Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak."

Transkript

1 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ

2 Generell informasjon På Samordna opptak sine nettsider finn du den siste oppdaterte søkerinformasjonen. Her kan du søkje om studieplass, melde adresseendring, omprioritere studieønska dine og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. Du finn òg generell informasjon om opptaket. Frå 20. juli finn du poenggrensene i hovudopptaket og ledige plassar på Restetorget, og frå ca 29. juli poenggrensene i suppleringsopptaket. TA VARE PÅ SØKERHANDBOKA Søkerhandboka 2004 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar og opptaksprosessen fram til opptaket er avslutta i september. Ta difor vare på handboka også etter at du har sendt søknaden. STUDIUM UTANOM DET SAMORDNA OPPTAKET Søkerhandboka inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar frå lærestadene kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. SØKOFONEN Søkofonen er den automatiske tastafontenesta for det samordna opptaket. Tenesta er open i perioden april september. Den personlege koden din til søkofonen får du i brevet saman med omslagsarket. Ta difor vare på dette brevet. Sjå elles rettleiinga for Søkofonen side 119. SMS 2011 Ved hjelp av Samordna opptak si SMS-teneste kan du m.a. få løpande varsling om fristar i opptaket til din mobiltelefon. Etter hovedopptaket kan du søkje ledige studieplassar fra Restetorget på SMS. For meir informasjon, sjå side 119 eller SOs nettsidar TEKST-TV NRK 1 SIDE 480 Generell informasjon om det samordna opptaket finn du på tekst-tv NRK 1 side 480. Etter hovudopptaket 20. juli blir sidene dagleg oppdaterte, m.a. med oversikt over ledige studieplassar. INFORMASJON PÅ SAMISK Søkerhandboka 2004 og søknadsskjema på samisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på Informasjon på samisk finn du òg på Søkofonen. INFORMATION IN ENGLISH The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. Please note that the information in this catalogue does not apply to foreign applicants without a permit for permanent residence in Norway. See also page 103. ER DU I TVIL OM DU ER STUDIEKVALIFISERT? Kontakt ein av lærestadene for å få vurdert grunnlaget ditt, t.d. om du har dekt fagkrav på annan måte enn det som er nemnt på side 101. Viss det gjeld studium med tilleggskrav, bør du kontakte lærestaden som har studiet. Sjå også om realkompetanse side 103. Utgiver Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0318 Oslo Telefon (9 15) Redaktør Henrik Christie Rødsæther Tabeller Informasjon i lærersted-tabellene kommer fra lærerstedene Tekst Trine Hotvedt Øyvind Gjengaar Kristin A. Tambs Brith Walstad Pulido Silje Molander Prosjektansvarlig, distribusjon, form og sats Digital Grafisk, Oslo SPESIELLE OPPTAKSKRAV Vær merksam på at nokre studium har opptakskrav utover generell studiekompetanse. Oversikt over krava finn du på side 98. Trykk og opplag Norprint Rotasjon, Distribusjon Søkerhandboka ble utgitt første gang i februar 1995 under navnet Søkeravisa. Handboka er gratis og distribueres til søkerne via utdanningsmesser, videregående skoler, arbeidskontorer, Forsvaret, biblioteker, høgskoler og universiteter. Du kan få flere eksemplarer ved å henvende deg til nærmeste arbeidskontor, høgskole eller universitet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i opptakskrav, poengberegning og studieopplysninger. Samordna opptak (SO) er opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige og private høgskoler. SO registrerer søknadene og sender ut omslagsark, som søkerne returnerer med relevant dokumentasjon. Alle data fra lærestedenes søknadsbehandling blir samlet i Samordna opptak, som kjører opptak og sender svarbrev til søkerne. Tilbud blir gitt på det høyest prioriterte studieønsket som hver enkelt søker har poeng nok til å komme inn på, lavere studieønsker faller bort. SO registrerer svarene og kjører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Hvordan søker jeg? 1. mars-fristen april-fristen Opptak til ex.phil Reservert studieplass fra Nettsøknad Papirsøknad Omslagsark 1. juni Bekreftede kopier Ettersending 1. juli Omprioritering 1. juli Adresseendring 10. juli Opptak Hovedopptak 20. juli Svarfrist 26. juli Nasjonalt suppleringsopptak 29. juli Lokale suppleringsopptak 5. august Restetorget Reservering av studieplass til Skifte av høgskole Regelendringer Studieløp og gradar Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Menighetssøsterhjemmets Høgskole (MSH). 80 Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges landbrukshøgskole (NLH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Rogaland Høgskole (RHS) Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH).. 87 Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Tromsø (med Norges fiskerihøgskole) (UiTø) Innhold Alfabetisk liste over utdanningsområder. 14 Hvor kan jeg søke? Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) Betanien sykepleierhøgskole i Bergen (BBSH) 39 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmets høgskole (DHS) Diakonissehjemmets høgskole (DH) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) 41 Høgskolen i Agder (HiA) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HH) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HSM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen i Stavanger (HiS) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Andre vegar til generell studiekompetanse Utenlandsk utdanning Information in English Realkompetanse Hvordan rangeres søkerne? Poengutrekning Skolepoeng Poengutrekning Tilleggspoeng Medsinstudiet Opptaksprøver som eneste rangeringsgrunnlag 108 Kvotar Dokumentasjon Anna viktig informasjon Adresseliste Stikkordliste SMS Søkofonen Sjekkliste Søkerkalender

4 Søknadsfrister 4 1mars Søknadsfrist bare for søkere med dokumenterte grunner for spesiell vurdering dokumenterte grunner for forhåndsløfte videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 102 Rudolf Steinerskole IB (International Baccalaureate) realkompetanse, se side 103 Når du har søkt innen 1. mars-fristen, skal du ikke sende ny søknad til 15. april. Hvis du likevel sender ny søknad med nye studieønsker og ny prioritering, vil denne erstatte den første søknaden. I den nye søknaden må du derfor ta med alle studieønskene du vil beholde fra den første søknaden. Søknader om spesiell vurdering eller forhåndsløfte som er poststemplet etter 1. mars, blir behandlet som ordinære 15. april-søknader. Det samme gjelder nye studieønsker på ny søknad etter 1. mars. FORHÅNDSLØFTE Alle som søker forhåndsløfte må være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få forhåndsløfte hvis du skal oppfylle opptakskravene med fag/kurs våren Bare statlige og private høgskoler kan gi forhåndsløfte. Du kan altså ikke krysse av for forhåndsløfte på studieønsker til universitetene eller til Norges Handelshøyskole, Norges Idrettshøgskole, Norges landbrukshøgskole eller Norges Veterinærhøgskole. Det gis normalt ikke forhåndsløfte på grunnlag av spesiell vurdering eller realkompetanse, eller til studier med opptaksprøve. Forhåndsløfte gis ikke i spesielle kvoter, heller ikke i primærskvoten. Du kan søke om forhåndsløfte hvis du: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole må flytte med familie har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet Behov for forhåndsløfte må dokumenteres, se side 111. Hvis grunnene dine for forhåndsløfte blir underkjent, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. For å få forhåndsløfte må du ha en poengsum som ville vært i den øvre halvdelen blant poengsummene til søkerne som ble tatt opp til studiet i 2003 i nasjonalt hovedopptak eller suppleringsopptak. Svar på søknad om forhåndsløfte blir sendt ut før 1. mai. Tildeling av forhåndsløfte er et bindende tilsagn om at du får tilbud om studieplassen i hovedopptaket. Etter hovedopptaket 20. juli må du på vanlig måte registrere svar på nettet eller sende inn svarskjemaet innen 26. juli for å bekrefte at du tar imot studieplassen. Hvis du får forhåndsløfte på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere på din nettsøknad på slik at dette studiet blir din førsteprioritet. SPESIELL VURDERING Søkere kan be om spesiell vurdering når særlig tungtveiende grunner gir grunn til å tro at søkerens opptaksgrunnlag ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. For å få spesiell vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Søkere som får avslag på søknad om spesiell vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For spesiell vurdering får du tilsendt blå omslagsark som skal sendes til hvert enkelt lærested, se side 8. RUDOLF STEINERSKOLE Søkere med Rudolf Steinerskole blir behandlet i Nasjonal komité for vurdering av Rudolf Steinerskole. Komiteen gir en anbefaling til lærestedene om generell studiekompetanse og nivå. Søkere som avsluttet Rudolf Steinerskole 2003 eller tidligere, må sende én bekreftet kopi av et med omslagsarket til Samordna opptak. Fagoversikt skal ikke sendes med. Søkere som avslutter Rudolf Steinerskole våren 2004, må sende tomme omslagsark der de krysser av for ettersending av videregående utdanning. Så snart ene foreligger, vil de enkelte Steinerskolene sende ene til Samordna opptak. INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) Årets avgangselever kan få eksamensresultatet fra IB sendt direkte til lærestedene som skal saksbehandle søknaden. Innen 1. mai må du melde fra til IB-kontoret på skolen du går på hvilke læresteder resultatet skal sendes til. Søker du opptak innen 1. mars, vil du vite hvilke(t) lærested(er) som skal saksbehandle søknaden din før 1. mai. Resultatet vil dermed kunne sendes enten elektronisk eller pr telefaks til lærestedet samme dag som det foreligger, normalt første uka i juli.

5 april RESERVERT STUDIEPLASS FRA 2003 Har du reservert studieplass fra i fjor, må du søke på vanlig måte innen 15. april. Reservert studieplass er ikke det samme som forhåndsløfte. Du skal derfor ikke krysse av for forhåndsløfte på søknadsskjemaet. I omslagsarket legger du ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. For dette studiet trenger du ikke å legge ved eller attester. Du er garantert å få tilbud om den reserverte studieplassen så lenge du følger prosedyrene med å sende inn omslagsark og svarkort innen fristene. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere dette/disse foran det studiet der du har reservert plass. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved, attester og eventuell annen dokumentasjon og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak ved et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. Dersom du mister søkernummer eller søkofonkode, må du sende brev og kopi av legitimasjon med bilde til Samordna opptak pr post, (ikke telefaks eller e-post), og be om å få det tilsendt. Ordinær søknadsfrist Søknader som er poststemplet etter april, blir ikke med i opptaket. OPPTAK TIL EXAMEN PHILOSOPHICUM I nederste del av søknadsskjemaet er det et eget felt for examen philosophicum (ex.phil.) som kan fylles ut med en tresifret lærestedskode. Koden gjelder også for examen facultatum (ex.fac.) ved de lærestedene som har dette studiet. Søker du bare ex.phil. (og ex.fac. der det fins) høsten 2004 og ikke andre studier våren 2005, fører du opp en tresifret lærestedskode i feltet, og fører ikke opp studieønsker i feltene Ønsker du å studere ex.phil. (og ex.fac. der det fins) høsten 2004 og andre studier våren 2005, må du føre opp en tresifret lærestedskode i ex.phil.-feltet og prioriterte studieønsker i feltene Ønsker du ex.phil. (og ex.fac. der det fins) som reservealternativ høsten 2004 hvis du ikke får tilbud på prioriterte studier, fører du opp en tresifret lærestedskode i ex.phil.-feltet i tillegg til kodene for de andre studieønskene i feltene Dersom du søker og får opptak til et fag eller profesjonsstudium ved et av lærestedene på lista nedenfor, får du også automatisk rett til å ta ex.phil. (og evt. ex.fac.) ved dette lærestedet. Fører du opp en lærestedskode som ikke står på lista under, blir den strøket. Søknadsfrister Lærested Lærestedskode Ansgar Teologiske Høgskole 255 Det teologiske Menighetsfakultet 190 Høgskolen i Agder 201 Høgskolen i Bodø 204 Høgskolen i Finnmark 206 Høgskolen i Telemark 220 Høgskolen i Vestfold 222 Høgskolen i Volda 223 Misjonshøgskolen 256 Norsk lærerakademi 254 Universitetet i Tromsø 186 5

6 Nettsøknad NETTSØKNAD Hvis du har norsk personnummer, kan du fra februar 2004 søke opptak på Registreringen består av tre trinn som alle må være gjennomført for at du har levert gyldig nettsøknad til Samordna opptak. 1. Personopplysninger Først fyller du ut personopplysninger, selvvalgt brukernavn og passord, samt e-postadresse og mobiltelefonnummer dersom du har dette. 2. Studiumopplysninger Deretter fyller du inn studiekoder og andre søknadsopplysninger på nettsøknaden. Vær nøyaktig med utfyllingen! Du er selv ansvarlig for din nettsøknad. Vær derfor nøye med valg av studiekoder, disse kan ikke endres etter søknadsfristen. Du kan omprioritere studieønskene fram til 1. juli (se side 10). Ta godt vare på passordet ditt! Hvis du mister passordet til nettskjema, gå inn på for veiledning om hvordan du får nytt. Husk at alle får nytt passord med omslagsarket (se side 8). 3. Gul sluttkvittering Når trinn 1) og 2) er riktig utført får du en gul sluttkvittering. Denne viser at nettsøknaden er riktig utfylt. Sluttkvitteringen sendes til den e-postadressen du har oppgitt. Vær derfor nøye når du fyller ut e-postadresse. Kvitteringen du får tilsendt kan brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Hvis du fyller ut mobiltelefonnummer på nettsøknaden kan du også bruke SOs SMS-tjeneste (se s.119). I 2003 brukte 70 % av søkerne SOs nettsøknad. Nettsøknad har følgende fordeler: Det er den sikreste måten å søke på Du får umiddelbart kvittering på søknaden Du kan lett forandre på studier fram til søknadsfristen 15. april og omprioritere til 1. juli Du slipper å vente på svarkortet i posten, og kan logge på med brukernavn og passord og svare fra hvilken som helst datamaskin med nettilkobling Du endrer prioriteringen av studieønskene ved å endre på prioritet-tallene. Når du klikker på studiekodene i Søkerhandboka på nett, legger studiene seg på nettsøknaden i den rekkefølge du velger dem. Du kan eventuelt taste inn studiekodene selv. 6 NB! Bruk enten nettsøknad eller papirsøknad. Hvis du bruker begge deler, blir nettsøknaden den gyldige, selv om papirsøknaden sendes sist. Nettsøknaden vil automatisk forkaste din papirsøknad. Sender du inn flere papirsøknader, vil den sist daterte og underskrevne søknaden før søknadsfristen være den gyldige. Send ikke og attester med søknadsskjema. Disse skal du sende inn sammen med omslagsarket, se side 8. Vitnemål og attester sendt sammen med søknaden vil bli returnert søker. FULLMAKT Hvis du er forhindret fra å søke selv, eller senere i opptaket ikke kan omprioritere eller svare på tilbud innen fristene, kan du gi fullmakt til en person som sender inn på dine vegne. Du må da sende inn et signert brev med navnet på personen du gir fullmakten til i egen konvolutt til Samordna opptak.

