Talisman Production Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talisman Production Norge AS"

Transkript

1 Talisman Production Norge AS This document can be updated by: Stein Fines, Varsling av eiere, navneskifte S. Fines A. Utseth E. Haugane Revidert kap og varsling Stein Fines A.Utseth E. Haugane Varslingsmatrise, intern varsling mm. S. Fines A. Utseth E. Haugane Endret rutine for RTV-skjema mm. S.Fines A. Utseth E.Haugane Endret klassifikasjonsmatrise m.m. S. Fines A. Utseth E.Haugane Re-issued for use S. Fines O.A.Isdahl E. Haugane For Use, Varslingsskjema revidert S. Fines O. A Isdahl E. Haugane Issued for Use S. Fines O.A Isdahl E. Haugane Issued for IDC S. Fines O.A Isdahl E. Haugane Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Title: REGISTRERING OG OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER No. of Sheets: 13 Doc. Type KA Area NA Project No. Document Number: Originator Discipline Sequence No. Revision Status Contract No. NA System NA PERT - S M

2 PAGE : 1 of 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Referanser Definisjoner Ansvar og myndighet Beskrivelse Varsling av uønskede hendelser Generelt Type hendelser som skal varsles...error! Bookmark not defined. 5.2 Melding av uønskede hendelser Intern varsling og rapportering av hendelser i PGS Rapportering av hendelser Registrering av uønskede hendelser i databasen Synergi Sikringsbrudd og kriminelle handlinger Håndtering av avvik Oppfølging Analyse og granskning av uønskede hendelser Analyse Granskning Vedlegg...8

3 PAGE : 2 of 13 1 Innledning Denne prosedyren kommer til anvendelse ved alle uønskede hendelser på innretninger under operasjoner på lisenser hvor Talisman Production Norge AS er operatør. Hensikten med prosedyren er å sørge for at alle uønskede hendelser varsles, rapporteres og følges opp på en enhetlig måte i overensstemmelse med gjeldende regelverk, samt å gi Talisman Production Norge som operatør tilstrekkelig og konsistent informasjon for å overvåke og styre HMS i operasjoner som utføres for Talisman Production Norge. 2 Referanser /1/ Management System Manual, Doc. No. : PERT-Q-0001 /2/ Beredskapsmanual, Varg, Doc.no.: 9913-G-DO-004 /3/ Beredskapsmanual Talisman Production Norge, Doc. No.: PERT-S-0013 /4/ Rammeforskriften /5/ Styringsforskriften /6/ Opplysningspliktforskriften /7/ Control of Discharges, Doc. No.: PERT-S-0007 /8/ Granskning av hendelser, Doc. No.: PERT-S-0049 /9/ Avviksbehandling, Doc. No.: PERT-Q-0003 /10/ Brukerveiledning Rapportering av uønskede hendelser i Synergi, Doc. No.: PERT-S Definisjoner Uønsket hendelse: Forhold, tilstand, tilløp eller hendelse som kan resultere i personskade, arbeidsbetinget sykdom, brann, eksplosjon eller utslipp av olje, gass eller kjemikalier til miljøet, produksjonstap eller materiell skade. Andre relevante definisjoner er beskrevet i ref. /10/. 4 Ansvar og myndighet I dette avsnittet er beskrevet ansvar for personell som arbeider på innretninger som er i tjeneste for Talisman Production Norge. Stillingsbetegnelser kan variere fra innretning til innretning, men det totale ansvaret som beskrevet under må ivaretas av ulike funksjoner ombord. Den aktuelle entreprenøren er ansvarlig for å sikre at ansvaret ivaretas av definerte stillinger ombord, og at ansvarsforholdet kommuniseres til Talisman Production Norge. Alle i Talisman Production Norge AS sin tjeneste Enhver som arbeider for Talisman Production Norge AS, entreprenør personell som utfører arbeid, eller øvrig personell som befinner seg ombord på innretninger under operasjon for Talisman Production Norge AS, er ansvarlig for at uønskede hendelser blir rapportert. Rapporten kan enten være en muntlig rapport til nærmeste leder, en skiftelig rapport som leveres til nærmeste leder, eller en skiftelig rapport som leveres anonymt. Installasjonsjef på innretningen

4 PAGE : 3 of 13 Installasjonssjefen er ansvarlig for varsling av hendelser til Petroleumstilsynet og annen myndighet, hvor dette kreves i følge denne prosedyre, se vedlegg 3. Installasjonsjefen er ansvarlig for at det gjennomføres granskning av uønskede hendelser hvor dette kreves i følge regelverk eller interne krav gitt i denne prosedyre, se også pkt 5.8. Hensikten med granskingen er å klarlegge hendelsesforløpet, direkte og bakenforliggende årsaksforhold, samt identifisere og gjennomføre tiltak som kan forebygge liknende hendelser. Verneombud på innretningen Verneombudet skal på vegene av de ansatte på innretningen gjennomgå alle HMS-hendelser, og sørge for medarbeidermedvirkning både i fastleggelse av årsakssammenheng til hendelsen, og hvilke tiltak som foreslås implementert. Verneombudet skal sørge for at nødvendig interaksjon med øvrige grupper av ansatte blir sikret og at beskrevne oppfølgingstiltak gjennomføres. HMS-direktør Talisman Production Norge HMS-direktør er ansvarlig for å initiere og gjennomføre granskning av hendelser hvor Talisman Production Norge vil gjennomføre selvstendig granskning, eller granskning i samarbeid med produksjons- eller bore-entrepenøren. HMS- direktør er for øvrig ansvarlig for kontinuerlig vedlikehold av denne prosedyren. 5 Beskrivelse 5.1 Varsling av uønskede hendelser Generelt Det skal sikres koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Petroleumstilsynet ved fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til: a) alvorlig og akutt skade, b) akutt livstruende sykdom, c) alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens integritet er i fare, d) akutt forurensning. Varselet skal bekreftes skriftlig innen to timer på skjema som finnes på Petroleumstilsynets hjemmeside, se også vedlegg 3 til denne prosedyren. Varsling skal sendes elektronisk til Kopi av varsel skal sendes til Talisman Production Norges beredskapsvakt på mail/fax. Petroleumstilsynet varsler Statens forurensningstilsyn, Statens helsetilsyn og andre relevante myndigheter. Varsling skal utføres av installasjonssjefen på innretningen. Dersom installasjonssjefen er i tvil skal han konsultere Talisman Production Norges HMS-direktør uforsinket pr telefon. Talisman Production Norge beredskapsvakt skal umiddelbart varsles ved alle hendelser som varsles til Petroleumstilsynet. Beredskapsvakten varsler Talisman Production Norges HMS- direktør og Talisman

5 PAGE : 4 of 13 Production Norges direktør for Teknologi og Drift, som igjen varsler Talisman Production Norges Administrerende direktør. Uavhengig av varsling til Petroleumstilsynet, bør Hovedredningssentralen gis raskest mulig direkte varsel for å mobilisere nødvendige offentlige beredskapsressurser, jf. aktivitetsforskriften 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner. Kopi av varsel skal sendes Talisman Production Norges HMS-direktør for arkivering. Ved arbeidsulykker som har ført til dødsfall eller alvorlig personskade, skal politiet varsles som nevnt i arbeidsmiljøloven Type hendelser som skal varsles Med skade som nevnt i punkt bokstav a, menes dødsfall, personskader eller andre helseskader, reduksjon i helsetilstand eller tap av økonomiske verdier. Tap, eller tilløp som kan føre til tap av økonomiske verdier, skal kun varsles hvis beredskapsorganisasjonen har blitt mobilisert som en følge av hendelsen. For å avgjøre om en hendelse er varslingspliktig eller ikke, skal klassifiseringsmatrisen i Vedlegg 1 benyttes. Alle aktuelle hendelser med skade i skravert område skal varsles umiddelbart. Det samme gjelder tilløp med alvorlighetsgrad A og B. Hendelser listet i a), b), f), g) og h) ovenfor skal varsles uavhengig av alvorlighetsgrad. Alvorlig personskade er definert i opplysningspliktforskriften 13. Hendelser som kan sette innretningenes integritet i fare, nevnt i punkt c) kan være hendelser knyttet til posisjonering, rørlednings- og undervannssystem og bærende konstruksjoner. Slike hendelsene kan ha konsekvenser for liv og helse og/eller medføre risiko for utslipp til sjø og tapt produksjon. Akutt forurensning er definert som utslipp til ytre miljø av alvorlighetsgrad A,B og C i følge Vedlegg 1, samt akutt utslipp av olje i vann i følge dokument PERT-S-0004 Control of Discharges, ref. /7/. Andre fare- og ulykkessituasjonene som skal varsles: a) situasjoner der det er fare for at fartøy eller drivende gjenstander kan støte sammen med innretninger, b) utblåsinger fra brønner, c) eksplosjoner og branner, d) utilsiktede hydrokarbon- og kjemikalieutslipp, e) arbeidsulykker, f) hendelser der bruken av radioaktive kilder har kommet ut av kontroll, g) reelle fare- og ulykkessituasjoner der beredskapsorganisasjonen på innretningen er aktivert, eller det er satt i verk forberedelser til evakuering, h) situasjoner der verneombudet krever stansing av farlig arbeid. Med brann menes enhver åpen flamme uansett om den umiddelbart slukkes av automatisk eller fastmontert slokkeanlegg. Åpen flamme som umiddelbart slukkes av brannvakt i forbindelse med varmt

6 PAGE : 5 of 13 arbeid, skal rapporteres som tilløp. Det samme gjelder varmgang i utstyr som fører til kortslutning/røykutvikling, men som ikke fører til åpen flamme. Med hydrokarbonlekkasje menes uttilsiktet utslipp av hydrokarboner, som representerer brann- eller eksplosjonsfare. Hydrokarbonlekkasjer omfatter utslipp av gass, brønnstrøm, kondensat og råolje. For at en lekkasje skal klassifiseres som hydrokarbonlekkasje, skal lekkasjen være av minst følgende størrelse: For væske: minst fire drypp pr. minutt. For gass: minst 20%LEL målt 10cm fra lekkasjestedet i mest ugunstige retning. Mindre lekkasjer klassifiseres som tilløp. Når man skal klassifisere en hydrokarbonlekkasje, skal man klassifisere hendelsen ut fra avgitt gassmengde. Dette gjelder både for kondensat og ustabilisert brønnstrøm/råolje. 5.2 Melding av uønskede hendelser Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i punkt bokstav a til og med c, men av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal det gis skriftlig melding til Petroleumstilsynet første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget. Melding utføres normalt av Talisman Production Norges leder for teknologi og drift. Fare- og ulykkessituasjoner som omfattes av dette kan være: a) personskader av mindre alvorlig karakter (medisinske behandlingsskader) b) situasjoner der det er satt i verk spesielle hygieniske eller helsemessige beredskapstiltak, for eksempel ved sykdom som skriver seg fra vannforsyningen eller næringsmidlene, svikt i normale, hygieniske prosedyrer som gir økt sykdomsrisiko, c) mindre alvorlige situasjoner i forbindelse med posisjonering, rørledningssystemer og bærende konstruksjoner, d) krenking av sikkerhetssoner eller særskilte områder med begrensninger, jf. rammeforskriften 39 om varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner, e) situasjoner som har ført til tap av dekkslast, ankrings-, fortøynings- og slepeutstyr og bore- og brønnutstyr. Meldingen bør angi nøyaktig posisjon, f) situasjoner der radioaktive kilder sitter fast i brønnen, g) situasjoner der individuelle målinger viser at arbeidstakere har blitt utsatt for en radioaktiv eksponering (effektiv doseekvivalent) på mer enn 20 msv i løpet av tolv måneder. Kopi av melding skal sendes Talisman Production Norges HMS- direktør for arkivering. 5.3 Intern varsling og rapportering av hendelser i Talisman Production Norge As Beredskapsvakta i Talisman Energy skal informeres om alle hendelser som varsles til myndighetene første virkedag etter at hendelsen inntraff.

7 PAGE : 6 of 13 For hendelser av alvorlighetsgrad A og B i følge Vedlegg 1, skal beredskapsvakta i Talisman Energy varsles umiddelbart på telefon Det samme gjelder for hendelser hvor man ut fra hendelsens karakter kan forvente mediaomtale. Intern varsling og informasjon til Talisman Energy utføres av direktør for operasjoner og drift. Lisenspartnere skal informeres/varsles av Talisman Production Norge på samme vilkår som Talisman Energy. 5.4 Rapportering av hendelser Alle instanser (interne og eksterne) som har fått varsel eller melding om hendelse, skal ha skriftlig rapport om hendelsen. Dette kan inkludere følgende rapporter: a: Lang saksrapport med vedlegg fra Synergi b: RTV-skjema Beskrivelse av bruken samt flytdiagram er vist i vedlegg 4. c: Granskningsrapport. Skal utarbeides som beskrevet i kap nedenfor. For Varg, skal E&I Manager Varg varsles og rapporteres til separat, for alle hendelser som inkluderer strømførende anlegg. I daglig aktivitetsrapport fra installasjonen, skal det angis Synerginummer og en kort beskrivelse av hver uønskede hendelse siste 24 timer. 5.5 Registrering av uønskede hendelser i databasen Synergi Synergi er et enhetlig rapporteringssystem for uønskede hendelser som benyttes av de fleste operatører og større entreprenører på norsk sokkel, og er en svært viktig del av HMS-styringen i Talisman Production Norge for å samle inn data fra alle uønskede hendelser til bruk ved senere analyser, oppfølging, erfaringsoverføring m.v. Uønskede hendelser for registrering i Synergi, deles i 2 grupper; HMS-hendelser og kvalitetshendelser. Rapportering av hendelser i Synergi skal utføres i henhold til ref. /10/. Klassifisering av HMS hendelser og kvaliteshendelser med hensyn til alvorlighetsgrad, gjøres i henhold til vedlegg 1 og 2 til denne prosedyren. Eventuelle arbeidsordre som blir generert med bakgrunn i en hendelse, skal registreres i tiltaksmodulen for den enkelte hendelse. Mobile boreinnretninger som opererer for Talisman Production Norge kan benytte sitt eget system for rapportering av uønskede hendelser. Talisman Production Norge skal imidlertid ha daglig kopi av alle rapporterte hendelser, samt at det totale register av uønskede hendelser skal overføres til Talisman Production Norges Synergi-database når oppdraget er avsluttet.

8 PAGE : 7 of Sikringsbrudd og kriminelle handlinger Sikringsbrudd og kriminelle handlinger skal varsles, rapporteres og registreres som uønskede hendelser. 5.7 Håndtering av avvik Midlertidige avvik hvor korrigerende tiltak kan gjøres umiddelbart, skal behandles og rapporteres som uønsket hendelse. Dette betyr at uforutsette avvik som resulterer i personskade, brann, eksplosjon, olje-/gasslekkasje, utslipp til ytre miljø, materielle skader, sikringsbrudd, drifts-/produksjonstap, materielle skader eller tilløp til avvik, behandles som uønsket hendelse og rapporteres deretter hvis korrigerende tiltak kan gjøres umiddelbart. Dersom det observeres avvik som kan føre til en fare- eller ulykkessituasjon, skal observatør umiddelbart gjøre det som er nødvendig for å håndtere situasjonen i henhold til etablerte planer/prosedyrer. Nødvendig avviksrapportering og videre behandling av avviket skal utføres når situasjonen er brakt under kontroll. Rapportering og saksbehandling av avvik gjøres i følge prosedyre PERT-Q-0003 Avviksbehandling, ref./9/. 5.8 Oppfølging Installasjonsjef er ansvarlig for å følge opp og sikre at registrerte tiltak lukkes. Når det gjelder formaliteter rundt utkvittering/ferdigstillelse av tiltak er linjeleder eller den han har bemyndiger, ansvarlig. Hendelser med middels og høyt risikopotensiale skal spesielt følges opp av Installasjonsjef. Tiltaksansvarlig er ansvarlig for at det blir gitt tilbakemelding til melder om status på tiltak etter rapporterte hendelser. Dette kan gjøres gjennom HMS-møter, ved oppslag eller ved tilbakemelding gjennom verneapparatet, eller ved personlig tilbakemelding til melder. Slik tilbakemelding er særlig viktig i saker hvor foreslåtte tiltak har blitt endret eller kansellert som en følge av saksbehandlingen. For hendelser som omfatter underleverandører, er det viktig at tilbakemeldingen blir gitt til vedkommendes arbeidsgiver. 5.9 Analyse og granskning av uønskede hendelser Analyse Ved at uønskede hendelser rapporteres og registreres i Synergi vil man senere kunne analysere datagrunnlaget for trender, direkte og bakenforliggende årsaksforhold. På bakgrunn av dette kan det velges virkemidler for å skape reelle forbedringer. Analyse av HMS-hendelser skal gjennomføres systematisk og rapporteres i HMS-rapporter hvert tertial. Analyseresultatene skal brukes aktivt i selskapets forbedringsarbeid.

9 PAGE : 8 of Granskning Granskning kan gjennomføres på to nivåer: Nivå 1: Granskning av offshore organisasjon Nivå 2: Granskning av onshore organisasjon/eksterne Installasjonsjef er ansvarlig for å sette i gang granskning og bestemme på hvilke nivå granskningen skal gjøres etter konsultasjon med Talisman Production Norges HMS- direktør. Mandatet skal være skriftlig. For granskning på nivå 1 etablerer Installasjonsjef en granskningsgruppe med et beskrevet mandat. For granskning på nivå 2 skal Installasjonsjef i samarbeid med Talisman Production Norges HMS&K direktør etablere en granskningsgruppe og beskrive mandat. Med hensyn til nivå gjelder de følgende retningslinjer: Nivå 1 = Hendelser med alvorlighetsgrad C Nivå 2 = Hendelser med alvorlighetsgrad A og B Når det igangsettes granskning av en uønsket hendelse skal Talisman Production Norges HMS- direktør alltid informeres. Personer og linjeledelse som har vært involvert i hendelsen skal normalt ikke delta i granskningsgruppen. Et verneombud eller arbeidstagerrepresentant skal delta. Granskningen skal utføres og dokumenteres i følge PERT-S-0049, Granskning av hendelser, ref./8/ Talisman Production Norge kan gjennomføre granskning uavhengig av entreprenørens eller andre parters granskning. 6 Vedlegg 1) Klassifisering av HMS-hendelser 2) Klassifisering av Kvalitets-hendelser 3) Varsel alvorlig hendelse 4) Utfylling og distribusjon av RTV-skjema

10 PERT-S-0010 Vedlegg 1 Klassifisering av HMS-hendelser Alvorlighetsgrad Personskade ABS Utslipp til ytre miljø Gruppe 1 Gruppe 2 Brann/ Eksplosjon A Død Død >1000 m 3 > m 3 > 5 mill NOK B Alvorlig personskade som vil kunne gi varig mén Varig mén og uførhet >100 m 3 > m 3 >1 mill NOK Hydrokarbonlekkasje Massivt utslipp i en eller flere moduler. >10kg/s, eller >100kg kortvarig Stort utslipp i en modul som fører til nedstenging 1-10kg/s, eller >10kg kortvarig Sikkerhetsfunk/ Barriere Setter hele innretningens integritet i fare Setter store deler av innretningens integritet i fare C D E *Utslipp til ytre miljø: Alvorlig personskade Medisinsk behandlingsskade Førstehjelpsskade Varig mén/ funksjonsnedsettelse Fravær uten varig mén >1 m 3 >1 000 m 3 > NOK >100 L >100 m 3 > NOK Uten fravær <100 L <100 m 3 < NOK Utslipp i flere moduler som ikke fører til nedstenging 0,1-1,0kg/s, eller >1,0kg kortvarig Lite gassutslipp (>20%LEL) i en modul som ikke fører til nedstenging <0,1kg/s Liten gasslekkasje. Detekteres normalt ikke automatisk <<0,1kg/s Setter deler av innretningens integritet i fare Setter lokale områder i fare Neglisjerbar fare Gruppe 1: Olje, oljebasert og syntetisk borevæsker og kjemikalier (unntatt vannbasert borevæske og PLONOR-kjemikalier) Gruppe 2: Vannbaserte borevæsker og PLONOR-kjemikalier (Grønne kjemikalier)

11 PERT-S-0010 Vedlegg 2 Klassifisering av Kvalitets-hendelser Alvorlighetsgrad Materiell skade Driftstap A B C D E > 5 MNOK > 20 MNOK > 1 MNOK > 5 MNOK > 250 knok > 1 MNOK > 50 knok > 200 knok < 50 knok < 200 knok Materiell skade dekker materiell skade på innretning og utstyr, samt mer-kostnader pga ekstraarbeid etc. Med Driftstap menes tapt/utsatt produksjon, og økte operasjonskostnader som følge av forsinkelse. Direkte og indirekte kostnader skal inkluderes ved fastsettelse av tap/skade-beløp.

12 PERT-S-0010 Vedlegg 4: Veiledning for utfylling av RTV-skjema Bekreftelse av varsel/melding til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner E-post: Hendelsen inntraff: Melder Dato Klokkeslett Felt Navn/enhet Telefon Innretning Operatør/den ansvarlige E-post Bekreftelse av varsel/melding etter opplysningspliktforskriften 11: 11 første ledd: Akutt eller alvorlig fareog ulykkessituasjon 11 andre ledd: Situasjoner som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til akutt eller alvorlig fare- og ulykkessituasjon 11 tredje ledd Melding ved fare- og ulykkessituasjoner som er av mindre alvorlig eller akutt karakter Kort beskrivelse a) Alvorlig eller akutt skade b) Akutt livstruende sykdom c)alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer som setter innretningens integritet i fare d) Akutt forurensning: Type og anslag over mengde angis i beskrivelse nedenfor Utfyllende opplysninger: Transport Utblåsing Eksplosjon Brann Utilsiktet HC utslipp Beskrivelse av hendelsen/tilløpet: Radioaktiv kilde Evakuering av innretning Stans av farlig arbeid Fallende gjenstand Kollisjon Gjenstand/fartøy på kollisjonskurs Hygieniske eller helsemessige forhold Andre forhold Andre opplysninger Beredskapsorganisasjon aktivert: Driftstans: Ja Ja Nei Nei Område sperret og bevis sikret: NOFO mobilisert Ja Ja Nei Nei Antall skadde eller omkomne: Omfanget av granskningen: Andre iverksatte tiltak: Informasjon om annen varsling Hovedredningssentralen Politiet Luftfartstilsynet Statens strålevern Sjøfartsdirektoratet Andre:

13 PERT-S-0010 RTV-skjema Vedlegg 4: Veiledning for utfylling av RTV-skjema RTV-skjema skal fylles ut for alle skader som har potensiale for at den tilskadekommende kan få videre plager. Dette gjelder også for førstehjelpsskader. RTV-skjema skal alltid fylles ut for personskade som har medført fravær i mer enn 3 dager, og for medisinske behandlingsskader. RTV-skjema skal også fylles ut for personskade som har medført fravær inn i neste 12 timer skift.dette inkluderer hendelser som medfører at den skadede må omplasseres i annen type arbeid Fritidsskader på sokkelen som oppfyller disse kriteriene skal også rapporteres Offshore: RTV-skjema fylles ut av melder i samarbeid med sykepleier og leder. Sykepleier arkiverer kopi av skjema og sender skjema til definert kontaktperson i hovedbedriftens landorganisasjon. (for PJV er dette Gunnlaug Kristiansen) Hvis en førstehjelpsskade i ettertid fører til at den tilskadekommende oppsøker lege for undersøkelse eller behandling, skal RTV-skjema fylles ut. Skaden skal da reklassifiseres som medisinsk behandlingsskade.det er viktig at klassifisering av skaden i Synergi rettes opp i følge ny status. Landorganisasjonen hos hovedbedriften: Kopi av RTV-skjema sendes Madla Trygdekontor, Petroleumstilsynet og operatøren (Talisman Production Norge). Er den tilskadekommede en underleverandør, skal vedkommedes arbeidsgiver ha kopi av RTVskjema. Intern fordeling og arkivering i følge bedriftens egne rutiner. NB: Hovedbedriften skal ha et samlet arkiv over alle RTV-skjema for virksomheten. Verneombud informeres Melder fyller ut RTV i samarbeid med sykepleier/leder Sykepleier oversender til hovedbedriftens kontaktperson Offshore Land Intern fordeling og arkivering Hovedbedrifts kontaktperson Arbeidsgiver for underleverandører Pertra HMS&K direktør MadlaTrygdekontor E1 Petroleumstilsynet E2

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak.

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-201 Behandling av personsskader, prosessuhell og tilløp - naboklager Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Knut Rutlin Document ID : L-201

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

For access or copy of document, please contact: Reissued for use S.Fines

For access or copy of document, please contact: Reissued for use S.Fines For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no 02 20060210 Reissued for use S.Fines T.Budal K. Hovdal P. Hjelm- Hansen 01 20050728 Issued for use K. Hovdal T. Budal S.Fines

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensningstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) KAP I MATERIALE

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing 1 2 3 Om beredskapsplanen Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: Brann/eksplosjon Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer Utslipp

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013 i medhold av lov

Detaljer

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Veileder Melding og rapportering av ulykker Foto: Kystverket Ulykker knyttet til drift av fartøy skal meldes og rapporteres til Sjøfarts direktoratet eller annen relevant instans. Sammen for økt sjøsikkerhet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA RNNP 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Ptil 24.04.14 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikatorer

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

Beredskapsplan Generelt

Beredskapsplan Generelt Beredskapsplan Generelt Denne beredskapsplanen gjelder for Norsk Gjenvinning Industri, avd.: Mongstad. Utarbeidet av: NCL Dato: 6/3-12 Endret dato: 17.10.2012 Ved en hver situasjon hvor media (presse og

Detaljer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Avslutningsplan Opphør av virksomhet på landanlegg Boreprogram Hovedplan for bore- og brønnaktiviteter Informasjon om formasjonstest

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2016 1 SAMMENDRAG I 2016 ble det innrapportert 44.569 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca 23 % reduksjon i dykkeaktivitet sammenlignet med

Detaljer

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger Deres ref. Vår ref. Vår dato 16/00477/301 13.5.2016 Saksbeh. Vibeke Brudevold Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning

Detaljer

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser Geir Skyvulstad, Hydro Energi Kraftproduksjon 21.10.2008 (1) 2008-11-05 Kort presentasjon av meg selv: - Geir Skyvulstad - vært ansatt i Hydro i 33 år - arbeidet med HMS på siden 1984 - arbeider nå som

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 1 SAMMENDRAG I 2014 ble det innrapportert 134.433 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca. 40% økning i aktivitet sammenlignet med 2013

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA Pressebriefing Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomhet Indikatorer relatert til hendelser

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene Risikonivå i petroleumsvirksomhet Sokkelen og landanleggene 2008 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikator for støyeksponering og kjemisk

Detaljer

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: Prosedyrebeskrivelse for håndtering av avvik Versjon: Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 09.01.2018 Godkjent av: Kvalitetssikringsgruppen Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Formål og omfang Risikobasert

Detaljer

Nytt barrierenotat PTIL/PSA

Nytt barrierenotat PTIL/PSA Nytt barrierenotat Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle barrierer HP - Barrierer HP - Barrierer

Detaljer

Sikkerhet forebygger forurensing

Sikkerhet forebygger forurensing Sikkerhet forebygger forurensing Sikkerhet Beskyttelse av mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forebyggende tiltak rettet mot tilløp til skader, mindre skader, større ulykker og katastrofer. Helhetlig

Detaljer

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ????

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ???? 02 151006 Oppdatering 01 140510 Utkast Stein Risstad Larssen Anita Grimsrud Torgeir Anda Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg

Detaljer

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten.

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Forord Alle operatører på norsk sokkel leverer årlige rapporter for utslipp av radioaktive stoffer til Statens strålevern,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/ Foto: Øyvind Hagen / Statoil Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/12-2010 Gunnar Nakken Produksjonsdirektør Gullfaks 1- Classification: Internal (Restricted Distribution) 2011-02-16 Arbeid på

Detaljer

Læring og forebygging etter Macondo

Læring og forebygging etter Macondo Læring og forebygging etter Macondo Introduksjon Anne Myhrvold, Ptil Læring og forebygging etter Macondo Lars Herbst, BSEE Regional Director Gulf of Mexico Region Læring og forebygging etter Macondo RNNP

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Novembermøtet 2014 Ingrid Espe Heikkilä Gardermoen, 18.11.14 www.nrpa.no 19: Varslingsplikt ved ulykker og

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Introduksjon. Fartøy - mannskap

Introduksjon. Fartøy - mannskap Introduksjon Fartøy - mannskap 31.08.2016 Agenda 1. Formål 2. Relevante guidelines/retningslinjer 3. Tilgang samarbeidsportaler 4. Statoil Operasjonsenter 5. Synergi (RUH) 6. Varsling 7. Fuel forbruk 8.

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Tambar 010065004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2013

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2013 Sikkerhetsrapport 1. halvår 2013 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten. Akutte utslipp Norsk sokkel

Risikonivå i petroleumsvirksomheten. Akutte utslipp Norsk sokkel Risikonivå i petroleumsvirksomheten Akutte utslipp Norsk sokkel 2001 2012 21. november 2013 Ingvill Røsland, Petroleumstilsynet Terje Dammen, Safetec Fremgangsmåte Totalt for sokkelen og for 3 forvaltningsområder

Detaljer

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Prosessnavn: Beredskapsplan Prosjekt Sist endret/erstatter: 12.09.2013/ 12.08.2008 Prosesseier/sist endret av (e-postadresse):

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

erfaringer fra offshoreinstallasjoner

erfaringer fra offshoreinstallasjoner HMS erfaringer fra offshoreinstallasjoner Stillasdagene torsdag 16.09.2010 Frode Bødtker ENGINEERING ISOLERING ARKITEKT / INNREDNING PREFABRIKKERING OVERFLATEBEHANDLING PASSIV BRANNBESKYTTELSE STILLAS

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Veiledning til styringsforskriften

Veiledning til styringsforskriften Veiledning til styringsforskriften (Oppdatert 20. desember 2012) TIL KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 Til 1 Virkeområde... 3 Til 2 Ansvar... 3 Til 3 Definisjoner... 3 TIL KAPITTEL II STYRING AV

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønner Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler 142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Original versjon Norsk olje og gass, anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Nr: 142 Etablert: 23.02.2017

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Rutiner for innrapportering

Rutiner for innrapportering Rutiner for innrapportering Hvem innrapporterer? Fungerer rapportering for underleverandører? Eksempel på innrapportering Granskning Oppfølging Leading Indicators Spørsmål/diskusjon 1 Erkjennelsen Det

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN)

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN) VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN) 1. januar 2002 (Oppdatert 29. april 2010) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensningstilsyn

Detaljer

Høringsutkast TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013

Høringsutkast TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet i medhold av lov

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Visund FPDU Aktivitetsnummer 001120022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN RENOVASJON Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Eksempler på granskinger hvordan påvirker en slik

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene Utviklingstrekk 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 1 SAMMENDRAG I 2011 var innrapportert aktivitetsnivået for metningsdykking på norsk sokkel 48.106 manntimer i metning. Dette er en liten reduksjon i aktivitetsnivået

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer Aktivitetsnummer 411002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 1 SAMMENDRAG I 2015 ble det innrapportert 57.764 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er litt over en halvering av aktivitet sammenlignet

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer