SANDEFJORD IDRETTSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD IDRETTSRÅD"

Transkript

1 SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900

2 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling, dagsorden og to representanter til å underskrive protokollen 3. Velge møteleder og referent 4. Behandle årsmeldingen 5. Behandle revidert regnskap for Behandle innkomne forslag 7. Vedta budsjett for Valg Svært enkel bevertning Vedlegg: Årsmelding inkl. Regnskap, forslag og budsjett På årsmøtet møter med stemmerett: a) Idrettsrådets styre b) Hvert enkelt idrettslag kan møte med 1 representant for hver påbegynte 400 medlem, begrenset til maksimum 3 representanter. c) Bedriftsidretten representeres etter følgende skala: Inntil 5 lag i kommunen; 1 representant, deretter 1 representant for hvert påbegynte 5. lag, maksimum 12 representanter. Stemmerett: Vi minner om at delegater til årsmøtet skal være valgt på klubbens årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Ref. Basis lovnorm for Idrettsråd 10. Like viktig er det å legge merke til at ansatte i klubb ikke har stemmerett på Idrettsrådets årsmøte.

3 SIDE 3 AV 22 Årsrapport 2012 Sandefjord Idrettsråd IR har gjennom året 2012 avholdt 11 styremøter og hatt 104 saker på kartet. I tillegg har det vært avholdt møter med klubber, med Vestfold Idrettskrets, med administrasjonen i kommunen, med politikere og kontakt mellom rådets medlemmer utenom møtene. Styret i Idrettsrådet har vært: Leder: Thor Henning Nilsen Sandar IL Nestleder Johny Sandbæk Sfj. Bueskyttere Sekretær Rune Broks Sandefjord Fotball Styremedlem Line Hallin Lorentzen Larvik og Sandefjord Rytterklubb Styremedlem Merete Hauge STIF Varamedl. 1: Ustgård Geir I.L. I.L. Runar Varamedl. 2: Torhild M. Johannessen Sfj. Badmintonklubb. Revisorer: Valgkomitè: Medlem Medlem Medlem Varamedlem Dag Elvestad, SaBK Harald Holtan, Sandefjord Seilforening Roger Gulliksen, Sandefjord Fotball Merete Sand, Sandefjord Ballklubb Jan Helge Marum, Sandefjord Svømmeklubb Tore Skjeggerud, I.L. Runar Idrettsmeldingen for perioden ble vedtatt politisk og arbeidene med en plan for investeringer og rehabilitering av anlegg startet opp. Videre har Idrettsrådet behandlet og gitt innstilling til Sandefjord Kommune i forbindelse med søknader om prosjekttilskudd. (Retningslinjer er tatt med som vedlegg til denne årsrapporten). IR oppfordrer på det sterkeste om at klubber søker om tilskudd både til prosjekter, arrangementer og i forbindelse med deltagelse internasjonalt. Idrettsrådet har dessuten behandlet en rekke saker som viser at klubbene har behov for et organ som ser helheten og kan yte assistanse til klubber. Den store økningen i antall medlemmer i Sandefjordsidretten de seneste årene har gitt et større press på anleggene. Situasjonen for idrettene som er avhengig av innendørsanlegg har ikke blitt bedret de seneste årene og situasjonen er kritisk for flere idrettslag. Flere klubber opplever at de ikke kan gi det tilbudet til sine medlemmer som de ønsker og dette går i første rekke ut over barn og unge som ikke er like fleksible når det gjelder avstand til trening og tidspunkt for aktivitet. Klubber opplever å måtte avvise barn som ønsker aktivitet som følge av mangel på arealer for aktivitets. Dette viser at behovet for nye haller blir større og større for hvert år som går. En rekke klubber har ikke aktivitetstid i kommunale haller og de som har aktivitetstid opplever en situasjon der det ikke er nok timer tilgjengelig. Dette står ikke i stil med Kommunens uttrykte målsetting om å prioritere barn og unge, samt aktivitet for bredde. Sandefjord Kommunes økonomiske status og prioriteringer gjør situasjonen for idrettslagene vanskeligere og forsterker forskjellen mellom de store og sterke og de mindre ressurssterke lagene som er avhengig av hjelp fra kommunen når det gjelder aktivitetsareal.

4 SIDE 4 AV 22 Vi er klar over at tilrettelegging for idrett og aktivitet ikke er lovpålagt, men samtidig er alle parter enige om at god aktivitet fra de yngste til de eldste er god samfunnsøkonomi. Av Idrettsrådets virksomhet ellers i året nevner vi: Deltagelse på møter i regi av Vestfold Idrettskrets. Ledermøte Vestfold Idrettskrets (Thor Henning). Deltagelse i Vestfold Idrettskrets anleggsutvalg (Merete). Deltagelse i KF-utvalgets møter (Thor Henning). Mange møter med klubber og kommunens administrasjon. Samarbeidet med klubbene er fremdeles god, men kan bli langt bedre. Dialogen og samarbeidet med idrettsadministrasjonen i kommunen og politikerne bør fremdeles både utvides og styrkes. Slik Idrettsrådet opplever situasjonen i dag blir mye av de kommunale ressursene på personellsiden bruk til å finne innsparinger, fremfor å legge til rette for aktivitet. Tildeling av Aktivitetsmidler for 2012 Vi har fordelt aktivitetsmidlene fra Kulturdepartementet (LAM), og de fleste klubber i Sandefjord har mottatt vel fortjent støtte til aktiviteten blant barn og unge. Idrettsrådets årsmøte vedtok kriterier for tildelingen, basert på retningslinjer fra NIF/NOK og Kirke- og Kultur-Departementet. Tidspunkt for utdeling fra Idrettsrådet er avhengig av retningslinjene fra departementet og Idrettsforbundet. En forutsetning for å motta penger, er at klubben har aktivitet for barn og unge, samt at vi har valgt å gi ekstra tilskudd til de som har barneidrettsskole som fast aktivitet og til klubber med aktivitet for funksjonshemmede. Samtidig vil vi med dette oppfordre klubbene til å ta aktiv del i utformingen av retningslinjene for inneværende år. Dette kommer opp som egen sak. (Se også sak 6, forslag 1). Selve tilskuddet til den enkelte klubb: Se eget vedlegg, Vedlegg C. Vi minner om våre hjemmeside på nettet og oppfordrer alle klubber til aktivt å bruke sidene og samtidig legge linker til Idrettsrådets hjemmeside på klubbenes egne sider. ØKONOMI. Idrettrådet har ikke hatt lønnet administrasjon i Idrettsrådet har et overskudd for 2012 på kr ,-. FORHOLDET TIL KLUBBENE: Idrettsrådet har en stor oppgave i å synliggjøre sin virksomhet for klubbene. Samtidig må klubbene bli stadig flinkere til å benytte Idrettsrådet i å fremme sine saker overfor både krets, kommune og i forhold til andre klubber. Spesielt for Sandefjord er at Idrettsrådet har talerett i utvalget som behandler idrettssaker politisk i kommunen. Denne rettighet må vi ta vare på og forvalte godt. I tillegg vil vi be om at klubbene sender Idrettsrådet kopi av både årsrapporter og protokoll fra årsmøtet til Idrettsrådet. Vi vil sette pris på å motta disse elektronisk, men dette er intet krav.

5 SIDE 5 AV 22 FORHOLDET TIL KOMMUNEN: Både klubber og kommune kan fremdeles inkludere IR sterkere i saker som vedrørte de nevnte aktører, bl.a. ved å sende kopi til IR av alle brev og henvendelser. Her har klubber og kommune fremdeles et forbedringspotensiale. Gjennom dette arbeidet vil IR kunne bidra til et felles beste for det lokale idrettslivet. FORHOLDET TIL IDRETTSKRETSEN: Vi benytter kretsen i noen grad som en støttespiller i idrettspolitiske saker og som administrativ hjelp. Idrettskretsen er en naturlig arrangør for alle kurs som ikke er spesifikke for særidrettene. I 2012 har det vært arrangert en rekke surs i regi av VIK og programmet for 2013 er like omfattende. Her er det mulighet for god skolering for klubbledere som alle bør benytte. SPORTSLIG: Idrettsrådet vil nok en gang berømme alle de klubbene som står i spissen for flotte arrangementer. Samtidig vil vi gratulere alle de som oppnår gode resultater, de som ikke gir opp selv om de gode resultatene uteblir, og alle de som legger til rette for all den aktiviteten som gjennomføres i Sandefjordsidretten. KLUBBENES ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE PRIORITERINGER: Vi ønsker å gjenta vår presisering av hvor viktig det er å ha orden i både administrative rutiner, medlemsoversikter og å ha økonomisk styring i klubbene. Klubbene drives i stor grad av frivillig innsats, men det betyr ikke at man kan ta lett på de oppgavene som ligger i det å forvalte ressursene på en god og forsvarlig måte. Skulle man være i tvil om hvordan man løser daglige utfordringer er både Idrettsrådet og Idrettskretsen en støttespiller mange kan benytte oftere og tidligere. UNDERSLAG/FORSIKRING. IR ønsker å opplyse klubbene om at alle klubber i Vestfold er forsikret mot underslag gjennom en felles forsikring i Vestfold Idrettskrets. De seneste par årene har det i flere klubber i Vestfold vært tilfeller av underslag der til dels betydelige beløp er tatt fra klubbene. Dette problemet må klubbene være bevisst og ha gode rutiner for økonomistyring i alle ledd. POLITIATTEST. Etter at kravet om politiattester ble innført for et par år siden har nok mange klubber glemt at dette er et krav som klubbene må forholde seg til kontinuerlig. Ansvarlige i klubbene må oppnevnes og det må gjøres kjent i klubbene og på klubbenes nettsider om hvilke personer som er ansvarlige for politiattester. MEDLEMSTALL/KLUBBER Nedlagt i løpet av året: Ingen Nye klubber: Sandefjord Frisbeeklubb Sandefjord Cricketklubb Totalt 50 klubber Vi har sett på utviklingen i medlemstall og tall for aktive i idretten i Sandefjord og kan med glede konstatere at det gror godt i Sandefjord over tid, spesielt blant barn og unge.

6 SIDE 6 AV 22 Ant. MEDLEMMER AKTIVE Klubber 2002: : : : : : Årlige variasjoner kommer i noen grad av at klubber rydder opp i medlemsregistrene fra tid til annen og korrigerer mulige feilrapporteringer fra et år til et annet. Dette burde alle klubber gjøre hvert år for å få et riktig bilde at medlemsmassen. Trenden viser en økning både blant antall medlemmer og ikke minst aktive medlemmer, de som utfører aktiviteten i klubbene. Dette igjen indikerer at de passive støttespillerne har hatt en reduksjon i antall. Videre er det fortsatt en klar tendens til at barne- og ungdoms-aktiviteten øker og dette er spesielt positivt. Oversikt over medlemstall og aktivitetstall for den enkelte klubb er vedlagt denne årsrapport. Se vedlegg A og B.

7 SIDE 7 AV 22 Sak 5: Regnskap for 2012 Regnskap med revisors underskrift vil bli lagt fram på årsmøtet. Konto RESULTATREGNSKAP SANDEFJORD IDRETTSRÅD 2012 Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 REGNSKAP 2011 INNTEKTER 3400 Tilskudd Sfj. Kommune , , Refusjon fra Sfj. Kommune 0,00 0, Tilskudd VIK , , Øremerk. tilskudd 0,00 0,00 0 Tilskudd fra klubber 0,00 0, Moms-refusjon 1 095,00 500, Renter 0,00 Sum DRIFTSINNTEKTER , , KOSTNADER 5990 Lønnskost./ Godtgjør. 1 0, , Leie lokaler 825, , Rekvisita 278, , Kopiering 0, , Møter og Kurs , , Telefon 0,00 0, Porto 1 023, , Nettsider og Info 9 663, , Kjøregodtgjørelse 1 124,00 0, Annonser 0, , Gaver 853, , Bankgebyr 0,00 300, Diverse kostn. (avgift Friv.reg.) 135,00 0, Diverse kostn. (Rullestolrugby.) ,00 0, Regnskapshonorar 0, , Sum DRIFTSKOSTNADER , , Renteinntekter av bankinnskudd 394,42 400, ÅRSRESULTAT (Overskudd) , Note 1: Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser i Note 2: Sandefjord Rullstolrugbyklubb var under etablering høsten 2009 og ble tildelt 15000,- i 2009 og det samme i 2010 som prosjekttilskudd for tiltaket. Disse pengene ble det enighet om at Idrettsrådet skulle forvalte på vegne av Rullestolrugbyklubben inntil klubben ble formelt dannet og godkjent. Klubben er formelt dannet og resterende midler er overført. Beløpet er synliggjort i balansen.

8 SIDE 8 AV 22 BALANSE: Regnskap er revidert og godkjent av Dag Elvestad og Harald Holtan. Se vedlegg F.

9 SIDE 9 AV 22 Sak 6: Behandle innkomne forslag Det foreligger to forslag til behandling ved fristens utløp. Styret i Sandefjord IR foreslår: Forslag 1: Kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler til klubbene. Aktivitetsmidlene er ment som styrking av idrettslagenes aktivitet for barn og unge og Idrettrådet forutsetter at klubbene benytter midlene på denne gruppen. Styret foreslår at Sandefjord Idrettsråds årsmøte 20. mars 2013 vedtar følgende retningslinjer for 2013: 1. Idrettslaget skal ha fast aktivitet for barn og unge i aldersgruppen 6-19 år. 2. Idrettslaget skal ikke ha aktivitet som ekskluderer enkelte aldersgrupper eller som ekskluderer jenter eller gutter. 3. Søknader til Sandefjord Kommune om tilskudd til aktivitet kan benyttes av Idrettsrådet i vurderingen av de enkelte klubber. 4. Idrettslaget må ha rapportert aktivitet og medlemstall til NIF og denne innrapporteringen benyttes av Idrettsrådet i vurdering av støtte. 5. Aldersgruppen år prioriteres ved å tildele dobbelt enhetsbeløp til medlemmer i denne aldersgruppen. 6. Klubber som møter på Idrettsrådets årsmøte der kriteriene for tildeling vedtas, får i utgangspunktet tildelt et grunnbeløp på kr ,- under forutsetning av at de organiserer aktivitet for barn og unge (pkt 1). Resterende beløp fordeles mellom klubbene etter kriterier som angitt i punkt Klubber som ikke møter på årsmøtet mottar maksimum 90 % av det beløp de skulle hatt etter reglene. 8. Søknadsskjema for tildeling av midler deles ut på årsmøtet. 9. Klubber som ikke søker om midler vil få kun få 50 % av det beløp de ville fått hvis de hadde søkt. Ikke utdelte midler fordeles på de som har søkt. 10. I de tilfeller der Idrettsrådet finner at klubber har ført opp flere aktive enn det som er reelt vil IR justere tilskuddet deretter. Begrunnelse: Retningslinjene følger tidligere praksis med tillegg som vist i pkt. 5, 6 og 7. Idrettslagene viste tidligere en sviktende interesse for Idrettsrådets viktigste fora, årsmøtet, og punkt 6, 7 og 8 er foreslått i år igjen på bakgrunn av det positive engasjement på de seneste årsmøter.

10 SIDE 10 AV 22 Forslag 2: Årsmøtet slutter seg til vedlagte liste for prioritering. Prioritering av anlegg.

11 SIDE 11 AV 22

12 SIDE 12 AV 22 Sak 7: Vedta budsjett for 2013 Budsjett og årsplan henger så nøye sammen at styret foreslår å behandle disse under ett. Budsjettet gjenspeiler aktivitetene satt opp i handlingsplanen. ÅRSPLAN FOR SANDEFJORD IDRETTSRÅD 2013 Årsplanen skal være et hjelpemiddel for Idrettsrådet i Sandefjord i det daglige arbeid, samtidig som det gir Rådet et verktøy i planleggingen av aktivitetene gjennom året. Tiltak Bakgrunn Aksjon/status Frist Handlingsplan for idrettsanlegg Flerbrukshall Intern organisering og skolering i Idrettsrådet Info om IR til klubbene Kontakt med klubbene Revisjon av Kommuneplan Deltagelse på møter og konferanser Planen er et tillegg til Idrettsmeldingen. Det har vært mye snakk om behovet for en flerbrukshall og STIF har startet en prosess i forbindelse med ønske om ny hall. Kompetanseheving er viktig for alle styrer. NIF gjennomfører i samarbeid med kretsene et kompetansehevings-program. Samtidig ønsker IR å gjennomføre interne samlinger som bedrer det indre liv i IR Det er altfor få tillitsvalgte i klubbene som vet hva IR er og kjenner rådets funksjon. Ta kontakt med klubbene jevnlig for å få oversikt over hva som skjer Dette arbeidet i regi av Sandefjord Kommune er viktig for idretten bl.a. i forbindelse med sikring av arealer. Det arrangeres hvert år en rekke samlinger for de ulike ledd i norsk idrett og Idrettsrådet får faglig påfyll gjennom aktiv deltagelse på relevante samlinger Vedtatt i KF-utvalget. Påbegynt i 2011 og vil bli sluttbehandlet i 2013 IR kontakte klubber med behov for hall eller lignende. Oversikt over arbeidsoppgaver utarbeides. Jevnlige møte med klubber Ta kontakt med alle klubber 1 til 2 ganger i året. Idrettsrådet har oppnevnt ansvarlig i IR for å følge dette arbeidet og komme med innspill. Idrettsrådet får faglig påfyll gjennom aktiv deltagelse på relevante samlinger og ønsker å delta på de arrangementer som er faglig relevante. Hele 2013 Pågående Kontinuerlig Hele 2013 Hele 2013 Hele 2013 Hele 2013

13 SIDE 13 AV 22 BUDSJETTFORSLAG FOR 2013

14 SIDE 14 AV 22 Sak 8: Valg Valgkomiteens innstilling til Styre for Sandefjord Idrettsråd VALGKOMITEENS INNSTILLING FREMLEGGES PÅ ÅRSMØTET. Valgkomiteen har bestått av: Roger Gulliksen Sandefjord Fotball, Merete Sand, Sandefjord Ballklubb, Jan Helge Marum, Sandefjord Svømmeklubb og varamedlem Tore Skjeggerud, I.L. Runar. ===================================================================

15 SIDE 15 AV 22 VEDLEGG: A. MEDLEMSTALL PR

16 SIDE 16 AV 22 B. AKTIVITETSTALL PR

17 C. TILDELTE MIDLER: LAM (Lokale AktivitetsMidler) SIDE 17 AV 22 KlubbNr Klubb Tildelt sum Idrettsskoler IB Helgerød IL 7500 IB Runar, IL 7500 IB Sandar IL 7500 IB Sandefjord TIF 7500 Klubber KL Fevang FK KL Gjekstad & Østerøya IF KL Helgerød IL KL Mosserød Turn Og IF KL NMK Sandefjord KL Runar IL KL Sandar IL KL Larvik Og Sandefjord Rytterkl KL Sandefjord Lerdueskyttere 1820 KL Sandefjord og Sandar Miniatyrskytterlag 3369 KL Sandefjord Badmintonklubb KL Sandefjord BK KL Sandefjord Bueskyttere 9271 KL Sandefjord Dykkerklubb KL Sandefjord Seilflyklubb 1820 KL Sandefjord Hundekjørerklubb 1470 KL Sandefjord Judoklubb 7611 KL Sandefjord Pistolklubb 4661 KL Sandefjord Roklubb 9455 KL Sandefjord Seilforening KL Sandefjord Skøiteklub KL Sandefjord Svømmeklubb KL Sandefjord Sykleklubb KL Sandefjord Tennisklubb KL Sandefjord TIF KL Sandefjordstuperne 6557 KL Store Bergan IL KL Sandefjord Nanbudoklubb KL Sandefjord Ishockeyklubb 2250 KL Sandefjord OK KL Sandefjord Brettseilerklubb 6739 KL Gokstad Bowlingklubb 7058 KL Sandefjord Golfklubb KL Skogan Rideklubb 5399 KL Sandefjord "Vikings" Baseballklubb KL Sandefjord Fotball KL Sandefjord Motorflyklubb

18 KL Sandefjord kunstløp klubb 5292 KL Holtan Døves sportsklubb 6533 KL Dans Aktiv SIDE 18 AV 22 KL Sandefjord Swingklubb KL Sandefjord Tradisjonelle Karateklubb-STKK KL Sandefjord Innebandy 7980 KL Sandefjord og Omegn El-innebandyklubb KL Sandefjord Futsal KL Sandefjord Taekwon-Do klubb 6230 KL HG Gokstad Håndballklubb KL Sandefjord Håndball 16093

19 D. RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTTILSKUDD IDRETT. SIDE 19 AV 22

20 E. SØKNADSSKJEMA LAM. SIDE 20 AV 22 KLUBBENS NAVN ADRESSE SØKNADSSKJEMA FOR LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2013 KLUBBENS TELEFON NR. KLUBBENS HJEMMESIDE WWW. KLUBBENS ADR.: BANK-KONTONR. LEDER S NAVN LEDERS TELEFON PRIV. LEDERS TELEFON ARB. LEDERS MOBIL: LEDERS ADR.: SKRIV TYDELIG Har klubben fast aktivitet for barn under 12 år? Har klubben fast aktivitet for ungdom år? Har klubben barneidrettsskole? Har klubben aktivitet for funksjonshemmede? JA NEI Spørsmål rettes til Thor Henning Nilsen: eller på Utfylt skjema sendes på mail til: eller til: Sandefjord Idrettsråd, Postboks 118, 3201 Sandefjord Skjemaet må være sendt Idrettsrådet innen 1. juni 2013.

21 F. REVISORGODKJENT REGNSKAP OG BALANSE. SIDE 21 AV 22

22 SIDE 22 AV 22

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB Revidert 25.05.2014 Lover og organisasjonsplan for Jarlsberg Rideklubb 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2014 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett 2015 - Informasjon lover

Detaljer