7 SØKNAD PÅ PAPIRSKJEMA Søknadsskjemaet finnes på bokmål, nynorsk og samisk, og kan skaffes fra arbeidskontorer, biblioteker, videregående skoler eller lærestedene som er med i det samordnede opptaket. Søknadsskjemaet skal leses maskinelt, merk derfor følgende: ikke brett skjemaet, bruk C4-konvolutt fyll ut nøyaktig og tydelig med blå eller sort penn skriv bokstaver og tall på samme måte som i eksempelruta på skjemaet, husk STORE bokstaver skriv ett tegn i hver rute, og ikke la tegnene gå utenfor de svarte strekene vær nøye med utfylling av studiekoder ikke lag overstrykninger eller skriv i ruter som skal være tomme bruk årets skjema vær nøyaktig med adresseutfylling, se veiledningenunder og på baksiden av søknadsskjemaet Søknaden skal sendes uten vedlegg til Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 OSLO Søknader på annet enn originalt skjema (faks, e-post o.l.) vil bli forkastet. FØDSELSDATO OG PERSONNUMMER Både fødselsdato og personnummer må fylles ut. Har du ikke norsk personnummer, fyller du bare ut fødselsdato. KJØNN Alle må krysse av for kjønn. For søkere uten norsk personnummer er det ikke mulig å registrere søknaden uten avkryssing for kjønn. MORSMÅL/ MÅLFORM Kryss av for samisk morsmål hvis du ønsker at Universitetet i Tromsø og Samisk høgskole/sami allaskuvla skal bruke samisk i brev til deg. Kryss av for annet hvis du ikke har norsk eller samisk morsmål. Kryss for bokmål/nynorsk bestemmer hvilken målform som senere vil bli brukt i brev til deg. NAVN Navn må skrives helt ut. Har du to etternavn uten bindestrek, fører du opp det siste i feltet for etternavn. Mellomnavn kan forkortes hvis du får plassmangel. TELEFON Feltene er beregnet for norske, åttesifrede telefonnummer/mobilnummer. ADRESSE Omslagsark, tilbudsbrev og eventuelle andre utsendelser vil gå til den adressen du oppgir på søknadsskjemaet. Du er selv ansvarlig for at Samordna opptak har fått riktig og fullstendig adresse. Retningslinjer for utfylling: For adresser i Norge må du fylle ut postnummer og poststed (og evt. gate/vei/stedsnavn). Bor du i utlandet må du skrive postnummer i samme boks som poststed. Postnummerfeltet skal da ikke fylles ut. Adresselinjen etter c/o-feltet kan benyttes til c/oadresse (hvis du bor på en adresse du ikke er registrert med hos postverket, fyll ut navnet på postkassens innehaver), postboksnummer, informasjon om hybelhus eller rom- /leilighetsnummer e.l. Bruker du postboksadresse, skal du ikke fylle ut gateadresse. Det er viktig at du (eller en kontaktperson) er tilgjengelig under søknadsprossessen og når tilbud om studieplass sendes ut. Se også om adresseendring side 10. OPPTAKSGRUNNLAG Sett kryss i en av rutene for norsk og nordisk videregående utdanning, International Baccalaureate, videregående utenlandsk utdanning (ikke-nordisk) eller Rudolf Steinerskole. Som nordisk utdanning regnes utdanning fra Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene eller Grønland. REALKOMPETANSE Sett kryss bare hvis du ikke har generell studiekompetanse, men er 25 år eller eldre og vil søke på grunnlag av realkompetanse. Etter å ha krysset av for realkompetanse, må du sende inn de omslagsark du mottar til de lærerstedene der du ønsker å bli vurdert, se artikkel side 103. Krysset kan ikke endres, selv om du har satt kryss i feil boks. Du har ikke krav på realkompetansevurdering hvis du ikke har krysset av riktig. FORHÅNDSLØFTE Sett kryss bare hvis du søker statlige eller private høgskoler og fyller kravene til forhåndsløfte, se side 4. STUDIEØNSKER Det er kun studier som står oppført i lærestedstabellene som kan søkes med dette søknadsskjemaet. Hvis du fører opp studier som ikke står i Søkerhandboka 2004, blir de strøket. Du må fylle ut full sekssifret studiekode for hvert studieønske. Kodene finner du i lærestedstabellene. Vær nøye med utfylling av studiekoder; du er selv ansvarlig for at det er samsvar mellom lærested, studienavn og studiekode. Du kan føre opp inntil 10 studieønsker i prioritert rekkefølge. Prioriteringen er avgjørende for hvilket tilbud du får. Ingen søkere får mer enn ett tilbud, og man får tilbud på det høyest prioriterte studieønsket man har poeng nok til å komme inn på. Ved tilbud blir alle lavere prioriteter strøket. Les også om omprioritering side 10. SPESIELL VURDERING Du må krysse av i feltet ved hvert studium der du ønsker spesiell vurdering. Se side 4 og om blå omslagsark side 8. EXAMEN PHILOSOPHICUM Fyll ut den tresifrede lærestedskoden. Se artikkel og tabell side 5. DATO OG UNDERSKRIFT Søknaden må dateres og underskrives for å være gyldig. Ved å underskrive bekrefter du at du har lest rettledningen på baksiden og fylt ut skjemaet i samsvar med denne. Sender du inn flere søknader, vil den sist daterte søknad være gjeldende. SMS Ønsker du å motta meldinger på SMS? Sett kryss i boksen. 1. gangs fra VG. skole Får du eller fag-/ svennebrev første gang våren 2004? Sett kryss i boksen. Utfylling av søknadsskjema 7

8 Omslagsark 1juni OMSLAGSARK - senest 1. juni Omslagsarket er en skriftlige kvittering på at søknaden din er mottatt og registrert hos Samordna opptak. Her finner du alle opplysninger som er registrert av SO på bakgrunn av søknaden din. Dersom du oppdager avvik fra omslagsarket i forhold til studieønskene du registrerte på søknaden, er det derfor viktig at du melder fra til SO. Opplysninger på omslagsarket Øverst finner du navnet på ditt saksbehandlende lærested, som du skal sende omslagsarket til, med en dato for når det må sendes. Du får også oppgitt ditt søkernummer, som du skal bruke ved alle henvendelser til Samordna opptak eller din saksbehandler. Med omslagsarket følger et brev du kan bruke som dokumentasjon overfor andre instanser på at du har søkt høyere utdanning. Kontroll av omslagsark mot søknad - Internett Kontrollér at opplysningene på omslagsarket samsvarer med din søknad. Har du tilgang til internett finner du din egen nettsøknad på Også de som har søkt på papir får egen nettsøknad hos SO. På personopplysningskortet som følger med omslagsarket finner du passord som du bruker sammen med fødselsnummer til å logge inn på din nettsøknad. Er du nettsøker fra før, kan du også bruke det passordet du valgte da du søkte. Du kan også bruke Søkofonkoden som du finner på personopplysningsarket til å logge inn. Du skal selv forandre på adresse og telefonnummer direkte på din nettsøknad hvis du oppdager feil eller har fått endret kontaktopplysninger etter at du sendte søknaden. Dersom det er avvik mellom søknaden og de studium-/ lærestedopplysninger SO har registrert på omslagsarket, skal du krysse av i en egen avkryssingsboks på nettsøknaden. SO vil da rette eventuelle registreringsfeil. Rettinger er oppdatert og kan sjekkes på nettsøknaden etter at hovedregistreringen er ferdig i uke 25 og 26. Kontroll av omslagsark mot søknad - Søkofonen På personopplysningskortet finnes også kode for SOs automatiske tastafontjeneste, Søkofonen. Hvis du ikke har tilgang til internett kan du sjekke opplysningene som er registrert hos SO ved å ringe Søkofonen Dersom det er avvik mellom søknaden og det SO har registrert på omslagsarket, og du ikke kan melde feil via din nettsøknad, må du gjøre dette skriftlig til Samordna opptak. Du må oppgi søkernummer, person-/ fødselsnummer, navn, og hvilke opplysninger fra søknaden din du mener er registrert feil på omslagsarket. Rettinger er oppdatert og kan sjekkes i Søkofonen etter at hovedregistreringen er ferdig i uke 25 og 26. Utfylling og innsending av omslagsarket Du skal ikke skrive på første side av omslagsarket. Denne er kun for saksbehandler. Rettelser av person- og studiumopplysninger som er skrevet direkte på omslagsarket blir derfor ikke tatt hensyn til. Fyll ut de enkelte postene på omslagsarkets sider 2-4 og legg ved bekreftede kopier av dine og attester. Det er viktig at du sender omslagsarket til riktig adresse, og at du overholder innsendingsfristen. Har du spørsmål om utfylling, kontakt ditt saksbehandlende lærestedet. Skal du ettersende, må dette sendes til den saksbehandler som mottok omslagsarket ditt. NB! Merk også følgende Siden omslagsarkene sendes ut puljevis, vil søkerne motta dem på ulike tidspunkter. Normalt mottar du omslagsark 1 6 uker etter den søknadsfristen som gjelder for deg Har du ikke mottatt omslagsarket innen 1.juni, må du snarest, og innen 10.juni, sende brev til Samordna opptak der du etterlyser omslagsark. Send eventuelt med kopi av søknadsskjemaet ditt. Har du søkt elektronisk kan du legge ved kopi av kvitteringen Du skal alltid sende inn omslagsarket du mottar, også hvis du oppdager feil, har klaget på søknadsbehandlingen, eller har sendt inn mer enn en søknad Omslagsark sendes ut basert på det først registrerte søknadsskjemaet. Hvis du av ulike grunner sender inn flere søknadsskjemaer, vil disse først bli behandlet etter at hovedregistreringen er ferdig i slutten av mai. Du vil da bare unntaksvis motta nytt omslagsark Hvis du omprioriterer, eller hvis Samordna opptak retter feilregistrerte studieønsker, mottar du vanligvis ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, også hvis du etter omprioritering har strøket dette lærestedet Samordna opptak retter opp innmeldte feilregistreringer av studieønsker som oppstår hos SO, men kan ikke foreta rettinger der hvor søkeren oppgir gyldig informasjon på søknadsskjemaet, men har ment å føre inn noe annet Husk å signere omslagsarket 8

9 Inst. År F.nr. Spes Inst. løfte År Saksbehandlende Studie- vurd. Lærested/Studium lærested Realkompetansevurdering Kravkode Tlf.nr. Tlf.nr. F.nr. Spes. vurd Inst. løfte År Termin Grunnla g Tlf.nr. Tlf.nr. kompetanse Alderspoeng sjonsstatus morsmål Kjønns - poeng F.nr. X Forhåndsløftestatus Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak. Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende institusjon (se øverst på denne siden). Inst. X Norsk/nordisk X Real - utdanning X IB X Utenlands k utdanning X Rudol f Steinersk ole X X År Termin Grunnla g X X X X X X X X X X Forhåndsløftestatupoeng X Militærpoeng X Utdannings- løfte nå Sign. Fo lkehøgsk olepoeng kompetanse poeng Endring av personoppl ysninger på omslagsar ket (na vn/adresse/telefon) Tlf.nr. F.nr. kan du registrere på ordnaopptak.no eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev. Saksbehandlende Grunnlag/ Prak./ Spe./ Spes./ Spes. Studiekodkode institusjon Mangel Kar.p. Fd. B.p. Real. Kjønn Konk.p. Tilb./Res. Krav- vurd. Lærested/Studium Alderspoeng Tlf.nr. Dokumenta - sjonsstatus Utenlands k morsmål Kjønns - poeng Utenlands k statsbor gerskap GSK-grunnla g Avslagsk ode Skal vurderes nå Saksbeh. Sign. Ulike omslagsark Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult omslagsark. For studier som ikke krever særskilt søknadsbehandling Blått omslagsark. Har du søkt om spesiell vurdering, vil motta ett omslagsark for hvert lærested der du har bedt om slik vurdering. Med disse omslagsarkene skal du vedlegge egenerklæring, samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer til opptak etter spesiell vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule eller grønne omslagsarket. OMSLAGSARK FOR DEG SOM SØKER PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE Endring av personoppl ysninger på omslagsar ket (na vn/adresse/telefon) kan du registrere på ordnaopptak.no eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev. Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak. Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende lærested (se øverst på denne siden). X Norsk/nordisk X Real - X Forhånds - X X X X X X utdanning X IB X Utenlands k utdanning X Rudolf Utenlands k Utenlands k Steinersk ole kompetanse X morsmål X statsbor gerskap Termin Grunnla g Dokumenta - Opptaks grunnlag sjonsstatus Avslagsk ode X Saksbeh. Sign. BEKREFTEDE KOPIER Vedlegg med omslagsarket returneres ikke, send derfor ikke originaler. Grønt omslagsark. For studier med egen søknadsbehandling: Arkitekthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og medisinstudiet. Har du søkt om spesiell vurdering vil du ikke motta blått omslagsark. Lærerstedene behandler selv sine søknader, de vil også behandle andre studieønsker du har for andre læresteder, og du mottar kun det grønne. Fiolett omslagsark. Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse, vil du motta ett omslagsark for hvert lærested du har søkt. Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet Alle kopier av og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv) som viser at dette er rett kopi. Stempelet skal vise hvor kopien er bekreftet, bare stempel med RETT KOPI godtas ikke. Husk at det skal være kopier av originale og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Tlf.nr. Tlf.nr. OMSLAGSARK FOR DEG SOM SØKER PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE Endring av personoppl ysninger på omslagsar ket (navn/adresse/telefon) kan du registrere på ordnaopptak.no eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev. Saksbehandlende Spes. Studiekodkode lærested Krav- vurd. Lærested/Studium Realkompetansevurdering X Norsk/nordisk Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet X Real - X X X Forhånds - Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak. Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende lærested (se øverst på denne siden). utdanning X IB X Utenlands k utdanning X Rudolf Utenlands k Utenlands k Steinersk ole kompetanse X morsmål X statsbor gerskap Termin Grunnla g Dokumenta - Opptaks grunnlag sjonsstatus Avslagsk ode X Saksbeh. Sign. X X X X Lærested/Studium Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet OMSLAGSARK FOR DEG SOM SØKER OM SPESIELL VURDERING Endring av personoppl ysninger på omslagsar ket (na vn/adresse/telefon) kan du registrere på eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev. Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet kode Saksbe- Studiekodkode Krav- Mangel handlende Grunnlag/ institusjon Skolep. Konk.p. Spesiell vurdering Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak. Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende lærested (se øverst på denne siden). X Norsk/nordisk X X Utdanningspoeng X Militærpoeng Fo lkehøgsk ole- X X X X X Real - utdanning X IB X Utenlands k utdanning X Rudol f Utenlands k Utenlands k Steinersk ole X X statsbor gerskap Dokumenta - GSK-grunnla g Avslagsk ode X X X X Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet X Forhånds - X Skal vurderes X Saks.beh. Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet X Forhånds - løfte X X Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet Omslagsark og bekreftede kopier Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. Dersom du mister søkernummer eller søkofonkode, må du sende brev og kopi av legitimasjon med bilde til Samordna opptak pr post (ikke telefaks eller e-post) hvor du ber om å få dette tilsendt. På side finner du en oversikt som viser hva slags dokumentasjon som kreves vedlagt omslagsarket for at søknaden din skal bli godkjent for behandling. Ola Nordmann Lillevik 10. januar

10 Opptak Frister og skjemaer Omprioriteringsfrist Du kan omprioritere studieønskene dine ved hjelp av nettskjema på fram til 1. juli. Det er ikke anledning til å føre opp nye studieønsker etter 15. april. 10 juli Adresseendringsfrist Eventuell adresseendring må du registrere selv på din nettsøknad på innen 10. juli for at SO kan garantere at denne adressen vil bli brukt ved utsendelse av brev i hovedopptaket. Du skal melde adresseendring hvis du endrer adresse i løpet av opptaket. Ettersendingsfrist Hvis adresseendringen bare gjelder en avgrenset periode, må du oppgi fra- og til- dato, ellers vil adresseendringen bli registrert som permanent. Hybeladresser etter studiestart skal meldes fra om til lærestedet du er tatt opp ved. Ved skifte av navn må vi ha melding om navneendring fra Folkeregisteret eller attestert kopi av vigselsattest Hovedopptak Svarfrist Ikke brett, stift eller lim svarkortet. Det skal leses optisk. juli juli Ca. 20. juli sender Samordna opptak ut svar på søknaden din. Svaret er også tilgjengelig på din nettsøknad på og i søkofonen. Du kan enten registrere svaret ditt her, eller du kan sende svarskjemaet til Samordna opptak, poststemplet senest 26. juli. Svar på telefaks godtas ikke. Svarskjemaet angir hvilket studium du evt. har fått tilbud til, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du kan krysse av ja eller nei bare på de studiene som er oppført, ikke føre opp nye eller bortfalte studieønsker. Sett kryss ved alle studier som er oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket, mister du plassen fra hovedopptaket. 1juli for all utdanning og praksis som du avslutter våren Ettersending skal sendes til de samme institusjonene hvor du sendte inn omslagsark. Ved feilsending vil du forsinke behandlingen av søknaden din. Tenk deg derfor godt om før du fyller ut svarskjemaet. Det er ikke anledning til å endre på svaret når det først er sendt inn. Til studier der det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærerstedene gir flere tilbud enn antall studieplasser, dvs. at mange søkere må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. Hvis du ikke har mottatt svarbrev innen 26. juli, og ikke kan svare på internett, ring Søkofonen på Der finner du ditt eventuelle studietilbud. For å svare: Send Samordnet opptak et brev der du oppgir søkernummer, navn hvilket studium du ev. har fått tilbud på, studier du ev. står på venteliste til, og hva du svarer på hvert enkelt studieønske. 10

11 RESTETORGET Restetorget gir oversikt over studier der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene, og det fremdeles er ledige plasser. Disse studieplassene er tilgjengelig fra 20. juli på på Søkofonen , på tekst-tv NRK1 side 480 og på SMS Sende REST INFO til 2011 for nærmere informasjon om hvordan du kan få tilsendt opplysninger om ledige studieplasser til din egen mobiltelefon (se også side 117). Studieplassene på Restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass ved et av disse studiene, må du kontakte lærestedet direkte. Den første som tar kontakt, får den første plassen osv. SØKOFONEN Fra 20. juli kan du på Søkofonen ( ) få opplysninger om eventuelle tilbud, ventelisteplasseringer, oppmøte og annen relevant informasjon. Se instruksen side 119. RESERVERING AV STUDIEPLASS TIL 2005 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter, ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknad om reservering av studieplass (med dokumentasjon, se side 110) skal sendes til lærestedet der du har fått studieplass snarest, og senest innen 3 uker etter at du fikk tildelt studieplassen. NB! Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Bare de som har søkt innen 15. april kan søke om reservering av studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget, kan du altså ikke reservere den. SKIFTE AV HØGSKOLE I høgskolesektor er det anledning til å søke om skifte av studieplass til en annen høgskole hvis det etter siste omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringer i familiesituasjon, for eksempel sykdom eller at ektefelle/samboer må skifte arbeid. Søknaden skal sendes til høgskolen du ønsker å skifte til. Med søknaden må det følge dokumentasjon fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig. I tillegg til at grunnene må godkjennes, er det en betingelse at: du har nok poeng til studiet du søker deg til det er ledig plass ved studiet du søker deg til man ikke er kommet så langt i studieåret at det ikke er faglig forsvarlig å skifte studieplass Hvis studieplassen er tildelt på grunnlag av realkompetansevurdering eller i Restetorget, er det ikke anledning til å skifte høgskole. 29 Nasjonalt suppleringsopptak juli 5 august Lokale suppleringsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller fornyet saksbehandling etter hovedopptaket, vil få tilsendt svarskjema i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Du får altså ikke tilsendt nytt svarskjema bare ved endring i ventelisteplassering. Hvis du får nytt tilbud, mister du automatisk de tidligere tildelte studieplassen. Du kan bare registrere svaret ditt på din nettsøknad på eller returnere svarskjemaet til lærestedet du får tilbud ved. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli kort. Til enkelte studier kan det foretas ytterligere suppleringsopptak fra ca. 5. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svarskjemaet skal sendes til lærestedet du får tilbud ved. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud. Men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. 11Opptak

12 Regelendringer 2 TILLEGGSPOENG FOR MANNLIGE SØKERE Med hjemmel i 37 i loven om universiteter og høgskoler har departementet fastsatt at det skal gis 2 tilleggspoeng for mannlige søkere ved opptak til følgende studier: Veterinærutdanning ved Norges veterinærhøgskole Dyrepleierutdanning ved Norges veterinærhøgskole. JUSTERING AV TILLEGGSPOENG FOR HØYERE UTDANNING Det er foretatt justeringer i rangeringsforskriften som en konsekvens av innføringen av kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ett studieår er nå definert som 60 studiepoeng. Reglene for tilleggspoeng for høyere utdanning er justert i samsvar med dette. Når det gjelder tilleggspoeng for examen philosophicum er reglene slik: Examen philosophicum med påbyggingsstudier, som samlet utgjør et førstesemesterstudium gir 1,5 poeng. Examen philosophicum sammen med examen facultatum gir 1 poeng. INNFØRING AV NYE SPESIELLE OPPTAKSKRAV FRA OG MED OPPTAKET TIL STUDIEÅRET 2005/2006 Med forskriften som ble fastsatt i 2002 vil følgende studier få nye spesielle opptakskrav som gjelder i tillegg til kravet om generell studiekompetanse: Farmasistudiet vil fra og med opptak til studieåret 2005/2006 ha 2MX/2MY/3MZ + 2FY + 3KJ som spesielt opptakskrav. Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere som tilfredsstiller gammelt opptakskrav være kvalifisert for opptak. Informatikkstudiene vil fra og med opptaket til studieåret 2005/2006 ha 2MX/2MY/3MZ som spesielt opptakskrav. Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere med generell studiekompetanse være kvalifisert for opptak til disse studiene. Realfag, natur- og miljøfag vil fra og med opptaket il studieåret 2005/2006 ha 2MX/2MY/3MZ+ 3MX/3FY/3KJ/ 3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT) som spesielt opptakskrav. Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere med generell studiekompetanse være kvalifisert for opptak til disse studiene. Søkere med teknisk fagskole vil til ingeniørutdanning (med integrert mastergrad) ved de statlige høgskolene få krav om bestått 3MX fra og med opptak til studieåret 2005/2006. Til og med opptak til studieåret 2004/2005 vil søkere med 2-årig teknisk fagskole være kvalifiserte. De fireårige økonomiskadministrative utdanningene (tidligere siviløkonomutdanning ved Høgskolen i Agder og Høgskolen i Bodø) vil fra og med opptak til studieåret 2005/2006 få krav om 2MX/2MY/3MZ. Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere med generell studiekompetanse være kvalifisert for opptak til disse studiene. 12

13 STUDIELØP OG GRADSSTRUKTUR BACHELORSTUDIUM Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram som fører fram til graden bachelor. Denne graden kan du etter visse reglar byggja ut til graden master og vidare til doktorgrad (ph.d.). Mange 3-årige studieprogram vil kunne gi ein bachelorgrad. Nokre av dei har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du i lærestadane sine eigne studietilbodskatalogar. Dei ulike bachelorstudia blir presenterte innafor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane i Søkerhandboka. KANDIDATSTUDIUM Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. 4-ÅRIGE YRKESUTDANNINGAR Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Lærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. PROFESJONSSTUDIUM Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innafor eit fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. 5-årige profesjonsstudium gir ein mastergrad. Slike studium finn du særleg ved universiteta innafor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning samt samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne grader. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradene cand. med., cand. med. vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. MASTERSTUDIUM Eit masterstudium er eit toårig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor-/cand.mag.- graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium, med opptak på eige skjema direkte til lærestaden. Oversikter og nærare informasjon finn du i eigne brosjyrar frå lærestadane. ÅRSSTUDIUM Det finst også ei rekke årsstudium ved lærestadane. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. EXAMEN PHILOSOPHICUM Examen philosophicum (ex.phil.) og examen facultatum (ex.fac.) er emne som inngår i dei fleste universitetsstudia. Ta kontakt med aktuell lærestad for informasjon om opptak til ex.phil./ ex.fac. og andre kortvarige studietilbod. 13Studieløp og grader

14 Alfabetisk liste over fag og utdanningar 14 ALFABETISKE LISTER OVER UTDANNINGSOMRÅDE, FAGOMRÅDE OG STUDIUM Dei to listene under er meint som hjelp til å finne fram til studium i lærestadtabellane fra side 39. Den første lista kan vere til hjelp når du vil bruke den andre. LISTE OVER UTDANNINGSOMRÅDE OG FAGOMRÅDE I lærestadtabellane er studia grupperte under ulike utdanningsområde. Lærestadene har sjølv valt det utdanningsområdet som høver best for det einskilde studiet. I tillegg har lærestadene knytta kvart studium opp mot inntil tre fagområde. I denne første lista kan du sjå dei fagområda som er nytta for studiar innan dei einskilde utdanningsområda. Er du interessert i studium innan utdanningsområdet Språk, litteratur? Av lista vil du sjå at slike studium kan Estetiske fag, kunst- og musikkfag Allmennlærar Biletkunst Design Drama/teater Film Håndverk Kultur Kunstfag Kunsthistorie Litteratur Mediefag Musikk Produksjonsteknikk Teatervitenskap Teknologi Tekstil Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Biologi Fiskeri Handel Kjemi Landbruk Marknadsføring Natur- og miljø Næringsmiddelfag Prosessteknikk Realfag Samfunnskunnskap Skogbruk Teknologi Økonomi Historie, religion, idéfag Administrasjon og leiing Arkeologi Europeiske språk/kunnskap Filosofi Historie Informasjon Kateket Kristendom Kultur MERK DEG DETTE! Utdanningsområde og fagområde er fastsett sentralt og passer ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, så kan det løna seg å sjekke eit nærliggjande utdanningsområde eller fagområde. finnast under fagområda Engelsk, Fransk osb. i den andre lista. Du vil sjå at til dømes Bulgarsk ikkje er eit eige fagområde, men at du i staden bør leite under Austeuropeiske språk/kunnskap og slå opp på dei lærestadene som er lista opp der. Utdanningsområda er lista opp i alfabetisk rekkjefølgje, liksom fagområda under kvart utdanningsområde. Kunstfag Kunsthistorie Lektorutdanning Litteratur Livssyn Midtausten språk/kunnskap Musikk Psykologi Religion Russisk Samfunnskunnskap Sosiologi Språk Teatervitenskap Teologi U-land Vesteuropa Hotell- og reiselivsfag Administrasjon og leiing Hotellfag Marknadsføring Reiseliv Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Administrasjon og leiing Allmennlærar Faglærar Friluftsliv Idrett Natur- og miljø Pedagogikk Økonomi Informasjonsteknologi og informatikk Administrasjon og leiing Bygg Datateknikk Design Geografi IKT/IT Informasjon Informatikk Kultur Kunstfag

15 Matematikk Mediefag Mikroteknologi Organisasjon Pedagogikk Psykologi Realfag Sosiologi Språk Teknologi Økonomi Jus Informatikk Juridiske fag Samfunnskunnskap Lærarutdanning Allmennlærar Biologi Datateknikk Drama/teater Elektro Engelsk Ernæring Faglærar Fransk Friluftsliv Fysikk Førskolelærar Geografi Hotellfag Idrett Informatikk Kjemi Kjørelærar Kultur Kunstfag Lektorutdanning Matematikk Musikk Natur- og miljø Norsk/nordisk Næringsmiddelfag Pedagogikk Realfag Samfunnskunnskap Språk Teknologi Tysk Yrkesfaglærar Matematikk og naturfag Administrasjon og leiing Allmennlærar Astronomi Biologi Bioteknologi Datateknikk Fiskeri Fysikk Geografi Geologi Informatikk Kjemi Landbruk Matematikk Materialteknikk Meteorologi Natur- og miljø Næringsmiddelfag Pedagogikk Petroleumsfag Prosessteknikk Realfag Skogbruk Statistikk Teknologi Veterinær Økonomi Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Administrasjon og leiing Bibliotekar/bibliotekkunnskap Biletkunst Datateknikk Design Film Informasjon Informatikk Journalist Juridiske fag Kommunikasjon Kultur Kunsthistorie Litteratur Mediefag Organisasjon Samfunnskunnskap Samisk Statistikk Teknologi Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Administrasjon og leiing Audiograf Barnevernspedagog Bioingeniør Dyrepleiar Ergoterapeut Ernæring Farmasi Fysikk Fysioterapeut Husstell Kjemi Kultur Medisin Odontologi Optikk Organisasjon Ortopedi Pedagogikk Psykologi Radiograf Reseptar Samfunnskunnskap Sjukepleiar Sosionom Tannpleiar Teknologi Vernepleiar Veterinær Pedagogiske fag Drama/teater Pedagogikk Samfunnskunnskap Spesialpedagogikk Teatervitenskap Samfunnsfag, psykologi Administrasjon og leiing Afrikanske språk/kunnskap Allmennlærar Antropologi Asiatiske språk/kunnskap 15Alfabetisk liste over fag og utdanningar

16 Alfabetisk liste over fag og utdanningar Engelsk Europeiske språk/kunnskap Filosofi Fransk Geografi Historie Idrett Informatikk Innovasjon Italiensk Juridiske fag Kommunikasjon Kriminologi Kristendom Kultur Kunstfag Kunsthistorie Likestilling Litteratur Livssyn Marknadsføring Mediefag Midtausten språk/kunnskap Organisasjon Pedagogikk Planleggjing Psykologi Religion Russisk Samfunnskunnskap Sosialantropologi Sosiologi Sosionom Spansk Språk Statsvitskap Teologi Tysk U-land Vesteuropa Økonomi Språk, litteratur Allmennlærar Asiatiske språk/kunnskap Austeuropeiske språk/kunnskap Engelsk Europeiske språk/kunnskap Finsk Fransk Historie Informasjon Italiensk Kultur Lingvistikk Litteratur Marknadsføring Mediefag Midtausten språk/kunnskap Norsk/nordisk Oversettelse Russisk Samfunnskunnskap Samisk Spansk Språk Teiknspråk Teknologi Tolking Tysk Vesteuropa Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Administrasjon og leiing Arkitektur Automatisering Bioteknologi Bygg Datateknikk Design Elektro Fiskeri Fysikk Geografi Geologi Informasjon Informatikk Ingeniør Innovasjon Kjemi Kybernetikk Landbruk Marinteknikk Maritime fag og nautikk Maskinteknikk Matematikk Materialteknikk Mediefag Mikroteknologi Miljøteknikk Næringsmiddelfag Organisasjon Petroleumsfag Planleggjing Produksjonsteknikk Prosessteknikk Realfag Romteknologi Teknologi Transport Tryggleik Økonomi Økonomi og administrasjon Administrasjon og leiing Datateknikk Ernæring Fiskeri Geografi Handel IKT/IT Idrett Informasjon Informatikk Innovasjon Juridiske fag Kostøkonom Kultur Landbruk Logistikk Marknadsføring Organisasjon Petroleumsfag Planleggjing Psykologi Realfag Revisjon Samfunnskunnskap Sosialantropologi Sosiologi Språk Statsvitskap Teknologi Transport Økonomi 16 * Merk at UiO, UiB og NTNU har studium i einskilde språk som ikkje har eige fagområde eller studiumnamn, sjå lærestadtabellane.

17 LISTE OVER FAGOMRÅDE OG STUDIUM Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Under kvart fagområde er det ein alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienavn, lærested T(ype studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta. Lærestadnamnet er gitt som ein 2- til 5-tegns kode, den same som er brukt i Lærestadtabellane. Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i Lærestadtabellane: Å=Årsstudium, K=Kandidatstudium, B=Bachelorstudium, Y=Yrkesutdanning og M=Masterutdanning. Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Av og til vil studiet du leiter etter vere på sida etter. MERK DEG DETTE! Utdanningsområde og fagområde er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løna seg å sjekke eit nærliggjande utdanningsområde eller fagområde. Fagområde og studium T Side Fagområde og studium T Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, Rena, HH Å 53 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 87 Arbeidslivsstudier, UiB B 87 Arealplanlegging og eiendomsfag, NLH M 81 Bedriftsøkonomi, HSF Å 63 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 77 Handel, service og logistikk, HiH B 52 Helseadministrasjon, UiTø B 94 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 90 Hotelledelse, HiS B 65 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 45 Idrett, administrasjon og ledelse, Bø, HiT B 69 Idrett, trening og administrasjon, Bø, HiT B 69 Idrettsadministrasjon, HBO B 47 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 82 Informatikk og administrasjon, Bø, HiT B 69 Internasjonal logistikk, HSM B 57 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer, HiNT B 60 Kostøkonomutdanning, HiAk B 45 Kulturprosjektledelse, HiL B 55 Naturressursforvaltning, HiF B 50 Offentleg administrasjon, HVO K 74 Offentlig adm. og planlegging årsstudium, HiL Å 55 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 90 Offentlig administrasjon og planlegging, HiL B 55 Offentlig organisering og ledelse, UiB B 87 Offentlig styring, HiO B 61 Organisasjon og administrasjon, HBO K 47 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HH B 53 Planlegging og administrasjon m/fordjuping, HVO B 74 Politikk og administrasjon, HBO B 47 Politikk og forvaltning, HiO Å 61 Reiseliv, HiL B 55 Reiseliv, HiL Å 55 Reiselivsledelse, HiS B 65 Revisjonsfag, HBO B 47 Samfunnsfag med personalledelse, HiS B 65 Siviløkonom/Master of Science in Business, HBO M 47 Sport Management (Idrettsledelse), HSM B 57 Statsvitenskap, HSM Å 57 Velferdsadministrasjon, HiA B 42 Velferdsfag, HiO B 61 Øk./adm. m/markedsf. og internasj., Rena, HH B 53 Økonomi og administrasjon, HiA M 42 Økonomi og administrasjon, HiH B 52 Økonomi og administrasjon, HiL B 55 Økonomi og administrasjon, HiS B 65 Økonomi og administrasjon, HiST B 42 Økonomi og administrasjon, HiTø K 71 Økonomi og administrasjon, HiØ B 76 Økonomi og administrasjon, HSF B 63 Økonomi og administrasjon, HSH B 67 Økonomi og administrasjon, HSM B 57 Økonomi og administrasjon, HVE B 72 Økonomi og administrasjon, NHH M 80 Økonomi og administrasjon, NLH B 81 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT K 69 Økonomi og administrasjon, Grimstad, HiA B 42 Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 49 Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 49 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, HiA B 42 Økonomi og administrasjon med IKT, Rena, HH B 53 Økonomi og administrasjon, Rena, HH B 53 Økonomi og administrasjon, 2-årig, HSF K 63 Økonomi og administrasjon 2-årig, Rena, HH K 53 Økonomi og administrasjon/revisjon, HiO B 61 Økonomi og informatikk, HiS B 65 Økonomi og ledelse, HBO B 47 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 77 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, HBO B 47 Økonomi og personalutvikling, HBO B 47 Økonomi og prosjektledelse, HiTø B 71 Økonomi og ressursforvaltning, NLH B 81 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU B 82 Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 90 Allmennlærar Allmennl.utd. m/uteskole, helse og miljø, Elverum, HH Y 53 Allmennlærarutdanning, HSF Y 63 Allmennlærarutdanning, HVO Y 74 Allmennlærarutdanning, deltid, Sandane, HSF Y 63 Allmennlærerutd. - deltid med Internett - Notodden, HiT Y 69 Allmennlærerutd., Grimstad, HiA Y 42 Allmennlærerutd., IKT- og saml.b. Stokmarknes, HBO Y 47 Allmennlærerutd., Kr.sand, HiA Y 42 Allmennlærerutd. med musikk, HiB Y 46 Allmennlærerutd. med musikk, Hamar, HH Y 53 Allmennlærerutd. med realfag, HiST Y 42 17

18 Fagområde og studium T Side Fagområde og studium T Side 18 Allmennlærerutdanning, HBO Y 47 Allmennlærerutdanning, HiB Y 46 Allmennlærerutdanning, HiF Y 50 Allmennlærerutdanning, HiNe Y 59 Allmennlærerutdanning, HiO Y 61 Allmennlærerutdanning, HiS Y 65 Allmennlærerutdanning, HiST Y 42 Allmennlærerutdanning, HiTø Y 71 Allmennlærerutdanning, HiØ Y 76 Allmennlærerutdanning, HVE Y 72 Allmennlærerutdanning, NLA Y 86 Allmennlærerutdanning, deltid, HiNe Y 59 Allmennlærerutdanning, Elverum, HH Y 53 Allmennlærerutdanning, Hamar, HH Y 53 Allmennlærerutdanning, Kirkenes,, HiF Y 50 Allmennlærerutdanning, Kongsvinger, HH Y 53 Allmennlærerutdanning, Levanger, HiNT Y 60 Allmennlærerutdanning med IKT, Drammen, HiBu Y 49 Allmennlærerutdanning med IKT, Hønefoss, HiBu Y 49 Allmennlærerutdanning, Notodden, HiT Y 69 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn, HiT Y 69 Allmennlærerutdanning, Roa, HH Y 53 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, HiTø Y 71 Allmennlærerutdanning, Stord, HSH Y 67 Drama, HiB Å 46 Engelsk, HiB Å 46 Integrert lærerutdanning med mastergrad i nordisk, UiB M 87 Kroppsøving, HiB Å 46 Kunst og håndverk, HiB Å 46 Musikk, HiB Å 46 Natur og miljøfag, HiB Å 46 Samf.fag m/fordypn. globale studier, HiB Å 46 Samf.fag m/fordypn. i historie, HiB Å 46 Antropologi Sosialantropologi, UiB B 87 Sosialantropologi, UiO B 90 Arkeologi Antikk kultur og klassisk tradisjon, UiO B 90 Antikke studier, UiTø B 94 Arkeologi, NTNU B 82 Arkeologi, UiO B 90 Arkeologi, UiTø B 94 Historie- og kulturfag, UiB B 87 Kultur- og idéstudier, UiO B 90 Kulturminneforvaltning, NTNU B 82 Middelalderstudier, UiB B 87 Midtøstenkunnskap, UiB B 87 Vesteuropeiske middelalderstudier, UiO B 90 Arkitektur Arkitekt, AHO M 39 Arkitekt, NTNU M 82 Teknologi - Byggeteknikk og arkitektur, NLH M 81 Asiatiske språk/kunnskap Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 90 Språk, UiB B 87 Språk, UiO B 90 Astronomi Fysikk, astronomi, meteorologi, UiO B 90 Audiograf Audiografutdanning, HiST B 42 Austeuropeiske språk/kunnskap Russisk merkantilt, HiF Å 50 Språk, UiTø B 94 Automatisering Ingeniør, automatisering, HiB B 46 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ B 77 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, HiTø B 71 Ingeniør, el.-automasjon, HVE K 72 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 69 Ingeniørfag, elektro, HVE B 72 Ingeniørfag, elektro, Førde, HSF B 63 Ingeniørutdanning, automasjon, HiÅ K 77 Barnevernspedagog Barnevern, HiF B 50 Barnevern, HSF B 63 Barnevern, deltid over 4 år Vadsø, HiF B 50 Barnevernspedagog, HiL B 55 Barnevernspedagogutdanning, HBO B 47 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 52 Barnevernspedagogutdanning, HiO B 61 Barnevernspedagogutdanning, HiS B 65 Barnevernspedagogutdanning, HiST B 42 Barnevernspedagogutdanning, HiT B 69 Barnevernspedagogutdanning, HVO B 74 Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiO B 61 Barnevernspedagogutdanning, Fredrikstad, HiØ B 76 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO Å 61 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 61 Bibliotekkunnskap, UiTø Å 94 Dokumentasjonsvitenskap, UiTø B 94 Biletkunst Kunstvitenskap, UiTø B 94 Visuell kultur/film og fjernsyn, HiL B 55 Bioingeniør Bioingeniørutdanning, HiB B 46 Bioingeniørutdanning, HiO B 61 Bioingeniørutdanning, HiST B 42 Bioingeniørutdanning, HiTø B 71 Bioingeniørutdanning, HiÅ B 77 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 76 Biologi Akvakultur, NLH B 81 Akvakultur, UiTø B 94 Biologi, HiA B 42 Biologi, HiØ Å 76 Biologi, NTNU B 82 Biologi, UiB B 87 Biologi, UiO B 90 Biologi, UiTø B 94 Biologi, Levanger, HiNT Å 60 Biologi m/kjemi, HiÅ Å 77 Biologi og kjemi, HBO Å 47 Biologi og kjemi, HiA Å 42 Biomatematikk, NTNU B 82 Bioteknologi, NLH B 81 Bioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 53 Fiskehelse, UiTø M 94 Frie realfag, NLH Å 81 Havbruksbiologi, UiB B 87

19 Fagområde og studium T Side Fagområde og studium T Side Landskapsplanlegging, HSF B 63 Lærerutdanning, realfag, UiO M 90 Miljøbioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 53 Molekylærbiologi, UiB B 87 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 90 Natur og miljø, UiO B 90 Naturfag, HSF Å 63 Naturvitenskapelige fag, NLH B 81 Plantevitenskap, NLH B 81 Realfag, Levanger, HiNT B 60 Skog, miljø og industri, NLH B 81 Økologi og naturforvaltning, NLH B 81 Bioteknologi Bioteknologi, NLH B 81 Bioteknologi, NTNU M 82 Bioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 53 Ingeniør, bioteknologi, Levanger, HiNT B 60 Ingeniør, kjemi, HiO B 61 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg, HiØ B 76 Kjemi-og bioteknologi, NTNU M 82 Marin biologi og foredling, HiÅ B 77 Miljøbioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 53 Molekylær bioteknologi, UiTø M 94 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 90 Bygg Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 82 Geografiske informasjonssystemer/gis, HiÅ B 77 Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 58 Ingeniør, bygg, HiB B 46 Ingeniør, bygg, HiG B 52 Ingeniør, bygg, HiN B 58 Ingeniør, bygg, HiO B 61 Ingeniør, bygg, HiS B 65 Ingeniør, bygg, HiST B 42 Ingeniør, bygg, HiT B 69 Ingeniør, bygg, HiÅ B 77 Ingeniør, bygg, Grimstad, HiA B 42 Ingeniør, bygg, Grimstad 2-årig, HiA K 42 Ingeniør, bygg, Sarpsborg, HiØ B 76 Ingeniør 2-årig, bygg, HiS K 65 Ingeniørutdanning, bygg, HiÅ K 77 Integrert bygningsteknologi, HiN M 58 Teknologi - Byggeteknikk og arkitektur, NLH M 81 Datateknikk Data/IT, HiN M 58 Datasikkerhet, UiTø B 94 Datateknikk, NTNU M 82 Elektronikk og datateknologi, UiO B 90 Fjernsynsteknikk, HiL B 55 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, HiAk B 45 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 2-årig, HiAk K 45 Informasjonsbehandling, HSM B 57 Informasjonsteknologi, HBO B 47 Informasjonsteknologi, HiO B 61 Informasjonsteknologi, HiS M 65 Informasjonsteknologi og økonomi, HBO B 47 Informatikk, HiG B 52 Informatikk, HSM B 57 Informatikk, UiO B 90 Informatikk, UiTø M 94 Informatikk, UiTø B 94 Informatikk, mikroelektronikk, UiO M 90 Informatikk, Mo i Rana, HiNe B 59 Informatikk, Mo i Rana, årsstudium, HiNe Å 59 Informatikk, systemutv. og datakomm., UiO M 90 Informatikk, teknisk programvare, UiO M 90 Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 58 Ingeniør, Data, HiTø B 71 Ingeniør, data, HiB B 46 Ingeniør, data, HiG B 52 Ingeniør, data, HiO B 61 Ingeniør, data, HiS B 65 Ingeniør, data, HiST B 42 Ingeniør, data, HiÅ B 77 Ingeniør, data, Grimstad, HiA B 42 Ingeniør data, Kongsberg, HiBu B 49 Ingeniør, data, Sarpsborg, HiØ B 76 Ingeniør, datateknikk, HiN B 58 Ingeniør, IKT, Grimstad, HiA M 42 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 69 Ingeniørfag, data, HVE B 72 Ingeniørfag, data, Førde, HSF B 63 IT og info.systemer, HiA B 42 IT-kandidat, Mo i Rana, 2 årig, HiNe K 59 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 82 Lærer/master i naturvitenskap og teknologi, NTNU M 82 Medieteknikk, HiG B 52 Teknologi - Anvendt info. & miljømodellering, NLH M 81 Teknologi, organisasjon og læring, UiO B 90 Webbaserte tjenester, Rena, HH B 53 Økonomi og IKT, HiTø B 71 Design Design, Interiørarkitektur/møbeldesign, KHiO B 78 Design, Klær og kostymer, KHiO B 78 Design og komm. i digitale medier, deltid, HiO Å 61 Design og søm av klær, HiO Å 61 Design og teknologi, HVE Å 72 Design, Visuell kommunikasjon, KHiO B 78 Industridesign, AHO M 39 Industriell design, NTNU M 82 Ingeniør, bygg, HiS B 65 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg, HiØ B 76 Ingeniør, maskin, HiG B 52 Ingeniør Produktutvikling m. design, HiÅ B 77 Ingeniørdesign, HiN M 58 Kunst og design, HiO B 61 Kunst og design 1, HiO Å 61 Kunst og handverk, HVO Å 74 Kunst og håndverk, samlingsbasert, HBO Å 47 Media, IKT og design, HVO B 74 Mediedesign, HiG B 52 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, HiA B 42 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar, HH B 53 Produktdesign, HiAk B 45 Teknologidesign, HiG B 52 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 49 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 69 Drama/teater Drama, DMMH Å 41 Drama, HiA Å 42 Drama, HiB Å 46 Drama, HiNe B 59 Drama, HVO Å 74 Drama og teater, NTNU B 82 Drama og teaterkommunikasjon, HiO Å 61 19

20 Fagområde og studium T Side Fagområde og studium T Side 20 Drama og teaterkommunikasjon, HiO B 61 Drama, årsstudium, HiNe Å 59 Faglærer i praktiske og estetiske fag, HiTø Y 71 Førskolelærerutd. fordypning drama, forming & mus., DMMH B 41 Teaterarbeid barn og unge, HVE Å 72 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVH K 85 Elektro Elektronikk, NTNU M 82 Elektroteknikk, HiN M 58 Ing., flyteknikk, Grimstad, HiA B 42 Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 58 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ B 77 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, HiTø B 71 Ingeniør, el.-automasjon, HVE K 72 Ingeniør, elektro, HiG B 52 Ingeniør, elektro, HiO B 61 Ingeniør, elektro, HiS B 65 Ingeniør, elektro, HiST B 42 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 49 Ingeniør, elektro, Sarpsborg, HiØ B 76 Ingeniør elektro, 2-årig, Kongsberg, HiBu K 49 Ingeniør, elektronikk, HiB B 46 Ingeniør, elektronikk, HiN B 58 Ingeniør, elektronikk, HiT B 69 Ingeniør, elektronikk, HVE K 72 Ingeniør, elektronikk, Levanger, HiNT B 60 Ingeniør, elektronikk, 2-årig, HiST K 42 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 46 Ingeniør, elkraftteknikk, HiN B 58 Ingeniør, elkraftteknikk, HiT B 69 Ingeniør, energiteknikk, Grimstad, HiA B 42 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 46 Ingeniør, medie-elektronikk, HiG B 52 Ingeniør, teleteknikk, HiA B 42 Ingeniør, teleteknikk, HiÅ B 77 Ingeniørfag, elektro, HVE B 72 Ingeniørfag, elektro, Førde, HSF B 63 Ingeniørutdanning, automasjon, HiÅ K 77 Kommunikasjon og mikroelektronikk, UiTø M 94 Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag, HiN B 58 Engelsk Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 90 Engelsk, HiA Å 42 Engelsk, HiB Å 46 Engelsk, HiF Å 50 Engelsk, HiS Å 65 Engelsk, HiØ Å 76 Engelsk, HVE Å 72 Engelsk, HVO Å 74 Engelsk, NTNU B 82 Engelsk, UiB Å 87 Engelsk, UiO Å 90 Engelsk, UiTø Å 94 Engelsk, Bø, HiT Å 69 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 49 Engelsk i lærerutdanning, HiØ Å 76 Engelsk, Levanger, HiNT Å 60 Engelsk med fagdidaktikk, HSF Å 63 Engelsk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 76 Engelsk, samlingsbasert, HBO Å 47 Engelsk, Stord, HSH Å 67 Engelsk, årsstudium, HiNe Å 59 Engelsk årsstudium, Hamar, HH Å 53 Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk, NTNU B 82 Europeiske og amerikanske studier, UiO B 90 Europeiske og amerikanske studier, Nord-Amerika, UiO B 90 Europeiske og amerikanske studier, Storbr./Irland, UiO B 90 Fortelling og kommunikasjon, HVE B 72 Integrert utd. med mastergrad i ett fremmedspråk, UiB M 87 Litteratur, Engelsk, UiO B 90 Lærerutdanning med mastergrad i språk, NTNU M 82 Oversetting og fagspråk - engelsk, HiA B 42 Språk, UiB B 87 Språk, UiTø B 94 Språk, Engelsk, UiO B 90 Språk og kultur - engelsk fordypning, HiA B 42 Språk og litteratur, fordypning i engelsk, HiS B 65 Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, HiB B 46 Ergoterapeututdanning, HiO B 61 Ergoterapeututdanning, HiST B 42 Ergoterapeututdanning, HiTø B 71 Ergoterapeututdanning, RHS B 86 Ernæring Ernæring, UiO B 90 Ernæring, mat og kultur (heimkunnskap), HiA Å 42 Kostøkonomutdanning, HiAk B 45 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiF B 50 Europeiske språk/kunnskap Europastudier, UiB B 87 Europeiske og amerikanske studier, UiO B 90 Europeiske og amerikanske studier, Storbr./Irland, UiO B 90 Språk, UiO B 90 Faglærar Fagl. utd. i formg./kunst/håndv., Notodden, HiT B 69 Fagl. utd. praktisk-estetiske fag, Notodden, HiT Y 69 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, HBO B 47 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 69 Faglærer i praktiske og estetiske fag, HiTø Y 71 Faglærer praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 67 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 61 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HH B 53 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, HiA Y 42 Faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag, HiNe Y 59 Integrert lærerutdanning med mastergrad i nordisk, UiB M 87 Integrert utd. med mastergrad i ett fremmedspråk, UiB M 87 Integrert utd. med mastergrad i naturvitenskap, UiB M 87 Lærerutdanning i realfag, UiTø M 94 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiF B 50 Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag, HiN B 58 4-årig integrert lærerutd. i matem. og naturfag, UiB B 87 Farmasi Farmasi, HiO B 61 Farmasi, UiB M 87 Farmasi, UiO M 90 Farmasi, UiTø M 94 Film Animasjonsutdanning, HVO B 74 Film, medier og kommunikasjon, HiO Å 61 Filmvitenskap, NTNU B 82