GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT"

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Jan Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Jan-Kjetil Øygard Bjørg Skarstad Kåre Risholm Anne Hansen Hilde Arnestad Inger Anne Skeistrand KBHT v/torill Midtgaard Gaustad Arkivopplysningar Dato: 09/ / / 033 / / Notat frå møte i Amu - 27.juni 2012 Frå kl til kl Møtestad Formannskapssalen Innkalla av Inger-Helen Sivertsen Møteleiar Bjørg Skarstad Referent Inger Helen Sivertsen Deltakarar Frå arbeidsgjevarsida: Marit E. Larssen, Ragnhild Eimhjellen, Jan Kjetil Øygard Forfall: Olav Fure Frå arbeidstakarsida: Bjørg Skarstad (HTV, Fagforbundet), Kåre Risholm(HVO), Inger Anne Skeistrand (Delta) Forfall: Anne Hansen (FO) og 1.vara Hilde Arnestad (Utdanningsforbundet) I tillegg møtte: Torill Midtgaard Gaustad (Kystbedriftenes helsetjeneste) Marit Rognes (personalrådgjevar) 13/12 Godkjenning av referat, innkalling og sakliste Amu har ingen merknader til referat, innkalling og sakliste 14/12 Referat og orienteringssaker HVO orienterer. Kåre Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

2 Rapporterer at erfaring med jobbing i LAG er god, etter å ha vore innom dei fleste verneområde. Oppsummering etter kveldssetet 3.mai 2012 Erfaring med kveldssamling for både verneombod, tillitsvalde og leiarar samtidig er god. Målet med samlinga var å handtere innspel etter medarbeiderundersøkinga. Premiering til Heimetenesta i Hyen. Bedriftshelsetenesta orienterer Kort orientering om arbeidshelseundersøking, som skal gjennomførast i alle einingar, for reinhaldspersonalet(eigedomsavdelinga/teknisk avdeling) og Gloppen opplæringssenter (oppvekst). Ansvar for oppfølging ligg i det enkelte Lag-et. Presentasjon av heimetenesta i Breim Orientering om nye lokalitetar for heimetenesta i Breim i Reed Senter og for Heimetenesta Sandane og rehab.tenesta i Helsesenteret på Grandane. Amu har ingen merknader til framlagt orientering om nye lokalitetar for heimetenesta Breim i Reed senter og for heimetenesta Sandane og rehab.tenesta i Gloppen på Grandane. Systematisk IA- og HMS-arbeid partssamarbeid Skriv frå Ks om forslag til Amu-saker vart framlagt: Systematisk IA- og HMS-arbeid partssamarbeid Trusler og vold på arbeidsplassen Personalrådgjevar tek kontakt med Nav og kopierer deira rutinar for handtering av trusler og vold. Det blir sett opp kurs om temaet «Trusler og vold på arbeidsplassen» for tilsette i Gloppen v/nav hausten Marit E. KBHT v/torill Ragnhild Brev frå Arbeidstilsynet ang barnevernet i Gloppen kommune. Pålegg 1: Verneombod inndeling i verneområder Amu drøfta innhaldet i vurdert pålegg 1, der Arbeidstilsynet peikar på at noverande verneområde er for stort. Amu har vedteke endring i verneområda som medfører følgjande inndeling, dvs fire nye verneområde: PPT, barnevernet inkl annekset og helsestasjonen Legesenteret Gloppen kommunale kjøkken Rehab.og heimetenesta Sandane Pålegg 2 Bedriftshelsetjeneste plan for bistand Amu drøfta innhaldet i vurdert pålegg 2, der Arbeidstilsynet krev kopi av planen for bedriftshelsetenesta sin bistand til barnevernstenesta.

3 Personalrådgjevar tek kontakt med barnevernsleiar og utarbeider skriv til Arbeidstilsynet om eksisterande rutiner og planer i høve bedriftshelsetenesta. 15/12 HMS-prosedyrer til godkjenning: Prosedyre ved vernerunde revisjon Prosedyre for intern varsling av kritikkverdige forhold til arbeidstakarar i Gloppen kommune revisjon Prosedyre for generell risikovurdering revisjon Skjema for generell risikovurdering revisjon Handlingsplan. Felles handlingsplan for vernerunde og risikoanalyse revisjon Amu godkjenner framlagde prosedyrer, skjema og planer med dei endringar som kom fram i møtet. Amu vedtek å erstatte prosedyre for vernerunde med prosedyre for årleg risikoanalyse. 16/12 Røykfrie område og arbeidsmiljø Resultat av høyringsrunde i Lag-a. Amu har tidlegare gjort vedtak og sendt ut skriv om saka. Frist for tilbakemelding til Amu var 1.mai Tilbakemeldingar frå Lag-a i Breim barnehage, Gotatoppen, Heradshuset, Breim skule Trivselshagen og Åsavegen vart referert i møtet. Amu vedtek saksutgreiing om røykfri arbeidstid rundt kommunale bygg og på kommunale anlegg. Saka skal presenterast på neste møte i Amu 12.september 2012 og leggast fram for kommunestyret hausten /12 Eventuelt Val av Akan-utval Akan-utvalet skal vere samansett av fire personar: Hovedtillitsvald, hovedverneombod, ein representant frå bedriftshelsetenesta og ein representant ifrå leiinga. Amu vedtek at Akan-utvalet i Gloppen skal vere slik samansett: HTVBjørg Skarstad, HVO Kåre Risholm, Bedriftshelsetenesta v/siv Nord Olsen, og Nav-leiar Øyvind Hervik som representant frå leiinga. Leiarvervet i Akan-utvalet skal gå på omgang og veksle på same måte som i Amu mellom arbeidstakarsida og arbeidsgjevarsida, med eitt år på kvar. Leiar for 2012 er HTV Bjørg Skarstad. Val av vara til Amu frå arbeidsgjevarsida

4 Det må veljast ny vararepresentant frå arbeidsgjevarsida, pga at Einar Holmøy er slutta i kommunen og derfor går ut som 1.vara. Amu vedtek at den nye vararekkefølgja blir slik: 1.vara:Jan Kjetil Øygard 2.vara:Kristine Dahl (ny teknisk sjef) 3.vara:Øyvind Hervik 4.vara:John Morten Selsvik 5.vara:Jan Kåre Fure Inger-Helen Sivertsen konsulent tlf Kopi til: Bjarte Gangeskar Marit Rognes

5 GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Jan Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Jan-Kjetil Øygard Bjørg Skarstad Kåre Risholm Anne Hansen Hilde Arnestad Inger Anne Skeistrand KBHT v/torill Midtgaard Gaustad Arkivopplysningar Dato: 09/ / / 033 / / Notat frå møte i Amu - 27.juni 2012 Frå kl til kl Møtestad Formannskapssalen Innkalla av Inger-Helen Sivertsen Møteleiar Bjørg Skarstad Referent Inger Helen Sivertsen Deltakarar Frå arbeidsgjevarsida: Marit E. Larssen, Ragnhild Eimhjellen, Jan Kjetil Øygard Forfall: Olav Fure Frå arbeidstakarsida: Bjørg Skarstad (HTV, Fagforbundet), Kåre Risholm(HVO), Inger Anne Skeistrand (Delta) Forfall: Anne Hansen (FO) og 1.vara Hilde Arnestad (Utdanningsforbundet) I tillegg møtte: Torill Midtgaard Gaustad (Kystbedriftenes helsetjeneste) Marit Rognes (personalrådgjevar) 13/12 Godkjenning av referat, innkalling og sakliste Amu har ingen merknader til referat, innkalling og sakliste 14/12 Referat og orienteringssaker HVO orienterer. Kåre Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

6 Rapporterer at erfaring med jobbing i LAG er god, etter å ha vore innom dei fleste verneområde. Oppsummering etter kveldssetet 3.mai 2012 Erfaring med kveldssamling for både verneombod, tillitsvalde og leiarar samtidig er god. Målet med samlinga var å handtere innspel etter medarbeiderundersøkinga. Premiering til Heimetenesta i Hyen. Bedriftshelsetenesta orienterer Kort orientering om arbeidshelseundersøking, som skal gjennomførast i alle einingar, for reinhaldspersonalet(eigedomsavdelinga/teknisk avdeling) og Gloppen opplæringssenter (oppvekst). Ansvar for oppfølging ligg i det enkelte Lag-et. Presentasjon av heimetenesta i Breim Orientering om nye lokalitetar for heimetenesta i Breim i Reed Senter og for Heimetenesta Sandane og rehab.tenesta i Helsesenteret på Grandane. Amu har ingen merknader til framlagt orientering om nye lokalitetar for heimetenesta Breim i Reed senter og for heimetenesta Sandane og rehab.tenesta i Gloppen på Grandane. Systematisk IA- og HMS-arbeid partssamarbeid Skriv frå Ks om forslag til Amu-saker vart framlagt: Systematisk IA- og HMS-arbeid partssamarbeid Trusler og vold på arbeidsplassen Personalrådgjevar tek kontakt med Nav og kopierer deira rutinar for handtering av trusler og vold. Det blir sett opp kurs om temaet «Trusler og vold på arbeidsplassen» for tilsette i Gloppen v/nav hausten Marit E. KBHT v/torill Ragnhild Brev frå Arbeidstilsynet ang barnevernet i Gloppen kommune. Pålegg 1: Verneombod inndeling i verneområder Amu drøfta innhaldet i vurdert pålegg 1, der Arbeidstilsynet peikar på at noverande verneområde er for stort. Amu har vedteke endring i verneområda som medfører følgjande inndeling, dvs fire nye verneområde: PPT, barnevernet inkl annekset og helsestasjonen Legesenteret Gloppen kommunale kjøkken Rehab.og heimetenesta Sandane Pålegg 2 Bedriftshelsetjeneste plan for bistand Amu drøfta innhaldet i vurdert pålegg 2, der Arbeidstilsynet krev kopi av planen for bedriftshelsetenesta sin bistand til barnevernstenesta.

7 Personalrådgjevar tek kontakt med barnevernsleiar og utarbeider skriv til Arbeidstilsynet om eksisterande rutiner og planer i høve bedriftshelsetenesta. 15/12 HMS-prosedyrer til godkjenning: Prosedyre ved vernerunde revisjon Prosedyre for intern varsling av kritikkverdige forhold til arbeidstakarar i Gloppen kommune revisjon Prosedyre for generell risikovurdering revisjon Skjema for generell risikovurdering revisjon Handlingsplan. Felles handlingsplan for vernerunde og risikoanalyse revisjon Amu godkjenner framlagde prosedyrer, skjema og planer med dei endringar som kom fram i møtet. Amu vedtek å erstatte prosedyre for vernerunde med prosedyre for årleg risikoanalyse. 16/12 Røykfrie område og arbeidsmiljø Resultat av høyringsrunde i Lag-a. Amu har tidlegare gjort vedtak og sendt ut skriv om saka. Frist for tilbakemelding til Amu var 1.mai Tilbakemeldingar frå Lag-a i Breim barnehage, Gotatoppen, Heradshuset, Breim skule Trivselshagen og Åsavegen vart referert i møtet. Amu vedtek saksutgreiing om røykfri arbeidstid rundt kommunale bygg og på kommunale anlegg. Saka skal presenterast på neste møte i Amu 12.september 2012 og leggast fram for kommunestyret hausten /12 Eventuelt Val av Akan-utval Akan-utvalet skal vere samansett av fire personar: Hovedtillitsvald, hovedverneombod, ein representant frå bedriftshelsetenesta og ein representant ifrå leiinga. Amu vedtek at Akan-utvalet i Gloppen skal vere slik samansett: HTVBjørg Skarstad, HVO Kåre Risholm, Bedriftshelsetenesta v/siv Nord Olsen, og Nav-leiar Øyvind Hervik som representant frå leiinga. Leiarvervet i Akan-utvalet skal gå på omgang og veksle på same måte som i Amu mellom arbeidstakarsida og arbeidsgjevarsida, med eitt år på kvar. Leiar for 2012 er HTV Bjørg Skarstad. Val av vara til Amu frå arbeidsgjevarsida

8 Det må veljast ny vararepresentant frå arbeidsgjevarsida, pga at Einar Holmøy er slutta i kommunen og derfor går ut som 1.vara. Amu vedtek at den nye vararekkefølgja blir slik: 1.vara:Jan Kjetil Øygard 2.vara:Kristine Dahl (ny teknisk sjef) 3.vara:Øyvind Hervik 4.vara:John Morten Selsvik 5.vara:Jan Kåre Fure Inger-Helen Sivertsen konsulent tlf Kopi til: Bjarte Gangeskar Marit Rognes

9 GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Jan Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Jan-Kjetil Øygard Bjørg Skarstad Kåre Risholm Anne Hansen Hilde Arnestad Inger Anne Skeistrand KBHT v/torill Midtgaard Gaustad Arkivopplysningar Dato: 09/ / / 033 / / Notat frå møte i Amu - 27.juni 2012 Frå kl til kl Møtestad Formannskapssalen Innkalla av Inger-Helen Sivertsen Møteleiar Bjørg Skarstad Referent Inger Helen Sivertsen Deltakarar Frå arbeidsgjevarsida: Marit E. Larssen, Ragnhild Eimhjellen, Jan Kjetil Øygard Forfall: Olav Fure Frå arbeidstakarsida: Bjørg Skarstad (HTV, Fagforbundet), Kåre Risholm(HVO), Inger Anne Skeistrand (Delta) Forfall: Anne Hansen (FO) og 1.vara Hilde Arnestad (Utdanningsforbundet) I tillegg møtte: Torill Midtgaard Gaustad (Kystbedriftenes helsetjeneste) Marit Rognes (personalrådgjevar) 13/12 Godkjenning av referat, innkalling og sakliste Amu har ingen merknader til referat, innkalling og sakliste 14/12 Referat og orienteringssaker HVO orienterer. Kåre Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

10 Rapporterer at erfaring med jobbing i LAG er god, etter å ha vore innom dei fleste verneområde. Oppsummering etter kveldssetet 3.mai 2012 Erfaring med kveldssamling for både verneombod, tillitsvalde og leiarar samtidig er god. Målet med samlinga var å handtere innspel etter medarbeiderundersøkinga. Premiering til Heimetenesta i Hyen. Bedriftshelsetenesta orienterer Kort orientering om arbeidshelseundersøking, som skal gjennomførast i alle einingar, for reinhaldspersonalet(eigedomsavdelinga/teknisk avdeling) og Gloppen opplæringssenter (oppvekst). Ansvar for oppfølging ligg i det enkelte Lag-et. Presentasjon av heimetenesta i Breim Orientering om nye lokalitetar for heimetenesta i Breim i Reed Senter og for Heimetenesta Sandane og rehab.tenesta i Helsesenteret på Grandane. Amu har ingen merknader til framlagt orientering om nye lokalitetar for heimetenesta Breim i Reed senter og for heimetenesta Sandane og rehab.tenesta i Gloppen på Grandane. Systematisk IA- og HMS-arbeid partssamarbeid Skriv frå Ks om forslag til Amu-saker vart framlagt: Systematisk IA- og HMS-arbeid partssamarbeid Trusler og vold på arbeidsplassen Personalrådgjevar tek kontakt med Nav og kopierer deira rutinar for handtering av trusler og vold. Det blir sett opp kurs om temaet «Trusler og vold på arbeidsplassen» for tilsette i Gloppen v/nav hausten Marit E. KBHT v/torill Ragnhild Brev frå Arbeidstilsynet ang barnevernet i Gloppen kommune. Pålegg 1: Verneombod inndeling i verneområder Amu drøfta innhaldet i vurdert pålegg 1, der Arbeidstilsynet peikar på at noverande verneområde er for stort. Amu har vedteke endring i verneområda som medfører følgjande inndeling, dvs fire nye verneområde: PPT, barnevernet inkl annekset og helsestasjonen Legesenteret Gloppen kommunale kjøkken Rehab.og heimetenesta Sandane Pålegg 2 Bedriftshelsetjeneste plan for bistand Amu drøfta innhaldet i vurdert pålegg 2, der Arbeidstilsynet krev kopi av planen for bedriftshelsetenesta sin bistand til barnevernstenesta.

11 Personalrådgjevar tek kontakt med barnevernsleiar og utarbeider skriv til Arbeidstilsynet om eksisterande rutiner og planer i høve bedriftshelsetenesta. 15/12 HMS-prosedyrer til godkjenning: Prosedyre ved vernerunde revisjon Prosedyre for intern varsling av kritikkverdige forhold til arbeidstakarar i Gloppen kommune revisjon Prosedyre for generell risikovurdering revisjon Skjema for generell risikovurdering revisjon Handlingsplan. Felles handlingsplan for vernerunde og risikoanalyse revisjon Amu godkjenner framlagde prosedyrer, skjema og planer med dei endringar som kom fram i møtet. Amu vedtek å erstatte prosedyre for vernerunde med prosedyre for årleg risikoanalyse. 16/12 Røykfrie område og arbeidsmiljø Resultat av høyringsrunde i Lag-a. Amu har tidlegare gjort vedtak og sendt ut skriv om saka. Frist for tilbakemelding til Amu var 1.mai Tilbakemeldingar frå Lag-a i Breim barnehage, Gotatoppen, Heradshuset, Breim skule Trivselshagen og Åsavegen vart referert i møtet. Amu vedtek saksutgreiing om røykfri arbeidstid rundt kommunale bygg og på kommunale anlegg. Saka skal presenterast på neste møte i Amu 12.september 2012 og leggast fram for kommunestyret hausten /12 Eventuelt Val av Akan-utval Akan-utvalet skal vere samansett av fire personar: Hovedtillitsvald, hovedverneombod, ein representant frå bedriftshelsetenesta og ein representant ifrå leiinga. Amu vedtek at Akan-utvalet i Gloppen skal vere slik samansett: HTVBjørg Skarstad, HVO Kåre Risholm, Bedriftshelsetenesta v/siv Nord Olsen, og Nav-leiar Øyvind Hervik som representant frå leiinga. Leiarvervet i Akan-utvalet skal gå på omgang og veksle på same måte som i Amu mellom arbeidstakarsida og arbeidsgjevarsida, med eitt år på kvar. Leiar for 2012 er HTV Bjørg Skarstad. Val av vara til Amu frå arbeidsgjevarsida

12 Det må veljast ny vararepresentant frå arbeidsgjevarsida, pga at Einar Holmøy er slutta i kommunen og derfor går ut som 1.vara. Amu vedtek at den nye vararekkefølgja blir slik: 1.vara:Jan Kjetil Øygard 2.vara:Kristine Dahl (ny teknisk sjef) 3.vara:Øyvind Hervik 4.vara:John Morten Selsvik 5.vara:Jan Kåre Fure Inger-Helen Sivertsen konsulent tlf Kopi til: Bjarte Gangeskar Marit Rognes

13 GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Jan Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Jan-Kjetil Øygard Bjørg Skarstad Kåre Risholm Anne Hansen Hilde Arnestad Inger Anne Skeistrand KBHT v/torill Midtgaard Gaustad Arkivopplysningar Dato: 09/ / / 033 / / Notat frå møte i Amu - 27.juni 2012 Frå kl til kl Møtestad Formannskapssalen Innkalla av Inger-Helen Sivertsen Møteleiar Bjørg Skarstad Referent Inger Helen Sivertsen Deltakarar Frå arbeidsgjevarsida: Marit E. Larssen, Ragnhild Eimhjellen, Jan Kjetil Øygard Forfall: Olav Fure Frå arbeidstakarsida: Bjørg Skarstad (HTV, Fagforbundet), Kåre Risholm(HVO), Inger Anne Skeistrand (Delta) Forfall: Anne Hansen (FO) og 1.vara Hilde Arnestad (Utdanningsforbundet) I tillegg møtte: Torill Midtgaard Gaustad (Kystbedriftenes helsetjeneste) Marit Rognes (personalrådgjevar) 13/12 Godkjenning av referat, innkalling og sakliste Amu har ingen merknader til referat, innkalling og sakliste 14/12 Referat og orienteringssaker HVO orienterer. Kåre Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

14 Rapporterer at erfaring med jobbing i LAG er god, etter å ha vore innom dei fleste verneområde. Oppsummering etter kveldssetet 3.mai 2012 Erfaring med kveldssamling for både verneombod, tillitsvalde og leiarar samtidig er god. Målet med samlinga var å handtere innspel etter medarbeiderundersøkinga. Premiering til Heimetenesta i Hyen. Bedriftshelsetenesta orienterer Kort orientering om arbeidshelseundersøking, som skal gjennomførast i alle einingar, for reinhaldspersonalet(eigedomsavdelinga/teknisk avdeling) og Gloppen opplæringssenter (oppvekst). Ansvar for oppfølging ligg i det enkelte Lag-et. Presentasjon av heimetenesta i Breim Orientering om nye lokalitetar for heimetenesta i Breim i Reed Senter og for Heimetenesta Sandane og rehab.tenesta i Helsesenteret på Grandane. Amu har ingen merknader til framlagt orientering om nye lokalitetar for heimetenesta Breim i Reed senter og for heimetenesta Sandane og rehab.tenesta i Gloppen på Grandane. Systematisk IA- og HMS-arbeid partssamarbeid Skriv frå Ks om forslag til Amu-saker vart framlagt: Systematisk IA- og HMS-arbeid partssamarbeid Trusler og vold på arbeidsplassen Personalrådgjevar tek kontakt med Nav og kopierer deira rutinar for handtering av trusler og vold. Det blir sett opp kurs om temaet «Trusler og vold på arbeidsplassen» for tilsette i Gloppen v/nav hausten Marit E. KBHT v/torill Ragnhild Brev frå Arbeidstilsynet ang barnevernet i Gloppen kommune. Pålegg 1: Verneombod inndeling i verneområder Amu drøfta innhaldet i vurdert pålegg 1, der Arbeidstilsynet peikar på at noverande verneområde er for stort. Amu har vedteke endring i verneområda som medfører følgjande inndeling, dvs fire nye verneområde: PPT, barnevernet inkl annekset og helsestasjonen Legesenteret Gloppen kommunale kjøkken Rehab.og heimetenesta Sandane Pålegg 2 Bedriftshelsetjeneste plan for bistand Amu drøfta innhaldet i vurdert pålegg 2, der Arbeidstilsynet krev kopi av planen for bedriftshelsetenesta sin bistand til barnevernstenesta.

15 Personalrådgjevar tek kontakt med barnevernsleiar og utarbeider skriv til Arbeidstilsynet om eksisterande rutiner og planer i høve bedriftshelsetenesta. 15/12 HMS-prosedyrer til godkjenning: Prosedyre ved vernerunde revisjon Prosedyre for intern varsling av kritikkverdige forhold til arbeidstakarar i Gloppen kommune revisjon Prosedyre for generell risikovurdering revisjon Skjema for generell risikovurdering revisjon Handlingsplan. Felles handlingsplan for vernerunde og risikoanalyse revisjon Amu godkjenner framlagde prosedyrer, skjema og planer med dei endringar som kom fram i møtet. Amu vedtek å erstatte prosedyre for vernerunde med prosedyre for årleg risikoanalyse. 16/12 Røykfrie område og arbeidsmiljø Resultat av høyringsrunde i Lag-a. Amu har tidlegare gjort vedtak og sendt ut skriv om saka. Frist for tilbakemelding til Amu var 1.mai Tilbakemeldingar frå Lag-a i Breim barnehage, Gotatoppen, Heradshuset, Breim skule Trivselshagen og Åsavegen vart referert i møtet. Amu vedtek saksutgreiing om røykfri arbeidstid rundt kommunale bygg og på kommunale anlegg. Saka skal presenterast på neste møte i Amu 12.september 2012 og leggast fram for kommunestyret hausten /12 Eventuelt Val av Akan-utval Akan-utvalet skal vere samansett av fire personar: Hovedtillitsvald, hovedverneombod, ein representant frå bedriftshelsetenesta og ein representant ifrå leiinga. Amu vedtek at Akan-utvalet i Gloppen skal vere slik samansett: HTVBjørg Skarstad, HVO Kåre Risholm, Bedriftshelsetenesta v/siv Nord Olsen, og Nav-leiar Øyvind Hervik som representant frå leiinga. Leiarvervet i Akan-utvalet skal gå på omgang og veksle på same måte som i Amu mellom arbeidstakarsida og arbeidsgjevarsida, med eitt år på kvar. Leiar for 2012 er HTV Bjørg Skarstad. Val av vara til Amu frå arbeidsgjevarsida

16 Det må veljast ny vararepresentant frå arbeidsgjevarsida, pga at Einar Holmøy er slutta i kommunen og derfor går ut som 1.vara. Amu vedtek at den nye vararekkefølgja blir slik: 1.vara:Jan Kjetil Øygard 2.vara:Kristine Dahl (ny teknisk sjef) 3.vara:Øyvind Hervik 4.vara:John Morten Selsvik 5.vara:Jan Kåre Fure Inger-Helen Sivertsen konsulent tlf Kopi til: Bjarte Gangeskar Marit Rognes

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Marie Gjengedal Kåre Risholm Bjørg Skarstad Kystbedriftenes helseteneste v/torill M.Gaustad Marit

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT. Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Odd Arne Kolseth Marit Elisabeth Larssen

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT. Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Odd Arne Kolseth Marit Elisabeth Larssen GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Odd Arne Kolseth Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Kåre Risholm Hege Alme Kystbedriftenes helsetjeneste v Torill Gaustad og Siv

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Kåre Risholm Marie Gjengedal Jan Kjetil Øygard Torill M.Gaustad, Til: Arkivopplysningar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marie Gjengedal Marit Elisabeth Larssen Kåre Risholm Bjørg Skarstad Jan-Kjetil Øygard 6823 SANDANE Kystbedriftenes Helsetjeneste

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Hege Alme Jostein Moldestad Jan Kjetil Øygard Runar Kleppe Torill M. Gaustad Arkivopplysningar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Liv Rønnekleiv Kåre Risholm Siv Nord Olsen, kbht Arkivopplysningar Dato: 12/1292-33

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 006/15-013/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet.

Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet. Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalet Utval: Møtestad: 220 Dato: 11.06.2013 Tid: 12:00-14:00 Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet. Forfall må meldast til HMS-koordinator Solbjørg Leite på

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 22.09.2016 Møtetid: Kl. 08:15 09:10 Møtestad: Trivselshagen, videokonferanserommet Saksnr.: 014/16-018/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.02.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/16-007/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Tone Morken Kristin Sælen Kåre

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

REFERAT 02/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 20. APRIL 2004

REFERAT 02/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 20. APRIL 2004 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 20. APRIL 2004 Tid: Kl 13.00 14.25 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.06.2011 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Saksnr.: 009/11-012/11 Desse medlemmene møtte: Hilde Nødset Anne Pia

Detaljer

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2006 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 16. MAI 2006 Tid: Kl 14.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U Møted ato: 16.02.2016 kl. 12:00 Møtes t a d: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/13-006/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE. Marit Elisabeth Larssen Rådmannen Arkivopplysningar 10/ / / / G2 /

GLOPPEN KOMMUNE. Marit Elisabeth Larssen Rådmannen Arkivopplysningar 10/ / / / G2 / GLOPPEN KOMMUNE Marit Elisabeth Larssen Rådmannen Arkivopplysningar Dato: 10/1227-5 / / / G2 / 07.11.2010 Vedlegg 4: Plan for gjennomføring 1. Årlig utarbeiding av hovudplan BHT skal i samarbeid med personalavdelinga

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Innkalling Ordinær innkalling og saksdokument var sende ut i brev 4. mai 2005. Tenesteplan for HVO 2005, frå HMS-Consult Ørsta Volda AS

Innkalling Ordinær innkalling og saksdokument var sende ut i brev 4. mai 2005. Tenesteplan for HVO 2005, frå HMS-Consult Ørsta Volda AS Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 10. MAI 2005 Tid: Kl 14.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01.2015 Tid: 12:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01.2015 Tid: 12:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01. Tid: 12:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKLISTE

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl.

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: 08.05.2017 Tid: Kl. 12:30 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6.

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6. Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 25.11.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 220 Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 Dato: 17.09.2015 kl. 10:00 Sted: Veten (H-3085) Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no / 57676124

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Frank Lied Oddbjørg Karen Remøy Leiar Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Erlend Krumsvik Per-Svenning Leine Eli Karin Kvalsund Karly Ingunn Teige Medlem FRP John-Magne Løvberg

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Erlend Krumsvik Per-Svenning Leine Eli Karin Kvalsund Karly Ingunn Teige Medlem FRP John-Magne Løvberg MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsmiljøutvalet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 02.06.2014 Tid: 14:00 15:45 Medlemer som møtte: Erlend Krumsvik Leder Per-Svenning Leine Medlem Eli Karin Kvalsund Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 16.02.2016 kl. 12:00 Møtestad: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Møtt : Reidulf Ottar Botn Aud Folkestad Stig Flåskjær, vara Marit Holstad Aarsæther Øyvind

Detaljer

REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004

REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004 Tid: Kl 13.00 14.40 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. 2/10 09/3280 Søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging. 3/10 09/2352 Forprosjekt Sogn Brannvern

MØTEPROTOKOLL. 2/10 09/3280 Søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging. 3/10 09/2352 Forprosjekt Sogn Brannvern MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.01.2010 Start kl.: 12.00 Slutt kl.: 13.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Fra adm. (evt. andre): Torodd

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 30.09.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: Tid: Kl. 14:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: Tid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: 16.02.2017 Tid: Kl. 14:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88

Detaljer

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.02.2012 Kl.: 08.30 13.30 Stad: Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Rune Haugetun /TVØ) DESSE MØTTE Frank Skjold

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer. Sindre Taklo Astrid Egset. Tone Roaldsnes Rune Håseth Magnhild Bjermeland Karin Pedersen

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer. Sindre Taklo Astrid Egset. Tone Roaldsnes Rune Håseth Magnhild Bjermeland Karin Pedersen VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Rekdal

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/14 Møtedato: 25.02.14 Representantar: Tilstades: x For arbeidsgjevaren: X Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør X Olav Finnøy, Personaldirektør

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 31.05. 2017 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Sandbakken, leder/ rådmann

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 05/2003 MØTE TYSDAG 9. DESEMBER 2003. Side 1 av 7. Tid: Kl 13.00 14.25 Stad: Møterom 287, biblioteket, Berte Kanutte-huset

Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 05/2003 MØTE TYSDAG 9. DESEMBER 2003. Side 1 av 7. Tid: Kl 13.00 14.25 Stad: Møterom 287, biblioteket, Berte Kanutte-huset Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 05/2003 MØTE TYSDAG 9. DESEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 14.25 Stad: Møterom 287, biblioteket, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 07.06.2016 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr. Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr.: 39/10 45/10 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik Barnes

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 13.11.2017 Møtestad: Flora rådhus, rettssalen Møtetid: 12:00 før administrasjonsutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Dessutan møtte: Bedriftsfysioterapeut Mannfred Langer, HMS-Consult Ørsta Volda AS

Dessutan møtte: Bedriftsfysioterapeut Mannfred Langer, HMS-Consult Ørsta Volda AS Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 01/2003 MØTE TORSDAG 13. MARS 2003 Tid: Kl 09.00 11.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida: Gonnie Smit

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Per Arne Brandal, Elin Øye Halkjelsvik, Marit Holstad Aarsæther, Øyvind Hagen, Nina Cathrin Garshol, Oddhild Kalvatn

Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Per Arne Brandal, Elin Øye Halkjelsvik, Marit Holstad Aarsæther, Øyvind Hagen, Nina Cathrin Garshol, Oddhild Kalvatn Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 30.09.2014 kl. 12:00 Møtes ted: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 14/ 00616 Møtt : Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Per Arne Brandal, Elin Øye Halkjelsvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 01.10.2015 Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset Av 6 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Vedtakssaker. 14/15 15/00145-4 Godkjenning av innkalling og referat etter møte 10.02.15 3. Endringar i AM U - samansetning 2015-2016.

Vedtakssaker. 14/15 15/00145-4 Godkjenning av innkalling og referat etter møte 10.02.15 3. Endringar i AM U - samansetning 2015-2016. Møte innkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AM U 05.05.2015 kl. 12:00 Møtes ted: Møterom BK 287, bibliotek Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Eiken Medlem AR

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Eiken Medlem AR VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Gisela Stene

Detaljer

HMS-RAPPORTERING 2014

HMS-RAPPORTERING 2014 HMS-RAPPORTERING 2014 Driftseining (skole, område, avdeling) Volda vidaregåande skule 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA - sektor Navn: Rektor/Leiar: HMS-koordinator Hovudverneombod Verneombod (namn på alle

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset (Ekstraordinært møte) Dato: Tidspunkt: 15:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset (Ekstraordinært møte) Dato: Tidspunkt: 15:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset (Ekstraordinært møte) Dato: 02.11.2016 Tidspunkt: 15:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde via webskjema på kommunen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

REFERAT 01/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 25. JANUAR 2005

REFERAT 01/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 25. JANUAR 2005 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 01/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 25. JANUAR 2005 Tid: Kl 14.00 15.55 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.05.2012 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/5 12/246 BRUK AV BHT RESSURSER

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 24. Mai 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15:45 Møtestad: Gloppen ungdomsskule, møterom "Turkisen" Saksnr.: 020/15-023/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

UTKAST TIL REFERAT 03/2007 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET MÅNDAG 24. SEPTEMBER 2007

UTKAST TIL REFERAT 03/2007 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET MÅNDAG 24. SEPTEMBER 2007 Arbeidsmiljøutvalet UTKAST TIL REFERAT 03/2007 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET MÅNDAG 24. SEPTEMBER 2007 Tid: Kl 10.00 12.45 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Sverre Tverberg

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2013 Tid: 13:30

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2013 Tid: 13:30 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2013 Tid: 13:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 10.02.2015 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17.30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 040/14-047/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.03.2016 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: Etter at arbeidsmiljøutvalet er ferdig med sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 23.10.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 17.06.2013 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2 - Rådhuset, Fiskå Dato: 24.04.2017 Møtet tok til 10:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert 19.04.2017

Detaljer

Vedtakssaker. 11/14 14/ AMU-opplæring 4. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 5

Vedtakssaker. 11/14 14/ AMU-opplæring 4. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 5 Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 06.05.2014 kl. 12:00 Møtested: Møterom 287 Bibliotek Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast, Solbjorg.Nossen.Leite@hivolda.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 05.05.2015 kl. 12:00 Møtestad: Møterom BK 287, bibliotek Arkivsak: 15/00145 Møtt: Reidulf Botn Bente Gunn Lien Jacob Jr Kjøde Aud Folkestad Arne Myklebust

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Sakene: 020/05-027/05 Dato: 06.12.2005 Møtested: kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 11.

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Sakene: 020/05-027/05 Dato: 06.12.2005 Møtested: kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 11. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Sakene: 020/05-027/05 Dato: 06.12.2005 Møtested: kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 11.30 Følgende medlemmer møtte: Marit Olsen, Pål Pettersen og

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 09.03.2017 Tid: 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn

Detaljer