Talisman Production Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talisman Production Norge AS"

Transkript

1 Talisman Production Norge AS This document can be updated by: Stein Fines, Varsling av eiere, navneskifte S. Fines A. Utseth E. Haugane Revidert kap og varsling Stein Fines A.Utseth E. Haugane Varslingsmatrise, intern varsling mm. S. Fines A. Utseth E. Haugane Endret rutine for RTV-skjema mm. S.Fines A. Utseth E.Haugane Endret klassifikasjonsmatrise m.m. S. Fines A. Utseth E.Haugane Re-issued for use S. Fines O.A.Isdahl E. Haugane For Use, Varslingsskjema revidert S. Fines O. A Isdahl E. Haugane Issued for Use S. Fines O.A Isdahl E. Haugane Issued for IDC S. Fines O.A Isdahl E. Haugane Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Title: REGISTRERING OG OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER No. of Sheets: 13 Doc. Type KA Area NA Project No. Document Number: Originator Discipline Sequence No. Revision Status Contract No. NA System NA PERT - S M

2 PAGE : 1 of 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Referanser Definisjoner Ansvar og myndighet Beskrivelse Varsling av uønskede hendelser Generelt Type hendelser som skal varsles...error! Bookmark not defined. 5.2 Melding av uønskede hendelser Intern varsling og rapportering av hendelser i PGS Rapportering av hendelser Registrering av uønskede hendelser i databasen Synergi Sikringsbrudd og kriminelle handlinger Håndtering av avvik Oppfølging Analyse og granskning av uønskede hendelser Analyse Granskning Vedlegg...8

3 PAGE : 2 of 13 1 Innledning Denne prosedyren kommer til anvendelse ved alle uønskede hendelser på innretninger under operasjoner på lisenser hvor Talisman Production Norge AS er operatør. Hensikten med prosedyren er å sørge for at alle uønskede hendelser varsles, rapporteres og følges opp på en enhetlig måte i overensstemmelse med gjeldende regelverk, samt å gi Talisman Production Norge som operatør tilstrekkelig og konsistent informasjon for å overvåke og styre HMS i operasjoner som utføres for Talisman Production Norge. 2 Referanser /1/ Management System Manual, Doc. No. : PERT-Q-0001 /2/ Beredskapsmanual, Varg, Doc.no.: 9913-G-DO-004 /3/ Beredskapsmanual Talisman Production Norge, Doc. No.: PERT-S-0013 /4/ Rammeforskriften /5/ Styringsforskriften /6/ Opplysningspliktforskriften /7/ Control of Discharges, Doc. No.: PERT-S-0007 /8/ Granskning av hendelser, Doc. No.: PERT-S-0049 /9/ Avviksbehandling, Doc. No.: PERT-Q-0003 /10/ Brukerveiledning Rapportering av uønskede hendelser i Synergi, Doc. No.: PERT-S Definisjoner Uønsket hendelse: Forhold, tilstand, tilløp eller hendelse som kan resultere i personskade, arbeidsbetinget sykdom, brann, eksplosjon eller utslipp av olje, gass eller kjemikalier til miljøet, produksjonstap eller materiell skade. Andre relevante definisjoner er beskrevet i ref. /10/. 4 Ansvar og myndighet I dette avsnittet er beskrevet ansvar for personell som arbeider på innretninger som er i tjeneste for Talisman Production Norge. Stillingsbetegnelser kan variere fra innretning til innretning, men det totale ansvaret som beskrevet under må ivaretas av ulike funksjoner ombord. Den aktuelle entreprenøren er ansvarlig for å sikre at ansvaret ivaretas av definerte stillinger ombord, og at ansvarsforholdet kommuniseres til Talisman Production Norge. Alle i Talisman Production Norge AS sin tjeneste Enhver som arbeider for Talisman Production Norge AS, entreprenør personell som utfører arbeid, eller øvrig personell som befinner seg ombord på innretninger under operasjon for Talisman Production Norge AS, er ansvarlig for at uønskede hendelser blir rapportert. Rapporten kan enten være en muntlig rapport til nærmeste leder, en skiftelig rapport som leveres til nærmeste leder, eller en skiftelig rapport som leveres anonymt. Installasjonsjef på innretningen

4 PAGE : 3 of 13 Installasjonssjefen er ansvarlig for varsling av hendelser til Petroleumstilsynet og annen myndighet, hvor dette kreves i følge denne prosedyre, se vedlegg 3. Installasjonsjefen er ansvarlig for at det gjennomføres granskning av uønskede hendelser hvor dette kreves i følge regelverk eller interne krav gitt i denne prosedyre, se også pkt 5.8. Hensikten med granskingen er å klarlegge hendelsesforløpet, direkte og bakenforliggende årsaksforhold, samt identifisere og gjennomføre tiltak som kan forebygge liknende hendelser. Verneombud på innretningen Verneombudet skal på vegene av de ansatte på innretningen gjennomgå alle HMS-hendelser, og sørge for medarbeidermedvirkning både i fastleggelse av årsakssammenheng til hendelsen, og hvilke tiltak som foreslås implementert. Verneombudet skal sørge for at nødvendig interaksjon med øvrige grupper av ansatte blir sikret og at beskrevne oppfølgingstiltak gjennomføres. HMS-direktør Talisman Production Norge HMS-direktør er ansvarlig for å initiere og gjennomføre granskning av hendelser hvor Talisman Production Norge vil gjennomføre selvstendig granskning, eller granskning i samarbeid med produksjons- eller bore-entrepenøren. HMS- direktør er for øvrig ansvarlig for kontinuerlig vedlikehold av denne prosedyren. 5 Beskrivelse 5.1 Varsling av uønskede hendelser Generelt Det skal sikres koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Petroleumstilsynet ved fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til: a) alvorlig og akutt skade, b) akutt livstruende sykdom, c) alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens integritet er i fare, d) akutt forurensning. Varselet skal bekreftes skriftlig innen to timer på skjema som finnes på Petroleumstilsynets hjemmeside, se også vedlegg 3 til denne prosedyren. Varsling skal sendes elektronisk til Kopi av varsel skal sendes til Talisman Production Norges beredskapsvakt på mail/fax. Petroleumstilsynet varsler Statens forurensningstilsyn, Statens helsetilsyn og andre relevante myndigheter. Varsling skal utføres av installasjonssjefen på innretningen. Dersom installasjonssjefen er i tvil skal han konsultere Talisman Production Norges HMS-direktør uforsinket pr telefon. Talisman Production Norge beredskapsvakt skal umiddelbart varsles ved alle hendelser som varsles til Petroleumstilsynet. Beredskapsvakten varsler Talisman Production Norges HMS- direktør og Talisman

5 PAGE : 4 of 13 Production Norges direktør for Teknologi og Drift, som igjen varsler Talisman Production Norges Administrerende direktør. Uavhengig av varsling til Petroleumstilsynet, bør Hovedredningssentralen gis raskest mulig direkte varsel for å mobilisere nødvendige offentlige beredskapsressurser, jf. aktivitetsforskriften 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner. Kopi av varsel skal sendes Talisman Production Norges HMS-direktør for arkivering. Ved arbeidsulykker som har ført til dødsfall eller alvorlig personskade, skal politiet varsles som nevnt i arbeidsmiljøloven Type hendelser som skal varsles Med skade som nevnt i punkt bokstav a, menes dødsfall, personskader eller andre helseskader, reduksjon i helsetilstand eller tap av økonomiske verdier. Tap, eller tilløp som kan føre til tap av økonomiske verdier, skal kun varsles hvis beredskapsorganisasjonen har blitt mobilisert som en følge av hendelsen. For å avgjøre om en hendelse er varslingspliktig eller ikke, skal klassifiseringsmatrisen i Vedlegg 1 benyttes. Alle aktuelle hendelser med skade i skravert område skal varsles umiddelbart. Det samme gjelder tilløp med alvorlighetsgrad A og B. Hendelser listet i a), b), f), g) og h) ovenfor skal varsles uavhengig av alvorlighetsgrad. Alvorlig personskade er definert i opplysningspliktforskriften 13. Hendelser som kan sette innretningenes integritet i fare, nevnt i punkt c) kan være hendelser knyttet til posisjonering, rørlednings- og undervannssystem og bærende konstruksjoner. Slike hendelsene kan ha konsekvenser for liv og helse og/eller medføre risiko for utslipp til sjø og tapt produksjon. Akutt forurensning er definert som utslipp til ytre miljø av alvorlighetsgrad A,B og C i følge Vedlegg 1, samt akutt utslipp av olje i vann i følge dokument PERT-S-0004 Control of Discharges, ref. /7/. Andre fare- og ulykkessituasjonene som skal varsles: a) situasjoner der det er fare for at fartøy eller drivende gjenstander kan støte sammen med innretninger, b) utblåsinger fra brønner, c) eksplosjoner og branner, d) utilsiktede hydrokarbon- og kjemikalieutslipp, e) arbeidsulykker, f) hendelser der bruken av radioaktive kilder har kommet ut av kontroll, g) reelle fare- og ulykkessituasjoner der beredskapsorganisasjonen på innretningen er aktivert, eller det er satt i verk forberedelser til evakuering, h) situasjoner der verneombudet krever stansing av farlig arbeid. Med brann menes enhver åpen flamme uansett om den umiddelbart slukkes av automatisk eller fastmontert slokkeanlegg. Åpen flamme som umiddelbart slukkes av brannvakt i forbindelse med varmt

6 PAGE : 5 of 13 arbeid, skal rapporteres som tilløp. Det samme gjelder varmgang i utstyr som fører til kortslutning/røykutvikling, men som ikke fører til åpen flamme. Med hydrokarbonlekkasje menes uttilsiktet utslipp av hydrokarboner, som representerer brann- eller eksplosjonsfare. Hydrokarbonlekkasjer omfatter utslipp av gass, brønnstrøm, kondensat og råolje. For at en lekkasje skal klassifiseres som hydrokarbonlekkasje, skal lekkasjen være av minst følgende størrelse: For væske: minst fire drypp pr. minutt. For gass: minst 20%LEL målt 10cm fra lekkasjestedet i mest ugunstige retning. Mindre lekkasjer klassifiseres som tilløp. Når man skal klassifisere en hydrokarbonlekkasje, skal man klassifisere hendelsen ut fra avgitt gassmengde. Dette gjelder både for kondensat og ustabilisert brønnstrøm/råolje. 5.2 Melding av uønskede hendelser Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i punkt bokstav a til og med c, men av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal det gis skriftlig melding til Petroleumstilsynet første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget. Melding utføres normalt av Talisman Production Norges leder for teknologi og drift. Fare- og ulykkessituasjoner som omfattes av dette kan være: a) personskader av mindre alvorlig karakter (medisinske behandlingsskader) b) situasjoner der det er satt i verk spesielle hygieniske eller helsemessige beredskapstiltak, for eksempel ved sykdom som skriver seg fra vannforsyningen eller næringsmidlene, svikt i normale, hygieniske prosedyrer som gir økt sykdomsrisiko, c) mindre alvorlige situasjoner i forbindelse med posisjonering, rørledningssystemer og bærende konstruksjoner, d) krenking av sikkerhetssoner eller særskilte områder med begrensninger, jf. rammeforskriften 39 om varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner, e) situasjoner som har ført til tap av dekkslast, ankrings-, fortøynings- og slepeutstyr og bore- og brønnutstyr. Meldingen bør angi nøyaktig posisjon, f) situasjoner der radioaktive kilder sitter fast i brønnen, g) situasjoner der individuelle målinger viser at arbeidstakere har blitt utsatt for en radioaktiv eksponering (effektiv doseekvivalent) på mer enn 20 msv i løpet av tolv måneder. Kopi av melding skal sendes Talisman Production Norges HMS- direktør for arkivering. 5.3 Intern varsling og rapportering av hendelser i Talisman Production Norge As Beredskapsvakta i Talisman Energy skal informeres om alle hendelser som varsles til myndighetene første virkedag etter at hendelsen inntraff.

7 PAGE : 6 of 13 For hendelser av alvorlighetsgrad A og B i følge Vedlegg 1, skal beredskapsvakta i Talisman Energy varsles umiddelbart på telefon Det samme gjelder for hendelser hvor man ut fra hendelsens karakter kan forvente mediaomtale. Intern varsling og informasjon til Talisman Energy utføres av direktør for operasjoner og drift. Lisenspartnere skal informeres/varsles av Talisman Production Norge på samme vilkår som Talisman Energy. 5.4 Rapportering av hendelser Alle instanser (interne og eksterne) som har fått varsel eller melding om hendelse, skal ha skriftlig rapport om hendelsen. Dette kan inkludere følgende rapporter: a: Lang saksrapport med vedlegg fra Synergi b: RTV-skjema Beskrivelse av bruken samt flytdiagram er vist i vedlegg 4. c: Granskningsrapport. Skal utarbeides som beskrevet i kap nedenfor. For Varg, skal E&I Manager Varg varsles og rapporteres til separat, for alle hendelser som inkluderer strømførende anlegg. I daglig aktivitetsrapport fra installasjonen, skal det angis Synerginummer og en kort beskrivelse av hver uønskede hendelse siste 24 timer. 5.5 Registrering av uønskede hendelser i databasen Synergi Synergi er et enhetlig rapporteringssystem for uønskede hendelser som benyttes av de fleste operatører og større entreprenører på norsk sokkel, og er en svært viktig del av HMS-styringen i Talisman Production Norge for å samle inn data fra alle uønskede hendelser til bruk ved senere analyser, oppfølging, erfaringsoverføring m.v. Uønskede hendelser for registrering i Synergi, deles i 2 grupper; HMS-hendelser og kvalitetshendelser. Rapportering av hendelser i Synergi skal utføres i henhold til ref. /10/. Klassifisering av HMS hendelser og kvaliteshendelser med hensyn til alvorlighetsgrad, gjøres i henhold til vedlegg 1 og 2 til denne prosedyren. Eventuelle arbeidsordre som blir generert med bakgrunn i en hendelse, skal registreres i tiltaksmodulen for den enkelte hendelse. Mobile boreinnretninger som opererer for Talisman Production Norge kan benytte sitt eget system for rapportering av uønskede hendelser. Talisman Production Norge skal imidlertid ha daglig kopi av alle rapporterte hendelser, samt at det totale register av uønskede hendelser skal overføres til Talisman Production Norges Synergi-database når oppdraget er avsluttet.

8 PAGE : 7 of Sikringsbrudd og kriminelle handlinger Sikringsbrudd og kriminelle handlinger skal varsles, rapporteres og registreres som uønskede hendelser. 5.7 Håndtering av avvik Midlertidige avvik hvor korrigerende tiltak kan gjøres umiddelbart, skal behandles og rapporteres som uønsket hendelse. Dette betyr at uforutsette avvik som resulterer i personskade, brann, eksplosjon, olje-/gasslekkasje, utslipp til ytre miljø, materielle skader, sikringsbrudd, drifts-/produksjonstap, materielle skader eller tilløp til avvik, behandles som uønsket hendelse og rapporteres deretter hvis korrigerende tiltak kan gjøres umiddelbart. Dersom det observeres avvik som kan føre til en fare- eller ulykkessituasjon, skal observatør umiddelbart gjøre det som er nødvendig for å håndtere situasjonen i henhold til etablerte planer/prosedyrer. Nødvendig avviksrapportering og videre behandling av avviket skal utføres når situasjonen er brakt under kontroll. Rapportering og saksbehandling av avvik gjøres i følge prosedyre PERT-Q-0003 Avviksbehandling, ref./9/. 5.8 Oppfølging Installasjonsjef er ansvarlig for å følge opp og sikre at registrerte tiltak lukkes. Når det gjelder formaliteter rundt utkvittering/ferdigstillelse av tiltak er linjeleder eller den han har bemyndiger, ansvarlig. Hendelser med middels og høyt risikopotensiale skal spesielt følges opp av Installasjonsjef. Tiltaksansvarlig er ansvarlig for at det blir gitt tilbakemelding til melder om status på tiltak etter rapporterte hendelser. Dette kan gjøres gjennom HMS-møter, ved oppslag eller ved tilbakemelding gjennom verneapparatet, eller ved personlig tilbakemelding til melder. Slik tilbakemelding er særlig viktig i saker hvor foreslåtte tiltak har blitt endret eller kansellert som en følge av saksbehandlingen. For hendelser som omfatter underleverandører, er det viktig at tilbakemeldingen blir gitt til vedkommendes arbeidsgiver. 5.9 Analyse og granskning av uønskede hendelser Analyse Ved at uønskede hendelser rapporteres og registreres i Synergi vil man senere kunne analysere datagrunnlaget for trender, direkte og bakenforliggende årsaksforhold. På bakgrunn av dette kan det velges virkemidler for å skape reelle forbedringer. Analyse av HMS-hendelser skal gjennomføres systematisk og rapporteres i HMS-rapporter hvert tertial. Analyseresultatene skal brukes aktivt i selskapets forbedringsarbeid.

9 PAGE : 8 of Granskning Granskning kan gjennomføres på to nivåer: Nivå 1: Granskning av offshore organisasjon Nivå 2: Granskning av onshore organisasjon/eksterne Installasjonsjef er ansvarlig for å sette i gang granskning og bestemme på hvilke nivå granskningen skal gjøres etter konsultasjon med Talisman Production Norges HMS- direktør. Mandatet skal være skriftlig. For granskning på nivå 1 etablerer Installasjonsjef en granskningsgruppe med et beskrevet mandat. For granskning på nivå 2 skal Installasjonsjef i samarbeid med Talisman Production Norges HMS&K direktør etablere en granskningsgruppe og beskrive mandat. Med hensyn til nivå gjelder de følgende retningslinjer: Nivå 1 = Hendelser med alvorlighetsgrad C Nivå 2 = Hendelser med alvorlighetsgrad A og B Når det igangsettes granskning av en uønsket hendelse skal Talisman Production Norges HMS- direktør alltid informeres. Personer og linjeledelse som har vært involvert i hendelsen skal normalt ikke delta i granskningsgruppen. Et verneombud eller arbeidstagerrepresentant skal delta. Granskningen skal utføres og dokumenteres i følge PERT-S-0049, Granskning av hendelser, ref./8/ Talisman Production Norge kan gjennomføre granskning uavhengig av entreprenørens eller andre parters granskning. 6 Vedlegg 1) Klassifisering av HMS-hendelser 2) Klassifisering av Kvalitets-hendelser 3) Varsel alvorlig hendelse 4) Utfylling og distribusjon av RTV-skjema

10 PERT-S-0010 Vedlegg 1 Klassifisering av HMS-hendelser Alvorlighetsgrad Personskade ABS Utslipp til ytre miljø Gruppe 1 Gruppe 2 Brann/ Eksplosjon A Død Død >1000 m 3 > m 3 > 5 mill NOK B Alvorlig personskade som vil kunne gi varig mén Varig mén og uførhet >100 m 3 > m 3 >1 mill NOK Hydrokarbonlekkasje Massivt utslipp i en eller flere moduler. >10kg/s, eller >100kg kortvarig Stort utslipp i en modul som fører til nedstenging 1-10kg/s, eller >10kg kortvarig Sikkerhetsfunk/ Barriere Setter hele innretningens integritet i fare Setter store deler av innretningens integritet i fare C D E *Utslipp til ytre miljø: Alvorlig personskade Medisinsk behandlingsskade Førstehjelpsskade Varig mén/ funksjonsnedsettelse Fravær uten varig mén >1 m 3 >1 000 m 3 > NOK >100 L >100 m 3 > NOK Uten fravær <100 L <100 m 3 < NOK Utslipp i flere moduler som ikke fører til nedstenging 0,1-1,0kg/s, eller >1,0kg kortvarig Lite gassutslipp (>20%LEL) i en modul som ikke fører til nedstenging <0,1kg/s Liten gasslekkasje. Detekteres normalt ikke automatisk <<0,1kg/s Setter deler av innretningens integritet i fare Setter lokale områder i fare Neglisjerbar fare Gruppe 1: Olje, oljebasert og syntetisk borevæsker og kjemikalier (unntatt vannbasert borevæske og PLONOR-kjemikalier) Gruppe 2: Vannbaserte borevæsker og PLONOR-kjemikalier (Grønne kjemikalier)

11 PERT-S-0010 Vedlegg 2 Klassifisering av Kvalitets-hendelser Alvorlighetsgrad Materiell skade Driftstap A B C D E > 5 MNOK > 20 MNOK > 1 MNOK > 5 MNOK > 250 knok > 1 MNOK > 50 knok > 200 knok < 50 knok < 200 knok Materiell skade dekker materiell skade på innretning og utstyr, samt mer-kostnader pga ekstraarbeid etc. Med Driftstap menes tapt/utsatt produksjon, og økte operasjonskostnader som følge av forsinkelse. Direkte og indirekte kostnader skal inkluderes ved fastsettelse av tap/skade-beløp.

12 PERT-S-0010 Vedlegg 4: Veiledning for utfylling av RTV-skjema Bekreftelse av varsel/melding til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner E-post: Hendelsen inntraff: Melder Dato Klokkeslett Felt Navn/enhet Telefon Innretning Operatør/den ansvarlige E-post Bekreftelse av varsel/melding etter opplysningspliktforskriften 11: 11 første ledd: Akutt eller alvorlig fareog ulykkessituasjon 11 andre ledd: Situasjoner som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til akutt eller alvorlig fare- og ulykkessituasjon 11 tredje ledd Melding ved fare- og ulykkessituasjoner som er av mindre alvorlig eller akutt karakter Kort beskrivelse a) Alvorlig eller akutt skade b) Akutt livstruende sykdom c)alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer som setter innretningens integritet i fare d) Akutt forurensning: Type og anslag over mengde angis i beskrivelse nedenfor Utfyllende opplysninger: Transport Utblåsing Eksplosjon Brann Utilsiktet HC utslipp Beskrivelse av hendelsen/tilløpet: Radioaktiv kilde Evakuering av innretning Stans av farlig arbeid Fallende gjenstand Kollisjon Gjenstand/fartøy på kollisjonskurs Hygieniske eller helsemessige forhold Andre forhold Andre opplysninger Beredskapsorganisasjon aktivert: Driftstans: Ja Ja Nei Nei Område sperret og bevis sikret: NOFO mobilisert Ja Ja Nei Nei Antall skadde eller omkomne: Omfanget av granskningen: Andre iverksatte tiltak: Informasjon om annen varsling Hovedredningssentralen Politiet Luftfartstilsynet Statens strålevern Sjøfartsdirektoratet Andre:

13 PERT-S-0010 RTV-skjema Vedlegg 4: Veiledning for utfylling av RTV-skjema RTV-skjema skal fylles ut for alle skader som har potensiale for at den tilskadekommende kan få videre plager. Dette gjelder også for førstehjelpsskader. RTV-skjema skal alltid fylles ut for personskade som har medført fravær i mer enn 3 dager, og for medisinske behandlingsskader. RTV-skjema skal også fylles ut for personskade som har medført fravær inn i neste 12 timer skift.dette inkluderer hendelser som medfører at den skadede må omplasseres i annen type arbeid Fritidsskader på sokkelen som oppfyller disse kriteriene skal også rapporteres Offshore: RTV-skjema fylles ut av melder i samarbeid med sykepleier og leder. Sykepleier arkiverer kopi av skjema og sender skjema til definert kontaktperson i hovedbedriftens landorganisasjon. (for PJV er dette Gunnlaug Kristiansen) Hvis en førstehjelpsskade i ettertid fører til at den tilskadekommende oppsøker lege for undersøkelse eller behandling, skal RTV-skjema fylles ut. Skaden skal da reklassifiseres som medisinsk behandlingsskade.det er viktig at klassifisering av skaden i Synergi rettes opp i følge ny status. Landorganisasjonen hos hovedbedriften: Kopi av RTV-skjema sendes Madla Trygdekontor, Petroleumstilsynet og operatøren (Talisman Production Norge). Er den tilskadekommede en underleverandør, skal vedkommedes arbeidsgiver ha kopi av RTVskjema. Intern fordeling og arkivering i følge bedriftens egne rutiner. NB: Hovedbedriften skal ha et samlet arkiv over alle RTV-skjema for virksomheten. Verneombud informeres Melder fyller ut RTV i samarbeid med sykepleier/leder Sykepleier oversender til hovedbedriftens kontaktperson Offshore Land Intern fordeling og arkivering Hovedbedrifts kontaktperson Arbeidsgiver for underleverandører Pertra HMS&K direktør MadlaTrygdekontor E1 Petroleumstilsynet E2

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning IFE/HR/F 2009/1406 Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning Postadresse Telefon Telefax KJELLER HALDEN Tilgjengelighet NO-2027 Kjeller NO-1751 Halden +47 63 80 60 00 +47 69 21

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer