Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE"

Transkript

1 Årsberetningen ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

2

3 Innhold ÅRSBERETNINGEN Økonomiske resultater Resultater for tjenesteområdene Investeringer Balansen Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i Økonomiske perspektiver for HP-perioden Pågående rettstvister Etisk standard Betryggende kontroll iverksatte og planlagte tiltak Likestilling Tiltak for å hindre diskriminering...13

4 Årsberetningen Årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingstrekk og resultater, og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunenes økonomiske handlefrihet og utviklingen i tjenestetilbudet. Tilpasning til endrede økonomiske rammebetingelser er nødvendig for å møte fremtidige utfordringer og samtidig opprettholde et godt tjenestetilbud. For Asker kommune har det vært et overordnet mål å etablere et godt økonomisk handlingsrom gjennom etablering av handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. Etter flere år med positive netto driftsresultat, god avkastning på finansforvaltningen og oppbygging av fondsreserver har dette bidratt til å styrke Asker kommunes økonomiske handlingsrom. Også i har Asker kommune hatt en god avkastning på finansforvaltningen. Dette har bidratt til et netto driftsresultat som er betydelig bedre enn budsjettert, og som støtter den vedtatte handlingsregelen om et årlig netto driftsresultat på minimum 4 prosent. har vært et utfordrende år for tjenesteområdene, og det har vært behov for å iverksette tiltak for å få økonomien under kontroll. Når tjenesteområdene ved årsslutt kan vise til et positivt resultat, bidrar dette til å sikre styringsfarten inn i Rådmannen viser til årsrapporten for mer utfyllende rapportering på sentrale fokusområder, og for tjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 4 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

5 Driftsregnskap (i 1000 kroner) Regnskap Vedt. Bud. Reg. Bud Avvik Regnskap 2012 Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetaling Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk ØKONOMISKE RESULTATER Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat (uten finanstransaksjoner og motpost avskrivninger) på 62 mill. kroner. Dette er 45 prosent lavere enn i 2012 og 9 mill. kroner lavere enn budsjett. Netto driftsresultat er på 186,9 mill. kroner, noe som er 106,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette gir et netto driftsresultat på 4,7 prosent. I handlingsprogrammet for ble det budsjettert med et netto driftsresultat på 4,0 prosent. Dette ble redusert til 2,1 prosent gjennom årets budsjettjusteringer. Til sammenligning hadde Asker kommune i 2012 og 2011 et netto driftsresultat på henholdsvis 4,4 prosent og 2,7 prosent. Det er anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge på minimum 3 prosent av driftsinntektene. Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres regnskapet opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 85,7 mill. kroner. Resultatet innebærer bruk av tidligere års avsetninger med 92,5 mill. kroner og nye avsetninger med 193,7 mill. kroner. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 5

6 DRIFTSINNTEKTER Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetaling Andre inntekter DRIFTSUTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Andre driftsutgifter DRIFTSINNTEKTER Kommunens samlede driftsinntekter økte med 7,0 prosent til 4 mrd. kroner i. Skatt og rammetilskudd utgjorde 2,9 mrd. kroner i. Dette er 4,6 mill. kroner lavere enn regulert budsjett og skyldes at skatteinngangen for kommunene totalt ble lavere enn Finansdepartementets anslag. Sammenlignet med fjoråret, har det vært en økning i skatt og rammetilskudd på 6,4 prosent. Skatteinngangen isolert sett økte med 7,7 prosent fra 2012 til. Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet er på 149,6 prosent mot 147,4 prosent i Inntekter fra brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter økte med 4,7 prosent, til 537 mill. kroner i. Dette er 23 mill. kroner høyere enn budsjett. Størst merinntekt er det på billettinntekter og avgiftspliktig salg, blant annet ved Risenga svømmehall og Asker Drift. På de områdene det er gjort endringer i gebyrer og brukerbetalinger er dette i henhold til lover, forskrifter, selvkostkalkyler og generell prisstigning. Andre inntekter viser en merinntekt på 125 mill. kroner. Merinntekten knyttes hovedsakelig til tjenesteområdene og må sees i sammenheng med økte kostnader til tjenesteproduksjon, lønnsutgifter og andre driftsutgifter. Merverdiavgiftskompensasjon for investering viser en merinntekt på 14,9 mill. kroner. Disse inntektene er ikke avsatt til investeringer, men inngår i årets driftsresultat. Inntekter for ressurskrevende brukere er estimert i regnskapet for til 46,4 mill. Merinntekt for ressurskrevende brukere i 2012 ble ca. 8 mill. kroner. Legges dette til grunn også for er driftsinntektene vurdert 8 mill. kroner for lavt. DRIFTSUTGIFTER Kommunens samlede driftsutgifter økte med 8,7 prosent til 3,9 mrd. kroner i. Lønn og sosiale utgifter økte med 10,7 prosent til 2,3 mrd. kroner i. Dette er 88 mill. kroner mer enn budsjett og skyldes hovedsakelig høyere pensjonskostnad enn budsjettert. Øvrig merforbruk må sees i sammenheng med merinntekter på refusjonspostene. Kjøp av varer og tjenester økte med 6,0 prosent til 1,2 mrd. kroner i. Dette er 57 mill. kroner mer enn budsjett og relateres til konsulenttjenester, vikarbyrå og kjøp fra interkommunale selskaper (IKS). Andre driftsutgifter økte med 6,4 prosent til 442 mill. kroner i. Dette er 6,7 mill. kroner mer enn budsjettert. Merforbruk på merverdiavgiftskompensasjon og avskrivninger har tilsvarende merinntekter på sine motposter, og påvirker derfor ikke netto driftsresultat. Årets lønnsoppgjør ble lavere enn budsjettert, og det gjenstår derfor budsjettmidler på lønnsreserven. 6 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

7 FINANSPOSTER Eksterne finansinntekter økte med 50,7 prosent til 223,9 mill. kroner i. Dette er 122 mill. kroner mer enn budsjettert. Økningen skyldes i all hovedsak avkastningen på kommunens langsiktige kapital til forvaltning. Avkastningen på energifondet er avsatt til fond i henhold til regnskapsforskrift. Av avkastningen er 25,0 mill. kroner avsatt til realverdifond og 39,5 mill. kroner til investeringsfond. Resterende avkastning, 117,8 mill. kroner, inngår i årets regnskapsmessige resultat. Eksterne finansutgifter økte med 2 prosent til 286 mill. kroner i. Dette er 23 mill. kroner høyere enn budsjettert og skyldes ekstraordinær innløsning av lån. Årets avdrag er godt innenfor regnskapsforskriftens ramme for minimumsavdrag. Gjennomsnittlig lånerente er redusert fra 3,69 prosent til 3,13 prosent i. Dette har gitt en nedgang, som budsjettert, i renteutgifter knyttet til innlån ekskl. startlån på 9,8 mill. kroner fra 2012 til. AVSETNINGER Avsetning til bundne driftsfond var budsjettert med 3,7 mill. kroner mens faktisk avsetning ble 24,5 mill. kroner. Meravsetningen skyldes at øremerkede tilskudd ikke er benyttet i og derfor overføres til senere års bruk. Det er også foretatt avsetninger knyttet til selvkostfond. Avsetninger til disposisjonsfond var budsjettert med 98,3 mill. kroner som er lik faktisk avsetning. Bruk av fond ble bokført med 38,2 mill. kroner mot budsjettert 37,8 mill. kroner. Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer ble budsjettert avsatt til investeringsregnskapet. Merinntekten på 14,9 mill. kroner er ikke overført investeringsregnskapet og inngår derfor i årets driftsresultat. 2 RESULTATER FOR TJENESTEOMRÅDENE Driftsregnskap pr tjenesteområde (tall i 1000) Regnskap Vedt. bud. Reg. bud Avvik Regnskap 2012 Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Tjenesteområdene har et samlet mindreforbruk på 9,3 mill. kroner. Tilsvarende resultater var henholdsvis 17,6 mill. kroner i 2011 og 7,0 mill. kroner i Tjenesteområdene får overført 75 prosent av mindreforbruket og 25 prosent av merforbruket til påfølgende år. Administrasjon og ledelse Oppvekst Eiendomsforvaltning NETTO DRIFTSUTGIFTER PR TJENESTEOMRÅDE Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Helse og omsorg ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 7

8 3 INVESTERINGER Hovedoversikt 2A (tall i 1000 kr) Regnskap Vedt. Bud. Reg.bud. Avvik Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering FINANSIERINGSBEHOV Årets investeringsregnskap viser investering i anleggsmidler på 694,6 mill. kroner. Dette er en økning på 225 mill. kroner fra Asker kommune har i mottatt anlegg for 131,4 mill. kroner vederlagsfritt, hvilket ikke er budsjettert. Reelt restbeløp for investeringer i anleggsmidler er dermed 106,7 mill. kroner. De vederlagsfrie anleggene fremkommer som finansiert gjennom mottatte avdrag på utlån og refusjoner. Etterslepet i gjennomføringen av investeringer ble redusert i 2012, men ble høyere igjen i. Det er en del prosjekter som på grunn av forsinket fremdrift eller feil budsjettperiodisering har ubenyttede midler ved utgangen av. Utbetaling av startlån har vært 17 mill. kroner lavere enn budsjettert. I tillegg er det overført 71,2 mill. kroner i ubenyttede midler fra 2012 til. I løpet av året ble budsjettet nedjustert med 30 mill. kroner, og ubenyttede midler ved utgangen av året er dermed 58,2 mill. kroner. Det er mottatt ca. 16 mill. kroner i ekstraordinære avdrag på startlån. Av disse er det avsatt 10,3 mill. kroner til fond for videre innbetaling til Husbanken. FINANSIERING Salgsinntekter og tilskudd viser en mindreinntekt på 43 mill. kroner. Husbanken utbetaler ikke tilskudd før ett år etter at byggene er ferdigstilt/tatt i bruk. Det er blant annet prosjektene Borgenbråten, basishall Holmen og salg av eiendom som er årsak til mindreinntekten, da inntektene er budsjettert men ikke utbetalt. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ligger 170 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er mottatt ekstraordinære avdrag knyttet til startlån på ca. 17 mill. kroner. I tillegg har kommunen mottatt vederlagsfrie anlegg innenfor vann- og avløpsområdet for ca. 131,4 mill. kroner. Det er også mottatt mange små og store refusjoner fra stat, kommune og private knyttet til vei, miljø, trebåtsamling og andre. Overføring av merverdikompensasjon til investeringsregnskapet i samsvar med budsjett. Merverdiavgiftskompensasjonen inntektsføres i driftsregnskapet og overføres til investeringsregnskapet. Mindreforbruk og merinntekter på refusjoner knyttet til investeringer i anleggsmidler har ført til mindre bruk av fond enn budsjettert. Lån til investeringsformål er tatt opp og brukt i henhold til regulert budsjett. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk. 8 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

9 Årets investeringer i anleggsmidler er finansiert med 34,8 prosent lån, 35,5 prosent egenfinansiering og 29,6 prosent tilskudd og refusjoner. Tilskudd fra Enova er anordnet i investeringsregnskapet med 7,2 mill. for mye i. Bruk av fond er bokført med tilsvarende for lavt beløp. Sammenlignet med revidert budsjett er det en fordreining mellom egenfinansiering og tilskudd og refusjoner. Årsaken til dette er at Asker kommune har mottatt vederlagsfrie anlegg som ikke er budsjettert. Finansiering av investeringer i anleggsmidler 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % Tilskudd og refusjoner Egenfinansiering Lånefinansiering 20,0 % 10,0 % 0,0 % Regnskap Vedt.bud Reg. bud Regnskap 2012 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 9

10 4 BALANSEN Balansen (Tall i 1000 kroner) 2012 Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld kortsiktig Gjeld langsiktig Sum gjeld og egenkapital EIENDELER Sum eiendeler har økt med 766 mill. kroner til 11,8 mrd. kroner fra 2012 til. Økningen skyldes hovedsakelig investeringer i bygg og anlegg som er økt med 470,3 mill. kroner. Pensjonsmidlene er økt med 95,4 mill. kroner, mens utlånene er økt med 76,7 mill. kroner. Omløpsmidlene er økt med 123,5 mill. kroner. EGENKAPITAL Egenkapitalen er økt med 160 mill. kroner til 3,6 mrd. kroner fra 2012 til. Økningen skyldes at kapitalkontoen er økt med 244,6 mill. kroner mens fondene er redusert 115,4 mill. kroner. Overskuddet er økt med 31,4 mill. kroner. Fondsmidlene utgjør i 1,5 mrd. kroner, hvorav energifondene, inklusiv bufferfond utgjør 1,2 mrd. kroner. Bufferfondet alene var på 212,8 mill. kroner. I følge regelverket skal selvkostfondene balansere i løpet av en femårsperiode. Selvkostfondene innenfor vann og avløp har bygget seg opp over flere år, men er nå i ferd med å reduseres. KORTSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld er økt med 212,3 mill. kroner til 876,2 mill. kroner fra 2012 til. Av økningen knyttes 57,7 mill. kroner til premieavvik. LANGSIKTIG GJELD Kommunens langsiktige gjeld er økt med 394 mill. kroner til 7,3 mrd. kroner fra 2012 til. Lånegjelden er økt med 136 mill. kroner mens pensjonsforpliktelsen har økt med 257 mill. kroner. Kommunens lånegjeld er stadig økende. Dette gir seg utslag i økende rente- og avdragsbelastning og er et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Av kommunens låneportefølje på 3,83 mrd. kroner, er 56 prosent bundet til fast rente. Ved utgangen av var låneporteføljens gjennomsnittsrente 3,13 prosent. ARBEIDSKAPITAL Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på i overkant av 1,6 mrd. kroner i, eller 41,1 prosent av driftsinntektene. Arbeidskapitalen korrigert for energifond, ubrukte lånemidler, deler av bundne fond, ubenyttet kassekreditt og utgående og inngående avdrag er 442 mill. kroner eller 11,1 prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er innenfor generelle måltall som antyder prosent. LIKVIDITETSGRAD 1 Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og måltallet er 2. I er Askers likviditetsgrad 1 på 2,9 med ukorrigerte tall, eller 1,4 med korrigerte tall. Selv om det korrigerte tallet er lavere enn måltallet, anses Askers likviditet som tilfredsstillende. 10 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

11 5 HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I Kommunens driftsinntekter økte med 7,0 prosent fra 2012 til, mens driftsutgiftene økte med 8,7 prosent i samme periode. Også i 2012 økte driftsutgiftene mer enn driftsinntektene. For å sikre fremtidig økonomisk bæreevne blir det fremover viktig å tilpasse kostnadsveksten til veksten i driftsinntektene. Avkastning på energifondet har bidratt vesentlig til netto driftsresultat de siste årene, og spesielt i var avkastningen høy. Avkastningen avsettes til fond for senere bruk i investeringsregnskapet eller inngår i overskuddet. Avkastningen skal ikke benyttes til å finansiere løpende driftskostnader. For er imidlertid meravkastningen høyere enn årets regnskapsmessige resultat. Noe av avkastningen er derfor benyttet i årets regnskap. Blant annet er det foretatt nedbetaling på lån på 23 mill. kroner ut over budsjett. Kommunens lånegjeld er stadig økende, noe som også gir seg utslag i høye rente- og avdragsutgifter. Fra 2012 til økte lånegjelden med 136 mill. kroner eller 3,7 prosent. Avdragsutgiftene økte med 17,6 mill. kroner eller 13,2 prosent, mens renteutgiftene ble redusert med 11,9 mill. kroner eller 9,2 prosent. Dette skyldes i all hovedsak en forskyvning av renteutgifter mellom år, men også en reduksjon i kommunens gjennomsnittlige lånerente. Egenfinansieringen av investeringene økte fra 38,6 prosent i 2012 til 65,1 prosent i. Handlingsregelen for investeringer tilsier at egenfinansieringsgraden skal være på minimum 40 prosent. Finansielle nøkkeltall Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,1 3,1 1,6 4,4 1,8 1,5 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,6 4,5 4,7 5,9 2,2 2,3 Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter 2,9 3,6 3,8 4,1 2,9 2,8 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 88,6 87,0 82,9 71,8 65,9 54,2 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 172,6 186,2 183,9 189,6 200,9 196,0 herav pensjonsforpliktelse i % av brutto driftsinntekter 72,5 86,6 87,4 107,1 113,2 116, Asker Bærum Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter herav pensjonsforpliktelse i % av brutto driftsinntekter K.gr. 13 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 11

12 6 ØKONOMISKE PERSPEKTIVER FOR HP-PERIODEN Veksten i internasjonal økonomi forsterket seg i. Veksten i USA forsterket seg, og i Euro-landene snudde økonomien fra nedgang til vekst gjennom. Det forventes også en moderat vekst i disse landene i Amerikansk økonomi har stor betydning for utviklingen i Europa og styrken i det amerikanske oppsvinget vil være avgjørende for Europa fremover. Norsk økonomi avtok gjennom og forventes å bli lavere de to kommende årene, enn de foregående to. Eksportveksten i Norge er svak og kostnadsnivået for norske bedrifter er høyt, det legger skranker på hvor store stimulanser vi kan tillate oss fra finanspolitikken. Etter en lang periode med aktivitetsvekst i kommunesektoren, knyttet til inntektsvekst og befolkningsvekst møter kommunesektoren en mer krevende tid fordi utgiftene øker mer enn inntektene. Sammenlignet med de foregående åtte årene, er det også lagt opp til en noe lavere inntektsvekst for kommunesektoren i Med de utfordringene kommunesektoren står overfor knyttet til økte demografikostnader med økt antall eldre og økt arbeidsinnvandring, økt gjeldsvekst som følge av økte realinvesteringer, økte pensjonskostnader og finansiering av statlige reformer, ligger det ikke an til noe økt handlingsrom for sektoren utover det som lå inne i regnskapstallene for. Dette innebærer at det er nødvendig å ha fokus på effektivisering, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom er det etablert en økonomisk politikk for Asker kommune der det styres etter handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. For å følge handlingsregelens prinsipp om 4 prosent netto driftsresultat er det lagt opp til en varig innsparing på driftsbudsjettet på 16 mill. kroner. Det blir også viktig å tilpasse investeringsnivået og utviklingen i kommunens lånegjeld gjennom større grad av egenfinansiering, som ikke belaster driftsbudsjettet. 7 PÅGÅENDE RETTSTVISTER Det er pr rest 0,- der BPA Nesøya stevnet Asker kommune for voldgiftsretten. kommune er kr inkl. mva. Det er avsatt tid til hovedforhandling i Asker og Bærum tingrett mars. Det pågår forhandlinger om forlik med Asker kommune. Asker kommune har utestående krav på 12,4 mill. kroner overfor Haakon Ødegårdens stiftelse. Stevning er tatt ut i februar ETISK STANDARD Etisk standard følges opp og sikres gjennom ISO-standarden «26000 Samfunnsansvar», som er implementert i Asker kommunes felles overordnede kvalitetssystem (Felles ledelsessystem). Rådmannen har iverksatt 17 forbedringstiltak som resultat av ledergruppens analyse og prioriteringer. De fleste tiltakene har status «sluttført» i, men to av tiltakene videreføres til 2014 for politisk behandling: Etiske retningslinjer, som gjelder både ansatte og folkevalgte, er revidert og ferdigbehandles politisk våren Vurdering om bredest mulig demografisk dekning i brukerrådsmøter fremmes som egen sak om brukerrådsordningen. Saksordfører er opprettet og saken legges frem for kommunestyret 2. kvartal Rådmannen har i benyttet DNV-GL til å måle og vurdere kommunens systematiske arbeid med forebygging av korrupsjon og uetisk adferd. Dette har resultert i utarbeidelsen av en integritetsprofil («Corporate Integrity Profile») som viser hvor robust Asker kommune er i dag, sett i forhold til en tilsvarende men noe mer omfattende analyse i Gjennomgangen i viser tydelige forbedringer innen alle elementer som er vurdert. Det er imidlertid et potensiale for ytterligere å styrke det systematiske arbeidet med etikk, spesielt i den tjenesteproduserende delen av organisasjonen. Rådmannen har besluttet å iverksette nye tiltak gjennom standarden Samfunnsansvar ved å utarbeide en handlingsplan knyttet til arbeidet med antikorrupsjon. Asker kommune har fra høsten meldt seg inn Transparency International Norge (TI) og er med i et nytt korrupsjonsforebyggende nettverk i regi av KS og TI. Entreprenør for Oslofjordmuseet, Bermingrud Oslo og Akershus AS har tatt ut stevning mot byggherrene Maudbukta Eiendom og Asker kommune. Kravet for Asker 12 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

13 9 BETRYGGENDE KONTROLL IVERKSATTE OG PLANLAGTE TILTAK I kommuneloven 48 nr. 5 er det fra innført krav om rapportering om internkontrollen i årsberetningen til kommunen. Det skal gjøres rede for både iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll. Med bakgrunn i rundskriv av 21. juni fra Kommunalog regionaldepartementet om iverksetting av endringer i kommuneloven, forstår Asker kommune at redegjørelsen gjelder de tiltak rådmannen iverksetter for å sikre betryggende kontroll (internkontroll). Asker kommune har et felles overordnet kvalitetssystem (Felles ledelsessystem) som skal sikre måloppnåelse og etterlevelse av lovverk, politiske vedtak og interne rutiner. Felles ledelsessystem er gjennomgående for hele organisasjonen og bygget opp etter ledelsesprinsippene for kvalitetsstyring i ISO-standard Dette er de samme prinsippene som internkontrollovgivningen er basert på. Internkontroll er integrert i den ordinære virksomhetsstyringen. I har rådmannen gjennomført følgende tiltak for å videreutvikle internkontrollen: Felles ledelsessystem er resertifisert for tre nye år Det er gjennomført risikoanalyser for virksomhetenes tjenesteutføring, samt på områdene HMS, beredskap, informasjonssikkerhet og for utviklingsprosjekter. Det er gjennomført forbedringstiltak i tjenestene i forbindelse med oppfølging av uønskede hendelser, funn ved interne revisjoner, andre stikkprøver, forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Reduksjon av antall innkjøpere og nye roller for innkjøpere. Deltagelse i KS-nettverk om antikorrupsjon og KSsamlinger om «rådmannens internkontroll». Det planlegges følgende tiltak i 2014: Konkretisere prinsippene for virksomhetsstyring. Videre arbeid med tydeliggjøring av roller og ansvar ved delegering av myndighet. Det skal fremmes saker om virksomhetsstyring, internkontroll, etiske retningslinjer og antikorrupsjon. 10 LIKESTILLING Det var ved utgangen av totalt 2323,56 årsverk kvinner og 748,7 årsverk menn. Prosentandel kvinner var 75,65 prosent og for menn 24,35 prosent. Sett opp mot tidligere år er forholdstallene stabile. Som tidligere følger kjønnsfordelingen i hovedtrekk de tradisjonelle tjenesteområdene som er i kommunen. Gjennomsnittstall for kommunal forvaltning som helhet er ca. 77 prosent kvinner og 23 prosent menn, av dette ble 75,5 prosent av årsverkene utført av kvinner. (Kilde: PAI-statistikk 2012) Utvikling i kjønnsfordeling på kommunenivå: Kjønn Kvinner 75,9 % 75,7 % 75,6 % Menn 24,1 % 24,4 % 24,4 % Totalt 100 % 100 % 100 % *Tabellen viser andel årsverk, ikke med i utvalget er ansatte i fødselspermisjon, hel ulønnet permisjon, lærlinger og timelønnede og oppdragstakere. Fordeling mellom kvinner og menn på virksomhetsledernivå: Kjønn Kvinner 65,5 % 68,4 % 69 % Menn 34,5 % 31,6 % 31 % Totalt 100 % 100 % 100 % *Tall inkl. konstituerte virksomhetsledere. Fordeling mellom kvinner og menn i rådmannens ledergruppe: Kjønn Kvinner 42,9 % Menn 57,1 % Totalt 100 % *Rådmann og kommunerevisor er ikke med i tallmaterialet. 11 TILTAK FOR Å HINDRE DISKRIMINERING Asker kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom satsing på integrering. Mangfold handler om å kombinere forskjellighet, slik at bredden i erfaringer og tenkemåter kan bidra til utvikling og nyskaping. Det henvises for øvrig til likestillingsrapporten for Asker kommune, som utarbeides årlig, og fremlegges for Partsammensatt utvalg 27. mai. De konkrete tiltakene vil fremgå av denne rapporten. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 13

14

15

16 Asker kommune Knut Askersvei 25 Postboks 353, 1372 Asker

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Malvik kommune oppnådde et historisk godt driftsresultat i Målt som andel av driftsinntektene

Malvik kommune oppnådde et historisk godt driftsresultat i Målt som andel av driftsinntektene Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2016 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon og er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven 48 og forskrift

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer