Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak"

Transkript

1 Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold,

2 Prosedyre Side 2 av /Roger Beggerud /R.B / Arne Hansen/Trine Innhold Innhold Innledning Formål Virkeområde Ansvar Gjennomføring Definisjoner Rapportering av avvik, uønska hendelser eller kritikkverdige forhold Behandling av rapporterte forhold Korrigerende og forebyggende tiltak Tilbakemelding til melder/varsler Avvikende saksgang ved rapportering av kritikkverdige forhold Statistikk og erfaringsoverføring Vurdering av tiltakenes effekt over tid Oppsummering Kontinuitetsplanlegging Referanser... 1 AML 2-4 Varsling om kritikkverdige forhold... 1

3 Prosedyre Side 3 av /Roger Beggerud /R.B / Arne Hansen/Trine 1. Innledning De aller fleste aktiviteter vi utfører i det være seg tjenesteyting direkte ut mot bruker, administrasjon, driftsoppgaver, utviklingsarbeid og annet, vil være styrt av komplekse rammer. I tillegg er en organisasjon i stadig utvikling, og vi må vente at det vil bli gjort feil. Det er i seg selv menneskelig å gjøre feil, og det aksepterer vi i, men vi aksepterer ikke at man skjuler egne eller andres feil eller at feil gjentas. Hensikten med rapportering og behandling av avvik, uønska hendelser og annet er ikke å finne en syndebukk, men å finne årsaker til at feil oppstår, slik at vi kan eliminere eller redusere disse. I så måte er rapportering av avvik, uønska hendelser etc. et verktøy for læring og kontinuerlig forbedring av alle sider ved sin virksomhet. 2. Formål Formålet med denne prosedyren er å gi en beskrivelse av hvordan vi skal behandle avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, i. Videre å sikre at vi i benytter rapporterte og behandla forhold til aktiv læring og forbedring/utvikling. 3. Virkeområde Denne prosedyren gjelder alle avdelinger og alle ansatte i. 4. Ansvar Alle ansatte har et ansvar for å rapportere avvik, uønska hendelser eller kritikkverdige forhold som de oppdager. Alle ansatte har og et ansvar i å følge opp de tiltak som eventuelt blir iverksatt for å korrigere forholdet (eksempelvis fjerne årsaken til forholdet), eller tiltak som iverksettes for å forebygge avvik, uønska hendelser eller kritikkverdige forhold. Avdelingsledere er ansvarlige for å behandle rapporterte forhold innenfor egen avdeling, eller videreformidle rapport til annen avdelingsleder (eller rådmann om nødvendig) for korrekt behandling. Avdelingsleder er ansvarlig for å vurdere mulige tiltak og å bestemme hvilke/hvilket tiltak som skal iverksettes. Videre bestemmer avdelingsleder hvem som skal gjennomføre tiltak som skal iverksettes. Avdelingsleder er også ansvarlig for at det blir gitt informasjon til melder/varsler om hva slags tiltak som skal iverksettes (eller om det er besluttet å ikke iverksette noe tiltak og grunnen for dette), og for oppfølging av tiltaket. Avdelingsleder kan delegere oppgaver knyttet til behandling av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, til andre.

4 Prosedyre Side 4 av /Roger Beggerud /R.B / Arne Hansen/Trine 5. Gjennomføring Avvik: 5.1 Definisjoner Brudd mot krav. Krav kan for eksempel være gitt i lov, forskrift, interne prosedyrer og rutiner, stillingsomtaler, arbeidsavtaler, etiske retningslinjer, personalpolitiske retningslinjer, arbeidsreglement og annet. Uønska hendelse/ulykke: En hendelse som ga/gir skade på personell, materiell og/eller ytre miljø. Det kan og være en hendelse som ga/gir negativt omdømme for Åmli kommune og/eller avdelingenes virksomhet. Kritikkverdig forhold: Nestenulykke: Merknad: Forbedringsforslag: Strakstiltak: Korrigerende tiltak: Forebyggende tiltak: Forhold som bryter mot lover, forskrifter, retningslinjer, normer, verdier, etiske standarder etc.eksempler kan være mobbing, trakassering, diskriminering, underslag, andre kriminelle handlinger, grov uaktsomhet i tjenesteutøving, tjenesteforsømmelse og annet. En hendelse som under andre omstendigheter kunne ha gitt skade på personell, materiell og/eller ytre miljø. Informasjon om hvordan noe oppleves, en beskjed uten særlig viktighet vedrørende et forhold etc. Ide om at noe kan gjøres på en annen måte, gjerne med tanker rundt hva som skal til for å få til en endring i ønsket retning. Forbedringsforslag kan relateres til alle områder som berører og/eller den enkelte avdeling. Tiltak som iverksettes umiddelbart for å få forholdet til å opphøre og/eller hindre forholdet i å utvikle seg videre (tiltak som iverksettes umiddelbart etter en hendelse for å forhindre ytterligere skade, feil og liknende). Eksempel kan være å stanse en arbeidsoperasjon til ny gjennomføringsmetode er besluttet, stenge av tilgang til lekeapparater som representerer fare for brukers liv eller helse og annet. Aktiviteter som gjennomføres for å finne og fjerne årsaken til at et avvik, en uønska hendelse eller et kritikkverdig forhold oppsto, og dermed hindre gjentakelse av forholdet. Korrigerende tiltak blir typisk gjort etter at man har rapportert avvik, uønska hendelse eller kritikkverdig forhold. Aktiviteter som gjennomføres for å hindre at et mulig/tenkt avvik, en mulig/tenkt uønska hendelse eller et mulig/tenkt kritikkverdig forhold oppstår. Forebyggende tiltak blir typisk iverksatt etter rapportering av forslag om forbedring, etter gjennomført risikovurdering og annet.

5 Prosedyre Side 5 av /Roger Beggerud /R.B / Arne Hansen/Trine 5.2 Rapportering av avvik, uønska hendelser eller kritikkverdige forhold Om du observerer eller selv forårsaker et avvik, en uønska hendelse eller et kritikkverdig forhold, skal dette rapporteres så raskt som mulig. I benytter vi den web-baserte løsningen QM+ for slik rapportering. Du logger deg på fra internettsiden Brukernavn og passord får du av enhetsleder. I QM+ velger du Meldingsskjema for avviksrapportering, forbedring etc og legger inn informasjon om følgende: Meldingstype Rapporteringsområde Dato og klokkeslett Melder (gjelder hvis verneombud melder for en ansatt, ellers kommer det opp automatisk.) Kort beskrivelse av rapportert forhold Kort beskrivelse av strakstiltak Forslag til løsning Årsaker til at avviket oppstår NB pass på at ikke personopplysninger kommer fram i framstillingen av avviket Du kan få hjelp til å gjennomføre rapporteringen av verneombud, hovedverneombud eller enhetsleder. 5.3 Behandling av rapporterte forhold Behandling av rapporterte forhold utføres av avdelingsleder (eller den avdelingsleder har bemyndiget), og behandlingen skal dokumenteres (logges) i QM+. Avdelingsleder skal gå gjennom informasjon som er logget i en melding, og komplettere denne med tanke på følgende: Meldingstype Konsekvenser Årsaker Tiltak generelle Korrigerende eller forebyggende tiltak Beskrivelse av tiltak Kostnad knyttet til forholdet Prioritering (lav/middels/høy) Må budsjett behandles (må krysses av dersom man ikke har midler til å lukke avviket) Avviket må legges frem for en til avgjørelse innen 14 dager fra mottagelse. en må ta stilling til hvordan avviket skal behandles, om saken skal legges fram for politisk organ til

6 Prosedyre Side 6 av /Roger Beggerud /R.B / Arne Hansen/Trine endelig avgjørelse. Ved overføring av saken til en skal hovedverneombud og HMSansvarlig ha en kopi. Dersom avvik vedrørende bestemmelser om informasjonssikkerheten har ført til utlevering av sensitive personopplysninger til uautorisert person, eller ved mistanke om at så er skjedd, skal avviket meldes til datatilsynet. Kopi til Hovedverneombud, HMS-ansvarlig og eventuelt andre vurderes i alle ledd i saksgangen. Verneombud har tilgang til å se alle avvik i egen avdeling i QM+ kontinuerlig. Hovedverneombud har tilgang til alle avvik i alle avdelinger kontinuerlig. Informasjonen fra avviksbehandlingen skal danne grunnlag for en erfaringsbase, der vi lærer av årsaksforhold og bidrar til kontinuerlig forbedring av våre aktiviteter, organisasjon osv. Årsaksforholdene danner også grunnlag for eventuelle korrigerende tiltak. Behandling av rapporterte forhold skal finne sted så snart som praktisk mulig etter rapportering, og senest innen 14 dager. en skal kjøre halvårlige avviksrapporter og sammen med ledergruppa stille systemspørsmål i tilknytning til disse. Halvårsrapportene blir presentert i AMU 2 ganger i året (juni og desember mnd.) 5.4 Korrigerende og forebyggende tiltak Ved behandling av rapporterte forhold, skal avdelingsleder blant annet ta hensyn til punktene som er listet opp under før han/hun fatter en beslutning om hva slags tiltak som skal settes i verk, eller om ingen tiltak skal iverksettes. Årsaksforhold Risikoforhold ved rapportert forhold (liv, helse, miljø, materielle verdier, økonomi, omdømme, evne til å levere tjenester) Om andre avdelinger må trekkes med i aktiviteten/tiltaket Disponering av ressurser/ressursbruk (personell, timer, materiell, økonomi, budsjettutslag) Krav til aktivitet/tiltak (eks. gjennom lov eller forskrift) eller bare kjekt å gjøre / kjekt å ha Effekt av eventuelle strakstiltak som er iverksatt Evne til å korrigere forholdet eller hendelsen Mulige negative konsekvenser av tiltaket Tidsaspekt for gjennomføring Faktisk evne til gjennomføring Generelle eller spesielle forbedringer (prosesser, arbeidsmetodikk, organisering osv.) Annet som finnes relevant På grunnlag av ovennevnte velges tiltak som anses som hensiktsmessig i forhold til å korrigere et forhold (rette opp i feil, mangler etc.), eller forebygge et mulig forhold/en mulig hendelse.

7 Prosedyre Side 7 av /Roger Beggerud /R.B / Arne Hansen/Trine Avdelingsleder velger det tiltak som vurderes som mest hensiktsmessig. Dette kan inkludere å velge ingen tiltak dvs avvise meldingen. Om nødvendig, henter avdelingsleder inn hjelp fra andre personer, avdelinger, selskaper etc. for å kunne fullføre behandlingen av forholdet. Om nødvendig, kan avdelingsleder sende saken videre til andre for behandling/løsning. Tiltak som er besluttet iverksatt skal implementeres på den måte som finnes mest mulig hensiktsmessig. Det skal gis tydelig informasjon om hvilke tiltak som iverksettes, slik at man oppnår korrigert/tilpasset handling i relevante deler av organisasjonen. Tiltak som iverksettes, skal beskrives i QM+, og det skal merkes av for type tiltak som er iverksatt. 5.5 Tilbakemelding til melder/varsler Melder av et forhold/en hendelse skal ha tilbakemelding i forhold til følgende: Hva som er gjort i saken Hva som skal gjøres i saken Utfallet korrigerende/forebyggende/ingen tiltak Forklaring på hvorfor eventuelt ingen tiltak blir iverksatt eller meldingen avvises Slik tilbakemelding skal gis så snart som praktisk mulig. Tilbakemeldingen kan gis i muntlig form. 5.6 Avvikende saksgang ved rapportering av kritikkverdige forhold Alle ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Varslingen skal være forsvarlig, og varsling i henhold til denne prosedyre er å betrakte som forsvarlig varsling. Varslingen skal være lojal, det vil si at den gjøres med gode hensikter for og at innholdet i varselet er holdbart. Varselet skal ikke være motivert av egne interesser eller ønske om å sverte andre eller. Saker av psykososial karakter kan varsles i Qm+ på vanlig avviksmeldingsskjema, eller til verneombud / hovedverneombud som tar saken videre i systemet. Intern varsling Varsel om kritikkverdige forhold skal som hovedregel følge de retningslinjer som er gitt i denne prosedyren om rapportering av avvik og uønska hendelser etc. Om varsling gjennom ordinær linje (ansatt overordnet AMU) ikke fører fram, eller ikke virker hensiktsmessig, kan det

8 Prosedyre Side 8 av /Roger Beggerud /R.B / Arne Hansen/Trine varsles direkte til høyere interne nivå, til verneombud eller til tillitsvalgt. Varsling kan skje på den måten som varsleren finner hensiktsmessig (skriftlig eller muntlig). Offentlig varsling I tilfeller der intern varsling er uhensiktsmessig eller alt er forsøkt uten tilfredsstillende resultat, kan det varsles til offentlige myndigheter. Dette kan for eksempel være tilfeller av kriminelle forhold med fare for bevisforspillelse eller tilfeller med fare for liv eller helse. Varsling til allmennheten I noen tilfeller kan offentliggjøring til allmennheten være det eneste hensiktsmessige middelet for utbedring av det kritikkverdige forholdet. Dette krever spesiell oppmerksomhet i forhold til lojalitetskravet og skal betraktes som en siste utvei. Registrering og varsling Alle innkomne varsler skal registreres i QM+. Navn på varsler og den/de det varsles om skal skjermes. Sensitive personopplysninger skal IKKE legges inn i QM+. Kun de som har saklig behov for det, skal ha tilgang til varselet. en tar om nødvendig initiativ til at det settes ned et utvalg som tar seg av den videre behandlingen. Varselet undersøkes og faktiske forhold avklares. Det skal iverksettes tiltak som står i forhold til de kritikkverdige forhold som eventuelt avdekkes av varselet, slik at forholdet utbedres. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler lojalt skal ikke forekomme. Det er en målsetting med denne prosedyren at ansatte skal oppleve det trygt å si fra om kritikkverdige forhold. 5.7 Statistikk og erfaringsoverføring Registreringer som foretas i QM+ bidrar til å bygge en erfaringsbase og grunnlag for erfaringsoverføring mellom avdelingene i. QM+ genererer automatisk statistikkgrunnlag på bakgrunn av de kategorier vi velger ved rapportering og behandling av rapporter i systemet. Rådgiver HMSK/Beredskap deltar på ledermøter med ens ledergruppe hver 3. måned der man går igjennom oversikten i QM+: 1. Antall meldinger i hver avdeling de siste 3 månedene. 2. Rapporterings områder 3. Oversikt over prioritet 4. Oversikt over konsekvenser Avdelingsleder må bruke det erfaringsgrunnlaget som dannes med tanke på kontinuerlig forbedring i avdelingen, og i forhold til erfaringsoverføring innad i kommunens ledergruppe.

9 Prosedyre Side 9 av /Roger Beggerud /R.B / Arne Hansen/Trine Vurdering av tiltakenes effekt over tid Tiltak som antas å ha vesentlig betydning for blant annet (listen er ikke uttømmende): Sentrale prosesser i avdelingen og/eller kommunen Evne til å gjennomføre planlagte aktiviteter Evne til å levere tjenester Arbeidsmiljø Helse og sikkerhet Tjenestekvalitet Brukerrelasjoner/brukertilfredshet Kommunens sentrale ressurser (økonomi, personell, kompetanse) Viktig infrastruktur skal vurderes over tid. Vi skal vurdere om tiltakene har hatt ønsket positiv virkning (det vil si ført til forbedring), eller om nye uheldige momenter har fulgt av tiltakene. Vurderingen skal resultere i nye korrigerende eller forebyggende tiltak dersom man ser at allerede implementerte tiltak har hatt eller kan ha negativ virkning. 6. Oppsummering Alle ansatte har et ansvar for å rapportere avvik, uønska hendelser eller kritikkverdige forhold som de oppdager. Avdelingsledere er ansvarlige for å behandle rapporterte forhold innenfor egen avdeling, eller videreformidle rapport til annen avdelingsleder, eller rådmann om nødvendig, for korrekt behandling. Avdelingsleder er ansvarlig for å vurdere mulige tiltak og å bestemme hvilke/hvilket tiltak som skal iverksettes. Videre bestemmer avdelingsleder hvem som skal gjennomføre tiltak som skal iverksettes. Behandling av rapporterte forhold skal finne sted så snart som praktisk mulig etter rapportering, og senest innen 14 dager. Avdelingsleder er også ansvarlig for at det blir gitt informasjon til melder/varsler om hva slags tiltak som skal iverksettes (eller om det er besluttet å ikke iverksette noe tiltak og grunnen for dette), og for oppfølging av tiltaket. Må budsjettbehandles (må krysses av dersom man ikke har midler til å lukke avviket). Avviket må legges frem for en til avgjørelse innen 14 dager fra mottagelse. en må ta stilling til hvordan avviket skal behandles, om saken skal legges fram for politisk organ til endelig avgjørelse. Ved overføring av saken til en skal hovedverneombud og HMSansvarlig ha en kopi. Saker av psykososial karakter kan varsles i Qm+ på vanlig avviksmeldingsskjema, eller til verneombud / hovedverneombud som tar saken videre i systemet. Verneombud har tilgang til å se alle avvik i egen avdeling i QM+ kontinuerlig. Hovedverneombud har tilgang til alle avvik i alle avdelinger kontinuerlig.

10 Prosedyre Side 1 av /Roger Beggerud /R.B / Arne Hansen/Trine en skal kjøre halvårlige avviksrapporter og stille systemspørsmål i tilknytning til disse. Halvårsrapportene blir presentert i AMU 2 ganger i året (juni og desember mnd.) 7. Kontinuitetsplanlegging Avvikende behandling av forhold nevnt i denne prosedyren, er i seg selv å betrakte som avvik. Avvik behandles i henhold til denne prosedyren. Dersom mottaker av rapport ikke behandler forholdet/saken, ikke gir tilsvar på meldingen, er årsak til rapporteringen etc., kan rapportering skje via høyere nivå i organisasjonen. Ref. Kapittel om varsling av kritikkverdige forhold. Denne prosedyren skal revideres 1 gang i året i møte i vernetjenesten, AMU og i administrasjonsutvalget. 8. Referanser AML 2-4 Varsling om kritikkverdige forhold AML 2-5 Vern mot gjengjeldelse ved varsling AML 3-6 Plikt til å legge forholdene til rette for varsling Byggherreforskriften 11 Internkontroll Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 4 Ansvar. Internkontroll Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 4 Innholdet i internkontrollen (punktene f og g) Forskrift om miljørettet helsevern 12 Ansvar og internkontroll Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 2 Krav om etablering av internkontroll Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 5 Internkontrollens innhold (punkt 4) Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester 4 Innholdet i internkontrollen (punktene f og g) Personopplysningsloven 14 Internkontroll Personopplysningsforskriften 2-6 Avvik HMS IK-forskriften 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (punkt 3 og punkt 7) Opplæringslova 13-1 Ansvarsomfang Etiske retningslinjer for (K 9/129) I Qm+ under Info fanen vil man til enhver tid ha oversikt over oppdaterte gjeldende lover og forskrifter knyttet til arbeidsmiljø og HMS. Lovene og forskriftene er direkte lenket opp mot lovdata.no.

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling 1 Retningslinjer for varsling i Loppa kommune 1. Formål Loppa kommune skal være en organisasjon som fremmer åpenhet. De ansatte i kommunen skal føle trygghet i sitt ansettelsesforhold, og oppleve å bli

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

PROSEDYRE FOR VARSLING

PROSEDYRE FOR VARSLING PROSEDYRE FOR VARSLING = særskilte interne kanaler 1 FORMÅL Signalisere at varsling er lovlig og ønsket. Tilrettelegge for at arbeidstakere tilsatt i Strand kommune benytter sin rett og plikt til å varsle

Detaljer

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE Rutiner for VARSLING om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 23.09.2010 Innholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Arbeidstakers rett til å varsle...3 3 Fremgangsmåte

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre kan det gjelde forhold av arbeidsmiljømessig karakter. Forhold som skaper fare for personers liv og helse. Hva er varsling

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: Prosedyrebeskrivelse for håndtering av avvik Versjon: Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 09.01.2018 Godkjent av: Kvalitetssikringsgruppen Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Formål og omfang Risikobasert

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

Gjennomgang av system og rutiner

Gjennomgang av system og rutiner Varsling og avvik Gjennomgang av system og rutiner Kommunalstyret administrasjon 6. juni 2017 Ytringsfrihet - lojalitetsplikt varsling- Ytringsfrihet: Ansatte har grunnleggende rett til å ytre seg også

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling

Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling Utdanningsforbundet Bergen 10. Desember 2007 Advokat Bente J. Kraugerud Tema Ytringsfrihet Hva og hvorfor Tillatte begrensninger Lojalitet i arbeidsforhold Hva

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 08.12.2015 kl 12:00-15:20 Møtested: Rådhuset Orkdal Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng. Sak 33-37, til

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter Side 1 av 8 Formål Dette dokument inneholder en prosedyre for å forebygge og håndtere trakassering, mobbing, utilbørlig oppførsel og harde konflikter i Nome kommune. Det forventes at alle ansatte kjenner

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Systematisk og kontinuerlig forbedring av miljøet

Systematisk og kontinuerlig forbedring av miljøet Systematisk og kontinuerlig forbedring av miljøet Tema: Ledelsens ansvar. Dok.type: Plan. Dato: 2010-04-28 Godkjenner: Astrid Gynnild Formål Planen skal bidra til å sikre at at det arbeides systematisk

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere

RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte 1 BEHANDLE AVVIK... 4 1.1 Behandler mottar et nytt avvik...4 1.2 Egne notater i avviket...6 1.3 Godkjenn for behandling...7 1.4 Mulighet for overstyring/endring av

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

RiskManager Avvikshåndtering. Kurshefte for meldere

RiskManager Avvikshåndtering. Kurshefte for meldere RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for meldere Innhold 1 INNLEDNING - MODUL FOR AVVIKSHÅNDTERING... 3 2 MIN PROFIL I AVVIKSMODULEN... 4 3 MELDE ET AVVIK... 5 3.1 Avviksskjema...6 3.1.1 Enhet meldingen

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland 09.11.15 VARSLING Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland Politiets Fellesforbund Medlemi UNIO-hovedorganisasjonenfor Universitets-oghøyskoleutdannede. Den største fagforening i politiet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget 12.03.09 Innholdsfortegnelse FORORD - RETNINGSLINJER FOR VARSLING I SIRDAL KOMMUNE... 3 1. VARSLINGSRETT OG VARSLINGSPLIKT INNHOLDET I RETTEN...

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 Saksframlegg BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet tar sak om brukerrelaterte avvik/uheldige

Detaljer

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt For hvem? Retningslinjene omfatter alle som har tilgang til kommunens IT-systemer.

Detaljer

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 007 Arkivsaksnr: 2008/3747-1 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst

Detaljer

Del 1. Om helse miljø og sikkerhet side 3. Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4. Organisering og ansvar side 5

Del 1. Om helse miljø og sikkerhet side 3. Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4. Organisering og ansvar side 5 1 INNHOLD Del 1. Om helse miljø og sikkerhet side 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4 Organisering og ansvar side 5 Rektors ansvar i HMS-systemet side 5 Avdelingsleders ansvar i HMS-systemet

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Prosedyre for behandling av hendelser. E17 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH

OSLO LUFTHAVN AS. Prosedyre for behandling av hendelser. E17 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E17 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

KOG-DIR-0005 Direktiv for oppfølging av varsling RevB 01AUG2011.doc

KOG-DIR-0005 Direktiv for oppfølging av varsling RevB 01AUG2011.doc Side 2 av 5 Innhold 1. Dokument historie... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Profesjonalitet og avstand til saken... 3 4. Hvem gjelder dette direktivet for?... 3 5. Notering av varsler... 3 6. Saksoppfølging etter

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret

Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Oslo, 18. desember 2007 Sverre Diesen General Forsvarssjef

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS-retningslinje Dok. Produsert av: Fylkesrådmannen Godkjent av: HSAMU Dato: 1. Formålet med

Detaljer

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune er ansvarlig for bl.a. grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN.

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Intern varslingsrutine for Andøy kommune Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00707 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 21.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: BIT Oslo City Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Sted: Oslo City Mari Hersoug Nedberg

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

Varslings- og klageadgang i Innovi

Varslings- og klageadgang i Innovi Varslings- og klageadgang i Innovi Dokumentet er bygget opp i 2 deler: DEL A- Generelt om varsling og klager Del B- Prosedyrer ved varsling og klage DEL A: Generelt om varsling og klager i Innovi Bakgrunn

Detaljer

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF Rutiner ved konflikt, mobbing og trakkassering Utarbeidet av: Espen Hauge Utarbeidet dato: 15.03.2010 Godkjent av: Espen Hauge Gyldig for: Sykehusapotek Nord HF Versjon: 1 Dokumentnummer: PR21440 Rutiner

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Verdal og Levanger Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer