REFERAT 04/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 6. DESEMBER 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT 04/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 6. DESEMBER 2005"

Transkript

1 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 04/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 6. DESEMBER 2005 Tid: Kl Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida: Jon-Arild Kvamme Sollid Stig Flåskjer (varamedlem) Gonnie Smit Løseth Jens Martin Welle, NTL Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo Frå HMS-Consult Ørsta Volda A/S møtte: Bedriftssjukepleiar Odd-Jonny Telseth Forfall: Ikkje møtt/ikkje meldt forfall: Møteleiar: Referent: Heidrun Torbjørnson, Parat Sverre Tverberg Marie Nedregotten Sørbø, Forskerforbundet Gerd Sylvi Steinnes, Utdanningsforbundet Bjørn Krøvel Alfhild Øye, Parat (varamedlem) Jens Martin Welle Sissel Grete Wahlstrøm Innkalling Ordinær innkalling og saksdokument var sende ut i brev 28. november Det var ingen merknader til innkallinga, som vart godkjend. Ingen sakene vart melde under YMSE. Denne saklista vart godkjent: AMU-S 17/2005 GODKJENNING AV REFERAT FRÅ MØTE 03/2005, 13. SEPTEMBER 2005 AMU-S 18/2005 EVALUERING AV HMS-DAGEN 7. NOVEMBER 2005 AMU-S 19/2005 RAPPORTAR ETTER GJENNOMFØRDE VERNERUNDAR 2005 AMU-S 20/2005 FRAMLEGG TIL HMS-BUDSJETT 2006 Side 1 av 6

2 AMU-S 21/2005 MASSASJESTOL(AR) INNHENTING AV TILBOD FRÅ LEVERANDØRAR? AMU-S 22/2005 MØTEPLAN FOR VÅREN 2006 Desse saksdokumenta vart ettersende i brev 5. desember 2005: Til sak AMU-S 19/2005: Rapport frå vernerunde i Kaarstad-området i 2005 Rapport frå vernerunde i Ivar Aasen-huset våren 2005, undervisningsrom og fellesareal i 1. og 2. etasje AMU-S 20/2005 FRAMLEGG TIL HMS-BUDSJETT 2006 Dette dokumentet vart lagt fram i møtet: Til sak AMU-S 19/2005: Vernerundar. E-post frå bibliotekleiar Lars Havåg 5. desember 2005 Saksbehandling: AMU-S 17/2005 GODKJENNING AV REFERAT FRÅ MØTE 03/2005, 13. SEPTEMBER 2005 Referatet frå møte 03/2005, 13. september 2005, blir godkjend. AMU-S 18/2005 EVALUERING AV HMS-DAGEN 7. NOVEMBER 2005 Årets HMS-dag var den tredje i rekka, men hadde minst oppslutning av alle: berre kring 30 personar deltok. Av desse registrerte vi berre ein fagtilsett! Vi har heile tida slete med å få fagpersonale til å slutte opp om tiltaket. Arbeidsgruppa som planla HMS-dagen meinte at temaet denne gongen var svært aktuelt med tanke på den omorganiseringsprosessen HVO har starta på. Vi har motteke positive tilbakemeldingar i etterkant. Foredragshaldaren, Harald Pedersen, evna å gjere eit - i utgangspunktet - tungt tema både interessant og lett tilgjengeleg. Rune Mo meinte at ein bør vere tidleg ute med å fastsetje datoen for neste års HMS-dag. Dette kunne like godt fastsetjas i dette møtet. Jon-Arild Kvamme Sollid minte om at HVO har vedteke at onsdagar skal vere undervisningsfrie, og at den dagen bør vere førstevalet. AMU samla seg om onsdag 1. november 2006 som dato for neste års HMS-dag. Side 2 av 6

3 Eitt aktuelt tiltak for å få fleire deltakarar blant dei fagtilsette kan vere å invitere hovudtillitsvalde for fagforeiningane i arbeidsgruppa som skal førebu programmet. Forskarforbundet og Utdanningsforbundet har flest fagtilsette som medlemmer. Tema for dagen må AMU kome tilbake til i eit seinare møte. 1 HMS-dagen i 2006 skal arrangerast onsdag 1. november. 2 Tenestemannsorganisasjonane v/hovudtillitsvalde skal vere representert i arbeidsgruppa som førebur programmet for HMS-dagen AMU fastset tema for HMS-dagen i eit seinare møte. 4 Hovudverneombod Rune Mo kallar inn til første møte i planleggingsgruppa. AMU-S 19/2005 RAPPORTAR ETTER GJENNOMFØRDE VERNERUNDAR 2005 AMU har motteke rapportar etter vernerundar i desse verneområda: Vernerunde for Avdeling for humanistiske fag: BK 2. etasje og 1. etasje (resepsjon og undervisningsrom) og Lettbygget Vernerunde i Kaarstad-området i 2005 Vernerunde i Ivar Aasen-huset våren 2005, undervisningsrom og fellesareal i 1. og 2. etasje Elles vart det gjennomført vernerunde i bibliotekareala 24. januar 2005 (utsett vernerunde frå 2004). I e-post frå bibliotekleiar Lars Havåg 5. desember 2005 er det meldt at det ikkje vil bli gått ny vernerunde på slutten av Ein ventar i staden til 2006 med dette. Det er kome meldingar om at det skal gjennomførast vernerunde i Strøm-området (Hans Strøm-huset, lille Strøm og paviljongane A,B og C og i fellesadministrasjonen før jul. Merknader frå AMU-medlemmer: Det er nødvendig å gjennomføre fleire CO2-målingar i undervisningsrom etter jul. Dette gjeld spesielt til undervisningsrom i det gamle Kaarstad-huset. Men det vart kommentert at CO2-nivået ikkje er den einaste indikatoren for eit godt inneklima. Vel så viktig i denne samanhengen er faktorar som tempetarur, støv, støy/akustikk, estetiske faktorar og lysforhold/blending. Side 3 av 6

4 Arbeidsmiljøutvalet tek rapportane etter gjennomførde vernerundar i 2005 til vitande. AMU-S 20/2005 FRAMLEGG TIL HMS-BUDSJETT 2006 Framlegget var sett opp med utgangspunkt i og etter same mal som forslag for Merknader frå AMU-medlemmer: Konto 5142 Løn gjesteforelesarar Oppført sum kr synest noko låg, dersom ein skal ha som målsetjing å sikre seg anerkjende forelesarar i Norgestoppen. Spørsmålet er om det er realistisk å få innvilga midlar i storleiken kr og høgare. AMU konkluderte med at søknadssummen på nemnde konto bør setjast til kr Konto 7192 Kurs-/seminaravgifter AMU-medlemmer uttala at det må takast høgd for kursing i samband med innføring av den nye arbeidsmiljølova frå 1. januar Ein av dei sentrale aktørane, Arbeidsmiljøsenteret, har allereie annonsert ei kursrekkje rundt om i landet over nyttår. Elles vart det peika på at HVO bør gjere det meir attraktivt å vere verneombod. Det bør setjast av frikjøpsmidlar for å dekkje vikarutgifter når verneomboda deltek på kurs. AMU meiner at det er naturleg at slike utgifter blir sett av på av på HMS-budsjettet. Konto 9121 Refusjon av lønskostnader internt Dei siste åra er det i forslaget til HMS-budsjett teke med ein symbolsk sum til frikjøp av AMU-leiar (kr 5 000). Fleire tok til orde for at denne summen må hevast litt. AMU-leiaren deltek også i arbeidsgrupper og fora utanom møta i arbeidsmiljøutvalet. Det er rimeleg at den eininga som til kvar tid har AMU-leiaren får kompensert for dette. AMU konkluderte med at omfanget av AMU-leiarvervet som det skal søkjast refusjon for, blir sett til 20 timar pr. år. Frikjøpssummen blir justert opp i tråd med dette. Arbeidsmiljøutvalet søkjer om driftsmidlar for 2006 i tråd med framlagde forslag, justert for merknader som kom fram i møtet. Side 4 av 6

5 AMU-S 21/2005 MASSASJESTOL(AR) INNHENTING AV TILBOD FRÅ LEVERANDØRAR? Frå 11. oktober og i om lag 2 veker hadde HVO ein massasjestol frå firmaet Bwell på utlån. Stolen vart plassert på Miljørommet i Berte Kanutte-huset. Alle tilsette ved HVO vart inviterte til å prøve stolen. Alle som nytta høvet vart også inviterte til å kome med synspunkt på korleis dei opplevde dette. Alle utan unntak var svært positive. Prisen for heile konseptet er kr mva og omfattar forutan sjølve stolen spesialutvikla CD-program, CD-spelar og bok om mental avspenning web-basert internundersøking som kartlegg ulike helsesituasjonar i bedrifta brukarvennlege program for den enkelte full opplæring og rettleiing for brukaren oppfølging og tilrettelegging av konseptet etter vårt behov informasjonsmateriell til intern bruk transport og installasjon 3 års full service og garanti Mange bedrifter både store og små har gått til innkjøp av massasjestol. Andre firma har i staden satsa på eigen massør! HMS-Consult Ørsta Volda AS sin representant, Odd-Jonny Telseth, viste til ein annan type massasjestol: Nais, modell EP 790. Denne er langt rimelegare: kr i tilbodskampanje (ordinær pris kr mva). Telseth peika på at det er svært viktig med god informasjon om korleis stolen kan brukast for slik å få fullt utbyte. Investeringsmidlane for 2006 er allereie fordelt. AMU vart heller ikkje invitert til å søkje om investeringsmidlar for komande år. Ei eventuell investering i massasjestolar må i alle høve vente til AMU-S 22/2005 MØTEPLAN FOR VÅREN 2006 AMU-møte våren 2006 blir avvikla følgjande datoar: Tysdag 14. februar Tysdag 9. mai Møte blir elles halde etter behov. Side 5 av 6

6 ORIENTERINGSSAKER 14/2005 Kvartalsvis oversyn over sjukefråværet, 3. kvartal /2005 Ny arbeidsmiljølov: Artiklar på websida til Arbeidsmiljøsenteret: Rødgrønn vri på arbeidsmiljøloven, publisert 7. oktober 2005 Fortsatt vernelov for arbeidstakerne, publisert 9. november 2005 Arbeidsmiljøutvalet tok dei oppsette orienteringssakene til vitande. Høgskulen i Volda, 8. desember 2005 Sissel Grete Wahlstrøm referent Side 6 av 6

Dessutan møtte: Bedriftsfysioterapeut Mannfred Langer, HMS-Consult Ørsta Volda AS

Dessutan møtte: Bedriftsfysioterapeut Mannfred Langer, HMS-Consult Ørsta Volda AS Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 01/2003 MØTE TORSDAG 13. MARS 2003 Tid: Kl 09.00 11.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida: Gonnie Smit

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10.

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 27.11.2014 kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll

KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll Sist oppdatert 20. mars 1 2014 I tråd med målsettinga i «Kommuneplan for Askvoll 2011 2022 Samfunnsdelen»

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Onsdag 23.10.2012 Tid: Kl. 11:00 Stad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Laura Kvamme, Anna

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA Mai 2008 1 INNHALD BEREDSKAPSPLAN Kapittel 1: Innleiing 1.1. Overordna mål 4 1.2. Når skal kriseplanen setjast i verk 4 1.2.1 Omdømmesvikt 4 1.3. Intern informasjon 5 1.4.

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer