Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp."

Transkript

1 Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-233 Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Hanne Liljeberg Wang Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich Document ID : L-233 Revision date: Revision: 04 Valid for: POR Valid to date: INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. DEFINISJONER 4. ANSVAR OG MYNDIGHET 5. BESKRIVELSE 1. ANVENDELSE OG HENSIKT Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp. 2. REFERANSER Yara Tops Management of contractor safety Yara BP-201 "Walk, observe, communicate - safety walks " L-100 Innkjøpsprosessen ved Yara Porsgrunn L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn 3 DEFINISJONER AET : Arbeids- og entretillatelse Entreprenør: Firma som jobber i eller ved Yaras anlegg i Porsgrunn.

2 Copy Page: 2 Type entreprenør: Entreprenør "type 1": Firma som jobber daglig ved Yara Porsgrunn Entreprenør "type 2": Firma som jobber ofte ved Yara Porsgrunn, >10 ganger pr år Entreprenør "type 3": Firma som jobber sjeldent ved Yara Porsgrunn, <10 dager pr. år Tool box møte: Regelmessig møte i gruppe/avdeling hvor det skal fokuseres på -sikkerhetsforhold i egen avdeling (hendelser), -"lessons learned" fra andre enheter/fabrikker -informasjon og diskusjon av nye prosedyrer/tops WOC: "Walk Observe Communicate" som tilsvarer sikkerhetsrunde Yara ledelse: Person i Yara Porsgrunns ledergruppe. I forhold til krav i denne prosedyre kan oppgave(r) være delegert til andre personer ved Yara Porsgrunn. Yaras kontaktperson: Person i Yara som har i oppdrag å følge opp en kontraktør Revisjonsstans: Revisjonsstans defineres som stopp i et anlegg sjeldnere enn hvert år, samt et budsjett på mer enn 200 k. Synergi : Rapporteringsverktøy på uønskede hendelser i Yara. 4. ANSVAR OG MYNDIGHET Innkjøpsavdelingen er ansvarlig for at aktiviteter i denne prosedyre utføres. Kravene kan evt. utføres sammen med HMS-, Vedlikehold-, Drift- og/eller Tekniskavdeling. 5. BESKRIVELSE 5.1 Valg og oppfølging av entreprenør Innkjøp Yara Porsgrunn er ansvarlig for at følgende HMS vurderinger blir utført ved valg av ny entreprenør eller ved reforhandlet kontrakt: Entreprenørens sikkerhetsstatistikk Verifikasjon av hvordan HMS er forankret i ledelsen Verifikasjon av HMS plan i forhold til aktuelle kontrakt Verifikasjon av hvordan HMSarbeide og -opplæring utføres internt Verifikasjon av hvordan de ansatte er kvalifisert i forhold til motivasjon, holdning,

3 Copy Page: 3 kompetanse og ferdighet Verifikasjon at aktuelle entreprenør har tilstrekkelig antall ansatte som forstår norsk. Dette skal gjøres i samarbeid med HMS avdeling og/eller andre kvalifiserte personer, og utføres minst hvert 2. år. Evalueringen dokumenteres. Dersom en entreprenør benytter en underleverandør i sin leveranse, og er således ansvarlig for arbeidsledelse, skal dette godkjennes av Yara Innkjøp. Yara Innkjøp skal ajourholde oversikt over godkjente og ikke godkjente firmaer. Dersom et firma må benyttes ved hastejobb (f.eks. vaktjobb) kan Vedlikeholdsleder/sjef godkjenne dette. Se tabell under (entreprenør "type 3") 5.2 Krav til hvordan sikkerhetsarbeide skal utføres hos entreprenørene, og hvordan dette arbeidet skal følges opp i Yara Entreprenører skal utføre følgende sikkerhetsaktiviteter avhengig av hvor mye de arbeider ved Yara Porsgrunn: KRAV Ansvarlig Utsendelse av relevante prosedyrer* til entreprenører Opplæring inkl. test i relevante Yara prosedyrer (Yaras interaktive sikkerhetsklarering)** Avholde "tool-box" møter. Gjennomføres WOC Foreslå og implementere forbedringer innen sikkerhet Innkjøpsavdeling Yara Entrepenør Entrepenør "type 1" "type 2" 1 gang pr. år 1 gang pr. år Entreprenør Minimum 1 gang hvert 2.år. (Hvis aktuelle person ikke har arbeidet hos Yara siste 6 måneder, må testen tas på nytt) Minimum 1 gang hvert 2.år (Hvis aktuelle person ikke har arbeidet hos Yara siste 6 måneder, må testen tas på nytt) Entrepenør "type 3" Se pkt 5.5 Entreprenør 1 gang pr. uke 1 gang pr. uke - Yaras kontaktperson og entreprenør (en i ledelsen) sammen Minimum 2 ganger pr år Entreprenør Minimum 1 forslag/ forbedringer pr. år Minimum 1 gang pr. år - - -

4 Copy Page: 4 Deltakelse i entreprenørens sikkerhetsmøter Vurdering av entreprenørens HMSarbeid (kan utføres ved deltakelse på sikkerhetsmøter HIPs sikkerhetsklarering med test Ledelsens HMS møte Yaras kontaktperson Yaras kontaktperson Minimum 2 ganger pr år Minimum 2 ganger pr år Ved behov - Minimum 1 gang pr. år Ved evaluering av kontrakt Entreprenør Ja Ja Se pkt 5.5 Innkjøpsavdelingi Yara. 1.gang per år *Relevante prosedyrer defineres som L-201 (Behandling av personskader, prosessuhell, tilløp og naboklager) L-208 (Bruk av personlig verneutstyr (PVU) L-210 (Praktisering av arbeids- og entretillatelser) L-230 (Security og adgangstillatelse). L-233 (Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører) L-236 (Bruk av verktøy) **Test i relevante prosedyrer dekkes av interaktiv sikkerhetsklarering for entreprenørene på internett på Dersom denne av en eller annen grunn ikke er mulig å utføre, kan gjennomgang utføres manuelt. Aktuelt underlag ligger på Q:\common\cross\Sikkerhetsklarering Yara Porsgrunn. Dokumentasjon av programmet er på q\common\teknsupport porsgrunn\elearning 5.3 Aktiviteter som skal utføres og dokumenteres av Yara En gang pr år kaller Innkjøp inn Vedlikeholdssjef Teknisk Sjef og HMS sjef for å definere Hvilke av entreprenørene som er "type 1", "2" eller "3" Hvem i Yara som får oppfølgingsansvar i forhold til krav i tabell over. Dette dokumenteres i regnearket som heter "Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører" under Q:\common\cross\L233_Oppfølging av entreprenører Innkjøp er ansvarlig for å informere entreprenører "type 1" og type 2" at aktivitetene i henhold til tabell over skal utføres. Yaras kontaktperson dokumenterer utførte WOC/sikkerhetsrunder og deltakelse i kontraktors sikkerhetsmøter i det ovennevnte regnearket. 5.4 Aktiviteter som skal utføres og dokumenteres av entreprenørene Entreprenørene er ansvarlig for å utføre og dokumentere aktiviteter i henhold til tabell over. Tilløpsmeldingenr/hendelser hos kontraktor som skjer ved arbeid i Yara

5 Copy Page: 5 skal rapporteres i Synergi 5.5 Entreprenører som benyttes sjelden (entreprenør "type 3") I de tilfeller hvor en benytter en entreprenør "type 3", kan rekvirent i Yara sørge for at entreprenøren gjennomgår HIPs og Yaras sikkerhetsklarering som entreprenør "type 1 eller 2", eller at entreprenøren informeres om relevante forhold om fabrikk og anlegg i forhold til den jobben som skal gjøres. Denne gjennomgangen må dokumenteres av Yara, og entreprenøren har ikke tillatelse til å jobbe alene men må da følges opp av en som har sikkerhetsklareringene i orden. 5.6 Planlegging av arbeid som skal utføres. Det skal være jevnlige møter i forhold til HMS med "type 1" entreprenører. Yaras kontaktperson skal informere om relevante forhold i forbindelse med aktuelle jobber informere om relevante forhold i fabrikk/anlegg. rapportere evt. avvik hos entreprenøren i Synergi. Disse meddeles Innkjøp Yara samt entreprenøren for videre behandling. vurdere om det anbefales å fortsette samarbeid med aktuell kontraktor. Entreprenørens kontaktperson skal vurdere om de har riktig kompetanse tilgjengelig hos de som skal utføre aktuelle jobb(er) vurdere om nødvendige ressurser er tilgjengelige sjekke at nødvendig verktøy er i korrekt tilstand sjekke at nødvendig sikkerhetsinformasjon er/vil bli gitt, og at sikkerhetskrav vil bli ivaretatt. 5.7 Revisjonsstanser og store prosjekt For revisjonsstanser og store prosjekt skal det utarbeides Sikkerhetsplan for revisjonsstans/aktuelt prosjekt Spesielle forhold vedr. AET prosedyre og risikomomenter i anlegget Generelle forhold vedr. hvor AET utstedes, røykeområder og evt. definerte områder for kraner Beskrivelse av rapportering ved hendelser Møteagenda inkl. sikkerhetsmøter Krav til orden og renhold Det skal avholdes HMS møte(r) med Yaras og entreprenørens personer i anleggsledelse for å gjennomgå krav, forventninger og spesielle forhold. Dette skal benyttes videre i entreprenørens egne HMS møter.

6 Copy Page: Årlige vedlikeholdsstopper Det skal avholdes HMS møte(r) med Yaras og entreprenørens personer i anleggsledelse for å gjennomgå krav, forventninger og spesielle forhold. Dette skal benyttes videre i entreprenørens egne HMS møter. 5.8 HMS kommunikasjon mellom Yara og entreprenørene Innkjøp skal oversende regelmessig HMSrapporter ("AMU rapport") til entreprenørene som de kan bruke i sine "Toolbox"/Sikkerhetsmøter. Dette gjøres 4 ganger pr. år. Ved uhell og ulykker er det viktig å informere entreprenørene om det som har skjedd slik at effekt oppnås i form av læring. 5.9 Ledelsens HMS møte Dette er et årlig HMS evalueringsmøte som skal gjennomføres med ledelsen hos Type 1 entreprenører. Tema for møte: Diskusjon av HMS statistikk Diskusjon av forbedrings-/fokusområder Ny utvikling

L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET

L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-230 Security og adgangstillatelse i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich, Oystein Haugen Document ID : L-230

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak.

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-201 Behandling av personsskader, prosessuhell og tilløp - naboklager Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Knut Rutlin Document ID : L-201

Detaljer

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Knut Rutlin, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-210 Revision date: 2015-01-13

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører.

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-236 Bruk av verktøy Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-236 Revision date: 2015-01-06

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Prosedyre for behandling av hendelser

Prosedyre for behandling av hendelser Prosedyre for behandling av hendelser E16 02.01.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E15 26.09.12 For implementering GMIBA GMKBK CAOHH A14 13.09.12 Før høring GMIBA E13 26.09.11 For implementering GMIBA

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning 1. Formål 2. Definisjoner 3. Klassifisering av hendelser 4. Kriterier for valg av nivå 5.

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser

Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptil 08.11.2010 1 Vi skal snakke om Bakgrunn og hensikt Fremgangsmåte og begrensninger Resultater (utdrag) - Oppsummering

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Kapittel 06 FLYTRYGGING

Kapittel 06 FLYTRYGGING Kapittel 06 FLYTRYGGING Innhold: 6.0 INNLEDNING...2 6.0.1 SIKKERHETSSYSTEM...2 6.1 FLYTRYGGINGSARBEIDET...2 6.1.1 FLYTRYGGINGSRÅDET...2 6.1.2 HAVARIKOMITÉEN I MIKROFLYSEKSJONEN...2 6.1.3 RAPPORTERING AV

Detaljer