Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider"

Transkript

1 NR 13/2014 REVIDERT Dato: , revidert Revidert grunnet endring i punkt 3 i sikkerhetsforskriften. Det er også foretatt mindre justeringer i arbeidsinstruksen. Til: Skadeforsikringsselskapenes avdelinger som favner b/k produkt og oppgjør, næring og industri, forsikringsmeglere, aktuelle bransjer og Norsk brannvernforening, som distribuerer dette til instruktørene og sertifikatinnehaverne i ordningen Kontaktperson i Finans Norge: Hildegunn Bjerke Arkivref: Rundskriv fra Finans Norge til medlemsbedriftene omfatter hovedsakelig informasjon fra Finans Norges egne organer og informasjon vedrørende endret regelverk. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen. Dessuten legges alle rundskriv fra Finans Norge ut på medlemsnett. Det forutsettes at mottaker hos medlemsselskapene foretar den nødvendige interne distribusjon. Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider Overensstemmende med vedtak i Prosjektstyret for varme arbeider og i Bransjestyre risiko og skade (BRS) , foreslås endringer i sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider med virkning fra Innledning Forsikringsselskapene har sikkerhetsforskrift for varme arbeider for brann/kombinertdekningene for næringsliv og industri. Tilsvarende sikkerhetsforskrift finnes i ansvarsdekningene for virksomheter som foretar varmt arbeid. Med unntak av landbruket, er sikkerhetsforskriftene etter det Finans Norge kjenner til, praktisk talt likelydende i alle selskapene. Sikkerhetsforskriften, i kombinasjon med sertifikatordningen for varme arbeider, har i følge Finans Norges statistikk medført reduksjon i utbetalingene og antallet branner som følge av varme arbeider, se figur 1. Sertifiseringsordningen har dermed vært et godt skadeforebyggende tiltak, som gir bedret risikoforståelse og økt kompetanse om brannforebygging. Det er til sammen 1 million personer som har gyldig sertifikat i varme arbeider i Norge, Sverige, Finland og Sverige. Side 1 av 8

2 Figur 1 Antall branner og erstatning grunnet varme arbeider. Kilde Antall branner Endringer Dagens sikkerhetsforskrift består av fire deler. To deler er slått sammen og det er lagt til to nye punkter. Ny sikkerhetsforskrift består av fem punkter. Punkt 1 Definisjon Et ord i definisjonen av varme arbeider er endret, ild er erstattet med flamme. Dagens definisjon: Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Ny definisjon: Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Punkt 2 Hvor sikkerhetsforskriften gjelder Basert på erfaring med dagens sikkerhetsforskrift er det nødvendig å tydeliggjøre hva som er spesielt tilrettelagte rom og hva som ikke er spesielt tilrettelagte rom. Sikkerhetsforskriften gjelder kun utenom spesielt tilrettelagte rom. Krav til varme arbeider på spesielt tilrettelagte branntrygge rom ivaretas av offentlige forskrifter og regler. I dagens sikkerhetsforskrift benyttes faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser som endres til spesielt tilrettelagte rom. Ny tekst: Side 2 av 8

3 Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Rommet skal ha ubrennbare overflater. Punkt 3 Avtale med ekstern håndverker/entreprenør Sikkerhetsforskriften gjelder bare for sikrede selv eller noen som kan identifiseres med denne i henhold til FAL Varme arbeider blir veldig ofte utført av håndverkere/entreprenører som ikke kan identifiseres med sikrede. Identifikasjon er derfor tatt med som et nytt krav for å kunne ha mulighet for å vurdere avkortning. Ny tekst: Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør må sikrede sørge for at sikkerhetsforskriftens krav reguleres i egen avtale eller kontrakt med denne. Punkt 4 Sikkerhetskrav I dagens sikkerhetsforskrift benyttes forholdsregler som endres i ny sikkerhetsforskrift til sikkerhetskrav. Delen som omtaler sertifikat i dagens sikkerhetsforskrift inngår i sikkerhetskravene. Det er lagt til et nytt krav om at arbeidsinstruks skal benyttes, for å sikre at det foretas en risikovurdering og at sikkerhetskravene oppfylles før, under og etter at arbeidet er avsluttet. Krav til slokkeutstyr er justert. For det første settes det krav til minimumseffekt på slokkeutstyret. Dette er i samsvar med kravene som stilles i Sverige. For det andre er ny tekst endret for å sikre at det er minst to slokkeenheter tilgjengelig. I dagens sikkerhetsforskrift kan en brannslange erstatte to pulverapparater. Det medfører uønsket sårbarhet om brannslangen ikke fungerer som tiltenkt. Det er i ny sikkerhetsforskrift lagt til krav om at brannvakt skal ha samme kompetanse som den utførende, altså sertifikat. Brannvakten tillegges ansvar for å vurdere risiko mens arbeidet pågår. I tillegg er det spesifisert at utførende også kan være brannvakt ved lav risiko. Eksempel på lav risiko kan være en elektriker som utføre varmt arbeid i et begrenset omfang, for eksempel ved utførelse av skjøting av kabel i område med liten brannfare. Dagens tekst: Forholdsreglene skal ivaretas før, under og etter arbeidet som følger: Arbeidsplassen og de nærmeste omgivelsene skal være ryddet for brennbart avfall. Alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet. Brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet. Åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. Side 3 av 8

4 Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg. ABC-håndslokkeapparat eller brannslange med diameter minimum 3/4 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. Ny tekst: 4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. 4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet. 4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet. 4.4 Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med minimumseffekt 34A 233B C skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med innvendig diameter minimum 19 mm påsatt vann frem til strålerøret. 4.5 Navngitt brannvakt skal være til stede og kontinuerlig vurdere risiko for brann under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav. 4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid som skal utføres. Punkt 5 I tillegg gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak Teksten om tak er vesentlig forenklet. Det tillates fremdeles bruk av åpen flamme, men med begrensninger som det fremkommer i ny tekst. På sikt er målet å forby bruk av åpen flamme på tak, i likhet med de svenske kravene. Dette vil tydelig bli signalisert til takbransjen, slik at de kan bruke de nærmeste årene på å finne egnet verktøy og metoder for arbeid på tak uten bruk av åpen flamme. Det finnes allerede i dag gode løsninger for nevnte. I god dialog med takbransjen vil Prosjektstyre for varme arbeider følge opp deres veiledning TPF om branntekniske konstruksjoner for tak, som er et innarbeidet dokument i nevnte bransje. Det er med utgangspunkt i dialog, vurdering av dagens takarbeider og løsninger angitt i TPF at det er formulert nye krav ved arbeider på tak. Dagens tekst: Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke: Ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag og lignende. Ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag m.v. Side 4 av 8

5 Ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag m.v. For fordampning av restvann etter tining av is, er det forbud mot bruk av åpen flamme. Ny tekst: Det er forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede tak med følgende unntak: - dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av kun ubrennbare materialer. - dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesims, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av brennbare materialer og det øverste laget er beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Landbruk For landbruk har det vært noen forskjeller mellom selskapenes sikkerhetsforskrifter. Det gjelder ikke minst kravet til sertifikat. Prosjektstyret for varme arbeider anbefaler at sikkerhetsforskriften for næring og industri, også gjelder for landbruk. Det betyr sertifikatkrav for bonden. Dispensasjon fra sikkerhetsforskriften Det finnes tilfeller der forsikringsselskap etter påtrykk fra kunde eller megler, har gitt dispensasjon fra sikkerhetsforskriften for varme arbeider. Det viser seg at dispensasjon kan bli gitt på ansvarsdekningen og ikke på tingdekningen. En innleid sveiser har altså i utgangspunktet lov til å foreta et varmt arbeid som ikke er tillatt etter tingdekningen. Forsikringsselskapet fremstår med et dobbeltbudskap som kan være utfordrende å forholde seg til i praksis. Det viser seg også at dispensasjon som nevnt er gitt som følge av manglende selskapsintern kommunikasjon mellom tingavdeling og ansvarsavdeling. Skal dispensasjon vurderes, fordrer det altså god selskapsintern kommunikasjon. Rent generelt vil vi likevel tilføye at dispensasjon fra sikkerhetsforskrift ikke tjener sertifikatsordningens og sikkerhetsforskriftens skadeforebyggende formål. Oppsummering Finans Norge anbefaler selskapene å: Endre til ny tekst i sin helhet med virkning fra Innføre identisk sikkerhetsforskrift for landbruk Legge riktig vekt på sikkerhetsforskriftens skadeforebyggende effekt opp mot andre hensyn ved spørsmål om dispensasjon Se NBFs nettside: eller FGs nettside: for sikkerhetsforskrift og arbeidsinstruks. Vedlegg A Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider (ny) Vedlegg B Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider Side 5 av 8

6 Vedlegg A Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider Definisjon Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. 2. Hvor sikkerhetsforskriften gjelder Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater. 3. Avtale med ekstern håndverker/entreprenør Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør må sikrede sørge for at sikkerhetsforskriftens krav reguleres i egen avtale eller kontrakt med denne. 4. Sikkerhetskrav 4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. 4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet. 4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet. 4.4 Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med minimumseffekt 34A 233B C skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med innvendig diameter minimum 19 mm påsatt vann frem til strålerøret. 4.5 Navngitt brannvakt skal være til stede og kontinuerlig vurdere risiko for brann under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav. 4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid som skal utføres. 5. I tillegg gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak Det er forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede tak med følgende unntak: - dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av kun ubrennbare materialer. - dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesims, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av brennbare materialer og det øverste laget er beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Side 6 av 8

7 Vedlegg B Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider Denne skal alltid fylles ut i fellesskap før arbeidet utføres. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. OPPLYSNINGER OG SIGNATURER på at instruksen er fylt ut og forstått Arbeidets art: Arbeidsplass (beskriv hvor arbeidet skal utføres): Dato og klokkeslett når arbeidet starter: Dato og klokkeslett når arbeidet avsluttes: Oppdragsgiver person/firma: Mobilnummer: Sign.: Utførende person(er)/firma: Mobilnummer: Sign.: Sertifikatnr.: Brannvakt(er): Mobilnummer: Sign.: Sertifikatnr.: SIKKERHETSKRAV Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om at arbeidet utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt. Før arbeidet starter: 1 Risiko ved brennbar isolasjon i konstruksjoner er vurdert. 2 Åpninger i gulv, vegger og himlinger er tettet. 3 Skjulte rom er kontrollert (trebjelkelag, ventilasjons- og avsugkanaler, nedforinger og rør og lignende). 4 Brennbare materialer/væsker er fjernet. 5 Brennbart materiale som ikke kan flyttes og brennbare bygningsdeler er beskyttet eller fuktet. 6 Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med minimumseffekt 34A 233B C, skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med innvendig diameter minimum 19 mm påsatt vann frem til strålerøret. Behov for ytterligere slokkeutstyr? Ja Nei 7 Brannalarmdetektorer eller sløyfer er utkoblet. 8 Navngitt(e) brannvakt(er) er til stede under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. 9 Arbeidsutstyret er kontrollert og i orden. 10 Behovet for økt beredskap for å kunne takle branntilløp er vurdert. Side 7 av 8

8 11 Det finnes minst to rømningsveier fra risikoområdet. 12 Nødnummer og prosedyrer for varsling av brann og ulykker er kjent. Arbeidsplassens adresse er kjent. Eksplosjonsfarlige rom og områder, ikke aktuelt Denne delen av instruksen gjelder for rom, deler av rom og områder hvor det foreligger eksplosjonsfare på grunn av stoffer som er eksplosive eller på grunn av at luften normalt er, eller leilighetsvis kan bli blandet med brannfarlig gass eller damp eller brennbart støv i et slikt forhold at luftinnblandingen kan bli eksplosiv. Det er ikke tillatt å benytte åpen flamme av noe slag, inkludert sveising, skjæring og lignende uten skriftlig tillatelse fra eier eller oppdragsgiver. 13 Skriftlig tillatelse fra eier evt. oppdragsgiver. 14 Risikovurdering og gassmåling er foretatt. 15 Acetylen/oksygenbeholdere er ikke tatt inn i lokalet. 16 Det er sørget for god ventilasjon. Oppfølging etter avsluttet arbeid: 17 Etterkontroll slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå. 18 Brannalarmdetektorer eller sløyfe kobles inn igjen av: Gassflasker plasseres nært ytterdør/port for lett å kunne bringes i sikkerhet hvis det skulle oppstå brann. Side 8 av 8

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer