksjoner som skal fylles av nivå 1 og selv utføre oppgaver som ikke er fordelt til andre medlemmer av nivå 1, skal gjennomføre vurderinger av hvilke konsekvenser en hendelse kan ha for relasjoner til bevilgende myndigheter, kunder og samarbeidspartnere, jf. Appendiks Dokumentasjon Beredskapsleder skal: utpeke en loggfører som skal: o føre loggen, som et minimum skal loggen inneholde informasjon om varslinger, aksjoner og beslutninger tatt, og anbefalinger gitt av nivå 1. o sørge for å ivareta kontinuitet i loggføringen, også ved bortfall av elektronisk logg, o sørge for at alle meldinger, dokumentasjon og informasjon arkiveres på en systematisk måte under beredskapssituasjonen. Dette kan også utføres av en annen person som beredskapsleder utpeker Forholdet mellom nivå 1 og nivå 2 2 Nivå 2 skal koordinere og gjennomføre konsekvensreduserende tiltak på IFE for å beskytte helse, miljø og materielle verdier, og videre gi råd om konsekvensreduserende tiltak utenfor IFEs område. beredskapsleder skal informere nivå 2, blant annet gjennom loggen, om samtaler med fagmyndigheter.

7 6 nivå 2 skal ha kopi av skriftlige meldinger nivå 1 sender ut, og visa versa. leder av nivå 2 skal sørge for at beredskapsleder oppdateres med hensyn til status for uhellet og arbeidet i nivå 2, både ved hjelp av loggen og statusmøter. 3.3 Informasjon Informasjonsleder skal organisere informasjonsarbeidet hensiktsmessig. utarbeide forslag til: o pressemeldinger (som skal forelegges nivå 2 for kommentar før de sendes ut), den første innen 45 minutter etter at nivå 1 er etablert, og videre koordinere pressemeldinger med politi og eventuelt andre myndigheter o meldinger til intra- og internett på IFE, o meldinger til lokale og sentrale politikere, o meldinger til kunder og samarbeidspartnere kalle inn og gjennomføre pressekonferanser. Pressekonferanser skal koordineres med politi og eventuelt andre myndigheter. Beredskapsleder leder pressekonferanser fra IFEs side. sørge for at eventuelt et pressesenter er klart skilt fra et pårørendesenteret, kontrollere at varsling er foretatt ut fra oppsatte lister, så tidlig som mulig kartlegge og kommunisere til beredskapsleder i hvilken grad den aktuelle hendelsen har påvirket ansatte ved IFE, deres pårørende eller befolkningen i nærområdet, i samråd med beredskapsleder, kalle inn annet personell ved behov, kartlegge mediebildet, opplyse på IFEs websider om hvordan og av hvem informasjon om beredskapssituasjonen vil bli gitt, opprette et kommunikasjonssekretariat som skal o sende ut og motta eksterne og interne meldinger o videreformidle interne og eksterne henvendelser; i. telefoniske henvendelser skal ikke settes direkte inn til nivå 1 uten at dette er forhåndsklarert med beredskapsleder og ii. henvendelser fra fagmyndigheter settes over til nivå 2

8 7 o holde kommunikasjonsprotokollen oppdatert; 3.4 Pårørende og personal 2 Personalansvarlig skal: Kommunikasjonsprotokollen skal inneholde oversikt over innkommende og utgående meldinger, tidspunkt, til/fra hvem meldingen er og kort om meldingens innhold. samarbeide med Politi når det er behov for varsling av pårørende til omkomne eller skadde. Dette er Politiets ansvar, men de vil etter alt å dømme ønske støtte fra IFE i den sammenheng. så tidlig som mulig informere beredskapsleder om skader på ansatte, besøkende, innleid personell enten på IFE eller ved samlokaliserte bedrifter på IFEs område 5, og hvilken kontakt det har vært med pårørende av IFE ansatte, o vil motta fra nivå 2 oppdaterte lister over personer inne på IFEs område o holde seg oppdatert om de(n) skaddes tilstand, opprette et pårørendesekretariat som skal o holde kontakt med pårørende, o videreformidle interne og eksterne henvendelser (telefoniske henvendelser skal ikke settes direkte inn til nivå 1 uten at dette er forhåndsklarert med beredskapsleder), o føre pårørendeprotokollen, som minimum skal inneholde informasjon over hvem det har vært kontakt med og om hva, samt når kontakten var. etablere og operere et pårørendesenter, dersom beredskapsleder vurderer at det er behov for å etablere et slikt. Senteret kan etableres i samarbeid med aktuell kommune. Det skal være et klart skille mellom pressesenter og pårørendesenter, sørge for at administrativt vedtak 086, «Sjekkliste til bruk hvis en kollega utsettes for en alvorlig hendelse» følges. Personalansvarlig overtar avdelingssjefens ansvar dersom verken avdelingssjef eller stedfortredende avdelingssjef er tilgjengelig. 5 På Kjeller utarbeider avdelingssjef Miljø- og strålevern oversikt over personer på IFEs område. I Halden utarbeider driftssjef Haldenreaktoren oversikt over personer på reaktoranlegget, mens avdelingssjef administrative tjenester og fellesfunksjoner utarbeider oversikt over personer i Os Allé 5 og 7.

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR 17.12.2012 Side 1 av 8 BEREDSKAPS- PLAN FOR HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE AS K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 1 17.12.2012 Side 2 av 8 høgskole Innhold 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg i utlandet,

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK KONFLIKTBEREDSKAP STREIK 2012 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN... 3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER... 3 3 HVEM PLANEN OMFATTER... 3 4 BEREDSKAPSPLAN... 3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift... 3 4.2 Kontakt med

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer