Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 04/2003 MØTE TYSDAG 11. NOVEMBER Side 1 av 6. Tid: Kl Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 04/2003 MØTE TYSDAG 11. NOVEMBER 2003. Side 1 av 6. Tid: Kl 13.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset."

Transkript

1 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 04/2003 MØTE TYSDAG 11. NOVEMBER 2003 Tid: Kl Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida: Signe Valsø Bjørn Krøvel Gonnie Smit Løseth (til kl 14.55) Heidrun Torbjørnson, 2fo Sylvi Gulla Hovdenak, NTL (møtte i staden for Marit Vartdal Engeseth) Hovudverneombod Rune Mo Frå HMS-Consult Ørsta Volda A/S møtte: Bedriftssjukepleiar Ole-Jonny Telseth Forfall: Møteleiar: Referent: Marit Vartdal Engeseth, NTL Bente Afset, Norsk Forskerforbund. Varamedlem, Bjørn Gunnar Tafjord, kunne ikkje møte. Roy Asle Andreassen, Utdanningsforbundet. Varamedlem, Anne Steinsvik Nordal, kunne ikkje møte. Ingvar Elgesem; melde forfall 11. november, og varamedlem vart såleis ikkje innkalla. Signe Valsø Sissel Grete Wahlstrøm Innkalling og sakliste Ordinær innkalling og saksdokument vart sende ut i brev 5. november Det var ingen merknader til innkallinga, som vart godkjend. Det var heller ingen merknader til saklista. Rune Mo melde ei sak under YMSE. Side 1 av 6

2 Denne saklista vart godkjend: AMU-S 17/2003 GODKJENNING AV REFERAT FRÅ MØTE 03/2003, 23. SEPTEMBER 2003 AMU-S 18/2003 AMU-S 19/2003 AMU-S 20/2003 AMU-S 21/2003 AMU-S 22/2003 PLANLEGGING AV HMS-DAG VED HØGSKULEN I VOLDA RØYKING INNE I OG UTANFOR BYGNINGANE VED HØGSKULEN I VOLDA HMS-TILTAK FOR STIPENDIATAR OG DOKTORGRADSKANDIDATAR INNSTILLINGA FRÅ RYSSDAL-UTVALET KONSEKVENSAR FOR ARBEIDSTAKARANE SINE RETTAR - EI FØRSTE DRØFTING YMSE Saksbehandling: AMU-S 17/2003 GODKJENNING AV REFERAT FRÅ MØTE 03/2003, 23. SEPTEMBER 2003 Referatet frå møtet 23. september 2003 vart godkjend utan merknader. AMU-S 18/2003 PLANLEGGING AV HMS-DAG VED HØGSKULEN I VOLDA På arbeidsmiljøutvalet sitt budsjett for 2003 er det sett av kr ,- til tilskiping av ein HMS-dag. I løpet av året har inkluderande arbeidsliv peika seg ut som tema for seminaret. Ei førebels skisse til program var lagt ved innkallinga til dette møtet. AMU diskuterte korvidt HMS-dagen primært skulle vere mynta på dei tilsette ved høgskulen. Det vart også lufta om ein bør annonsere i lokalavisene. Dermed gir ein alle som ønskjer det, høve til å delta. I planlegginga av HMS-dagen har hovudverneombodet vore i kontakt med fleire bedrifter. Representantar for desse vil gjerne delta på HMS-dagen. Det var semje om at fokus bør vere på vår verksemd, dvs. målgruppa bør vere dei tilsette ved HVO. Dette utelukkar likevel ikkje eksterne deltakarar. Høgskuleleiinga har i samarbeid med hovudverneombodet invitert HVO sin kontaktperson ved Trygdeetatens arbeidslivssenter, Olav Elling Gausdal og trygdesjef ved Volda trygdekontor, Gunnar Iversen, til møte 12. november for m.a. å fastsetje programmet for HMS-dagen. Det var semje om at høgskuledirektøren bør ha det endelege ordet om fagleg vinkling/fokus på seminardagen. I planlegginga av programmet kom arbeidsutvalet for AMU fram til at det bør opprettast ein HMS-pris ved HVO. Det er naturleg at AMU fastset nokre retningslinjer. AMU finn at det i samband med HMS-dagen Side 2 av 6

3 18. november bør utdelast ei påskjøning til ein person eller ei gruppe personar som har gjort ein rosverdig innsats til beste for arbeidsmiljøet i inneverande år. Ved å dele ut ein HMS-pris ønskjer arbeidsmiljøutvalet å anspore kollegaer til å starte miljøtiltak. Før eventuell utdeling i 2004 må AMU fastsetje kriterier for prisen. Etter framlegg frå AMU-leiaren gjorde arbeidsmiljøutvalet slikt samrøystes vedtak: 1 Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til framlegget til program for HMS-dagen 18. november AMU vedtek å opprette ein HMS-pris. Arbeidsmiljøutvalet ønskjer at HMS-prisen for 2003 blir tildelt trimgruppa i Berte Kanutte-huset, 3. etasje. Prisen blir utdelt på HMS-dagen. AMU-S 19/2003 RØYKING INNE I OG UTANFOR BYGNINGANE VED HØGSKULEN I VOLDA Saka vart drøfta i det første møtet i den oppnemnde strategi-/arbeidsgruppa 4. november Det var semje om å be om at saka blir sett på dagsordenen i dette AMU-møtet. Styret sitt vedtak om røykfri høgskule i sak 30/98 gjer det klart at det ikkje er høve til å røyke verken i rom der ålmenta har tilgjenge, dvs. møterom, kantiner, hovudinngangane, trapper, korridorar, heisar, toalett, vestibyler eller på enkeltkontor, jf. Statens personalhandbok, punkt Trass i forbodet, blir det framleis rapportert om at tilsette røyker på kontoret. Dette skjer fortrinnsvis i bygningar med dårleg ventilasjon/lufting. Det er nødvendig å kome fram til ei permanent løysing på røykeproblema. Dobbeltkommunikasjonen som blir gitt publikum, studentar og tilsette ved hovudinngangane i form av plakatar parallelt med store askebeger er uheldig. AMU trur at det no må fokuserast meir på kvar det faktisk er lov å røyke. Det må også setjast meir søkelys på kva vinninga ved å handheve røykeforbodet er og ikkje berre på kostnadene. AMU meiner det kan gjerast enkle grep for å tilretteleggje for plassar der ein kan røyke. Informasjon og god skilting vil vere sentrale stikkord her. Etter framlegg frå AMU-leiaren gjorde arbeidsmiljøutvalet slikt samrøystes vedtak: 1 AMU ber høgskuleleiinga om å handheve røykeforbodet snarast råd. 2 AMU trur det er viktig å informere om kvar det ikkje er lov å røyke og kvar dette er tillate. AMU-S 20/2003 HMS-TILTAK FOR STIPENDIATAR OG DOKTORGRADSKANDIDATAR Bakgrunnen for saka er eit ønskje om å setje fokus på arbeidstilhøve/-vilkår for stipendiatar. Side 3 av 6

4 Det blir hevda at stipendiatar ofte fell igjennom alle stolar når det gjeld rettar som arbeidstakarar. Utifrå eit ønskje om å få eit tettare nettverk, har alle stipendiatane knytt til HVO no danna ei gruppe, med Jens Johan Hyvik som leiar. Stipendiatane opplever at dei tiltaka som HVO har sett i verk, ikkje har fungert godt nok. AMU meiner det er viktig å leggje til rette for at stipendiatperioden blir opplevd som positiv. Samtidig må deira problem synleggjerast. Det vart stilt spørsmål ved om denne saka høyrer heime i arbeidsmiljøutvalet eller om arbeidstakarorganisasjonane bør kome på banen. AMU må klargjere si eiga rolle når det gjeld å tilretteleggje arbeidstilhøva for stipendiatar og doktorgradskandidatar. AMU meiner at stipendiatane bør melde aktuelle problemstillingar til HVO-leiinga. Samrøystes vedtak: AMU tek innspel om arbeidsvilkår/arbeidssituasjon for stipendiatar til orientering, og vil vurdere om dette er ei sak som bør handsamast vidare av AMU. AMU-S 21/2003 INNSTILLINGA FRÅ RYSSDAL-UTVALET KONSEKVENSAR FOR ARBEIDSTAKARANE SINE RETTAR - EI FØRSTE DRØFTING Saka vart meldt til dette møtet for å ha ei første sondering og lufting om kva AMU bør fokusere på i høve den innstillinga som er lagt fram frå Ryssdal-utvalet. Samandraget i innstillinga frå Ryssdal-utvalet var sendt ut saman med innkallinga til dette møtet. Hovudpunkta i utvalsinnstillinga (både fleirtalet og mindretalet sine forslag på sentrale punkt) vart presentert på transparenter. Desse vart kopierte og sende til medlemmene og varamedlemmene i arbeidsmiljøutvalet, hovudverneombodet, verneomboda og dei hovudtillitsvalde ved HVO etter møtet. Vi går difor ikkje nærare inn på dei punkta som omhandlar styringsstruktur i dette referatet. Dei ulike fagforbunda i universitets- og høgskulesektoren har i fleire pressemeldingar teke opp dei tilsette sine tilhøve i høve Ryssdal-utvalet si innstilling, og har t.d. gitt ei felles pressemelding i samband med at det vart overlevert protest-underskrifter til statsråd Kristin Clemet. Eitt sentralt punkt i utvalet sitt mandat var å utrede og fremme forslag til lovregulering av ny tilknytningsform for statlige universiteter og høgskoler. Fleirtalet i utvalet fremjer forslag om at universitet og høgskular blir omdanna til eigne rettssubjekt i form av sjølveigande instutusjonar. Forvaltningsorgan som blir særskilte rettssubjekt, blir rettsleg og økonomisk skilt ut frå staten. Denne tilknytingsforma kan føre til at universitet og høgskular kjem inn i NAVO-sektoren på lik linje med helseføretaka. Side 4 av 6

5 Som sjølvstendig rettssubjekt i NAVO-sektoren kan mange av dei rettane vi har som arbeidstakarar og dei plikter som ligg til arbeidsgjevaren i forhold til sine tilsette, bli borte med eit pennestrøk. Konsekvensane kan vere at vi misser: Tenestemannslova Statens pensjonskasse Hovudtariffavtale for staten Hovudavtale for staten I spørsmål som gjeld tilsette si stilling går utvalsfleirtalet inn for følgjande: Ved tilsetjingar m.v. gjeld dei allmenne reglane i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø. Tilsette ved institusjonar under ny felles lov for universitet og høgskular blir ikkje rekna som offentleg tenestemann etter lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister og lov 4. mars 1983 nr. 3 om statstjenestemenn m.m.. Utvalet gjer framlegg om ein overgangsperiode på tre år (fortrinnsrett/ventelønn), og det blir opna for at tenestemannslova kan gjelde overgang til arbeidsmiljølova er ikkje ein avgjerande premiss for forslaget. Når det gjeld medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK), seier fleirtalet at dette ikkje er ein del av ei verksemdsoverdraging (arbeidsmiljølova 73 B nr. 3). Det blir opp til den enkelte institusjon å ta stilling til dette. Ei eventuell tilknyting til SPK skal formelt godkjennast av AAD. Høyring - saksbehandlingsprosedyre internt Det er ikkje sagt noko konkret om intern frist for å gje fråsegn, men rektor har sende ut ein e-post om saka 29. oktober d.å. Både avdelingar, organ og arbeidstakarorganisasjonar har høve til å kome med fråsegn til innstillinga frå Ryssdal-utvalet. Arbeidsmiljøutvalet må ta stilling til om det vil uttale seg på fritt grunnlag. AMU må i så fall fokusere på dei rettane som arbeidstakarane misser i denne reforma. Uansett utfall av Stortinget si behandling vil reforma medføre ei stor belastning i tillegg til den store uvissa innstillinga legg opp til. Samrøystes vedtak: Arbeidsmiljøutvalet held fram diskusjonen i neste møte. På bakgrunn av denne blir det sendt ei fråsegn til styreleiaren. AMU-S 22/2003 YMSE Hovudverneombod Rune Mo ønskte at arbeidsmiljøutvalet i neste møte, 9. desember, gir fråsegn til kapittel 2 i utkastet til tilpassingsavtale: Tilhøvet til arbeidsmiljølova (AML) H. 26. Side 5 av 6

6 NYTT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA Ole-Jonny Telseth opplyste at HMS-Consult Ørsta Volda AS er i gang med helsekontakter ved Avdeling for lærarutdanning. Desse temaa er i fokus: inneklima, ergonomi, trivsel, seniorpolitikk. ORIENTERINGSSAKER 20/2003 Kvartalsvis oversyn over sjukefråværet ved Høgskulen i Volda: 3. kvartal 2003 Arbeidsmiljøutvalet tok dei oppsette orienteringssakene og dei munnlege orienteringane til vitande. NESTE MØTE: Tysdag 9. desember 2003 kl Høgskulen i Volda, 24. november 2003 Sissel Grete Wahlstrøm referent Side 6 av 6

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

Dessutan møtte: Bedriftsfysioterapeut Mannfred Langer, HMS-Consult Ørsta Volda AS

Dessutan møtte: Bedriftsfysioterapeut Mannfred Langer, HMS-Consult Ørsta Volda AS Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 01/2003 MØTE TORSDAG 13. MARS 2003 Tid: Kl 09.00 11.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida: Gonnie Smit

Detaljer

REFERAT 04/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 6. DESEMBER 2005

REFERAT 04/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 6. DESEMBER 2005 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 04/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 6. DESEMBER 2005 Tid: Kl 14.00 15.30 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10.

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 27.11.2014 kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 09.00 11.30 Gruppemøter 11.30 12.30 Lunsj 12.30 Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 REVIDERT 7. juni 2004 1 Innhald Kap. 0 Informasjon om HMT-systemet i Radøy kommune...4 Kap. 1 Mål for HMT-arbeidet i Radøy kommune...6 1.1 Overordna mål...

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer