Registrere melding og behandle registrerte meldinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1"

Transkript

1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger

2 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering av kvalitetsarbeidet på seksjon, avdeling og Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) - Spørsmål

3 Personalskader: Ny måte å registrere personalskade på frå via Min Arbeidsplan. Går ikke gjennom dette i dag

4 Lovgrunnlag for helsepersonells meldeplikt Pasientskader: Spesialisthelsetjenesteloven 3-3 (fastsetter at formålet med meldeplikten er å bedre pasientsikkerhet ved at meldingene brukes for å avklare årsaker til hendelsen, for så å forebygge at tilsvarende hendelse skjer igjen). Spesialisthelsetjenesteloven 3-3a Helsepersonelloven 38 Systemavvik og forbedringsforslag: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

5 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten fastsetter at formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. Systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid er et ansvar for ledere på alle nivåer i tjenesten. Arbeidet skal forankres hos og etterspørres av toppledelsen, men spesielt ledere som arbeider nær pasienten har en nøkkelrolle. Dette er tydeliggjort i Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester

6 Hva betyr dette? Vi må beskrive hendelser så forståelig (unngå fremmedord) og presist som mulig. Tenk på hva som er relevante opplysninger for en som ikke har hørt om hendelsen: Hva skjedde? Konsekvenser for pasienten (forlenget sykehusopphold) / konsekvenser av hendelsen. Kompetansen hos involvert helsepersonell Kan vi lære noe av hendelsen? Strakstiltak Eksempel finnes i EQS dok Veiledning ved utfylling av pasientskademeldinger

7 Informasjon til pasienten: Helsepersonell som registrerer pasientskademeldinger må informere pasienten om følgende: Helsepersonell er lovpålagt å registrere pasientskademeldinger. Hensikten er å analysere det som skjedde og prøve å finne årsaken til hendelsen. På den måten kan vi iverksette tiltak som forhindrer gjentakelse. Pasientskademeldinger blir behandlet av kvalitetsråd på seksjon og avdeling, og de meldingene som er av moderat eller betydelig konsekvens eller mer alvorlig, vil også bli behandlet av Kvalitets og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) ved HMR-HF. Pasientens navn kommer ikke frem i saksfremlegg

8 Når det er en hendelse med moderat eller betydelig konsekvens for pasienten (eller mer alvorlig), vil denne bli meldt til Kunnskapssenteret. Pasientens navn kommer ikke frem i meldingen (kun fødselsår og kjønn). Når det er en hendelse med moderat eller betydelig konsekvens (eller mer alvorlig) for pasienten, vil meldingen bli publisert av HMR-HF etter at den er anonymisert. Presiser for pasienten at hendelsen blir anonymisert slik at andre ikke kjenner igjen hendelsen. Pasientens navn kommer ikke fram. Pasienter har rett til å søke erstatning via Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dersom det har skjedd utilsiktet skade som følge av behandling eller forhold rundt behandling. Helsepersonell må gi informasjon om NPE ved relativt alvorlige pasientskader

9 EQS dokument som omhandler pasientskader og uheldige hendelser: EQS dokument Registrere uønskede hendelser og forbedringsforslag EQS dokument EQS saksbehandling for meldingsansvarlig EQS dokument Veiledning ved utfylling av pasientskademeldinger EQS dokument Alvorlige hendelser - varsling til Statens Helsetilsyn

10 EQS dokument 848 Norsk pasientskadeerstatning - Rutiner EQS dokument Varslingsrutiner ved pasientskade (medisinsk utstyr, strålegivende utstyr) EQS dokument Publisering av 3-3 meldinger på internett

11 Registrere pasientskade og avvik / systemsvikt Logg på EQS. Den seksjonen som er din «Aktive enhet» i EQS, vil være den seksjonen som sender meldingen (Fra enhet):

12 Det er flere «innganger» ved registrering av melding: Alt. 1 gå inn øverst til hø. på Registrer melding

13 Dersom du opplever å få opp feil avsender enhet, bør du gå inn via «Registrer melding» - Alternativ 1 (ikke via portalen). Når du fjerner haken foran «Din enhet» vil organisasjonstreet bli synlig og du får mulighet til å velge enhet. Ett + i forkant av en organisatorisk enhet betyr at det er underliggende enheter. Trykk på +, så vil du få opp org. treet. Trykk på det organisasjonsnavnet hvor hendelsen skjedde

14

15 Alt. 2: Gå inn via Enhetens meny (også kalt «Portalen») via den grønne boksen Avvik / meldinger: Pass på at det er korrekt Enhetens meny du er i

16 Alt. 2: Velg om du skal registrere avvik / systemsvikt, forbedringsforslag eller pasientskade Dersom hendelsen kan knyttes til en enkelt pasient, skal en velge Registrer pasientskade

17 Du får nå velge meldingskategori og skjema ved å velge fra nedtrekkslistene:

18 Det er kun ett skjema under meldingskategori Pasientrelatert - Skade nesten uhell Pasientskade melding Det er to skjema under meldingskategori Systemavvik / Personalskade / Forbedring: Avvik / Systemsvikt / Personalskade / Miljøavvik Forbedrings- og/eller endringsforslag

19 Registrere melding forts. Alle punkt som er merket med rød stjerne MÅ fylles ut. Dersom du ikke er ferdig å fylle ut, kan du MELLOMLAGRE meldingen. Du vil finne Mellomlagrede meldinger ved å gå inn på Arbeidsdelen av EQS På venstre side finner du Hovedmeny. Under her er Meldinger Åpne Mellomlagrede meldinger. Når du er fornøyd med utfyllingen, trykker du NESTE. Du får da lese gjennom meldingen og få informasjon om hvem som er meldingsansvarlig. Er dette riktig, trykk SEND. Hvis du ønsker å korrigere så trykk ENDRE MELDING Som melder vil du kunne se meldingens saksgang

20 Pasientskade Pasientskader skal alltid registreres i EQS uavhengig av alvorlighetsgrad. Skader innenfor normal risiko meldes ikke. Skader utenfor normal risiko meldes. Hendelser som kunne ha ført til betydelig skade skal også registreres. Fagavdelinga sender inn meldingen til Kunnskapssenteret Dersom hendelsen er særlig alvorlig, må i tillegg Statens Helsetilsyn varsles

21 Alvorlige pasientskader Statens Helsetilsyn Alvorlige hendelser (dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet), skal varsles Statens Helsetilsyn. Helseforetaket skal umiddelbart (snarest og senest påfølgende dag) varsle Statens helsetilsyn via e-post til Se egen EQS prosedyre Alvorlige hendelser - varsling til Statens Helsetilsyn

22 Ved unaturlig dødsfall må også politiet varsles. Ved svikt i elektromedisinsk utstyr som har ført til eller kunne ha ført til alvorlig pasientskade eller død, må Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på telefon varsles. Ved mistanke om skade fra strålegivende utstyr skal Statens Strålevern (SSV) på telefon (dagtid) eller varsles

23 Pasientskade - Kunnskapssenteret Pasientskader av moderat eller mer alvorlig konsekvens for pasienten sendes til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret ). Dette besørger Fagavdelinga ved HMR-HF. Kunnskapssenteret gir råd og kan ha ønske om kommunikasjon med meldingsansvarlig eller komme med råd. Kommunikasjonen finnes i meldingen under fanen «Kunnskapssenteret». Meldingsansvarlig vil også få varsel på e-post dersom en har haket av for varsling på e-post under MIN PROFIL

24

25 Meldingshåndtering EQS dokument EQS saksbehandling for meldingsansvarlig gir utfyllende informasjon om meldingshåndtering. Meldingsansvarlig handler på vegne av leder og kvalitetsråd. Meldingsansvarlig kan korrigere teksten i meldingen, men vi anbefaler at melder samtykker i dette

26 Finne igjen melding i EQS Du kan finne igjen meldinger som du skal behandle ved å gå inn på Oppgaver i Visningsdelen av EQS: Meldinger hvor du har en rolle finner du også ved å gå inn i Arbeidsdel Meldinger Meldingsoversikt. Her vil også de meldingene som er lukket være. I meldingsoversikten sorterer vi på filtre. Ingjerd Aspen vil gå gjennom dette den

27 Verktøykassen til meldings - ansvarlig Se EQS dokument EQS saksbehandling for meldingsansvarlig

28 Høringsfunksjonen Høringsfunksjonen kan gjerne brukes internt i en seksjon / avdeling / klinikk for å få belyst hendelsen. En kan sende til flere personer. Dersom en seksjon / avdeling eller klinikk registrerer en melding som gjelder en annen organisatorisk enhet, MÅ vedkommende seksjon / avdeling / klinikk få uttale seg ved høring. Dette må gjøres før meldingen sendes til KPU. Høringskommentarene følger alltid meldingen. Høringsrunder har en tidsfrist, men hørings-runden kan også avsluttes før tiden. Det kan være lurt å sende en e-post om høringsinnkallingen

29 Bruk Oversend Det er bare den som registrerer meldingen som skal trykk SEND, ellers må meldingsansvarlige alltid bruke funksjonen OVERSEND. Meldingsansvarlig må oversende meldingen til KPU (ikke kun flytte meldingsansvar). KPU finnes under Utvalg. Da får man velge i organisasjonstreet, hvor meldingen skal sendes. Ved å gå inn på fanen MER INFO vil man se når og hvem som har oversendt meldingen

30 Ved lukking av pasientskademelding Meldinger sendes tilbake dit den ble registrert, for lukking. Kopi av melding scannes inn i journal eller meldingens ID nummer i EQS dokumenteres i pasientens journal. Denne saken var behandlet i journalkomiteen 27/4-15 og de ble gjort vedtak om at skjemaet J3 Pasientskade/nestenuhell skal benyttes til denne registreringen. Dette skjemaet er pr i dag kun tilgjengelig for somatisk DocuLive, men er under bestilling for psyk og BUP. Når det gjelder RUS er det ennå uavklart da u.t. avventer forslag til skisse fra RUS

31 Organisering av kvalitetsarbeidet og meldingshåndteringen EQS dokument Organisering av kvalitetsarbeidet og meldeordningen på seksjon og avdeling / klinikk i HMR-HF EQS dokument 4645 Kvalitets og pasientsikkerhetsutvalget ved Helse Møre og Romsdal HF mandat og oppgaver

32 «Linjeledelse» også ved meldingshåndtering Verktøykassen til meldingsansvarlig (oversend til enhet) og funksjonen Nytt tiltak gir meldingsansvarlig mulighet til å sende meldinger og oppgaver til andre klinikker. Dette må brukes varsomt og kun etter avtale med disse. Derimot kan man oversende til Kvalitets og pasientsikkerhetsutvalget (KPU). KPU kan be aktuelle klinikker / seksjoner iverksette tiltak. Meldinger med betydelig eller moderat konsekvens / potensiell konsekvens (etter behandling både på seksjon og avdeling / klinikk), sendes KPU

33 Det skal være kvalitetsråd på seksjons og / eller avdelingsnivå og / eller klinikknivå, slik at det er 2 nivå med kvalitetsråd i hver klinikk. Kvalitetsråd skal behandle pasientskader, uønskede hendelser, forbedringstiltak og miljøavvik, og komme med forslag til nødvendige tiltak. I dette ligger å lære av hendelsen og hindre gjentakelse. Det må fokuseres på forbedring av systemet (organisering og prosesser) og ikke på straff av evt. «syndebukker». Med tanke på læringseffekten må disse ha regelmessige møter for å unngå lang saksbehandlingstid

34 Pasientskademeldinger med betydelig eller moderat konsekvens / potensiell konsekvens skal behandles både på seksjon og avdeling / klinikk før de videresendes til Kvalitets og pasientsikkerhetsutvalget (KPU). Pasientskademeldinger med ingen / ubetydelig konsekvens skal sendes kvalitetsråd på avdeling eller klinikk, men sendes ikke KPU. Alvorlighetsgrad er avgjørende for om systemavvik sendes helt til KPU

35 Lære av uønskede hendelser: På tvers i foretaket: Læringshistorier på intranett På tvers i Norge: Publisering av anonymiserte pasientskademeldinger på internett Nasjonalt Kunnskapssenter

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET. Bodø, april 2015 Olav Molven

MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET. Bodø, april 2015 Olav Molven MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET Bodø, april 2015 Olav Molven Hlspl 17 -Bestemmelsen Helsepersonell skalav eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører Veiledning om plikter og rettigheter for leverandører og underleverandører 101101110100011010100000111000011010010101010000011100 Innholdsfortegnelse Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS Barn som pårørende - DIPS registrering (v. 1.0) Utarbeidet ved: Ahus/Foretaksstab/Enhet for utvikling Godkjent av: Gunnlaugsdottir, Hulda (Administrerende direktør) Dokumentet angår: Alle ansatte ved denne

Detaljer