Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no"

Transkript

1 Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler

2 Generell informasjon På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon. Her kan du sende nettsøknad, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din. Frå 20. juli finn du m.a. resultatet i hovudopptaket, poenggrenser og ledige plassar på Restetorget. Regelendringar 2009 Frå og med opptaket i 2009 er det fastsett endringar i reglane for utrekning av karakterpoeng og tilleggspoeng, og det er innført kvote for førstegongsvitnemål med andre kriterium enn den gamle primærvitnemålskvoten. Om dei nye poengreglane og kvote for førstegongsvitnemål kan du lese frå side 90. Sjølve endringane er omtalt i samband med poengreglane i Forklaring til lærestadtabellane på side 36. Medisinstudiet har tidlegere hatt eigne poengreglar. Frå og med årets opptak gjeld same poengreglar som til andre studium, sjå frå side 90. Sidan opptaket i fjor er nokre kvoteordningar avvikla. Gjeldande kvotar i årets opptak finn du på side 89. Regelendringar blir kontinuerleg oppdaterte på våre nettsider. Endringar av informasjon i Søkerhandboka 2009 Ver merksam på at studium kan bli trekt frå opptaket etter at Søkerhandboka 2009 er trykt. Det kan også skje andre endringar i studium-/lærestadsinformasjon. Sjå evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skole i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Ved hjelp av PIN-kodar frå Skatteetaten kan du sjå ditt evitnemål på SO sine nettsider og godkjenne det for bruk i opptaket, sjå side 6. Sjå evurdering Har du norsk vidaregåande opplæring, kan du på SO sine nettsider sjekke kva for studium i SO du er kvalifisert for, både med omsyn til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Tenesta gjeld studietilbod og regelverk for Samordna opptak Sjå Har du spørsmål om spesielle opptakskrav, kontakt lærestaden som tilbyr studiet. Oversikt over krava finn du på sidene Tekst-tv Generell informasjon om det samordna opptaket finn du på tekst-tv NRK 1 side 415. Etter hovudopptaket 20. juli blir sidene dagleg oppdaterte, m.a. med oversikt over ledige studieplassar. Sjå www2.nrk.no/teksttv/ SMS Ved hjelp av Samordna opptak si SMS-teneste kan søkjarar m.a. få varsling om fristar i opptaket. Sjå Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2009 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på SO sine nettsider. Sjå Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. See Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka 2009 inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar frå lærestadene kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Samordna opptak 2009 Utgivar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon (9 15) Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlig Formasjon Design Group AS, Oslo Opplag Redaktør Øyvind Gjengaar Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Tekst Trine Hotvedt Kristin A. Tambs Brith Walstad Pulido Geir Andersen Pål Kalvsjøhagen Esther Mørk Gunn Erla Tønder Silje Molander Kjetil Skotheim Distribusjon Søkerhandboka blei utgitt første gong i februar 1995 under nam net Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjar ane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvar et, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tar atterhald om eventuelle endringar i opptaks krav, poengreglar og studiumopplysningar. Samordna opptak (SO) blei oppretta i 1994 av Utdannings- og forskingsdepartementet (no Kunnskapsdepartementet) som eit service- og koordinerings organ for opptak til grunnutdan ningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. SO administrerer søknadsregistreringa og sender ut omslagsark. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gitt på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studieønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Innhold Hvordan søker jeg? Søknadsfrister... 4 Nettsøknad... 5 Elektronisk vitnemål som dokumentasjon... 6 Reservert studieplass fra Bekreftede kopier... 6 Omslagsark... 7 Fullmakt... 7 Opptak Diverse frister... 8 Restetorget... 9 Reservering av studieplass til Skifte av lærested... 9 Studieløp og gradsstruktur Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Realkompetanse Betinga opptak Dispensasjon Utenlandsk utdanning Hvordan rangeres søkerne? Kvotar Poengutrekning Politihøgskolen Medisinstudiet Annet Dokumentasjon Opptak til ingeniørutdanning, forkurs, Y-vegen.. 96 Krav til politiattest Krav til medisinsk testing Klage på saksbehandling Helsekrav til maritimt sertifikat Norskeksamen i lærarutdanninga Regelendringar 2011/ Adresseliste Stikkordliste Søkerkalender Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 37 Betanien diakonale høgskole (BBSH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø, fusjonert med Universitetet i Tromsø Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Politihøgskolen Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH) Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).. 72 Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

4 Søknadsfrist 1 mars for søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for særskilt vurdering IB (International Baccalaureate) videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 88 realkompetanse, se side 87 søknad til Politihøgskolen, se side april alle andre søkere Hvis du som 1. mars-søker registrerer nye studieønsker etter 1. mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader. På omslagsarket du får tilsendt vil det bare stå de studieønskene som er registrert før omslagsarket blir sendt ut. Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, kan du søke tidlig opptak. Alle som søker tidlig opptak må være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i 2008 i nasjonalt hovedopptak eller suppleringsopptak (med justering for de nye poengreglene, se side 36). Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt ikke tidlig opptak på grunnlag av særskilt vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederst i spalten). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole må flytte med familie har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-området). Behov for tidlig opptak må dokumenteres, se side 95. På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med omslagsarket (se side 7). Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir sendt ut før 18. mai. I hovedopptaket 20. juli må du svare på om du tar imot den tildelte studieplassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere nettsøknaden innen 1. juli slik at den tildelte studieplassen blir din førsteprioritet. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. Særskilt vurdering For å få særskilt vurdering må du oppfylle kravene til generell studie kompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Du kan be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.l.) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om særskilt vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For særskilt vurdering får du tilsendt ett gult omslagsark som skal til Samordna opptak, samt blå omslagsark som skal sendes til hvert enkelt lærested, se side 7. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til the International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 88. Realkompetanse Søkere som fyller 25 år eller mer i søknads året og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse, se side 87. 4

5 Nettsøknad Alle som søker gjennom Samordna opptak i 2009 må bruke nettsøknad. Denne finner du på SOs internettsider For at søknaden din skal være registrert hos SO må følgende 3 trinn være gjennomført: 1 Registrering Legg inn person- og kontaktopplysninger. Ta godt vare på passordet du velger. Dette bruker du hver gang du skal logge deg inn på nettsøknaden. Hvis du mister passordet etter at du har registrert deg, se for informasjon om hvordan du får nytt. E-postadresse Det er viktig at du legger inn gyldig e-postadresse. Denne bruker SO til å sende deg en påminning hvis søknaden din ikke er riktig utfylt, og til å sende deg kvittering når søknaden er registrert. Nye opptaksbrev blir også varslet på e-post. Du kan også få nytt passord på e-post eller bli kontaktet av din saksbehandlende institusjon. Har du lagt inn e-postadresse, vil du motta en engangskode som bekreftelse på at e-postadressen er riktig og virker. 2 Søknad Velg studier og legg inn andre søknadsopplysninger. Når du klikker på aktuelle studiekoder i læresteds tabellene, legger studiet seg automatisk på din nettsøknad. Du kan også taste inn de sekssifrede studiekodene som du finner f.o.m. side Sluttkvittering En gul kvittering viser at nettsøknaden er riktig utfylt og sendt til Samordna opptak. Denne kvitteringen sendes også til din e-postadresse noen timer etter at du har lagt inn søknaden. Kontroller at kvitteringen er riktig. Den kan brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Når du endrer søknaden, får du alltid ny kvittering på søknaden. Det er den nyeste kvittering som viser din gyldige søknad. Er du usikker på bruk av internett? Hvis du ikke har tilgang til internett hjemme eller fra arbeidsplass eller skole, kan du få tilgang fra f.eks. offentlige biblioteker eller NAV. Hvis du er usikker på selve søknadsprosedyren, kan du kontakte et lærested for veiledning, se kontaktinformasjon på sidene Samordna opptak kan gi veiledning om registrering av nettsøknad. 5

6 Elektronisk vitnemål som dokumentasjon Søkere som har elektronisk vitnemål i den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB), kan godkjenne over nett at dette blir brukt av saksbehandlende institusjon, og slipper da å sende inn papirkopi. Hvilke vitnemål kan godkjennes? Den nasjonale vitnemålsdatabasen inneholder ca. 97 % av alle vitnemål som er utstedt i norsk videregående skole fra år Alle vitnemål som er korrekt ført er tilgjengelig. Merk at enkelte privatskoler ikke sender inn vitnemål til NVB, og enkelte vitnemål fra fylkeskommunale skoler kan også mangle. NVB inneholder også vitnemål som er ført med dispensasjon eller godkjent forsøksordning, men disse er ikke tilgjengelig for godkjenning. Hvordan vet du om ditt vitnemål er tilgjengelig for godkjenning? Etter at du har registrert deg som søker, sjekker Samordna opptak om du har vitnemål som kan godkjennes i data basen. Hvis du har et slikt vitnemål, blir det gitt beskjed om dette rett over kvitteringsmeldingen på nettsøknaden din. Vi vil også sende deg en e-post om hvordan du skal gå fram for å se og eventuelt godkjenne det. Dersom nytt vitnemål kommer inn i databasen senere, men innen etter sendingsfristen 1. juli, sender vi deg ny e-post om dette. Hvordan kan du se vitnemålet? For å la deg se vitnemålet, må vi være sikre på at du er den personen du gir deg ut for å være. I 2009 innebærer dette at du bruker din elektroniske ID fra MinSide, se Fra Skatteetaten fikk du i desember PIN-koder til bruk sammen med den elektroniske ID-en din, men du kan også få engangskoder via nettsiden til MinSide. Når du har fått din elektroniske ID og PIN-koder, kan du bruke disse til å logge deg inn på nettsøknaden din. På skillearket Dokumentasjon vil du nå kunne se vitnemålet som ligger i databasen. Bekreftede kopier Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv). Attestering fra bank/postkontor blir også godtatt. Stempelet må vise hvor kopien er bekreftet. Attestering fra butikker, privatpersoner o.l. godkjennes ikke. Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. På sidene finner du en oversikt over godkjent dokumentasjon. For søkere som befinner seg i utlandet gjelder de samme reglene. Alle dokumenter må være i A4 format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter, lim o.l. Husk å signere omslagsarket. RETT KOPI: LILLEVIK VIDERE- GÅENDE SKOLE Ola Nordmann Lillevik 10. januar 2009 Hvordan godkjenner du vitnemålet ditt? På samme side hvor du kan se vitnemålet/-ene dine, kan du også godkjenne dem for bruk av saksbehandler. Når du har godkjent vitnemålet/-ene, får du en kvitteringsmelding som e-post. Du får også en e-postmelding dersom du har sett på vitnemål uten å godkjenne det for bruk. Hvordan blir elektroniske vitnemål saksbehandlet? Samordna opptak overfører det elektroniske dokumentet til din saksbehandlende institusjon. Dersom du har flere elektroniske vitnemål, eller også velger å sende inn andre vitnemål som papirkopier, er saksbehandler alltid forpliktet til å bruke det vitnemålet som gir best kvalifisering og rangering for hvert studieønske. Annen dokumentasjon Det er bare elektroniske vitnemål som kan godkjennes over nett. Annen dokumentasjon må sendes inn som bekreftede papirkopier i omslagsarket til din saksbehandlende institusjon. Dette vil gå frem av brevsendingen du får av oss, se side 7. Det er ditt eget ansvar at du gjør all dokumentasjon tilgjengelig for saksbehandleren din. Hvis vitnemål er den eneste dokumentasjonen du ønsker skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din, og du godkjenner elektroniske vitnemål over nett, behøver du ikke sende inn omslagsarket du mottok i posten. Reservert studieplass fra 2008 Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den res erverte plassen så lenge du følger prosedyrene med å søke innen 15. april, sende inn omslagsark og svare innen fristen. Du skal ikke krysse av for tidlig opptak på søknaden. For den reserverte studieplassen er det nok at du i omslagsarket legger ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon, og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. 6

7 Omslagsark Omslagsarket er et brettet A3-ark som blir tilsendt alle søkere i posten. På første side finner du personopplysninger og studieønsker som er registrert på søknaden din. Har du endret navn etter at du registrerte søknaden, må du sende brev til Samordna opptak med kopi fra Folkeregisteret eller namsmann om endringen. Har du feilstavet navnet ditt i registreringen, må du ta kontakt med Samordna opptak. Feil i adresse eller telefonnummer må du selv endre på nettsøknaden din. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Ved innsending må postene på side 2, 3 og 4 fylles ut, og nødvendig dokumentasjon (vitnemål, attester o.a.) legges inni omslagsarket. Husk å signere på side 4. Du kan lese om dokumentasjonskravene på side Har du spørsmål om utfylling av omslagsarket, må du kontakte din saksbehandlende institusjon. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2009 kan ettersendes innen 1. juli. Skal du ettersende dokumentasjon, bør du ta vare på ettersendingsslippen. Slippen kan også skrives ut fra nettsøknaden din. Omslagsarkene sendes ut puljevis og baserer seg på studieønsker som er registrert når omslagsarket sendes ut. Din nyeste kvittering viser hvilke studier du har på søknaden din. Har du ikke mottatt omslagsark innen 1. juni, må du melde fra til Samordna opptak snarest, og senest innen 10. juni. Søkere til Politihøgskolen må melde fra innen 20. mars. Hvis du omprioriterer, mottar du ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, selv om du etter omprioritering har strøket denne institusjonen. Send derfor inn omslagsarket innen påtrykt frist selv om du omprioriterer. Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult omslagsark: For ordinær søknadsbehandling. Blått omslagsark: Har du søkt om særskilt vurdering (se side 4), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested hvor du har bedt om særskilt vurdering. I omslagsarkene skal du legge ved egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer for opptak etter særskilt vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule omslagsarket. Fiolett omslagsark: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 87), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested du har søkt, med unntak av Politihøgskolen og medisinstudiet. Grønt omslagsark: For Politihøgskolen. Har du søkt om særskilt vurdering eller realkompetansevurdering til Politihøgskolen, vil du ikke motta blått eller lilla omslagsark. Informasjonskort Søkernummer: Nettadresse: Brukernavn: Passord: Søkernr.+fødselsdato/fødselsnr. ABCD1D6ER Med omslagsarket følger et lite informasjonskort som du må ta vare på. Kortet inneholder alle opplysninger du trenger for å sjekke status på søknaden, endre adresse og telefon, omprioritere og svare på evt. tilbud. Søkernummeret må oppgis ved alle henvendelser til Samordna opptak eller saksbehandlende institusjon. Fullmakt Har du ikke anledning til å undertegne og sende inn omslagsarket selv, kan du skrive et fullmaktsbrev til din saksbehandlende institusjon. Fullmakten må inneholde ditt eget navn og fødsels nummer, samt navnet fullmakten skal gjelde for. Fullmakts brevet må signeres og dateres, og sendes inn sammen med omslagsarket (ikke som telefaks eller vedlegg til e-post). 7

8 Frister 1 juli Ettersending Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2009 skal sendes til samme adresse som du sendte omslagsarket. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på nettsøknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende vitnemålet. Til Politihøgskolen kan det bare ettersendes forbedringer av eksisterende kompetanse. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine via nettsøknaden. Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. 10 juli 15 juli Adresseendring (post/nett) Hvis du har krysset av for å få resultatet av hovedopptaket i posten, må du sørge for at du har registrert riktig postadresse på nettsøknaden din. Adresseendring kan registreres på nettsøknaden din innen 15. juli. Sender du adresseendring i posten, må den være Samordna opptak i hende senest 10. juli. Oppgi da søkernummer eller fullt fødselsnummer, navn og gammel og ny adresse. SO tar ikke ansvar for brev som ikke kommer til søker i tide pga. flytting, oppbevaring eller videresending av post i ferie. Vi registrerer ikke hybeladresser etter studiestart. 20 juli Hovedopptak 26 juli Svarfrist 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig på nettsøknaden din. Her vil det stå hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. 26. juli er siste frist for å registrere svar. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne dato, uansett grunn. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Har du krysset av for at du ønsker papirsvar, får du også kopi av svaret i posten. Venteliste Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket 29. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Du kan endre svar frem til svarfristen 26. juli. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser (overbooking), dvs. at flere søkere enn forventet må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. 8

9 Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene. Fra 20. juli kan du få informasjon om disse studieplassene på SOs nettsider og på tekst-tv NRK1 side 415. Studieplassene på Restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass, kan du fra og med 20. juli registrere inntil 10 studie ønsker på nettsøknaden din. Her kan du også reaktivere studieønsker som har falt bort fordi du i hovedopptaket fikk tilbud på høyere prioritert studium. Nye søkere kan opprette ny søknad fra samme dato. Merk at det er bare er studier på Restetorget som kan søkes på denne måten. Når du har registrert studieønskene dine, vil nettsøknaden din bli oppdatert. Du vil få en e-post fra Samordna opptak der det framgår hvor du skal sende inn dokumentasjon for å bli kvalifisert og eventuelt få tilbud om studieplass. Dersom det er flere kvalifiserte restetorgsøkere enn det er restplasser på studiet, vil de som melder seg først få tilbudene. For å få informasjon om studiets innhold, opptakskrav, forhold ved lærestedet m.m. må du kontakte det/de aktuelle lærestedet/-ene direkte, Samordna opptak gir ikke slik informasjon. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. 29 juli Nasjonalt suppleringsopptak 5 august Lokale etterfyllingsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få svar (elektronisk) i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Evt. endring av ventelistenummer blir lagt ut på nettsøknaden. Hvis du får nytt tilbud i dette opptaket, mister du automatisk den tidligere tildelte studieplassen. Svaret registrerer du på nettsøknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 5. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svar skal registreres på nettsøknaden. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I lokale etterfyllingsopptak legges svar ut bare til søkere som får nytt tilbud. Du kan sjekke eventuelt ventelisteopprykk på nettsøknaden din. Reservering av studieplass til 2010 Skifte av lærested Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget, kan du ikke reservere den. Det er anledning til å søke om skifte av tildelt studieplass til et annet lærested hvis det etter siste omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringer i familiesituasjon, for eksempel sykdom eller at ektefelle/samboer må skifte arbeid. I tillegg til at grunnene må godkjennes, er det en betingelse at du har takket JA til studieplassen du fikk tildelt du har nok poeng til studiet du søker deg til det er ledig plass ved studiet du søker deg til man ikke er kommet så langt i studieåret at det er faglig uforsvarlig å skifte studieplass Hvis studieplassen er tildelt på grunnlag av realkompetansevurdering eller dispensasjon eller i Restetorget, er det ikke anledning til å søke om skifte av høgskole. Ordningen omfatter ikke følgende læresteder: UMB, NTNU, UiB, UiO, UiT, NVH, NIH, MF, AHO, NHH og PHS. Søknaden skal sendes til lærestedet du ønsker å skifte til. Med søknaden må det følge dokumentasjon fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig, se side 95. 9

10 Studieløp og gradsstruktur Bachelorstudium Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram. Bachelorgraden kan du etter visse reglar byggje ut til mastergrad og vidare til doktorgrad (ph.d.). Nokre av bachelorprogramma har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du på lærestadene sine nettsider og i eigne studietilbodskatalogar. I Søkerhandboka blir dei ulike bachelorstudia presenterte innanfor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane. Masterstudium Eit masterstudium er eit 2-årig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor-/cand.mag.-graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium som ikkje skal søkjast gjennom Samordna opptak, men på eige skjema direkte til lærestaden. (Men sjå informasjon om 5-årige profesjonsstudium under.) Oversikter og nærare informasjon finn du på lærestadene sine nettsider og i lærestadene sine eigne brosjyrar. Yrkesutdanning/ profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innanfor eitt fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Allmennlærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. 5-årige profesjonsstudium (integrert mastergrad) finn du særleg ved universiteta innanfor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning og samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne gradar. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradane cand. med., cand.med.vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. Kandidatstudium Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. Årsstudium Det finst òg ei rekke årsstudium ved lærestadene. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. Examen philosophicum Examen philosophicum (ex.phil.) og examen facultatum (ex.fac.) er emne som inngår i dei fleste universitetsstudia. Ex.phil. og ex.fac. kan ikkje søkjast gjennom Samordna opptak. Dersom du berre ønskjer å ta ex.phil./ex.fac eller andre kortvarige studietilbod, må du ta kontakt med aktuell lærestad for å få informasjon om opptak. 10

11 Liste over fagområde og studium Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Namnet på fagområde inneber ikkje at ein er garantert lønsplassering/stilling i yrke som svarar til namnet. Under kvart fagområde er det ei alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienamn, lærestad Type (studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta. Lærestadnamnet er gitt som ein kode med 2 til 5 teikn, den same som er brukt i lærestadtabellane og innhaldslista side 3. Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i lærestadtabellane: B=Bachelorstudium, M=Masterutdanning, Y=Yrkesutdanning, K=Kandidatstudium og Å=Årsstudium. Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Studiet du leiter etter kan difor vere på sida etter. Fagområde er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løne seg å sjekke eit nærliggjande fagområde. På kan du søkje både på fagområde og ei rekkje andre omgrep for å finne studium. Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, Hio b 54 Administrasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 48 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 75 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 75 Arbeids- og organisasjonspsykologi, Uib b 75 Arbeids- og velferdsforvaltning, Uia b 73 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 77 Bedriftsøkonomi, HSF Å 55 Bedriftsøkonomi, nett & samlinger, HiHm Å 48 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 48 Eiendomsmegling, hbo b 42 Eksportmarkedsføring, HiÅ b 65 Handel, service og logistikk, Hih b 47 Handels- og Serviceledelse, HiÅ b 65 Havbruksdrift og ledelse, hbo b 42 Helseledelse og helseøkonomi, Uio b 77 Hotelledelse, UiS b 80 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk b 40 Idrettsvitenskap, Bø, HiT b 58 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 68 Informasjonssystemer, Bø, HiT b 58 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ b 65 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM b 50 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST b 57 Jus og administrasjon, HiM b 50 Jus, årsstudium, HiM Å 50 Krisehåndtering, deltid, Rena, HiHm Å 48 Kulturprosjektledelse, HiL b 49 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 49 Ledelse, innovasjon og marked, UiT b 82 Markedsføring og internasjonalisering, Rena, HiHm B 48 Mediemanagement, HiG b 46 Music Management, Rena, HiHm b 48 Offentlig administrasjon og ledelse, Uio b 77 Offentlig organisering og ledelse, Uib b 75 Opplevelses- og attraksjonsutvikling, HiL b 49 Organisasjon og ledelse, hbo b 42 Organisasjon og ledelse, HiL b 49 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HiHm b 48 Planlegging og administrasjon, HVo b 64 Politikk og forvaltning, HiO Å 54 Produksjons- og prosjektledelse, HiL b 49 Regnskap, Steinkjer, HiNT b 53 Reiseliv, Hih b 47 Reiseliv, HiL b 49 Reiseliv, årsstudium, HiL Å 49 Reiselivsledelse, HSF b 55 Reiselivsledelse, UiS b 80 Samfunnsfag med personalledelse, UiS b 80 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 68 Service Management, Rena, HiHm b 48 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid, HiHm Å 48 Shipping og logistikk, HiÅ b 65 Shipping og økonomi, HiÅ Å 65 Siviløkonom, HBO M 42 Siviløkonom, 1. avdeling, HiM b 50 Sport Management, idrettsledelse, HiM b 50 Velferdsfag, Hio b 54 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg, HiBu M 43 Økonomi og administrasjon, Hib b 41 Økonomi og administrasjon, HiL b 49 Økonomi og administrasjon, HiM b 50 Økonomi og administrasjon, Hin b 51 Økonomi og administrasjon, HiST b 57 Økonomi og administrasjon, HiÅ b 65 Økonomi og administrasjon, HSF b 55 Økonomi og administrasjon, HVe b 60 Økonomi og administrasjon, NHH M 67 Økonomi og administrasjon, UiS b 80 Økonomi og administrasjon, UiT b 82 Økonomi og administrasjon, UMb b 72 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, UiA M 73 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT b 58 Økonomi og administrasjon, Grimstad, Uia b 73 Økonomi og administrasjon, Halden, Hiø b 63 Økonomi og administrasjon, Haugesund, HSh b 56 Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu b 43 Økonomi og administrasjon, Hønefoss., HiBu Å 43 Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu Å 43 11

12 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu b 43 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, Uia b 73 Økonomi og administrasjon, Rena, HiHm b 48 Økonomi og administrasjon, Steinkjer, HiNT b 53 Økonomi og administrasjon, årsstudium, HiL Å 49 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø, HiT k 58 Økonomi og administrasjon/revisjon, Hio b 54 Økonomi og ledelse, hbo b 42 Økonomi og ledelse, HiG b 46 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 65 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 43 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, hbo b 42 Økonomi og ledelse, Stokmarknes, hbo b 42 Økonomi og ledelse, årsst., HiG Å 46 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiO Å 54 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiO Å 54 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU b 68 Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Allmennlærar Allmennlærarutdanning, HVO Y 64 Allmennlærer, Hønefoss, HiBu Y 43 Allmennlærer, Drammen, HiBu Y 43 Allmennlærerutd, deltid-nettbasert, Notodden, HiT Y 58 Allmennlærerutd., Grimstad, UiA Y 73 Allmennlærerutd., Kr.sand, UiA Y 73 Allmennlærerutd. med realfag, HiST Y 57 Allmennlærerutd., saml.b., HBO Y 42 Allmennlærerutdanning, HBO Y 42 Allmennlærerutdanning, HiB Y 41 Allmennlærerutdanning, HiF Y 45 Allmennlærerutdanning, HiNe Y 52 Allmennlærerutdanning, HiO Y 54 Allmennlærerutdanning, HiST Y 57 Allmennlærerutdanning, HSF Y 55 Allmennlærerutdanning, HVE Y 60 Allmennlærerutdanning, NLA Y 71 Allmennlærerutdanning, UiS Y 80 Allmennlærerutdanning, UiT Y 82 Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe Y 52 Allmennlærerutdanning, Halden, HiØ Y 63 Allmennlærerutdanning, Hamar, HiHm Y 48 Allmennlærerutdanning, Levanger, HiNT Y 53 Allmennlærerutdanning med musikk, HiB Y 41 Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert, HiHm Y 48 Allmennlærerutdanning, Notodden, HiT Y 58 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn, HiT Y 58 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, UiT Y 82 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, Storslett, HiF Y 45 Allmennlærerutdanning, Stord, HSH Y 56 Drama, HiB Å 41 Idrett, årsstudium, HiB Å 41 Lærerutdanning for barnetrinnet, HVE Y 60 Lærerutdanning for ungdomstrinnet, HVE Y 60 Lærerutdanning med engelsk, HSF Y 55 Lærerutdanning med samfunnsfag, HSF Y 55 Mat og helse, HiB Å 41 Musikk, HiB Å 41 Samf.fag m/fordypn. globale studier, HiB Å 41 Samisk allmennlærerutdanning, SA/SH Y 71 Animasjon Animasjon, Hamar, HiHm b 48 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm b 48 Antropologi Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Sosialantropologi, Uib b 75 Sosialantropologi, Uio b 77 Sosialantropologi, UiT b 82 Sosialantropologi, årsstudium, UiB Å 75 Arkeologi Antikk kultur og klassisk tradisjon, Uio b 77 Arkeologi, NTNU b 68 Arkeologi, Uio b 77 Arkeologi, UiT b 82 Historie- og kulturfag, Uib b 75 Kulturminneforvaltning, NTNU b 68 Middelalderstudier, Uib b 75 Arkitektur Arkitekt, AHO M 37 Arkitekt, NTNU M 68 By- og regionplanlegging, UMB M 72 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 72 Landskapsarkitektur, UMB M 72 Landskapsingeniør, UMb b 72 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HSF B 55 Asiatiske språk/kunnskap Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Språk, Uib b 75 Språk, Uio b 77 Astronomi Fysikk, astronomi og meteorologi, Uio b 77 Realfag, UiO Å 77 Audiograf Audiografutdanning, HiST b 57 Automatisering Ingeniør, automatisering, Hib b 41 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ b 65 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT b 82 Ingeniør, elektro, HiG b 46 Ingeniør, elektro, Førde, HSF b 55 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig, HiST k 57 Ingeniør, elektro-automasjon, HVe b 60 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT b 58 2-årig ing., Automatiseringsteknikk, HiÅ k 65 Barnevernspedagog Barnevern, hbo b 42 Barnevern, HiF b 45 Barnevern, HiL b 49 Barnevern, HSF b 55 Barnevern, UiS b 80 Barnevern, Fredrikstad, Hiø b 63 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, HiT b 58 Barnevern, samlinger, HiF b 45 Barnevernspedagogutdanning, Hih b 47 Barnevernspedagogutdanning, Hio b 54 Barnevernspedagogutdanning, HiST b 57 Barnevernspedagogutdanning, deltid, Hio b 54 Sosialt arbeid, HVo b 64 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, årsstudium, deltid, HiO Å 54 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 77 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, Hio b 54 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 54 Dokumentasjonsvitenskap, UiT b 82 12

13 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Biletkunst Film- og fjernsynsvitenskap, HiL b 49 Kunstvitenskap, UiT b 82 Tegning - bilde, Notodden, HiT Å 58 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm b 48 Bioingeniør Bioingeniør, HiÅ b 65 Bioingeniør, Uia b 73 Bioingeniørutdanning, Hib b 41 Bioingeniørutdanning, Hio b 54 Bioingeniørutdanning, HiST b 57 Bioingeniørutdanning, UiT b 82 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, Hiø b 63 Biologi Akvakultur, UiT b 82 Akvakultur, UMb b 72 Anvendt økologi, Evenstad (Koppang), HiHm b 48 Biologi, NTNU b 68 Biologi, Uia b 73 Biologi, Uib b 75 Biologi, Uio b 77 Biologi, UiT b 82 Biologi, UMb b 72 Biologi med kjemi, HiÅ Å 65 Biologi og kjemi, HBO Å 42 Biologi og kjemi, årsstudium, NTNU Å 68 Biologi, årsstudium, UiA Å 73 Bioteknologi, UMb b 72 Bioteknologi, Hamar, HiHm b 48 Fiskehelse, UiT M 82 Fiskerifag, UiT b 82 Forurensing og miljø, Bø, HiT b 58 Havbruksbiologi, hbo b 42 Havbruksbiologi, Uib b 75 Husdyrvitenskap, UMb b 72 Internasjonal bachelor i biologi, hbo b 42 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 77 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 68 Medisinske fag, UiT Å 82 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, Uio b 77 Naturfag, HSF Å 55 Naturfaglig grunnstudium, HBO Å 42 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Plantevitenskap, UMb b 72 Realfag, UiO Å 77 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 Utmarksforvaltning, årsstud., Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 Økologi og naturforvaltning, UMb b 72 Økologi og naturressurser, Bø, HiT b 58 Bioteknologi Biologisk kjemi, UiS b 80 Bioteknologi, UMb b 72 Bioteknologi, Hamar, HiHm b 48 Bioteknologi, master, NTNU M 68 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 68 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, Hio b 54 Ingeniør, kjemi, HiST b 57 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Kjemi og bioteknologi, UMB M 72 Marin bioteknologi, HiÅ b 65 Marin bioteknologi, UiT b 82 Matvitenskap, UMb b 72 Molekylær bioteknologi, UiT M 82 Molekylærbiologi, Uib b 75 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, Uio b 77 Nanoteknologi, Uib b 75 Bygg Bygg, UiS b 80 Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 68 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 72 Ingeniør, bygg, Hib b 41 Ingeniør, bygg, Hio b 54 Ingeniør, bygg, HiST b 57 Ingeniør, bygg, HiT b 58 Ingeniør, bygg, HiÅ b 65 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG b 46 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG b 46 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 Ingeniør, bygg og industri, Hin b 51 Ingeniør, bygg, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, første studieår, Alta, Hin b 51 Ingeniør, første studieår, Bodø, Hin b 51 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 2-årig ing., bygg, HiÅ k 65 Datateknikk Anvendt datateknologi, Hio b 54 Data, UiS b 80 Data/IT, HiN M 51 Datasikkerhet, UiT b 82 Datateknikk, NTNU M 68 Datateknologi, Uib b 75 Datavitenskap, Uib b 75 Drift av nettverk og datasystemer, HiG b 46 Elektronikk og datateknologi, Uio b 77 Flerkameraproduksjon, HiL b 49 Informasjonssikkerhet, HiG b 46 Informasjonsteknologi, Hib b 41 Informasjonsteknologi, Hio b 54 Informasjonsteknologi, UiS M 80 Informatikk, hbo b 42 Informatikk, UiT b 82 Informatikk, UiT M 82 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 Informatikk, Mo i Rana, HiNe b 52 Informatikk, nano- og mikroelektronikk, UiO M 77 Informatikk, simulering og visualisering, UiO M 77 Informatikk, systemutvikling: modellering og prog., UiO M 77 Informatikk, årsstudium, Mo i Rana, HiNe Å 52 Informatikk, 3-årig, Uio b 77 Ingeniør, data, Hib b 41 Ingeniør, data, HiG b 46 Ingeniør, data, Hio b 54 Ingeniør, data, HiST b 57 Ingeniør, data, HiÅ b 65 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, data, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, data, Halden, Hiø b 63 Ingeniør, datateknikk, Hin b 51 Ingeniør, datateknikk, HVe b 60 Ingeniør, elektro, Hio b 54 Ingeniør, første studieår, Alta, Hin b 51 Ingeniør, første studieår, Bodø, Hin b 51 IT og entreprenørskap, Hønefoss, HiBu b 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu b 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 43 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 68 Medie- og informasjonsteknologi, HiG Å 46 13

14 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Medieproduksjon, HiG b 46 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 Medieteknologi, HiG b 46 Programvareutvikling, HiG b 46 Teknologi, organisasjon og læring, Uio b 77 Design Animasjon, Hamar, HiHm b 48 Bygg, UiS b 80 Byutvikling og urban design, UiS M 80 Design og komm. i digitale medier, årsst., deltid, HiO Å 54 Digital mediedesign, årsstudium, Notodden, HiT Å 58 Form og design, Notodden, HiT Å 58 Industridesign, AHO M 37 Industriell design, NTNU M 68 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse, HiG B 46 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg/Fr.stad, HiØ B 63 Ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ b 65 Ingeniør, produktdesign, HVe b 60 Ingeniør, skipsdesign, HiÅ b 65 Ingeniørdesign, HiN M 51 Kunst og design, Hio b 54 Kunst og design - tekstil, årsstudium, HiO Å 54 Kunst og design, årsstudium, HiO Å 54 Kunst og håndverk, HBO Å 42 Landmåling og eiendomsdesign, Hib b 41 Landskapsarkitektur, UMB M 72 Leire 1- Kunst og design, Notodden, HiT Å 58 Lysdesign, Drammen, HiBu b 43 Media, IKT og design, HVo b 64 Mediedesign, HiG b 46 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 73 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar, HiHm B 48 Produktdesign, HiAk b 40 Teknologidesign og -ledelse, HiG b 46 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm b 48 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu b 43 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT b 58 Drama/teater Drama, DMMH Å 39 Drama, HiB Å 41 Drama, HVO Å 64 Drama, UiA Å 73 Drama, UiS Å 80 Drama, Notodden, HiT Å 58 Drama og teater, HVE Å 60 Drama og teater, NTNU b 68 Drama og teaterkommunikasjon, Hio b 54 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, HiO Å 54 Drama, årsstudium, samlingsbasert, HiNe Å 52 Drama/teater, HVo b 64 Faglærer i praktiske og estetiske fag, UiT Y 82 Faglærer musikk, dans, drama-drama, Uia b 73 Førskolelærer, estetisk linje, DMMh b 39 Førskolelærer, estetisk linje, HVe b 60 Litteratur, film, og teater, UiA Å 73 Litteratur, film og teater, Uia b 73 Spansk, HVE Å 60 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVh k 70 Elektro Elektro, UiS b 80 Elektronikk, NTNU M 68 Elektroteknikk, HiN M 51 Ingeniør, automatisering, Hib b 41 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ b 65 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT b 82 Ingeniør, elektro, HiG b 46 Ingeniør, elektro, Hin b 51 Ingeniør, elektro, Hio b 54 Ingeniør, elektro, Førde, HSF b 55 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST b 57 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig, HiST k 57 Ingeniør, elektro, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, elektro-automasjon, HVe b 60 Ingeniør, elektronikk, Hib b 41 Ingeniør, elektronikk, HiT b 58 Ingeniør, elektronikk, HVe b 60 Ingeniør, elektronikk og mobilkom. Grimstad, UiA B 73 Ingeniør, elkraft, HiT b 58 Ingeniør, elkraftteknikk, Hib b 41 Ingeniør, energiteknologi, Hib b 41 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, første studieår, Alta, Hin b 51 Ingeniør, første studieår, Bodø, Hin b 51 Kommunikasjon og mikroelektronikk, UiT M 82 Lysdesign, Drammen, HiBu b 43 Satelitteknologi, HiN M 51 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk b 40 2-årig ing., Automatiseringsteknikk, HiÅ k 65 Engelsk Engelsk, HBO Å 42 Engelsk, HiB Å 41 Engelsk, HiF Å 45 Engelsk, HSF Å 55 Engelsk, HVE Å 60 Engelsk, HVO Å 64 Engelsk, NTNU b 68 Engelsk, Uia b 73 Engelsk, UiA Å 73 Engelsk, UiB Å 75 Engelsk, UiO Å 77 Engelsk, UiT Å 82 Engelsk, Bø, HiT Å 58 Engelsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 43 Engelsk, Halden, HiØ Å 63 Engelsk, Hamar, HiHm Å 48 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 43 Engelsk, Levanger, HiNT Å 53 Engelsk samlingsbasert, HiNe Å 52 Engelsk språk og litteratur, UiS b 80 Engelsk, Stord, HSH Å 56 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 68 Engelsk, årsstudium, UiS Å 80 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 68 Europeiske og amerikanske studier, Uio b 77 Internasjonal kommunikasjon, Halden, Hiø b 63 Lektorutdanning språkfag/engelsk, NTNU M 68 Lærerutdanning med engelsk, HSF Y 55 Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 73 Språk, Uib b 75 Språk, Uio b 77 Språk og informasjon, Uib b 75 Språk- og kulturfag, Hamar, HiHm b 48 USA-studier, Uib b 75 14

15 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, Hib b 41 Ergoterapeututdanning, Hio b 54 Ergoterapeututdanning, HiST b 57 Ergoterapeututdanning, UiT b 82 Ergoterapeututdanning, Rogaland, DHS b 38 Ernæring Ernæring, Uio b 77 Ernæring, mat og kultur, Uia b 73 Ernæring, mat og kultur, UiA Å 73 Folkehelsearbeid, Hib b 41 Folkehelsearbeid, Uia b 73 Human ernæring, Uib b 75 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, HiAk b 40 Mat og helse, HiB Å 41 Mat og helse, HVE Å 60 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 Matkultur og helse, HVO Å 64 Matteknologi, HiST b 57 Matteknologi, HiÅ b 65 Matvitenskap, UMb b 72 Samfunnsernæring, HiAk b 40 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 40 Europeiske språk/kunnskap Europastudier, Uib b 75 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 68 Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 68 Europastudier med fremmedspråk, tysk, NTNU B 68 Europeiske og amerikanske studier, Uio b 77 Språk, Uio b 77 Faglærar Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 75 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 58 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, hbo b 42 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 58 Faglærer i praktiske og estetiske fag, UiT Y 82 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden, HiT Y 58 Faglærer musikk, dans, drama-drama, Uia b 73 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 56 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 54 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 Faglærerutdanning i musikk, Hamar, HiHm b 48 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSh b 56 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, HiNe Y 52 Faglærerutdanning i realfag, HBO Y 42 Faglærerutdanning i realfag, Hib b 41 Faglærerutdanning, idrett, Hib b 41 Idrettsvitenskap (3-årig), NIh b 67 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 75 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 75 Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag, UMB M 72 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 75 Lærerutdanning, realfag, UiS M 80 Musikk, Faglærerutd.- rytmisk profil, Levanger, HiNT B 53 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk b 40 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk b 40 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiAk B 40 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod, NTNU B 68 Farmasi Farmasi, UiB M 75 Farmasi, UiO M 77 Farmasi, UiT M 82 Farmasiutdanning, Hio b 54 Farmasiutdanning, Namsos, HiNT b 53 Film Animasjon, HVo b 64 Animasjon, Hamar, HiHm b 48 Dokumentarfilmproduksjon, HiL b 49 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL b 49 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 49 Film- og tv-produksjon, Uib b 75 Filmvitenskap, NTNU b 68 Flerkameraproduksjon, HiL b 49 Litteratur, film, og teater, UiA Å 73 Litteratur, film og teater, Uia b 73 Medieproduksjon, NTNU b 68 Filosofi Antikk kultur og klassisk tradisjon, Uio b 77 Antikke studier, Uib b 75 Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Filosofi, NTNU b 68 Filosofi, UiA Å 73 Filosofi, UiB Å 75 Filosofi, UiT b 82 Filosofi og idéhistorie, Uio b 77 Filosofi, årsstudium, NTNU Å 68 Historie, HVO Å 64 Historie, deltid, HVO Å 64 Historiske fag, Bø, HiT b 58 Kognitiv vitenskap, Uib b 75 Kristendom/RLE, årsstudium, MF Å 38 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, HVO Å 64 Politikk, økonomi og filosofi, UiT b 82 Finsk Finsk, HiF Å 45 Fiskeri Akvakultur, UiT b 82 Akvakultur, UMb b 72 Eksportmarkedsføring, hbo b 42 Fiskehelse, UiB M 75 Fiskehelse, UiT M 82 Fiskerifag, hbo b 42 Fiskerifag, UiT b 82 Havbruk, HiÅ b 65 Havbruk, årsstudium, HBO Å 42 Havbruksbiologi, hbo b 42 Havbruksbiologi, Uib b 75 Havbruksdrift og ledelse, hbo b 42 Havbruksteknologi, Hib b 41 Internasjonal bachelor i biologi, hbo b 42 Matteknologi, HiÅ b 65 Veterinærstudiet, NVH M 70 Fotografi Fotojournalistikk, Hio b 54 Fransk Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 68 Europeiske og amerikanske studier, Uio b 77 Fransk, NTNU b 68 Fransk, UiA Å 73 Fransk, UiB Å 75 Fransk, UiO Å 77 15

16 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fransk, Halden, HiØ Å 63 Fransk, årsstudium, NTNU Å 68 Fransk, årsstudium, UiS Å 80 Lektorutdanning språkfag/fransk, NTNU M 68 Språk, Uib b 75 Språk, Uio b 77 Språk og informasjon, Uib b 75 Friluftsliv Faglærerutdanning, idrett, Hib b 41 Friluftsliv, HiF Å 45 Friluftsliv, HSF b 55 Friluftsliv, HVO Å 64 Friluftsliv, NIH Å 67 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT b 58 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø, HiT Å 58 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 Friluftsliv og idrett, HiF b 45 Friluftsliv og naturguiding, UiA Å 73 Førskolelærer. natur- og friluftslinje., DMMh b 39 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 41 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 56 Idrett, HiL b 49 Idrett, HSF Å 55 Idrett, HVO Å 64 Idrett, Uia b 73 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 Idrett, friluftsliv og helse, Hio b 54 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF b 55 Idrett og friluftsliv, HVo b 64 Idrett og kroppsøving, HSF b 55 Idrett, årsstudium, UiA Å 73 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 48 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 48 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 63 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT Å 58 Natur og friluftsliv, Bø, HiT b 58 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø, HiT Å 58 Naturfag, HVE Å 60 Fysikk Elektronikk og datateknologi, Uio b 77 Energi- og miljøfysikk, UMb b 72 Frie realfag, UMB Å 72 Fysikk, NTNU b 68 Fysikk, UiA Å 73 Fysikk, Uib b 75 Fysikk, UiT b 82 Fysikk, astronomi og meteorologi, Uio b 77 Fysikk og matematikk, NTNU M 68 Geofysikk, Uib b 75 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 77 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 68 Matematikk og fysikk, Uia b 73 Materialer, energi og nanoteknologi, Uio b 77 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 72 Nanoteknologi, Uib b 75 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Radiografutdanning, UiT b 82 Realfag, UiO Å 77 Romfysikk, UiT M 82 Fysioterapeut Fysioterapeututdanning, Hib b 41 Fysioterapeututdanning, Hio b 54 Fysioterapeututdanning, HiST b 57 Fysioterapeututdanning, UiT b 82 Fysioterapeututdanning, mensendieck, Hio b 54 Førskolelærar Førskolelærer, HiNe Y 52 Førskolelærer, deltid, HVe b 60 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden, HiT B 58 Førskolelærer, desentralisert, Harstad, UiT b 82 Førskolelærer, estetisk linje, DMMh b 39 Førskolelærer, estetisk linje, HVe b 60 Førskolelærer, generell, HVe b 60 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb, DMMH B 39 Førskolelærer. natur- og friluftslinje., DMMh b 39 Førskolelærerutd. for tospråklige,nett & samlinger, HiHm B 48 Førskolelærerutd., Grimstad, Uia b 73 Førskolelærerutd., Kr.sand., Uia b 73 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, Hib b 41 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 41 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 56 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord, HSh b 56 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert, HBO B 42 Førskolelærerutdanning, DMMh b 39 Førskolelærerutdanning, hbo b 42 Førskolelærerutdanning, Hib b 41 Førskolelærerutdanning, HiF b 45 Førskolelærerutdanning, HiF b 45 Førskolelærerutdanning, Hio b 54 Førskolelærerutdanning, HSF b 55 Førskolelærerutdanning, NLa b 71 Førskolelærerutdanning, UiS b 80 Førskolelærerutdanning, UiT b 82 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn, HiT b 58 Førskolelærerutdanning, deltid, Hio b 54 Førskolelærerutdanning, deltid, HSF b 55 Førskolelærerutdanning deltid, Halden, Hiø b 63 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe B 52 Førskolelærerutdanning, Drammen, HiT b 58 Førskolelærerutdanning, Halden, Hiø b 63 Førskolelærerutdanning, Hamar, HiHm b 48 Førskolelærerutdanning, Levanger, HiNT b 53 Førskolelærerutdanning, nett- og samlingsbasert, HiHm B 48 Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT b 58 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, UiT b 82 Førskulelærarutdanning, HVo b 64 Samisk førskolelærerutdanning, SA/Sh b 71 Geografi Geofag: geologi, geofysikk og geografi, Uio b 77 Geografi, NTNU b 68 Geografi, Uib b 75 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 53 Geografi, årsstudium, UiB Å 75 Geomatikk, HiG b 46 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., UMB M 72 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 72 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 77 Lektorutdanning i geografi, NTNU M 68 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 75 Realfag, UiO Å 77 Samfunnsfag, HVE Å 60 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 63 Samfunnsgeografi, Uio b 77 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 64 Utviklingsstudier, Uib b 75 16

17 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Utviklingsstudier, Uio b 77 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 75 Geologi Forurensing og miljø, Bø, HiT b 58 Geofag: geologi, geofysikk og geografi, Uio b 77 Geofysikk, Uib b 75 Geologi, NTNU b 68 Geologi, Uib b 75 Geologi, UiT b 82 Geologi og geofare, HSF b 55 Miljø og naturressurser, UMb b 72 Naturfag, HSF Å 55 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Petroleumsfag, NTNU M 68 Petroleumsgeologi, UiS b 80 Realfag, UiO Å 77 Økologi og naturressurser, Bø, HiT b 58 Handel Eiendomsmegling, hbo b 42 Eiendomsmegling, HSF b 55 Eiendomsmegling, Bø, HiT b 58 Eksportmarkedsføring, hbo b 42 Handel, service og logistikk, Hih b 47 Handels- og Serviceledelse, HiÅ b 65 Siviløkonom, HBO M 42 Skipsfart og logistikk, HVe b 60 Økonomi og administrasjon, Hin b 51 Økonomi og ledelse, hbo b 42 Økonomi og ledelse, HiG b 46 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, hbo b 42 Økonomi og ledelse, Stokmarknes, hbo b 42 Økonomi og ledelse, årsst., HiG Å 46 Handverk Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 58 Kunst og handverk, HVo b 64 Kunst og handverk, årsstudium, HVO Å 64 Kunst og håndtverk, UiS Å 80 Kunst og håndverk, HVE Å 60 Kunst og håndverk, UiA Å 73 Kunst og håndverk, Notodden, HiT Å 58 Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 63 Kunst og håndverk, samlingsbasert, HiNe Å 52 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 56 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk, UiA B 73 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 40 Helse Audiografutdanning, HiST b 57 Bioingeniør, Uia b 73 Bioingeniørutdanning, Hib b 41 Bioingeniørutdanning, HiST b 57 Ergoterapeututdanning, Hib b 41 Ergoterapeututdanning, HiST b 57 Farmasi, UiB M 75 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 Folkehelse og helsefremmende arbeid, Uib b 75 Folkehelsearbeid, Uia b 73 Fysioterapeututdanning, Hib b 41 Fysioterapeututdanning, HiST b 57 Human ernæring, Uib b 75 Idrett, HSF Å 55 Idrett, HVE Å 60 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF b 55 Idrett og friluftsliv, HVo b 64 Kroppsøving, HiNe Å 52 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse, HiAk B 40 Mat og helse, HVE Å 60 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 Matkultur og helse, HVO Å 64 Medisin, NTNU 68 Medisin, UiB 75 Medisin, UiT 82 Medisin, start høst, UiO 77 Medisin, start vår, UiO 77 Medisinske fag, UiT Å 82 Odontologi, UiB M 75 Radiograf, Drammen, HiBu b 43 Radiografutdanning, Hib b 41 Radiografutdanning, HiG b 46 Radiografutdanning, HiST b 57 Samfunnsernæring, HiAk b 40 Sosialt arbeid, Hib b 41 Sykepleier, Drammen, HiBu b 43 Sykepleierutdanning, HiAk b 40 Sykepleierutdanning, Hib b 41 Sykepleierutdanning, HiG b 46 Sykepleierutdanning, HiM b 50 Sykepleierutdanning, Hin b 51 Sykepleierutdanning, HiST b 57 Sykepleierutdanning, HiT b 58 Sykepleierutdanning, HVe b 60 Sykepleierutdanning, UiS b 80 Sykepleierutdanning, Arendal, Uia b 73 Sykepleierutdanning, Bodø, hbo b 42 Sykepleierutdanning, deltid, HiG b 46 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT b 58 Sykepleierutdanning, Elverum, HiHm b 48 Sykepleierutdanning, Fredrikstad, Hiø b 63 Sykepleierutdanning, Førde, start høst, HSF b 55 Sykepleierutdanning, Førde, start vår, HSF b 55 Sykepleierutdanning, Haugesund, HSh b 56 Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HiHm b 48 Sykepleierutdanning, Kr.sand, Uia b 73 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT b 53 Sykepleierutdanning, Mo i Rana, hbo b 42 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT b 53 Sykepleierutdanning, Stord, HSh b 56 Tannpleie, HVe b 60 Tannpleie, Uib b 75 Vernepleierutdanning, HiAk b 40 Vernepleierutdanning, Hib b 41 Vernepleierutdanning, HiL b 49 Vernepleierutdanning, HiM b 50 Vernepleierutdanning, HiST b 57 Vernepleierutdanning, HiT b 58 Vernepleierutdanning, HSF b 55 Vernepleierutdanning, Arendal, Uia b 73 Vernepleierutdanning, deltid, HiL b 49 Vernepleierutdanning, deltid Bærum, HiAk b 40 Vernepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT b 58 Vernepleierutdanning, Fredrikstad, Hiø b 63 Vernepleierutdanning, Namsos, HiNT b 53 Veterinærstudiet, NVH M 70 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk b 40 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 40 17

18 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Historie Antikk kultur og klassisk tradisjon, Uio b 77 Antikke studier, Uib b 75 Antikkens kultur, UiT Å 82 Arkeologi, NTNU b 68 Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Europastudier, Uib b 75 Europastudier (EU), Uio b 77 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 68 Europeiske og amerikanske studier, Uio b 77 Filosofi, NTNU b 68 Filosofi, UiA Å 73 Historie, hbo b 42 Historie, HSF b 55 Historie, HVe b 60 Historie, HVO Å 64 Historie, NTNU b 68 Historie, Uia b 73 Historie, UiB Å 75 Historie, Uio b 77 Historie, UiS b 80 Historie, UiT Å 82 Historie, UiT b 82 Historie, Bø, HiT Å 58 Historie, deltid, HVO Å 64 Historie, kultur og samfunn, HVo b 64 Historie- og kulturfag, Uib b 75 Historie, årsstudium, HBO Å 42 Historie, årsstudium, HVE Å 60 Historie, årsstudium, NTNU Å 68 Historie, årsstudium, UiA Å 73 Historie, årsstudium, UiS Å 80 Historiske fag, Bø, HiT b 58 Internasjonale studier, HiL b 49 Internasjonale studier, Uio b 77 Kulturminneforvaltning, NTNU b 68 Kunsthistorie, HiL Å 49 Kunsthistorie, Uio b 77 Middelalderstudier, Uib b 75 Midtøstenkunnskap, Uib b 75 Nettbasert studium i historie, HBO Å 42 Religionsvitenskap, NTNU b 68 Russlandsstudier, UiT b 82 Samf.fag m/fordypn. i historie, HiB Å 41 Samfunnsfag, HSF Å 55 Samfunnsfag, HVE Å 60 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 63 Samfunnsfag, Hamar, HiHm Å 48 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 56 Samtidshistorie, HiL b 49 Samtidshistorie og internasjonale studier, HiL Å 49 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 64 USA-studier, Uib b 75 Hotellfag Hotelladministrasjon, HiF b 45 Hotelledelse, UiS b 80 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk b 40 Reiseliv, HSF Å 55 Reiseliv, Hønefoss, HiBu b 43 Husstell Ernæring, mat og kultur, UiA Å 73 Ernæring, mat og kultur, Uia b 73 Mat og helse, HiB Å 41 Mat og helse, HVE Å 60 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 Matkultur og helse, HVO Å 64 Idéhistorie Filosofi og idéhistorie, Uio b 77 Idrett Bevegelses- og idrettsvitenskap, NTNU b 68 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, hbo b 42 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 58 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 Faglærerutdanning, idrett, Hib b 41 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 Folkehelsearbeid, Hib b 41 Folkehelsearbeid, Uia b 73 Friluftsliv, HSF b 55 Friluftsliv, HVO Å 64 Friluftsliv, NIH Å 67 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT b 58 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 Friluftsliv og idrett, HiF b 45 Friluftsliv og naturguiding, UiA Å 73 Idrett, hbo b 42 Idrett, HiF Å 45 Idrett, HiL b 49 Idrett, HiM Å 50 Idrett, HSF Å 55 Idrett, HVE Å 60 Idrett, HVO Å 64 Idrett, Uia b 73 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 Idrett, friluftsliv og helse, Hio b 54 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF b 55 Idrett, Levanger, HiNT Å 53 Idrett og friluftsliv, HVo b 64 Idrett og kroppsøving, HSF b 55 Idrett og samfunn, NIH Å 67 Idrett, årsstudium, HBO Å 42 Idrett, årsstudium, HiB Å 41 Idrett, årsstudium, HiL Å 49 Idrett, årsstudium, UiA Å 73 Idrett årsstudium, Bø, HiT Å 58 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 48 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 48 Idrett/kroppsøving, UiS b 80 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 56 Idrettsvitenskap, Bø, HiT b 58 Idrettsvitenskap (1-årig), NIH Å 67 Idrettsvitenskap (3-årig), NIh b 67 Kroppsøving, HiF Å 45 Kroppsøving, HiNe Å 52 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 63 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT Å 58 Kroppsøving/idrett, årsstudium, UiS Å 80 Sosiologi, årsstudium, HiL Å 49 Sport Management, idrettsledelse, HiM b 50 IKT/IT Business og IT, hbo b 42 Datateknologi, Uib b 75 Digital kompetanse, HVO Å 64 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm b 48 Drift av nettverk og datasystemer, HiG b 46 Geomatikk, HiG b 46 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 72 IKT i læring, HVE Å 60 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 75 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 73 Informasjonsbehandling, HSF Å 55 18

19 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Informasjonsbehandling, årsstudium, HiM Å 50 Informasjonssikkerhet, HiG b 46 Informasjonssystemer, HVE Å 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVe b 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 73 Informasjonsvitenskap, Uib b 75 Informasjonsvitenskap, årsstudium, UiB Å 75 Informatikk, hbo b 42 Informatikk, Bø, HiT b 58 Informatikk, avbildning, UiO M 77 Informatikk, distribuerte systemer og nettverk, UiO M 77 Informatikk, Halden, Hiø b 63 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST b 57 Informatikk, nano- og mikroelektronikk, UiO M 77 Informatikk, simulering og visualisering, UiO M 77 Informatikk, systemutvikling: modellering og prog., UiO M 77 Informatikk årsstudium, Bø, HiT Å 58 Informatikk, årsstudium, Halden, HiØ Å 63 Informatikk årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 58 Informatikk, 3-årig, Uio b 77 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG b 46 Ingeniør, data, HiG b 46 Ingeniør, data, HiST b 57 Ingeniør, datateknikk, Hin b 51 IT - språk, logikk, psykologi, Uio b 77 IT og entreprenørskap, Hønefoss, HiBu b 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu b 43 IT og info.systemer, Uia b 73 IT og logistikk, HiM b 50 IT-basert bedriftsutvikling, HiM b 50 Kognitiv vitenskap, Uib b 75 Medie- og informasjonsteknologi, HiG Å 46 Medieproduksjon, HiG b 46 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 Medieteknologi, HiG b 46 Multimediaprogrammering, Hin b 51 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar, HiHm B 48 Programvareutvikling, HiG b 46 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer, HiNT b 53 Informasjon Arkiv og dokumentbehandling, årsstudium, deltid, HiO Å 54 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 77 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, Hio b 54 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 54 Digital medieproduksjon, Halden, Hiø b 63 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm b 48 Digitale medier, Uio b 77 Dokumentasjonsvitenskap, UiT b 82 Fotojournalistikk, Hio b 54 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad, UiA M 73 Informasjon og media, HVo b 64 Informasjon og samfunnskontakt, deltid, Rena, HiHm Å 48 Informasjonsbehandling, HSF Å 55 Informasjonssystemer, HVE Å 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVe b 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 73 Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana, HiNe Å 52 Informasjonsvitenskap, Uib b 75 Informasjonsvitenskap, årsstudium, UiB Å 75 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST b 57 IT og info.systemer, Uia b 73 Journalistikk, hbo b 42 Journalistikk, Hio b 54 Kommunikasjon og medier, MHG b 66 Mediedesign, HiG b 46 Mediefag, UiA Å 73 Mediefag, Rena, HiHm Å 48 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje, MHG Å 66 Mediekunnskap, HVO Å 64 Medieproduksjon, NTNU b 68 Medier og kommunikasjon, Hio b 54 Medievitenskap, Uib b 75 Medievitenskap, Uio b 77 Medievitenskap, årsstudium, UiB Å 75 Nye medier, Uib b 75 Språk og informasjon, Uib b 75 Økonomi og administrasjon, Hin b 51 Informatikk Anvendt datateknologi, Hio b 54 Business og IT, hbo b 42 Datasikkerhet, UiT b 82 Datateknologi, Uib b 75 Datavitenskap, Uib b 75 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, UiO B 77 Drift av nettverk og datasystemer, HiG b 46 Elektronikk og datateknologi, Uio b 77 Geomatikk, HiG b 46 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., UMB M 72 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 72 Handel, service og logistikk, Hih b 47 IKT i læring, HVE Å 60 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 75 Informasjonsbehandling, HSF Å 55 Informasjonsbehandling, årsstudium, HiM Å 50 Informasjonssikkerhet, HiG b 46 Informasjonssystemer, Bø, HiT b 58 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVe b 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 63 Informasjonsteknologi, Hib b 41 Informasjonsteknologi, Hio b 54 Informasjonsteknologi, UiS M 80 Informasjonsvitenskap, årsstudium, UiB Å 75 Informatikk, hbo b 42 Informatikk, NTNU b 68 Informatikk, UiT M 82 Informatikk, UiT b 82 Informatikk, Bø, HiT b 58 Informatikk, avbildning, UiO M 77 Informatikk, distribuerte systemer og nettverk, UiO M 77 Informatikk, Halden, Hiø b 63 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST b 57 Informatikk, Mo i Rana, HiNe b 52 Informatikk, nano- og mikroelektronikk, UiO M 77 Informatikk, robotikk og intelligente systemer, UiO M 77 Informatikk, simulering og visualisering, UiO M 77 Informatikk, systemutvikling: modellering og prog., UiO M 77 Informatikk, årsstudium, NTNU Å 68 Informatikk årsstudium, Bø, HiT Å 58 Informatikk, årsstudium, Halden, HiØ Å 63 Informatikk, årsstudium, Mo i Rana, HiNe Å 52 Informatikk årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 58 Informatikk, 3-årig, Uio b 77 Informatikk-matematikk-økonomi, Uib b 75 Ingeniør, data, HiG b 46 Ingeniør, data, Hio b 54 Ingeniør, data, HiÅ b 65 19

20 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Ingeniør, data, Halden, Hiø b 63 Ingeniør, datateknikk, Hin b 51 Ingeniør, datateknikk, HVe b 60 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT b 58 IT - språk, logikk, psykologi, Uio b 77 IT og entreprenørskap, Hønefoss, HiBu b 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu b 43 IT og logistikk, HiM b 50 IT-basert bedriftsutvikling, HiM b 50 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST b 57 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 77 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 68 Matematikk, informatikk og teknologi, Uio b 77 Medie- og informasjonsteknologi, HiG Å 46 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 Medieteknologi, HiG b 46 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Programvareutvikling, HiG b 46 Realfag, UiO Å 77 Teknologi, organisasjon og læring, Uio b 77 Ingeniør Bygg, UiS b 80 Byutvikling og urban design, UiS M 80 Data, UiS b 80 Data/IT, HiN M 51 Elektro, UiS b 80 Elektroteknikk, HiN M 51 Industriell teknologi, HiN M 51 Industriell økonomi, UiS M 80 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad, UiA M 73 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 73 Ingeniør, automatisering, Hib b 41 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ b 65 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, Hio b 54 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund, HSh b 56 Ingeniør, bygg, Hib b 41 Ingeniør, bygg, Hio b 54 Ingeniør, bygg, HiST b 57 Ingeniør, bygg, HiT b 58 Ingeniør, bygg, HiÅ b 65 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG b 46 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG b 46 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 Ingeniør, bygg og industri, Hin b 51 Ingeniør, bygg, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, data, Hib b 41 Ingeniør, data, HiG b 46 Ingeniør, data, Hio b 54 Ingeniør, data, HiST b 57 Ingeniør, data, HiÅ b 65 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, data, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, data, Halden, Hiø b 63 Ingeniør, datateknikk, Hin b 51 Ingeniør, datateknikk, HVe b 60 Ingeniør, elektro, HiG b 46 Ingeniør, elektro, Hin b 51 Ingeniør, elektro, Hio b 54 Ingeniør, elektro, Førde, HSF b 55 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST b 57 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig, HiST k 57 Ingeniør, elektro, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, elektro-automasjon, HVe b 60 Ingeniør, elektronikk, Hib b 41 Ingeniør, elektronikk, HiT b 58 Ingeniør, elektronikk, HVe b 60 Ingeniør, elektronikk og mobilkom. Grimstad, UiA B 73 Ingeniør, elkraft, HiT b 58 Ingeniør, elkraftteknikk, Hib b 41 Ingeniør, energi og miljø i bygg, Hio b 54 Ingeniør, energiteknologi, Hib b 41 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, første studieår, Alta, Hin b 51 Ingeniør, første studieår, Bodø, Hin b 51 Ingeniør, gass- og energiteknologi, HiT b 58 Ingeniør, HMS, Haugesund, HSh b 56 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse, HiG B 46 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg/Fr.stad, HiØ B 63 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT b 58 Ingeniør, kjemi, Hib b 41 Ingeniør, kjemi, HiST b 57 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, kommunikasjonssystemer, Hib b 41 Ingeniør, logistikk, HiST b 57 Ingeniør, marinteknikk, Hib b 41 Ingeniør, maskin, Hio b 54 Ingeniør, maskin, HiST b 57 Ingeniør, maskin, HiT b 58 Ingeniør, maskin, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, maskin, Haugesund, HSh b 56 Ingeniør maskin, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, maskin, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, maskin, 2-årig, HiST k 57 Ingeniør, maskinteknikk, Hib b 41 Ingeniør, materialteknikk, HiST b 57 Ingeniør, mikro- og nanoteknologi, HVe b 60 Ingeniør, produksjonsteknikk, Hib b 41 Ingeniør, produktdesign, HVe b 60 Ingeniør, prosessteknologi, Hin b 51 Ingeniør, Sikkerhet og miljø, UiT b 82 Ingeniør, undervannsteknologi, Hib b 41 Ingeniørdesign, HiN M 51 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 Kjemi og miljø, UiS b 80 Konstruksjoner og materialer, UiS M 80 Maskin, UiS b 80 Offshoreteknologi, UiS M 80 Petroleumsgeologi, UiS b 80 Petroleumsteknologi, UiS M 80 Petroleumsteknologi, bachelor, UiS b 80 Satelitteknologi, HiN M 51 Teknisk realfag, UiS b 80 2-årig ing., Automatiseringsteknikk, HiÅ k 65 2-årig ing., bygg, HiÅ k 65 2-årig ing., produkt- og systemdesign, HiÅ k 65 2-årig ing., skipsdesign, HiÅ k 65 Innovasjon Eiendomsmegling, hbo b 42 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse, HiG B 46 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena, HiHm Å 48 Innovasjon og entreprenørskap, Bø, HiT b 58 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ b 65 Siviløkonom, HBO M 42 Økonomi og ledelse, hbo b 42 20

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer