SANDEFJORD IDRETTSRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD IDRETTSRÅD"

Transkript

1 SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900

2 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling, dagsorden og to representanter til å underskrive protokollen 3. Velge møteleder og referent 4. Behandle årsmeldingen 5. Behandle revidert regnskap for Behandle innkomne forslag 7. Vedta budsjett for Valg Svært enkel bevertning Vedlegg: Årsmelding inkl. Regnskap, forslag og budsjett På årsmøtet møter med stemmerett: a) Idrettsrådets styre b) Hvert enkelt idrettslag kan møte med 1 representant for hver påbegynte 400 medlem, begrenset til maksimum 3 representanter. c) Bedriftsidretten representeres etter følgende skala: Inntil 5 lag i kommunen; 1 representant, deretter 1 representant for hvert påbegynte 5. lag, maksimum 12 representanter. Stemmerett: Vi minner om at delegater til årsmøtet skal være valgt på klubbens årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Ref. Basis lovnorm for Idrettsråd 10. Like viktig er det å legge merke til at ansatte i klubb ikke har stemmerett på Idrettsrådets årsmøte.

3 SIDE 3 AV 22 Årsrapport 2012 Sandefjord Idrettsråd IR har gjennom året 2012 avholdt 11 styremøter og hatt 104 saker på kartet. I tillegg har det vært avholdt møter med klubber, med Vestfold Idrettskrets, med administrasjonen i kommunen, med politikere og kontakt mellom rådets medlemmer utenom møtene. Styret i Idrettsrådet har vært: Leder: Thor Henning Nilsen Sandar IL Nestleder Johny Sandbæk Sfj. Bueskyttere Sekretær Rune Broks Sandefjord Fotball Styremedlem Line Hallin Lorentzen Larvik og Sandefjord Rytterklubb Styremedlem Merete Hauge STIF Varamedl. 1: Ustgård Geir I.L. I.L. Runar Varamedl. 2: Torhild M. Johannessen Sfj. Badmintonklubb. Revisorer: Valgkomitè: Medlem Medlem Medlem Varamedlem Dag Elvestad, SaBK Harald Holtan, Sandefjord Seilforening Roger Gulliksen, Sandefjord Fotball Merete Sand, Sandefjord Ballklubb Jan Helge Marum, Sandefjord Svømmeklubb Tore Skjeggerud, I.L. Runar Idrettsmeldingen for perioden ble vedtatt politisk og arbeidene med en plan for investeringer og rehabilitering av anlegg startet opp. Videre har Idrettsrådet behandlet og gitt innstilling til Sandefjord Kommune i forbindelse med søknader om prosjekttilskudd. (Retningslinjer er tatt med som vedlegg til denne årsrapporten). IR oppfordrer på det sterkeste om at klubber søker om tilskudd både til prosjekter, arrangementer og i forbindelse med deltagelse internasjonalt. Idrettsrådet har dessuten behandlet en rekke saker som viser at klubbene har behov for et organ som ser helheten og kan yte assistanse til klubber. Den store økningen i antall medlemmer i Sandefjordsidretten de seneste årene har gitt et større press på anleggene. Situasjonen for idrettene som er avhengig av innendørsanlegg har ikke blitt bedret de seneste årene og situasjonen er kritisk for flere idrettslag. Flere klubber opplever at de ikke kan gi det tilbudet til sine medlemmer som de ønsker og dette går i første rekke ut over barn og unge som ikke er like fleksible når det gjelder avstand til trening og tidspunkt for aktivitet. Klubber opplever å måtte avvise barn som ønsker aktivitet som følge av mangel på arealer for aktivitets. Dette viser at behovet for nye haller blir større og større for hvert år som går. En rekke klubber har ikke aktivitetstid i kommunale haller og de som har aktivitetstid opplever en situasjon der det ikke er nok timer tilgjengelig. Dette står ikke i stil med Kommunens uttrykte målsetting om å prioritere barn og unge, samt aktivitet for bredde. Sandefjord Kommunes økonomiske status og prioriteringer gjør situasjonen for idrettslagene vanskeligere og forsterker forskjellen mellom de store og sterke og de mindre ressurssterke lagene som er avhengig av hjelp fra kommunen når det gjelder aktivitetsareal.

4 SIDE 4 AV 22 Vi er klar over at tilrettelegging for idrett og aktivitet ikke er lovpålagt, men samtidig er alle parter enige om at god aktivitet fra de yngste til de eldste er god samfunnsøkonomi. Av Idrettsrådets virksomhet ellers i året nevner vi: Deltagelse på møter i regi av Vestfold Idrettskrets. Ledermøte Vestfold Idrettskrets (Thor Henning). Deltagelse i Vestfold Idrettskrets anleggsutvalg (Merete). Deltagelse i KF-utvalgets møter (Thor Henning). Mange møter med klubber og kommunens administrasjon. Samarbeidet med klubbene er fremdeles god, men kan bli langt bedre. Dialogen og samarbeidet med idrettsadministrasjonen i kommunen og politikerne bør fremdeles både utvides og styrkes. Slik Idrettsrådet opplever situasjonen i dag blir mye av de kommunale ressursene på personellsiden bruk til å finne innsparinger, fremfor å legge til rette for aktivitet. Tildeling av Aktivitetsmidler for 2012 Vi har fordelt aktivitetsmidlene fra Kulturdepartementet (LAM), og de fleste klubber i Sandefjord har mottatt vel fortjent støtte til aktiviteten blant barn og unge. Idrettsrådets årsmøte vedtok kriterier for tildelingen, basert på retningslinjer fra NIF/NOK og Kirke- og Kultur-Departementet. Tidspunkt for utdeling fra Idrettsrådet er avhengig av retningslinjene fra departementet og Idrettsforbundet. En forutsetning for å motta penger, er at klubben har aktivitet for barn og unge, samt at vi har valgt å gi ekstra tilskudd til de som har barneidrettsskole som fast aktivitet og til klubber med aktivitet for funksjonshemmede. Samtidig vil vi med dette oppfordre klubbene til å ta aktiv del i utformingen av retningslinjene for inneværende år. Dette kommer opp som egen sak. (Se også sak 6, forslag 1). Selve tilskuddet til den enkelte klubb: Se eget vedlegg, Vedlegg C. Vi minner om våre hjemmeside på nettet og oppfordrer alle klubber til aktivt å bruke sidene og samtidig legge linker til Idrettsrådets hjemmeside på klubbenes egne sider. ØKONOMI. Idrettrådet har ikke hatt lønnet administrasjon i Idrettsrådet har et overskudd for 2012 på kr ,-. FORHOLDET TIL KLUBBENE: Idrettsrådet har en stor oppgave i å synliggjøre sin virksomhet for klubbene. Samtidig må klubbene bli stadig flinkere til å benytte Idrettsrådet i å fremme sine saker overfor både krets, kommune og i forhold til andre klubber. Spesielt for Sandefjord er at Idrettsrådet har talerett i utvalget som behandler idrettssaker politisk i kommunen. Denne rettighet må vi ta vare på og forvalte godt. I tillegg vil vi be om at klubbene sender Idrettsrådet kopi av både årsrapporter og protokoll fra årsmøtet til Idrettsrådet. Vi vil sette pris på å motta disse elektronisk, men dette er intet krav.

5 SIDE 5 AV 22 FORHOLDET TIL KOMMUNEN: Både klubber og kommune kan fremdeles inkludere IR sterkere i saker som vedrørte de nevnte aktører, bl.a. ved å sende kopi til IR av alle brev og henvendelser. Her har klubber og kommune fremdeles et forbedringspotensiale. Gjennom dette arbeidet vil IR kunne bidra til et felles beste for det lokale idrettslivet. FORHOLDET TIL IDRETTSKRETSEN: Vi benytter kretsen i noen grad som en støttespiller i idrettspolitiske saker og som administrativ hjelp. Idrettskretsen er en naturlig arrangør for alle kurs som ikke er spesifikke for særidrettene. I 2012 har det vært arrangert en rekke surs i regi av VIK og programmet for 2013 er like omfattende. Her er det mulighet for god skolering for klubbledere som alle bør benytte. SPORTSLIG: Idrettsrådet vil nok en gang berømme alle de klubbene som står i spissen for flotte arrangementer. Samtidig vil vi gratulere alle de som oppnår gode resultater, de som ikke gir opp selv om de gode resultatene uteblir, og alle de som legger til rette for all den aktiviteten som gjennomføres i Sandefjordsidretten. KLUBBENES ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE PRIORITERINGER: Vi ønsker å gjenta vår presisering av hvor viktig det er å ha orden i både administrative rutiner, medlemsoversikter og å ha økonomisk styring i klubbene. Klubbene drives i stor grad av frivillig innsats, men det betyr ikke at man kan ta lett på de oppgavene som ligger i det å forvalte ressursene på en god og forsvarlig måte. Skulle man være i tvil om hvordan man løser daglige utfordringer er både Idrettsrådet og Idrettskretsen en støttespiller mange kan benytte oftere og tidligere. UNDERSLAG/FORSIKRING. IR ønsker å opplyse klubbene om at alle klubber i Vestfold er forsikret mot underslag gjennom en felles forsikring i Vestfold Idrettskrets. De seneste par årene har det i flere klubber i Vestfold vært tilfeller av underslag der til dels betydelige beløp er tatt fra klubbene. Dette problemet må klubbene være bevisst og ha gode rutiner for økonomistyring i alle ledd. POLITIATTEST. Etter at kravet om politiattester ble innført for et par år siden har nok mange klubber glemt at dette er et krav som klubbene må forholde seg til kontinuerlig. Ansvarlige i klubbene må oppnevnes og det må gjøres kjent i klubbene og på klubbenes nettsider om hvilke personer som er ansvarlige for politiattester. MEDLEMSTALL/KLUBBER Nedlagt i løpet av året: Ingen Nye klubber: Sandefjord Frisbeeklubb Sandefjord Cricketklubb Totalt 50 klubber Vi har sett på utviklingen i medlemstall og tall for aktive i idretten i Sandefjord og kan med glede konstatere at det gror godt i Sandefjord over tid, spesielt blant barn og unge.

6 SIDE 6 AV 22 Ant. MEDLEMMER AKTIVE Klubber 2002: : : : : : Årlige variasjoner kommer i noen grad av at klubber rydder opp i medlemsregistrene fra tid til annen og korrigerer mulige feilrapporteringer fra et år til et annet. Dette burde alle klubber gjøre hvert år for å få et riktig bilde at medlemsmassen. Trenden viser en økning både blant antall medlemmer og ikke minst aktive medlemmer, de som utfører aktiviteten i klubbene. Dette igjen indikerer at de passive støttespillerne har hatt en reduksjon i antall. Videre er det fortsatt en klar tendens til at barne- og ungdoms-aktiviteten øker og dette er spesielt positivt. Oversikt over medlemstall og aktivitetstall for den enkelte klubb er vedlagt denne årsrapport. Se vedlegg A og B.

7 SIDE 7 AV 22 Sak 5: Regnskap for 2012 Regnskap med revisors underskrift vil bli lagt fram på årsmøtet. Konto RESULTATREGNSKAP SANDEFJORD IDRETTSRÅD 2012 Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 REGNSKAP 2011 INNTEKTER 3400 Tilskudd Sfj. Kommune , , Refusjon fra Sfj. Kommune 0,00 0, Tilskudd VIK , , Øremerk. tilskudd 0,00 0,00 0 Tilskudd fra klubber 0,00 0, Moms-refusjon 1 095,00 500, Renter 0,00 Sum DRIFTSINNTEKTER , , KOSTNADER 5990 Lønnskost./ Godtgjør. 1 0, , Leie lokaler 825, , Rekvisita 278, , Kopiering 0, , Møter og Kurs , , Telefon 0,00 0, Porto 1 023, , Nettsider og Info 9 663, , Kjøregodtgjørelse 1 124,00 0, Annonser 0, , Gaver 853, , Bankgebyr 0,00 300, Diverse kostn. (avgift Friv.reg.) 135,00 0, Diverse kostn. (Rullestolrugby.) ,00 0, Regnskapshonorar 0, , Sum DRIFTSKOSTNADER , , Renteinntekter av bankinnskudd 394,42 400, ÅRSRESULTAT (Overskudd) , Note 1: Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser i Note 2: Sandefjord Rullstolrugbyklubb var under etablering høsten 2009 og ble tildelt 15000,- i 2009 og det samme i 2010 som prosjekttilskudd for tiltaket. Disse pengene ble det enighet om at Idrettsrådet skulle forvalte på vegne av Rullestolrugbyklubben inntil klubben ble formelt dannet og godkjent. Klubben er formelt dannet og resterende midler er overført. Beløpet er synliggjort i balansen.

8 SIDE 8 AV 22 BALANSE: Regnskap er revidert og godkjent av Dag Elvestad og Harald Holtan. Se vedlegg F.

9 SIDE 9 AV 22 Sak 6: Behandle innkomne forslag Det foreligger to forslag til behandling ved fristens utløp. Styret i Sandefjord IR foreslår: Forslag 1: Kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler til klubbene. Aktivitetsmidlene er ment som styrking av idrettslagenes aktivitet for barn og unge og Idrettrådet forutsetter at klubbene benytter midlene på denne gruppen. Styret foreslår at Sandefjord Idrettsråds årsmøte 20. mars 2013 vedtar følgende retningslinjer for 2013: 1. Idrettslaget skal ha fast aktivitet for barn og unge i aldersgruppen 6-19 år. 2. Idrettslaget skal ikke ha aktivitet som ekskluderer enkelte aldersgrupper eller som ekskluderer jenter eller gutter. 3. Søknader til Sandefjord Kommune om tilskudd til aktivitet kan benyttes av Idrettsrådet i vurderingen av de enkelte klubber. 4. Idrettslaget må ha rapportert aktivitet og medlemstall til NIF og denne innrapporteringen benyttes av Idrettsrådet i vurdering av støtte. 5. Aldersgruppen år prioriteres ved å tildele dobbelt enhetsbeløp til medlemmer i denne aldersgruppen. 6. Klubber som møter på Idrettsrådets årsmøte der kriteriene for tildeling vedtas, får i utgangspunktet tildelt et grunnbeløp på kr ,- under forutsetning av at de organiserer aktivitet for barn og unge (pkt 1). Resterende beløp fordeles mellom klubbene etter kriterier som angitt i punkt Klubber som ikke møter på årsmøtet mottar maksimum 90 % av det beløp de skulle hatt etter reglene. 8. Søknadsskjema for tildeling av midler deles ut på årsmøtet. 9. Klubber som ikke søker om midler vil få kun få 50 % av det beløp de ville fått hvis de hadde søkt. Ikke utdelte midler fordeles på de som har søkt. 10. I de tilfeller der Idrettsrådet finner at klubber har ført opp flere aktive enn det som er reelt vil IR justere tilskuddet deretter. Begrunnelse: Retningslinjene følger tidligere praksis med tillegg som vist i pkt. 5, 6 og 7. Idrettslagene viste tidligere en sviktende interesse for Idrettsrådets viktigste fora, årsmøtet, og punkt 6, 7 og 8 er foreslått i år igjen på bakgrunn av det positive engasjement på de seneste årsmøter.

10 SIDE 10 AV 22 Forslag 2: Årsmøtet slutter seg til vedlagte liste for prioritering. Prioritering av anlegg.

11 SIDE 11 AV 22

12 SIDE 12 AV 22 Sak 7: Vedta budsjett for 2013 Budsjett og årsplan henger så nøye sammen at styret foreslår å behandle disse under ett. Budsjettet gjenspeiler aktivitetene satt opp i handlingsplanen. ÅRSPLAN FOR SANDEFJORD IDRETTSRÅD 2013 Årsplanen skal være et hjelpemiddel for Idrettsrådet i Sandefjord i det daglige arbeid, samtidig som det gir Rådet et verktøy i planleggingen av aktivitetene gjennom året. Tiltak Bakgrunn Aksjon/status Frist Handlingsplan for idrettsanlegg Flerbrukshall Intern organisering og skolering i Idrettsrådet Info om IR til klubbene Kontakt med klubbene Revisjon av Kommuneplan Deltagelse på møter og konferanser Planen er et tillegg til Idrettsmeldingen. Det har vært mye snakk om behovet for en flerbrukshall og STIF har startet en prosess i forbindelse med ønske om ny hall. Kompetanseheving er viktig for alle styrer. NIF gjennomfører i samarbeid med kretsene et kompetansehevings-program. Samtidig ønsker IR å gjennomføre interne samlinger som bedrer det indre liv i IR Det er altfor få tillitsvalgte i klubbene som vet hva IR er og kjenner rådets funksjon. Ta kontakt med klubbene jevnlig for å få oversikt over hva som skjer Dette arbeidet i regi av Sandefjord Kommune er viktig for idretten bl.a. i forbindelse med sikring av arealer. Det arrangeres hvert år en rekke samlinger for de ulike ledd i norsk idrett og Idrettsrådet får faglig påfyll gjennom aktiv deltagelse på relevante samlinger Vedtatt i KF-utvalget. Påbegynt i 2011 og vil bli sluttbehandlet i 2013 IR kontakte klubber med behov for hall eller lignende. Oversikt over arbeidsoppgaver utarbeides. Jevnlige møte med klubber Ta kontakt med alle klubber 1 til 2 ganger i året. Idrettsrådet har oppnevnt ansvarlig i IR for å følge dette arbeidet og komme med innspill. Idrettsrådet får faglig påfyll gjennom aktiv deltagelse på relevante samlinger og ønsker å delta på de arrangementer som er faglig relevante. Hele 2013 Pågående Kontinuerlig Hele 2013 Hele 2013 Hele 2013 Hele 2013

13 SIDE 13 AV 22 BUDSJETTFORSLAG FOR 2013

14 SIDE 14 AV 22 Sak 8: Valg Valgkomiteens innstilling til Styre for Sandefjord Idrettsråd VALGKOMITEENS INNSTILLING FREMLEGGES PÅ ÅRSMØTET. Valgkomiteen har bestått av: Roger Gulliksen Sandefjord Fotball, Merete Sand, Sandefjord Ballklubb, Jan Helge Marum, Sandefjord Svømmeklubb og varamedlem Tore Skjeggerud, I.L. Runar. ===================================================================

15 SIDE 15 AV 22 VEDLEGG: A. MEDLEMSTALL PR

16 SIDE 16 AV 22 B. AKTIVITETSTALL PR

17 C. TILDELTE MIDLER: LAM (Lokale AktivitetsMidler) SIDE 17 AV 22 KlubbNr Klubb Tildelt sum Idrettsskoler IB Helgerød IL 7500 IB Runar, IL 7500 IB Sandar IL 7500 IB Sandefjord TIF 7500 Klubber KL Fevang FK KL Gjekstad & Østerøya IF KL Helgerød IL KL Mosserød Turn Og IF KL NMK Sandefjord KL Runar IL KL Sandar IL KL Larvik Og Sandefjord Rytterkl KL Sandefjord Lerdueskyttere 1820 KL Sandefjord og Sandar Miniatyrskytterlag 3369 KL Sandefjord Badmintonklubb KL Sandefjord BK KL Sandefjord Bueskyttere 9271 KL Sandefjord Dykkerklubb KL Sandefjord Seilflyklubb 1820 KL Sandefjord Hundekjørerklubb 1470 KL Sandefjord Judoklubb 7611 KL Sandefjord Pistolklubb 4661 KL Sandefjord Roklubb 9455 KL Sandefjord Seilforening KL Sandefjord Skøiteklub KL Sandefjord Svømmeklubb KL Sandefjord Sykleklubb KL Sandefjord Tennisklubb KL Sandefjord TIF KL Sandefjordstuperne 6557 KL Store Bergan IL KL Sandefjord Nanbudoklubb KL Sandefjord Ishockeyklubb 2250 KL Sandefjord OK KL Sandefjord Brettseilerklubb 6739 KL Gokstad Bowlingklubb 7058 KL Sandefjord Golfklubb KL Skogan Rideklubb 5399 KL Sandefjord "Vikings" Baseballklubb KL Sandefjord Fotball KL Sandefjord Motorflyklubb

18 KL Sandefjord kunstløp klubb 5292 KL Holtan Døves sportsklubb 6533 KL Dans Aktiv SIDE 18 AV 22 KL Sandefjord Swingklubb KL Sandefjord Tradisjonelle Karateklubb-STKK KL Sandefjord Innebandy 7980 KL Sandefjord og Omegn El-innebandyklubb KL Sandefjord Futsal KL Sandefjord Taekwon-Do klubb 6230 KL HG Gokstad Håndballklubb KL Sandefjord Håndball 16093

19 D. RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTTILSKUDD IDRETT. SIDE 19 AV 22

20 E. SØKNADSSKJEMA LAM. SIDE 20 AV 22 KLUBBENS NAVN ADRESSE SØKNADSSKJEMA FOR LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2013 KLUBBENS TELEFON NR. KLUBBENS HJEMMESIDE WWW. KLUBBENS ADR.: BANK-KONTONR. LEDER S NAVN LEDERS TELEFON PRIV. LEDERS TELEFON ARB. LEDERS MOBIL: LEDERS ADR.: SKRIV TYDELIG Har klubben fast aktivitet for barn under 12 år? Har klubben fast aktivitet for ungdom år? Har klubben barneidrettsskole? Har klubben aktivitet for funksjonshemmede? JA NEI Spørsmål rettes til Thor Henning Nilsen: eller på Utfylt skjema sendes på mail til: eller til: Sandefjord Idrettsråd, Postboks 118, 3201 Sandefjord Skjemaet må være sendt Idrettsrådet innen 1. juni 2013.

21 F. REVISORGODKJENT REGNSKAP OG BALANSE. SIDE 21 AV 22

22 SIDE 22 AV 22

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 19 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2014 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 25. mars 2015 kl. 1900 SIDE 2 AV 19 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 14. mars 2014 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND

NORGES IDRETTSFORBUND Bodø idrettsråd m Organisasjonsledd i NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL Årsmøtet 2017 Dato: 26. april 2017 Sted: Idrettens Hus Tid 19:00 21:45 PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl Etg Øreåshallen

Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl Etg Øreåshallen Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl 18.00 2. Etg Øreåshallen Dagsorden for møtet er som følger: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016 Årsmøte onsdag 16. mars 2016 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016 Sted: Grand Hotell Dato: Onsdag 16. mars 2016 Tid: 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 for perioden 6.mars 2006 5. mars 2007 Idrettsrådets Årsmøte Mandag 5. mars 2007 Kl 18:30 i Kommunestyresalen Årsmøtedokument Ringerike Idrettsråd 5 mars 2005 Side

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Agenda: Kun de gule utheva punktene skal behandles 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lokale Aktivitetsmidler

Lokale Aktivitetsmidler Lokale Aktivitetsmidler Sak til årsmøte i Sola Idrettsråd 17.februar 2011 Revidert etter vedtak i årsmøte Arbeidsgruppen har bestått av: Arne Gravdal, Sola Golfklubb Inger Danielsen, Havdur IL Wilhelm

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Idrettsrådet ÅRSMØTEPROTOKOLL 2011

Idrettsrådet ÅRSMØTEPROTOKOLL 2011 Idrettsrådet ÅRSMØTEPROTOKOLL 2011 Møtet vart avholdt i idrettsrådet sine lokaler 28.mars 2012 Åpning Leder Jens Kvalsund åpner møtet og ønsker alle hjertelig velkommen. Han gir deretter ordet til kultursjef

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002 VEDTEKTER 1 LOVEN...2 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISERING... 2 3 ARBEIDSOPPGAVER... 2 4 KONTINGENT... 3 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 2 KRETSTING...4 2.1 KRETSTING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Eigersund idrettsra d

Eigersund idrettsra d Eigersund idrettsra d Referat styremøte 7. oktober 2015. Tid: 7. oktober 2015 18:00 Sted: Kulturkontoret, Strandgata Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Therese Østebrød, Tore Spangen, Alf Reidar

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE 2.11.2016 1. Status idretten i Larvik Tall og økonomi Finansiering av idrettsanlegg Gjester: Hilde Elisabeth Singstad og Kjetil Lundeberg 2. Funksjoner, verv og roller i idrettslaget:

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre. Ranheim, 28.01.2014 Vil du være med på å løfte Ranheim Idrettslag videre? Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Detaljer

Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2013 Bud Samfunnshus,

Detaljer

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2015 - Haugsbygd IF Det innkalles til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 9. april kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2016 Bud Samfunnshus,

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Inger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd Idrettsleiren er Norges største fleridrettsleir med tilbud om ca. 20 ulike idretter og fokus på allsidighet og idrettsglede. I fjor var det ny deltakerrekord med 570

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Versjon 1.0 Vedtatt på årsmøte 27. mars 2012 Innhold 1. Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 2. Generelt... 3 Medlemmer... 3 Organisering...

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/ Bergen, 12. april 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/2014-2016 Dato: 12. april 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:00-20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid 1 Lovnorm for idrettslag Felles lovnorm for alle idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer