Søkerhandboka omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag)"

Transkript

1 Søkerhandboka 2000 omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag)

2 Generell informasjon Xdfasdfdfsdf Dokumentasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2001 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar og opptaksprosessen fram til opptaket er avslutta i september. Ta difor vare på handboka også etter at du har sendt søknaden. Studium utanom det samordna opptaket Søkerhandboka inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar frå lærestadene kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Er du i tvil om du er studiekvalifisert? Kontakt ein av lærestadene for å få vurdert grunnlaget ditt, t.d. om du har dekt fagkrav på annan måte enn det som er nemnt på side 13. Viss det gjeld studium med tilleggskrav, bør du kontakte lærestaden som har studiet. Sjå også om realkompetanse side 15. På Samordna opptak sine vevsider kan du søkje om studieplass, melde adresseendring, omprioritere studieønska dine og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. Du finn òg generell informasjon om Utgiver Samordna opptak Postboks 1175 Blindern, 0317 Oslo Telefon (9-15) Redaktør Henrik Christie Rødsæther Tabeller Brith Walstad Pulido Gunn E. Tønder Tekst Trine Hotvedt Øyvind Gjengaar Prosjektansvarlig, distribusjon, form og sats Typ & Graf AS, Oslo Trykk Elanders Norge as Opplag opptaket og vevutgåva av Søkerhandboka Frå 25. juli finn du poenggrensene i hovudopptaket og ledige plassar på Restetorget, og frå ca 10. august poenggrensene i suppleringsopptaket. Søkofonen Søkofonen er telefontenesta for det samordna opptaket. Tenesta er open i perioden april-september. Den personlege koden din til søkofonen får du i brevet saman med omslagsarket. Ta difor vare på dette brevet. Sjå elles rettleiinga for Søkofonen side 75. Tekst-tv NRK 1 side 480 Generell informasjon om det samordna opptaket finn du på NRK 1 tekst-tv side 480. Etter hovudopptaket 25. juli blir sidene dagleg oppdaterte med oversikt over poenggrenser og ledige studieplassar. Informasjon på samisk Søkerhandboka 2001 og søknadsskjema på samisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Vevutgåva av samisk søkjarhandbok og søknadsskjema finn du på Informasjon på samisk finn du òg på Søkofonen. Distribusjon Søkerhandboka ble utgitt første gang i februar 1995 under navnet Søkeravisa. Handboka er gratis og distribueres til søkerne via utdanningsmesser, videregående skoler, arbeidskontorer, Forsvaret, biblioteker, høgskoler og universiteter. Du kan få flere eksemplarer ved å henvende deg til nærmeste arbeidskontor, høgskole eller universitet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i opptakskrav, poengberegning og studieopplysninger. Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. Please note that the information in this catalogue does not apply to foreign applicants without a permit for permanent residence in Norway. See also page 15. Utdanningsmesser Følgjande større utdanningsmesser skal haldast etter at Søkerhandboka 2001 blir utgitt: januar UTDANNING & YRKE 2001 Trondheim, Nidarøhallen januar UTDANNING & YRKE 2001 Fredrikstad, Kongstenhallen januar YRKESMESSEN Stavanger, Stavanger Forum 30. januar - 2. februar UTDANNING 2001 Bergen, Arenum februar JOBB OG UTDANNING 2001 Oslo, Sjølyst Det blir også halde lokale messer; kontakt lærestadene. Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige og private høgskoler. SO registrerer søknadene og sender ut omslagsark til søkerne. Omslagsarkene skal sendes til de enkelte læresteder, som poengberegner søkerne etter retningslinjer gitt i departementets rundskriv F-83-99: Nytt felles regelverk for rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Alle data fra lærestedenes søknadsbehandling blir samlet i Samordna opptak, som kjører opptak og sender svarbrev til søkerne. Tilbud blir gitt på det høyest prioriterte studieønsket som hver enkelt søker har poeng nok til å komme inn på, lavere studieønsker faller bort. SO registrerer svarene og kjører suppleringsopptak etter behov. Opptaksprosessen Søknadsfrister Søknad på nettskjema Søknad på papirskjema Forhåndsløfte Spesiell vurdering Rudolf Steinerskole Reservert studieplass fra Opptak til universitetsstudier Opptak til examen philosophicum Utfylling av papirskjema Fullmakt Andre frister og skjemaer Omslagsark Omprioriteringsskjema Personopplysningsskjema Opptak Hovedopptak Nasjonalt suppleringsopptak Lokale suppleringsopptak Restetorget Reservering av studieplass til Bytte av studieplass i høgskolesektor Opptak til høgskoleingeniørutdanning Opptak til maritim utdanning Halvårs- og årseiningar i lærarutdanninga. 9 Dokumentasjon Hvem kan søke? Generell studiekompetanse Andre veier til generell studiekompetanse Utenlandsk utdanning Information in English Realkompetanse Spesielle opptakskrav Hvordan rangeres søkerne? Poengutrekning Studier med andre rangeringsregler Farmasi og ernæring, UiO og Farmasi, UiTø.20 Opptaksprøver som rangeringsgrunnlag Medisinstudiet Kvotar Annen viktig informasjon Klageprosedyrar Krav om tuberkulinprøve Krav om politiattest Norsk-eksamen i lærarutdanninga Helsekrav til maritimt sertifikat Betinga opptak Regelendringar Studieløp og gradar Hvor kan jeg søke? Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologisk Høgskole Arkitekthøgskolen i Oslo Betanien sykepleierhøgskole i Bergen Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmets høgskolesenter Diakonissehjemmets høgskole Dronning Mauds Minne Høgskolen Høgskolen for Diakoni og Sykepleie Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Stavanger Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Kunsthøgskolen i Oslo Menighetssøsterhjemmets Sykepleierhøgskole. 51 Misjonshøgskolen Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges landbrukshøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 52 Norges veterinærhøgskole Norsk Lærerakademi Rogaland Vernepleierhøgskole Sámi allaskuvla/samisk høgskole Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø (med Norges Fiskerihøgskole) Oversikter Fag/utdanningar Adresseliste Sentrale opptaksbegreper Søkofonen Søkerkalender Innhold 2 3

3 Søknadsfrister og søknadsskjemaer 1 mars Søknadsfrist bare for søkere med utenlandsk utdanning (ikke-nordisk) fra land utenfor Norden, se side 14 Rudolf Steinerskole grunner for spesiell vurdering grunner for forhåndsløfte (bare statlige og private høgskoler) realkompetanse, se side 15 Når du har søkt innen 1. mars-fristen, skal du ikke sende ny søknad til 15. april. Hvis du likevel sender ny søknad, må du ta med studieønskene du vil beholde. Hvis grunnene dine for å søke om spesiell vurdering eller forhåndsløfte ikke blir godkjent, deltar du likevel i opptaket på vanlige vilkår. Søknader om spesiell vurdering eller forhåndsløfte som er poststemplet etter 1. mars, blir behandlet som ordinære 15. april-søknader. FORHÅNDSLØFTE Det er bare statlige og private høgskoler som kan gi forhåndsløfte. Hvis alle studieønskene dine er til universiteter, vitenskapelige høgskoler eller kunsthøgskoler, kan du ikke krysse av for forhåndsløfte. Alle som søker forhåndsløfte må være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få forhåndsløfte hvis du skal oppfylle opptakskravene med fag/kurs våren Du kan søke om forhåndsløfte hvis du: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole må flytte med familie har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet Behov for forhåndsløfte må dokumenteres, se side 10. Hvis grunnene for forhåndsløfte blir underkjent, blir søknaden overført til hovedopptaket 25. juli. For å få forhåndsløfte må du ha en poengsum som ville vært i den øvre halvdelen blant poengsummene til de som ble tatt opp ved studiet i 2000 i nasjonalt hovedopptak og suppleringsopptak. Svar på søknad om forhåndsløfte blir sendt ut før 1. mai. Tildeling av forhåndsløfte er et bindende løfte om at du får tilbud om studieplassen i hovedopptaket. Etter hovedopptaket 25. juli må du sende inn svarskjemaet innen 1. august for å bekrefte at du tar imot studieplassen. Hvis du får forhåndsløfte på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du gi beskjed til Samordna opptak om at du trekker de høyere prioritetene. Til studier med opptaksprøver gis ikke forhåndsløfte. SPESIELL VURDERING Søkere kan be om spesiell vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming eller andre forhold) gir grunn til å tro at søkerens opptaksgrunnlag ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. For å få spesiell vurdering må du oppfylle kravene til Søknad på nettskjema Har du norsk personnummer, kan du fra midten av februar søke om opptak på Samordna opptaks internettsider: Når du har registrert deg med et selvlaget brukernavn og passord, kan du fylle ut nettskjemaet. Når skjemaet er utfylt, kan du be om å få en kvittering som er din bekreftelse på at søknaden er registrert. Ved å bruke nettskjema kan du rette på alle detaljer på søknaden helt fram til søknadsfristen. Ta derfor vare på brukernavn og passord. Når du forandrer prioritetstallet, endrer du rekkefølgen på studieønskene. Når du klikker på studiekoden i Søkerhandboka på vev, legger studiet seg nederst på søknadsskjemaet, eller du kan taste inn studiekoden selv. NB! Bruk enten nettskjema eller papirskjema. Hvis du bruker begge deler, er nettskjema det gyldige. Sender du inn flere papirsøknader, vil den siste søknaden som er sendt inn før generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Søkere som kan poengberegnes, men får avslag på søknad om spesiell vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen med poeng. For spesiell vurdering får du tilsendt blå omslagsark; se side 7. RUDOLF STEINERSKOLE Søkere med Rudolf Steinerskole blir behandlet i Nasjonal komité for vurdering av Rudolf Steinerskolevitnemål. Komiteen gir en anbefaling til lærestedene om generell studiekompetanse og nivå. Søkere som avsluttet Rudolf Steinerskole 2000 eller tidligere, må sende én bekreftet kopi av vitnemålet med omslagsarket til Samordna opptak. Søkere som avslutter Rudolf Steinerskole våren 2001, må sende tomme omslagsark der de krysser av for ettersending av videregående utdanning. Så snart vitnemålene foreligger, vil de enkelte Steinerskolene sende vitnemålene til Samordna opptak. RESERVERT STUDIEPLASS FRA 2000 Har du reservert studieplass fra i fjor, må du søke på vanlig måte innen 15. april. Du skal ikke krysse av for forhåndsløfte på søknadsskjemaet. I omslagsarket legger du ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. For dette studiet trenger du ikke å legge ved vitnemål eller attester. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere dette/disse foran det studiet der du har reservert plass. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon og følge vanlig prosedyre. Hvis du får opptak ved et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. Ordinær søknadsfrist Søknader som er poststemplet etter 15. april, blir ikke med i opptaket Søknad på papirskjema Søknadsskjemaet finnes på bokmål, nynorsk og samisk, og kan skaffes fra arbeidskontorer, biblioteker, videregående skoler eller lærestedene som er med i det samordnede opptaket. Søknadsskjemaet skal leses maskinelt. Derfor er det viktig at du: ikke bretter skjemaet, bruk C4-konvolutt fyller ut nøyaktig og tydelig med blå eller sort penn skriver bokstavene og tallene på samme måte som i eksempelruta på skjemaet, husk STORE bokstaver skriver ett tegn i hver rute, og ikke lar tegnene gå utenfor de svarte strekene ikke lager overstrykninger eller skriver i ruter som skal være tomme sender originalt skjema pr post, ikke kopi eller via telefax er nøyaktig med adresseutfylling, se veiledningen side 6 Fødselsdato Personnummer Statsborgerskap Norsk Utenlandsk D D M M Å Å MÅ IKKE BRETTES SEND IKKE VEDLEGG SAMMEN MED SØKNADSSKJEMAET LES RETTLEDNING PÅ BAKSIDEN Kj nn Mann Kvinne Etternavn: For- og evt. mellomnavn: Tlf.: Postboks, c/o e.a. Gate/vei/ Event. stedsnavn gt.nr./ oppg.: Postnr.: Poststed: Land: (bare ett) Tlf.: (Ikke Norge) MorsmŒl Norsk Samisk Annet utdanning International Baccalaureate Utenlandsk (ikke nordisk) Rudolf Steinerskole Jeg s ker pœ grunnlag av: Jeg s ker om Realkompetanse (NB Se baksiden) grunnlag av: Norsk/ Nordisk Forhåndsløfte Prioritering av maksimum 15 studieønsker, send kun ett søknadsskjema Prioritet L¾rested Studienavn Studiekode Jeg nsker Œ ta examen philosophicum ved f lgende studiested Jeg har lest og fulgt rettledningen pœ baksiden av dette skjemaet (mœ dateres og underskrives) S KNAD OM OPPTAK TIL UNIVERSITETER OG H GSKOLER 2001/2002 Skal sendes til: Samordna opptak, Postboks 1175 Blindern, 0317 Oslo Du kan s ke via Internett c/o Sted Dato Underskrift D D M M Å Å Registreringsskjema skal leses maskinelt. Bruk sort/blœ penn. Bokstaver og tall b r se slik ut Se S kerhandboka 2001 A B C I X X X X X X X X X X X X X X X S ker om opptak etter spesiell vurdering (X pr. studium) MŒlform Bokmål Nynorsk søknadsfristen være den gyldige. Send ikke vitnemål og attester med søknadsskjema. Disse skal du sende inn sammen med omslagsarket, se side 7. X X X X X X X X X X X X X X X Gjelder kun statlige og private høgskoler 15 april OPPTAK TIL UNIVERSITETSSTUDIER Ved universitetene søker du normalt opptak til studium/fakultet, og ikke direkte til enkeltfag. På søknadsskjemaet fører du derfor opp studienavn som du finner i venstre kolonne i lærestedstabellene, og ikke navnet på det enkelte fag. I lærestedstabellene for universitetene finner du en oversikt over fagene som hører inn under de enkelte studiene/fakultetene. Får du tilbud om studieplass ved et av disse studiene/fakultetene, kan du velge hvilke fag/emner du vil studere. Opplysninger om fagpåmelding finner du i universitetenes egne brosjyrer. Her framgår det også om undervisningen i faget starter hvert semester, eller om det er studiestart bare en gang i året. Ved noen fag kan det være interne kapasitetsavgrensinger som gjør at du må ta fagene i en annen rekkefølge enn du kanskje hadde planlagt. OPPTAK TIL EXAMEN PHILOSOPHICUM På søknadsskjemaet er det et eget felt for examen philosophicum (exphil) som kan fylles ut med én tresifret lærestedskode. Koden gjelder også for examen facultatum (exfac) ved de lærestedene som har dette studiet. Hvis du høsten 2001 ønsker å studere bare exphil, og ikke andre studier høsten 2001 eller våren 2002, fører du opp en tresifret lærestedskode i dette feltet, og fører ikke opp studieønsker i feltene Hvis du ønsker å studere exphil høsten 2001, og andre studier våren 2002, må du føre opp en tresifret lærestedskode i dette feltet, og prioriterte studieønsker i feltene Hvis du ønsker å ha exphil som et reservealternativ høsten 2001 dersom du ikke får tilbud på prioriterte studier, fører du opp en tresifret lærestedskode i dette feltet, i tillegg til kodene for de andre studieønskene i feltene Ved de fleste lærestedene er exphil og exfac et åpent studium for alle med generell studiekompetanse. Søker du og får opptak til et fag- eller profesjonsstudium ved en av lærestedene på lista under, får du automatisk anledning til å ta exphil (og eventuelt exfac). Fører du opp en lærestedskode som ikke står på lista under, blir den strøket. Lærested Lærestedskode Høgskolen i Agder 201 Høgskolen i Bodø 204 Høgskolen i Lillehammer 210 Høgskulen i Sogn og Fjordane 216 Høgskolen i Telemark 220 Høgskolen i Volda 223 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 194 Norsk lærerakademi 254 Universitetet i Bergen 184 Universitetet i Oslo 185 Universitetet i Tromsø 186 Søknadsfrister og søknadsskjemaer

4 Utfylling av papirskjema Fødselsdato Personnummer Statsborgerskap Norsk Utenlandsk FØDSELSDATO OG PERSONNUMMER Både fødselsdato og personnummer må fylles ut. Har du ikke norsk personnummer, fyller du bare ut fødselsdato. KJØNN Alle må krysse av for kjønn. For søkere uten norsk personnummer er det ikke mulig å registrere søknaden uten avkryssing for kjønn. MORSMÅL/ MÅLFORM Kryss av for samisk morsmål hvis du ønsker at Universitetet i Tromsø og Samisk høgskole/sami allaskuvla skal bruke samisk i brev til deg. Kryss av for annet hvis du ikke har norsk eller samisk morsmål. Kryss for bokmål/nynorsk bestemmer hvilken målform som senere vil bli brukt i brev til deg. Etternavn: (bare ett) For- og evt. mellomnavn: P D D M M Å Å tb k NAVN Navn må skrives helt ut. Har du to etternavn uten bindestrek, fører du opp det siste i feltet for etternavn. Mellomnavn kan forkortes hvis du får plassmangel. TELEFON Feltene er beregnet for norske, åttesifrede telefonnummer. Postboks, c/o e.a. Gate/vei/ stedsnavn Postnr.: c/o Land: (Ikke Norge) Poststed: Kj nn Mann Kvinne MorsmŒl Norsk Samisk Annet ADRESSE Omslagsark, tilbudsbrev og eventuelle andre utsendelser vil gå til den adressen du oppgir på søknadsskjemaet. Du er selv ansvarlig for at Samordna opptak har fått riktig og fullstendig adresse. Retningslinjer for utfylling: For adresser i Norge må postnummer og poststed fylles ut. Gate/vei/stedsnavn kan også benyttes. For adresser i utlandet benyttes i tillegg landfeltet. Det firesifrede postnummerfeltet skal ikke fylles ut. Adresselinjen etter c/o-feltet kan benyttes til c/o-adresse (skriv da c/o i c/o-feltet), postboksnummer, informasjon om hybelhus eller rom-/ leilighetsnummer e.l. Bruker du postboksadresse, skal du ikke fylle ut gateadresse. Det er viktig at du (eller en kontaktperson) er tilgjengelig under søknadsbehandlingen og når tilbud om studieplass sendes ut. Se også om adresseendring side 7. ( g ) Jeg s ker pœ grunnlag av: Jeg s ker pœ grunnlag av: Jeg s ker om Norsk/ International Utenlandsk utdanning Rudolf Realkompetanse Forhåndsløfte Nordisk utdanning Baccalaureate (ikke nordisk) Steinerskole (NB Se baksiden) Gjelder kun statlige X X X X X X og private høgskoler OPPTAKSGRUNNLAG Sett kryss i en av rutene for norsk og nordisk videregående utdanning, International Baccalaureate, videregående utenlandsk utdanning (ikke-nordisk) eller Rudolf Steinerskole. Som nordisk utdanning regnes utdanning fra Tlf.: Tlf.: Event. gt.nr./ oppg.: MŒlform Bokmål Nynorsk X X X X X X X X X Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene eller Grønland. REALKOMPETANSE Sett kryss bare hvis du ikke har generell studiekompetanse, men er over 25 år og vil søke på grunnlag av realkompetanse, se artikkel side 15. FORHÅNDSLØFTE Sett kryss bare hvis du søker statlige eller private høgskoler og fyller kravene til forhåndsløfte, se side 4. Prioritering av maksimum 15 studieønsker, send kun ett søknadsskjema Prioritet L¾rested Studienavn Studiekode Se S kerhandboka 2001 STUDIEØNSKER Det er kun studier som står oppført i lærestedstabellene som kan søkes med dette søknadsskjemaet. Hvis du fører opp studier som ikke står i Søkerhandboka 2001, blir de strøket. Du må fylle ut full sekssifret studiekode for hvert studieønske. Kodene finner du i lærestedstabellene. Du er selv ansvarlig for at det er samsvar mellom lærested, studienavn og studiekode. Hvis du søker universitet, se også artikkel side 5 om opptak til universitetsstudier. Du kan føre opp inntil 15 studieønsker i prioritert rekkefølge. Prioriteringen er avgjørende for hvilket tilbud du får. Ingen søkere får mer enn ett tilbud, og man får tilbud på det høyest prioriterte studieønsket man har poeng nok til å komme inn på. Ved tilbud blir alle lavere prioriteter strøket. Se også om omprioriteringsskjema side 7. SPESIELL VURDERING Du må krysse av i feltet ved hvert studium der du ønsker spesiell vurdering. Se side 4 og om blå omslagsark side Jeg nsker Œ ta examen philosophicum ved f lgende studiested EXAMEN PHILOSOPHICUM Se artikkel side 5. Jeg har lest og fulgt rettledningen pœ baksiden av dette skjemaet (mœ dateres og underskrives) BRETTES Sted Dato Underskrift D D M M Å Å EN S ker om opptak etter spesiell vurdering (X pr. studium) DATO OG UNDERSKRIFT Søknaden må dateres og underskrives for å være gyldig. Ved å underskrive bekrefter du at du har lest rettledningen på baksiden og fylt ut skjemaet i samsvar med denne. sist daterte søknad er gjeldende. FULLMAKT Hvis du på grunn av reise eller andre omstendigheter ikke kan søke selv, eller senere i opptaket ikke kan omprioritere eller svare på tilbud innen fristene, må du sende inn en fullmakt. Skriv navnet på den personen du gir fullmakt til på dine vegne. Send fullmakten i egen konvolutt til Samordna opptak. X X X X Alle søkere skal ha mottatt omslagsark juni Omslagsarket er din kvittering for at søknaden er mottatt og registrert. Omslagsarkene sendes ut puljevis, dvs. at søkerne vil motta dem på forskjellig tidspunkt, fra én til seks uker etter at søknaden er sendt. Bruker du nettskjema, vil du få omslagsark tidlig. Fra slutten av mai kan du kontrollere på søkofonen hvilke studieønsker du er registrert med. Har du ikke mottatt omslagsark innen 1. juni, må du snarest og innen 10. juni skrive et brev til Samordna opptak der du etterlyser omslagsark, eventuelt med kopi av søknadsskjemaet ditt. Kontroller på omslagsarket at alle studieønskene dine er registrert i riktig rekkefølge. Er det avvik fra søknaden, må du gi skriftlig melding i eget brev til Samordna opptak innen innsendingsfristen for omslagsarket. Med omslagsarket mottar du også et brev med bl.a. søkernummer, søkofonkode og vevkode for Internettbruk. Ta vare på dette brevet. Søkernummeret må oppgis ved alle henvendelser til lærested eller Samordna opptak. Brevet kan også brukes hvis du trenger dokumentasjon overfor andre instanser på at du har søkt høyere utdanning. I omslagsarket skal du legge bekreftede kopier av vitnemål, attester og annet som dokumenterer opptaksgrunnlaget ditt. Innsendingsfrist og adresse står øverst på omslagsarket. Har du spørsmål om utfylling, må du kontakte denne institusjonen. For studieønsker som ikke krever særskilt søknadsbehandling vil du motta gult omslagsark. For studier med egen søknadsbehandling (medisinstudiet og studier ved Norges Veterinærhøgskole) vil du motta grønt omslagsark. Har du bedt om spesiell vurdering (se side 4), vil du i tillegg motta blått omslagsark, ett for hvert lærested der du har bedt om spesiell vurdering. I disse omslagsarkene skal du legge egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer til opptak etter spesiell vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule eller grønne omslagsarket. Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 15), vil du motta fiolett omslagsark, ett for hvert lærested du har søkt. Verdt å merke seg om omslagsarkene: Send inn alle omslagsark selv om ikke alle opplysninger du er registrert med er fullstendig korrekte. Hvis du omprioriterer, eller hvis Samordna opptak retter et feilregistrert studieønske, mottar du vanligvis ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil altså være den samme, også selv om du etter omprioritering har strøket dette lærestedet. Hvis du av ulike grunner har sendt inn flere søknadsskjemaer, vil disse først bli behandlet etter at hovedregistreringen er ferdig i slutten av mai. Omslagsark sendes ut basert på det først registrerte søknadsskjemaet. Du vil bare unntaksvis motta nytt omslagsark etter at siste søknad er registrert. 1 juli 10 juli Ettersendingsfrist for utdanning og praksis som blir avsluttet våren Ettersending skal sendes til de samme institusjonene hvor du har sendt inn omslagsark. Omprioriteringsfrist Du kan omprioritere studieønskene dine ved hjelp av nettskjema på eller på omprioriteringsskjemaet som du mottar sammen med omslagsarket. Skjemaet må sendes til Samordna opptak senest 1. juli for å bli tatt til følge i hovedopptaket. Send helst ikke inn omprioriteringer flere ganger, vent heller til nærmere fristen. Det er ikke anledning til å føre opp nye studieønsker etter 15. april, slike vil bli strøket. Mener du at Samordna opptak har feilregistrert ett eller flere av studieønskene dine, skal du ikke bruke omprioriteringsskjemaet. Melding om feilregistrering av studieønsker sender du i eget brev til Samordna opptak. Har du mistet omprioriteringsskjemaet og ikke har adgang til nettsidene, kan du skrive en ny og fullstendig prioriteringsliste på eget ark og sende til Samordna opptak. Adresseendringsfrist før hovedopptaket Adressendring kan du gjøre ved hjelp av nettskjema på eller du kan bruke personopplysningsskjemaet som du får tilsendt i to eksemplarer sammen med omslagsarket. Du skal melde adresseendring bare hvis du endrer permanent adresse i løpet av opptaket, eller hvis du av andre årsaker vil ha brev fra Samordna opptak til en annen adresse enn den du har oppgitt på søknadsskjemaet. Hvis adresseendringen bare gjelder en avgrenset periode, må du oppgi fra- og til- dato, ellers vil adresseendringen bli registrert som permanent. For å få tilsendt svarbrev fra hovedopptaket til riktig adresse, må du melde fra om eventuell adresseendring innen 10. juli. Bruk personopplysningsskjemaet også for å melde fra om eventuelle feilregistreringer av navn, telefonnummer eller avkryssinger på søknadsskjemaet. Om dokumentasjon av navneskifte, se side 11. Hvis du flytter før du har mottatt omslagsark, må du melde flytting ved hjelp av Postens adresseendringsskjema. Oppgi da fullt navn, fødselsdato og personnummer. Bruk også Postens skjema hvis du har mistet personopplysningsskjemaene eller sendt fra deg begge. Andre frister og skjemaer

5 Opptak Xcdsgdfggsdfd 8 25 juli Hovedopptak med utsending av svarbrev Ca. 25. juli sender Samordna opptak ut svar på søknaden din. Svaret er også tilgjengelig på Du kan enten registrere svaret ditt her, eller du kan sende svarskjemaet til Samordna opptak, poststemplet senest 1. august. Svar på telefaks godtas ikke. Svarskjemaet angir hvilket studium du evt. har fått tilbud til, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller 10 august Nasjonalt suppleringsopptak NB! Kort svarfrist Bare søkere som får nytt tilbud eller fornyet saksbehandling etter hovedopptaket, vil få tilsendt svarskjema i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 10. august. Du får altså ikke tilsendt nytt svarskjema bare ved endring i ventelisteplassering. Hvis du får nytt tilbud, mister du automatisk den tidligere tildelte studieplassen. Du kan enten registrere svaret ditt på eller returnere svarskjemaet til Samordna opptak. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli kort. Samordna opptak godtar ikke svar sendt på fax. 1 august alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du kan krysse av ja eller nei bare på de studiene som er oppført, ikke føre opp nye eller bortfalte studieønsker. Sett kryss ved alle studier som er oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket, mister du ugjenkallelig plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du fyller ut svarskjemaet. Det er 15 august Svarfrist for tilbud/venteliste ikke anledning til å endre på svaret når det først er sendt inn. Hvis du av en eller annen grunn ikke har mottatt svarbrev innen 1. august, og ikke kan svare på vev, kan du ringe Søkofonen. Du må da sende Samordna opptak et brev der du oppgir søkernummer, navn, hvilket studium du evt. har fått tilbud på, studium/studier du står på venteliste til og hva du svarer på hvert enkelt studieønske. Restetorget Restetorget gir oversikt over studier der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene, og det fremdeles er ledige plasser. Disse studieplassene blir kunngjort fra 25. juli på Søkofonen, tekst-tv side 480 og på Studieplassene på restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass ved et av disse studiene, må du kontakte lærestedet direkte. Den første som tar kontakt, får den første plassen osv. Søkofonen Fra 25. juli kan du på Søkofonen ( ) få opplysninger om eventuelle tilbud, ventelisteplasseringer, oppmøte og annen relevant informasjon. Se brukerveiledningen side 75. Reservering av studieplass til 2002 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter, ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden (med dokumentasjon, se side 10) skal sendes til lærestedet der du har fått studieplass. Svarskjemaet må sendes inn til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Nærmere informasjon om reservering av studieplass får du i svarbrevet 25. juli. Bytte av studieplass i høgskolesektor I høgskolesektor er det anledning til å søke om bytte av studieplass til en annen høgskole hvis det etter siste omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringer i familiesituasjon, for eksempel sykdom eller at ektefelle/samboer må skifte arbeid. Byttesøknaden skal sendes til høgskolen du ønsker å bytte til. Med søknaden må det følge dokumentasjon fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig. I tillegg til at grunnene må godkjennes, er det en betingelse at: du har nok poeng til studiet du søker bytte til det er ledig plass ved studiet du søker bytte til man ikke er kommet så langt i studieåret at det ikke er faglig forsvarlig å bytte studieplass Lokale suppleringsopptak NB! Korte svarfrister Til enkelte studier kan det foretas ytterligere suppleringsopptak fra ca. 15. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svarskjemaet skal sendes til lærestedet du får tilbud ved. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud. Men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. Opptak til høgskoleingeniørutdanning for deg som manglar 3MX/2FY TRESEMESTER-ORDNING For opptak til høgskoleingeniørutdanning krev ein normalt 3MX (3MN) og 2FY som spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Viss du manglar slik realfagleg fordjuping og likevel vil inn på høgskoleingeniørutdanning, kan du til nokre ingeniørutdanningar gå på forkurs i sommarterminen. I denne tresemester-ordninga er det første studieåret spesielt tilrettelagt med undervisning både sommaren før og sommaren etter første studieår. Frå og med det andre studieåret følgjer du det ordinære studieløpet. Følgjande høgskolar tilbyr forkurs i sommarterminen: Høgskolen i Agder Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolane som har lærarutdanning, gir òg tilbod om års- og halvårseiningar. Lærarstudentar og lærarar som ønskjer vidareutdanning, har førsterett til desse studia. Søkjarar med godkjend lærarutdanning skal søkje på lokale søknadsskjema direkte til høgskolen. Nokre årseiningar er med i det samordna opptaket, og finst i lærestadtabellane. Dei har alle KURS I VÅRSEMESTERET Høgskolen i Sør-Trøndelag har i vårsemesteret tilbod om halvårig kurs i matematikk og fysikk, med søknadsfrist 15. oktober. Har du generell studiekompetanse, vil kurset kvalifisere deg til høgskoleingeniørutdanning. Ta kontakt med høgskolen for nærare informasjon. ORDINÆRE FORKURS Søkjarar som ikkje har generell studiekompetanse, kan kvalifisere seg for opptak til høgskoleingeniørutdanning ved å ta forkurs. Opplysninger om slike forkurs får du ved å henvende deg til ein høgskole som har høgskoleingeniørutdanning. Opptak til maritim utdanning for deg som manglar 2MX/2FY For opptak til nautikkutdanning krev ein normalt 2MX (2MN) og 2FY som spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Viss du manglar slik realfagleg fordjuping og likevel vil inn på nautikkutdanning, kan du gå på forkurs i sommarterminen. I denne ordninga er det første studieåret spesielt tilrettelagt med undervisning sommaren før studiestart. Frå og med vårsemesteret første studieåret følgjer du det ordinære studieløpet. Høgskolen Stord/Haugesund (nautikk) og Høgskolen i Vestfold tilbyr forkurs i sommarterminen. Søknad om opptak til forkurs eller tresemester-ordning og eventuelle spørsmål, skal du rette direkte til den aktuelle høgskolen. Halvårs- og årseiningar i lærarutdanninga studienummer i 600-serien, og er undervisningsretta studium. Søkjarar utan lærarutdanning kan søkje desse på vanleg måte på søknadsskjema til Samordna opptak. Dei fleste års- og halvårseiningar er ikkje med i samordninga. Etter at alle lærarstudentane og lærarane har fått tilbod, kan eventuelle ledige plassar gå til søkjarar utan lærarutdanning, men med generell studiekompetanse. Interesserte kan melde seg til dei einskilde høgskolane for nærare informasjon om tilbod og søknadsfristar til desse studia. Halvårs- eller årseiningar tekne før lærarutdanninga gir ingen form for lærarstatus, men kan seinare gå inn som ein del av lærar- eller adjunktutdanninga dersom søkjaren tek ordinær lærarutdanning. Opptak 9

6 Dokumentasjon Xcdsgdfggsdfd Oversikten under viser hva slags dokumentasjon som kreves vedlagt omslagsarket for at søknaden din skal bli godkjent for behandling. Søknadspapirer returneres ikke, send derfor ikke originaler med omslagsarket. Unntak er engangsattestasjon f.eks. av obligatorisk arbeidstilknytning i studietida. Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor eller politikammer) som viser at dette er rett kopi. Stemplet skal vise hvor kopien er bekreftet, bare stempel med RETT KOPI godtas ikke. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. FULLFØRT OG BESTÅTT 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE UTDANNING Ett eller flere vitnemål som dekker alle årene. Husk å kopiere både for- og baksiden av vitnemålet. FORBEDRINGER OG NYE FAG Dersom du vil konkurrere i primærvitnemålskvoten, må du sende inn ditt primærvitnemål, se side 22. Ekstra fag som skal dekke spesielle opptakskrav eller gi fordypnings- og realfagspoeng, kan dokumenteres med fagkarakterbevis eller være påført nytt vitnemål. For opptak til medisin er det bestemte krav, se side 21. FORKURS Vitnemål for fullført og bestått forkurs. ASPIRANTKURS Kursbevis for aspirantkurs. HØYERE UTDANNING Vitnemål eller karakterutskrift fra universitet eller høgskole. Hvis du tidligere er blitt vurdert for generell studiekompetanse/ immatrikulering, bør du legge ved svarbrevet fra lærestedet. UTENLANDSK UTDANNING Kopi av originalvitnemål og kopi av oversettelse hvis vitnemålet er på et annet språk enn engelsk, tysk eller fransk. Du skal sende inn vitnemål/ diplom både for videregående og høyere utdanning. Har du ett vitnemål for hvert år, skal samtlige vitnemål sendes inn. Hvis du fra NAIC, Samordna opptak eller norsk høgskole/universitet har fått en skriftlig vurdering av din utenlandske utdanning, skal også denne sendes inn. Vær oppmerksom på at enkelte utenlandske læresteder ikke godtar at man kopierer fra originaldokumentet. Man må da følge lærestedets regler for hvordan denne informasjonen skal gis, f.eks. at de blir sendt i lukket konvolutt fra utstedende lærested direkte til det norske opptaksorganet. FOLKEHØGSKOLE Godkjent skoledokumentasjon for 33 ukers skoleår og minst 90% frammøte. Tilleggspoeng gis bare for folkehøgskole tatt fra og med skoleåret 1997/98. Tidligere folkehøgskoleår kan telle som utdanning i 23/5-regelen. Husk å kopiere alle sidene av vitnemålet. PRAKSIS Attest fra arbeidsgiver, ligningskontor eller annen offentlig myndighet. Attesten skal opplyse om arbeidets varighet fra dato til dato, og omfang: Om det er fulltids- eller deltidsjobb. Deltidsjobber skal angis i timer pr. uke eller prosent av full stilling. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenterers med attest fra likningskontor eller foretaksregister. RELEVANT PRAKSIS Attest som over, men dessuten med opplysninger om hva slags arbeid som er utført. OMSORGSARBEID Bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn, evt. attest fra sakkyndig (lege, sosialkontor e.l.). MILITÆRTJENESTE Militætjeneste må dokumenteres med militært tjenestebevis (egen blankett). Mangler du militært tjenestebevis fra førstegangstjenesten; ta kontakt med din rulleførende enhet. Attester, vernepliktsbok, diplom for vernedyktighetsmedalje o.l. er ikke tilstrekkelig. Søkere som har befalsskole eller utskrevet sersjantkurs, må legge fram vitnemål og tjenesteuttalelse. Søkere som avslutter tjenesten i perioden 1. juli-20. august 2001 må sende inn midlertidig tjenestebevis for å få tilleggspoeng. Endelig tjenestebevis må legges fram for lærestedet ved studiestart. SIVILTJENESTE: Sivilt tjenestebevis, fås ved henvendelse til siviltjenesteadministrasjonen der tjenesten ble avsluttet. NORDNORSK TILKNYTNING (kvotetilhørighet) til høgskolene i Finnmark, Oslo og Tromsø: Bostedsbevis fra Folkeregisteret som bekrefter at du har bodd i Nord-Norge (evt. Finnmark) de siste 5 årene og fortsatt er bosatt i landsdelen. Bostedsbeviset må være utstedt i søknadsåret. Søkere som ikke tilfredsstiller dette kravet, må dokumentere nordnorsk tilknytning på minst to av tre mulige måter: vitnemål fra folke-/grunnskole, realskole foreldres bosted siste 10 år, bostedsbevis fra Folkeregisteret mors bosted da søkeren ble født, morens bostedsbevis fra Folkeregisteret til universitetene i Bergen og Tromsø: Bostedsbevis fra Folkeregisteret som bekrefter at du har bodd i Nord-Norge de siste 10 årene og fortsatt er bosatt i landsdelen. Bostedsbeviset må være utstedt i søknadsåret. Søkere som ikke tilfredsstiller dette kravet, må dokumentere nordnorsk tilknytning på minst tre av fire mulige måter: søker er født i Nord-Norge, morens bostedsbevis fra Folkeregisteret søker har bodd minst 10 år i Nord-Norge, søkerens bostedsbevis fra Folkeregisteret søker har eksamen fra grunnskole (evt. folkeskole eller realskole) i Nord-Norge, vitnemål søker har eksamen fra videregående skole/gymnas i Nord-Norge, vitnemål Til kvoter som krever tilknytning fra Nord-Troms/Finnmark, må dokumentasjonen gjelde for disse geografiske områdene. SAMISK TILKNYTNING (kvotetilhørighet) til høgskolene i Finnmark, Lillehammer, Oslo, Stavanger og Tromsø: vitnemål fra samisk videregående skole med samisk som eget fag, eller vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert, eller bekreftelse fra offentlig tjenestemann på at søkeren skriver og snakker samisk, eller bestått grunnfag eller semesteremne i samisk fra universitet eller høgskole, eller bestått Samisk språknemnds test eller tilsvarende til universitetene i Bergen og Tromsø: Dokumentasjon fra offentlig myndighet på at søkeren fyller kravene for å bli registrert i samemanntallet. Til Universitetet i Bergen kreves dessuten bestått Samisk språknemnds test eller annen bakgrunn godkjent av Nordisk Samisk Institutt. Ved Universitetet i Tromsø prioriteres søkere med samisk språk-kompetanse; samisk som første- eller andrespråk fra videregående skole, bestått semesteremne eller grunnfag fra universitet eller høgskole, bestått Samisk språktest eller tilsvarende. REGIONALE KVOTER Bostedsbevis fra Folkeregisteret. YRKESFAGLIG KVOTE Arbeidsattest og/eller høgere utdanning. SPESIELL VURDERING Egenerklæring fra søkeren og attest fra sakkyndig om forhold som har påvirket søkerens opptaksgrunnlag. FORHÅNDSLØFTE (gjelder bare høgskolesektor) Ett eller flere av følgende, avhengig av grunnene for å søke om forhåndsløfte: attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og barna eller søkeren og ektefelle/samboer attest fra sakkyndig (f. eks. lege) tilsettingsbrev og siste måneds lønnsslipp BYTTE AV STUDIEPLASS (gjelder bare høgskolesektor) Attest fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig. RESERVERING AV STUDIEPLASS Militær-/siviltjeneste: kopi av tjenesteinnkalling. Svangerskap eller langvarig sykdom/sykehusopphold: legeattest. NAVNESKIFTE Vielsesattest eller bevilling fra fylkesmann. Dersom du mister søkernummer, søkofonkode eller vevkode, må du sende brev og legitimasjon med bilde til Samordna opptak pr post, ikke telefaks eller e-post. Ola Nordmann Lillevik 10. januar 2001 Dokumentasjon 10 11

7 Generell studiekompetanse Xcdsgdfggsdfd Høgskole- og universitetsutdanning byggjer på bestått vidaregåande utdanning. Frå og med opptaket i 1996 vart det innført eit felles regelverk om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universitet og høgskolar. Alle studium med kravkode GENS i lærestadstabellane har generell studiekompetanse som opptakskrav. Til nokre studium er det spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse, men nokre studium er unnatekne frå kravet om generell studiekompetanse. Sjå kravkodeoversikta side 16. Viss du tidlegare er blitt vurdert for generell studiekompetanse/immatrikulering, bør du leggje ved svarbrevet frå lærestaden i omslagsarket. I generell studiekompetanse er det to krav. Fagkrava må anten vere dekte innafor eller takast i tillegg til krav om utdanning/praksis. utdanning/praksis fullført og bestått 3-årig vidaregåande utdanning eller fagbrev/sveinebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5- regelen (fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års kombinasjon av praksis/utdanning) VIDAREGÅANDE UTDANNING SOM GIR GENERELL STUDIEKOMPETANSE Fullført og bestått vitnemål frå utdanningsløpa - studieretning for media og kommunikasjon nedafor dekkjer begge krava og gir generell avslutta med VKII media og kommunikasjon studiekompetanse: (frå og med våren 2003) 3-årig vidaregåande skole, Reform 94, følgjande 3-årig vidaregåande skole, studieretning for utdanningsløp: allmenne fag (tradisjonell eller endra struktur), - studieretning for allmenne, økonomiske og ordningar inntil 1996 administrative fag Examen artium frå linjedelt gymnas og frå - studieretning for idrettsfag økonomisk gymnas, ordningar inntil studieretning for musikk, dans og drama 3-årig vidaregåande skole, studieretning for - studieretning for formgjevingsfag med VKI og handels- og kontorfag (alle tre årskurs må vere VKII teikning, form og farge beståtte), ordningar inntil studieretning for naturbruk avslutta med VKII 4-årig vidaregåande skole (grunnkurs, vidaregåande kurs I, vidaregåande kurs IIB og naturforvaltning - bestått grunnkurs og VKI frå yrkjesfagleg påbyggingsår), studieretning for landbruksfag studieretning og bestått VKII allmennfagleg og naturbruk, ordning inntil 1996 påbygging teknisk fagskole, ny ordning ANDRE UTDANNINGSLØP SOM KAN GI GENERELL STUDIEKOMPETANSE Andre vidaregåande utdanningsløp enn dei som er nemnde ovafor, samt fagbrev/sveinebrev, gir generell studiekompetanse når fagkrava er dekte anten innafor eller i tillegg til det 3-årige løpet. Diplom frå International Baccalaureate (IB) med norsk A- eller B-språk på minst Standard level. IB-søkjarar utan norsk på vitnemålet må dokumentere norskkunnskapar, sjå side 14. fagkrav felles allmenne fag: norsk (hovudmål, sidemål og munnleg, 14 veketimar) engelsk (5 veketimar) samfunnsfag (samfunnslære 2 veketimar og nyare historie 4 veketimar) matematikk (5 veketimar) naturfag (5 veketimar) 3-årig vidaregåande Rudolf Steinerskole når vitnemålet er anbefalt av Nasjonal komite for vurdering av Rudolf Steinerskolevitnemål og godkjent av universitet eller høgskole. Vidaregåande skole frå dei nordiske landa som gir generelt opptaksgrunnlag for universitet og høgskolar i heimlandet. Fagkrava kan dekkjast av tilsvarande fag frå nordisk vidaregåande skole. OM FAGKRAVA Fagkrava er frå studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94. Karakteren må være 2 (ng) eller betre. Opptaksorganet har også plikt til å vurdere om anna utdanning (t.d. frå høgskole/universitet) eller annan dokumentasjon av kunnskapar kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire av fagkrava. Er du i tvil om du har dekt eitt eller fleire krav i generell studiekompetanse; ta kontakt med ein av lærestadene. Oversikta nedanfor viser korleis faga kan vere dekte i andre strukturar og skoleslag. Norsk er dekt i studieretning for handels- og kontorfag når faget er bestått i alle tre årskursa; grunnkurs, VKI og VKII. Kravet om 14 veketimar norsk gjeld ikkje for søkjarar som har lese norsk og samisk med veketimar. Engelsk er dekt med veketimar frå studieretning for allmenne fag, eller som studieretningsfag med minst 5 veketimar i VKI eller VKII. I studieretning for handels- og kontorfag er engelsk dekt når faget er bestått i alle tre årskursa; grunnkurs, VKI og VKII. Samfunnsfag er dekt når søkjaren har historie II eller historie I + geografi frå det tidlegare linjegymnaset. I tradisjonell struktur var samfunnsfag tredelt, og søkjaren må ha anten samfunnsfag III eller samfunnsfag I + II. I gamle strukturar (våren 1992 eller tidlegare) må søkjaren ha bestått minst to av faga samfunnslære, geografi, eldre historie eller nyare historie slik at summen blir minst 5 veketimar. ANDRE VEGAR TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Dersom ein har eksamen frå 1993 eller seinare, er det berre samfunnslære og nyare historie (2 + 4 veketimar) som blir godkjent. I studieretning for handels- og kontorfag er kravet dekt når sosialøkonomi og organisasjonslære er bestått på VKII. Viss ein av desse ikkje er bestått, er samfunnslære dekt med bestått samfunns- og næringslære; nyare historie må takast i tillegg. På forkurs for ingeniørhøgskole er samfunnslære dekt med samfunnsfag før 1993, nyare historie må takast i tillegg. Frå og med 1993 dekkjer samfunnsfag på offentlege forkurs både samfunnslære og nyare historie. Naturfag er dekt med kjemi og biologi frå det tidlegare linjegymnaset. Naturfag er dekt når to av dei tre faga fysikk/kjemi/biologi er bestått som studieretningsfag på høgare nivå i studieretning for allmenne fag. I studieretning for landbruksfag (før Reform 94) er fagkravet dekt med naturfaglege område som botanikk, biologi, miljølære, fysikk o.l. med til saman 5 veketimar. På skogskolar er fagkravet dekt med faget skogskjøtsel. I studieretning for sosial- og helsefag (før Reform 94) er naturfag dekt med alle veketimetal på 5 eller meir. På teknisk fagskole og forkurs for ingeniørhøgskole er kravet om naturfag dekt med fysikk og kjemi når begge faga er bestått. Søkjarar som har ei ikkjebestått utdanning frå studieretning for handel og kontor, må ta naturfag for å oppnå generell studiekompetanse. Matematikk er dekt når faget er tatt på høgare nivå som studieretningsfag med minst 5 veketimar på VKI og/eller VKII. I studieretning for handels- og kontorfag er kravet i matematikk dekt når matematikk I og rekneskapslære er bestått på grunnkurs, eller matematikk og statistikk er bestått på VKI, eller matematikk valfag er bestått på VKII. Frå teknisk fagskole og forkurs for ingeniørhøgskole er fagkravet dekt når matematikk er bestått. Generell studiekompetanse 12 23/5-REGELEN Søkjarar som fyller 23 år eller meir i opptaksåret, kan få generell studiekompetanse når dei har minst 5 års kombinasjon av yrkespraksis/utdanning og har dekt alle fagkrava. Som yrkespraksis tel òg omsorgsarbeid og fullført militær-/sivilteneste. Deltidsarbeid blir rekna om til heiltid med utgangspunkt i 37,5 timars veke, men 90 % stilling eller meir reknast som full jobb. Deltidsarbeid under 50% stilling eller arbeidsforhold under eit halvt år tel normalt ikkje. Som utdanning i 23/5-regelen tel fullførte og beståtte årskurs i vidaregåande skole, høgare utdanning av minst eitt års lengde og folkehøgskole. Studiekompetansefaga med eit samla veketimetal på 35 veketimar kan utgjere eitt utdanningsår viss det ikkje er overlapping med fag som inngår i heile årskurs som skal telje med i dei 5 åra. Utanlandsk utdanning Søkjarar med vidaregåande utdanning frå land utanfor Norden må dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig vidaregåande opplæring. Utdanninga blir vurdert ut frå lister godkjende av departementet. Søkjarane må også dokumentere tilfredsstillande kunnskapar i norsk og engelsk. Sjå side 14. HØGARE UTDANNING Søkjarar som er over 25 år og har eksamen frå høgskole- eller universitetsstudium av minst eitt års lengd (eller to halvårige studium), har generell studiekompetanse. Utdanning av tilsvarande omfang frå andre lærestader kan også gi generell studiekompetanse: utdanningar som er godkjende i samsvar med 9 i lov om private høgskolar utdanningar som har tilråding frå det tidlegare Nasjonalt koordinerande utval for godkjenning av eksamenar (NKU) Vitnemål frå utdanning som låg til grunn for opptaket til høgare utdanning, må også leggjast ved omslagsarket. VEG I, II OG III Søkjarar som før 1. juni 1997 er tatt opp til, eller kan dokumentere å ha fått vurdert sitt opptaksgrunnlag til universitet eller vitskapleg høgskole på grunnlag av anna utdanning (tidlegare veg I, II eller III-vurderingar), har generell studiekompetanse. Det same gjeld søkjarar som vart tekne opp til studium ved tidlegare distriktshøgskolar og høgskolesenter med heimel i 4 b) underpunkt 20 i tidlegare forskrift om opptak til regionale høgskolar av (sist endra ). Søkjarar som før 1. juli 1998 har avslutta og bestått Trygdeetatens eittårige vidareutdanning for trygdefunksjonærar (DHI), har generell studiekompetanse. 13

8 Utenlandsk utdanning På søknadsskjemaet skal du krysse av i ruta for utenlandsk utdanning hvis du har videregående skole fra et land utenfor Norden. Du skal også krysse av her hvis du har tatt fag/utdanning i Norge i tillegg til din utenlandske utdanning for å få generell studiekompetanse. Utdanning fra Norden eller International Baccalaureat (IB) gjelder i denne sammenheng ikke som utenlandsk utdanning, disse skal krysses av i egne ruter. Har du norsk videregående utdanning, men høyere utdanning fra utlandet, skal du heller ikke krysse av i ruta for utenlandsk utdanning. Søknadsfristen for søkere med videregående utenlandsk utdanning er 1. mars. Utenlandsk utdanning må tilsvare norsk 3-årig videregående skole for å gi generell studiekompetanse til norske universiteter og høgskoler. Ifølge retningslinjer fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er videregående utdanning fra noen land tilstrekkelig for å dekke hele opptaksgrunnlaget, mens videregående utdanning fra andre land dekker bare deler av opptaksgrunnlaget. Begge gruppene må imidlertid dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Søkere som bare dekker deler av opptaksgrunnlaget med sin videregående utdanning, må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse. Er du i tvil om du dekker hele eller bare deler av opptaksgrunnlaget, kan du få nærmere opplysninger fra universitet/ høgskole eller fra Samordna opptak. Hvis det viser seg at du må ta ekstra fag for å få generell studiekompetanse, kan det lønne seg å be om en vurdering i god tid før du skal søke. Når du skal sende inn omslagsarket ditt, se side 7, må du sende vitnemål/diplom både fra videregående skole (upper secondary school/high school) og eventuell høyere utdanning fra utlandet. Se også side 10 om dokumentasjon av utenlandsk utdanning. NORSK Hvis din utenlandske utdanning dekker hele opptaksgrunnlaget, må du dokumentere norskkunnskaper med én av følgende prøver: norsk som andrespråk på VKII-nivå (eller norsk, alternativ fagplan for fremmedspråklige) med karakteren 3 eller bedre i skriftlig og 4 eller bedre i muntlig. I skriftlig avgjør eksamenskarakteren om kravet er oppfylt, det samme gjelder i muntlig hvis man trekkes ut til eksamen skriftlig test i norsk for fremmedspråklige, høyere nivå ( Bergenstesten ) med minst 450 poeng (for medisinstudiene 500 poeng) trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren 3.0 eller bedre ett-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med karakteren 3.0 eller bedre Søkere med IB-diplom uten norsk, og som ikke har gjennomgått norsk grunnskole, kan også ta norsk på en av disse måtene. Hvis din utenlandske utdanning dekker bare deler av opptaksgrunnlaget, må du ta norsk som andrespråk på VKII-nivå med karakteren 3 eller bedre i skriftlig og 4 eller bedre i muntlig. Lærestedet kan også godkjenne annen dokumentasjon av norskkunnskaper, f.eks. eksamen i norsk fra utenlandsk universitet eller høgskole, eller minst to års studier ved norsk universitet/ høgskole der undervisning og eksamen har vært på norsk. Har du utenlandsk videregående skole som dekker hele opptakskravet, men norsk grunnskole t.o.m. 9./10. klasse, har du dekket norskkravet. Hvis du har utenlandsk bakgrunn, men har bestått fullstendig 3-årig videregående utdanning i Norge, er det tilstrekkelig med ståkarakter (2) i norsk. Det samme gjelder hvis norsk skriftlig og muntlig er tatt etter ordinær fagplan. ENGELSK For å få generell studiekompetanse må du dokumentere at du har engelskkunnskaper på nivå med engelsk grunnkurs i norsk videregående skole. Hvis engelsk ikke er tilstrekkelig dekket i den utenlandske utdanningen, kan du ta en av følgende prøver: engelsk grunnkurs, 5 uketimer med karakteren 2 eller bedre i både skriftlig og muntlig Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 500 poeng på papirbasert test eller minst 170 poeng på databasert test International English Language Testing Service (IELTS), academic, med minimum score på 5.0 Også andre engelsktester kan godkjennes etter individuell vurdering. Realkompetanse Realkompetanse er all den kompetanse en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen vedkommende dokumenterer gjennom grunnutdanning. Fra og med opptaket til studieåret 2001/2002 kan de som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre (født i 1976 eller tidligere), søke om opptak til enkeltstudier hvis de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for studiet. Har studiet spesielle opptakskrav, må også disse oppfylles. Studieplaner og undervisningsopplegg er forskjellige ved de ulike lærestedene. Derfor må hvert lærested selv vurdere søkerens realkompetanse i forhold til sine studier. Dette betyr at en realkompetansevurdering som er gitt ved ett lærested, ikke gjelder for opptak til Information in English The information in this catalogue does not apply to foreign applicants without a permanent or renewable permit of residence in Norway. Some universities and colleges offer specifically designed programmes for foreign students. These programmes are taught in English and admission does not require permanent residence. It is not possible to apply to these programmes on the regular UCAS application form. For information about these programmes and application procedures, please contact the university or college offering the programme you wish to apply to. Applicants with foreign secondary education, holding a permanent or renewable residence permit, apply for admission on the regular Norwegian application form. The application deadline is andre læresteder. Hvis du ønsker mer detaljerte opplysninger om hvilke kriterier lærestedet legger til grunn for vurdering av realkompetanse, må du kontakte lærestedet direkte. Selv om en søker har realkompetanse for ett bestemt studium, gir ikke dette automatisk rett til opptak dersom det er flere søkere enn antall studieplasser. De som har realkompetanse for studiet, skal rangeres i forhold til andre søkere ut fra en skjønnsmessig vurdering. Søkere som krysser av for realkompetanse, men som har generell studiekompetanse, blir overført til vanlig konkurranse og blir poengberegnet dersom det er mulig. Slik søker du: Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan du innen 1. mars søke om opptak på grunnlag av realkompetanse ved å krysse av for realkompetanse på søknadsskjemaet. Når søknaden din er registrert, vil du få tilsendt spesielle omslagsark for realkompetansevurdering. Du vil få ett omslagsark for hvert lærested du har søkt. Disse omslagsarkene skal fylles ut og sendes direkte til hvert lærested som vil foreta realkompetansevurderingen. Adressen til lærestedet er påført omslagsarket. Det er viktig at du fyller ut omslagsarket nøyaktig og legger ved dokumentasjon for den utdanning, praksis og annen erfaring som du vil at lærestedet skal vurdere. Det blir ikke tatt hensyn til opplysninger som ikke er dokumentert. Søkere med generell studiekompetanse som påberoper seg realkompetanse for å dekke spesielle opptakskrav, skal ikke krysse av for realkompetanse. Opptaksorganet er pliktig til å vurdere om annen dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig med de spesielle opptakskravene. 1 March. Applicants must meet the minimum Norwegian requirements for entrance to higher education (generell studiekompetanse). Applicants must also fulfil the minimum requirements in Norwegian and English. For admission to some study programmes you need specific subjects or work experience in addition to the general requirements. Applicants from European countries are eligible for admission upon completion of the secondary school leaving certificate that provides the basis for admission to university studies in the home country. Entrance requirements for applicants from non-european countries may include one or two years of university studies. Applicants who do not fulfil the entrance requirements can do so by taking supplementary examinations in Norwegian upper secondary school. Applicants must document all their relevant education with officially certified copies of certificates, diplomas, transcripts etc. in the original language and authorised translations if the original documents are not in English or another Scandinavian language. Both upper secondary and higher education must be documented. Applicants must fulfil all requirements before 1 July. Please note that admission to some programmes is highly competitive. To find out if you are qualified for admission to higher education in Norway, contact Samordna opptak (Universities and Colleges Admission Service) or one of the universities or colleges. For further information, see Realkompetanse 14 15

9 Spesielle opptakskrav Xcdsgdfggsdfd Generell studiekompetanse dekker opptakskravet til alle studier med kravkode GENS i lærestedstabellene. I denne oversikten finner du kravkodene for studier med spesielle opptakskrav. Disse kan være fagkrav (bestått med karakteren 2 eller bedre), praksiskrav, opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter. Opptaksorganet kan også vurdere annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper. Når ikke annet er nevnt, kommer de spesielle opptakskravene i tillegg til generell studiekompetanse. Der de spesielle opptakskravene er knyttet til bestemte fag, skal karakterene regnes inn i gjennomsnittskarakteren. For nærmere orientering om kravene; kontakt lærestedet som tilbyr utdanningen. Kravkodene gjelder årets opptak. Se også side 24 om andre betingelser for å fullføre et studium. Når fagkrav står angitt med skråstrek, f.eks. 2MX/2MY, betyr det at kravet er dekket med ett av fagene. Når 2MX eller 3MX er fagkrav, er kravet også dekket med 2MN eller 3MN. Når 2MY eller 3MY er fagkrav, er kravet normalt dekket med 2MS eller 3MS. ALMUSB Dokumentasjon av ferdigheter og kunnskaper i musikk ALMUSH Dokumentert faglig nivå på hovedinstrument/selvvalgt instrument og sang ANIM Godkjent dokumentasjon av innsendte arbeider (portfolie) ARKA Opptaksprøve Alle søkere må henvende seg til Arkitekthøgskolen i Oslo for å bestille hjemmeoppgave innen 15. april ARKI Opptaksprøve Alle søkere må henvende seg til Arkitekthøgskolen i Oslo for å bestille hjemmeoppgave innen 15. april BIOI 2MX/2MY og enten 2BI eller 2FY eller 2KJ BVDE Enten to års relevant fulltids forpraksis eller minimum 50 % arbeidstilknytning i studietida DESI Godkjent hjemmeoppgave og bestått opptaksprøve interiørark/ møbel. Hjemmeoppgave er tilgjengelig på eller direkte fra høgskolen fra ca. 1. mars DESK Godkjent hjemmeoppgave og bestått opptaksprøve klær/kostymer. Hjemmeoppgave er tilgjengelig på eller direkte fra høgskolen fra ca. 1. mars DESV Godkjent hjemmeoppgave og bestått opptaksprøve visuell kommunikasjon. Hjemmeoppgave er tilgjengelig på eller direkte fra høgskolen fra ca. 1. mars DYRP 12 måneders praksis fra arbeid med dyr, f.eks. ved dyreklinikk, dyrehospital eller forsøksdyravdeling EDBDR Ingen spesielle opptakskrav. Søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole etter gammel ordning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse ENGF Engelsk studieretningsfag (5 + 5 uketimer) FARMA 2MX/2MY og 2FY og 2 KJ og enten 3MX eller 3MY eller 3FY eller 3 KJ eller 3 BI FHTØ 2MX/2MY og 2KJ og enten 2BI eller 2FY FKUN/FMUS Søkere som kan dokumentere høy kunnskap innenfor fagområdet, kan unntas fra kravet om generell studiekompetanse, kontakt lærestedet FOTO Opptaksprøve Alle søkere må henvende seg skriftlig til opptakskontoret ved Høgskolen i Oslo for informasjon om fotoportefølje og for å bestille hjemmeprøve innen 15. april FRAN Fransk B-språk (4 + 4 uketimer) eller fransk C-språk ( uketimer) FRANL Fransk B-språk (4 + 4 uketimer) eller fransk C-språk (4 + 4 uketimer) FTIL Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i formgivningsfag eller kunstfag etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Se høgskolens informasjonsmateriell for nærmere informasjon FTØD Bosted i Nordland, Troms eller Finnmark, med prioritering av søkere bosatt i Troms FØDE Ett års relevant fulltids forpraksis og minimum 20% arbeidstilknytning i studietida GENS Generell studiekompetanse uten spesielle opptakskrav HING 3MX og 2FY Søkere med bestått teknisk fagskole eller bestått forkurs for ingeniør- og maritim utdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Se også side 9: "Opptak til ingeniørutdanning for deg som mangler 3MX/2FY" HOTA Minst ett års relevant praksis HUSØ Krav om fagbrev som renholdsoperatør eller tilsvarende IDRE Opptaksprøve, nærmere beskjed fra lærestedet INGENIØR 2-årig, se tabell nederst INMI 2FY og 3MX INTE 3MX JORD 2MX/2MY Søkere med bestått teknisk fagskole er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav KJØK Fagbrev kokk eller servitør og i tillegg 2 års relevant praksis etter fagbrevet KOST Fagbrev som institusjonskokk eller tilsvarende KUNFA Godkjent hjemmeoppgave og bestått opptaksprøve farge. Hjemmeoppgave er tilgjengelig på eller direkte fra høgskolen fra ca. 1. mars. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse KUNKE Godkjent hjemmeoppgave og bestått opptaksprøve keramikk. Hjemmeoppgave er tilgjengelig på eller direkte fra høgskolen fra ca. 1. mars. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse KUNME Godkjent hjemmeoppgave og bestått opptaksprøve metall. Hjemmeoppgave er tilgjengelig på eller direkte fra høgskolen fra ca. 1. mars. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse KUNTE Godkjent hjemmeoppgave og bestått opptaksprøve tekstil. Hjemmeoppgave er tilgjengelig på eller direkte fra høgskolen fra ca. 1. mars. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse LAND 2MX/2MY og enten 2BI eller 2KJ eller 2FY eller 3NA MARI 2MX og 2FY Søkere med bestått teknisk fagskole eller bestått forkurs for ingeniør- og maritim utdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav MAT2XY 2MX/2MY MEROD 2MX/2MY og 2FY og 3KJ MEDTEK I tillegg til dokumentasjon av generell studiekompetanse må søkere sende inn i fire eksemplarer: 1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for oss å vite om deg 2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider der du skriver om deg selv og hvorfor du søker studiet. CV og essay danner grunnlag for utvelgelse til intervju/opptaksprøve MEDTYS 2MX/2MY og 2FY og 3KJ og tysk B-språk (4 + 4 uketimer) eller tysk C-språk ( uketimer) MUSI Opptaksprøve, nærmere beskjed fra lærestedet NÆRM Ingen spesielle opptakskrav Søkere med bestått teknisk fagskole etter gammel ordning eller bestått forkurs for ingeniør- og maritim utdanning eller 1-årig tilpasningskurs fra Institutt for næringsmiddelfag, er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse ORTO 3MX/3MY og 2FY PROD Opptaksprøve Alle søkere må henvende seg til Høgskolen i Akershus for å bestille hjemmeoppgave innen 15. april PROGR i tillegg til dokumentasjon av generell studiekompetanse må søkere sende inn i fire eksemplarer: 1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for oss å vite om deg 2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider der du skriver om deg selv og hvorfor du søker studiet. CV og essay danner grunnlag for utvelgelse til intervju/opptaksprøve RESO 2MX eller 2MY eller 2FY eller 2KJ SAMI Samisk som førstespråk i videregående skole, studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag ( uketimer) eller samisk språk ved forkurs for høyere utdanning eller språktest i samisk SIVING 3MX og 2FY Søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole og 3MX er også kvalifisert. Søkere med 2- eller 3-årig høgskoleingeniørutdanning kan søke innpassing til høyere årskurs. For ytterligere krav kontakt det enkelte lærested SIVINL 3MX og 2FY Søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole og 3MX er også kvalifisert SODE Enten to års relevant fulltids forpraksis eller minimum 50% arbeidstilknytning i studietida SODH Minimum 50% arbeidstilknytning i studietida i en for faget relevant jobb. I særskilte tilfeller kan dette kravet vurderes opp mot relevant forpraksis og aktuell livssituasjon. SYNO Bosted Bjarkøy, Ibestad, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Kvæfjord, Harstad, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Lofoten, Vesterålen TYSK Tysk B-språk (4 + 4 uketimer) eller tysk C-språk ( uketimer) TYSL Tysk B-språk (4 + 4 uketimer) eller tysk C-språk (4 + 4 uketimer) VETE 2MX/2MY og 3KJ og 6 måneders sammenhengende heldags praksis i husdyrbruk eller havbruk i Norden VISKOM Godkjent hjemmeoppgave og bestått opptaksprøve på lærestedet. Søkere må henvende se til Høgskolen i Buskerud innen 15. april for å bestille hjemmeoppgave YLEL* Fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkeskompetanse i elektrofag og 2 års yrkespraksis etter fagbrevet YLFO* Fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkeskompetanse i formgivningsfag og 2 års yrkespraksis etter fagbrevet YLHN* Fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkeskompetanse i hotell- og næringsmiddelfag og 2 års yrkespraksis etter fagbrevet YLHS* Fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkeskompetanse i helse- og sosialfag og 2 års yrkespraksis etter fagbrevet YLMEK* Fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkeskompetanse i mekaniske fag og 2 års yrkespraksis etter fagbrevet * Unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. OPPTAKSKRAV TIL TIL 2-ÅRIG INGENIØRUTDANNING For opptak til 2-årig ingeniørutdanning kreves relevant linje fra 2-årig teknisk fagskole, uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Følgende kravkoder viser hvilke linjer fra teknisk fagskole som de enkelte høgskoler har definert som relevante til de forskjellige studiene. kravkode studium høgskole linje fra teknisk fagskole BYGA Agder husbygg, anlegg BYGS Stavanger bygg- og anleggstekniske linjer ELBU Buskerud elektro, elektronikk og automatisering; mekatronikk kan vurderes ELKT Telemark el-kraft, sterkstrøm; automatisering og elektronikk kan vurderes ELKV Vestfold el-kraft, elektronikk, automatisering ELST Sør-Trøndelag elektronikk, automatisering ELVE Vestfold elektronikk MASA Agder maskin, maskinteknikk, sveiseteknologi, sveiseteknikk, VVS, bil, drifts- og vedlikeholdsteknikk, mekatronikk MASB Buskerud maskin, maskinteknikk, mekatronikk, sveiseteknikk, bilteknikk, kuldeteknikk, vvs-drifts- og vedlikeholdsteknikk, rørteknikk MASO Oslo maskin, maskinteknikk, drifts- og vedlikeholdsteknikk, bil, VVS MAST Sør-Trøndelag maskin, maskinteknikk, VVS, drifts- og vedlikeholdsteknikk MASV Vestfold maskin, bil, sveiseteknikk, VVS MATE Ålesund maskin Spesielle opptakskrav 16 17

10 Poengutrekning Xcdsgdfggsdfd Reglane for poengutrekning er fastsette 14. desember 1999 av Kyrkje, utdanningsog forskingsdepartementet i forskrift om felles rangeringsreglar (Rundskriv F-83-99), med endringar fastsette 5. januar 2001 (Rundskriv F-03-01). Nokre studium har andre reglar eller reknar ikkje poeng, sjå sidene HOVUDPRINSIPPA Søkjarar med bestått 3-årig vidaregåande utdanning får karakterpoeng på grunnlag av vitnemål(a) som dekkjer dei tre åra. Søkjarar som er studiekvalifiserte med fagbrev/sveinebrev får karakterpoeng på grunnlag av karakterane på årskursbevisa for grunnkurs og VKI pluss fag som dekkjer opptakskrava eller som skal gi fordjupingspoeng/realfagspoeng. KARAKTERPOENG Karakterpoenga er gjennomsnittskarakteren med to desimalar, multiplisert med 10. Gjennomsnittskarakteren blir rekna ut på grunnlag av middelverdiane for kvart fag, slik at gjennomsnittet blir summen av alle middelverdiane delt på antal fag. (Om prinsippa for utrekning av middelverdi; sjå artikkel side 25.) Alle karakterane i opptaksgrunnlaget, både grunnlaget for generell studiekompetanse og ekstra fag som er spesielle opptakskrav, skal reknast med i gjennomsnittskarakteren. Det same gjeld fag som skal gi fordjupings- og realfagspoeng. Ved forbetringar i enkeltfag kan det ikkje nyttast standpunkt- og eksamenskarakterar frå ulike år. Ny eksamenskarakter som privatist kan erstatte middelverdien av gamal standpunkt- og eksamenskarakter viss dette gir høgare gjennomsnittskarakter. Ver merksam på at forbetringar ikkje blir rekna med i primærvitnemålskvoten. FORDJUPINGSPOENG Utrekninga av fordjupingspoeng er lik til alle studium der søkjarane får utrekna karakterpoeng. Fordjupingspoeng blir tildelte på grunnlag av beståtte studieretningsfag som har ein godkjent fordjuping over to år (normalt minst 8 veketimar) frå allmennfagleg studieretning i vidaregåande skole, eller frå studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94, eller for spesielle fagkombinasjonar i andre studieretningar. Ei ekstra fordjuping gir 2 fordjupingspoeng, to ekstra fordjupingar gir 4 fordjupingspoeng, som er full kvote. Søkjarar i Reform 94 kan óg få 1 og 3 fordjupingspoeng, sjå nedanfor. Har du spørsmål om fordjupingsfag; ta kontakt med ein rådgjevar i vidaregåande skole. Studieretningar før Reform 94 Søkjarar med allmennfagleg studieretning kan få fordjupingspoeng frå og med si andre fordjuping. (Den første fordjupinga er eit krav for å få vitnemål og gir ikkje fordjupingspoeng.) Søkjarar med examen artium frå tradisjonelt gymnas eller eksamen frå økonomisk gymnas får automatisk 4 fordjupingspoeng. Søkjarar med bestått 3-årig utdanning frå studieretning for handels- og kontorfag får 2 fordjupingspoeng når dei har teke 3 veketimar 2. framandspråk i grunnkurs og 3 veketimar matematikk i VKII. Dei kan òg få fordjupingspoeng for allmennfaglege fordjupingsfag i tillegg til sin 3- årige utdanning, med unntak av bedriftsøkonomi, som ikkje gir fordjupingspoeng for søkjarar med rekneskapslina. Søkjarar med ny struktur (Woll-modellen) kan etter nærare regler få inntil 4 fordjupingspoeng innanfor det 3-årige løpet. Søkjarar med studieretning for idrettsfag, husflids- og estetiske fag/musikklina eller landbruksfag og naturbruk med 4. påbyggingsår får 2 fordjupingspoeng for generell fordjuping i idrett, musikk og landbruksfag når dei har timar felles allmenne fag karakterpoeng + fordjupingspoeng + realfagspoeng + bonuspoeng til utvalgte studier + kjønnspoeng til utvalgte studier = skolepoeng + tilleggspoeng = konkurransepoeng Søkjarar med nordisk utdanning eller Diplom frå International Baccalaureat får karakterpoeng etter omrekningsskalaer. Søkjarar med Rudolf Steinerskole eller utdanning frå land utanfor Norden blir vurderte individuelt. Søkjarar som er studiekvalifiserte etter 23/5-regelen får karakterpoeng på grunnlag av karakterane i alle studiekompetansefaga og i fag som skal dekkje evt. spesielle opptakskrav eller som skal gi fordjupings- eller realfagspoeng. Søkjarar som dekkjer eitt eller fleire av faga på grunnlag av anna utdanning enn faga i norsk vidaregåande skole, blir ikkje poengrekna, men blir vurderte individuelt. Søkjarar med bestått 3-årige vidaregåande utdanning eller fag/sveinebrev kan òg bli poengrekna etter 23/5-regelen dersom dei fyller krava til alder og utdanning/praksis, og dersom dette gir høgare konkurransepoengsum. + 3 veketimar obligatorisk framandspråk frå studieretning for allmenne fag (normalt engelsk). Søkjarar med idrettsfag treng berre 52 timar allmenne fag utanom kroppsøving. Søkjarar med landbruksfag og naturbruk som òg har teke 2BI og 3BI får 4 fordjupingspoeng. Søkjarar med yrkesfaglege studieretningar får fordjupingspoeng for allmennfaglege fordjupingsfag innanfor det 3-årige løpet (grunnkurs, VKI og VKII eller påbyggingsår) når dei i tillegg til sin yrkesfaglege fordjuping har teke studiekompetansefaga norsk, engelsk, samfunnslære, nyare historie, matematikk og naturfag, til saman 35 veketimar. Søkjarar med 2-årig grunnkurs allmenne fag og eittårig påbygging i EDB får 2 fordjupingspoeng for datafag når dei har 60 timar felles allmenne fag + 3 veketimar obligatorisk framandspråk frå studieretning for allmenne fag, normalt engelsk. Dei som i tillegg til 27 veketimar datafag har eit allmennfagleg fordjupingsfag, normalt 2MN + 3MN, får 4 poeng. Søkjarar med 2-årig grunnkurs allmenne fag og eittårig påbyggingsår (unntatt EDB) får fordjupingspoeng for allmennfaglege fordjupingsfag (minst 8 veketimar eller 5 veketimar B-språk) som er tatt i tillegg til ordinær 3-årig utdanning. Reform 94 Søkjarar med studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag får inntil 4 fordjupingspoeng frå og med sitt andre fordjupingsfag etter desse reglane: 2 poeng for kvart studieretningsfag på 8 10 veketimar 3 poeng for studieretningsfag på 15 veketimar 4 poeng for studieretningsfag på 20 veketimar Ein kan òg få 1 fordjupingspoeng for studieretningsfag på 5 veketimar i forlenginga av det obligatoriske studieretningsfaget, og 1 poeng for 3SOK når dette faget er teke i tillegg til 2SK+3SK. Søkjarar med andre studieretningar får fordjupingspoeng for allmennfaglege fordjupingsfag når dei har dekt fagkrava på studieretninga og studiekompetansefaga. Dette gjeld òg for søkjarar som har bestått grunnkurs og VKI frå ein yrkesfagleg studieretning og VKII allmennfagleg påbygging. Andre opptaksgrunnlag Søkjarar som kvalifiserer seg med fagbrev/sveinebrev eller etter 23/5-regelen og som skal poengreknast, får fordjupingspoeng frå og med sitt første allmennfaglege fordjupingsfag. Søkjarar med International Baccalaureate kan få inntil 4 fordjupingspoeng på grunnlag av fagleg fordjuping og bonuspoeng. Søkjarar med utanlandsk utdanning som kan poengreknast, vil få fordjupingspoeng etter nærare reglar. REALFAGSPOENG I tillegg til dei ordinære fordjupingspoenga som er nemnde ovafor, blir det gitt ekstra poeng for fordjuping i matematikk, biologi, fysikk og kjemi frå studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Det blir gitt 0,5 poeng for kvart av faga 2MX/2MY, 3MX/3MY, 2BI, 3BI, 2FY, 3FY, 2KJ og 3KJ. Ordninga gjeld òg søkjarar som tidlegare har tatt 2MN/2MS og 3MN/ 3MS og for elevar med examen artium frå real- eller naturfagline. Søkjarar med International Baccalaureate får 0,5 poeng når faga er tatt på lågare nivå (Subsidiary Level) og 1 poeng når faga er tatt på høgt nivå (High Level). Full kvote for realfagspoeng er 4 poeng. Alle fag som gir realfagspoeng skal telje med i utrekninga av gjennomsnittskarakter. BONUSPOENG 2 bonuspoeng til søkjarar med bestått 3-årig opplæring frå studieretning for musikk, dans og drama til desse utdanningane: allmennlærarutdanning (òg med musikk og realfag) førskolelærarutdanning faglærarutdanning i praktiskestetiske fag ergoterapiutdanning kulturstudium, folkemusikk og folkekunst ved Høgskolen i Telemark ballettpedagogutdanning ved Høgskolen i Bodø årseiningar og halvårseiningar i drama og musikk når opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse drama/teater og folkedans ved Noregs teknisk-naturvitskapelege universitet KJØNNSPOENG 2 tilleggspoeng til kvinnelege søkjarar til ingeniør- og høgskoleingeniørutdanning (unntatt kjemi og optikk), maritim høgskoleutdanning, studium i jord-, skog- og utmarksfag, informatikk ved Høgskolen i Østfold, landbruksfag ved statlege høgskola, 5-årig studium i informatikk ved UiO og siv.ing.- studiene ved NTNU (unntatt kjemi). SKOLEPOENG Summen av karakterpoeng, fordjupingspoeng, realfagspoeng, bonuspoeng og kjønnspoeng. TILLEGGSPOENG Alderspoeng Det blir gitt 2 poeng for kvart år, maksimum 8 poeng for fire år. Alderspoenga blir gitt frå og med det året søkjaren fyller 20 år for søkjarar med: 3-årig vidaregåande utdanning fagbrev/sveinebrev forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning teknisk fagskole Alderspoenga blir gitt frå og med det året søkjaren fyller 24 år for: søkjarar som er kvalifiserte etter 23/5-regelen søkjarar til deltidsstudium med krav om forpraksis, uansett opptaksgrunnlag Andre tilleggspoeng 3 poeng for høgare utdanning/ militær-/sivilteneste/folkehøgskole blir gitt for anten fullført årsstudium eller tilsvarande (20 vekttal) ved universitet eller høgskole eller eitt bestått år på folkehøgskole med godkjent dokumentasjon eller fullført militær eller sivil førstegongsteneste 3 poeng er full kvote sjølv om søkjaren har meir enn 20 vekttal høgare utdanning eller har folkehøgskole og/eller militær-/sivilteneste i tillegg. Fullført halvårig studium eller 10 vekttal gir 1,5 poeng. Det same gjeld for exphil med påbyggingstudium som samla utgjer eit førstesemesterstudium, eller exphil i kombinasjon med 5 vekttal. Exphil gir 1 poeng. Poeng for opptaksprøver Noregs idrettshøgskole har ei fysisk opptaksprøve som gir tilleggspoeng (som tel saman med dei andre konkurransepoenga) etter denne skalaen: snitt på 1,50 eller betre: 3 p snitt på 1,51 2,00: 2 p snitt på 2,01 2,50: 1 p Maksimum tilleggspoeng er 14. Fotojournalistutdanninga ved Høgskolen i Oslo har ei opptaksprøve som består av fotoportefølje, heimeprøve og skoleprøve. Det blir gitt poeng frå 1 til 6, der 6 er beste resultat. Dette blir multiplisert med 6, slik at 36 tilleggspoeng er maksimum for opptaksprøva. Summen av ordinære konkurransepoeng og tilleggspoenga for opptaksprøven gir søkjarens totale poengsum. Poeng for praksis For opptak til journaliststudia blir ordninga med ei praksiskvote og tilleggspoeng for praksis i praksiskvota ført vidare. Reglane for praksispoenga er ikkje fastsette, men vil følje med omslagsarket til dei som har søkt studiet. Sjå òg vev-sidene eller tekst-tv for nærare informasjon, eller kontakt høgskolane som har journaliststudiet. Søkjarane i praksiskvota deltar òg i det ordinære opptaket utan praksispoenga. Søkjarar som ikkje kan poengreknast Nokre søkjargrupper kan ikkje poengreknast fordi karakterane deira ikkje kan omsetjast til norsk karakterskala eller fordi opptaksgrunnlaget ikkje har karaktervurderingar. Slike grupper er mellom anna: Kvalifiserte søkjarar med Rudolf Steinerskole Kvalifiserte søkjarar med utdanning frå land utanfor Norden Søkjarar som er kvalifiserte med 23/5-regelen og som dekkjer eitt eller fleire studiekompetansefag eller spesielt opptakskrav på grunnlag av anna utdanning enn fag i norsk vidaregåande skole Søkjarar som har fått generell studiekompetanse på grunnlag av tidlegare bestått høgare utdanning eller tidlegare vurderingar av anna utdanning og erfaring Søkjarar som får opptak på grunnlag av realkompetanse Desse søkjarane blir rangerte i forhold til søkjarar med poeng etter ei skjønnsmessig vurdering. Det skal takast omsyn til om søkjaren har eit opptaksgrunnlag og ei fagsamansetjing som er likeverdig med det som gir grunnlag for tilleggspoeng for andre søkjarar. Poengutrekning 18 19

11 Studier med andre rangeringsregler Xcdsgdfggsdfd Farmasi og ernæring, UiO og Farmasi, UiTø Med brev av 21. november 2000 har departementet bestemt at innføring av det felles rangeringsregelverket er utsatt for opptak til farmasi og ernæring ved Universitetet i Oslo og til farmasi ved Universitetet i Tromsø. De generelle reglene for tilleggspoeng ut over skolepoeng (se side 18) blir dermed først innført ved opptak til studieåret 2002/2003. Ved beregning av skolepoeng (karakterpoeng, fordypningspoeng og realfagspoeng) benyttes de reglene som er omtalt på side 18. Det er også innført primærvitnemålskvote for begge studiene. Reglene for tilleggspoeng ut over skolepoeng blir de samme i år som ved fjorårets opptak: FARMASI OG ERNÆRING, UiO: 3 poeng for enten ett år høyere utdanning eller folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjons eller for fullført militær- /siviltjeneste. For høyere utdanning blir det gitt 2 poeng pr år for 2. og 3. år, eller 0,5 poeng pr 5. vekttall som overstiger 20 vekttall. Ved mindre enn 20 vekttall blir det gitt 0,5 poeng pr 5. vekttall, herunder 0,5 poeng for exphil. Hvis karakteren fra den høyere utdanningen er laud (2.5) eller bedre, blir det gitt 1 poeng pr 5. vekttall. Maksimum (inkludert poeng for karakterer) er 7 poeng. For faglig relevant praksis blir det gitt 1 poeng pr halvår, maksimum 4 poeng. Maksimum tilleggspoeng er 10. FARMASI, UiTø: For høgskole- og universitetsutdanning blir det gitt 1 poeng pr 5. vekttall. Søkere som er kvalifisert til opptak i reseptarkvoten får ikke tilleggspoeng for fullført reseptarutdanning. For fulltids praksis i farmasøytisk eller tilsvarende virksomhet og for fulltids pasientrettet arbeid i helsevesenet blir det gitt tilleggspoeng etter følgende skala: 24 uker: 3 poeng 32 uker: 4 poeng 40 uker: 5 poeng 48 uker eller mer: 6 poeng Det gis 3 tilleggspoeng for et år praksis i halv stilling og 6 tilleggspoeng for to år i halv stilling. For arbeidsforhold med mindre enn 15 timer pr uke gis ikke tilleggspoeng. Arbeidet må være sammenhengende, og må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver, hvor tidsrom og omfanget av stillingen framgår. Skifte av arbeidssted av grunner søkeren ikke er herre over, vil kunne godkjennes etter individuell vurdering. Det gis 3 tilleggspoeng for enten et års folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjon eller for fullført militær-/siviltjeneste. Maksimum tilleggspoeng er 12. Opptaksprøver som rangeringsgrunnlag ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO Både sivilarkitekt- og sivilindustridesignstudiet har generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag, men det beregnes verken skolepoeng eller tilleggspoeng. Opptaket skjer på grunnlag av opptaksprøver i to trinn. Første trinn er en hjemmeoppgave som skal sendes inn til skolen. På bakgrunn av disse plukker opptakskomiteen ut kandidater til en 2 dagers prøve på skolen. Hjemmeoppgavene er felles for de to studieretningene, mens skoleoppgavene er forskjellige. Oppgaveeksempler finnes i høgskolens brosjyre. Alle søkere må innen 15. april henvende seg skriftlig til Arkitekthøgskolen i Oslo for å få hjemmeoppgaven. KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Både kunst- og designfagene ved høgskolen har generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag, men det kan gjøres unntak fra dette kravet ved opptak til kunstutdanningene. Det beregnes verken skolepoeng eller tilleggspoeng. Til alle studiene kvalifiserer man seg gjennom opptaksprøver. Til første prøve inviteres alle søkere til å løse hjemmeoppgaver og sende inn sine besvarelser/arbeider. På grunnlag av disse plukker komiteer ut kandidater til en avgjørende opptaksprøve i høgskolens lokaler over 2 3 dager. Oppgaveeksempler finnes i høgskolens brosjyrer. Fra omkring 1. mars vil hjemmeoppgavene for opptaket 2001 være tilgjengelig på høgskolens nettsider på Har du ikke tilgang på Internett, kan du få tilsendt hjemmeoppgavene fra samme dato ved å henvende deg direkte til høgskolen. HØGSKOLEN I AKERSHUS 2-årig studium i produktdesign har generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve som opptakskrav. Det beregnes verken skolepoeng eller tilleggspoeng. Rangering av kvalifiserte søkere skjer på grunnlag av opptaksprøven. Opptaksprøven er en hjemmeoppgave som skal sendes inn til høgskolen. Alle søkere må innen 15. april henvende seg til Høgskolen i Akershus for å få oppgaveteksten til hjemmeoppgaven. Den finnes også på høgskolens nettsider på HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 2-årig medieteknikkutdanning og 2-årig programproduksjonsutdanning har som opptaksgrunnlag generell studiekompetanse, dokumentasjon gjennom innsendt arbeid (portfolie) og intervju/opptaksprøver. Det beregnes ikke konkurransepoeng, verken skolepoeng eller tilleggspoeng. Opptaket skjer på bakgrunn av opptaksprøver i to trinn. Første trinn er en hjemmeoppgave i form av et essay som skal sendes til høgskolen, sammen med CV. Det innsendte arbeidet danner grunnlag for utvelgelsen av de som går videre til intervju/opptaksprøve. Ta kontakt med Høgskolen i Lillehammer for nærmere informasjon. Medisinstudiet (alle fire universitetene) Med brev av 21. november 2000 har departementet bestemt at innføring av nye rangeringsregler for medisinststudiene er utsatt til opptak til studieåret 2002/2003, se artikkel side 25. Dette betyr at reglene som gjaldt i fjor i sin helhet er videreført for opptaket til studieåret 2001/2002. Informasjon om reglene og annet som angår opptaket får du i heftet Informasjon om opptak til medisinstudiet ved henvendelse til Opptakssentralen Medisin Studieavdelingen, NTNU 7491 Trondheim Tlf.: Heftet er også tilgjengelig på Internett: faksent/medisin/opptak Opptakssentralen behandler alle søknader til medisinstudiet ved de fire universitetene, dette vil framgå av omslagsarket. For informasjon om opptakspoeng og opptaksgrupper ut over det som står nedenfor, viser vi til informasjonsheftet. For høyere utdanning blir det gitt tilleggspoeng etter følgende skala: 5-9 vekttall: 1 poeng vekttall: 2 poeng vekttall: 3 poeng vekttall: 5 poeng vekttall: 6 poeng vekttall: 7 poeng vekttall: 9 poeng 40 vekttall eller mer: 12 poeng For lønnet praksis blir det gitt tilleggspoeng etter følgende skala: 0,5 år: 2 poeng 0,5-1 år: 2 poeng + 0,5 poeng pr måned utover 0,5 år 1 år: 5 poeng 1-1,5 år: 5 poeng + 0,33 poeng pr måned utover 1 år 1,5 år: 7 poeng 1,5-2 år: 7 poeng + 0,5 poeng pr måned utover 1,5 år 2 år eller mer: 10 poeng Militær-/siviltjeneste og omsorgsarbeid for egne barn regnes som lønnet praksis. Det blir gitt 3 tilleggspoeng for folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjon. Maksimum tilleggspoeng er 12. Opptaksgrupper Ved opptak til medisin blir søkerne delt i fire opptaksgrupper: 1A: 30% av studieplassene, på grunnlag av førstegangsvitnemål frå videregående skole. Denne gruppen er ikke en ungdomsgruppe knyttet til alder. 1B: 30% av studieplassene, på grunnlag av førstegangsvitnemål + nye fordypningsfag, nye realfag tatt etter videregående skole + poeng for høyere utdanning og/eller praksis. 1C: 30% av studieplassene, på grunnlag av endrede/forbedrede vitnemål fra videregående skole + poeng for høyere utdanning og/eller praksis. 2: Inntil 10% av studieplassene, på grunnlag av skjønnsmessig vurdering. Her konkurrerer søkere som ikke kan poengberegnes (f.eks. utenlandsk utdanning og Rudolf Steinerskole) og søkere som ber om individuell vurdering på grunnlag av dokumenterte sosiale eller personlige grunner. Alle med gyldige vitnemål konkurrerer i 1C, mens bare søkere med førstegangsvitnemål konkurrerer i gruppene 1A og 1B. Regionale kvoter For medisinstudiet ved Universitetet Tromsø er det en 60% kvote for søkere fra Nord-Norge. Av disse skal 8 studieplasser gå til søkere fra Nord-Troms/Finnmark. Også innenfor hver av de regionale kvotene til medisinstudiet i Tromsø blir søkere delt inn i gruppene 1A, 1B og 1C. Samiske kvoter Ved opptak til medisinstudiet ved Universitetet i Bergen er det inntil 2 studieplasser for samisktalende samer. Ved opptak til medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø er det en samisk kvote på 2 studieplasser. Studier med andre rangeringsregler 20 21

12 Kvotar Xcdsgdfggsdfd PRIMÆRVITNEMÅLS- KVOTE 40% Primærvitnemålskvoten er for kvalifiserte søkjarar som ikkje fyller meir enn 21 år i søknadsåret og har eit vitnemål utan forbetra karakterar (alle faga må vere tatt for første gong) har fullført og bestått utdanninga innafor den normerte opplæringstida på 3 år (for nokre utdanningsløp 4 år) Det kan gjerast unntak innafor ei 5-årsramme (rekna frå avslutta grunnskole) dersom det ligg føre følgjande dokumenterte grunnar: inntil eitt år med internasjonal utveksling, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid inntil eitt år ved omval av grunnkurs eller VKI inntil to års sjukdomsavbrot Søkjarar som ikkje når opp i primærvitnemålskvoten, blir automatisk overførte til ordinært opptak, der dei får eventuelle tilleggspoeng medrekna. Primærvitnemålskvoten er på 40% og gjeld alle studium med unntak av: Medisinstudia (har eigne kvotar og reglar, sjå side 21) 2-årige ingeniørutdanningar Husøkonom- og kostøkonomutdanninga ved Høgskolen i Akershus 2-årig studium i kjøkkenog restaurantleiing ved Høgskolen i Stavanger Hotelladministrasjon ved Høgskolen i Stavanger Årseiningar i lærarutdanning når restplassar blir tilbode som grunnutdanningar Desentraliserte og/eller deltids utdanningar med minst eitt års yrkespraksis som spesielt opptakskrav REGIONALE KVOTAR Allmennlærarutdanning ved Høgskolen i Tromsø, desentralisert Søkjarar frå Troms vil bli prioriterte, spesielt Nord-Troms med kommunane Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Farmasistudiet ved Universitetet i Tromsø Minst 50% kvote for søkjarar fra Nordland, Troms og Finnmark. Innanfor kvoten skal det vere 40% primærvitnemålsdel. Helsefaglege profesjonsutdanningar ved Høgskolen i Tromsø 80% kvote for søkjarar frå Nordland, Troms og Finnmark. Innanfor kvoten skal det vere 40% primærvitnemålsdel. Jusstudiet ved Universitetet i Tromsø 67% kvote for søkjarar frå Nordland, Troms og Finnmark. Innanfor kvoten skal det vere 40% primærvitnemålsdel. Medisinstudiet, sjå side 21. Odontologistudiet ved Universitetet i Bergen 8 studieplassar for søkjarar frå Nordland, Troms og Finnmark. Ortopediingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo 10% kvote for søkjarar frå Nordland, Troms og Finnmark. Reseptarstudiet ved Høgskolen i Oslo 10% kvote for søkjarar frå Nordland, Troms og Finnmark. Sivilingeniørutdanninga ved Universitetet i Tromsø 50% kvote for søkjarar frå Nordland, Troms og Finnmark. Innanfor kvoten skal det vere 40% primærvitnemålsdel. SAMISKE KVOTAR Farmasistudiet ved Universitetet i Tromsø 1 studieplass for samiske søkjarar. Fiskerikandidatstudiet, fiskehelsestudiet og havbruksstudiet ved Universitetet i Tromsø 1 studieplass for samiske søkjarar. Helsefaglege profesjonsutdanningar ved Høgskolen i Tromsø Innanfor den regionale kvoten er det ein kvote på 10% for samiske søkjarar. Jusstudiet ved Universitetet i Tromsø 3 studieplassar for samiske søkjarar. Medieteknikk ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Stavanger 2 studieplassar for samiske søkjarar. Medisinstudiet, sjå side 21. Ortopediingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo Førsterett for samiske søkjarar innanfor den regionale kvoten. Reseptarstudiet ved Høgskolen Oslo Førsterett for samiske søkjarar innanfor den regionale kvoten. Sivilingeniørutdanninga ved Universitetet i Tromsø 5% kvote for samiske søkjarar. Sjukepleiarutdanning ved Høgskolen i Finnmark 10% kvote for samiske søkjarar innanfor den regionale kvoten. SÆRSKILDE KVOTAR FOR SPESIELLE STUDIUM Drama- og teaterkommunikasjon ved Høgskolen i Oslo 10% dramafagleg kvote ved opptak til studiet Drama- og teaterkommunikasjon. Idrett grunnfag ved Noregs Idrettshøgskole Inntil 15 studieplassar for søkjarar etter innstilling frå Forsvaret. 10% kvote for søkjarar innstilte av Noregs Idrettsforbund. Journalistutdanninga ved Høgskolane i Bodø, Oslo, Stavanger og Volda Inntil 30% av studieplassane ved journalistutdanninga kan bli tildelte søkjarar på grunnlag av minst eit halvt års godkjend relevant praksis. Nærare reglar for praksiskvoten vil følgje med omslagsarket. Sivilingeniørstudiene i datateknikk ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 30 studieplassar for jenter. Sivilingeniørstudiene i kommunikasjonsteknologi ved Noregs tekniskvitskaplege universitet 15 studieplassar for jenter. FORKURSKVOTAR OG ANDRE KURSKVOTAR Høgskoleingeniørutdanning 20% kvote for søkjarar med godkjent eittårig forkurs med full fagkrets. Søkjarane skal poengreknast på grunnlag av karakterpoengsum frå forkurset. Det blir ikkje gjeve tilleggspoeng i kvoten. Søkjarar som ikkje takast opp i kvoten, konkurrerer vidare om andre studieplassar på grunnlag av forkurset og eventuell tilleggsdokumentasjon som gir grunnlag for tilleggspoeng. Maritim høgskoleutdanning 20% kvote for søkjarar med aspirantkurs. Næringsmiddelteknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 20% kvote for søkjarar med bestått tilpassingskurs. Kvotar Ved Noregs veterinærhøgskole gjeld kriteria for primærvitnemålskvoten, men utan øvre aldersgrense 21 år, for dyrepleiarutdanninga og veterinærutdanninga. Primærvitnemålskvoten er 50% til veterinærutdanninga. Sjukepleiarutdanning ved Høgskolen i Finnmark 80% kvote for søkjarar frå Finnmark. Innanfor kvoten skal det vere 40% primærvitnemålsdel. Vernepleiarutdanning, Rogaland vernepleierhøgskole, deltid 80% kvote for søkjarar frå kommunar i Nord Rogaland, Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger. Veterinærstudiet ved Noregs Veterinærhøgskole 1 studieplass for samiske søkjarar

13 Anna informasjon Xcdsgdfggsdfd Klageprosedyrar Dersom du meiner det er gjort feil i behandlinga av søknaden din, må du først kontakte institusjonen som har behandla søknaden. Som oftast er dette ein lærestad, men det kan óg vere Samordna opptak eller Opptakssentralen medisin. Dersom det er fleire institusjonar som behandlar søknaden din, må du kontakte den lærestaden som er saksbehandlar for dei studieønska du meiner er feilbehandla. Du kan skrive eit brev der du ber om ei grunngjeving for vedtaket som er gjort. Då kan det bli avklart om det er gjort ein feil, eller om du har mistydd reglane. Dersom du ikkje er nøgd med forklaringa som blir gitt, har du etter forvaltningslova 28 rett til å klage. Av tidsomsyn bør du sende klagen snarast mogleg, og seinast tre veker etter at brevet med grunngjevinga kom Krav om tuberkulinprøve Alle studentar som skal begynne ved allmennlærar-, faglærar- og førskolelærarutdanning, sjukepleiar- og alle andre helsefagutdanningar, må innan 1. september i opptaksåret dokumentere tuberkulinprøve (pirquetprøve) som er mindre enn 3 månader gammal. Pirquetpositive (men ikkje-vaksinerte) ved lærarutdanningar og helsefagutdanningar må dessutan dokumentere røntgenundersøking som ikkje er eldre enn eitt år. For desse krev ein også årleg røntgenkontroll. Viss du skal flytte i samband med studia, må du avleggje prøva på heimstaden før du flyttar. Norsk-eksamen i lærarutdanninga I førskole- og allmennlærarutdanninga er det krav om eksamen på begge målformer i norsk. Kravet gjeld òg for søkjarar som har vore fritatt for sidemål i vidaregåande skole. Studentar med kvensk, samisk eller teiknspråk i fagkretsen, og studentar frå språklege minoritetar som har vitnemål frå vidaregåande skole utan eksamen i begge målformer, eller har tilsvarande utdanning frå utlandet, har etter visse reglar likevel høve til å velje same målform ved begge dei skriftlege prøvene i norsk. til den adressa du hadde ført opp. Klagen skal sendast til den institusjonen du har fått grunngjevinga frå. I klagen må du gjere greie for kva du klagar på og kva for studium klagen gjeld. Dersom du sender klage til Opptakssentralen medisin, må du presisere særskilt kva for medisinske studium klagen gjeld. Dersom institusjonen ikkje gjer om vedtaket sitt, blir klagen sendt vidare til klagenemndsbehandling. Ver merksam på at det kan vere ulike opptaksgrunnlag for studieønska dine, slik at du kan ha ulike poengsummar. Medisinstudia blir behandla etter reglane frå 2000, det same gjeld reglar for tilleggspoeng ved søknad til ernæringsstudiet og farmasistudia. Nokre studium har eigne reglar for tilleggspoeng for praksis og opptaksprøve, sjå side 20. Krav om politiattest Etter universitets- og høgskolelova 42a kan det krevjast politiattest ved opptak til studium der studentane kjem i kontakt med pasientar, klientar, barnehagebarn, elevar eller andre som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Politiattesten skal vise om vedkomande er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep, grove voldsforbytelser eller straffbare forhold vedrørende besittelse og bruk eller omsetning av narkotiske stoffer eller medikamenter. Dersom det er gjeve særlege reglar om politiattest for bestemte typar yrkesutøving, gjeld desse tilsvarande for studentar som tek del i klinisk undervisning eller praksisopplæring som del av utdanninga til desse yrka. Forskrift om politiattest ved opptak er under arbeid i Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Når forskrifta er vedteken, vil informasjon om dette vere tilgjengeleg mellom anna på SO sine nettsider og på tekst-tv. Helsekrav til maritimt sertifikat Fullførte og beståtte maritime utdanningar er i seg sjølv ikkje tilstrekkeleg for å få maritimt sertifikat. Ta kontakt med ein lærestad med slik utdanning for å få oversikt over helsekrava som gjeld for innløysing av sertifikat. Betinga opptak Søkjarar som på grunn av heilt spesielle omstende ikkje har fått avlagt eksamen i vidaregåande skole i vårsemesteret 2001, kan få opptak viss han/ho tar ny eksamen i faget i løpet av haustsemesteret. Følgjande vilkår må vere oppfylte: Søkjaren må ha standpunktkarakter 2 (to) eller betre i faget, og kan ikkje ha vore oppe til eksamen i faget tidlegare, korkje som elev eller privatist. Det må vere dokumentert at søkjaren ikkje har møtt til eksamen på grunn av spesielle omstende: Sjukdom, ulykke, dødsfall i nær familie eller andre tilfelle der det ville vore ei belastning å gå opp til eksamen. Spesielle omstende må dokumenterast med attest frå lege, anna helsepersonell, politi eller tilsvarande. Denne dokumentasjonen, samt dokumentasjon frå den vidaregåande skolen om at dette var årsaken til fråveret, skal leverast opptaksorganet innan fastsett ettersendingsfrist. Faget må høyre til dei fag der utsett eksamen blir halden i haustsemestret. For nokre fag blir det halde utsett eksamen i slutten av vårsemesteret. Dette gjeld norsk, skriftlege eksamenar i fag som ikkje har sentralt gitte oppgåver med fellessensur, og munnlege eksamenar i alle fag. For desse faga/eksamenane gir ikkje fråvære ved ordinær eksamen sjanse til betinga opptak. Søkjarar som får rekna konkurransepoeng som om dei aktuelle faga var bestått, får betinga opptak berre viss poengsummen ligg over poenggrensa for ordinært opptak. Søkjarar som får betinga opptak, men som ikkje tar ny eksamen innan utgangen av haustsemestret, mister både studieplassen og studieretten på studiet. Viss dei tar eksamen i studiet, blir denne ikkje rekna som bestått før vilkåra for opptak er oppfylte. Søkjarar som får betinga opptak kan ikkje få reservert studieplass til seinare opptak. Utrekning av karakterpoeng Frå og med opptaket til studieåret 2001/2002 blir det gjennomført ny utrekningsmåte for karakterpoeng, etter følgjande prinsipp: For kvart fag på vitnemålet skal det reknast ut ein middelverdi av delkarakterane i faget. Delkarakter er standpunktkarakterar og eventuelle eksamenskarakterar i faget. For dei felles allmenne faga skal berre delkarakterar på høgaste nivå reknast med i middelverdien av faget. Norskfaget tel som tre fag: hovudmål, sidemål og munnleg. For dei som er fritatt for vurdering i sidemål eller har tatt norsk som andrespråk, er norskfaget definert som to fag: Hovudmål og munnleg. Tverrfaglege eksamenar blir rekna som eigne fag Gjennomsnittskarakteren blir rekna ut ved at summen av samtlege middelverdiar for kvart fag på vitnemålet delast på antal karaktersette fag. Karakterpoenga blir dette gjennomsnittet med to desimalar etter vanlege forhøgningsreglar, multiplisert med 10. Den nye utrekningsmetoden gjer at samtlege karakterpoeng må reknast på nytt ved opptak til dei studia som følgjer rangeringsforskrifta når det gjeld utrekning av karakterpoeng. For medisinstudiet blir endringa ikkje gjeldande ved opptaket i år. Fastsette endringar i rangeringsreglane frå og med opptaket i 2002/2003 For medisinstudiet har departementet i brev av 21. november bestemt at nye rangeringsreglar skal gjelde frå og med opptaksåret 2002/2003. Dei nye reglane vil i hovudsak følgje det felles regelverket som gjeld for dei andre grunnstudia ved universitet og høgskolar, med nokre unntak: For primærvitnemålskvoten gjeld dei felles kriteria for primærvitnemål, men kvoten skal vere på 50%. Det blir ikkje gitt tilleggspoeng for alder. Søkjarar med 3-årig vidaregåande opplæring eller fag-/sveinebrev kan få inntil 12 tilleggspoeng. Desse tilleggspoenga kan bli gitt for høgare utdanning, lønna relevant arbeidspraksis, militær/sivil førstegongsteneste eller folkehøgskole. Avbroten profesjons- eller yrkesutdanning gir ikkje poeng. Søkjarar som blir vurderte etter 23/5-regelen får ikkje tilleggspoeng for høgare utdanning og relevant arbeidspraksis. Desse søkjarane vil berre kunne få 3 tilleggspoeng for anten folkehøgskole eller militær/sivil førstegongsteneste. Meir detaljerte opplysningar om dei nye reglane finn du i vedlegg til Rundskriv F frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. For studia i farmasi og ernæring ved Universitetet i Oslo og farmasi ved Universitetet i Tromsø har departementet i same brev bestemt at desse frå og med opptaksåret 2002/2003 skal følgje rangeringsreglane som gjeld for dei andre grunnstudia ved universitet og høgskolar. Sjå side 20 som viser gjeldande reglar for tilleggspoeng. Desse endringane er fastsette når Søkerhandboka 2001 går i trykken. Vi tar atterhald om at det kan kome andre endringar. Realkompetanse I rundskriv F av 18. desember 2000 har Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet bestemt at søkjarar som ikkje har generell studiekompetanse, men er 25 år eller eldre i opptaksåret, frå og med opptaket hausten 2001 kan få opptak til enkeltstudier på grunnlag av realkompetanse. Sjå eigen artikkel side 15. Matematikk studieretningsfag, revidert læreplan Frå 1.august 2001 blir det innført ein revidert læreplan for studieretningsfaget matematikk i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Faget 2MZ er på 3 veketimar og er ikkje likeverdig med 2MX eller det ikkje-reviderte 2MY som begge har 5 veketimar. For å fylle spesielle opptakskrav som krev 2MX/2MY, må søkjarar som tar 2MZ, halde fram med 3MZ for å fylle opptakskravet. Etter gjeldande rangeringsreglar kan 2MZ+3MZ gi 2 fordjupingspoeng. 2MZ og 3MZ gir kvar for seg 0,5 realfagspoeng. Regelendringar 24 25

14 Studieløp og gradar Xcdsgdfggsdfd Examen philosophicum Examen philosophicum (exphil) er eit obligatorisk filosofi- og vitskapsteoretisk studium som inngår i dei fleste universitetsgradar. Examen facultatum (exfac) er eit anna obligatorisk studium i dei fleste universitetsgradane. Til saman kan exphil og exfac utgjere eit førstesemesterstudium. Til enkelte studium kan det òg vere krav om visse forprøver, til dømes i samfunnsvitskaplege eller språkvitskaplege metodar. Grunnfag Eitt års fulltidsstudium som kan inngå i cand.mag.-grad. Eit grunnfagsstudium kan byggjast ut til mellomfag og hovudfag, eller det kan vere grunnlag for profesjonsstudiet i faget. Dette gjeld til dømes kristendom eller psykologi grunnfag, som kan byggjast ut til hovudfag eller danne grunnlag for profesjonsstudiet i teologi eller psykologi. Årsstudium Eitt- eller to-årige fulltidsstudium som kan inngå i cand.mag.-grad. Kandidatstudium Eit flerårig fulltidsstudium ved ein høgskole, til dømes økonomisk-administrative studium eller journalistutdanning. Studia gir tittelen høgskolekandidat. Kandidatstudium kan til vanleg inngå i ein cand.mag.-grad. Profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innafor eitt fagområde, til dømes sosionomutdanning, allmennlærarutdanning, teologi, jus og medisin. Lengda på utdanninga går fram av lærestadtabellane i Søkerhandboka. Sjå elles lærestadene sine eigne studietilbodsbrosjyrar. 3-4 års profesjonsstudium kan til vanleg inngå i ein cand.mag.- grad. Cand.mag.-grad Eit studieløp der du kan kombinere ulike fag/emne fram mot ein cand.mag.-grad. Både grunnfag, årsstudium, kandidatstudium og profesjonsstudium kan til vanleg inngå i ein cand.mag.-grad. Du kan velje fag innanfor eit fagområde eller fag frå ulike fagområde og frå ulike lærestader, både universitet og høgskolar. Du bestemmer altså sjølv samansetjinga av fag, men cand.mag.-graden stiller krav både til fagleg fordjuping og fagleg breidd. Du kan rette cand.mag.-graden mot eit område i arbeidslivet, eller la den vere meir generell slik at den kan nyttast i fleire yrke. Reglane for samansetjing av fag/emne kan variere. Normert studietid er til vanleg 4 år inkludert examen philosophicum og eventuelt examen facultatum, for realfag ved universiteta og Noregs landbrukshøgskole 3,5 år. Exphil/exfac er ikkje obligatorisk når cand.mag.-vitnemålet blir tildelt ved ein høgskole. Hovudfagsstudium Cand.mag.-graden kan i dei fleste høve byggjast ut med eit hovudfagsstudium. Du søkjer opptak til hovudfag på eige skjema direkte til lærestaden. Hovudfagsstudiet byggjer på fagleg fordjuping i cand.mag.- graden og omfattar mellom anna ei sjølvstendig vitskapleg avhandling; hovudfagsoppgåva. Hovudfagsstudiet er eit to års fulltidsstudium etter cand.mag.- graden, for realfag normalt 1,5 år. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr hovudfagsstudium. Oversikter og nærare informasjon finn du i lærestadene sine eigne studietilbodsbrosjyrar. Som ein del av eller i tillegg til cand.mag.-graden/hovudfag kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning for å bli adjunkt/lektor. Studienavn Studiekode Varighet Type studium Kan bygges ut med/til grad Kravkode St.plasser P.gr.p.vm. P.gr. STUDIENAVN er så langt som mulig lik lærestedets offisielle navn på studiet, med visse tillempninger for å gjøre navnebruken enhetlig. Hvis undervisningsstedet skiller seg vesentlig fra lærestedets administrative beliggenhet (se adressen), er undervisningssted oppgitt etter studienavnet. STUDIEKODE er den sekssifrede koden du trykker på for at studiet skal legge seg på nettskjemaet eller fører opp på papirskjemaet. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre neste studiet. Studier i 600-serien (statlige høgskoler) er alle undervisningsrettede årsenheter som kan inngå som en del av en lærerutdanning, se side 9. Disse studiene har normalt ikke primærvitnemålskvote. VARIGHET angir hvor lang tid det minimum tar å fullføre studiet, og gir ikke nødvendigvis uttrykk for hvor mange vekttall studiet tilsvarer ved innpassing f.eks. i en universitetsgrad. For studier på allmennfakultetene på universitetene er varighet knyttet til cand.mag.- graden. TYPE STUDIUM angir om studiet er et grunnfag, årsstudium, kandidatstudium, profesjosstudium eller fag/emner som kan bygges ut til en cand.mag.-grad. Se nærmere forklaring av studietypene i artikkelen om studieløp og grader på forrige side. KAN BYGGES UT MED/TIL GRAD... angir om studiet kan ses på som del av et lengre studieprogram og hvilken grad eller grader studiet kan inngå i. Finnes bare i universitetstabellene. Se også artikkelen om studieløp og grader på forrige side. KRAVKODE angir de formelle opptakskravene til studiet. Forklaring av kravkodene finner du på side 16. ST.PLASSER angir hvor mange plasser studiet hadde ved tilsvarende opptak i fjor. Årets antall kan avvike fra i fjor. Nye studier, eller studier som er blitt omorganisert, har ingen verdi i denne kolonnen. P.GR.P.VM angir poenggrensen i primærvitnemålskvoten etter det nasjonale suppleringsopptaket i Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsummer enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak. Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass. Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud. Hvis feltet er blankt, var det ikke noe opptak i denne kvoten i Hvis det står nytt, er studiet nyopprettet i 2001, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2000, eller opptaket til studiet er omorganisert siden Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i P.GR angir poenggrensene etter det nasjonale suppleringsopptaket i Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsummer enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak. Åpent, alle, blankt felt eller nytt er mulige verdier også her, med de samme forbehold som i kolonnen for skolepoeng. FOTNOTE Fotnotene angir f.eks. hvilke fag/studieretninger man senere kan velge mellom innenfor utdanningen, eller hvilke kvoter som finnes for studiet og eventuelt poenggrensene i disse kvotene ved opptaket i Finner du ikke kvote-poenggrensen her, kan du finne den i lærestedenes egne brosjyrer, eller du kan kontakte lærestedet direkte. Forklaring til lærestedstabellene 26 27

15 Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Xcdsgdfggsdfd Lærestedstabeller Lærerstedstabellene finnes også i nettutgaven av Søkerhandboka 2001 på Studenter: 90 Lesesalspl.: 32 Hybler: 78 Barnehagepl.: 0 Ansgar Teologiske Høgskole Fredrik Franssonsvei 4 Hånes 4635 KRISTIANSAND Telefon: Telefaks: Kristendom grunnfag år Grunnfag GENS 50 alle alle 1) 1) Grunnfaget kan bygges ut med kristendom mellomfag, Praktisk-kirkelig årsstudium, og semesteremnene i gresk, hebraisk og Det nye testamente. Grunnfaget utgjør første del av ATHs 4-årige Pastor- og misjonærutdanning, og første år av kristendom hovedfag og teologistudiet. Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) Studenter: 342 Lesesalspl.: 16 Hybler: Tildeles gj. SiO Barnehagepl.:Tildeles gj. SiO Arkitekthøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon: Telefaks: ARKITEKTUR URBANISME INDUSTRIDESIGN Sivilarkitekt år Profesjonsstudium ARKA 35 1) Sivilindustridesigner år Profesjonsstudium ARKI 24 1) 1) Rangering på grunnlag av opptaksprøve. Betanien sykepleierhøgskole i Bergen (BBSH) Studenter: 195 Lesesalspl.: 55 Hybler: 24 Barnehagepl.: 36 Betanien sykepleierhøgskole i Bergen Vestlundveien FYLLINGSDALEN Telefon: Telefaks: B Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS ) 1) Det er knyttet særvilkår til tros- og verdigrunnlag. Tidligere krav om kristen bekjennelse er fjernet. Eget skjema vil bli tilsendt ved tilbud om opptak. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studenter: 590 Lesesalspl.: 358 Hybler: Tilgj. gjennom SiO Barnehagepl.: Tilgj. gjennom SiO Det teologiske Menighetsfakultet Postboks 5144 Majorstua 0302 OSLO Telefon: Telefaks: Kristendomskunnsk. m. rel. og livssynsk./ Teologi år Grunnfag GENS 200 åpent 1) 1) Grunnfagstudiet kan bygges ut til mellomfag og hovedfag. Grunnfagsstudiet utgjør også første del av teologistudiet og kateketstudiet. Du kan ta examen facultatum på MF. Examen philosophicum tas ved Universitetet i Oslo

16 Diakonhjemmets høgskolesenter (DHS) Høgskolen i Agder (HiA) Studenter: 450 Lesesalspl.: 80 Hybler: 175 Barnehagepl.: 0 Diakonhjemmets høgskolesenter Postboks 184 Vindern 0319 OSLO Telefon: Telefaks: Studenter: 6600 Lesesalspl.: 958 Hybler: 821 Barnehagepl.:134 Høgskolen i Agder Opptak Serviceboks KRISTIANSAND S Telefon: Sentralb Telefaks: Opptak Sentraladm Sosionomutdanning år Profesjonsstudium GENS 65 alle 47.3 Sosionomutdanning, deltid år Profesjonsstudium SODH Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS Diakonissehjemmets høgskole (DH) Studenter: 220 Lesesalspl.: 20 Hybler: 0 Barnehagepl.: 0 Diakonissehjemmets høgskole Ulriksdal BERGEN Telefon: Telefaks: Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS ) Sykepleierutdanning, deltid år Profesjonsstudium GENS 16 48,0 1) 1) Det er knyttet særvilkår til høgskolens tros- og verdigrunnlag. Tidligere krav om kristen bekjennelse er fjernet. Eget skjema vil bli tilsendt ved tilbud om opptak. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Studenter: 800 Lesesalspl.: 150 Hybler: 3200 Barnehagepl.:270 Dronning Mauds Minne Høgskolen Thonning Owesens gate TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 190 alle alle Høgskolen for Diakoni og Sykepleie (HSDS) Studenter: 700 Lesesalspl.: 127 Hybler: 50 Barnehagepl.: 0 Høgskolen for Diakoni og Sykepleie Lovisenberggata OSLO Telefon: Telefaks: Studienavn Studiekode Varighet Type studium KravkodeSt.plasser 2000P.gr. p.vm. 2000P.gr Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 160 alle alle 1) Allmennlærerutd. med realfag år Profesjonsstudium GENS 30 åpent åpent Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS Analytisk kjemi år Kandidatstudium GENS 15 åpent åpent Biologi og kjemi år Årsstudium GENS 30 åpent åpent Drama år Årsstudium GENS Energi og økonomi, Grimstad år Kandidatstudium GENS nytt nytt Engelsk grunnfag år Grunnfag GENS 80 alle alle Fagoversetter engelsk år Profesjonsstudium ENGF ) Fagoversetter tysk år Profesjonsstudium TYSK 15 åpent åpent 2) Fransk grunnfag år Grunnfag GENS 30 alle alle Førskolelærerutd., deltid, Arendal/Grimstad år Profesjonsstudium GENS 30 åpent åpent Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 90 åpent åpent Heimkunnskap år Årsstudium GENS 32 alle Historie grunnfag år Grunnfag GENS ) Høg.ing., bygg, Grimstad år Profesjonsstudium HING 30 åpent åpent 4) Høg.ing., data, Grimstad år Profesjonsstudium HING 100 åpent åpent 5) Høg.ing., elektro, Grimstad år Profesjonsstudium HING 35 åpent åpent 6) Høg.ing., fly-og hurtigbåtteknikk, Grimstad år Profesjonsstudium HING 20 åpent åpent 7) Høg.ing., maskin,grimstad år Profesjonsstudium HING 25 åpent åpent 8) Høg.ing., miljøteknikk, Grimstad år Profesjonsstudium HING åpent åpent 9) Høg.ing.,energiteknikk, Grimstad år Profesjonsstudium HING åpent åpent 10) Idrett grunnfag år Grunnfag GENS Informatikk og matem. metoder år Kandidatstudium GENS 40 åpent åpent Informatikk/matematikk år Årsstudium GENS nytt nytt Ingeniørutdanning, bygg, Grimstad år Profesjonsstudium BYGA 20 åpent 4) Ingeniørutdanning, maskin, Grimstad år Profesjonsstudium MASA 15 åpent 8) Kjemi år Årsstudium GENS nytt nytt Kristendom med livssyn år Grunnfag GENS 45 alle 3) Kunst og håndverk år Årsstudium GENS Matematikk år Årsstudium GENS nytt nytt 11) Mediekunnskap år Årsstudium GENS Musikk år Grunnfag GENS Nordisk grunnfag år Grunnfag GENS 50 åpent åpent 3) Offentlig administrasjon år Kandidatstudium GENS 70 åpent åpent Siv.ing., IKT, Grimstad år Profesjonsstudium HING Sosionomutdanning år Profesjonsstudium GENS Studiet i IT og info.systemer år Kandidatstudium GENS Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS Sykepleierutdanning, Arendal år Profesjonsstudium GENS Tysk grunnfag år Grunnfag GENS 25 åpent Utviklingsstudiet år Årsstudium GENS Vernepleierutdanning, Arendal år Profesjonsstudium GENS Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS Økonomi og administrasjon, Grimstad år Kandidatstudium GENS 120 alle alle 1) 1. studieår er engelsk grunnfag 2) 1. studieår er tysk grunnfag 3) Også opptak vår ) INNHOLD: Konstruksjonsteknikk 5) INNHOLD: Datateknikk, drift av datasystemer. 8) INNHOLD: Marinteknikk (skips- og offshoreteknikk), mekatronikk 9) Studieretning på kjemi 10) Studieretning på elektro 11) Kan bygges ut til 40 vt. 6) INNHOLD: Teleteknikk/ elektronikk 7) Studieretning på maskin. Kun opptak til flyteknikk 1) Det er særvilkår knyttet til høgskolens tros- og verdigrunnlag. Ta kontakt med høgskolen

17 Høgskolen i Akershus (HiAk) Studenter: 1970 Lesesalspl.: 155 Hybler: 807 Barnehagepl.:109 Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien BEKKESTUA Telefon: Opptak: Sentralb: Telefaks: Høgskolen i Bodø (HBO) Studenter: 4000 Lesesalspl.: 400 Hybler: 600 Barnehagepl.: 90 Høgskolen i Bodø 8049 BODØ Telefon: Telefaks: Studienavn Studiekode Varighet Type studium Kravkode St.plasser 2000P.gr. p.vm. 2000P.gr Husøkonomutdanning år Kandidatstudium HUSÿ 30 alle Kostøkonomutdanning år Kandidatstudium KOST 30 alle Produktdesign år Kandidatstudium PROD Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 122 alle 32.8 Vernepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 60 alle alle Vernepleierutdanning, deltid år Profesjonsstudium GENS 96 alle alle Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag år Profesjonsstudium YLFO 25 alle Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag, deltid år Profesjonsstudium YLFO nytt nytt Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag år Profesjonsstudium YLHS 30 alle Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid år Profesjonsstudium YLHS nytt nytt Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmiddelfag år Profesjonsstudium YLHN 25 alle Yrkesfagl.utd. i hotell- og næringsmf., deltid år Profesjonsstudium YLHN nytt nytt Høgskolen i Bergen (HiB) Studenter: 5000 Lesesalspl.: 400 Hybler: 3000 Barnehagepl.:250 Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Telefon: Telefaks: Allmennlærerutd. med musikk år Profesjonsstudium ALMUSB ) Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS Alm.lærer.utd. m/vekt på naturfag år Profesjonsstudium GENS 30 alle alle Bioingeniørutdanning år Profesjonsstudium BIOI Ergoterapeututdanning år Profesjonsstudium GENS Fysioterapeututdanning år Profesjonsstudium GENS Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 160 alle alle Høg.ing., automatisering år Profesjonsstudium HING 35 alle alle Høg.ing., bygg år Profesjonsstudium HING 40 alle alle 2) Høg.ing., data år Profesjonsstudium HING ) Høg.ing., elektronikk år Profesjonsstudium HING 35 alle 42.2 Høg.ing., elkraftteknikk år Profesjonsstudium HING 25 alle alle Høg.ing., fartøyteknikk år Profesjonsstudium HING 20 alle alle Høg.ing., kjemi år Profesjonsstudium HING 30 alle alle 4) 6) Høg.ing., marinteknikk år Profesjonsstudium HING 30 alle alle Høg.ing., maskin år Profesjonsstudium HING 30 alle alle 5) Høg.ing., miljø og havbrukstek år Profesjonsstudium HING 20 alle alle 6) Høg.ing., produksjonsteknikk år Profesjonsstudium HING 20 alle alle Jordskifte år Kandidatstudium JORD 15 alle alle Kroppsøving, 20 vekttall år Årsstudium GENS 10 nytt nytt Radiografutdanning år Profesjonsstudium GENS Samfunnsfag, 20 vekttall år Årsstudium GENS 10 nytt nytt Sosionomutdanning år Profesjonsstudium GENS Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS Vernepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag år Profesjonsstudium YLEL 20 alle Yrkesfaglærerutdanning i mekaniske fag år Profesjonsstudium YLMEK 20 alle Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS Akvakultur år Kandidatstudium GENS 16 åpent åpent Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 105 alle alle Barnevernspedagogutdanning år Profesjonsstudium GENS 45 alle 39.0 Biologi og kjemi år Årsstudium GENS 16 alle alle Eksportmarkedsføring m/internasj. praksis år Kandidatstudium GENS Fiskeri og akvakultur, basisår år Årsstudium GENS 12 åpent åpent Fiskeri- og næringsm.,kvalitet år Kandidatstudium GENS 16 åpent åpent Fiskeriøkonomi år Kandidatstudium GENS 16 åpent åpent Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 45 alle alle Historie grunnfag år Grunnfag GENS 50 åpent åpent Informasjonstekn. og økonomi år Kandidatstudium GENS Informasjonsteknologi år Kandidatstudium GENS 35 41,4 51,4 Journalistutdanning år Profesjonsstudium GENS ) Kommunalkandidatutdanning år Kandidatstudium GENS 20 alle alle Kroppsøving, årsstudium år Årsstudium GENS Kulturkunnskap år Årsstudium GENS 15 åpent Kunst og håndverk, årsstudium år Årsstudium GENS 6 40,7 Musikk, årsstudium år Årsstudium GENS 6 45,5 Nordisk språk/litterat. gr.fag år Grunnfag GENS 15 åpent Organisasjon og administrasjon år Kandidatstudium GENS 25 åpent åpent Sosionomutdanning år Profesjonsstudium GENS 45 alle 41.1 Statsvitenskap grunnfag år Grunnfag GENS 30 åpent åpent Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS Sykepleierutdanning, Mo i Rana år Profesjonsstudium GENS 40 alle 39.8 Velferdssosiologi grunnfag år Grunnfag GENS 50 alle alle Økonomi og adm. m/regnskap år Kandidatstudium GENS 50 alle alle Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 120 åpent åpent 1) Praksiskvote: 52,6 1) For dokumentasjon av ferdigheter og kunnskaper i musikk benyttes eget tilleggsskjema som blir tilsendt sammen med omslagsarket. 2) INNHOLD: Konstruksjonsteknikk, teknisk planlegging 3) INNHOLD: Datateknikk, drift av datasystemer 4) INNHOLD: Analytisk kjemi, kjemiteknikk 5) INNHOLD: Allmenn maskin, konstruksjonsteknikk, materialteknikk 6) HIB, kan tilby tre-semesters ordning for søkere uten 3MX/2FY. Se side

18 Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Studenter: 1971 Lesesalspl.: 25(D), 196(H), 50(K) Hybler: 93(D), 120(H), 122(K) Barnehagepl.: 11(D), 12(H), 21(K) Høgskolen i Buskerud Postboks 235 Frognsvei KONGSBERG Telefon: Telefaks: Studenter: 1975 Lesesalspl.: 196 Hybler: 547 Barnehagepl.: 72 Høgskolen i Finnmark Follums vei ALTA Telefon: , Telefaks: Studiena3vn Studiekode Varighet Type studium Kravkode St.plasser 2000 P.gr. p.vm P.gr Note Allmennlærerutdanning med IKT, Hønefoss år Profesjonsstudium GENS nytt nytt 1) Engelsk, Hønefoss år Grunnfag GENS 30 alle Høg.ing., data år Profesjonsstudium HING 90 alle alle 2) Høg.ing., elektro år Profesjonsstudium HING 30 alle alle 3) 4) Høg.ing., maskin år Profesjonsstudium HING 20 alle alle 3) 5) Høg.ing., optikk år Profesjonsstudium HING 48 alle alle 3) 6) Informatikk, Hønefoss år Årsstudium GENS 35 alle Informatikk, Hønefoss år Kandidatstudium GENS Ingeniørutdanning, elektro år Profesjonsstudium ELBU 8 alle 4) Ingeniørutdanning, maskin år Profesjonsstudium MASB 8 alle 5) Juridiske fag, Hønefoss år Årsstudium GENS 40 alle Statsvitenskap grunnfag år Grunnfag GENS 35 alle alle Sykepleierutdanning, Drammen år Profesjonsstudium GENS 120 alle 43.7 Visuell kommunikasjon, Drammen år Kandidatstudium VISKOM 20 alle alle 7) Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 60 alle alle Økonomi og administrasjon, Hønefoss år Kandidatstudium GENS 70 alle alle 1) INNHOLD: Allmennlærerutdanning med vekt på IKT og flerkulturelt perspektiv. 2) INNHOLD: Programvareutvikling, maskinvareutvikling 3) HIBU tilbyr tresemesterordning for søkere som mangler 3MX og 2FY se side 9. 4) INNHOLD: Automatiseringsteknikk, mekatronikk 5) INNHOLD: Produksjonsteknikk 6) INNHOLD: Optometri 7) Kontakt høgskolen innen 15. april for bestilling av hjemmeoppgave. Les informasjon om studier med spesielle opptakskrav. 3-årig økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 20 alle alle Akvakultur, Hammerfest år Kandidatstudium GENS 12 Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 65 alle alle Allmennlærerutdanning, deltid i Alta år Profesjonsstudium GENS 30 Barnevernpedagogutdanning år Profesjonsstudium GENS 40 alle alle Bedriftsøkonomi år Grunnfag GENS 25 alle alle Engelsk år Grunnfag GENS 30 alle alle Finsk grunnfag år Grunnfag GENS 15 Friluftsliv år Årsstudium GENS 20 Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 60 alle alle Førskolelærerutdanning, deltid Hammerfest år Profesjonsstudium GENS 30 Hotelladministrasjon år Kandidatstudium GENS 15 alle alle Idrett grunnfag år Grunnfag GENS 40 alle alle Informasjonsteknologi år Kandidatstudium GENS 40 alle alle Informasjonsteknologi år Kandidatstudium GENS 40 alle 40.5 Kulturfag år Kandidatstudium GENS 20 alle alle Markedsføring år Årsstudium GENS 30 Mediekunnskap år Årsstudium GENS 27 alle Reiseliv og turisme år Kandidatstudium GENS 35 alle alle Russisk, merkantilt studium år Årsstudium GENS 15 alle alle 1) Sosionomutdanning år Profesjonsstudium GENS 40 alle alle Statsvitenskap grunnfag år Grunnfag GENS 25 alle alle Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 55 alle alle 2) Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag år Profesjonsstudium YLHS 30 alle Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid år Profesjonsstudium YLHS 30 Økonomisk administrativ ledelse år Årsstudium GENS 30 1) Studiet består i sin helhet av Merkantil russisk grunnfag (20 vt) og Merkantil russisk mellomfagstillegg (10 vt). Søkere som vil ta bare mellomfagstillegget må ha bestått grunnfag. Disse henvender seg direkte til høgskolen. Studiene starter i januar. 2) Studiet har regional kvote med 80% for søkere fra Finnmark, innenfor denne er 10% kvote for søkere med dokumentert samisk språkbakgrunn. Skolep: 40.1 Konk.p:

19 Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Hedmark (HH) Studenter: 1400 Lesesalspl.: 50 Hybler: 370 Barnehagepl.: 30 Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Telefon: / Telefaks: Studenter: 3700 Lesesalspl.: 360 Hybler: 477 Barnehagepl.: 68 Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen ELVERUM Telefon: Telefaks: Data- og multimedieteknikk år Kandidatstudium GENS ) Høg.ing., bygg år Profesjonsstudium HING 25 alle alle 2) 3) Høg.ing., data år Profesjonsstudium HING 75 alle alle 2) 4) Høg.ing., elektro år Profesjonsstudium HING 40 alle alle 2) 5) Høg.ing., grafisk år Profesjonsstudium HING 40 alle alle 2) 6) Høg.ing., maskin år Profesjonsstudium HING 25 alle alle 2) 7) Natur- og miljøfag år Årsstudium GENS 20 alle 8) Radiografutdanning år Profesjonsstudium GENS 20 9) Realfag år Årsstudium GENS 20 alle alle 8) Siv.ing., informatikk og informasjonteknologi år Profesjonsstudium HING 30 10) Skogbruksfag, Brandbu år Kandidatstudium GENS 30 alle alle Sykepleier, deltid, Gjøvik år Profesjonsstudium GENS 15 11) Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS ) Høgskolen i Gjøvik kan tilby 1-årig påbygging i Design og systemutvikling til dette studiet. Kontakt høgskolen for informasjon. 2) Høgskolen i Gjøvik kan tilby tre-semesterordning for søkere uten 3MX/2FY til dette studiet se side 9. 3) INNHOLD: Allmenn bygg, Landmåling 4) INNHOLD: Drift av datasystemer, Programvareutvikling, Systemutvikling 5) INNHOLD: Elektronikk og Teleteknikk 6) INNHOLD: Produksjonsledelse og Digital medieteknikk 7) INNHOLD: Allmenn maskinteknikk Siden studieretningene på maskinlinja er under vurdering, kan det bli forandringer. Høgskolen i Harstad (HiH) Studenter: 1134 Lesesalspl.: 80 Hybler: 75 Barnehagepl.: 15 Høgskolen i Harstad 9480 HARSTAD Telefon: Telefaks: ) Studiet er for tiden under revisjon. Kontakt høgskolen. 9) Høgskolen i Bergen er faglig ansvarlig for studiet. 10) Studiet tilbys også som 2-årig påbygginsstudium til søkere med fullført og bestått 3-årig høgskoleingeniørutdanning fra datalinje eller grafisk linje. Kontakt høgskolen. 11) Høgskolen i Gjøvik tar høsten 2001 også opp til 3-årig grunnutdanning i sykepleie tilrettelagt over 4 år desentralisert til regioner i Oppland fylke. Kontakt høgskolen. Barnevernspedagogutdanning år Profesjonsstudium GENS 36 alle 39.3 Engelsk grunnfag år Grunnfag GENS 40 åpent åpent Handel,service og logistikk år Kandidatstudium GENS 20 åpent åpent Reiseliv og turisme år Kandidatstudium GENS 20 åpent åpent Reiseliv og turisme år Kandidatstudium GENS 20 åpent åpent Statsvitenskap grunnfag år Grunnfag GENS 40 åpent åpent Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS Sykepleierutdanning, deltid år Profesjonsstudium SYNO 27 alle ) Vernepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 70 åpent åpent Vernepleierutdanning, deltid år Profesjonsstudium GENS 53 åpent åpent 2) Økonomi og administrasjon/revisjon år Kandidatstudium GENS 62 åpent åpent 3) Administrasjon og ledelse, Rena år Årsstudium GENS 50 åpent åpent Administrativ databehandling, Rena år Årsstudium GENS 55 alle alle Allmennlærer med IKT,kommunikasjon og medier,hamar år Profesjonsstudium GENS 30 Allmennlærerutd. med musikk, Hamar år Profesjonsstudium ALMUSH 30 alle alle 1) Allmennlærerutdanning, Elverum år Profesjonsstudium GENS 120 alle alle Allmennlærerutdanning, Hamar år Profesjonsstudium GENS 90 alle alle Allmennlærerutdanning, Kongsvinger år Profesjonsstudium GENS 25 Allmennlærerutdanning, Tynset år Profesjonsstudium GENS 25 Bedriftsøkonomi, Blæstad (Hamar) år Årsstudium GENS 17 åpent Bedriftsøkonomi, Rena år Årsstudium GENS 25 åpent åpent Bioteknologi, Blæstad (Hamar) år Kandidatstudium GENS 24 åpent åpent Engelsk grunnfag, Hamar år Grunnfag GENS 20 alle alle Faglærerutd. i kroppsøving, Elverum år Profesjonsstudium GENS 40 alle alle Førskolelærerutdanning, Hamar år Profesjonsstudium GENS 120 åpent åpent Idrett grunnfag år Grunnfag GENS 30 alle alle Informasjon og samf.kontakt, Rena år Kandidatstudium GENS 60 alle alle Informatikk, Rena år Kandidatstudium GENS 140 alle alle Innovasjon,entrepenørskap - foretaksutv.,rena år Årsstudium GENS 30 Kommunal økonomi, Rena år Kandidatstudium GENS 10 åpent åpent Kommunikasjon og samfunn, Rena år Årsstudium GENS 25 åpent åpent Landbruksteknikk med bedriftsøkon., Blæstad (Hamar) år Kandidatstudium GENS 10 åpent Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar) år Kandidatstudium GENS 20 åpent åpent Markedsføring og internasj., Rena år Kandidatstudium GENS 30 alle alle Mediekunnskap, Rena år Årsstudium GENS Miljøteknologi, Blæstad (Hamar) år Kandidatstudium GENS 10 åpent åpent Naturfag, Blæstad (Hamar) år Årsstudium GENS 10 åpent 2) Norsk grunnfag, Hamar år Grunnfag GENS 20 alle alle Revisjon, Rena år Profesjonsstudium GENS 20 åpent åpent Skogbruk, 1-årig, Evenstad år Årsstudium GENS 10 åpent åpent Skogbruk, 3-årig, Evenstad år Kandidatstudium GENS 20 åpent åpent 3) Sykepleierutdanning, Elverum år Profesjonsstudium GENS Sykepleierutdanning, Kongsvinger år Profesjonsstudium GENS 25 Sykepleierutdanning, Tynset år Profesjonsstudium GENS 15 alle 41.0 Utmarksforvaltning, 1-årig, Evenstad år Årsstudium GENS 10 alle alle Utmarksforvaltning, 3-årig, Evenstad år Kandidatstudium GENS 20 alle alle 3) Økologisk landbruk, Blæstad (Hamar) år Kandidatstudium GENS 10 åpent åpent Økonomi og administrasjon, Rena år Kandidatstudium GENS 50 åpent åpent 1) Søkere må dokumentere faglig nivå på følgende: -Hovedinstrument/selvvalgt instrument og -Sang. Dette må dokumenteres på en videokassett (VHS), CD eller kassett på en måte som best mulig viser ditt nivå. Frist for innsending av denne dokumentasjonen er den samme som for innsending av omslagsark. Videokassett, CD eller kassett sendes:høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning v/musikkseksjonen, 2318 Hamar. For mer informasjon: eller ta kontakt med høgskolen. 2) Følgende fordypningsenheter kan velges: 1)biologi/økologi 2)biologi/kjemi 3)biologi/naturfag 4)biologi/matematikk 3) 3. studieår er lagt til studiested Rena (1. og 2. studieår til Evenstad på Koppang) 1) Deltidsstudiet i sykepleie er for søkere bosatt i Nordre-Nordland/Sør-Troms avgrenset til: Tromskommunene:Bjarkøy,Ibestad,Dyrøy,Salangen,Lavangen,Gratangen,Skånland,Kvæfjord og Harstad. Nordlandskommunene:Tjeldsund,Evenes,Narvik,Ballangen,Hamarøy, Tysfjord og Steigen. I tillegg Lofoten og Vesterålen. Studiesamlingene vil i hovedsak bli lagt til Harstad. 2) Deltidsstudiet , vernepleier deltid, har en varighet på 4 år. Samlingene blir lagt til Harstad. 3) Studiet er 2-årig økonomisk/administrativ utdanning med mulighet for påbygning i revisjon 36 37

20 Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Narvik (HiN) Studenter: 2300 Lesesalspl.: 190 Hybler: 486 (herav 87 leil.) Barnehagepl.: 57 Høgskolen i Lillehammer Storhove 2626 LILLEHAMMER Telefon: (sentralbord) Telefaks: Studenter: 1000 Lesesalspl.: 450 Hybler: 350 Barnehagepl.: 90 Høgskolen i Narvik Postboks 385 Lodve Langes gt NARVIK Telefon: Telefaks: årig utdanning i fjernsynsregi år Kandidatstudium PROGR ) 3-årig utdanning i medieteknikk år Kandidatstudium MEDTEK ) Barnevernspedagogutdanning år Profesjonsstudium GENS Filmvitenskap grunnfag år Grunnfag GENS Geografi grunnfag år Grunnfag GENS 40 alle alle Kunsthistorie grunnfag år Grunnfag GENS 50 alle alle Offentlig organisering og styring år Årsstudium GENS 20 alle alle Pedagogikk grunnfag år Grunnfag GENS 80 alle alle Reiseliv år Kandidatstudium GENS Samfunnsplanlegging år Kandidatstudium GENS 30 alle alle Samtidshistorie grunnfag år Grunnfag GENS 60 alle alle Sosionomutdanning år Profesjonsstudium GENS Vernepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 75 alle alle Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS Høg.ing., Alta, alle linjer år Profesjonsstudium HING 20 alle alle 1) Høg.ing., bygg år Profesjonsstudium HING 30 åpent åpent 2) Høg.ing., datateknikk år Profesjonsstudium HING 90 alle alle 2) Høg.ing., elektronikk år Profesjonsstudium HING 30 åpent åpent 2) Høg.ing., elkraftteknikk år Profesjonsstudium HING 30 åpent åpent 2) Høg.ing., maskin år Profesjonsstudium HING 30 åpent åpent 2) Høg.ing., miljøteknikk år Profesjonsstudium HING 30 åpent åpent 2) Høg.ing., romteknologi år Profesjonsstudium HING 30 åpent åpent 2) Siv.ing. Data- og elektrotekn år Profesjonsstudium HING 20 alle alle 3) 4) Siv.ing.,Ing.des. og prod.tek år Profesjonsstudium HING 5 alle alle 3) 5) Siv.ing.,Integrert bygninstekn år Profesjonsstudium HING 5 alle alle 3) 6) Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 50 alle 41.0 Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag år Profesjonsstudium YLEL 20 alle Yrksfaglærerutdanning i mekaniske fag år Profesjonsstudium YLMEK 20 alle 1) Fjernsynsregi: Søkere til dette studiet må i tillegg til dokumentasjon av generell studiekompetanse, innen 15. april sende inn til HiL, i fire eksemplarer: 1. En fyldig CV. Som skal inneholde alt som du mener er relevant for oss å vite om deg. 2. Du skal skrive et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, din interesse primært for faktaproduksjon eller andre sider ved programproduksjon, dine svake og sterke sider, dine personlige erfaringer i forhold til lederrollen og/eller andre roller i en gruppe (team), hvorfor nettopp du egner deg til dette yrket, hvorfor du søker Fjernsynsregistudiet ved Høgskolen i Lillehammer og hva slags forventninger du har til studiet. Innsendt arbeid skal sendes høgskolen og vil danne grunnlag for utvelgelsen av de som går videre til intervju/opptaksprøve. 2) Medieteknikk: Søkere til dette studiet må i tillegg til dokumentasjon av generell studiekompetanse, innen 15. april sende inn til HiL, i fire eksemplarer: 1. En fyldig CV. Som inneholder alt som du mener er relevant for oss å vite om deg. 2. Du skal skrive et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen,hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning. 3. En lydprøve av deg selv, ca 1-2 minutter. Dette sendes høgskolen og vil danne grunnlag for utvelgelsen av de som går videre til intervju/opptaksprøve. Høgskolen i Molde (HSM) Studenter: 1400 Lesesalspl.: 320 Hybler: 235 Barnehagepl.: 60 Høgskolen i Molde Postboks MOLDE Telefon: Telefaks: Akvakultur og økonomi år Kandidatstudium GENS 20 alle alle 1) Bedriftsøkonomi år Årsstudium GENS 40 alle alle Elektronisk handel og innkjøpsledelse år Årsstudium GENS 20 alle alle Informatikk år Årsstudium GENS 30 nytt nytt Informatikk år Kandidatstudium GENS ) Matematikk år Årsstudium GENS 20 alle alle Statsvitenskap år Grunnfag GENS 75 alle alle Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS ) Transportøkonomi og logistikk år Kandidatstudium GENS 70 alle alle Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 115 alle alle 4) 1) INNHOLD: 1.årskurs høgskoleingeniør innen Datateknikk, Allmenn maskin, Allmenn bygg, Miljøteknikk, Elkraftteknikk, Elektronikk, Romteknologi 2) HiN tilbyr tresemesterordning for søkere som mangler 3MX og 2FY se side 9. 3) Søkere med 3-årig høgskoleingeniør e.l. kan søke direkte til 4. årskurs. Søknadsskjema/mer informasjon: eller kontakt høgskolen. Etter 3 år kan studentene avslutte studiet og få Høgskoleingeniør-vitnemål. 4) INNHOLD: Spesialiseringene Data/IT, Romteknolgi eller Elektroteknikk. Studiet består av 3-årig høgskoleingeniør + 2-årig sivilingeniør. 5) INNHOLD: Spesialiseringene: Ingeniørdesign eller Data-assistert produksjonsteknologi. Studiet består av 3-årig høgskoleingeniør + 2 årig sivilingeniør. 6) INNHOLD: Spesialiseringen Integrert bygningsteknologi. Studiet består av 3-årig høgskoleingeniør + 2 årig sivilingeniørutdanning. Høgskolen i Nesna (HiNe) Studenter: 1670 Lesesalspl.: 54 Hybler: 248/40 Barnehagepl.: 36 Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Telefon: Telefaks: Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 95 alle alle Engelsk grunnfag år Grunnfag GENS 30 alle alle Fagl. praktisk-estetiske fag år Profesjonsstudium GENS 30 alle alle Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 40 alle alle IT-kandidat, Mo i Rana år Kandidatstudium GENS 45 alle alle Idrett grunnfag år Grunnfag GENS 30 alle alle Informatikk år Årsstudium GENS 28 alle alle Kroppsøving år Årsstudium GENS 30 alle Musikk grunnfag år Grunnfag GENS 20 alle alle 1) Første studieår er lagt til Sunndalsøra i tilknytning til AKVAFORSK 2) Studiet har følgende spesialiseringsretninger: Systemutvikling, IT-administrasjon, Informasjonsbehandling m. økonomi, informatikk/logistikk og informatikk/matematikk 3) Studentene vil bli utplassert på praksisplasser enten i Molde eller i Kristiansund. Høgskolen i Molde har i tillegg eget opptak til sykepleierstudium med start januar Søknadsfrist 1. november NB! Høgskolen i Molde tilbyr også 3-årig vernepleierutdanning i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studiekode er ) Studiet kan bl.annet utvides med 1-årig påbyggingsstudium i revisjon ved HSM eller andre høgskoler

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

www.so.uio.no Søkerhandboka Søknad om opptak til Statlige og private høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler

www.so.uio.no Søkerhandboka Søknad om opptak til Statlige og private høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler www.so.uio.no Søkerhandboka 2000 Søknad om opptak til Statlige og private høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler Xdfasdfdfsdf Dokumentasjon GENERELL INFORMASJON Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler Søkerhandboka 1999 Søknad om opptak til SPH Statlige og private høgskoler UVH Universiteter og vitenskapelige høgskoler Tabelloversikter Statlige og private høgskoler (SPH-sektor) Betanien sykepleierhøgskole

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Kommunal Kompetanse inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at

Detaljer

Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger

Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger Samordna opptak 2002 04.01.02 13:56 Side 2 Generell informasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2002 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar og opptaksprosessen fram til opptaket er avslutta

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ

SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2003 SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon 2 TA VARE PÅ SØKERHANDBOKA Søkerhandboka 2003

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Kommunal Kompetanse, Region Midt, inviterer til studiet Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Søknadsskjema Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning

Søknadsskjema Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning Søknadsskjema Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning Søknadsfrist: Barnehageeigar sender til NLA innan 1.september 2015 Mottatt dato Reg.nr. Amalie Skrams vei 3 Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 10 stp.

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 10 stp. Fagakademiet inviterer til studiemodulen Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 10 stp. Jobber du i et helseforetak, en kommune eller i statlig virksomhet, og har lyst til å utvide og formalisere kompetansen

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vedteke av utdanningsutvalet 09.02.12 Reglementet er heimla i Forskrift om opptak til høgre

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

Søknadsskjema NKR Matematikk 1, 1.-7.trinn Søknadsfrist 14.april 2014

Søknadsskjema NKR Matematikk 1, 1.-7.trinn Søknadsfrist 14.april 2014 Mottatt dato Reg.nr. Postboks 74 Sandviken Søknadsskjema NKR Matematikk 1, 1.-7.trinn Søknadsfrist 14.april 2014 Etternamn - alle fornamn og mellomnamn 1. Personalia Personnr. 11 siffer Heimstadadresse

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012 Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag Søknadsfrist: 15. oktober 2012 NB! Dette skjemaet skal fylles ut etter at du har registrert deg som søker

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Rundskriv. Universiteter og høgskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Elev og studentorganisasjoner

Rundskriv. Universiteter og høgskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Elev og studentorganisasjoner Rundskriv Universiteter og høgskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Elev og studentorganisasjoner Nr. Vår ref Dato F-23-03 200305643 28.11.03 Endringer i forskrift om opptakskrav til

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Dette er modul 2 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Forvaltningsrett og arbeidsrett -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Forvaltningsrett og arbeidsrett - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Forvaltningsrett og arbeidsrett - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben din bedre

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK 2008

SØKNAD OM OPPTAK 2008 SØKNAD OM OPPTAK 2008 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I DANS PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I TEATER Søknadsfrist 1. april 2008 SETT KRYSS Fest passbilde her 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fødselsdato

Detaljer

EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE. 1. Endringar i eksamensplanen, vedlegg til rundskriv LS-43-2002

EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE. 1. Endringar i eksamensplanen, vedlegg til rundskriv LS-43-2002 Rundskriv LS-64-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane Saksbehandlar: Åshild Herredsvela EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Læringssenteret

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Emner med avgrensa opptak Fristen for å søkje om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger FSAT ble 14. desember bedt om å levere en utredning viser effekten av eventuell innføring av nytt opptakskrav om minimum

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler høring

Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler høring Universiteter og høyskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Utdanningsforbundet Elev- og studentorganisasjonene Deres ref Vår ref Dato 200500140 30.06.05 Forslag om ny felles forskrift

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Kontaktinformasjon: Administrativ ansvarlig for opptaket : Andrey Belovodskiy bachelor@isp.uio.no Veiledning bookes via http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/studieveiledning/

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2005 www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkerinformasjonen.

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014

Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014 Mottatt dato Reg.nr. Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014 1. Personalia Etternamn - alle fornamn og mellomnamn Personnr. 11 siffer Heimstadadresse (i folkeregisteret) Postnr.

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. november 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9,

Detaljer

SLIK FÅR DU GODKJENT UTDANNING FRA UTLANDET

SLIK FÅR DU GODKJENT UTDANNING FRA UTLANDET Godkjenning av utenlandske utdanninger For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer. Barnehagelærere må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder for å bli fast ansatt i

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Søknadspakke for studier ved:

Søknadspakke for studier ved: Søknadspakke for studier ved: Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Auckland University of Technology (Bachelor/Master) Du som skal søke

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Kap. 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde (1) Forskriften gjelder

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: Bachelor og Master SØKNADSGUIDE TIL LASALLE College of the ARTS Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke til LASALLE College of the Arts (LASALLE),

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer