MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER"

Transkript

1 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå arbeidstakarsida: Bente Afset, Norsk Forskerforbund (til kl 15.35) Marit Vartdal Engeseth, NTL (varamedlem; møter fast så lenge Kjellfrid Osdal er sjukmeldt) Hovudverneombod Rune Mo Frå HMS-Consult Ørsta Volda A/S møtte: Bedriftsfysioterapeut Manfred Langer Bedriftssjukepleier Solbjørg Leite (til kl ) Ellen Marie Stokke, Personalkontoret møtte under orienteringssakene 15/2003 og 16/2003 for å svare på spørsmål knytt til sjukefråværsstatistikkar for 2. kvartal Forfall: Ikkje meldt forfall: Møteleiar: Referent: Gonnie Smit Løseth. Varamedlem, Anne Helen Sundalsfoll, kunne ikkje møte. Heidrun Torbjørnson, 2fo. Varamedlem, Anne Humberset, kunne ikkje møte. Roy-Asle Andreassen, Utdanningsforbundet melde forfall 23. september. Varamedlem, Anne Steinsvik Nordal, kunne ikkje møte på kort varsel. Bjørn Krøvel Signe Valsø Sissel Grete Wahlstrøm Innkalling og sakliste Ordinær innkalling og saksdokument vart sende ut i brev 16. september Det var ingen merknader til innkallinga, som vart godkjend. Det var heller ingen merknader til saklista. Desse sakene vart melde under YMSE: Solbjørg Leite: Gjennomføring av helsekontakter hausten 2003 Marit Vartdal Engeseth: Møtekalender Side 1 av 8

2 Signe Valsø og Rune Mo melde munnlege orienteringssaker. Denne saklista vart godkjend: AMU-S 10/2003 GODKJENNING AV REFERAT FRÅ MØTE 02/2003, 3. JUNI 2003 AMU-S 11/2003 MALAR FOR HMS-RAPPORTERING TILRÅDING FRÅ ARBEIDSUTVALET TIL AMU Jf AMU-S 07/2003 AMU-S 12/2003 ÅRSKALENDER FOR 2003 AMU-S 13/2003 AMU-S 14/2003 AMU-S 15/2003 AMU-S 16/2003 FRAMLEGG TIL ÅRSRAPPORT 2002 FRÅ ARBEIDSMILJØUTVALET STATUS FOR HMS-ARBEIDET - FRAMHALD AV DISKUSJON FRÅ FØRRE MØTE Jf. AMU-S 08/2003 TRIM FOR TILSETTE VED HVO YMSE Desse orienteringssakene vart lagde fram i møtet: Oppslag i Dagsavisen 22. september 2003 i høve framlegginga av Ryssdal-utvalet si innstilling Informasjonsfoldar utarbeidd av 2fo sentralt: Særlov trussel eller virkelighet Informasjon på Utdannings- og forskingsdepartementet si internettside: Felles lov for private og statlige utdanningsinstitusjoner Saksbehandling: AMU-S 10/2003 GODKJENNING AV REFERAT FRÅ MØTE 02/2003, 3. JUNI 2003 Referatet frå møtet 3. juni 2003 vart godkjend utan merknader. AMU-S 11/2003 MALAR FOR HMS-RAPPORTERING TILRÅDING FRÅ ARBEIDSUTVALET TIL AMU Jf AMU-S 07/2003 På grunn av problem med å få alle instansar ved HVO til å oppfylle kravet til rapportering på HMS-området fann AMU det nødvendig å utarbeide nokre retningslinjer/malar med fastsette fristar. Arbeidsutvalet for AMU hadde møte om saka 25. juni d.å. Etter nærare vurdering vart fristane for rapportering justerte i arbeidsutvalet sitt møte 9. september, for å få desse i samsvar med årskalenderen for HMS-arbeidet i Arbeidsutvalet legg i forslaget opp til ei tredelt rapportering: Side 2 av 8

3 1 Rapport frå AMU si verksemd 2 Rapport frå vernerunde 3 HMS-status ved dei ulike driftseiningane (avdelingane og kontora) På bakgrunn av materialet i desse tre rapportane, bør det kunne utarbeidast ein samla rapport for Høgskulen i Volda på HMS-området. Denne bør leggjast fram for styret. Det har også vore ei viss treigheit i å få gjennomført årlege vernerundar i alle verneområde ved HVO. Årskalenderen for 2003 legg opp til at arbeidet knytt til vernerundar skal starte i januar. Alle verneområde skal ha gått vernerunde innan 1. mai kvart år. Representantane for HMS-Consult Ørsta Volda AS var opptekne av at HVO må finne ut kva som hindrar høgskulen i å gjennomføre vernerundar. Vil det lette arbeidet dersom ein fokuserer på nokre få tema i vernerunden? Temaa treng heller ikkje vere dei same frå år til år. Kan det vere ei løysing å prioritere vernerundar som eit satsingsområde? Kvar avdeling må finne ut kva tidsrom det høver å gå vernerunde. Enkelte høgskular gjennomfører vernerunde to gonger pr. år. I samsvar med forslag frå AMU-leiaren gjorde arbeidsmiljøutvalet slikt samrøystes vedtak: Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til arbeidsutvalet sitt forslag til malar for HMS-rapportering. AMU-S 12/2003 ÅRSKALENDER FOR 2003 Det låg som premiss da årskalenderen vart fastsett at denne var å sjå på som ei prøveordning, med høve for å gjere justeringar gjennom året. Arbeidsutvalet førde årskalenderen opp som sak for å la AMU drøfte om det er behov for justeringar. Bente Afset gjorde framlegg om å leggje inn eit AMU-møte mellom 23. september og 11. november. Andre framførde synspunkt: Det bør opprettast arbeidsmiljøutval/-grupper på avdelingsnivå, for på den måten å få større effekt av HMS-arbeidet lokalt. Større høgskular i Norge har oppretta avdelingsvise arbeidsmiljøutval. Det bør heller fokuserast på satsingsområde i HMS-arbeidet, og setjast ned eigne arbeidsgrupper til å utgreie spesielle saker. Det treng ikkje vere noko motsetnad mellom å ha eit ekstra AMU-møte og ha eigne utval i særskilde saker. Det vil lette HMS-arbeidet om ein diskuterer målsetjingar for HMS-arbeidet. Kva ønskjer vi å oppnå? Det var semje om at AMU/hovudverneombodet må leggje trykk på avdelingane for å få gjennomført vernerundar i løpet av I brev frå arbeidsmiljøutvalet v/leiar og hovudverneombod 26. juni 2003 vart fristen for rapportering i etterkant av vernerunden sett til 1. oktober. For seinare år er fristen for å gjennomføre vernerundar sett til 1. mai, jf. AMU-S 11/2003. Side 3 av 8

4 På grunnlag av diskusjonen trekte Bente Afset framlegget om ein ekstra møte i AMU hausten Samrøystes vedtak: AMU sluttar seg til årskalenderen for 2003 slik den ligg føre. AMU-S 13/2003 FRAMLEGG TIL ÅRSRAPPORT 2002 FRÅ ARBEIDSMILJØUTVALET Etter utsendinga av denne saka hadde informasjonskontoret v/kristian Fuglseth laga ei framside, og sekretæren hadde føydd til ei setning under punkt 4.1. Signe Valsø foreslo å stryke punkt 4.1, sidan AMU ikkje hadde hatt planar om byggjearbeid/-saker på dagsordenen i Marit Vartdal Engeseth gjorde framlegg om å stryke dei to siste setningane i første avsnitt under punkt 5.2. I samsvar med forslag frå AMU-leiaren gjorde arbeidsmiljøutvalet slikt samrøystes vedtak: Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til framlegget til årsrapport for 2002 med dei merknadene som kom fram i møtet. AMU-S 14/2003 STATUS FOR HMS-ARBEIDET - FRAMHALD AV DISKUSJON FRÅ FØRRE MØTE Jf. AMU-S 08/2003 Det er temaområde innanfor HMS det kan vere aktuelt å satse meir på enn andre i tida framover. AMU-leiaren foreslo at AMU/HVO set søkjelyset inn mot kva saker som bør prioriterast. Ein må diskutere korleis ein skal jobbe for å trekkje heile organisasjonen meir med i HMS-arbeidet. Arbeidsmiljøutvalet må i mykje større grad få fram problemstillingar knytte til det psykososiale arbeidsmiljøet. På dette området kan AMU konsentrere seg om det førebyggjande arbeidet. Det bør utarbeidast ein handlingsplan for HMS-arbeidet og setjast ned grupper som arbeider med konkrete saker. Hovudverneombodet peika på at det bør hengast opp oppslag i alle bygningane med opplysningar om kven som er verneombod og kart over kvart verneområde. På AMU-/HMS-budsjettet for 2003 er det sett av midlar til å arrangere ein HMS-dag. Fleire AMU-medlemmer tok til orde for at HVO bør ha som ambisjon å gjennomføre vernerundar i alle verneområda i løpet av Alternativt kan ein gjennomføre ei kartlegging/spørjeundersøking. Vernerunden i januar 2004 kan fokusere på andre tema enn vernerunden i HMS-møte ute i organisasjonen (jf. årskalenderen for HMS-arbeidet i 2003) er også eit tiltak i forhold til psykososialt arbeidsmiljø. Side 4 av 8

5 Det kontinuerlege HMS-arbeidet må gå føre seg i dei einskilde einingane. Kontorsjef, verneombod og AMUmedlem knytt til vedkomande avdeling/verneområde bør diskutere korleis HMS-saker kan løysast lokalt. AMU-leiar meinte at ein på eit møte i det administrative leiarforumet kan formidle AMU si otte for at gjennomføring av vernerundar ikkje blir gitt tilstrekkeleg prioritet i alle verneområda. Tema knytte til psykososialt arbeidsmiljø bør skje i regi av kvar avdeling og i fellesadministrasjonen/biblioteket i etterkant av vernerunden. Nokre av AMU-medlemmene kan om nødvendig - vere med å førebu eigne HMS-møte/-dagar ved avdelingane og i administrasjonen. Det bør setjast ned ei strategigruppe/arbeidsgruppe med medlemmer frå arbeidsmiljøutvalet. Gruppa bør fungere som ein idébank i HMS-arbeidet. Etter ein runde med synspunkt og kommentarar vart det gjort framlegg om slik samansetjing av gruppa: Rune Mo Marit Vartdal Engeseth Bente Afset Dessutan blir Heidrun Torbjørnson spurt om å vere med i gruppa. Samrøystes vedtak: 1 Arbeidsmiljøutvalet ønskjer at desse temaa blir prioriterte i det vidare HMS-arbeidet ved HVO: Gjennomføring av vernerundar Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Informasjonsplakatar/vidare bearbeiding av nettside for HMS HMS-dag 2 Arbeidsmiljøutvalet er uroa over at arbeid knytt til vernerundar ikkje blir prioritert i alle verneområda. 3 Det blir sett ned ei strategigruppe/arbeidsgruppe, med slik samansetjing: Hovudverneombod Rune Mo AMU-medlem Marit Vartdal Engeseth AMU-medlem Bente Afset Dessutan blir AMU-medlem Heidrun Torbjørnson spurt om å delta i gruppa. Rune Mo kallar inn til første møte. AMU-S 15/2003 TRIM FOR TILSETTE VED HVO Rune Mo orienterte om eit forslag fremja av verneombodet på Strøm. Bakgrunnen er at Studentsamskipnaden for Sunnmøre har kjøpt seg inn i Trening Volda A/S. Ein del bedrifter har laga avtalar med firmaet. Det kan syast saman eit tilbod for HVO-tilsette. Tilboda omfattar både trening på apparat og gruppetrening. Side 5 av 8

6 Saka må kunne definerast som eit velferdstiltak, og er dermed forhandlingstema etter 13 nr 2 c) i Hovudavtalen. Ein premiss i eventuelle forhandlingar vil vere at desse aktivitetane skal leggjast innanfor arbeidstida. Samrøystes vedtak: AMU meiner dette er eit godt arbeidsmiljøtiltak, og ønskjer at høgskuledirektøren tek saka opp med arbeidstakarorganisasjonane. Velferdstilbod er forhandlingstema etter 13 nr 2 c) i Hovudavtalen. AMU-S 16/2003 YMSE 1 Praktisk tilrettelegging av helsekontakter Solbjørg Leite tok opp saka. I forkant av gjennomføring av helsekontakter for tilsette ved Avdeling for lærarutdanning hausten 2003 var det ønskjeleg å få avklara desse spørsmåla: Korleis bør HMS-Consult informere dei tilsette? Kven drøftar ein aktuelle problemstillingar med i forkant av helsekontaktene? Kven skal ha rapporten i etterkant? Bør det vere spørjeskjema som supplement til sjølve samtalen med den enkelte? Korleis skal ein stille seg til personar som ikkje møter etter fleire innkallingar? AMU meinte at desse spørsmåla bør avklarast direkte med leiinga ved Avdeling for lærarutdanning. ORIENTERINGSSAKER Vi gjer merksam på at nummereringa av orienteringssakene i dei utsende saksdokumenta var feil. 15/2003 Kvartalsvis oversyn over sjukefråværet ved Høgskulen i Volda: 2. kvartal /2003 Rapport fra IA-virksomhet, oversendt Trygdeetatens arbeidslivssenter Ellen Marie Stokke vart innkalla for å svare på spørsmål knytt til fråværsstatistikkane. Frå i sommar skal det ikkje lenger sendast inn eigen fråværsstatistikk til Arbeids- og administrasjonsdepartementet kvart kvartal. Grunnen er at HVO er blitt IA-bedrift, og skal rapportere i eige skjema for IA-verksemder. Til internt bruk for personalkontoret vil ein framleis bruke SLP-data i tidlegare rapport som grunnlag for utrekningane i IArapporten. Sjukefråværsprosenten har variert svært mykje ved HVO dei siste åra. Talet på eigenmeldingar ser ikkje ut til å ha auka etter at høgskulen vart IA-bedrift. Gjennomsnittleg sjukefråværsprosent i 2. kvartal 2003 var 4,5 mot 5,2 % i 2. kvartal Side 6 av 8

7 Utifrå statistikken for 2. kvartal 2003 ser det ut til å vere flest kvinner som er langtidssjukmelde. Det er også mange over 60 år som er (langtids)sjukmelde ved HVO. 17/2003 Samlekontrakt, Statsbygg Midt-Norge, Høgskulen i Volda. Brev frå HVO til Utdanningsog forskingsdepartementet 31. mars 2003 Svar frå UFD 22. august 2003 E-post frå Leiv Myklebust til Arne Hovden, Utdannings- og forskingsdepartementet 28. august /2003 Høgskolen i Volda Ny driftssentral intensjonsavtale. Brev frå Statsbygg Midt-Norge 11. august 2003 Lagt fram i møtet: 19/2003 Oppslag i Dagsavisen 22. september 2003 i høve framlegginga av Ryssdal-utvalet si innstilling Informasjonsfoldar utarbeidd av 2fo sentralt: Særlov trussel eller virkelighet Informasjon på Utdannings- og forskingsdepartementet si internettside: Felles lov for private og statlige utdanningsinstitusjoner Fleire AMU-medlemmer tok til orde for at orienteringsssakene har lett for å bli prioritert bort på AMUmøta. Desse sakene kan med fordel listast opp etter dei ordinære sakene, for å gjere dei meir synlege. Munnleg orientering v/amu-leiaren 1 Ryssdal-utvalet Signe Valsø opplyste at Ryssdal-utvalet la fram innstillinga si 23. september. Utvalet har greidd ut lovverket for høgre utdanning og foreslår at statlege og private utdanningsinstitusjonar blir underlagde eit felles lovverk. Forslaget til felles lov for private og statlege universitet og høgskular blir fremja for Stortinget våren Munnleg orientering v/hovudverneombodet 1 Ombygging av Miljørommet i Berte Kanutte-huset Det går for tida føre seg eit planleggingsarbeid med sikte på å betre lyd- og lysforholda i Miljørommet i 2. etasje i Berte Kanutte-huset. Høgskuledirektøren støttar planane og er innstilt på at HVO skal bruke midlar til å gjere Miljørommet til eit trivselsrom. Det blir henta inn ekspertise på lyd- og lysforhold. Ein må også diskutere bruken av rommet i etterkant. Hovudverneombodet har også teke opp lydforholda i kantina i Berte Kanutte-huset med Statsbygg. Statsbygg vil kome med eit forslag til endring. Arbeidsmiljøutvalet tok dei oppsette orienteringssakene og dei munnlege orienteringane til vitande. Side 7 av 8

8 NESTE MØTE: Tysdag 11. november 2003 kl Høgskulen i Volda, 25. september 2003 Sissel Grete Wahlstrøm referent Side 8 av 8

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer