L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER"

Transkript

1 L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: Revision: 00 Valid for: POR Valid to date: Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER 4. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING 5. ANSVAR OG OPPGAVER 5.1 Generelt 5.2 Byggherren 5.3 Prosjektleder/Anleggsleder 5.4 SHA plan 5.5 SHA koordinator 5.6 Hovedbedrift 5.7 Entreprenør 5.8 Medvirkningsplikt, informsjonsflyt og risikostyring 5.9 Revisjon av SHA planen 6. HMS-INFORMASJON OG SIKKERHETSKLARERING 7. ORGANISERING AV PROSJEKT OG

2 Copy Page: 2 ROLLER 8. SYSTEM FOR RISIKOVURDERING OG RISIKOSTYRING 9. HÅNDTERING AV AVVIK OG ENDRINGER FRA SHA PLANEN 10. MØTER OG AKTIVITETER 11. RAPPORTERING 11.1 Rapporteringsrutiner 11.2 Oversiktslister 1. ANVENDELSE OG HENSIKT Prosedyren skal anvendes ved større revisjonsstanse og prosjekter hvor det er flere fagdisipliner involvert. Den kan også anvendes ved mindre revisjonsstanser (dagstopper) hvor det er flere fagdisipliner involvert i en arbeidsoppgave. Utarbeidelsen av SHA planen er Byggherren (Yara Porsgrunn) sitt ansvar. Planen er en dokumentasjon på at arbeidet som skal utføres er planlagt og risikovurdert i forkant av selve utførelsen, og er et verktøy for å sikre at arbeidet kan utføres uten fare for liv og helse. Byggherreforskriften krever at "Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø" (SHA Plan) skal foreligge før oppstart av fysiske arbeider. 2. REFERANSER FOR ; Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) Prosedyre L-111: "Modifikasjoner og mindre prosjekter" Prosedyre L-210: " Praktisering av Abeids- og entretillatelse" 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

3 Copy Page: 3 Blant de sentrale elementene i byggherreforskriften er kravene til overordnet og løpende vurdering av risiko, og definisjon av ansvar og roller i forhold til å forebygge ulykker og helseskadelige forhold knyttet til bygge- og anleggsvirksomheten. Mens byggherreforskriften primært er rettet mot "Byggherren" (Yara Porsgrunn), er det forskrift FOR nr. 1127; "Forskrift om systematisk helse, -miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter" (Internkontrollforskriften) og LOV nr 62; "Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv" (Arbeidsmiljøloven) som regulerer arbeidsgivernes plikter og ansvar i systematisk sikkerhetsarbeid. Med "Arbeidsgivere" forstås de entreprenører og virksomheter som utfører arbeid i prosjekter, uavhengig om de har direkte kontrakt med Yara Porsgrunn eller kontrakt med entreprenører kontrahert av Yara Porsgrunn 4. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING Hovedaktører i et prosjekt er: * Yara Porsgrunn som er Byggherre, og som står for drift av de eksisterende anleggene * Entreprenører som skal gjennomføre entreprisen i en kontrakt. Byggherres og prosjektets organisasjonskart skal bli holdt oppdatert gjennom prosjektet, og finnes som vedlegg i en SHA plan. 5. ANSVAR OG OPPGAVER 5.1 Generelt HMS er et ledelses- og linjeansvar. Hver enkelt prosjektmedarbeider (Arbeidsgiver/Arbeidstaker) er ansvarlig for å ivareta HMS-hensyn innen sitt ansvarsområde.

4 Copy Page: 4 For alle ledere skal det forefinnes stillingsinstrukser som blant annet beskriver den enkeltes HMS-ansvar og -oppgaver. 5.2 Byggherren Ved Yara Porsgrunn vil Fabrikksjef normalt være byggherre. Byggherre-representant vil typisk være Produksjonsssjef i revisjonsstanser og prosjekter i vedkommendes ansvarsområder. I prosjekter hvor det er definert et eget anleggområde kan Oppdragsleder være byggherrens representant. Er det et enkeltstående prosjekt i et avgrenset område, kan Prosjektleder inneha denne rollen. Byggherrens representant skal ivareta Byggherrens oppgaver i henhold til Byggherreforskriften. Vedkommende skal godkjenne Prosjektleder 5.3 Prosjektleder/Anleggsleder Prosjektleder skal påse at HMS prioriteres på lik linje med andre prosjektaktiviteter, at SHA plan implementeres og at krav til HMS ivaretas i de praktiske arbeidene. Prosjektleder kan delegere oppfølging av SHA planen til en SHA koordinator i prosjektet. Prosjektleder har ansvaret som koordinator for prosjekteringsfasen i henhold til Byggherreforskriften 14, gitt at det ikke er utnevnt en egen SHA koordinator. Anleggsleder har ansvaret som koordinator for utførelses fasen i henhold til Byggherreforskriften 14, gitt at det ikke er utnevnt en egen SHA koordinator. 5.4 SHA plan En plan basert på risikovurderinger og som beskriver fremdrift for når og hvor de ulike

5 Copy Page: 5 arbeidsoperasjoner skal utføres og hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene. De skal minimum inneholde: * Organisasjonskart som viser rollefordelingen (f.eks. byggherre/sha koordinator) og entrepriseform * En fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres og hvor det blir tatt hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoppgavene. * Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse * Sørge for at oversiktslister utarbeides. Et eksempel på risikomatrise i en SHA-plan er vedlagt. Følgende punkter må vurderes: ved flere samtidige jobber som kan representere gjensidig fare ved tunge og kompliserte løft over prosessutstyr og rørsystemer ved arbeid på utstyr som inneholder eller har inneholdt farlige medier når man avviker fra fastlagte instrukser eller prosedyrer ved arbeid som fører til graving i grunnen, ref. bestemmelsen om Gravetillatelse ved arbeid på eller nær ved spenningsførende utstyr hvis deler av eller hele konstruksjoner skal rives ved risikofylt entring av tanker, beholdere og bruk av bærbart elektrisk utstyr i trange ledende omgivelser. ved jobber på trykksatt og/eller oppfylt prosessutstyr/prosessystemer; inklusive prosesshjelpesystemer. hvis deler av forrigling- og/eller alarmsystemet skal settes ut av drift hvis arbeidet krever at en må løsne eller fjerne beskyttende enheter når roterende utstyr skal entres hvis det er et omfattende arbeid som utføres sjeldent hvis det jobbes over åpent vann/hav hvis arbeid utføres der "nye farlige" kjemikalier inngår hvis utstyr kan fjernstartes eller det kan oppstå utilsiktet start ved arbeid i lukkede områder hvor det kan være fare for at gass utvikles eller siver inn ved arbeid som kan medføre uventet produksjonstap (eks. UPS eller batterianlegg som forsyner prosesstyring) ved arbeid som medfører økt risiko for forhøyet eller akutt utslipp til ytre miljø ved åpning av fortetninger i rør og nedløp med AN-holdig gjødsel hvor det er fare for dekomponering eller sprut. Dette gjelder også dersom det er fare for fall av klumper som representere personfare. ved fare for fall av utstyr fra høyde over 2 m hvor ikke avsperring er utført.

6 Copy Page: 6 ved arbeid over 2 meter (unntak er arbeid fra godkjent stillas, faste plattformer, trabulanter/gangveier med godkjent rekkverk). Dersom det er kun krav til sperring og bruk av sikkerhetssele, er det tilstrekkelig å krysse av for "Ekstra verneutstyr" og angi kravet i rubrikken "Spesielle pålegg/opplysninger om faremoment" i AET. 5.5 SHA koordinator Byggherre kan utpeke en koordinator fra egen organisasjon eller velge å utpeke en koordiator fra en av aktørene i et prosjekt eller leie inn en utenforstående. Byggherre plikter å vurdere om koordinator har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Dette skal gjøres gjennom en skriftlig avtale/instruks som klargjør hvilke plikter og myndighet koordinatoren skal ha. Koordinatoren skal ha relevant praktisk erfaring fra tilsvarende arbeid som prosjektet omfatter. SHA koordinators oppgaver er beskrevet i Byggherreforskriften. De viktigste punktene er: Koordinering i prosjekteringsfasen: * Koordinere prosjektering slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt * Sørge for utarbeidelse av planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Koordinering i utførelsesfasen: * Følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA plan) * Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner * Følge opp at HMS- og SHA-plan blir gjennomført * Se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i 9 i byggherreforskriften gjennomføres

7 Copy Page: Hovedbedrift Byggherren har det overordnede ansvaret som Hovedbedrift etter AML 2.2, men kan delegere nærmere spesifiserte oppgaver under dette ansvaret til Entreprenør 5.7 Entreprenør Generelt Entreprenører som arbeider på anlegget skal rette seg etter de pålegg og retningslinjer som er gitt i HMS- og SHA-plan og øvrige instrukser. Det påhviler Entreprenør å organisere, planlegge og utføre arbeidet på en slik måte at egne og andres mannskaper er beskyttet i samsvar med foreliggende lover og forskrifter, samt Byggherrens regler og bestemmelser som til enhver tid er gjeldende. Entreprenør kan ha ansvar som "prosjekterende" og har da ansvaret for å tilse at HMS-krav er ivaretatt i design av anleggene og skal videre planlegge arbeidet slik at rekkefølge, varighet og tilrettelegging av arbeidsoperasjoner ivaretar krav til HMS. Entreprenør har likeledes ansvar for å koordinere verne- og sikkerhetsarbeidet for sine underentreprenører. Entreprenør er ansvarlig for at alle forhold knyttet til eventuell rigg og riggområder. Dette inkluderer å tilse at fasilitetene tilfredsstiller alle krav fra offentlige myndigheter, samt å innhente nødvendig godkjenninger og tillatelser. Byggherren skal holdes løpende informert om myndighetskontakt og -tillatelser knyttet til dette arbeidet. Entreprenør skal varsle Byggherren om tillatelser som må oppnås gjennom Byggherren og gi Byggherren nødvendig underlag for slike søknader i god tid.

8 Copy Page: Entreprenørens HMS-plan Entreprenøren skal utarbeide en HMS-plan for anleggsvirksomhet og installasjonsarbeider. Dette dokumentet skal sendes Byggherren for godkjennelse før arbeidene starter i hht fristene i kontrakten. Entreprenøren skal sørge for at alle HMS-bestemmelser (inkl. egen HMS-olan, beredskasplaner, prosedyrer og instrukser) gjøres kjent i egen organisasjon. Når det pågår arbeid på anleggsstedet skal Entreprenøren ha en anleggsledelse tilstede som er kompetent til å iverksette HMS-planens krav Krav til innhold i Entreprenørens HMS-plan Som et minimum skal Entreprenørens HMS-plan inneholde: * Organisasjonskart * Stillingsinstruks for ledere som beskriver deres HMS-ansvar og HMS-oppgaver * Beskrivelse av prosessen for utarbeidelse av SJA-er * Format for SJA-er * Oversikt over planlagte SJA-er * Oversikt over "Lover og forskrifter" innenfor HSE som dekker Entreprenørens arbeid * Oppdatert risikoregister 5.8 Medvirkningsplikt, informasjonsflyt og tilgjengelighet Selv om utarbeidelse og oppdatering av SHA-planen er Byggherrens ansvar, har

9 Copy Page: 9 "Arbeidsgivere" (entreprenør/utøvende virksomhet) en medvirkningsplikt, og skal: * Følge SHA-planen * Foreta fortløpende risikovurderinger * Informere om risikoforhold som ikke er beskrevet i planen og om avvik fra planen. * Ha en aktiv rolle i samordningen * Bidra med informasjon og opplysninger som er relevant for SHA-planens formål. Verneombudet/(ene) skal informeres av arbeidsgiver om SHA-planen før oppstart av utførelsesarbeidet. Arbeidstakere og verneombud skal informeres av arbeidsgiver om alle SHA-tiltak på et forståelig språk SHA-planen skal være lett tilgjengelig for både arbeidsgivere og arbeidstakere. 5.9 Revisjon av SHA-planen SHA-planen vil fortløpende vurderes med tanke på oppdatering og relevans, og den skal alltid være oppdatert for aktiviteter som pågår eller er nær forestående. 6. HMS-INFORMASJON OG SIKKERHETSKLARERING Entreprenøren skal senest en uke før ankomst av nye personer sende liste over disse til Byggherren, slik at nyankomne kan få påkrevet sikkerhetsklarering og lokal HMS-opplæring. Alle som skal arbeide i prosjektets bygge- og anleggsområder skal ha ID-kort i henhold til Arbeidstilsynets forskrift. Personer som ikke kan vise gyldig ID-kort og adgangstillatelse, skal vises bort fra området.

10 Copy Page: ORGANISERING AV PROSJEKTER OG ROLLER Organisasjonskartet som viser Yara Porsgrunn sin interne organisasjon, roller etter Byggherreforskriften 8. SYSTEM FOR RISIKOVURDERING OG RISIKOSTYRING Risikostyring skal planlegges, gjennomføres og brukes aktivt som et verktøy for å forebygge skadelige påvirkninger på mennesker, miljø eller materielle verdier i forbindelse med arbeidet. Tabellen nedenfor viser prinsipp for gjennomføring av risikovurderinger og risikostyring: Trin n Prosjektfase Aktivitet Format (*) Ansvar 1 Forespørsel 2 Tilbud Fareidentifikasjon og overordent riskovurdering Supplering / detaljering av Byggherrens risikovurdering SHA-plan SHA-plan 3 Gjennomføring Løpende risikovurdering SHA-plan 4 Gjennomføring Sikker Jobb Analyse (SJA) for enkeltaktiviteter SJA skjema (*) I trinn 1/2/3 anvendes samme dokument / format for dokumentasjon Trinn 1: "Fareidentifikasjon og overordnet risikovurdering Byggherrens beskrivelse av risikoforhold i forespørselsdokumenter er hjemlet i Byggherreforskriften Byggherre Entreprenør Byggherre og Entreprenør Utførende/Utste der Trinn 2: Supplering / detaljering av Byggherrens risikovurdering Utgangspunktet er Byggherrens oversikt over fareidentifikasjoner og overordnede risikovurderinger som var vedlagt i forespørselsdokumentene for anbudet. Leverandør skal i sitt tilbud supplere dette med risiko han identifiserer og de tiltak han vil gjennomføre Trinn 3: Løpende risikovurdering I gjennomføringsfasen skal risikovurderingene holdes oppdatert i forhold til eventuelle endringer i planene og eventuelle nye risikoforhold som oppdages. Hvis det foregår aktiviteter på flere steder, kan det være hensiktsmessig å ha en oversikt for hvert

11 Copy Page: 11 område. Byggherren legger til rette for etablering og oppdatering av risikovurderingene (SHA-plan) Eentreprenør(ene) har medvirkningsplikt vis a vis Byggherren og informasjonsplikt mot arbeidstakerne i kraft av sin rolle som "Arbeidsgiver". Tiltak for å eliminere/redusere følger tidsplanen for den gjeldende aktiviteten. Den oppdaterte SHA-planen angir også tidsvinduet som tiltakene skal møte Trinn 4: Sikker jobb analyse Aktiviteter som er definert som farefylte, skal være gjenstand for "Sikker Jobb Analyse" (SJA) dersom de ikke allerede er dekket av etablerte prosedyrer 9. HÅNDTERING AV AVVIK OG ENDRINGER FRA SHA-PLANEN En avvikssituasjon oppstår når: * Nye arbeidsoperasjoner defineres * Når og hvor arbeidsoperasjoner som utføres blir endret * Nye risiko reduserende tiltak besluttes eller planlagte tiltak endres * Nye entreprenører og "Arbeidsgivere" generelt introduseres i prosjektet * Endringer i "posisjoner" og / eller "roller" Alle Arbeidsgivere i prosjektet har ansvar for å informere Byggherren om slike forhold. Basert på ny informasjon vil Byggherren oppdatere SHA-planen. SHA-koordinatoren vil være ansvarlig for dette. Godkjennelse og verifikasjon av endringene som er beskrevet ovenfor skal kommuniseres og besluttes i de fora og systemer som kontrakten og prosjektet legger opp til. 10. MØTER OG AKTIVITETER HMS skal være et fast innslag på dagsorden for alle møter som har med overordnet og

12 Copy Page: 12 daglig planlegging på anleggsplassen å gjøre Gjennom hele prosjektperioden skal Entreprenøren vurdere nødvendigheten av å avholde møter, seminarer, kampanjer og andre fellesaktiviteter vedrørende HMS. Der flere entreprenører har aktiviteter i samme område, plikter entreprenørene å delta i nødvendige samordningsmøter og eventuelle felles HMS-aktiviteter. Byggherren kaller inn til og gjennomfører ukentlige sikkerhetsmøter og vernerunder. Deltakere skal være Byggherrens anleggsleder eller dennes stedfortreder og HMS-personell etter behov, Entreprenørens anleggsleder, HMS-personell og verneombud. Vernerundene skal dekke alle områder hvor det foregår arbeid. Sikkerhetsmøte skal avholdes før eller umiddelbart i etterkant av vernerunde. Sikkerhetsmøtet skal ha følgende faste agenda: * Referat fra forrige sikkerhetsmøte / vernerunde * Observasjoner og funn fra den avholdte vernerunden * Nye innrapporterte HMS-observasjoner * Informasjon om eventuelle endringer i risikoregister Rapport fra vernerunder og referater fra sikkerhetsmøter fordeles til alle deltakerne, Byggherre og entreprenører. Observasjoner og funn fra vernerunden skal dokumenteres og følges opp innen frister som fremkommer i referatet. Den enkelte Entreprenøt skal i tillegg utføre egne vernerunder og sikkerhetsmøter når dette er nødvendig. Entreprenør skal selv kalle inn til slike møter og sende en kopi av innkallingen og referatet til byggherrens representant

13 Copy Page: RAPPORTERING 11.1 Rapporteringsrutiner Alle ulykker og skader, samt nestenulykker og farlige forhold skal rapporteres, ref L-201. Rapporteringen skal angi forebyggende tiltak for at gjentagelse skal kunne unngås. Alle alvorlige ulykker og skader og hendelser skal rapporteres umiddelbart. Farlige forhold og farlige hendelser ellers skal rapporteres til Byggherren innen 24 timer. Byggherren kan nedsette en granskningskommisjon for ulykker og hendelser som blir sett på som meget alvorlige, selv om de ikke resulterer i ekstern mobilisering 11.2 Oversiktslister VEDLEGG: Alle entreprenører og underentreprenører skal rapportere oversiktslister over alle som utfører arbeid på anleggsplassen, jfr. Arbeidstilsynets skjema. Byggherren er ansvarlig for å samle oversiktslistene ihht. Byggherreforskriftens 15. Risikomatrise POR_Eksempel.xlsx

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer