Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN"

Transkript

1 Bergen hamn Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

2 Utgitt av: Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga Postboks BERGEN Formgjeving: Kristin Myren, informasjonstenesta Trykk: Grafisk Trykk 1. utgåve: april 2007 Opplag: 500

3 Forord Bergen og Omland havnevesen og Hordaland fylkeskommune har i fellesskap teke initiativ til å gjennomføre eit utgreiingsarbeid over moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn. Utgreiingsarbeidet har føregått frå oktober 2006 til april Målet med utgreiingsarbeidet er å gi eit fagleg grunnlag for val av moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn med sikte på å utvikle eit framtidig transport- og logistikknutepunkt i Bergensområdet. Utgreiingsarbeidet vil peike på eit utval moglege hamneområder det vil vere aktuelt å gå vidare med i ein formalisert planprosess. Følgjande styringsgruppe har hatt ansvaret for utgreiingsarbeidet: Magnus Vestrheim, Hordaland fylkeskommune, leiar Gunvald Isaksen, Bergen og Omland havnevesen Magnus Natås, Statens vegvesen Knut Stenevik, Kystverket Lars Christian Stendal, Jernbaneverket Vidar Totland, Bergen kommune Kjell Åge Matre, Bergen kommune Leif Arne Strømmen, Logistikk- og transportindustriens Landsforening, Region Bergen Sekretærar for utgreiingsarbeidet har vore John Martin Jacobsen og Thorbjørn Aarethun i Hordaland Fylkeskommune, samferdselsavdelinga. Bladbunaden til analysen er laga av Kristin Myren ved informasjonstenesta i fylkeskommunen. Svein Heggelund i fylkeskommunen og Tor Bjerkli i Bergen og Omland havnevesen har gitt verdifulle innspel undervegs i arbeidet. Olav Lofthus i Norconsult har laga karta medan Morten Henriksen har vore prosjektleiar for AsplanViak sitt bidrag i utgreiingsarbeidet. AsplanViak sitt bidrag i arbeidet har vore visualiseringar og vurderingar om funksjonaliteten til det enkelte hamneområde. Bergen, april 2007 Hordaland fylkeskommune Bergen og Omland havnevesen Magnus Vestrheim samferdselssjef Gunvald Isaksen havnedirektør ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

4 ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

5 Samandrag Mål og bakgrunn for utgreiingsarbeidet Målet med utgreiingsarbeidet er å gi eit fagleg grunnlag for val av moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn med sikte på å utvikle eit framtidig transport- og logistikknutepunkt i Bergensområdet. Bakgrunnen for utgreiingsarbeidet er eit felles initiativ frå Bergen og Omland havnevesen og Hordaland fylkeskommune. Arbeidet med moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn har eit langsiktig perspektiv. Ei sentral oppgåve i dette prosjektet er å kartlegge og vurdere aktuelle område for framtidige hamneformål. I arbeidet blir det lagt til grunn at dagens funksjonar blir verande i Bergen indre hamn fram mot Området på Dokken/Nøstet må vidareutviklast til ein meir effektiv terminal i denne perioden. Dei funksjonane som vi i dette utgreiingsarbeidet vurderer kan flyttast ut frå Bergen indre hamn er godsfunksjonane som handtering av containerar og stykkgods, samt ro-ro trafikken. Vi legg og til grunn at utanlandsferjene skal flytta ut. Når det gjeld transport av bulk så går det ein del bulk over Bergen indre hamn, men i høve til Mongstad og Sture er det ikkje dei store voluma. Grunnen til at det på sikt vert vurdert å flytte ut funksjonar frå Bergen indre hamn er behovet for ein meir effektiv godsterminal som har tilgang til større areal enn det ein har på Dokken/ Nøstet i dag. Aukande godsmengder, nye logistikkløysingar som krev større areal, fokus på miljøbelastningar og auka press på sentrumsnære areal til byutviklingsformål, gjer det aktuelt å sjå på alternative lokaliseringar av terminalane. Kapasiteten på vegsystemet i og rundt Bergen sentrum vil etterkvart bidra til framtidige framkomstproblem til hamneområdet på Dokken/ Nøstet. Auke i godsmengdene over Bergen indre hamn Bergen indre hamn har dei siste åra hatt ein sterk auke i godsmengdene som krev større areal enn det som er tilgjengeleg på dagens hamneterminal på Dokken/Nøstet. Det er registrert 45 % auke i mengde containerar i Bergen indre hamn frå 2001 til Dette gir ein gjennomsnittleg auke på 12 % per år. 90 % av trafikken er utanrikstrafikk. Saman med veksten i antal containerar har det og vore ein vekst i ro-ro trafikken over Bergen hamn. Roro-trafikken krev større areal enn containerar då trailerar ikkje kan lagrast i høgda. Veksten i containertrafikken har i snitt vore enda høgare enn den generelle veksten i godstrafikken. I den interkontinentale containertransporten har veksten auka med opp til 15 % årleg, mens innanfor EU ser vi ein auke på 9 % årleg. Den same utviklinga kan konstaterast i Noreg. Container er eit viktig element i intermodale transportar. Det har og vore ein kraftig auke i roro-trafikken mellom Noreg og Europa. Årsaka er at det har vore ei endring frå å køyre trailerar landevegen frå/til Europa i kombinasjon med ferger til å sende trailerane utan trekkvogn og sjåfør sjøvegen direkte frå/til Noreg. Nye og meir effektive korridorar for transport av gods Gods som skal via Bergen eller som skal ende opp her, kan gå direkte til Bergen og ikkje om Oslo. Dette vil vere aktuelt på grunn av auka internasjonal transport og i større grad direktesendingar til dei viktigaste logistikknutepunkta i Noreg. Dei store vareimportørane er interesserte i løysingar som gjer at gods kjem rett inn på regionale lager og ikkje går vegen om Oslo. Bergen hamn kan i framtida vere med på å avlaste det sentrale Austlandet som nasjonalt logistikknutepunkt. Geografisk ligg Vestlandet godt plassert med omsyn til vidare distribusjon både nordover og austover i landet. Det er korte avstandar frå Vestlandet til kontinentet og Storbritannia med korte avstandar i Nordsjøbassenget og til Østersjøen. Samlokalisere fleire aktiviteter inn i eit nytt hamneområde I utviklinga av eit nytt hamneområde er det nødvendig å sjå på om det er mogleg å samlokalisere hamnefunksjonane og andre aktivitetar som er tilknytt transport av gods og logistikktenester. Å legge til rette for fleire aktivitetar i eit logistikknutepunkt vil vere sentralt for å binde saman godsstraumar og for å utvikle gode og effektive logistikk-løysingar. Å samlokalisere andre aktivitetar i verdikjeda for transport av gods i eit nytt hamneområde vil føre til behov for meir areal enn dersom ein berre ser på dei tradisjonelle hamnefunksjonane som lasting og lossing. Meir internasjonal handel gjer at hamnene i framtida vil spele ei stadig viktigare rolle innanfor internasjonal logistikk. Tilknyting til jernbanen i eit nytt hamneområde Ved vidare utvikling og eventuell flytting av godsfunksjonane frå Bergen indre hamn og jernbaneterminalen på Nygårdstangen, er det eit sentralt spørsmål om det er behov for fysisk samlokalisering av terminalane eller om det er nok med tett kontakt mellom dei. Det ideelle ville vere at alle transportformer og terminalar var lokaliserte saman, men i dei fleste tilfelle vil ikkje dette vere aktuelt eller mogleg. I praksis vil ein finne alle grader av samlokalisering, men mangel på samlokalisering må ikkje hindre ei satsing på intermodale transportar. I framtida kan ein sjå for seg nye båtruter mellom kontinentet og Vestlandet som gjer at det kan vere aktuelt å sende meir gods frå Bergen med toget austover med jernbanen. Samstundes som ein kan sende meir varer frå Vestlandet med båt direkte til Europa. For aktørane i næringslivet vil det vere ein stor fordel at godsfunksjonane for hamn og jernbane er samlokaliserte. Dei største speditørane vil mest sannsynleg ha omlastingsterminalar både i hamna og på jernbaneterminalen. Eventuell mangel på samlokalisering må kompenserast med god infrastruktur som knyter ulike terminalpunkt saman. ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

6 Det er i dag liten overføring av gods mellom hamn og jernbane i Bergen. Jernbanesporet til hamna er ikkje i bruk. Overføring av gods mellom hamna og jernbanen skjer i dag mest effektivt og fleksibelt med bil. Lite overgang mellom båt og bane i dag skuldast i hovudsak manglande etterspurnad. Jernbanen er ein viktig godstransportforbindelse aust-vest. Trafikk frå aust mot vest står for om lag 70 % av godstrafikken. Motsett veg vert det frakta eit stort antal tomme containerar og godsvogner på jernbanen frå Bergen. Ein del importgods til Bergensområdet kjem med jernbane, men dei store importvoluma kjem med båt. Sjøtransporten står for den største delen av importen til Bergensområdet. Kapasiteten på jernbanen kunne vore utnytta betre dersom Bergen fekk ei rolle som importhamn for gods til Austlandet og resten av landet. På sikt kan ei opprydding i lastberarbruk, auka samarbeid og etablering av nye, intermodale (integrerte) løysingar mellom ulike transportmåtar føre til endringar. I tilknytning til eit nytt hamneområde er det lagt opp til å lokalisere eit logistikk- og næringsområde, samt areal til ein mogleg ny godsterminal for jernbanen. I det vidare arbeidet må det gjennomførast nærare utgreiingar for å avklare ei mogleg samlokalisering mellom ny godsterminal for jernbanen og eit nytt hamneområde. Når det gjeld storleiken på eit nytt hamneområde er det tatt utgangspunkt i eit areal på 750 dekar og ein kailengde på 1500 meter. moglege ekspansjonsområde I arbeidet med å finne moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn er det teke kontakt med kommunane i Bergensområdet. Av desse er alle med unntak av Samnanger og Fusa medlemskommunar i Bergen og Omland havnevesen. Det kom inn forslag på ni område fordelt på seks kommunar. Arbeidet i analysen med å gjere vurderingar av ei ny hamn for Bergensområdet er delt opp to fasar. I fase 1 er det gitt ein presentasjon av og vurdering av alle dei ni aktuelle områda. Fire av desse er ikkje med i fase 2 der dei attståande alternativa får ei nærare vurdering. Det vert konkludert med at alle lokaliseringsalternativa er aktuelle å ta med i den vidare planlegginga av eit nytt hamneområde. Tilråding om vidare planarbeid Styringsgruppa for utgreiingsarbeidet om moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn tilrår at ein startar opp eit arbeid med ein fylkesdelplan med konsekvensutgreiing for ei ny hamn for Bergensområdet med ulike lokaliseringsalternativ. Prosessen i ein fylkesdelplan er at det først vert laga til ei oppstartsmelding med planprogram for aktuelle lokaliseringsalternativ som skal på høyring. I samband med høyringa av planprogrammet kan antal område reduserast eller nye leggast til. Styringsgruppa går inn for at dei fem tilrådde lokaliseringsalternativa saman med null-alternativet vert lagt til grunn for det vidare arbeidet med eit planprogam Nullalternativet er dagens hamneterminal på Dokken/Nøstet. Hordaland fylkeskommune vil vere planstyresmakt for fylkesdelplanen. Bergen og Omland havnevesen er tiltakshavar. Styringsgruppa for utgreiingsarbeidet tilrår at det vert sett ned ei arbeidsgruppe som skal førebu arbeidet med planprogrammet. Fylkesdelplan med konsekvensutgreiing for ei ny hamn for Område kommune A Korsneset Bergen kommune B Området frå Laksen og nord til Sund kommune Skogsvåg C Lundaneset Sund kommune D Flesland Bergen kommune E CCB på Ågotnes Fjell kommune F Vindeneskvarven Fjell kommune G Mjøkevikvarden Askøy kommune H Toska Sør Radøy kommune I Mongstad Lindås kommune 0 Bergen indre hamn Bergen kommune Figur 0.1 Moglege ekspansjonsområde (Fase 1 markert med svart og fase 2 med raudt) Bergensområdet med ulike lokaliseringsalternativ skal ende ut med ei tilråding om eit framtidig hamneområde. Det må så gjennomførast vidare nødvendig planarbeid for det framtidige hamneområdet. Samstundes med planarbeidet bør ein legge til rette ein prosess opp mot aktørane i marknaden innan transport og logistikk. Å kartleggje næringslivet sine behov inn i eit nytt hamneområde vil vere viktig saman med å etablere ein arena for utvikling av hamneområdet som eit logistikknutepunkt. ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

7 Innhald Forord...3 Samandrag...5 Innleiing Føremål med analysen Viktige problemstillingar Avgrensingar i prosjektet Organisering av arbeidet...12 Bergen hamn i utvikling Bergen hamn Godsomslag over Bergen hamn Tidlegare hamneplanar Samanlikning av hamna i Bergen og hamnene i andre byar...18 Framtidig infrastruktur i Bergensområdet Infrastruktur i Bergensområdet fram mot Tiltak i stamnettet til sjøs fram mot Tiltak i jernbanenettet fram mot Framtidig hovudvegsystem i Bergensområdet...20 Sentrale utviklingstrekk for godstransport Meir internasjonal og global handel Auka grad av multimodal godstransport Framtidig vekst i godstrafikken Nye og meir effektive transportkorridorar for gods Godstransportstraumar internt i Bergensområdet...26 Funksjonar og arealbehov for ei ny hamn Funksjonar i dagens hamn som kan vere aktuelle å flytte ut Logistikk- og næringsområde i tilknyting til ei ny hamn Samlokalisering av gods-terminalen for jernbanen i ei ny hamn Samla arealbehov for ei ny hamn...33 Moglege ekspansjonsområde Oversikt over moglege ekspansjonsområde Vurdering av lokalisering av ei ny hamn i to fasar Moglege ekspansjonsområde i fase Moglege ekspansjonsområde i fase Tilråding om framtidige ekspansjons-område for Bergen hamn og vidare planarbeid Tilråding om framtidige ekspansjonsområde for Bergen hamn Tilråding om vidare planarbeid...65 Litteraturliste...66 Figurliste...67 Tabelliste...67 ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

8 ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

9 Foto: Petter Solheim Innleiing Målet med analysen er å utarbeide eit fagleg grunnlag for val av moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn. ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN 9

10 1.1 Føremål med analysen Målet med dette utgreiingsarbeidet er å gi eit fagleg grunnlag for val av moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn med sikte på å utvikle eit framtidig transport- og logistikknutepunkt i Bergensområdet. Eit anna viktig mål med prosjektet er å forankre utgreiingsarbeidet av ei ny framtidig hamn i Bergensområdet inn mot arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan Grunnen til at det på sikt vert vurdert å flytte ut funksjonar frå Bergen indre hamn er behovet for ein meir effektiv godsterminal som har tilgang til større areal enn det ein har på Dokken/ Nøstet i dag. Aukande godsmengder, nye logistikkløysingar som krev større areal, fokus på miljøbelastningar og auka press på sentrumsnære areal til byutviklingsformål, gjer det aktuelt å sjå på alternative lokaliseringar av terminalane. Vidare stiller ISPS-reglane 1 krav om at hamneområda med utanlandstrafikk skal vere inngjerda. Dette gjer at publikum ikkje har tilgong til store deler av hamneområdet i Bergen indre hamn som rekreasjonsområde. Kapasiteten på vegsystemet i og rundt Bergen sentrum vil etterkvart bidra til framtidige framkomstproblem til hamneområdet på Dokken/Nøstet. Bakgrunnen for analysen er eit felles initiativ frå Bergen og Omland havnevesen og Hordaland fylkeskommune om å starte opp ein prosess for langsiktig strategi for hamneutviklinga i Hordaland, og finne alternativ lokalisering for Bergen indre hamn. Arbeidet er forankra i fylkesdelplan for hamn som fylkestinget vedtok i desember Hovudmålet i fylkesdelplanen er at hamnene i fylket skal vere effektive knutepunkt i eit samordna og miljøvennleg transportnett. Eit viktig delmål i fylkesdelplanen er å sikre tilstrekkeleg areal for hamnene i eit langsiktig utviklingsperspektiv. I høyringsutkast til kommuneplanens areal for Bergen kommune er det framlegg om at det på sikt bør finnast ei alternativ lokalisering av containerhamna utanfor Bergen sentrum. I dette arbeidet vil også etablering i nabokommunane vere aktuelle alternativ. Foto: Bente Souter Fylkeskommunen si deltaking i arbeidet med å finne moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn er som regional utviklingsaktør på tvers av kommunegrensene. Bergen og Omland havnevesen er tiltakshavar for eit framtidig hamneområde i Bergensområdet og vil ha ei rolle i høve til vidare planarbeid med utvikling av eit nytt hamneområde. Sentrale kriterie for å vurdere moglege hamneområde er mellom anna arealbehov, natur- og miljøressursar, maritime tilhøve og annan transportinfrastruktur Arbeidet med moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn har eit langsiktig perspektiv. Ei sentral oppgåve i dette prosjektet er å kartlegge og vurdere aktuelle område for framtidige hamneformål. I arbeidet blir det lagt til grunn at dagens funksjonar blir verande i Bergen indre hamn fram mot Området på Dokken/Nøstet må vidareutviklast til ein meir effektiv terminal i denne perioden. 1 The International Ship and Port Facility Code (ISPS Code) 10 ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

11 1.2. Viktige problemstillingar I det vidare utgreiingsarbeidet er det lagt til grunn ulike problemstillingar for val av moglege ekspansjonsområde for Bergen hamn. Eit framtidig hamneområde meir enn berre ein kaifront? Ei ny hamn som skal ta hand om godsfunksjonane til Bergensområdet kan innehalde meir enn kun ein kai til å laste av og på båtar. Ein vil i denne fasen av arbeidet med å finne ei ny godshamn sjå etter områder med nok areal som gjer det mogleg å samlokalisere hamnefunksjonane med andre aktivitetar som er tilknytt transport av gods og logistikk. Dei fysiske eigenskapane til arealet i tilknyting til moglege hamner vil det derfor vere viktig å gjere vurderingar knytt til. Å legge til rette for fleire aktivitetar i eit logistikknutepunkt vil trenge meir areal enn berre ein kaifront. Eit knutepunkt er der ulike transportlenker i eit nettverk vert kopla saman og som er tilrettelagt for kopling mellom ulike transportformer i form av intermodal transport. Kva krav må det stillast til tilkomsten til eit nytt hamneområde? Ei ny hamn for gods i Bergensområdet vil føre med seg auka transport og ny bruk av vegnettet. Når ein skal sjå på ulike lokaliseringar for ei framtidig hamn er det viktig at hamna har ein tenleg infrastruktur. Det er og viktig at ei hamn har gode maritime tilhøve og at ein ikkje plasserer ei hamn der det til dømes er fysiske hindringar ved innseglinga. Dette kan vere tilhøve som straum, vind, djupne med meir. Kor store areal må til? Godstrafikken har vore i sterk vekst både internasjonalt og innanlands. Transportveksten har vore sterkare enn den økonomiske veksten, noko som er eit uttrykk for auka globalisering og auka handel. I takt med den veksande aktiviteten, vert logistikk- og distribusjonssystema i stadig større grad dominert av få, store og globale operatørar. Dette er både ein internasjonal og nasjonal trend. I den seinare tid ser vi at containerar og ro-ro trailerar blir brukt i større grad til transport av gods. Dette stiller større og andre krav til areal for ei framtidig hamn for godsfunksjonane. Kva rolle har jernbanen for utvikling av eit nytt hamneområde? Godsterminalen for jernbanen er i dag lokalisert på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Det er usikre prognosar for kapasiteten til godsterminalen. Jernbaneverket har i si stamnettutgreiing eit mål om å tredoble transporten av gods på Bergensbanen fram mot 2040 [1]. Det kan bli vanskeleg å handtere så store godsmengder på dagens terminal. Bergen kommune [2] ser for seg at areala på Nygårdstangen kan nyttast til andre byutviklingsformål enn godshandtering. I dette utgreiingsarbeidet vil det bli vurdert kva betyding jernbanen har for utvikling av eit nytt hamneområde, både i form av eit samlokalisert terminalområde for jernbane og hamn og funksjonell samankopling der god infrastruktur knyter ulike terminalpunkt saman i eit knutepunktsområde. Intermodal transport Intermodal transport er eit sentralt omgrep i samferdselspolitiske planar. Ei direkte omsetjing av «intermodalitet» kan vere «transportslagsovergripande». Ved intermodale transportar er to eller fleire transportmiddel nytta i ei integrert og samanhengande transportkjede utan at lasta vert pakka om undervegs. Typisk for intermodal transport er også at lasta vert transportert i form av standardiserte lastberarar, slik som t.d. containerar. Intermodal transport er dør-til-dør-transport frå leverandør til kunde; også kalla «one stop shopping» eller samla fraktrekning. Kjøpar av transporttenester treng berre halda seg til ein transportør eller transportformidlar. Ein føresetnad for effektiv intermodal transport er gode informasjons-og kommunikasjonssystem som kan overvake last, transportruter og sjølve frakta. Både sjøtransport og banetransport er oftast del av ein intermodal transport ettersom korkje hamna eller jernbaneterminalen er endepunkt for varene og det difor er trong for tilbringartransport til og frå hamn og terminal. Frakt- og godsformer Ro Ro: Forkorting for roll on - roll off. Spesialskip for rullande laster i form av semitrailer og vogntog eller eigne chassis. Last vert køyrt inn og ut over baug-eller hekkrampe. Eit eksempel er ferjetrafikken mellom Noreg og Danmark. Lo Lo: Kortform av Load on - Load off. Spesialskip for transport av containerar anten under dekk i skrog tilpassa spesielle containerar eller som dekkslast. Lasting og lossing ved hjelp av containerkran. Våtbulk: Flytande last som t.d. råolje. Tørrbulk: Store volum som t.d. korn, grus, sand, stein, jord og salt. Stykkgods: Stor variasjon av einingsvarer som frukt, grønsaker, møbler, tekstilvarer og papirvarer. Einingslast: Last av like godseiningar. TEU: «twenty foot equivalent unit» Internasjonal standard for einingslast med lengde 20 fot. Ein container med ytre lengde x breidde x høgde på 20 fot x 8 fot x 8 fot tilsvarer 1 TEU. Ein container med måla 40 fot x 8 fot x 8 fot tilsvarer 2 TEU. Feedertransport: Gods vert frakta frå produksjonsstaden til knutepunktshamner som har høg frekvens og kapasitet. Godset vert frakta til knutepunktshamna med skip, lekter, lastebil eller bane. Gods vert samla og frakta vidare i større lasteskip. ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN 11

12 1.3 Avgrensingar i prosjektet Transport av petroleumsprodukt frå Mongstad og Sture utgjer saman med eksport av stein og sand det meste av tonnasjen som går over Bergen og Omland hamnedistrikt. Slik bulktransport (olje, gass, stein, sand) inngår ikkje i utgreiingsarbeidet. Organisering og finansiering av eit nytt hamneområde er heller ikkje tatt opp i analysen. Føresetnadane for organisering og finansiering vil bli klargjort nærare i samband med revisjon av ny lov om hamner og farvatn. I arbeidet med å finne moglege ekspansjonsområde legg vi og til grunn at cruisetrafikk og Hurtigruta blir verande i Bergen indre hamn. Dei faste internasjonale ferjerutene frå Bergen er viktig både for passasjertrafikk og transport av gods og må vurderast særskilt i arbeidet. Hovudfokuset i prosjektet vil vere transport av stykkgods, ro-ro trailerar og containerar. 1.4 Organisering av arbeidet Utgreiingsarbeidet er gjort av Hordaland fylkeskommune i nært samarbeid med Bergen og Omland havnevesen. Arbeidet har vore leia av ei styringsgruppe samansett av representantar frå Bergen og Omland havnevesen, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Bergen kommune og Logistikk- og transportindustriens Landsforening, region Bergen. Samferdselssjefen i Hordaland fylkeskommune har leia styringsgruppa. I samband med prosjektet har det mellom anna vore arrangert synfaring til utvalde hamneområder og eit høyringsmøte der kommunane presenterte moglege hamneområder i Bergensområdet. Når det gjeld den geografiske avgrensinga for analysen er det teke utgangspunkt i medlemskommunane til Bergen og Omland havnevesen med unntak av Fedje kommune. I tillegg er Samnanger og Fusa kommunar inkludert i analyseområdet. FEDJE AUSTRHEIM MASFJORDEN MODALEN RADØY LINDÅS VOSS ØYGARDEN MELAND ASKØY OSTERØY VAKSDAL GRANVIN ULVIK FJELL BERGEN SAMNANGER KVAM EIDFJORD SUND OS FUSA JONDAL ULLENSVANG AUSTEVOLL TYSNES ODDA FITJAR KVINNHERAD STORD BØMLO ETNE SVEIO Figur 1.1 Geografisk avgrensing for analysen 12 ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

13 Foto: Kristin Myren, Hordaland fylkeskommune Bergen hamn i utvikling Bergen indre hamn har dei siste åra hatt ein sterk auke i godsmengdene som krev større areal enn det som er tilgjengeleg på dagens hamneterminal.

14 2.1 Bergen hamn Eksport av olje og gass frå Mongstad og Stureterminalen gjer at Bergen hamn er ei av dei største hamnene i Europa målt i tonnasje. Bergen hamn er snuhamn for Hurtigruta, hamn for internasjonale fergeforbindelsar til kontinentet, Noregs største cruisehamn, samt hamn og knutepunkt for regional passasjertrafikk med hurtigbåtar. Bergen hamn har direkte linjer for transport av varer og gods til alle hamner langs norskekysten og til dei viktigaste hamnene i Europa. Hamneområdet betener ikkje berre lasting og lossing av båtar, men og ein omfattande aktivitet knytt til omlasting av reint bilbasert godshandtering og fylle ut i Jekteviken som kan gi eit areal opp til 250 dekar [3]. Vidare kan det vere mogleg å effektivisere dagens drift og utnytte areala meir effektivt. Dokkenområdet dominerer som eksport- og importterminal og knutepunkt for trafikken utanriks. Det er etablert eit samarbeid med CCB på Ågotnes som kan avhjelpe eventuelle kapasitetsproblem i Bergen indre hamn. Bergen hamn er i gjeldande NTP valt ut som nasjonalhamn 2 og har ein overordna funksjon for nasjonale transporter og for import og eksport til og frå store delar av Vestlandet. Bergen har regelmessige anløp av skip med direkte forbindelsar til dei viktigaste norske og europeiske hamnene. Antalet anløp i Bergen indre hamn er ca med ein samla bruttotonnasje (BT) på ca Gjennomsnittleg bruttotonnasje er ca Bergen indre hamn er ei multifunksjonshamn (kombihamn), der hamneområda tek hand om mange funksjonar samtidig. Dokken/Nøstet for eksempel ein typisk kombinert terminal. Dei einskilde hamneområda er lite spesialiserte. Dette kan gi stor grad av fleksibilitet, men også lite effektiv drift. Området Dokken/Nøstebukten er i dag på ca. 180 dekar. Det er vedteke reguleringsplan som gjer at ein kan utvide området til om lag 200 dekar. Det er og mogleg å forlenge Dokken Tabell 2.1 Skipstrafikken over Bergen hamn (Juli 2006) Linjer Forbindelser Baltic Line AS Norge-Baltikum Color Line Cargo Stavanger/Hirtshals Dan-Nor-linjen Danmark-Tromsø Danmark-Mosjøen-Høyanger ECL Tyskland-Vestlandet Fjord Line Bergen-Haugesund-Egersund-Hanstholm DFDS Seaways Bergen /Haugesund /Stavanger -Newcastle Kystlinjen Kysten Maersk Line Bremerhaven-Vestlandet NCL Hamburg/Bremerhaven-Vestlandet Rotterdam-Sør- og Vestlandet Nor Lines AS Oslo-Hammerfest-Hirtshals Tyskland-Nederland-Noreg Stavanger- Tromsø Hurtigruten Sverige/Danmark-Steinkjer Sverige/Danmark-Moss-Bergen Polen-Tyskland-Sør Noreg Norge-Rhin Linjen Vestlandet-Tyskland NSK Shipping Kysten Sea-Cargo AS Vestlandet-Storbritania Vestlandet-Storbritania-Nederland Vestlandet-Skottland Nederland, Vestlandet Smyril Line Nordatlanteren Hamner i endring I prosjektet Hamner i endring er Bergen hamn sett i samanheng med Oslo, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Målet med prosjektet har vore å gje eit både europeisk og nasjonalt perspektiv på hamneareala og hamneorganisasjonane sin funksjon sett frå eit byutviklingsperspektiv. Den nasjonale og internasjonale tendensen er flytting av godshamner frå sentrumsnære lokalitetar til større og meir fleksible areal utan naboar. I nokre tilfelle inneber dette aksept for anlegg utan jernbane, men i fleire tilfelle har dette vore eit argument mot flytting trass i ein trong arealsituasjon I Hamner i endring er styresmaktene og ålmenta sine prioriteringar av funksjonar i sjøfronten studert. Resultata er eintydige med følgjande rangering: 1. Funksjonar som fremmer allmenn tilgjenge og aktivitet 2. Bustad/kontor 3. Hamnefunksjonar Av prosjektet kjem det fram at i dei byar der det ikkje er reelle alternative lokaliseringar av hamna utanfor byen, er det aksept for ein ekspansjon i tilknyting til eksisterande områder. Følgjande karakteristikkar vert knytt til Bergen hamn: Ein er samde om måla Eit interkommunalt hamnesamarbeid som er velfungerande til dagleg, men som ikkje har klare og langsiktige strategiar. Meir krevjande tilpassing til den internasjonalt bestemte inngjerdinga av hamneområda (ISPS-kode) enn det som er vanleg andre stedar Jernbanetilkoplinga til hamna er ei fundamental utfordring. 2 St meld nr 24 ( ) Nasjonal transportplan utpeikte 10 nasjonale hamner langs kysten. Desse hamnene skal representere viktige, store stykkgodshamner på kysten, men dei er ikkje gitt nokon spesiell funksjon eller rolle frå statlege samferdsselstyresmakter i transportavviklinga 14 ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

15 2.2 Godsomslag over Bergen hamn Det er registrert 45 % auke i mengde containerar i Bergen indre hamn frå 2001 til Dette gir ein gjennomsnittleg auke på 12 % årleg. 90 % av trafikken er utanrikstrafikk. Det er også der auken er størst, mens det har vore ein svak nedgang på innanrikstrafikken [3]. Figur 2.1 viser utviklinga i antal containerar over Bergen indre hamn Utvikling i antal conteinarar i Bergen indre hamn Dagens containerhamn i Bergen indre hamn på Dokken/ Nøstet er med sine ca TEU ikkje ei stor containerhamn. Dette gjeld også i nasjonal samanheng. Oslo hamn har til samanlikning ca TEU, jernbaneterminalen til CargoNet i Oslo (Alnabru) har TEU, mens tilsvarande i Bergen (Nygårdstangen) har TEU. Fleire av dei mindre hamnene i indre og ytre Oslofjord har fleire containerar enn i Bergen indre hamn. TEU Kjelde: Rambøll Figur 2.1 Utviklinga i containertrafikken i Bergen indre hamn Saman med veksten i antal containerar har det og vore ein vekst i ro-ro trafikken over Bergen hamn. Roro trafikken er arealkrevjande og treng større plass enn containerar då dei ikkje kan lagrast i høgden. Marknaden for stykkgods over Bergen indre hamn er fallande som følgje av ei stadig aukande containerisering. I 2005 hadde indre hamn tonn (innanriks) og tonn (utanriks), som er ein nedgang på 13 % og ein auke på 2,3 % i forhold til året før. Innanriks er i hovudsak stykkgods, mens ein stadig større del av trafikken utanriks er containerisert. Dokken/Nøstet tar hand om ca tonn i året. Godsmengde i tonn Utvikling i stykkgods i Bergen indre hamn Kjelde: BOH Figur 2.2 Utviklinga i stykkgods i Bergen indre hamn Utvikling i ro-ro trafikken i Bergen indre hamn Foto: Kristin Myren, Hordaland fylkeskommune Antal køyretøy med gods Kjelde: SSB Figur 2.3 Utviklinga i ro-ro trafikken i Bergen indre hamn ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN 15

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 NYE VOSSEBANEN MODERNISERING OG REVITALISERING AV VOSSEBANEN FRAM MOT 2019 INNHALD VISJON 2019 Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 INNLEIING Vossebanen - del av eit framtidsretta transportsystem 4 Kvifor

Detaljer

TRANSPORTPLAN 2007-2019

TRANSPORTPLAN 2007-2019 TRANSPORTPLAN 2007-2019 FORORD Transportplan for Vestlandet trekkjer opp Vestlandsrådet sine mål og strategiar for ei framtidsretta transportutvikling. Planen omhandlar følgjande område: Vegsektoren,

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid - nye tiltak på klimaområdet Underlagsnotat knytt til kommunane sitt handlingsrom og kvantifisering av tiltak Rolv Lea og Rune Opheim,

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK Arbeidsrapport: nr 98 Jørgen Amdam, Kåre Beite, Finn Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Turid Hanken, Geir Tangen VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer