og Norsk hjerneslagregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og Norsk hjerneslagregister"

Transkript

1 "Pasientsikkerhetskampanjen og Norsk hjerneslagregister hvordan skape synergieffekt?? +" Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Leder av ekspertutvalget for pasientsikkerhetskampanjen for hjerneslag

2 Et utgangpunkt kan være at det er en del likheter i oppgavene som skal løses: Norsk hjerneslagregister skal måle kvalitet Pasientsikkerhetskampanjen skal måle pasientsikkerhet?"

3

4 Helsedirektoratets (2005): Kvalitet i helsetjenesten innebærer at tjenesten skal: Være virkningsfull (evidensbasert) Utnytte ressurser på en god måte Være trygge og sikre (pasientsikkerhet) Være tilgjengelige og rettferdig fordelt Være samordnet og koordinert Involvere brukerne og gi dem innflytelse

5 Forskningsbaserte retningslinjer Videre så er det følgende likhet Både Norsk hjerneslagregister og Pasientsikkerhetskampanjen har retningslinjene som utgangspunkt

6 : Norsk hjerneslagregister Et nasjonalt lovhjemlet kvalitetsregister med meldeplikt for alle sykehus Hvordan kan registret brukes i pasientsikkerhetskampanjen?

7 Nasjonalt helseregisterprosjekt 3 En stor satsning på sykdomsovervåkning, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring i norsk helsetjeneste

8

9 KVALITETSREGISTRE - DEFINISJONER Helsedirektoratet Danske Regioners «Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser»: «Et register som inneholder utvalgte, kvantifiserbare indikatorer som kan belyse deler av eller den samlede kvalitet på gitt behandling, ved å dokumentere resultater for en avgrenset pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle behandlingsforløp». Definisjoner: Kunnskapssenteret: «Et kvalitetsregister er en nedtegnelse av opplysninger som kjennetegnes ved at en eller flere opplysninger kan fungere som kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. Observasjonsenheten til registrene er pasienter som gjennomgår et behandlingsforløp, som regel avgrenset til en sykdom eller en type behandling. Det er en forutsetning at opplysningene kan knyttes til behandlende enhet». Sveriges kommuner og landsting: «Alla Nationella Kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat. När ett register är fullt utbyggt blir det således möjligt att följa upp vad som åstadkoms i sjukvården för alla patienter i landet på det område registret omfattar».

10 Tanken bak medisinske kvalitetsregistre som verktøy i kvalitetsforbedring: For å forbedre det vi gjør, må vi vite hva vi gjør? For å vite hva vi gjør, må vi registrere hva vi gjør For å registrere det vi gjør, må vi systematisere og standardisere våre observasjoner og tiltak i registre: - kvalitetsregistre Kvalitetsregistre skal registrere de tiltak som er viktig for kvaliteten på behandlingstilbudet

11 Hva er et kvalitetsregister? Seleksjon: Hvilke pasientgruppe inkluderes? Tiltak Hva ble gjort? Fulgte vi anbefalingene? Norsk hjerneslagregister: Alle pasienter med diagnose akutt hjerneslag som behandles i sykehus Diagnostikk Utredning Behandling Resultat: Hvordan gikk det? Død Levende Funksjon/ bosted

12 Variabler i Norsk hjerneslagregister Akutt hjerneslag Slagenhet / Overføring / Oppfølging Aktivt liv Baseline Risikofaktorer Funksjonsnivå Pasientstatus Medikamenter Diagnose Behandling Supplerende us Utskriving Liggetid Mortalitet Bosituasjon Reinnleggelser Rehabiliteringstiltak Medikamenter Funksjonsnivå Egenvurdering Akuttskjema Oppfølgingsskjema 3 mnd

13 Nasjonal faglig rådgivningsgruppe for NHjR Fram til nå* Helse Sør Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Brynjar Fure / Arnstein Tveiten Halvor Næss Gitta Rohweder Torgeir Engstad Riks stroke Birgitta Stegmayr NTNU Hemit HMN Roar Johnsen John Petter Schjetne Arild Vassenden Sekretariat Sekretariat Bent Indredavik Hild Fjærtoft *Det vil bli noe omorganisering når det Nasjonale hjerte og kar register blir formalisert

14 Registerutvikling : NhjR etablert i nært samarbeid med RIKS-STROKE 80 % av variablene identiske Muliggjør sammenligning av kvalitet I RIKS STROKE registreres ca hjerneslag per år og startet i 1994 og de har i sin database > pasienter

15 Helsedirektoratets (2005): Kvalitet i helsetjenesten innebærer at tjenesten skal: Være virkningsfull(forskningsbaserte) Utnytte ressurser på en god måte Være trygge og sikre Være tilgjengelige og rettferdig fordelt Være samordnet og koordinert Involvere brukerne og gi dem innflytelse

16 Kvalitet er at tjenesten skal: Kvalitetsregistre kan: Være virkningsfull Evidencebasert/forskningbasert (Norsk hj slag register kan): Registrere effekt/hva oppnås Registrere om forskningsbaserte retningslinjer følges Utnytte ressurser på en god måte Være trygge og sikre Registrere ressursbruk Registrere død, tap funksjon (skader/komplikasjoner )(?) Være tilgjengelige og rettferdig fordelt Registrere fordeling Være samordnet og koordinert Registrere pasientforløp Involvere brukerne- gi dem innflytelse Registrere pasientenes oppfatning av tjenesten og deres oppfatning av behandlingsresultatet

17 GODE KVALITETSREGISTRE SKAL: IKKE registrere alt som gjøres, men skal fokusere på det som er mest viktig for kvaliteten på tjenesten Kvalitet på tjenesten er at den skal Være virkningsfull Utnytte ressurser på en god måte Være trygge og sikre Være tilgjengelige og rettferdig fordelt Være samordnet og koordinert Involvere brukerne og gi dem innflytelse Kvalitetsregistre skal forsøke å registre de viktigste indikatorer på kvalitet og sørge for mest mulig komplett registrering av disse

18 Kvalitetsindikator En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med nasjonale kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell ledere og politikere informasjon om kvaliteten på tjenestetilbudet innen helsetjenesten. Kunnskapssenteret

19

20 Kvalitetsregister data kan gi informasjon om kvalitetsindikatorer (hvis en del forutsetninger oppfylles) Kunnkapssenteret

21 Feil resultat ved samtykke basert registrering Registrering av dødelighet ved hjerneslag med og uten samtykke (Vi får feil resultat ved samtykke) BMJ ; :

22 Veien til personidentifiserbare registere uten samtykkekrav har vært lang for kvalitetsregistrene innen hjerte og kar. Datatilsyn Helsedirektorat Anke Høring HOD Høringsinstanser. Proposisjon Storting Bioteknologi nemda Protester Men nå er vi i havn med alle formalia og vi bør nå sammen ta i bruk det unike verktøy for kvalitetsforbedring som vi nå har fått DVS: Implementering i alle sykehus fra 2013 Lovendring Forskrift Databehandler avtaler

23 Kvalitetsregister data kan gi informasjon om kvalitetsindikatorer (hvis en del forutsetninger oppfylles) Kunnkapssenteret

24 1. KVALITETSINDIKATOR - SVERIGE God/ komplett registrering i kvalitetsregister er en viktig kvalitetsindikator Fordi det er en forutsetning for god vurdering av nesten alle andre kvalitetsindikatorer God /komplett registrering i kvalitetsregistre bør derfor snarest bli en kvalitetsindikator også i Norge

25 Norsk hjerneslagregister - status november 2012 Status : Tromsø 5 nye sykehus Totalt =28 sykehus Harstad Bodø Narvik Kontaktperson/ registeransvarlig ved 50 sykehus MÅL: alle registrerer i løpet av 1 kvartal 2013 ( helst fra 1 jan) Namsos Levanger Kristiansund Molde Ålesund Volda Lillehammer Kongsberg St. Olav (sekretariat) Orkdal Haugesund Flekkefjord Arendal Kristiansand Bærum Drammen Tønsberg Rikshospitalet Ringerike

26

27 Hvordan plotte inn/levere data til Norsk hjerneslagregister Registerkontakt/ansvarlig ved alle sykehus (eventuelt flere) Sekretariatet autoriserer personer som har lov til å plotte inn data. Innregistrering skjer via Helseregister.no Pålogging via brukernavn, SMS og engangspassord Innregistrering på andre måter: mest aktuelt NORSTROKE som er et forskningsregister som noen sykehus er tilknyttet Det gjelder bare pasienter der det er innhentet samtykke Det er laget et variabelsett som tilsvarer Norsk hjerneslagregister og en tilknytning og overføring med testing vil trolig være klar ca 1 mars. Dette gjelder bare pasienter der det er innhentet samtykke. For pasienter uten samtykke må vanlig innlogging gjøres.

28 Synergieffekter Samarbeid mellom registerkontakt/ansvarlig og de autoriserte personer som har lov til å plotte inn data. og teamet som arbeider med pasientsikkerhetskampanjen Her ligger muligheter for å unngå dobbeltarbeid og for å få data tilbake som kan være til nytte i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

29 Kvalitet er at tjenesten skal: Kvalitetsregistre kan: Være virkningsfull Evidencebasert/forskningbasert (Norsk hj slag register kan): Registrere effekt/hva oppnås Registrere om forskningsbaserte retningslinjer følges Utnytte ressurser på en god måte Være trygge og sikre Registrere ressursbruk Registrere død, tap funksjon (skader/komplikasjoner )(?) Være tilgjengelige og rettferdig fordelt Registrere fordeling Være samordnet og koordinert Registrere pasientforløp Involvere brukerne- gi dem innflytelse Registrere pasientenes oppfatning av tjenesten og deres oppfatning av behandlingsresultatet

30 Metode for å bedre kvaliteten i helsetjenesten: Samspill mellom Retningslinjer og Kvalitetsregistre Nasjonale retningslinjer Nasjonale kvalitetsregistre Hva bør vi gjøre? Hva gjør vi? Ved å identifisere forskjellene mellom hva vi bør gjøre og hva vi gjør, har vi et godt utgangspunkt for kvalitetsforbedringsarbeid

31 Våre 2 viktigste verktøy for å utvikle bedre slagbehandling. Norsk ( 2012) Hjerneslagregister Hva bør gjøres? Hva gjøres? Hva kan forbedres? Med denne tilnærming kan vår gode slagbehandling i Norge bli enda bedre

32 Behandlingstilbud som bidrar til selvhjulpenhet etter slag i Norge (antall pasienter med slag som blir selvhjulpen pga helsetjenesten per år) Forskningsbasert kunnskap applisert på en norsk befolkning Ref: Hankey 2006, Warlow 2008 Langhorne 2009, Cochrane reviews Akutt/tidlig behandling (1500) Antall selvhjulpne Effekt: 2700 personer Terapi-basert rehab (100) Andel tilbudt resp. behandling: 100 % 35% 10% 10% 80% 70 % 80% 5% Alle TIA 15% 80% 40% Lite forskning

33 Behandlingstilbud som bidrar til selvhjulpenhet etter slag i Norge (antall pasienter med slag som blir selvhjulpen pga helsetjenesten per år) Forskningsbasert kunnskap applisert på en norsk befolkning Ref: Hankey 2006, Warlow 2008 Langhorne 2009, Cochrane reviews * Akutt/tidlig behandling (1500) * * * Antall selvhjulpne * * * * * Effekt: 2700 personer per år * * * Terapi-basert rehab (100) * Andel tilbudt resp. behandling: 100 % 35% 10% 10% 80% 70 % 80% 5% Alle TIA 15% 80% 40% Lite forskning * Norsk hjerneslagregister registrerer alle de viktigste behandlingstilbud til slagpasienter som forskningsbasert kunnskap viser at har størst betydning for behandlingsresultatet * Registreres i Norkar Dette er viktige kvalitetsindikatorer for slagbehandling

34

35 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vudert med NIHSS skalaen Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin

36 Rapportfunksjonalitet i Norsk hjerneslagregister -Lokalt på sykehusnivå -Egen rapportpakke tilpasset tiltakspakken i pasientsikkerhetskampanjen fra medio januar 2013 Ny og enda mer brukervennlig rapportfunksjonalitet tilgjengelig første kvartal Årsrapporter tilgjengelig på nasjonalt nivå og lokalt nivå - Nasjonalt gjennomsnitt som sammenligningsgrunnlag tilgjengelig.

37 Rapportfunksjon

38 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vudert med NIHSS skalaen Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin

39 EKSEMPEL FRA RIKSSTROKE Tilsvarende i Norsk hjerneslagregister

40 Tid fra symptomdebut til innleggelse St. Olav Antall timer ,5 6 4,1 Tid fra symptomdebut til innleggelse Halvår 2012 År Median (timer) n , , ,1 176

41 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vurdert med NIHSS skalaen Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin

42

43

44 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vurdert med NIHSS skalaen Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin

45

46 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vurdert med NIHSS skalaen Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin

47 Behandlingstilbud som bidrar til selvhjulpenhet etter slag i Norge (antall pasienter med slag som blir selvhjulpen pga helsetjenesten per år) Forskningsbasert kunnskap applisert på en norsk befolkning Ref: Hankey 2006, Warlow 2008 Langhorne 2009, Cochrane reviews * Akutt/tidlig behandling (1500) * * * Antall selvhjulpne * * * * * Effekt: 2700 personer per år * * * Terapi-basert rehab (100) * Andel tilbudt resp. behandling: 100 % 35% 10% 10% 80% 70 % 80% 5% Alle TIA 15% 80% 40% Lite forskning * Norsk hjerneslagregister registrerer alle de viktigste behandlingstilbud til slagpasienter som forskningsbasert kunnskap viser at har størst betydning for behandlingsresultatet * Registreres i Norkar Dette er viktige kvalitetsindikatorer for slagbehandling

48

49 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vudert med NIHSS skalaen ?????? Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin

50 Fysiologisk homeostase Hevet hodeende Blodtrykk ved ankomst og x 4 innkomstdøgn Observasjonsscore Obs! Progresjon (Husk score dag 3) Blodsukker x 2 første døgn Scopeovervåking eller telemetri Temperatur Væske intravenøst Oksygen CT- og blodprøvesvar ASA? EKG tatt og vurdert Paracet x2 Blærescanning NIHSS Mobilisering Svelgtest Fyll ut skjema Vekt og vurdering av ernæringsstatus 1. dag slagpakke og urin-stix Vurdert fallrisiko? 24-timers varsel gitt til kommunen Vurdert for lavdose heparin Ja 0.døgn 1.døgn 2.døgn Kommentar 1- Nei Innen 4 timer Resturin Resturin Dato:. Kl:. Dato:. Kl:. Dato: Kl: Dato: Kl: Ja Nei Hvis nei, hvorfor ikke? Unntak; lavt BT Behandlingsmål: Infarkt < 210/110, > 140/90 Blødning < 180/100 Ankomst før kl 14: testes x 5 innkomstdag. Ankomst etter kl 14: testes x 3 innkomstdag. Husk minst ett score på natt! Hyppigere målinger ved diabetes eller avvik. Humalog ved bl.s. > 8 mmol/l, kontakt lege. Puls mellom per minutt. Ankomst: Før kl 14: Tp. v/ ankomst og x2. Etter kl 14: Tp. v/ankomst og x 1. Ikke glukose første 24 timer! Alle pasienter med akutte FASTsymptomer skal ha 2- oksygen. NB! Pasienter med KOLS. Saturasjon over 94 %. Nye pas. skal tilsees av lege innen 2 timer etter ankomst. Ustabile pas. innen 30 minutter. Supp. eller per os når CT-svar foreligger Alle slagpasienter med symptomdebut siste 12 timer skal få paracet, uavhengig av temperaturen. Alle pasienter med FAST-symptomer. Skal tas innen 24 timer etter ankomst slagenheten. Fyll ut papirversjon i kurven. Mob timer etter debut ved infarkt. Evt. lenger tid ved blødning/trombolyse. Ved svelgproblem: 0 per os evt. sonde etter 1 døgn. Husk dokumentasjon i Doculive. Ved innkomst og deretter x 1 per uke. Standardisert. Skal lagres av spl og bestilles av nattevakt Husk dokumentasjon i Doculive. Gjelder immobiliserte pasienter

51 En utfordring for kampanjen etter mitt syn: Forholdet mellom pasientskade og komplikasjon

52 Komplikasjoner ved hjerneslag Samleanalyser av komplikasjonsstudier ved akutt hjerneslag viser at % av pasientene får en eller flere komplikasjoner i akuttfasen Dette betyr at hjerneslag er farlig Det betyr ikke at % av pasientene får en pasientskade

53 Komplikasjoner ved akutt slag 489 pasienter behandlet i slagenheten St Olavs Hosital Stroke februar % hadde en eller flere komplikasjoner første uka

54 % 25 Common Complications Week 1 (Frequency >2.5%) days Diffuse pain Fever Progressing stroke UTI Troponin T Chest infection Non-serious falls MI

55 Effects of Stroke Unit Care (Cochrane databasen) Tross alle komplikasjonen er effekten av slagenheten i Trondheim formidabel STUDY Expt n/n Ctrl n/n OR Death/Dependency

56 Effects of Stroke Unit Care (Cochrane Review 2007) 31 Trials-6934 patients Death Death / Institution Death / Dependency P=0.001 P= P= Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag 56

57 Summary of Certified Cause of Death-Stroke units (17 trials, 3327 patients) ( Reduction of complications due to immobility seems to be important for the reduction of de Absolute reduction of death: 4 %) Cause Stroke unit Control %Risk difference (95% CI) Cardiovascular 3.8 % 5.3 % -1 (-2, 1) Complications of immobility 4.4 % 7.2 % -2 (-3, 0) * Neurological 8.5 % 8.5 % 0 (-1, 1) Other 2.6 % 3.4 % 0 (-1, 0) * P<0.05 2/3 av reduksjon i dødelighet er knyttet til reduksjon i immoboliseringskomplikasjoner

58 Pasientsikkerhetskampanjen Har tre hovedmål: Redusere pasientskader - KOMPLIKASJONER Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Å registrere komplikasjoner ved akutt slag er krevende og å definere dem og tolke resultatene er enda vanskeligere ( Årsak: Er det sykdommen eller behandlingen som gir komplikasjonen

59 I Global Trigger Tool benyttes følgende definisjon for skade: Utilsiktet fysisk skade som har oppstått som et resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang.

60 Global Trigger Tool fokuserer på og omfatter bare den aktive utførelsen av behandling (utøvelse), og utelater i størst mulig grad problemer knyttet til lavstandard behandling (unnlatelse). Det hender at det oppstår pasientskader på grunn av at man unnlater å utføre kunnskapsbasert behandling, og disse må tas med når man planlegger tiltak for å forbedre kvaliteten, men de tas ikke med i målingene som gjøres av Global Trigger

61

62 Pasientsikkerhetskampanjen - Kvalitetsarbeid

63 Det samme kan Norsk hjerneslagregister snart bidra til i Norge

64 kvalitetsregister Det finnes per i dag ingen bedre metode for å kvalitetssikre og forbedre behandlingstilbudet i vårt helsevesen enn gjennom kvalitetsregistre Kvalitetsregistre er en måte å få kvalitet i helsetjenesten fra festtalene og ned til de konkrete tilbudet til den enkelte pasient

65 Implementering og bruk av data/resultater Hvis norsk hjerneslagregister skal bli et viktig verktøy for å forbedre kvaliteten på slagbehandlingen i Norge så må alle sykehus delta. Og det er en lovpålagt oppgave. Men de må ikke bare delta men også bruke data fra registret i sin kvalitetsforbedring Hvis pasientsikkerhetskampanjen skal bidra til økt sikkerhet for slagpasienter i Norge må alle sykehus delta. Og de må bruke lærdommen data/resultater fra pasientsikkerhetskampanjen i sitt forbedringsarbeid Samarbeid på disse 2 områder kan gi synergieffekter (?)

66 Norsk Hjerneslag register Pasientsikker- hetskampanjen for hjerneslag 2 verktøy som til sammen har mulighet til å gjøre en forskjell i norsk slagbehandling Men arbeidet på avdelingsnivå bør samordnes så vi unngår dobbeltarbeid/dobbeltregistrering RISIKO: mye registrering lite pasientkontakt

67 Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted Albert Einstein ( )

68 Pasienten bør være i fokus i kvalitetsregisterarbeidet og pasientsikkerhet Hvis kvalitetsregisteret og pasientsikkerhetskampanjen kan bidra til at han får en trygg sikker og forskningsbasert effektiv behandling og rehabilitering av god kvalitet Denne pasienten ønsker å leve et aktivt og meningsfylt liv selv om han har fått et slag slik at han lettere når sitt mål Da har vi lykkes!

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring ( i helsetjenesten) Bent Indredavik Faglig leder for Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre

Detaljer

Innsatsområder som ble valgt

Innsatsområder som ble valgt PASIENTSIKKERHETSKAMPAMJEN FOR HJERNSLAG BAKGRUNN FOR TILTAKSPAKKEN, INFORMASJON OM HVORDAN NORSK HJERNSLAGREGISTER KAN BENYTTES FOR Å EVALUERE BRUK AV TILTAKSPAKKEN OG NOEN TANKER OM FRAMTIDA Bent Indredavik

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Livet etter hjerneslaget

Livet etter hjerneslaget Livet etter hjerneslaget - Noen fakta, verktøy, forskningsresultater og pågående forskningsprosjekter som kanskje kan gi informasjon om hvordan helsetjenesten kan bidra til å bedre kvaliteten på livet

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Antall sykehus tilknyttet Norsk hjerneslagregister Årsrapport

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Basisregister Hjerte og karregisteret (2012) Fellesregistermodell Kvalitetsregistre Norsk

Detaljer

Årsrapport Norsk hjerneslagregister 2012

Årsrapport Norsk hjerneslagregister 2012 Årsrapport Norsk hjerneslagregister 2012 Registerets formål Bakgrunn og organisering Tekniske løsninger og rapportfunksjon Innhold i registeret Nasjonal faglig rådgivningsgruppe Rapporterende sykehus Status

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag En presentasjon av bakgrunn og hovedanbefalinger Overlege, professor, Bent Indredavik, Leder av redaksjonskomiteen Tema for presentasjonen

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

TROMBOLYSE VED AKUTT HJERNESLAG. Verdens største trombolysestudie International Stroke Trial 3 (IST 3) Resultater og konsekvenser

TROMBOLYSE VED AKUTT HJERNESLAG. Verdens største trombolysestudie International Stroke Trial 3 (IST 3) Resultater og konsekvenser TROMBOLYSE VED AKUTT HJERNESLAG Verdens største trombolysestudie International Stroke Trial 3 (IST 3) Resultater og konsekvenser 1 Presentasjonen vil inneholde En kort informasjon om hjerneslag Status

Detaljer

Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi?

Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi? Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi? 1. Hva vet vi? Kort litteraturgjennomgang 2. Hva gjør vi i UNN? Pasientforløp Kvalitetsregistre 1. Være trygge og sikre 2. Være

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Namdal legeforum

Namdal legeforum Namdal legeforum 12.11.15 Hjerneslag og behandling Litt statistikk fra slagregisteret 2014 Kasuistikk + status trombolyse behandling Nytt helhetlig pasientforløp ved hjerneslag. Gå inn via hnt.no. Klikk

Detaljer

En forskningsbasert slagenhet og behandlingskjede for slagpasienter

En forskningsbasert slagenhet og behandlingskjede for slagpasienter En forskningsbasert slagenhet og behandlingskjede for slagpasienter En presentasjon av utvikling, innhold og effekter av: The Trondheim model of stroke (unit) care Bent Indredavik Avdelingsoverlege/professor,

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Prosesser og resultater for innsatsområdet Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin?

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Praktisk forbedringsarbeid Nidaroskongressen, Frie foredrag 22.oktober 2015 Inger Lyngstad, fastlege Trigger tool metoden kan synliggjøre pasientskader

Detaljer

Tiltakspakke for Behandling av hjerneslag

Tiltakspakke for Behandling av hjerneslag Tiltakspakke for Behandling av hjerneslag Generelle henvendelser: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no, Sekretariats telefon: 464 19 575. Alle helseforetak har programledere som bistår og veileder iverksettingen

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Bent Indredavik Avdelingsoverlege, Avd. for hjerneslag, Med. Klinikk, St Olavs Hospital Professor, Institutt for Nevromedisin, Med. Fakultet, NTNU Leder

Detaljer

Torunn Askim, Førsteamanuensis, Det medisinske fakultet, NTNU

Torunn Askim, Førsteamanuensis, Det medisinske fakultet, NTNU Torunn Askim, Førsteamanuensis, Det medisinske fakultet, NTNU Helse i Utvikling 12, Oslo 1. november 2012 1 Nasjonale faglige retningslinjer - Behandling og rehabilitering ved hjerneslag (Helsedirektoratet,

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus?

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Hva er effektive tjenester for skrøpelige gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling "Akutt funksjonssvikt" Hoftebrudd Hjerneslag -70

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerneslagregister, Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Bent Indredavik, Hild

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Hjerneslag Akutt utredning og behandling

Hjerneslag Akutt utredning og behandling Hjerneslag Akutt utredning og behandling Antje Reichenbach overlege Nevroklinikken, Seksjon akutt hjerneslag Hjerneslag ca. 85% infarkt (blodpropp) Storkarsykdom arteriosklerose Småkarsykdom arteriell

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen Sentral stab Telefon: +47 Enhet for administrasjon Telefaks: +47 Olav Kyrres gate 17 www.stolav.no 7006 Trondheim post.adm.dir@stolav.no Helse- og omsorgsdepartementet Post boks 8011 Dep 0030 OSLO Att.:

Detaljer

Slagbehandlingskjeden Trondheim

Slagbehandlingskjeden Trondheim Slagbehandlingskjeden Trondheim Samhandling i praksis NSH-konferansen 2006. Hild Fjærtoft Ett års oppfølging av 320 pasienter med akutt hjerneslag. En klinisk randomisert studie Et samhandlingsprosjekt

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Høringsfrist: 15.10.2009 Høringsinnspill sendes: bha@helsedir.no Navn på

Detaljer

Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Stig Arild Slørdahl St.Olavs Hospital/ NTNU Kvalitetsregisterkonferansen 2008 Tromsø 22.09-23.09 Mail 19.09.08 Helse Midt-Norge Jeg har purret

Detaljer

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Et forbedringsarbeid på bakgrunn av et tilsyn og nasjonale kvalitetsmålinger Mai Bente Myrvold Adli Avdelingssjef jf Avdeling for nevrologi, revmatologi

Detaljer

Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter. Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter. Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helhetlig pasientforløp i hjemmet Molde Trondheim Orkdal Molde sykehus

Detaljer

VG 9.11: Dramatisk forskjell på dødsrisiko! hva skjer når media bruker forskningsresultater ukritisk?

VG 9.11: Dramatisk forskjell på dødsrisiko! hva skjer når media bruker forskningsresultater ukritisk? NSHs lederkonferanse 10. februar 2006 VG 9.11: Dramatisk forskjell på dødsrisiko! hva skjer når media bruker forskningsresultater ukritisk? John-Arne Røttingen, direktør Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Intervjuer med pasientsikkerhetsansvarlige ved 28 helseforetak i Norge - høsten

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Pasientsikkerhet - 30-dagers overlevelse

Pasientsikkerhet - 30-dagers overlevelse Arkivsak Dato 15.03.213 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.03.2013 Sak nr 033-2013 Sakstype Temasak Sakstittel Pasientsikkerhet - 30-dagers overlevelse Ingress

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Møtesaksnummer 25/15 Saksnummer 14/00194 Dato 27. april 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Rådets tidligere behandling Denne saken er foreslått til behandling

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Harald Bergrem Nyreseksjonen, Med Divisjon New patients in RRT in Norway by initial treatment mode 600 550 500 450 400 350 300 250

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Kvalitet ved Ahus - en oversikt

Kvalitet ved Ahus - en oversikt Kvalitet ved - en oversikt *Kvalitetsindikator - et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles *Pasientsikkerthetskulturundersøkelse - Pasientsikkerhetskultur

Detaljer

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Overordnet kvalitetssikring av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger?

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus. Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus

Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus. Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus 2 Prehospitale tiltak Hva er hjerneslag? Hjerneslag (untatt subaracnoidalblødninger)

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Pasientsikkerhet og smittevern - hvor er koblingen? Helse Sør Øst Fagråd 12. juni 2013 mette.walberg@vestreviken.no

Pasientsikkerhet og smittevern - hvor er koblingen? Helse Sør Øst Fagråd 12. juni 2013 mette.walberg@vestreviken.no Pasientsikkerhet og smittevern - hvor er koblingen? Helse Sør Øst Fagråd 12. juni 2013 mette.walberg@vestreviken.no 1 Fyr løs! Hvilke føringer har jeg brukt? Hvilke føringer har jeg brukt? Forskrift

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning?

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Februar 2016 Hanne Karlsaune Registerkoordinator www.hjerteinfarktregisteret.no Agenda Personvern Nytte for pasienten Hjerte- og karregisteret er et landsdekkende

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Hjerneslag-Apopleksi. Presentasjon av en behandlingskjede for pasienter med apopleksi med fokus på hjemmebasert rehabilitering.

Hjerneslag-Apopleksi. Presentasjon av en behandlingskjede for pasienter med apopleksi med fokus på hjemmebasert rehabilitering. Hjerneslag-Apopleksi Presentasjon av en behandlingskjede for pasienter med apopleksi med fokus på hjemmebasert rehabilitering Bent Indredavik, Md. PhD Seksjon for Hjerneslag, Medisinsk avdeling St Olavs

Detaljer

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen?

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Birger N. Lærum Leder, overlege, PhD Interessekonflikter Honorar for foredrag, møter og kurs med tema

Detaljer

Storkarsykdom hos gamle

Storkarsykdom hos gamle Storkarsykdom hos gamle Brynjar Fure, Forskningsleder dr med, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Overlege, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus Agenda Etiologi ved hjerneslag Storkarsykdom

Detaljer

Kvalitetsforbedring. skal brukes til kvalitetsforbedring kan også brukes til forskning Hva jeg forstår med

Kvalitetsforbedring. skal brukes til kvalitetsforbedring kan også brukes til forskning Hva jeg forstår med Anne Grimstvedt Kvalvik Revmatolog, dr.med, Seniorrådgiver Helse Vest RHF Leder - Program for pasienttryggleik i Helse Vest, Regionale kvalitetsregistre Hva jeg forstår med Nytte Bidrar til at pasienten

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Sett fra en fastlege og avd. lege for KØHD (KAD) SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER BYGGET VI BOR I... Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte. Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Marit Stene Severinsen 827665 (2016_00215) Vår dato: 13.4.2016 Høringssvar:

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil John Petter Skjetne - Produktansvarlig MRS Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Barn med type 1 diabetes. - fra debut og 12 måneder fremover

Barn med type 1 diabetes. - fra debut og 12 måneder fremover Barn med type 1 diabetes. - fra debut og 12 måneder fremover Hans-Jacob Bangstad, seksjonsoverlege, professor II, Barneklinikken 1 Hvorfor diabetes? Største avdeling i landet (300 barn < 19 år), 40 nye

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Hvordan hjelpe pasienten til å leve godt tross følgetilstander etter slag?

Hvordan hjelpe pasienten til å leve godt tross følgetilstander etter slag? Hvordan hjelpe pasienten til å leve godt tross følgetilstander etter slag? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling, Følgetilstander etter hjerneslag Lammelser Føletap Apraksi Afasi

Detaljer

Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae

Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae Den akuttmedisinske kjede AMK EKG LEGEVAKTSENTRAL FAST TRACK/ RØD LØPER HJERTE HJERNE TRAUME AKUTTMOTTAK LEGE

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave

Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave NIR Årsrapport 2003 25-04-07 1 Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave På vegne av styringsgruppen i NIR Hans Flaatten Leder Haukeland Universitetssykehus N-5021 Bergen hkfl@helse-bergen.no

Detaljer

Felles telemedisinsk plattform for 30 kommuner på Agder?

Felles telemedisinsk plattform for 30 kommuner på Agder? Felles telemedisinsk plattform for 30 kommuner på Agder? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Professor UiB i dag betaler 4 arbeidende for 1 pensjonist Om 30

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Årsrapport Med plan for forbedringstiltak

Årsrapport Med plan for forbedringstiltak Årsrapport 2016 Med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerneslagregister, Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs hospital HF 01.10.2017 Hild Fjærtoft,

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder?

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Professor, Universitet i Bergen i dag betaler 4 arbeidende for 1

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester. Seminar om en brukerorientert helsetjeneste 17. April 2013

Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester. Seminar om en brukerorientert helsetjeneste 17. April 2013 Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester Seminar om en brukerorientert helsetjeneste 17. April 2013 Regjeringens mål for arbeidet Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud Økt satsing

Detaljer

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Trondheim 15. mai 2006 Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er en fellesuttalelse fra Norsk Hjerteinfarktregister

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Reinnleggelser et samhandlingsparameter

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Reinnleggelser et samhandlingsparameter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Utfordringer i overføring av behandler-

Detaljer