Talisman Production Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talisman Production Norge AS"

Transkript

1 Talisman Production Norge AS This document can be updated by: Stein Fines, Varsling av eiere, navneskifte S. Fines A. Utseth E. Haugane Revidert kap og varsling Stein Fines A.Utseth E. Haugane Varslingsmatrise, intern varsling mm. S. Fines A. Utseth E. Haugane Endret rutine for RTV-skjema mm. S.Fines A. Utseth E.Haugane Endret klassifikasjonsmatrise m.m. S. Fines A. Utseth E.Haugane Re-issued for use S. Fines O.A.Isdahl E. Haugane For Use, Varslingsskjema revidert S. Fines O. A Isdahl E. Haugane Issued for Use S. Fines O.A Isdahl E. Haugane Issued for IDC S. Fines O.A Isdahl E. Haugane Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Title: REGISTRERING OG OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER No. of Sheets: 13 Doc. Type KA Area NA Project No. Document Number: Originator Discipline Sequence No. Revision Status Contract No. NA System NA PERT - S M

2 PAGE : 1 of 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Referanser Definisjoner Ansvar og myndighet Beskrivelse Varsling av uønskede hendelser Generelt Type hendelser som skal varsles...error! Bookmark not defined. 5.2 Melding av uønskede hendelser Intern varsling og rapportering av hendelser i PGS Rapportering av hendelser Registrering av uønskede hendelser i databasen Synergi Sikringsbrudd og kriminelle handlinger Håndtering av avvik Oppfølging Analyse og granskning av uønskede hendelser Analyse Granskning Vedlegg...8

3 PAGE : 2 of 13 1 Innledning Denne prosedyren kommer til anvendelse ved alle uønskede hendelser på innretninger under operasjoner på lisenser hvor Talisman Production Norge AS er operatør. Hensikten med prosedyren er å sørge for at alle uønskede hendelser varsles, rapporteres og følges opp på en enhetlig måte i overensstemmelse med gjeldende regelverk, samt å gi Talisman Production Norge som operatør tilstrekkelig og konsistent informasjon for å overvåke og styre HMS i operasjoner som utføres for Talisman Production Norge. 2 Referanser /1/ Management System Manual, Doc. No. : PERT-Q-0001 /2/ Beredskapsmanual, Varg, Doc.no.: 9913-G-DO-004 /3/ Beredskapsmanual Talisman Production Norge, Doc. No.: PERT-S-0013 /4/ Rammeforskriften /5/ Styringsforskriften /6/ Opplysningspliktforskriften /7/ Control of Discharges, Doc. No.: PERT-S-0007 /8/ Granskning av hendelser, Doc. No.: PERT-S-0049 /9/ Avviksbehandling, Doc. No.: PERT-Q-0003 /10/ Brukerveiledning Rapportering av uønskede hendelser i Synergi, Doc. No.: PERT-S Definisjoner Uønsket hendelse: Forhold, tilstand, tilløp eller hendelse som kan resultere i personskade, arbeidsbetinget sykdom, brann, eksplosjon eller utslipp av olje, gass eller kjemikalier til miljøet, produksjonstap eller materiell skade. Andre relevante definisjoner er beskrevet i ref. /10/. 4 Ansvar og myndighet I dette avsnittet er beskrevet ansvar for personell som arbeider på innretninger som er i tjeneste for Talisman Production Norge. Stillingsbetegnelser kan variere fra innretning til innretning, men det totale ansvaret som beskrevet under må ivaretas av ulike funksjoner ombord. Den aktuelle entreprenøren er ansvarlig for å sikre at ansvaret ivaretas av definerte stillinger ombord, og at ansvarsforholdet kommuniseres til Talisman Production Norge. Alle i Talisman Production Norge AS sin tjeneste Enhver som arbeider for Talisman Production Norge AS, entreprenør personell som utfører arbeid, eller øvrig personell som befinner seg ombord på innretninger under operasjon for Talisman Production Norge AS, er ansvarlig for at uønskede hendelser blir rapportert. Rapporten kan enten være en muntlig rapport til nærmeste leder, en skiftelig rapport som leveres til nærmeste leder, eller en skiftelig rapport som leveres anonymt. Installasjonsjef på innretningen

4 PAGE : 3 of 13 Installasjonssjefen er ansvarlig for varsling av hendelser til Petroleumstilsynet og annen myndighet, hvor dette kreves i følge denne prosedyre, se vedlegg 3. Installasjonsjefen er ansvarlig for at det gjennomføres granskning av uønskede hendelser hvor dette kreves i følge regelverk eller interne krav gitt i denne prosedyre, se også pkt 5.8. Hensikten med granskingen er å klarlegge hendelsesforløpet, direkte og bakenforliggende årsaksforhold, samt identifisere og gjennomføre tiltak som kan forebygge liknende hendelser. Verneombud på innretningen Verneombudet skal på vegene av de ansatte på innretningen gjennomgå alle HMS-hendelser, og sørge for medarbeidermedvirkning både i fastleggelse av årsakssammenheng til hendelsen, og hvilke tiltak som foreslås implementert. Verneombudet skal sørge for at nødvendig interaksjon med øvrige grupper av ansatte blir sikret og at beskrevne oppfølgingstiltak gjennomføres. HMS-direktør Talisman Production Norge HMS-direktør er ansvarlig for å initiere og gjennomføre granskning av hendelser hvor Talisman Production Norge vil gjennomføre selvstendig granskning, eller granskning i samarbeid med produksjons- eller bore-entrepenøren. HMS- direktør er for øvrig ansvarlig for kontinuerlig vedlikehold av denne prosedyren. 5 Beskrivelse 5.1 Varsling av uønskede hendelser Generelt Det skal sikres koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Petroleumstilsynet ved fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til: a) alvorlig og akutt skade, b) akutt livstruende sykdom, c) alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens integritet er i fare, d) akutt forurensning. Varselet skal bekreftes skriftlig innen to timer på skjema som finnes på Petroleumstilsynets hjemmeside, se også vedlegg 3 til denne prosedyren. Varsling skal sendes elektronisk til Kopi av varsel skal sendes til Talisman Production Norges beredskapsvakt på mail/fax. Petroleumstilsynet varsler Statens forurensningstilsyn, Statens helsetilsyn og andre relevante myndigheter. Varsling skal utføres av installasjonssjefen på innretningen. Dersom installasjonssjefen er i tvil skal han konsultere Talisman Production Norges HMS-direktør uforsinket pr telefon. Talisman Production Norge beredskapsvakt skal umiddelbart varsles ved alle hendelser som varsles til Petroleumstilsynet. Beredskapsvakten varsler Talisman Production Norges HMS- direktør og Talisman

5 PAGE : 4 of 13 Production Norges direktør for Teknologi og Drift, som igjen varsler Talisman Production Norges Administrerende direktør. Uavhengig av varsling til Petroleumstilsynet, bør Hovedredningssentralen gis raskest mulig direkte varsel for å mobilisere nødvendige offentlige beredskapsressurser, jf. aktivitetsforskriften 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner. Kopi av varsel skal sendes Talisman Production Norges HMS-direktør for arkivering. Ved arbeidsulykker som har ført til dødsfall eller alvorlig personskade, skal politiet varsles som nevnt i arbeidsmiljøloven Type hendelser som skal varsles Med skade som nevnt i punkt bokstav a, menes dødsfall, personskader eller andre helseskader, reduksjon i helsetilstand eller tap av økonomiske verdier. Tap, eller tilløp som kan føre til tap av økonomiske verdier, skal kun varsles hvis beredskapsorganisasjonen har blitt mobilisert som en følge av hendelsen. For å avgjøre om en hendelse er varslingspliktig eller ikke, skal klassifiseringsmatrisen i Vedlegg 1 benyttes. Alle aktuelle hendelser med skade i skravert område skal varsles umiddelbart. Det samme gjelder tilløp med alvorlighetsgrad A og B. Hendelser listet i a), b), f), g) og h) ovenfor skal varsles uavhengig av alvorlighetsgrad. Alvorlig personskade er definert i opplysningspliktforskriften 13. Hendelser som kan sette innretningenes integritet i fare, nevnt i punkt c) kan være hendelser knyttet til posisjonering, rørlednings- og undervannssystem og bærende konstruksjoner. Slike hendelsene kan ha konsekvenser for liv og helse og/eller medføre risiko for utslipp til sjø og tapt produksjon. Akutt forurensning er definert som utslipp til ytre miljø av alvorlighetsgrad A,B og C i følge Vedlegg 1, samt akutt utslipp av olje i vann i følge dokument PERT-S-0004 Control of Discharges, ref. /7/. Andre fare- og ulykkessituasjonene som skal varsles: a) situasjoner der det er fare for at fartøy eller drivende gjenstander kan støte sammen med innretninger, b) utblåsinger fra brønner, c) eksplosjoner og branner, d) utilsiktede hydrokarbon- og kjemikalieutslipp, e) arbeidsulykker, f) hendelser der bruken av radioaktive kilder har kommet ut av kontroll, g) reelle fare- og ulykkessituasjoner der beredskapsorganisasjonen på innretningen er aktivert, eller det er satt i verk forberedelser til evakuering, h) situasjoner der verneombudet krever stansing av farlig arbeid. Med brann menes enhver åpen flamme uansett om den umiddelbart slukkes av automatisk eller fastmontert slokkeanlegg. Åpen flamme som umiddelbart slukkes av brannvakt i forbindelse med varmt

6 PAGE : 5 of 13 arbeid, skal rapporteres som tilløp. Det samme gjelder varmgang i utstyr som fører til kortslutning/røykutvikling, men som ikke fører til åpen flamme. Med hydrokarbonlekkasje menes uttilsiktet utslipp av hydrokarboner, som representerer brann- eller eksplosjonsfare. Hydrokarbonlekkasjer omfatter utslipp av gass, brønnstrøm, kondensat og råolje. For at en lekkasje skal klassifiseres som hydrokarbonlekkasje, skal lekkasjen være av minst følgende størrelse: For væske: minst fire drypp pr. minutt. For gass: minst 20%LEL målt 10cm fra lekkasjestedet i mest ugunstige retning. Mindre lekkasjer klassifiseres som tilløp. Når man skal klassifisere en hydrokarbonlekkasje, skal man klassifisere hendelsen ut fra avgitt gassmengde. Dette gjelder både for kondensat og ustabilisert brønnstrøm/råolje. 5.2 Melding av uønskede hendelser Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i punkt bokstav a til og med c, men av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal det gis skriftlig melding til Petroleumstilsynet første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget. Melding utføres normalt av Talisman Production Norges leder for teknologi og drift. Fare- og ulykkessituasjoner som omfattes av dette kan være: a) personskader av mindre alvorlig karakter (medisinske behandlingsskader) b) situasjoner der det er satt i verk spesielle hygieniske eller helsemessige beredskapstiltak, for eksempel ved sykdom som skriver seg fra vannforsyningen eller næringsmidlene, svikt i normale, hygieniske prosedyrer som gir økt sykdomsrisiko, c) mindre alvorlige situasjoner i forbindelse med posisjonering, rørledningssystemer og bærende konstruksjoner, d) krenking av sikkerhetssoner eller særskilte områder med begrensninger, jf. rammeforskriften 39 om varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner, e) situasjoner som har ført til tap av dekkslast, ankrings-, fortøynings- og slepeutstyr og bore- og brønnutstyr. Meldingen bør angi nøyaktig posisjon, f) situasjoner der radioaktive kilder sitter fast i brønnen, g) situasjoner der individuelle målinger viser at arbeidstakere har blitt utsatt for en radioaktiv eksponering (effektiv doseekvivalent) på mer enn 20 msv i løpet av tolv måneder. Kopi av melding skal sendes Talisman Production Norges HMS- direktør for arkivering. 5.3 Intern varsling og rapportering av hendelser i Talisman Production Norge As Beredskapsvakta i Talisman Energy skal informeres om alle hendelser som varsles til myndighetene første virkedag etter at hendelsen inntraff.

7 PAGE : 6 of 13 For hendelser av alvorlighetsgrad A og B i følge Vedlegg 1, skal beredskapsvakta i Talisman Energy varsles umiddelbart på telefon Det samme gjelder for hendelser hvor man ut fra hendelsens karakter kan forvente mediaomtale. Intern varsling og informasjon til Talisman Energy utføres av direktør for operasjoner og drift. Lisenspartnere skal informeres/varsles av Talisman Production Norge på samme vilkår som Talisman Energy. 5.4 Rapportering av hendelser Alle instanser (interne og eksterne) som har fått varsel eller melding om hendelse, skal ha skriftlig rapport om hendelsen. Dette kan inkludere følgende rapporter: a: Lang saksrapport med vedlegg fra Synergi b: RTV-skjema Beskrivelse av bruken samt flytdiagram er vist i vedlegg 4. c: Granskningsrapport. Skal utarbeides som beskrevet i kap nedenfor. For Varg, skal E&I Manager Varg varsles og rapporteres til separat, for alle hendelser som inkluderer strømførende anlegg. I daglig aktivitetsrapport fra installasjonen, skal det angis Synerginummer og en kort beskrivelse av hver uønskede hendelse siste 24 timer. 5.5 Registrering av uønskede hendelser i databasen Synergi Synergi er et enhetlig rapporteringssystem for uønskede hendelser som benyttes av de fleste operatører og større entreprenører på norsk sokkel, og er en svært viktig del av HMS-styringen i Talisman Production Norge for å samle inn data fra alle uønskede hendelser til bruk ved senere analyser, oppfølging, erfaringsoverføring m.v. Uønskede hendelser for registrering i Synergi, deles i 2 grupper; HMS-hendelser og kvalitetshendelser. Rapportering av hendelser i Synergi skal utføres i henhold til ref. /10/. Klassifisering av HMS hendelser og kvaliteshendelser med hensyn til alvorlighetsgrad, gjøres i henhold til vedlegg 1 og 2 til denne prosedyren. Eventuelle arbeidsordre som blir generert med bakgrunn i en hendelse, skal registreres i tiltaksmodulen for den enkelte hendelse. Mobile boreinnretninger som opererer for Talisman Production Norge kan benytte sitt eget system for rapportering av uønskede hendelser. Talisman Production Norge skal imidlertid ha daglig kopi av alle rapporterte hendelser, samt at det totale register av uønskede hendelser skal overføres til Talisman Production Norges Synergi-database når oppdraget er avsluttet.

8 PAGE : 7 of Sikringsbrudd og kriminelle handlinger Sikringsbrudd og kriminelle handlinger skal varsles, rapporteres og registreres som uønskede hendelser. 5.7 Håndtering av avvik Midlertidige avvik hvor korrigerende tiltak kan gjøres umiddelbart, skal behandles og rapporteres som uønsket hendelse. Dette betyr at uforutsette avvik som resulterer i personskade, brann, eksplosjon, olje-/gasslekkasje, utslipp til ytre miljø, materielle skader, sikringsbrudd, drifts-/produksjonstap, materielle skader eller tilløp til avvik, behandles som uønsket hendelse og rapporteres deretter hvis korrigerende tiltak kan gjøres umiddelbart. Dersom det observeres avvik som kan føre til en fare- eller ulykkessituasjon, skal observatør umiddelbart gjøre det som er nødvendig for å håndtere situasjonen i henhold til etablerte planer/prosedyrer. Nødvendig avviksrapportering og videre behandling av avviket skal utføres når situasjonen er brakt under kontroll. Rapportering og saksbehandling av avvik gjøres i følge prosedyre PERT-Q-0003 Avviksbehandling, ref./9/. 5.8 Oppfølging Installasjonsjef er ansvarlig for å følge opp og sikre at registrerte tiltak lukkes. Når det gjelder formaliteter rundt utkvittering/ferdigstillelse av tiltak er linjeleder eller den han har bemyndiger, ansvarlig. Hendelser med middels og høyt risikopotensiale skal spesielt følges opp av Installasjonsjef. Tiltaksansvarlig er ansvarlig for at det blir gitt tilbakemelding til melder om status på tiltak etter rapporterte hendelser. Dette kan gjøres gjennom HMS-møter, ved oppslag eller ved tilbakemelding gjennom verneapparatet, eller ved personlig tilbakemelding til melder. Slik tilbakemelding er særlig viktig i saker hvor foreslåtte tiltak har blitt endret eller kansellert som en følge av saksbehandlingen. For hendelser som omfatter underleverandører, er det viktig at tilbakemeldingen blir gitt til vedkommendes arbeidsgiver. 5.9 Analyse og granskning av uønskede hendelser Analyse Ved at uønskede hendelser rapporteres og registreres i Synergi vil man senere kunne analysere datagrunnlaget for trender, direkte og bakenforliggende årsaksforhold. På bakgrunn av dette kan det velges virkemidler for å skape reelle forbedringer. Analyse av HMS-hendelser skal gjennomføres systematisk og rapporteres i HMS-rapporter hvert tertial. Analyseresultatene skal brukes aktivt i selskapets forbedringsarbeid.

9 PAGE : 8 of Granskning Granskning kan gjennomføres på to nivåer: Nivå 1: Granskning av offshore organisasjon Nivå 2: Granskning av onshore organisasjon/eksterne Installasjonsjef er ansvarlig for å sette i gang granskning og bestemme på hvilke nivå granskningen skal gjøres etter konsultasjon med Talisman Production Norges HMS- direktør. Mandatet skal være skriftlig. For granskning på nivå 1 etablerer Installasjonsjef en granskningsgruppe med et beskrevet mandat. For granskning på nivå 2 skal Installasjonsjef i samarbeid med Talisman Production Norges HMS&K direktør etablere en granskningsgruppe og beskrive mandat. Med hensyn til nivå gjelder de følgende retningslinjer: Nivå 1 = Hendelser med alvorlighetsgrad C Nivå 2 = Hendelser med alvorlighetsgrad A og B Når det igangsettes granskning av en uønsket hendelse skal Talisman Production Norges HMS- direktør alltid informeres. Personer og linjeledelse som har vært involvert i hendelsen skal normalt ikke delta i granskningsgruppen. Et verneombud eller arbeidstagerrepresentant skal delta. Granskningen skal utføres og dokumenteres i følge PERT-S-0049, Granskning av hendelser, ref./8/ Talisman Production Norge kan gjennomføre granskning uavhengig av entreprenørens eller andre parters granskning. 6 Vedlegg 1) Klassifisering av HMS-hendelser 2) Klassifisering av Kvalitets-hendelser 3) Varsel alvorlig hendelse 4) Utfylling og distribusjon av RTV-skjema

10 PERT-S-0010 Vedlegg 1 Klassifisering av HMS-hendelser Alvorlighetsgrad Personskade ABS Utslipp til ytre miljø Gruppe 1 Gruppe 2 Brann/ Eksplosjon A Død Død >1000 m 3 > m 3 > 5 mill NOK B Alvorlig personskade som vil kunne gi varig mén Varig mén og uførhet >100 m 3 > m 3 >1 mill NOK Hydrokarbonlekkasje Massivt utslipp i en eller flere moduler. >10kg/s, eller >100kg kortvarig Stort utslipp i en modul som fører til nedstenging 1-10kg/s, eller >10kg kortvarig Sikkerhetsfunk/ Barriere Setter hele innretningens integritet i fare Setter store deler av innretningens integritet i fare C D E *Utslipp til ytre miljø: Alvorlig personskade Medisinsk behandlingsskade Førstehjelpsskade Varig mén/ funksjonsnedsettelse Fravær uten varig mén >1 m 3 >1 000 m 3 > NOK >100 L >100 m 3 > NOK Uten fravær <100 L <100 m 3 < NOK Utslipp i flere moduler som ikke fører til nedstenging 0,1-1,0kg/s, eller >1,0kg kortvarig Lite gassutslipp (>20%LEL) i en modul som ikke fører til nedstenging <0,1kg/s Liten gasslekkasje. Detekteres normalt ikke automatisk <<0,1kg/s Setter deler av innretningens integritet i fare Setter lokale områder i fare Neglisjerbar fare Gruppe 1: Olje, oljebasert og syntetisk borevæsker og kjemikalier (unntatt vannbasert borevæske og PLONOR-kjemikalier) Gruppe 2: Vannbaserte borevæsker og PLONOR-kjemikalier (Grønne kjemikalier)

11 PERT-S-0010 Vedlegg 2 Klassifisering av Kvalitets-hendelser Alvorlighetsgrad Materiell skade Driftstap A B C D E > 5 MNOK > 20 MNOK > 1 MNOK > 5 MNOK > 250 knok > 1 MNOK > 50 knok > 200 knok < 50 knok < 200 knok Materiell skade dekker materiell skade på innretning og utstyr, samt mer-kostnader pga ekstraarbeid etc. Med Driftstap menes tapt/utsatt produksjon, og økte operasjonskostnader som følge av forsinkelse. Direkte og indirekte kostnader skal inkluderes ved fastsettelse av tap/skade-beløp.

12 PERT-S-0010 Vedlegg 4: Veiledning for utfylling av RTV-skjema Bekreftelse av varsel/melding til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner E-post: Hendelsen inntraff: Melder Dato Klokkeslett Felt Navn/enhet Telefon Innretning Operatør/den ansvarlige E-post Bekreftelse av varsel/melding etter opplysningspliktforskriften 11: 11 første ledd: Akutt eller alvorlig fareog ulykkessituasjon 11 andre ledd: Situasjoner som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til akutt eller alvorlig fare- og ulykkessituasjon 11 tredje ledd Melding ved fare- og ulykkessituasjoner som er av mindre alvorlig eller akutt karakter Kort beskrivelse a) Alvorlig eller akutt skade b) Akutt livstruende sykdom c)alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer som setter innretningens integritet i fare d) Akutt forurensning: Type og anslag over mengde angis i beskrivelse nedenfor Utfyllende opplysninger: Transport Utblåsing Eksplosjon Brann Utilsiktet HC utslipp Beskrivelse av hendelsen/tilløpet: Radioaktiv kilde Evakuering av innretning Stans av farlig arbeid Fallende gjenstand Kollisjon Gjenstand/fartøy på kollisjonskurs Hygieniske eller helsemessige forhold Andre forhold Andre opplysninger Beredskapsorganisasjon aktivert: Driftstans: Ja Ja Nei Nei Område sperret og bevis sikret: NOFO mobilisert Ja Ja Nei Nei Antall skadde eller omkomne: Omfanget av granskningen: Andre iverksatte tiltak: Informasjon om annen varsling Hovedredningssentralen Politiet Luftfartstilsynet Statens strålevern Sjøfartsdirektoratet Andre:

13 PERT-S-0010 RTV-skjema Vedlegg 4: Veiledning for utfylling av RTV-skjema RTV-skjema skal fylles ut for alle skader som har potensiale for at den tilskadekommende kan få videre plager. Dette gjelder også for førstehjelpsskader. RTV-skjema skal alltid fylles ut for personskade som har medført fravær i mer enn 3 dager, og for medisinske behandlingsskader. RTV-skjema skal også fylles ut for personskade som har medført fravær inn i neste 12 timer skift.dette inkluderer hendelser som medfører at den skadede må omplasseres i annen type arbeid Fritidsskader på sokkelen som oppfyller disse kriteriene skal også rapporteres Offshore: RTV-skjema fylles ut av melder i samarbeid med sykepleier og leder. Sykepleier arkiverer kopi av skjema og sender skjema til definert kontaktperson i hovedbedriftens landorganisasjon. (for PJV er dette Gunnlaug Kristiansen) Hvis en førstehjelpsskade i ettertid fører til at den tilskadekommende oppsøker lege for undersøkelse eller behandling, skal RTV-skjema fylles ut. Skaden skal da reklassifiseres som medisinsk behandlingsskade.det er viktig at klassifisering av skaden i Synergi rettes opp i følge ny status. Landorganisasjonen hos hovedbedriften: Kopi av RTV-skjema sendes Madla Trygdekontor, Petroleumstilsynet og operatøren (Talisman Production Norge). Er den tilskadekommede en underleverandør, skal vedkommedes arbeidsgiver ha kopi av RTVskjema. Intern fordeling og arkivering i følge bedriftens egne rutiner. NB: Hovedbedriften skal ha et samlet arkiv over alle RTV-skjema for virksomheten. Verneombud informeres Melder fyller ut RTV i samarbeid med sykepleier/leder Sykepleier oversender til hovedbedriftens kontaktperson Offshore Land Intern fordeling og arkivering Hovedbedrifts kontaktperson Arbeidsgiver for underleverandører Pertra HMS&K direktør MadlaTrygdekontor E1 Petroleumstilsynet E2

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak.

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-201 Behandling av personsskader, prosessuhell og tilløp - naboklager Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Knut Rutlin Document ID : L-201

Detaljer

For access or copy of document, please contact: Reissued for use S.Fines

For access or copy of document, please contact: Reissued for use S.Fines For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no 02 20060210 Reissued for use S.Fines T.Budal K. Hovdal P. Hjelm- Hansen 01 20050728 Issued for use K. Hovdal T. Budal S.Fines

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Veileder Melding og rapportering av ulykker Foto: Kystverket Ulykker knyttet til drift av fartøy skal meldes og rapporteres til Sjøfarts direktoratet eller annen relevant instans. Sammen for økt sjøsikkerhet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Beredskapsplan Generelt

Beredskapsplan Generelt Beredskapsplan Generelt Denne beredskapsplanen gjelder for Norsk Gjenvinning Industri, avd.: Mongstad. Utarbeidet av: NCL Dato: 6/3-12 Endret dato: 17.10.2012 Ved en hver situasjon hvor media (presse og

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Avslutningsplan Opphør av virksomhet på landanlegg Boreprogram Hovedplan for bore- og brønnaktiviteter Informasjon om formasjonstest

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser Geir Skyvulstad, Hydro Energi Kraftproduksjon 21.10.2008 (1) 2008-11-05 Kort presentasjon av meg selv: - Geir Skyvulstad - vært ansatt i Hydro i 33 år - arbeidet med HMS på siden 1984 - arbeider nå som

Detaljer

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger Deres ref. Vår ref. Vår dato 16/00477/301 13.5.2016 Saksbeh. Vibeke Brudevold Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 1 SAMMENDRAG I 2014 ble det innrapportert 134.433 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca. 40% økning i aktivitet sammenlignet med 2013

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ????

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ???? 02 151006 Oppdatering 01 140510 Utkast Stein Risstad Larssen Anita Grimsrud Torgeir Anda Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg

Detaljer

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Novembermøtet 2014 Ingrid Espe Heikkilä Gardermoen, 18.11.14 www.nrpa.no 19: Varslingsplikt ved ulykker og

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN)

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN) VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN) 1. januar 2002 (Oppdatert 29. april 2010) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensningstilsyn

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/ Foto: Øyvind Hagen / Statoil Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/12-2010 Gunnar Nakken Produksjonsdirektør Gullfaks 1- Classification: Internal (Restricted Distribution) 2011-02-16 Arbeid på

Detaljer

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2013

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2013 Sikkerhetsrapport 1. halvår 2013 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Veiledning til styringsforskriften

Veiledning til styringsforskriften Veiledning til styringsforskriften (Oppdatert 20. desember 2012) TIL KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 Til 1 Virkeområde... 3 Til 2 Ansvar... 3 Til 3 Definisjoner... 3 TIL KAPITTEL II STYRING AV

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

erfaringer fra offshoreinstallasjoner

erfaringer fra offshoreinstallasjoner HMS erfaringer fra offshoreinstallasjoner Stillasdagene torsdag 16.09.2010 Frode Bødtker ENGINEERING ISOLERING ARKITEKT / INNREDNING PREFABRIKKERING OVERFLATEBEHANDLING PASSIV BRANNBESKYTTELSE STILLAS

Detaljer

Rutiner for innrapportering

Rutiner for innrapportering Rutiner for innrapportering Hvem innrapporterer? Fungerer rapportering for underleverandører? Eksempel på innrapportering Granskning Oppfølging Leading Indicators Spørsmål/diskusjon 1 Erkjennelsen Det

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Eksempler på granskinger hvordan påvirker en slik

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 1 SAMMENDRAG I 2015 ble det innrapportert 57.764 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er litt over en halvering av aktivitet sammenlignet

Detaljer

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN RENOVASJON Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Wenche Svingen, Yrkeshygieniker This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions,

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) 1. januar 2002. (Oppdatert 1. oktober 2009)

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) 1. januar 2002. (Oppdatert 1. oktober 2009) VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) 1. januar 2002 (Oppdatert 1. oktober 2009) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Ormen Lange - Onshore Project

Ormen Lange - Onshore Project Hydro Olje & Energi - Onshore Project Erfaringer med påseplikt Operatør for utbyggingsfasen Berit Viig - Myndighetskontakt Langeled: Tre underprosjekter Offshore Onshore Langeled Total investering fase

Detaljer

Konstruksjonsskader og maritime hendelser på Yme, Floatel Superior og Scarabeo 8

Konstruksjonsskader og maritime hendelser på Yme, Floatel Superior og Scarabeo 8 Konstruksjonsskader og maritime hendelser på Yme, Floatel Superior og Scarabeo 8 Terje L. Andersen, Petroleumstilsynet Konstruksjonsdagen 2013, 29. august 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP:

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer Aktivitetsnummer 411002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Entreprenørseminar 10. juni 2010

Entreprenørseminar 10. juni 2010 Petroleumstilsynets hovedprioriteringer 2010 - Status og signaler Entreprenørseminar 10. juni 2010 Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Korleis vurderer Statens helsetilsyn kva som er gode granskingsprosessar?

Korleis vurderer Statens helsetilsyn kva som er gode granskingsprosessar? Korleis vurderer Statens helsetilsyn kva som er gode granskingsprosessar? Geir Sverre Braut Statens helsetilsyn 15. februar 2010 UiS, Gransking og læring Gode granskingsprosessar hos kven? Hjå oss sjølve?

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter beredskapstilsyn på West Alpha 404001003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Hvordan oppnås god sikkerhetsfokus i hverdagen på Petrojarl Varg!

Hvordan oppnås god sikkerhetsfokus i hverdagen på Petrojarl Varg! Hvordan oppnås god sikkerhetsfokus i hverdagen på Petrojarl Varg! Teekay Petrojarl Jan Erik Tennfjord, Driftsleder Petrojarl Varg Hvordan vi daglig forsøker å jobbe sikkert ihht de prosedyrer vi har og

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Deltakere i revisjonslaget Lin Silje Nilsen, Hans Kjell Anvik, Bente Hallan og Eivind Sande 6.10.

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Deltakere i revisjonslaget Lin Silje Nilsen, Hans Kjell Anvik, Bente Hallan og Eivind Sande 6.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med styring av risiko for akutte utslipp - Statoil Norne 001128014 og 015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning 1. Formål 2. Definisjoner 3. Klassifisering av hendelser 4. Kriterier for valg av nivå 5.

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR 082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR AKSEPT OG DRIFT AV FLYTTBARE INNRETNINGER MED SAMSVARSUTTALELSE (SUT), ELLER SOM HAR STARTET SØKNADSPROSESSEN FOR SUT Original versjon Nr.: 082 Etablert:

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Statoil opererte felt på norsk sokkel Gullfaks Heidrun Norne Statfjord Åsgard Harstad Veslefrikk

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg Orientering om sikkerhet og beredskap ved Kårstø Prosessanlegg Prosessanlegget på Kårstø Formålet med denne brosjyren er å informere personer utenfor Kårstø Prosessanlegg om de stoffene og situasjonene

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer