Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)"

Transkript

1 Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg 2 representanter for underskrift av protokoll Sak 3 Årsberetninger (Vedlegg 1-6) Sak 4 Regnskap for 2011 (Vedlegg 7-15) Sak 5 Innkomne saker og forslag: Sak 5a Utredning alternativ til Klubbhuset Sak 5b valg av revisor Sak 6 Fastsette medlemskontingent Sak 7 Budsjett for 2012 (Vedlegg 16-21) Sak 8 Idrettslagets organisasjonsplan Sak 9 Valg Sak 10 Valg av valgkomité for 2012 Sak 11 Informasjonssak - Årsmøtedatoer for 2012 Sak 12 Priser og utmerkelser Sak 13 Avslutning Vedlegg: Årsberetninger Regnskap og budsjett Saksfremstillinger Side 1 av 11

2 Sak 4 Regnskap Noter til regnskapet hovedstyret: Konto 3400: kommunale tilskudd ,00 Kulturmidler fra kommunen: ,00 Tilskudd lysløype Storås ,00 Konto 3401: Lam midler ,00 Konto 3449: Momskompensasjon ,00 FORDELINGSNØKKEL TIL GUPPENE: GRUPPENE LAM- MIDLER MOMSKOMPENSASJON Konto:7461 Fotballgruppa: , ,00 Konto:7462 Håndballgruppa: , ,00 Konto:7463 orienteringsgruppa: , ,00 Konto:7464 skigruppa: , ,00 Konto:7465 Turngruppa: , ,00 Forslag til innstilling: Regnskapet godkjennes. Overskuddet på kr ,00,- overføres konto 2050 Annen egenkapital. Side 2 av 11

3 Sak 5 Innkomne saker Sak 5a Stokke IL klubbhus - salg Innledning / bakgrunn Viser til informasjonssak vedr. klubbhus, på årsmøtet i 2010: Dagens klubbhus trenger en betydelig opprustning. Selv om man fortrinnsvis bør søke å gjøre det meste av utbedringene på dugnad, så vil det allikevel innebære store kostnader. Vi ønsker derfor å se på muligheten i forhold til å benytte Stokkehallen for de formålene som klubbhuset i dag blir benyttet til. I tillegg til et betydelig behov for opprustning så har også dagens klubbhus en beliggenhet som ikke er hensiktsmessig med tanke på aktivitetene på Stokke idrettsplass. Hensyn å ta i utredningen: - Opprettholde dagens tilbud - Redusere kostnader - Vurdere fremtidig behov Kostnader Driftskostnadene for klubbhuset ligger i dag på ca ,- kroner pr år. Fotballen dekker nesten halvparten av dette gjennom betaling av strøm for garderober og kiosk. DVS at hovedlagets utgifter beløper seg til ca ,- så lenge man ikke foretar noe vedlikehold. Investeringskostnadene for oppgradering vil ligge på ca ,- kroner avhengig av oppussingsgrad. Veien videre: Det er ønske om å starte prosessen med forberedelse til salg av klubbhus våren Parallelt vil vi gå videre med forhandlingene med Stokke kommune om utvidet bruk/leie av Stokke idrettshall. Når vi har denne avtalen på plass ligger alt til rette for ett snarlig salg av klubbhus uten å måtte avvente ett årsmøtevedtak. Årsmøtet har da gitt hovedstyret nødvendig mandat til å foreta salg. Anleggsleder ser for seg at SIL, og spesielt fotballgruppa, prøver denne løsningen en sesong eller to, og at vi da tar opp til vurdering om vi må bygge eget bygg el.l. Minner også om den startede prosessen med ny ungdomsskole, noe som muligens kan gi oss nye og bedre løsninger. Det er derfor viktig at vi får til et godt samarbeidsklima med kommunen (adm. og politikere), slik at vi kan være medvirkende i kommende prosesser og ivareta våre interesser i bruken av både idrettshallen og en fremtidig ny ungdomsskole. Side 3 av 11

4 Referat fra et tidligere møte med Stokke kommune: Møtereferat Anlegg Formål: Dialogmøte bruk av Stokkehallen som klubbhus Sted: Stokkehallen Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: :00-14:00 Hans Petter Korsane Tilstede: Fra Stokke kommune møtte Lisbeth Benserud, Inger Line Birkeland og Anders Mathiassen. Fra SIL, anleggsleder Hans Petter Korsane Ikke tilstede: <navn> Kopi: <navn> Bakgrunn: Vi ønsker å se på muligheten til å øke bruken av idrettshallen med garderober, møterom etc opp i mot å oppgradere dagens klubbhus eller å se på andre løsninger. Dagens klubbhus har en beliggenhet som ikke er hensiktsmessig med tanke på aktivitetene på Stokke idrettsplass. Behov/ønsker: Med bakgrunn i pågående forhandlinger mellom partene ble det stilt spørsmål om dette måtte sees i sammenheng med pågående prosess. Dette er jo godt spurt siden man (Roar) nå har dratt inn garderobebruken i hallen opp i mot kunstgress Fri bruk av garderober i idrettshallen i forbindelse med hjemmekamper for fotballgruppa fra G13 (13år) og oppover til seniornivå (Old Boys). Det betyr samme aktivitetsnivå ved bruk av garderober som for Jeg poengterte at det her var tenkt en mer langsiktig og utstrakt bruk med tanke på treninger, møter etc. Jeg sa også at det ikke hadde noe for seg å diskutere økonomi på dette stadiet, men at vi var forberedt på at dette ikke ble gratis. Fotball: 1 x Materialrom, ca kvm for bruk med fotballstøvler dør med utvendig adkomst. Det er ikke noe ledig rom i idrettshallen for denne bruken. Eksisterende rom var de avhengig av med tanke på oppbevaring av utstyr og materialer til vedlikehold. 4 x Garderober som er tilgjengelige for bruk med fotballstøvler. Side 4 av 11

5 Forespørsel sendt til Stokke Kommune: Stokke IL ønsker å se på muligheten for en mer utstrakt bruk av idrettshallen til sine aktiviteter. Bakgrunn: Vi ønsker å se på muligheten til å øke bruken av idrettshallen med garderober, møterom etc opp i mot å oppgradere dagens klubbhus eller å se på andre løsninger. Dagens klubbhus har en beliggenhet som ikke er hensiktsmessig med tanke på aktivitetene på Stokke idrettsplass. Behov/ønsker: Gruppene i idrettslaget: Møterom, stort og lite avhengig av type møte møter settes opp i god tid. Fotball: Garderober som er tilgjengelige for «utebruk» hele året (trening og kamp). Garderobe til dommere på kampdager. Tilgang til toaletter. Fleksibel tilgang til styrkerom. Dette gjelder stort sett ukedager fra ca kl Lørdager fra ca kl 09 20(?) Adgang til idrettshall: Vi bør gå igjennom hvordan dette kan enklest kan gjøres. Vi ønsker i denne anledning ett møte hvor vi sammen drøfter ønsker og muligheter i første omgang og at vi ser på den økonomiske biten etter hvert. Kan dere komme med ett par forslag på møtetidspunkt? Innstilling fra styret: Styret foreslår salg av eksisterende klubbhus. Side 5 av 11

6 Sak 5b Valg av revisor Stokke IL må få en autorisert revisor da vi har en omsetning over 5 mill. Vi har fått pristilbud fra 2 revisprer: - Revisorcirkelen i Stokke - FGH Revisjon i Sandefjord. Tilbudene er: Revisorcirkelen: ,- eks mva FGH Revisjon: ,- eks mva Innstilling fra styret: Styret får i oppgave å inngå avtale med Revisorcirkelen om revisjon av regnskapene for Stokke IL for Side 6 av 11

7 Sak 6 Fastsette kontingent for 2012 Det er årsmøtets oppgave å fastsette kontingent for medlemskap i idrettslaget. Styret har i budsjettet lagt til grunn at kontingenten holdes på samme nivå som for Forslag til innstilling: Kontingenten holdes på 150,- kroner pr år Side 7 av 11

8 Sak 8 Stokke Idrettslags organisasjonsplan Det er ikke kommet noen forslag på endring av organisasjonsplan for idrettslaget. Hovedstyret Leder Nestleder Kasserer Leder fotball Sekretær Leder håndball Anleggsleder Leder orientering Sportsligleder Leder turn Markedsleder Leder ski Styremedlem 1 Styremedlem 2 Side 8 av 11

9 Grupper og utvalg Hovedstyret Arbeidsutvalget Sportslig utvalg Markedsutvalg Anleggsutvalg Fotball Håndball Orientering Turn Ski Diverse utvalg Diverse utvalg Diverse utvalg Diverse utvalg Diverse utvalg Innstilling fra styret: Beholde gjeldende organisasjonsplan Side 9 av 11

10 Sak 9 Valg Fullstendig oversikt foreligger på årsmøtet, nedenfor valgkomiteen foreløpige forslag. Hovedstyret/AU Verv Varighet På valg? Forslag fra valgkomiteen Leder 1 år Ja Hans Martin Bærefjell Nestleder 2 år Ja Kasserer 2 år Nei Betzy Helene Røisgård Sekretær 2 år Ja Elin Olsrød Hansen Styremedlem 2 år Nei Karianne Kleppan Styremedlem 2 år Ja Sportsligkoordinator 2 år Nei Morgan Hansen Markedskoordinator 2 år Ja Erik Marheim Anleggsleder 2 år Ja Hans Petter Korsane Valgt på gruppeårsmøte Leder Fotball 1 år Ja Roar Flaatnes Valgt på gruppeårsmøte Leder Håndball 1 år Ja Svein Fure Larsen Valgt på gruppeårsmøte Leder O-gruppa 1 år Ja Arne Kristensen Valgt på gruppeårsmøte Leder Ski 1 år Ja Edvard Gundersen Valgt på gruppeårsmøte Leder Turn 1 år Ja Astrid Langeby Kolbekk Varamedlem 1 år Ja Varamedlem 1 år Ja Webansvarlig Verv Varighet På valg Forslag fra valgkomiteen Webansvarlig 2 år Nei Thomas Revetal Kolbekk Kontrollutvalg Verv Varighet På valg Forslag fra valgkomiteen Medlem 1 år Ja Medlem 1 år Ja Revisor Verv Varighet På valg Forslag fra valgkomiteen Revisor 1 1 år Ja Revisor 2 2 år Ja Delegater til Idrettsrådet Verv Varighet På valg Forslag fra valgkomiteen Delegat 1 år Ja Hans Martin Bærefjell Delegat 1 år Ja Elin O. Hansen Delegat 1 år Ja Delegater til Idrettskretsens ting Verv Varighet På valg Forslag fra valgkomiteen Delegat 1 år Ja Ikke ting i 2012 Delegat 1 år Ja Ikke ting i 2012 Delegat 1 år Ja Ikke ting i 2012 Hedersmerke komite Verv Varighet På valg Forslag fra valgkomiteen Medlem 1 år Kari Alsterberg Medlem 1 år Hans Gundersen Valgkomite 2012 Verv Varighet På valg Forslag fra styret Leder 1 år Ja Medlem 1 år Ja Grete S. Alsterberg (fotball) Medlem 1 år Ja (ski) Medlem 1 år Ja (turn) Medlem 1 år Ja Rubi Thomas(håndball) Medlem 1 år Ja Runar Kittelsen(o-gruppa) Side 10 av 11

11 Sak 11 informasjonssak årsmøtedatoer for 2012 For å få tid til å gjøre det som trengs mellom årsmøtene i gruppene og årsmøtet i hovedlaget, er det nødvendig å styre tidspunktene. Derfor har styret vedtatt følgende møteplan for årsmøter: Årsmøte i Stokke IL: onsdag 26. februar 2013 Innkomne saker frist: onsdag 10. februar 2013 Ski torsdag 31. januar 2013 Turn tirsdag 5. februar 2013 Håndball onsdag 6. februar 2013 Fotball torsdag 7. februar 2013 Orientering fredag 8. februar 2013 Planen begynner å bli innarbeidet og fungerer tilfredsstillende. Side 11 av 11

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 Dato: 31/1-2006 kl. 19.00 STED: Den Gyldne Oter. TILSTEDE: Ca. 20 stykker Saksliste Sak 1 Åpning v/ avtroppende leder Karina Sørensen Sak 2 Valg av møteleder og referent. Petter

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte for 2010 i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 27.1.2011 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer