Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse"

Transkript

1 Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr

2 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse. Faktagrunnlag til regional planstrategi. Publikasjonsserie/nr: AUD-rapport nr: Dato: 4. april 2014 Forfattar: Lasse Kolbjørn Anke Hansen E-post: 2

3 Innhald Innleiing... 4 Bergen... 6 Etne... 8 Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Variabeldefinisjonar sosiale indikatorar Variabeldefinisjonar innvandring

4 Innleiing AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) har på oppdrag frå Utviklingsseksjonen i Hordaland fylkeskommune samla inn data som skal fungere som faktagrunnlag for Regional planstrategi. I dette notatet presenterer vi dette materialet som faktaark med radardiagram for kvar kommune i fylket. Variablane er valt ut av Utviklingsseksjonen i samråd med AUD, men det er AUD som har stått for operasjonaliseringa og innsamlinga. Faktaarka er meint å skulle gi eit kjapt overblikk over korleis kommunen kjem ut på ei rekke sosiale, kulturelle og økonomiske variablar samanlikna med resten av fylket og landet som heilskap. Variablane knytt til befolkningssamansetning, slik som alder og landbakgrunn, er ikkje inkludert i radardiagrammet av plassomsyn. Vi har også inkludert eit eige faktaark for kvar kommune om innvandring. Dette er fordi ein god del kommunar opprettheld eller aukar folketalet grunna innvandring, og arbeidsinnvandring bidreg med naudsynt arbeidskraft. For at kvart faktaark skal verte så ryddig og oversikteleg som mogleg har vi halde teksten til eit minimum og av den grunn har vi ikkje inkludert lange forklaringar til kvar variabel på kvart ark. For dei som er interessert i definisjonar og kjelder, er desse å finne som vedlegg sist i notatet. Tala i tabellane og figurane er basert på siste tilgjengelige data frå kjeldane. Det er varierande kva år dei er frå, så ein kan ikkje utan vidare rekna om frå prosent til absolutte tal ved å gange prosenten med innbyggjartala som er oppgitt (som er frå ). Ein vil ved å gjere det få eit estimat av dei absolutte tala sidan innbyggjartala ikkje har endra seg dramatisk på eit par år, men altså ikkje nødvendigvis det nøyaktige talet. For å finne det må ein sjekke vedlegget og finne referansetidspunktet for den aktuelle variabelen, og deretter finne det nøyaktige innbyggjartalet på det tidspunktet. Dette kan til dømes finnast i same tabell hos SSB som 2014-tala er henta frå. Om radardiagramma På faktaarka med sosiale indikatorar har vi har inkludert eit radardiagram for kvar kommune. Her vert det vist korleis den einskilde kommunen gjer det på kvar variabel i forhold til dei andre kommunane i fylket. Diagrammet er basert på ei rangering av kommunane på kvar variabel og er ordna slik at 1 alltid er den «beste» kommunen på ein variabel, medan 33 er den «dårlegaste». Kva som er «bra» og «dårleg» er i dei fleste høve openbart og vil i alle høve vere knytt til den enda av skalaen ein kan anta dei fleste vil ønskje å vere. Altså vil nummer ein på til dømes Kriminalitet i alt vere den kommunen som har minst rapportert kriminalitet i forhold til innbyggjartal, medan nummer ein på Prosent i heiltid begge kjønn er den kommunen kor høgast prosent av dei sysselsette har ei avtalt arbeidstid på 30 timar eller meir i veka. Ei slik vurdering av kva som er den «rette og feile» enden av skalaen vil kunne vere både subjektiv og normativ, men vil i dei fleste høve vere eintydig. I dei høva kor vi har gjort noko som kan oppfattast som ei meir kontroversiell normativ vurdering er desse basert på det ein kan anta er dei teoretiske samanhengane mellom den einskilde variabelen og dei andre, mindre kontroversielle variablane. Til dømes er det eit meir eller mindre uttrykt politisk mål at ein ønskjer høg sysselsetjing og høg heiltidsdel for begge kjønn. Vi har lagt til grunn at dette medfører meir bruk av barnehage, og ergo er høg barnehagebruk sett på som «positivt». Altså at den kommunen med størst del 1-5-åringar med barnehageplass den kommunen som rangerast som nummer ein på denne variabelen. Om ein er 4

5 usikker kva vei ein variabel er rangert er det berre å slå opp variabelen i datavedlegget sist i dette notatet. Det er også viktig å ha med seg at det er stor skilnad mellom variablane på kor stor differanse det er mellom den «beste» og «dårlegaste» kommunen. Til dømes er det nesten 28 prosentpoengs forskjellig i prosent kvinner i heiltid mellom Bergen, som ligg høgast med 65,1 prosent, og Fedje som ligg på botn med 37,2 prosent av kvinner i heiltids arbeid. På den andre sida vil differansen i prosentpoeng vere mykje lågare på variablar kor alle kommunar ligg relativt lågt, slik som arbeidslause, kor differansen mellom Fedje som har 0,6 prosent og Øygarden som har 2,8 prosent arbeidslause. Eit snitt på 1,9 og eit standardavvik på 0,5 tyder likevel på at dei fleste kommunane ligg ± 1 prosentpoeng frå kvarandre, noko som også vert bekrefta om man plottar dei i eit prikkdiagram. I prosent er likevel differansen betydeleg mellom topp og botn. Til sist eit lite tips: radardiagrammet er meint som et verkty for at ein raskt skal kunne sjå korleis ein kommune kjem ut på ein eller fleire variablar samanlikna med dei andre kommunane. På grunn av måten rangeringa er gjort vil ein kommune som er dårlegast på alle variablane ha eit radardiagram kor den raude linja ligg heilt yst heile vegen rundt, medan ein kommune som er best på alt omtrent berre vil ha ein raud klump i midten av diagrammet. No finnast ingen av desse kommunane i verkelegheta, men det er likevel mogleg å kjapt sjå kven som skil seg ut positivt eller negativt. 5

6 Bergen sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Bergen Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 9,9 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 37,1 Grad av sysselsetting - begge kjønn 70,3 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 72,9 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 67,6 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 74,6 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 83,1 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 65,1 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 2,1 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 2,3 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 2,0 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 36,1 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 34,0 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 38,3 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 71,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 7,0 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2,6 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,3 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 90,9 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 65,2 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 62,0 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 88,0 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 62,6 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 25,4 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 19,8 21,3 20,7 Del av befolkninga år 43,6 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 9,9 10,2 10,5 6

7 Bergen innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 14,5 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Irak Litauen Somalia Vietnam Tyskland Chile Sri Lanka Sverige Storbritannia Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning : 343 Grunnskole Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang Uoppgjeven : Del med høgare utdanning 29,8 % 31,8 % 20,5 % 29,6 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Bergen. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 7

8 Etne sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Etne Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 8,3 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 21,3 Grad av sysselsetting - begge kjønn 75,2 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 79,4 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 70,7 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 67,5 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 82,6 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 48,8 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,3 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,3 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,3 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 20,3 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 14,3 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 26,6 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 67,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 8,6 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,7 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 4,0 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 96,0 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 67,4 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 56,5 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 47,2 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 28,5 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 18,7 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 21,7 21,3 20,7 Del av befolkninga år 37,6 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 13,0 10,2 10,5 8

9 Etne - innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 9,1 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Litauen Tyskland Romania Danmark Thailand 13 : : Latvia Burundi 9 : : Estland 7 : : Nederland 7 : : Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt : Inga utdanning : - - : Grunnskole : 817 Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang Uoppgjeven : 88 - : Del med høgare utdanning 20,3 % 23,4 % - 20,0 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Etne. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 9

10 Sveio sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Sveio Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 9,1 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 25,5 Grad av sysselsetting - begge kjønn 71,0 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 73,6 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 68,0 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 69,3 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 85,3 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 49,7 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,8 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,5 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 2,0 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 21,3 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 16,8 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 26,2 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 86,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 8,7 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,8 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,2 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 92,3 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 68,8 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 58,4 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 50,7 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 27,0 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 23,7 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 24,8 21,3 20,7 Del av befolkninga år 37,2 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 8,9 10,2 10,5 10

11 Sveio - innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 8,3 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Russland Polen Tyskland Litauen Somalia Thailand Latvia Island Danmark Nederland Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt : Inga utdanning : Grunnskole : Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang Uoppgjeven : Del med høgare utdanning 21,3 % 23,7 % - 21,1 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Sveio. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 11

12 Bømlo sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Bømlo Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 8,4 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 36,3 Grad av sysselsetting - begge kjønn 71,0 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 75,5 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 66,0 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 70,2 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 86,9 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 49,2 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,8 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,8 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,9 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 19,6 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 14,9 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 24,5 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 76,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 7,5 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,7 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 4,6 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 92,2 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 67,0 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 60,2 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 25,6 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 17,0 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 8,6 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 24,5 21,3 20,7 Del av befolkninga år 37,8 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 10,2 10,2 10,5 12

13 Bømlo innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 9,4 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Litauen Tyskland Polen Afghanistan Latvia Thailand Irak Eritrea Romania Sverige Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning Grunnskole Vidaregåande : Høgare utdanning, kort : Høgare utdanning, lang : 159 Uoppgjeven Del med høgare utdanning 19,6 % 23,7 % - 19,2 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Bømlo. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 13

14 Stord sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Stord Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 7,3 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 25,9 Grad av sysselsetting - begge kjønn 69,9 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 72,0 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 67,6 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 72,8 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 86,8 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 56,9 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 2,2 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 2,3 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 2,1 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 26,9 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 22,2 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 31,8 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 72,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 7,3 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2,4 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,2 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 89,7 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 65,9 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 59,7 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 50,2 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 33,0 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 17,2 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 23,3 21,3 20,7 Del av befolkninga år 39,4 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 9,4 10,2 10,5 14

15 Stord innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 9,5 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Filippinene Storbritannia Tyskland Somalia Afghanistan Sverige Litauen Palestina Thailand Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning Grunnskole Vidaregåande : Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang : 554 Uoppgjeven Del med høgare utdanning 26,9 % 26,8 % - 27,0 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Stord. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 15

16 Fitjar sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Fitjar Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 7,3 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 23,9 Grad av sysselsetting - begge kjønn 73,3 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 76,8 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 69,5 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 69,2 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 85,1 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 49,9 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,6 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,1 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 2,2 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 19,9 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 15,7 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 24,3 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 66,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 10,0 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,8 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 4,9 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 85,4 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 73,0 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 59,0 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 33,3 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 19,4 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 13,9 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 23,7 21,3 20,7 Del av befolkninga år 36,6 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 9,8 10,2 10,5 16

17 Fitjar - innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 5,9 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Litauen Tyskland Island Serbia Storbritannia 6 : : Sverige Latvia 5 : : Filippinene Chile 5 : : Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning 5 : : 3 Grunnskole : 633 Vidaregåande : Høgare utdanning, kort : 371 Høgare utdanning, lang : 51 Uoppgjeven 32 : : 3 Del med høgare utdanning 19,9 % 29,4 % - 19,3 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Fitjar. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 17

18 Tysnes sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Tysnes Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 9,7 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 29,8 Grad av sysselsetting - begge kjønn 67,8 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 70,0 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 65,4 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 68,4 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 82,7 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 51,2 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,6 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,5 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,7 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 18,4 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 14,6 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 22,2 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 73,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 9,3 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,3 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,6 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 92,5 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 72,1 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 58,4 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 45,2 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 23,5 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 22,1 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 18,7 21,3 20,7 Del av befolkninga år 32,7 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 16,6 10,2 10,5 18

19 Tysnes innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 7,1 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Latvia Litauen Tyskland Storbritannia Polen Filippinene 10 : : Danmark Sverige Island Nederland 5 : : Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning 5 : : 4 Grunnskole : 607 Vidaregåande : Høgare utdanning, kort : 334 Høgare utdanning, lang : 35 Uoppgjeven 37 : : 9 Del med høgare utdanning 18,4 % 29,1 % - 17,5 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Tysnes. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 19

20 Kvinnherad sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Kvinnherad Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 9,2 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 26,9 Grad av sysselsetting - begge kjønn 67,9 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 71,1 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 64,6 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 67,3 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 83,4 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 48,7 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 2,2 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 2,4 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,9 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 19,9 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 16,3 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 23,6 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 63,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 10,4 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2,3 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,7 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 90,4 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 65,4 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 54,8 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 30,9 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 19,4 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 11,6 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 22,0 21,3 20,7 Del av befolkninga år 35,9 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 13,3 10,2 10,5 20

21 Kvinnherad innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 6,9 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Tyskland Litauen Russland Filippinene Thailand Island Eritrea Bosnia-Hercegovina Somalia Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning Grunnskole Vidaregåande : Høgare utdanning, kort : Høgare utdanning, lang : 217 Uoppgjeven : 25 Del med høgare utdanning 19,9 % 27,6 % - 19,4 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Kvinnherad. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 21

22 Jondal sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Jondal Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 8,4 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt Grad av sysselsetting - begge kjønn 66,8 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 69,5 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 64,1 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 63,2 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 83,5 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 40,6 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,0 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,2 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 0,7 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 21,6 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 15,2 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 27,7 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 60,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 11,7 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,2 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,4 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 86,8 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 74,5 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 67,3 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 24,8 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 14,3 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 10,5 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 18,6 21,3 20,7 Del av befolkninga år 30,6 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 15,7 10,2 10,5 22

23 Jondal innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 6,0 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Tyskland Polen Nederland Slovakia 5 : : Cuba 5 : : Litauen 4 : : Thailand 4 : : Andre Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning : Grunnskole Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang Uoppgjeven : Del med høgare utdanning 21,6 % 23,5 % - 21,4 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Jondal. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 23

24 Odda sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Odda Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 8,7 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 37,6 Grad av sysselsetting - begge kjønn 68,6 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 69,8 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 67,3 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 71,9 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 85,3 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 57,6 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,9 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 2,1 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,7 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 20,0 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 16,4 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 23,4 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 73,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 10,8 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 3,6 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 4,9 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 92,5 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 67,4 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 56,3 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 86,8 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 52,3 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 34,6 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 18,0 21,3 20,7 Del av befolkninga år 36,4 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 16,0 10,2 10,5 24

25 Odda innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 8,6 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Thailand Somalia Litauen Tyskland Danmark Russland Sverige Eritrea Island Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning Grunnskole Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang Uoppgjeven Del med høgare utdanning 20,0 % 30,3 % - 19,1 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Odda. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 25

26 Ullensvang sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Ullensvang Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 8,8 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 36,5 Grad av sysselsetting - begge kjønn 71,7 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 72,6 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 70,7 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 71,1 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 83,9 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 57,4 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,5 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,6 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,5 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 22,4 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 17,4 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 27,4 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 80,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 7,4 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,2 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 4,2 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 93,7 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 72,5 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 63,7 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 24,0 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 12,0 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 12,0 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 19,7 21,3 20,7 Del av befolkninga år 35,9 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 15,9 10,2 10,5 26

27 Ullensvang innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 9,7 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Tyskland Irak Nederland Filippinene Eritrea Slovakia Thailand 12 : : Ungarn Somalia Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning 5 4 : : Grunnskole : 569 Vidaregåande : Høgare utdanning, kort : 456 Høgare utdanning, lang : 76 Uoppgjeven : : Del med høgare utdanning 22,4 % 36,7 % - 21,0 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Ullensvang. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 27

28 Eidfjord sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : 950 Eidfjord Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 9,7 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 43,5 Grad av sysselsetting - begge kjønn 77,0 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 78,8 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 75,0 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 68,2 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 78,1 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 57,4 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,8 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,7 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 2,0 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 20,1 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 14,9 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 25,3 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 85,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 9,0 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2,0 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 4,4 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 91,1 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 72,1 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 53,0 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 42,8 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 24,0 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 18,8 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 17,5 21,3 20,7 Del av befolkninga år 37,2 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 14,3 10,2 10,5 28

29 Eidfjord innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 10,8 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Nederland Tyskland Thailand 10 : : Sverige 8 : : Kosovo 7 : : Litauen Filippinene 4 : : Andre Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning : Grunnskole Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang Uoppgjeven : Del med høgare utdanning 20,1 % 23,0 % - 19,8 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Eidfjord. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 29

30 Ulvik sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Ulvik Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 8,6 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 34,4 Grad av sysselsetting - begge kjønn 70,5 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 74,5 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 66,2 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 66,1 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 73,8 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 56,3 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 2,8 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 3,9 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,5 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 23,7 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 20,7 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 26,9 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 83,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 8,1 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2,6 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 4,7 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 89,5 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 75,0 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 67,8 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 27,0 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 13,5 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 13,5 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 17,8 21,3 20,7 Del av befolkninga år 33,0 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 16,7 10,2 10,5 30

31 Ulvik innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 11,9 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Tyskland Litauen Polen Nederland Marokko 10 : : Danmark Finland 7 : : Sverige 7 : : Belgia 7 : : Island 5 : : Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning : : 0 - Grunnskole Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang Uoppgjeven : Del med høgare utdanning 23,7 % 34,6 % - 22,4 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Ulvik. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 31

32 Granvin sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : 911 Granvin Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 11,2 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt Grad av sysselsetting - begge kjønn 70,0 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 70,2 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 69,8 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 69,1 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 82,7 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 53,6 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,4 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,7 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,0 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 20,0 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 13,7 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 26,4 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 85,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 8,5 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 0,5 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,0 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 90,6 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 66,5 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 58,2 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 32,5 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 13,0 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 20,6 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 16,2 21,3 20,7 Del av befolkninga år 34,7 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 15,7 10,2 10,5 32

33 Granvin innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 6,5 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Tyskland Kroatia 4 : : Somalia Andre Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning : Grunnskole Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang Uoppgjeven : Del med høgare utdanning 20,0 % 18,8 % - 20,1 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Granvin. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 33

34 Voss sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Voss Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 9,0 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 29,9 Grad av sysselsetting - begge kjønn 72,2 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 74,9 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 69,3 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 68,1 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 80,8 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 53,9 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,4 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,5 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,3 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 24,9 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 19,9 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 29,8 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 72,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 6,8 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2,8 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,1 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 89,1 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 67,0 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 59,1 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 46,0 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 24,1 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 21,9 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 20,5 21,3 20,7 Del av befolkninga år 36,1 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 14,1 10,2 10,5 34

35 Voss innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 6,3 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Somalia Eritrea Irak Litauen Storbritannia Bosnia-Hercegovina Kina Sverige Kroatia Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning Grunnskole Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang : 476 Uoppgjeven : 14 Del med høgare utdanning 24,9 % 27,7 % - 24,7 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Voss. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 35

36 Kvam sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Kvam Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 8,8 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 33,0 Grad av sysselsetting - begge kjønn 69,7 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 73,0 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 65,9 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 66,3 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 79,9 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 49,3 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,6 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,7 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,5 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 22,7 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 18,5 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 27,2 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 76,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 9,7 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2,6 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,6 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 86,4 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 69,9 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 61,3 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 31,6 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 21,0 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 10,7 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 20,4 21,3 20,7 Del av befolkninga år 35,3 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 14,2 10,2 10,5 36

37 Kvam innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 10,2 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Litauen Kroatia Tyskland Somalia Bosnia-Hercegovina 36 : : Nederland Latvia Thailand Eritrea Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning Grunnskole Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang Uoppgjeven Del med høgare utdanning 22,7 % 23,4 % - 22,7 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Kvam. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 37

38 Fusa sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Fusa Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 9,5 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 32,3 Grad av sysselsetting - begge kjønn 72,8 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 76,8 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 68,2 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 71,0 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 84,8 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 53,4 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,8 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,8 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,8 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 20,6 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 15,8 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 25,8 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 73,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 7,9 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 0,6 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 5,3 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 89,6 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 70,9 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 63,0 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 25,2 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 16,8 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 8,4 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 22,3 21,3 20,7 Del av befolkninga år 34,9 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 13,9 10,2 10,5 38

39 Fusa innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 6,3 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Litauen Estland Tyskland Thailand Filippinene 11 : : Nederland 8 : : Danmark 5 : : Sverige 5 : : Kroatia 5 : : Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning Grunnskole : 802 Vidaregåande Høgare utdanning, kort : 487 Høgare utdanning, lang Uoppgjeven Del med høgare utdanning 20,6 % 27,4 % - 20,1 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Fusa. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 39

40 Samnanger sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Samnanger Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 8,1 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 22,3 Grad av sysselsetting - begge kjønn 68,5 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 70,3 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 66,6 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 69,3 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 84,6 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 51,5 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,7 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,7 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,8 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 19,4 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 16,9 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 22,0 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 78,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 10,5 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2,0 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 6,5 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 84,3 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 69,3 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 57,4 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 30,2 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 17,4 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 12,8 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 20,3 21,3 20,7 Del av befolkninga år 37,2 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 12,1 10,2 10,5 40

41 Samnanger innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 6,6 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Thailand Bosnia-Hercegovina Danmark Eritrea Tyskland Afghanistan Litauen Latvia 5 : : Russland 4 : : Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning 5 2 : 2 Grunnskole : 553 Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang : 47 Uoppgjeven Del med høgare utdanning 19,4 % 23,8 % - 19,1 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Samnanger. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 41

42 Os sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Os Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 7,5 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 24,7 Grad av sysselsetting - begge kjønn 72,0 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 74,8 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 69,0 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 72,5 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 84,8 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 58,4 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 2,1 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 2,0 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 2,2 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 25,7 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 22,4 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 29,1 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 68,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 6,7 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,7 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 6,3 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 90,2 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 69,4 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 63,1 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 50,0 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 33,6 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 16,5 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 24,5 21,3 20,7 Del av befolkninga år 40,3 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 8,2 10,2 10,5 42

43 Os innvandring Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i prosent av folketalet i kommunen: 9,7 prosent. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Begge kjønn Menn Kvinner Totalt i kommunen Største innvandrargrupper (landbakgrunn): Polen Litauen Vietnam Tyskland Latvia Bosnia-Hercegovina Thailand Bulgaria Romania Filippinene Personar 16 år eller meir Heile befolkninga Innvandrarar Norskfødde med innvandrarforeldre I alt Inga utdanning Grunnskole Vidaregåande Høgare utdanning, kort Høgare utdanning, lang : 588 Uoppgjeven : 34 Del med høgare utdanning 25,7 % 25,9 % - 25,7 % Befolkninga elles Butid for førstegenerasjons innvandrarar i Os. N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-5 år 6-15 år år 26+ år 43

44 Austevoll sosiale indikatorar Folketal i kommunen per : Austevoll Hordaland Norge Del i hushald med låginntekt 7,9 9,0 10,2 Prosent innflyttarar i hushald med låginntekt 24,8 Grad av sysselsetting - begge kjønn 75,8 70,5 68,7 Grad av sysselsetting - menn 80,2 73,3 71,6 Grad av sysselsetting - kvinner 70,9 67,5 65,7 Prosent i heiltid - begge kjønn 72,2 73,4 73,5 Prosent i heiltid - menn 85,2 84,0 83,3 Prosent i heiltid - kvinner 55,5 61,2 62,3 Arbeidslause - begge kjønn 1,6 2,1 2,6 Arbeidslause - menn 1,5 2,1 2,8 Arbeidslause - kvinner 1,9 2,0 2,4 Del med høgare utdanning - begge kjønn 19,5 29,8 28,8 Del med høgare utdanning - menn 15,1 26,7 26,0 Del med høgare utdanning - kvinner 24,3 32,9 31,6 Gjennomføring av VGS - fullført med studie- eller yrkeskompetanse 65,0 70,0 69,0 Uføre i prosent av folketal 7,4 7,7 * 9,3 * Sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 0,9 2,4 * 2,5 * Legemeldt sjukefråværsprosent 4,9 5,5 5,5 Barnehagebruk - del barn 1-5 år med barnehageplass 90,3 90,8 90,0 Valdeltaking - kommuneval 72,9 66,5 64,2 Valdeltaking - fylkestingsval 63,5 61,4 59,9 Kriminalitet - i alt 26,5 65,9 75,2 Kriminalitet - brotsverk 14,4 45,0 51,6 Kriminalitet - misferd 12,1 20,9 23,6 Del av befolkninga 16 år eller yngre 23,7 21,3 20,7 Del av befolkninga år 38,3 41,3 41,1 Del av befolkninga 70 år eller meir 10,4 10,2 10,5 44

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland AUD- rappor Nr. 10-12 t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud «Risikoindeks for folkehelse

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Nr. 1 / 2007 Forord Hordaland i tal har fått ny utforming! Innhaldet er bygd opp på samme måte som før, men vi håpar at den nye utforminga gjer det lettare for deg som

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 2014 Foto på framsida: Eva Mostraum, flickr CC - 17. mai i Bergen. Hordaland i tal Nr. 1-2014 3 Forord Folketalet i Hordaland held fram med å stige. Hordaland

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Foto: Creativ Commons CC - Daryl Fritz DU r appo rt A Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Nr. 9-15 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Bustadbehov i Bergensregionen

Bustadbehov i Bergensregionen Bustadbehov i Bergensregionen - DU r appo rt A Statistikkgrunnlag for regional areal- og transportplan for Bergensområdet Nr. 9-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 04-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Kommune- og regionprofilar

Kommune- og regionprofilar Kommune- og regionprofilar Forarbeid til regional planstrategi Januar 2012 AUD- rapport nr. 1-12 Kommune- og regionprofilar fylkeskommune skal utarbeide Regional planstrategi for 2012-2016. Planstrategien

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Oversikt over indikatorene for levekår i Hordaland

Oversikt over indikatorene for levekår i Hordaland Oversikt over indikatorene for levekår i Hordaland Bergen 2012 Samandrag Som ledd i arbeidet med Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland har det vore nedsett tre arbeidsgrupper for å dekkje område

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Hardanger/Voss 15.03.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Hordaland i tal. Nr. 2 2014. Næring, innovasjon og kompetanse. Foto: Business Region Bergen

Hordaland i tal. Nr. 2 2014. Næring, innovasjon og kompetanse. Foto: Business Region Bergen Hordaland i tal Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2 2014 Foto: Business Region Bergen Hordaland i tal Nr. 2-2014 3 Forord Økonomisk vekst er langt på veg avhengig av innovasjon og kompetanse i alle

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område SAKSHANDSAMAR Even Gaukstad Kristi Vindedal VÅR REF. 13/03111-5 ARK. 351.8 Forvaltningsarkivet DYKKAR REF. INNVALSTELEFON +47 98202846 DYKKAR DATO VÅR DATO 27.05.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Fortrinn og utfordringar for kommunane og regionane

Fortrinn og utfordringar for kommunane og regionane Fortrinn og utfordringar for kommunane og regionane Forarbeid til regional planstrategi Nr. 4-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Hordaland og Akershus på veksttoppen

Hordaland og Akershus på veksttoppen Nr. 1/ 2005 Hordaland og Akershus på veksttoppen 1990-99 2000-05 Frogn (Ak) 2,5 Ullensaker (Ak) 4,0 Fjell (Ho) 2,1 Nannestad (Ak) 2,5 Førde (SF) 2,1 Askøy (Ho) 2,2 Gjesdal (Ro) 2,1 Gjerdrum (Ak) 2,1 Hemsedal

Detaljer

Samspel mellom syklistar og bilistar.

Samspel mellom syklistar og bilistar. Bakgrunn/Mål Status - Tiltak Vegen vidare Samspel mellom syklistar og bilistar. 01.12.2014 Reidun M. Instanes, SVV, Plan og forvaltning Bergen Nasjonale mål 8 % sykkelandel. 10 20 % sykkelandel i by. Betre

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Sårbarheitsindeksen 2009

Sårbarheitsindeksen 2009 Sårbarheitsindeksen 2009 Hordaland September 2009, korrigert mai 2010 AUD- rapport nr. 11-09, 2. versjon SAMANDRAG: Dei mest sårbare bu- og arbeidsmarknadsregionane i fylket: Kvinnherad er i følge resultata

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Nordhordland 26.04.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER Til bruk i arbeidet med innvandring og tilflytting fra utlandet. Seminar 6. + 7. oktober 216, Scandic Mayergården Hotell, Mo i Rana. Statstikken er sammensatt

Detaljer

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/2708-2 Saksbehandlar: hans Inge Gloppen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 30.03.2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte

Detaljer

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme Attraktive stader og attraktive regionar Barometer for planlegging Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal telemarksforsking.no Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Kjell Lorentzen, Knut Vikne, Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal

Kjell Lorentzen, Knut Vikne, Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 29 Kompetanse Kjell Lorentzen, Knut Vikne, Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal 9. Kompetanse Kompetanse innanfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Bustad AUD-rapport nr. 1.2-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring.

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring. Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring Kulturminneloven - 1 lovens formål: Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Planlegging for berekraftig utvikling Føremålet med planlegging etter plan- og bygningslova er å

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

STATUS ØH SENGER MAI 2015

STATUS ØH SENGER MAI 2015 SAMARBEID OM ØH SENGER I KOMMUNANE I HELSE BERGEN STATUS ØH SENGER MAI 2015 Oversikt over status innfasing av kommunale ØH senger i HB Pr mai 2015, til saman 56 senger starta og under planlegging. Samnanger

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Folketal og demografi Nr. 1-2011 Forord Dette nummeret av Hordaland i tal omhandlar temaet folketal og demografi. Fokuset er på utviklinga siste året, men vi prøver også

Detaljer

Svar på spørsmål frå OPHE vedkomande tiltak for lærebedrifter.

Svar på spørsmål frå OPHE vedkomande tiltak for lærebedrifter. Skule - OPPL AVD Arkivnr: 2014/22472-2 Saksbehandlar: Kjell Helge Kleppestø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2014 Opplærings- og helseutvalet 11.11.2014 Svar på spørsmål

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre?

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? KS rådmannssamling 22. januar 2018 Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? Rune Haugsdal, fylkesrådmann Samskape betre? Felles mål Kjenne Respektere Gjennomføre Forventing 23.01.2018

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Konkurransedyktige steder

Konkurransedyktige steder Konkurransedyktige steder HORDALAND EIN STRATEGI FOR ROBUST NÆRINGSUTVIKLING 2013-2017 Bergen 23. mars 2012 Knut Vareide Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2016-2040: Bustadbehov r appo rt DU A Nr. 1.2-16 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland 1 Nasjonalt miljøprogram RMP 2 Regionalt miljøprogram RMP Regionale miljøtilskot oppstart 2004 Tre periodar: - 2005 2008-2009 2012-2013 2016 Evaluere: måloppnåing

Detaljer

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Fortsatt under trendvekst klare regionale forskjeller Indikator på 0,5 samsvarer

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Askøy Austevoll Austrheim Fedje Fjell Fusa Granvin Kvam Lindås Masfjorden Meland Modalen Os Osterøy

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Spørjeundersøking Juni 2010 AUD- rapport nr. 5-2010 Innhald: Samandrag... 3 Bakgrunn... 5 Metode... 5 Val av skule... 7 Informasjon om skulen... 15 Val av

Detaljer

Innvandrarane i næringslivet

Innvandrarane i næringslivet Innvandrarane i næringslivet Ein stor prosentdel av innvandrarbefolkninga etablerte i 2005 sitt eige føretak. Men i dei norske styreromma er det fleire med utanlandsk statsborgarskap enn nordmenn med innvandrarbakgrunn.

Detaljer