Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no"

Transkript

1 Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler

2 Generell informasjon På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon. Her kan du sende nettsøknad, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din. Frå 20. juli finn du m.a. resultatet i hovudopptaket, poenggrenser og ledige plassar på Restetorget. Regelendringar 2009 Frå og med opptaket i 2009 er det fastsett endringar i reglane for utrekning av karakterpoeng og tilleggspoeng, og det er innført kvote for førstegongsvitnemål med andre kriterium enn den gamle primærvitnemålskvoten. Om dei nye poengreglane og kvote for førstegongsvitnemål kan du lese frå side 90. Sjølve endringane er omtalt i samband med poengreglane i Forklaring til lærestadtabellane på side 36. Medisinstudiet har tidlegere hatt eigne poengreglar. Frå og med årets opptak gjeld same poengreglar som til andre studium, sjå frå side 90. Sidan opptaket i fjor er nokre kvoteordningar avvikla. Gjeldande kvotar i årets opptak finn du på side 89. Regelendringar blir kontinuerleg oppdaterte på våre nettsider. Endringar av informasjon i Søkerhandboka 2009 Ver merksam på at studium kan bli trekt frå opptaket etter at Søkerhandboka 2009 er trykt. Det kan også skje andre endringar i studium-/lærestadsinformasjon. Sjå evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skole i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Ved hjelp av PIN-kodar frå Skatteetaten kan du sjå ditt evitnemål på SO sine nettsider og godkjenne det for bruk i opptaket, sjå side 6. Sjå evurdering Har du norsk vidaregåande opplæring, kan du på SO sine nettsider sjekke kva for studium i SO du er kvalifisert for, både med omsyn til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Tenesta gjeld studietilbod og regelverk for Samordna opptak Sjå Har du spørsmål om spesielle opptakskrav, kontakt lærestaden som tilbyr studiet. Oversikt over krava finn du på sidene Tekst-tv Generell informasjon om det samordna opptaket finn du på tekst-tv NRK 1 side 415. Etter hovudopptaket 20. juli blir sidene dagleg oppdaterte, m.a. med oversikt over ledige studieplassar. Sjå www2.nrk.no/teksttv/ SMS Ved hjelp av Samordna opptak si SMS-teneste kan søkjarar m.a. få varsling om fristar i opptaket. Sjå Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2009 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på SO sine nettsider. Sjå Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. See Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka 2009 inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar frå lærestadene kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Samordna opptak 2009 Utgivar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon (9 15) Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlig Formasjon Design Group AS, Oslo Opplag Redaktør Øyvind Gjengaar Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Tekst Trine Hotvedt Kristin A. Tambs Brith Walstad Pulido Geir Andersen Pål Kalvsjøhagen Esther Mørk Gunn Erla Tønder Silje Molander Kjetil Skotheim Distribusjon Søkerhandboka blei utgitt første gong i februar 1995 under nam net Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjar ane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvar et, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tar atterhald om eventuelle endringar i opptaks krav, poengreglar og studiumopplysningar. Samordna opptak (SO) blei oppretta i 1994 av Utdannings- og forskingsdepartementet (no Kunnskapsdepartementet) som eit service- og koordinerings organ for opptak til grunnutdan ningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. SO administrerer søknadsregistreringa og sender ut omslagsark. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gitt på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studieønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Innhold Hvordan søker jeg? Søknadsfrister... 4 Nettsøknad... 5 Elektronisk vitnemål som dokumentasjon... 6 Reservert studieplass fra Bekreftede kopier... 6 Omslagsark... 7 Fullmakt... 7 Opptak Diverse frister... 8 Restetorget... 9 Reservering av studieplass til Skifte av lærested... 9 Studieløp og gradsstruktur Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Realkompetanse Betinga opptak Dispensasjon Utenlandsk utdanning Hvordan rangeres søkerne? Kvotar Poengutrekning Politihøgskolen Medisinstudiet Annet Dokumentasjon Opptak til ingeniørutdanning, forkurs, Y-vegen.. 96 Krav til politiattest Krav til medisinsk testing Klage på saksbehandling Helsekrav til maritimt sertifikat Norskeksamen i lærarutdanninga Regelendringar 2011/ Adresseliste Stikkordliste Søkerkalender Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 37 Betanien diakonale høgskole (BBSH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø, fusjonert med Universitetet i Tromsø Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Politihøgskolen Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH) Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).. 72 Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

4 Søknadsfrist 1 mars for søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for særskilt vurdering IB (International Baccalaureate) videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 88 realkompetanse, se side 87 søknad til Politihøgskolen, se side april alle andre søkere Hvis du som 1. mars-søker registrerer nye studieønsker etter 1. mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader. På omslagsarket du får tilsendt vil det bare stå de studieønskene som er registrert før omslagsarket blir sendt ut. Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, kan du søke tidlig opptak. Alle som søker tidlig opptak må være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i 2008 i nasjonalt hovedopptak eller suppleringsopptak (med justering for de nye poengreglene, se side 36). Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt ikke tidlig opptak på grunnlag av særskilt vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederst i spalten). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole må flytte med familie har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-området). Behov for tidlig opptak må dokumenteres, se side 95. På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med omslagsarket (se side 7). Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir sendt ut før 18. mai. I hovedopptaket 20. juli må du svare på om du tar imot den tildelte studieplassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere nettsøknaden innen 1. juli slik at den tildelte studieplassen blir din førsteprioritet. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. Særskilt vurdering For å få særskilt vurdering må du oppfylle kravene til generell studie kompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Du kan be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.l.) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om særskilt vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For særskilt vurdering får du tilsendt ett gult omslagsark som skal til Samordna opptak, samt blå omslagsark som skal sendes til hvert enkelt lærested, se side 7. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til the International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 88. Realkompetanse Søkere som fyller 25 år eller mer i søknads året og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse, se side 87. 4

5 Nettsøknad Alle som søker gjennom Samordna opptak i 2009 må bruke nettsøknad. Denne finner du på SOs internettsider For at søknaden din skal være registrert hos SO må følgende 3 trinn være gjennomført: 1 Registrering Legg inn person- og kontaktopplysninger. Ta godt vare på passordet du velger. Dette bruker du hver gang du skal logge deg inn på nettsøknaden. Hvis du mister passordet etter at du har registrert deg, se for informasjon om hvordan du får nytt. E-postadresse Det er viktig at du legger inn gyldig e-postadresse. Denne bruker SO til å sende deg en påminning hvis søknaden din ikke er riktig utfylt, og til å sende deg kvittering når søknaden er registrert. Nye opptaksbrev blir også varslet på e-post. Du kan også få nytt passord på e-post eller bli kontaktet av din saksbehandlende institusjon. Har du lagt inn e-postadresse, vil du motta en engangskode som bekreftelse på at e-postadressen er riktig og virker. 2 Søknad Velg studier og legg inn andre søknadsopplysninger. Når du klikker på aktuelle studiekoder i læresteds tabellene, legger studiet seg automatisk på din nettsøknad. Du kan også taste inn de sekssifrede studiekodene som du finner f.o.m. side Sluttkvittering En gul kvittering viser at nettsøknaden er riktig utfylt og sendt til Samordna opptak. Denne kvitteringen sendes også til din e-postadresse noen timer etter at du har lagt inn søknaden. Kontroller at kvitteringen er riktig. Den kan brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Når du endrer søknaden, får du alltid ny kvittering på søknaden. Det er den nyeste kvittering som viser din gyldige søknad. Er du usikker på bruk av internett? Hvis du ikke har tilgang til internett hjemme eller fra arbeidsplass eller skole, kan du få tilgang fra f.eks. offentlige biblioteker eller NAV. Hvis du er usikker på selve søknadsprosedyren, kan du kontakte et lærested for veiledning, se kontaktinformasjon på sidene Samordna opptak kan gi veiledning om registrering av nettsøknad. 5

6 Elektronisk vitnemål som dokumentasjon Søkere som har elektronisk vitnemål i den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB), kan godkjenne over nett at dette blir brukt av saksbehandlende institusjon, og slipper da å sende inn papirkopi. Hvilke vitnemål kan godkjennes? Den nasjonale vitnemålsdatabasen inneholder ca. 97 % av alle vitnemål som er utstedt i norsk videregående skole fra år Alle vitnemål som er korrekt ført er tilgjengelig. Merk at enkelte privatskoler ikke sender inn vitnemål til NVB, og enkelte vitnemål fra fylkeskommunale skoler kan også mangle. NVB inneholder også vitnemål som er ført med dispensasjon eller godkjent forsøksordning, men disse er ikke tilgjengelig for godkjenning. Hvordan vet du om ditt vitnemål er tilgjengelig for godkjenning? Etter at du har registrert deg som søker, sjekker Samordna opptak om du har vitnemål som kan godkjennes i data basen. Hvis du har et slikt vitnemål, blir det gitt beskjed om dette rett over kvitteringsmeldingen på nettsøknaden din. Vi vil også sende deg en e-post om hvordan du skal gå fram for å se og eventuelt godkjenne det. Dersom nytt vitnemål kommer inn i databasen senere, men innen etter sendingsfristen 1. juli, sender vi deg ny e-post om dette. Hvordan kan du se vitnemålet? For å la deg se vitnemålet, må vi være sikre på at du er den personen du gir deg ut for å være. I 2009 innebærer dette at du bruker din elektroniske ID fra MinSide, se Fra Skatteetaten fikk du i desember PIN-koder til bruk sammen med den elektroniske ID-en din, men du kan også få engangskoder via nettsiden til MinSide. Når du har fått din elektroniske ID og PIN-koder, kan du bruke disse til å logge deg inn på nettsøknaden din. På skillearket Dokumentasjon vil du nå kunne se vitnemålet som ligger i databasen. Bekreftede kopier Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv). Attestering fra bank/postkontor blir også godtatt. Stempelet må vise hvor kopien er bekreftet. Attestering fra butikker, privatpersoner o.l. godkjennes ikke. Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. På sidene finner du en oversikt over godkjent dokumentasjon. For søkere som befinner seg i utlandet gjelder de samme reglene. Alle dokumenter må være i A4 format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter, lim o.l. Husk å signere omslagsarket. RETT KOPI: LILLEVIK VIDERE- GÅENDE SKOLE Ola Nordmann Lillevik 10. januar 2009 Hvordan godkjenner du vitnemålet ditt? På samme side hvor du kan se vitnemålet/-ene dine, kan du også godkjenne dem for bruk av saksbehandler. Når du har godkjent vitnemålet/-ene, får du en kvitteringsmelding som e-post. Du får også en e-postmelding dersom du har sett på vitnemål uten å godkjenne det for bruk. Hvordan blir elektroniske vitnemål saksbehandlet? Samordna opptak overfører det elektroniske dokumentet til din saksbehandlende institusjon. Dersom du har flere elektroniske vitnemål, eller også velger å sende inn andre vitnemål som papirkopier, er saksbehandler alltid forpliktet til å bruke det vitnemålet som gir best kvalifisering og rangering for hvert studieønske. Annen dokumentasjon Det er bare elektroniske vitnemål som kan godkjennes over nett. Annen dokumentasjon må sendes inn som bekreftede papirkopier i omslagsarket til din saksbehandlende institusjon. Dette vil gå frem av brevsendingen du får av oss, se side 7. Det er ditt eget ansvar at du gjør all dokumentasjon tilgjengelig for saksbehandleren din. Hvis vitnemål er den eneste dokumentasjonen du ønsker skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din, og du godkjenner elektroniske vitnemål over nett, behøver du ikke sende inn omslagsarket du mottok i posten. Reservert studieplass fra 2008 Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den res erverte plassen så lenge du følger prosedyrene med å søke innen 15. april, sende inn omslagsark og svare innen fristen. Du skal ikke krysse av for tidlig opptak på søknaden. For den reserverte studieplassen er det nok at du i omslagsarket legger ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon, og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. 6

7 Omslagsark Omslagsarket er et brettet A3-ark som blir tilsendt alle søkere i posten. På første side finner du personopplysninger og studieønsker som er registrert på søknaden din. Har du endret navn etter at du registrerte søknaden, må du sende brev til Samordna opptak med kopi fra Folkeregisteret eller namsmann om endringen. Har du feilstavet navnet ditt i registreringen, må du ta kontakt med Samordna opptak. Feil i adresse eller telefonnummer må du selv endre på nettsøknaden din. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Ved innsending må postene på side 2, 3 og 4 fylles ut, og nødvendig dokumentasjon (vitnemål, attester o.a.) legges inni omslagsarket. Husk å signere på side 4. Du kan lese om dokumentasjonskravene på side Har du spørsmål om utfylling av omslagsarket, må du kontakte din saksbehandlende institusjon. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2009 kan ettersendes innen 1. juli. Skal du ettersende dokumentasjon, bør du ta vare på ettersendingsslippen. Slippen kan også skrives ut fra nettsøknaden din. Omslagsarkene sendes ut puljevis og baserer seg på studieønsker som er registrert når omslagsarket sendes ut. Din nyeste kvittering viser hvilke studier du har på søknaden din. Har du ikke mottatt omslagsark innen 1. juni, må du melde fra til Samordna opptak snarest, og senest innen 10. juni. Søkere til Politihøgskolen må melde fra innen 20. mars. Hvis du omprioriterer, mottar du ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, selv om du etter omprioritering har strøket denne institusjonen. Send derfor inn omslagsarket innen påtrykt frist selv om du omprioriterer. Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult omslagsark: For ordinær søknadsbehandling. Blått omslagsark: Har du søkt om særskilt vurdering (se side 4), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested hvor du har bedt om særskilt vurdering. I omslagsarkene skal du legge ved egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer for opptak etter særskilt vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule omslagsarket. Fiolett omslagsark: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 87), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested du har søkt, med unntak av Politihøgskolen og medisinstudiet. Grønt omslagsark: For Politihøgskolen. Har du søkt om særskilt vurdering eller realkompetansevurdering til Politihøgskolen, vil du ikke motta blått eller lilla omslagsark. Informasjonskort Søkernummer: Nettadresse: Brukernavn: Passord: Søkernr.+fødselsdato/fødselsnr. ABCD1D6ER Med omslagsarket følger et lite informasjonskort som du må ta vare på. Kortet inneholder alle opplysninger du trenger for å sjekke status på søknaden, endre adresse og telefon, omprioritere og svare på evt. tilbud. Søkernummeret må oppgis ved alle henvendelser til Samordna opptak eller saksbehandlende institusjon. Fullmakt Har du ikke anledning til å undertegne og sende inn omslagsarket selv, kan du skrive et fullmaktsbrev til din saksbehandlende institusjon. Fullmakten må inneholde ditt eget navn og fødsels nummer, samt navnet fullmakten skal gjelde for. Fullmakts brevet må signeres og dateres, og sendes inn sammen med omslagsarket (ikke som telefaks eller vedlegg til e-post). 7

8 Frister 1 juli Ettersending Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2009 skal sendes til samme adresse som du sendte omslagsarket. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på nettsøknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende vitnemålet. Til Politihøgskolen kan det bare ettersendes forbedringer av eksisterende kompetanse. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine via nettsøknaden. Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. 10 juli 15 juli Adresseendring (post/nett) Hvis du har krysset av for å få resultatet av hovedopptaket i posten, må du sørge for at du har registrert riktig postadresse på nettsøknaden din. Adresseendring kan registreres på nettsøknaden din innen 15. juli. Sender du adresseendring i posten, må den være Samordna opptak i hende senest 10. juli. Oppgi da søkernummer eller fullt fødselsnummer, navn og gammel og ny adresse. SO tar ikke ansvar for brev som ikke kommer til søker i tide pga. flytting, oppbevaring eller videresending av post i ferie. Vi registrerer ikke hybeladresser etter studiestart. 20 juli Hovedopptak 26 juli Svarfrist 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig på nettsøknaden din. Her vil det stå hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. 26. juli er siste frist for å registrere svar. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne dato, uansett grunn. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Har du krysset av for at du ønsker papirsvar, får du også kopi av svaret i posten. Venteliste Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket 29. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Du kan endre svar frem til svarfristen 26. juli. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser (overbooking), dvs. at flere søkere enn forventet må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. 8

9 Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene. Fra 20. juli kan du få informasjon om disse studieplassene på SOs nettsider og på tekst-tv NRK1 side 415. Studieplassene på Restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass, kan du fra og med 20. juli registrere inntil 10 studie ønsker på nettsøknaden din. Her kan du også reaktivere studieønsker som har falt bort fordi du i hovedopptaket fikk tilbud på høyere prioritert studium. Nye søkere kan opprette ny søknad fra samme dato. Merk at det er bare er studier på Restetorget som kan søkes på denne måten. Når du har registrert studieønskene dine, vil nettsøknaden din bli oppdatert. Du vil få en e-post fra Samordna opptak der det framgår hvor du skal sende inn dokumentasjon for å bli kvalifisert og eventuelt få tilbud om studieplass. Dersom det er flere kvalifiserte restetorgsøkere enn det er restplasser på studiet, vil de som melder seg først få tilbudene. For å få informasjon om studiets innhold, opptakskrav, forhold ved lærestedet m.m. må du kontakte det/de aktuelle lærestedet/-ene direkte, Samordna opptak gir ikke slik informasjon. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. 29 juli Nasjonalt suppleringsopptak 5 august Lokale etterfyllingsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få svar (elektronisk) i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Evt. endring av ventelistenummer blir lagt ut på nettsøknaden. Hvis du får nytt tilbud i dette opptaket, mister du automatisk den tidligere tildelte studieplassen. Svaret registrerer du på nettsøknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 5. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svar skal registreres på nettsøknaden. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I lokale etterfyllingsopptak legges svar ut bare til søkere som får nytt tilbud. Du kan sjekke eventuelt ventelisteopprykk på nettsøknaden din. Reservering av studieplass til 2010 Skifte av lærested Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget, kan du ikke reservere den. Det er anledning til å søke om skifte av tildelt studieplass til et annet lærested hvis det etter siste omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringer i familiesituasjon, for eksempel sykdom eller at ektefelle/samboer må skifte arbeid. I tillegg til at grunnene må godkjennes, er det en betingelse at du har takket JA til studieplassen du fikk tildelt du har nok poeng til studiet du søker deg til det er ledig plass ved studiet du søker deg til man ikke er kommet så langt i studieåret at det er faglig uforsvarlig å skifte studieplass Hvis studieplassen er tildelt på grunnlag av realkompetansevurdering eller dispensasjon eller i Restetorget, er det ikke anledning til å søke om skifte av høgskole. Ordningen omfatter ikke følgende læresteder: UMB, NTNU, UiB, UiO, UiT, NVH, NIH, MF, AHO, NHH og PHS. Søknaden skal sendes til lærestedet du ønsker å skifte til. Med søknaden må det følge dokumentasjon fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig, se side 95. 9

10 Studieløp og gradsstruktur Bachelorstudium Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram. Bachelorgraden kan du etter visse reglar byggje ut til mastergrad og vidare til doktorgrad (ph.d.). Nokre av bachelorprogramma har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du på lærestadene sine nettsider og i eigne studietilbodskatalogar. I Søkerhandboka blir dei ulike bachelorstudia presenterte innanfor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane. Masterstudium Eit masterstudium er eit 2-årig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor-/cand.mag.-graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium som ikkje skal søkjast gjennom Samordna opptak, men på eige skjema direkte til lærestaden. (Men sjå informasjon om 5-årige profesjonsstudium under.) Oversikter og nærare informasjon finn du på lærestadene sine nettsider og i lærestadene sine eigne brosjyrar. Yrkesutdanning/ profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innanfor eitt fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Allmennlærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. 5-årige profesjonsstudium (integrert mastergrad) finn du særleg ved universiteta innanfor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning og samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne gradar. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradane cand. med., cand.med.vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. Kandidatstudium Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. Årsstudium Det finst òg ei rekke årsstudium ved lærestadene. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. Examen philosophicum Examen philosophicum (ex.phil.) og examen facultatum (ex.fac.) er emne som inngår i dei fleste universitetsstudia. Ex.phil. og ex.fac. kan ikkje søkjast gjennom Samordna opptak. Dersom du berre ønskjer å ta ex.phil./ex.fac eller andre kortvarige studietilbod, må du ta kontakt med aktuell lærestad for å få informasjon om opptak. 10

11 Liste over fagområde og studium Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Namnet på fagområde inneber ikkje at ein er garantert lønsplassering/stilling i yrke som svarar til namnet. Under kvart fagområde er det ei alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienamn, lærestad Type (studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta. Lærestadnamnet er gitt som ein kode med 2 til 5 teikn, den same som er brukt i lærestadtabellane og innhaldslista side 3. Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i lærestadtabellane: B=Bachelorstudium, M=Masterutdanning, Y=Yrkesutdanning, K=Kandidatstudium og Å=Årsstudium. Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Studiet du leiter etter kan difor vere på sida etter. Fagområde er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løne seg å sjekke eit nærliggjande fagområde. På kan du søkje både på fagområde og ei rekkje andre omgrep for å finne studium. Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, Hio b 54 Administrasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 48 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 75 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 75 Arbeids- og organisasjonspsykologi, Uib b 75 Arbeids- og velferdsforvaltning, Uia b 73 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 77 Bedriftsøkonomi, HSF Å 55 Bedriftsøkonomi, nett & samlinger, HiHm Å 48 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 48 Eiendomsmegling, hbo b 42 Eksportmarkedsføring, HiÅ b 65 Handel, service og logistikk, Hih b 47 Handels- og Serviceledelse, HiÅ b 65 Havbruksdrift og ledelse, hbo b 42 Helseledelse og helseøkonomi, Uio b 77 Hotelledelse, UiS b 80 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk b 40 Idrettsvitenskap, Bø, HiT b 58 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 68 Informasjonssystemer, Bø, HiT b 58 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ b 65 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM b 50 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST b 57 Jus og administrasjon, HiM b 50 Jus, årsstudium, HiM Å 50 Krisehåndtering, deltid, Rena, HiHm Å 48 Kulturprosjektledelse, HiL b 49 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 49 Ledelse, innovasjon og marked, UiT b 82 Markedsføring og internasjonalisering, Rena, HiHm B 48 Mediemanagement, HiG b 46 Music Management, Rena, HiHm b 48 Offentlig administrasjon og ledelse, Uio b 77 Offentlig organisering og ledelse, Uib b 75 Opplevelses- og attraksjonsutvikling, HiL b 49 Organisasjon og ledelse, hbo b 42 Organisasjon og ledelse, HiL b 49 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HiHm b 48 Planlegging og administrasjon, HVo b 64 Politikk og forvaltning, HiO Å 54 Produksjons- og prosjektledelse, HiL b 49 Regnskap, Steinkjer, HiNT b 53 Reiseliv, Hih b 47 Reiseliv, HiL b 49 Reiseliv, årsstudium, HiL Å 49 Reiselivsledelse, HSF b 55 Reiselivsledelse, UiS b 80 Samfunnsfag med personalledelse, UiS b 80 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 68 Service Management, Rena, HiHm b 48 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid, HiHm Å 48 Shipping og logistikk, HiÅ b 65 Shipping og økonomi, HiÅ Å 65 Siviløkonom, HBO M 42 Siviløkonom, 1. avdeling, HiM b 50 Sport Management, idrettsledelse, HiM b 50 Velferdsfag, Hio b 54 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg, HiBu M 43 Økonomi og administrasjon, Hib b 41 Økonomi og administrasjon, HiL b 49 Økonomi og administrasjon, HiM b 50 Økonomi og administrasjon, Hin b 51 Økonomi og administrasjon, HiST b 57 Økonomi og administrasjon, HiÅ b 65 Økonomi og administrasjon, HSF b 55 Økonomi og administrasjon, HVe b 60 Økonomi og administrasjon, NHH M 67 Økonomi og administrasjon, UiS b 80 Økonomi og administrasjon, UiT b 82 Økonomi og administrasjon, UMb b 72 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, UiA M 73 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT b 58 Økonomi og administrasjon, Grimstad, Uia b 73 Økonomi og administrasjon, Halden, Hiø b 63 Økonomi og administrasjon, Haugesund, HSh b 56 Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu b 43 Økonomi og administrasjon, Hønefoss., HiBu Å 43 Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu Å 43 11

12 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu b 43 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, Uia b 73 Økonomi og administrasjon, Rena, HiHm b 48 Økonomi og administrasjon, Steinkjer, HiNT b 53 Økonomi og administrasjon, årsstudium, HiL Å 49 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø, HiT k 58 Økonomi og administrasjon/revisjon, Hio b 54 Økonomi og ledelse, hbo b 42 Økonomi og ledelse, HiG b 46 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 65 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 43 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, hbo b 42 Økonomi og ledelse, Stokmarknes, hbo b 42 Økonomi og ledelse, årsst., HiG Å 46 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiO Å 54 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiO Å 54 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU b 68 Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Allmennlærar Allmennlærarutdanning, HVO Y 64 Allmennlærer, Hønefoss, HiBu Y 43 Allmennlærer, Drammen, HiBu Y 43 Allmennlærerutd, deltid-nettbasert, Notodden, HiT Y 58 Allmennlærerutd., Grimstad, UiA Y 73 Allmennlærerutd., Kr.sand, UiA Y 73 Allmennlærerutd. med realfag, HiST Y 57 Allmennlærerutd., saml.b., HBO Y 42 Allmennlærerutdanning, HBO Y 42 Allmennlærerutdanning, HiB Y 41 Allmennlærerutdanning, HiF Y 45 Allmennlærerutdanning, HiNe Y 52 Allmennlærerutdanning, HiO Y 54 Allmennlærerutdanning, HiST Y 57 Allmennlærerutdanning, HSF Y 55 Allmennlærerutdanning, HVE Y 60 Allmennlærerutdanning, NLA Y 71 Allmennlærerutdanning, UiS Y 80 Allmennlærerutdanning, UiT Y 82 Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe Y 52 Allmennlærerutdanning, Halden, HiØ Y 63 Allmennlærerutdanning, Hamar, HiHm Y 48 Allmennlærerutdanning, Levanger, HiNT Y 53 Allmennlærerutdanning med musikk, HiB Y 41 Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert, HiHm Y 48 Allmennlærerutdanning, Notodden, HiT Y 58 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn, HiT Y 58 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, UiT Y 82 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, Storslett, HiF Y 45 Allmennlærerutdanning, Stord, HSH Y 56 Drama, HiB Å 41 Idrett, årsstudium, HiB Å 41 Lærerutdanning for barnetrinnet, HVE Y 60 Lærerutdanning for ungdomstrinnet, HVE Y 60 Lærerutdanning med engelsk, HSF Y 55 Lærerutdanning med samfunnsfag, HSF Y 55 Mat og helse, HiB Å 41 Musikk, HiB Å 41 Samf.fag m/fordypn. globale studier, HiB Å 41 Samisk allmennlærerutdanning, SA/SH Y 71 Animasjon Animasjon, Hamar, HiHm b 48 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm b 48 Antropologi Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Sosialantropologi, Uib b 75 Sosialantropologi, Uio b 77 Sosialantropologi, UiT b 82 Sosialantropologi, årsstudium, UiB Å 75 Arkeologi Antikk kultur og klassisk tradisjon, Uio b 77 Arkeologi, NTNU b 68 Arkeologi, Uio b 77 Arkeologi, UiT b 82 Historie- og kulturfag, Uib b 75 Kulturminneforvaltning, NTNU b 68 Middelalderstudier, Uib b 75 Arkitektur Arkitekt, AHO M 37 Arkitekt, NTNU M 68 By- og regionplanlegging, UMB M 72 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 72 Landskapsarkitektur, UMB M 72 Landskapsingeniør, UMb b 72 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HSF B 55 Asiatiske språk/kunnskap Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Språk, Uib b 75 Språk, Uio b 77 Astronomi Fysikk, astronomi og meteorologi, Uio b 77 Realfag, UiO Å 77 Audiograf Audiografutdanning, HiST b 57 Automatisering Ingeniør, automatisering, Hib b 41 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ b 65 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT b 82 Ingeniør, elektro, HiG b 46 Ingeniør, elektro, Førde, HSF b 55 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig, HiST k 57 Ingeniør, elektro-automasjon, HVe b 60 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT b 58 2-årig ing., Automatiseringsteknikk, HiÅ k 65 Barnevernspedagog Barnevern, hbo b 42 Barnevern, HiF b 45 Barnevern, HiL b 49 Barnevern, HSF b 55 Barnevern, UiS b 80 Barnevern, Fredrikstad, Hiø b 63 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, HiT b 58 Barnevern, samlinger, HiF b 45 Barnevernspedagogutdanning, Hih b 47 Barnevernspedagogutdanning, Hio b 54 Barnevernspedagogutdanning, HiST b 57 Barnevernspedagogutdanning, deltid, Hio b 54 Sosialt arbeid, HVo b 64 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, årsstudium, deltid, HiO Å 54 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 77 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, Hio b 54 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 54 Dokumentasjonsvitenskap, UiT b 82 12

13 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Biletkunst Film- og fjernsynsvitenskap, HiL b 49 Kunstvitenskap, UiT b 82 Tegning - bilde, Notodden, HiT Å 58 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm b 48 Bioingeniør Bioingeniør, HiÅ b 65 Bioingeniør, Uia b 73 Bioingeniørutdanning, Hib b 41 Bioingeniørutdanning, Hio b 54 Bioingeniørutdanning, HiST b 57 Bioingeniørutdanning, UiT b 82 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, Hiø b 63 Biologi Akvakultur, UiT b 82 Akvakultur, UMb b 72 Anvendt økologi, Evenstad (Koppang), HiHm b 48 Biologi, NTNU b 68 Biologi, Uia b 73 Biologi, Uib b 75 Biologi, Uio b 77 Biologi, UiT b 82 Biologi, UMb b 72 Biologi med kjemi, HiÅ Å 65 Biologi og kjemi, HBO Å 42 Biologi og kjemi, årsstudium, NTNU Å 68 Biologi, årsstudium, UiA Å 73 Bioteknologi, UMb b 72 Bioteknologi, Hamar, HiHm b 48 Fiskehelse, UiT M 82 Fiskerifag, UiT b 82 Forurensing og miljø, Bø, HiT b 58 Havbruksbiologi, hbo b 42 Havbruksbiologi, Uib b 75 Husdyrvitenskap, UMb b 72 Internasjonal bachelor i biologi, hbo b 42 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 77 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 68 Medisinske fag, UiT Å 82 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, Uio b 77 Naturfag, HSF Å 55 Naturfaglig grunnstudium, HBO Å 42 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Plantevitenskap, UMb b 72 Realfag, UiO Å 77 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 Utmarksforvaltning, årsstud., Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 Økologi og naturforvaltning, UMb b 72 Økologi og naturressurser, Bø, HiT b 58 Bioteknologi Biologisk kjemi, UiS b 80 Bioteknologi, UMb b 72 Bioteknologi, Hamar, HiHm b 48 Bioteknologi, master, NTNU M 68 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 68 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, Hio b 54 Ingeniør, kjemi, HiST b 57 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Kjemi og bioteknologi, UMB M 72 Marin bioteknologi, HiÅ b 65 Marin bioteknologi, UiT b 82 Matvitenskap, UMb b 72 Molekylær bioteknologi, UiT M 82 Molekylærbiologi, Uib b 75 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, Uio b 77 Nanoteknologi, Uib b 75 Bygg Bygg, UiS b 80 Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 68 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 72 Ingeniør, bygg, Hib b 41 Ingeniør, bygg, Hio b 54 Ingeniør, bygg, HiST b 57 Ingeniør, bygg, HiT b 58 Ingeniør, bygg, HiÅ b 65 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG b 46 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG b 46 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 Ingeniør, bygg og industri, Hin b 51 Ingeniør, bygg, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, første studieår, Alta, Hin b 51 Ingeniør, første studieår, Bodø, Hin b 51 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 2-årig ing., bygg, HiÅ k 65 Datateknikk Anvendt datateknologi, Hio b 54 Data, UiS b 80 Data/IT, HiN M 51 Datasikkerhet, UiT b 82 Datateknikk, NTNU M 68 Datateknologi, Uib b 75 Datavitenskap, Uib b 75 Drift av nettverk og datasystemer, HiG b 46 Elektronikk og datateknologi, Uio b 77 Flerkameraproduksjon, HiL b 49 Informasjonssikkerhet, HiG b 46 Informasjonsteknologi, Hib b 41 Informasjonsteknologi, Hio b 54 Informasjonsteknologi, UiS M 80 Informatikk, hbo b 42 Informatikk, UiT b 82 Informatikk, UiT M 82 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 Informatikk, Mo i Rana, HiNe b 52 Informatikk, nano- og mikroelektronikk, UiO M 77 Informatikk, simulering og visualisering, UiO M 77 Informatikk, systemutvikling: modellering og prog., UiO M 77 Informatikk, årsstudium, Mo i Rana, HiNe Å 52 Informatikk, 3-årig, Uio b 77 Ingeniør, data, Hib b 41 Ingeniør, data, HiG b 46 Ingeniør, data, Hio b 54 Ingeniør, data, HiST b 57 Ingeniør, data, HiÅ b 65 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, data, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, data, Halden, Hiø b 63 Ingeniør, datateknikk, Hin b 51 Ingeniør, datateknikk, HVe b 60 Ingeniør, elektro, Hio b 54 Ingeniør, første studieår, Alta, Hin b 51 Ingeniør, første studieår, Bodø, Hin b 51 IT og entreprenørskap, Hønefoss, HiBu b 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu b 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 43 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 68 Medie- og informasjonsteknologi, HiG Å 46 13

14 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Medieproduksjon, HiG b 46 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 Medieteknologi, HiG b 46 Programvareutvikling, HiG b 46 Teknologi, organisasjon og læring, Uio b 77 Design Animasjon, Hamar, HiHm b 48 Bygg, UiS b 80 Byutvikling og urban design, UiS M 80 Design og komm. i digitale medier, årsst., deltid, HiO Å 54 Digital mediedesign, årsstudium, Notodden, HiT Å 58 Form og design, Notodden, HiT Å 58 Industridesign, AHO M 37 Industriell design, NTNU M 68 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse, HiG B 46 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg/Fr.stad, HiØ B 63 Ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ b 65 Ingeniør, produktdesign, HVe b 60 Ingeniør, skipsdesign, HiÅ b 65 Ingeniørdesign, HiN M 51 Kunst og design, Hio b 54 Kunst og design - tekstil, årsstudium, HiO Å 54 Kunst og design, årsstudium, HiO Å 54 Kunst og håndverk, HBO Å 42 Landmåling og eiendomsdesign, Hib b 41 Landskapsarkitektur, UMB M 72 Leire 1- Kunst og design, Notodden, HiT Å 58 Lysdesign, Drammen, HiBu b 43 Media, IKT og design, HVo b 64 Mediedesign, HiG b 46 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 73 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar, HiHm B 48 Produktdesign, HiAk b 40 Teknologidesign og -ledelse, HiG b 46 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm b 48 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu b 43 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT b 58 Drama/teater Drama, DMMH Å 39 Drama, HiB Å 41 Drama, HVO Å 64 Drama, UiA Å 73 Drama, UiS Å 80 Drama, Notodden, HiT Å 58 Drama og teater, HVE Å 60 Drama og teater, NTNU b 68 Drama og teaterkommunikasjon, Hio b 54 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, HiO Å 54 Drama, årsstudium, samlingsbasert, HiNe Å 52 Drama/teater, HVo b 64 Faglærer i praktiske og estetiske fag, UiT Y 82 Faglærer musikk, dans, drama-drama, Uia b 73 Førskolelærer, estetisk linje, DMMh b 39 Førskolelærer, estetisk linje, HVe b 60 Litteratur, film, og teater, UiA Å 73 Litteratur, film og teater, Uia b 73 Spansk, HVE Å 60 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVh k 70 Elektro Elektro, UiS b 80 Elektronikk, NTNU M 68 Elektroteknikk, HiN M 51 Ingeniør, automatisering, Hib b 41 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ b 65 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT b 82 Ingeniør, elektro, HiG b 46 Ingeniør, elektro, Hin b 51 Ingeniør, elektro, Hio b 54 Ingeniør, elektro, Førde, HSF b 55 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST b 57 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig, HiST k 57 Ingeniør, elektro, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, elektro-automasjon, HVe b 60 Ingeniør, elektronikk, Hib b 41 Ingeniør, elektronikk, HiT b 58 Ingeniør, elektronikk, HVe b 60 Ingeniør, elektronikk og mobilkom. Grimstad, UiA B 73 Ingeniør, elkraft, HiT b 58 Ingeniør, elkraftteknikk, Hib b 41 Ingeniør, energiteknologi, Hib b 41 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, første studieår, Alta, Hin b 51 Ingeniør, første studieår, Bodø, Hin b 51 Kommunikasjon og mikroelektronikk, UiT M 82 Lysdesign, Drammen, HiBu b 43 Satelitteknologi, HiN M 51 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk b 40 2-årig ing., Automatiseringsteknikk, HiÅ k 65 Engelsk Engelsk, HBO Å 42 Engelsk, HiB Å 41 Engelsk, HiF Å 45 Engelsk, HSF Å 55 Engelsk, HVE Å 60 Engelsk, HVO Å 64 Engelsk, NTNU b 68 Engelsk, Uia b 73 Engelsk, UiA Å 73 Engelsk, UiB Å 75 Engelsk, UiO Å 77 Engelsk, UiT Å 82 Engelsk, Bø, HiT Å 58 Engelsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 43 Engelsk, Halden, HiØ Å 63 Engelsk, Hamar, HiHm Å 48 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 43 Engelsk, Levanger, HiNT Å 53 Engelsk samlingsbasert, HiNe Å 52 Engelsk språk og litteratur, UiS b 80 Engelsk, Stord, HSH Å 56 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 68 Engelsk, årsstudium, UiS Å 80 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 68 Europeiske og amerikanske studier, Uio b 77 Internasjonal kommunikasjon, Halden, Hiø b 63 Lektorutdanning språkfag/engelsk, NTNU M 68 Lærerutdanning med engelsk, HSF Y 55 Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 73 Språk, Uib b 75 Språk, Uio b 77 Språk og informasjon, Uib b 75 Språk- og kulturfag, Hamar, HiHm b 48 USA-studier, Uib b 75 14

15 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, Hib b 41 Ergoterapeututdanning, Hio b 54 Ergoterapeututdanning, HiST b 57 Ergoterapeututdanning, UiT b 82 Ergoterapeututdanning, Rogaland, DHS b 38 Ernæring Ernæring, Uio b 77 Ernæring, mat og kultur, Uia b 73 Ernæring, mat og kultur, UiA Å 73 Folkehelsearbeid, Hib b 41 Folkehelsearbeid, Uia b 73 Human ernæring, Uib b 75 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, HiAk b 40 Mat og helse, HiB Å 41 Mat og helse, HVE Å 60 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 Matkultur og helse, HVO Å 64 Matteknologi, HiST b 57 Matteknologi, HiÅ b 65 Matvitenskap, UMb b 72 Samfunnsernæring, HiAk b 40 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 40 Europeiske språk/kunnskap Europastudier, Uib b 75 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 68 Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 68 Europastudier med fremmedspråk, tysk, NTNU B 68 Europeiske og amerikanske studier, Uio b 77 Språk, Uio b 77 Faglærar Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 75 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 58 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, hbo b 42 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 58 Faglærer i praktiske og estetiske fag, UiT Y 82 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden, HiT Y 58 Faglærer musikk, dans, drama-drama, Uia b 73 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 56 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 54 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 Faglærerutdanning i musikk, Hamar, HiHm b 48 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSh b 56 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, HiNe Y 52 Faglærerutdanning i realfag, HBO Y 42 Faglærerutdanning i realfag, Hib b 41 Faglærerutdanning, idrett, Hib b 41 Idrettsvitenskap (3-årig), NIh b 67 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 75 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 75 Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag, UMB M 72 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 75 Lærerutdanning, realfag, UiS M 80 Musikk, Faglærerutd.- rytmisk profil, Levanger, HiNT B 53 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk b 40 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk b 40 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiAk B 40 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod, NTNU B 68 Farmasi Farmasi, UiB M 75 Farmasi, UiO M 77 Farmasi, UiT M 82 Farmasiutdanning, Hio b 54 Farmasiutdanning, Namsos, HiNT b 53 Film Animasjon, HVo b 64 Animasjon, Hamar, HiHm b 48 Dokumentarfilmproduksjon, HiL b 49 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL b 49 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 49 Film- og tv-produksjon, Uib b 75 Filmvitenskap, NTNU b 68 Flerkameraproduksjon, HiL b 49 Litteratur, film, og teater, UiA Å 73 Litteratur, film og teater, Uia b 73 Medieproduksjon, NTNU b 68 Filosofi Antikk kultur og klassisk tradisjon, Uio b 77 Antikke studier, Uib b 75 Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Filosofi, NTNU b 68 Filosofi, UiA Å 73 Filosofi, UiB Å 75 Filosofi, UiT b 82 Filosofi og idéhistorie, Uio b 77 Filosofi, årsstudium, NTNU Å 68 Historie, HVO Å 64 Historie, deltid, HVO Å 64 Historiske fag, Bø, HiT b 58 Kognitiv vitenskap, Uib b 75 Kristendom/RLE, årsstudium, MF Å 38 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, HVO Å 64 Politikk, økonomi og filosofi, UiT b 82 Finsk Finsk, HiF Å 45 Fiskeri Akvakultur, UiT b 82 Akvakultur, UMb b 72 Eksportmarkedsføring, hbo b 42 Fiskehelse, UiB M 75 Fiskehelse, UiT M 82 Fiskerifag, hbo b 42 Fiskerifag, UiT b 82 Havbruk, HiÅ b 65 Havbruk, årsstudium, HBO Å 42 Havbruksbiologi, hbo b 42 Havbruksbiologi, Uib b 75 Havbruksdrift og ledelse, hbo b 42 Havbruksteknologi, Hib b 41 Internasjonal bachelor i biologi, hbo b 42 Matteknologi, HiÅ b 65 Veterinærstudiet, NVH M 70 Fotografi Fotojournalistikk, Hio b 54 Fransk Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 68 Europeiske og amerikanske studier, Uio b 77 Fransk, NTNU b 68 Fransk, UiA Å 73 Fransk, UiB Å 75 Fransk, UiO Å 77 15

16 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fransk, Halden, HiØ Å 63 Fransk, årsstudium, NTNU Å 68 Fransk, årsstudium, UiS Å 80 Lektorutdanning språkfag/fransk, NTNU M 68 Språk, Uib b 75 Språk, Uio b 77 Språk og informasjon, Uib b 75 Friluftsliv Faglærerutdanning, idrett, Hib b 41 Friluftsliv, HiF Å 45 Friluftsliv, HSF b 55 Friluftsliv, HVO Å 64 Friluftsliv, NIH Å 67 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT b 58 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø, HiT Å 58 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 Friluftsliv og idrett, HiF b 45 Friluftsliv og naturguiding, UiA Å 73 Førskolelærer. natur- og friluftslinje., DMMh b 39 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 41 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 56 Idrett, HiL b 49 Idrett, HSF Å 55 Idrett, HVO Å 64 Idrett, Uia b 73 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 Idrett, friluftsliv og helse, Hio b 54 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF b 55 Idrett og friluftsliv, HVo b 64 Idrett og kroppsøving, HSF b 55 Idrett, årsstudium, UiA Å 73 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 48 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 48 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 63 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT Å 58 Natur og friluftsliv, Bø, HiT b 58 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø, HiT Å 58 Naturfag, HVE Å 60 Fysikk Elektronikk og datateknologi, Uio b 77 Energi- og miljøfysikk, UMb b 72 Frie realfag, UMB Å 72 Fysikk, NTNU b 68 Fysikk, UiA Å 73 Fysikk, Uib b 75 Fysikk, UiT b 82 Fysikk, astronomi og meteorologi, Uio b 77 Fysikk og matematikk, NTNU M 68 Geofysikk, Uib b 75 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 77 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 68 Matematikk og fysikk, Uia b 73 Materialer, energi og nanoteknologi, Uio b 77 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 72 Nanoteknologi, Uib b 75 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Radiografutdanning, UiT b 82 Realfag, UiO Å 77 Romfysikk, UiT M 82 Fysioterapeut Fysioterapeututdanning, Hib b 41 Fysioterapeututdanning, Hio b 54 Fysioterapeututdanning, HiST b 57 Fysioterapeututdanning, UiT b 82 Fysioterapeututdanning, mensendieck, Hio b 54 Førskolelærar Førskolelærer, HiNe Y 52 Førskolelærer, deltid, HVe b 60 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden, HiT B 58 Førskolelærer, desentralisert, Harstad, UiT b 82 Førskolelærer, estetisk linje, DMMh b 39 Førskolelærer, estetisk linje, HVe b 60 Førskolelærer, generell, HVe b 60 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb, DMMH B 39 Førskolelærer. natur- og friluftslinje., DMMh b 39 Førskolelærerutd. for tospråklige,nett & samlinger, HiHm B 48 Førskolelærerutd., Grimstad, Uia b 73 Førskolelærerutd., Kr.sand., Uia b 73 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, Hib b 41 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 41 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 56 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord, HSh b 56 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert, HBO B 42 Førskolelærerutdanning, DMMh b 39 Førskolelærerutdanning, hbo b 42 Førskolelærerutdanning, Hib b 41 Førskolelærerutdanning, HiF b 45 Førskolelærerutdanning, HiF b 45 Førskolelærerutdanning, Hio b 54 Førskolelærerutdanning, HSF b 55 Førskolelærerutdanning, NLa b 71 Førskolelærerutdanning, UiS b 80 Førskolelærerutdanning, UiT b 82 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn, HiT b 58 Førskolelærerutdanning, deltid, Hio b 54 Førskolelærerutdanning, deltid, HSF b 55 Førskolelærerutdanning deltid, Halden, Hiø b 63 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe B 52 Førskolelærerutdanning, Drammen, HiT b 58 Førskolelærerutdanning, Halden, Hiø b 63 Førskolelærerutdanning, Hamar, HiHm b 48 Førskolelærerutdanning, Levanger, HiNT b 53 Førskolelærerutdanning, nett- og samlingsbasert, HiHm B 48 Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT b 58 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, UiT b 82 Førskulelærarutdanning, HVo b 64 Samisk førskolelærerutdanning, SA/Sh b 71 Geografi Geofag: geologi, geofysikk og geografi, Uio b 77 Geografi, NTNU b 68 Geografi, Uib b 75 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 53 Geografi, årsstudium, UiB Å 75 Geomatikk, HiG b 46 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., UMB M 72 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 72 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 77 Lektorutdanning i geografi, NTNU M 68 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 75 Realfag, UiO Å 77 Samfunnsfag, HVE Å 60 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 63 Samfunnsgeografi, Uio b 77 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 64 Utviklingsstudier, Uib b 75 16

17 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Utviklingsstudier, Uio b 77 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 75 Geologi Forurensing og miljø, Bø, HiT b 58 Geofag: geologi, geofysikk og geografi, Uio b 77 Geofysikk, Uib b 75 Geologi, NTNU b 68 Geologi, Uib b 75 Geologi, UiT b 82 Geologi og geofare, HSF b 55 Miljø og naturressurser, UMb b 72 Naturfag, HSF Å 55 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Petroleumsfag, NTNU M 68 Petroleumsgeologi, UiS b 80 Realfag, UiO Å 77 Økologi og naturressurser, Bø, HiT b 58 Handel Eiendomsmegling, hbo b 42 Eiendomsmegling, HSF b 55 Eiendomsmegling, Bø, HiT b 58 Eksportmarkedsføring, hbo b 42 Handel, service og logistikk, Hih b 47 Handels- og Serviceledelse, HiÅ b 65 Siviløkonom, HBO M 42 Skipsfart og logistikk, HVe b 60 Økonomi og administrasjon, Hin b 51 Økonomi og ledelse, hbo b 42 Økonomi og ledelse, HiG b 46 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, hbo b 42 Økonomi og ledelse, Stokmarknes, hbo b 42 Økonomi og ledelse, årsst., HiG Å 46 Handverk Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 58 Kunst og handverk, HVo b 64 Kunst og handverk, årsstudium, HVO Å 64 Kunst og håndtverk, UiS Å 80 Kunst og håndverk, HVE Å 60 Kunst og håndverk, UiA Å 73 Kunst og håndverk, Notodden, HiT Å 58 Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 63 Kunst og håndverk, samlingsbasert, HiNe Å 52 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 56 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk, UiA B 73 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiAk B 40 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 40 Helse Audiografutdanning, HiST b 57 Bioingeniør, Uia b 73 Bioingeniørutdanning, Hib b 41 Bioingeniørutdanning, HiST b 57 Ergoterapeututdanning, Hib b 41 Ergoterapeututdanning, HiST b 57 Farmasi, UiB M 75 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 Folkehelse og helsefremmende arbeid, Uib b 75 Folkehelsearbeid, Uia b 73 Fysioterapeututdanning, Hib b 41 Fysioterapeututdanning, HiST b 57 Human ernæring, Uib b 75 Idrett, HSF Å 55 Idrett, HVE Å 60 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF b 55 Idrett og friluftsliv, HVo b 64 Kroppsøving, HiNe Å 52 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse, HiAk B 40 Mat og helse, HVE Å 60 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 Matkultur og helse, HVO Å 64 Medisin, NTNU 68 Medisin, UiB 75 Medisin, UiT 82 Medisin, start høst, UiO 77 Medisin, start vår, UiO 77 Medisinske fag, UiT Å 82 Odontologi, UiB M 75 Radiograf, Drammen, HiBu b 43 Radiografutdanning, Hib b 41 Radiografutdanning, HiG b 46 Radiografutdanning, HiST b 57 Samfunnsernæring, HiAk b 40 Sosialt arbeid, Hib b 41 Sykepleier, Drammen, HiBu b 43 Sykepleierutdanning, HiAk b 40 Sykepleierutdanning, Hib b 41 Sykepleierutdanning, HiG b 46 Sykepleierutdanning, HiM b 50 Sykepleierutdanning, Hin b 51 Sykepleierutdanning, HiST b 57 Sykepleierutdanning, HiT b 58 Sykepleierutdanning, HVe b 60 Sykepleierutdanning, UiS b 80 Sykepleierutdanning, Arendal, Uia b 73 Sykepleierutdanning, Bodø, hbo b 42 Sykepleierutdanning, deltid, HiG b 46 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT b 58 Sykepleierutdanning, Elverum, HiHm b 48 Sykepleierutdanning, Fredrikstad, Hiø b 63 Sykepleierutdanning, Førde, start høst, HSF b 55 Sykepleierutdanning, Førde, start vår, HSF b 55 Sykepleierutdanning, Haugesund, HSh b 56 Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HiHm b 48 Sykepleierutdanning, Kr.sand, Uia b 73 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT b 53 Sykepleierutdanning, Mo i Rana, hbo b 42 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT b 53 Sykepleierutdanning, Stord, HSh b 56 Tannpleie, HVe b 60 Tannpleie, Uib b 75 Vernepleierutdanning, HiAk b 40 Vernepleierutdanning, Hib b 41 Vernepleierutdanning, HiL b 49 Vernepleierutdanning, HiM b 50 Vernepleierutdanning, HiST b 57 Vernepleierutdanning, HiT b 58 Vernepleierutdanning, HSF b 55 Vernepleierutdanning, Arendal, Uia b 73 Vernepleierutdanning, deltid, HiL b 49 Vernepleierutdanning, deltid Bærum, HiAk b 40 Vernepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT b 58 Vernepleierutdanning, Fredrikstad, Hiø b 63 Vernepleierutdanning, Namsos, HiNT b 53 Veterinærstudiet, NVH M 70 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk b 40 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 40 17

18 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Historie Antikk kultur og klassisk tradisjon, Uio b 77 Antikke studier, Uib b 75 Antikkens kultur, UiT Å 82 Arkeologi, NTNU b 68 Asiatiske og afrikanske studier, Uio b 77 Europastudier, Uib b 75 Europastudier (EU), Uio b 77 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 68 Europeiske og amerikanske studier, Uio b 77 Filosofi, NTNU b 68 Filosofi, UiA Å 73 Historie, hbo b 42 Historie, HSF b 55 Historie, HVe b 60 Historie, HVO Å 64 Historie, NTNU b 68 Historie, Uia b 73 Historie, UiB Å 75 Historie, Uio b 77 Historie, UiS b 80 Historie, UiT Å 82 Historie, UiT b 82 Historie, Bø, HiT Å 58 Historie, deltid, HVO Å 64 Historie, kultur og samfunn, HVo b 64 Historie- og kulturfag, Uib b 75 Historie, årsstudium, HBO Å 42 Historie, årsstudium, HVE Å 60 Historie, årsstudium, NTNU Å 68 Historie, årsstudium, UiA Å 73 Historie, årsstudium, UiS Å 80 Historiske fag, Bø, HiT b 58 Internasjonale studier, HiL b 49 Internasjonale studier, Uio b 77 Kulturminneforvaltning, NTNU b 68 Kunsthistorie, HiL Å 49 Kunsthistorie, Uio b 77 Middelalderstudier, Uib b 75 Midtøstenkunnskap, Uib b 75 Nettbasert studium i historie, HBO Å 42 Religionsvitenskap, NTNU b 68 Russlandsstudier, UiT b 82 Samf.fag m/fordypn. i historie, HiB Å 41 Samfunnsfag, HSF Å 55 Samfunnsfag, HVE Å 60 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 63 Samfunnsfag, Hamar, HiHm Å 48 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 56 Samtidshistorie, HiL b 49 Samtidshistorie og internasjonale studier, HiL Å 49 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 64 USA-studier, Uib b 75 Hotellfag Hotelladministrasjon, HiF b 45 Hotelledelse, UiS b 80 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk b 40 Reiseliv, HSF Å 55 Reiseliv, Hønefoss, HiBu b 43 Husstell Ernæring, mat og kultur, UiA Å 73 Ernæring, mat og kultur, Uia b 73 Mat og helse, HiB Å 41 Mat og helse, HVE Å 60 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 Matkultur og helse, HVO Å 64 Idéhistorie Filosofi og idéhistorie, Uio b 77 Idrett Bevegelses- og idrettsvitenskap, NTNU b 68 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, hbo b 42 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 58 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 Faglærerutdanning, idrett, Hib b 41 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 Folkehelsearbeid, Hib b 41 Folkehelsearbeid, Uia b 73 Friluftsliv, HSF b 55 Friluftsliv, HVO Å 64 Friluftsliv, NIH Å 67 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT b 58 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 Friluftsliv og idrett, HiF b 45 Friluftsliv og naturguiding, UiA Å 73 Idrett, hbo b 42 Idrett, HiF Å 45 Idrett, HiL b 49 Idrett, HiM Å 50 Idrett, HSF Å 55 Idrett, HVE Å 60 Idrett, HVO Å 64 Idrett, Uia b 73 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 Idrett, friluftsliv og helse, Hio b 54 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF b 55 Idrett, Levanger, HiNT Å 53 Idrett og friluftsliv, HVo b 64 Idrett og kroppsøving, HSF b 55 Idrett og samfunn, NIH Å 67 Idrett, årsstudium, HBO Å 42 Idrett, årsstudium, HiB Å 41 Idrett, årsstudium, HiL Å 49 Idrett, årsstudium, UiA Å 73 Idrett årsstudium, Bø, HiT Å 58 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 48 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 48 Idrett/kroppsøving, UiS b 80 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 56 Idrettsvitenskap, Bø, HiT b 58 Idrettsvitenskap (1-årig), NIH Å 67 Idrettsvitenskap (3-årig), NIh b 67 Kroppsøving, HiF Å 45 Kroppsøving, HiNe Å 52 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 63 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT Å 58 Kroppsøving/idrett, årsstudium, UiS Å 80 Sosiologi, årsstudium, HiL Å 49 Sport Management, idrettsledelse, HiM b 50 IKT/IT Business og IT, hbo b 42 Datateknologi, Uib b 75 Digital kompetanse, HVO Å 64 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm b 48 Drift av nettverk og datasystemer, HiG b 46 Geomatikk, HiG b 46 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 72 IKT i læring, HVE Å 60 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 75 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 73 Informasjonsbehandling, HSF Å 55 18

19 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Informasjonsbehandling, årsstudium, HiM Å 50 Informasjonssikkerhet, HiG b 46 Informasjonssystemer, HVE Å 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVe b 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 73 Informasjonsvitenskap, Uib b 75 Informasjonsvitenskap, årsstudium, UiB Å 75 Informatikk, hbo b 42 Informatikk, Bø, HiT b 58 Informatikk, avbildning, UiO M 77 Informatikk, distribuerte systemer og nettverk, UiO M 77 Informatikk, Halden, Hiø b 63 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST b 57 Informatikk, nano- og mikroelektronikk, UiO M 77 Informatikk, simulering og visualisering, UiO M 77 Informatikk, systemutvikling: modellering og prog., UiO M 77 Informatikk årsstudium, Bø, HiT Å 58 Informatikk, årsstudium, Halden, HiØ Å 63 Informatikk årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 58 Informatikk, 3-årig, Uio b 77 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG b 46 Ingeniør, data, HiG b 46 Ingeniør, data, HiST b 57 Ingeniør, datateknikk, Hin b 51 IT - språk, logikk, psykologi, Uio b 77 IT og entreprenørskap, Hønefoss, HiBu b 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu b 43 IT og info.systemer, Uia b 73 IT og logistikk, HiM b 50 IT-basert bedriftsutvikling, HiM b 50 Kognitiv vitenskap, Uib b 75 Medie- og informasjonsteknologi, HiG Å 46 Medieproduksjon, HiG b 46 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 Medieteknologi, HiG b 46 Multimediaprogrammering, Hin b 51 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar, HiHm B 48 Programvareutvikling, HiG b 46 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer, HiNT b 53 Informasjon Arkiv og dokumentbehandling, årsstudium, deltid, HiO Å 54 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 77 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, Hio b 54 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 54 Digital medieproduksjon, Halden, Hiø b 63 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm b 48 Digitale medier, Uio b 77 Dokumentasjonsvitenskap, UiT b 82 Fotojournalistikk, Hio b 54 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad, UiA M 73 Informasjon og media, HVo b 64 Informasjon og samfunnskontakt, deltid, Rena, HiHm Å 48 Informasjonsbehandling, HSF Å 55 Informasjonssystemer, HVE Å 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVe b 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 73 Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana, HiNe Å 52 Informasjonsvitenskap, Uib b 75 Informasjonsvitenskap, årsstudium, UiB Å 75 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST b 57 IT og info.systemer, Uia b 73 Journalistikk, hbo b 42 Journalistikk, Hio b 54 Kommunikasjon og medier, MHG b 66 Mediedesign, HiG b 46 Mediefag, UiA Å 73 Mediefag, Rena, HiHm Å 48 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje, MHG Å 66 Mediekunnskap, HVO Å 64 Medieproduksjon, NTNU b 68 Medier og kommunikasjon, Hio b 54 Medievitenskap, Uib b 75 Medievitenskap, Uio b 77 Medievitenskap, årsstudium, UiB Å 75 Nye medier, Uib b 75 Språk og informasjon, Uib b 75 Økonomi og administrasjon, Hin b 51 Informatikk Anvendt datateknologi, Hio b 54 Business og IT, hbo b 42 Datasikkerhet, UiT b 82 Datateknologi, Uib b 75 Datavitenskap, Uib b 75 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, UiO B 77 Drift av nettverk og datasystemer, HiG b 46 Elektronikk og datateknologi, Uio b 77 Geomatikk, HiG b 46 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., UMB M 72 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 72 Handel, service og logistikk, Hih b 47 IKT i læring, HVE Å 60 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 75 Informasjonsbehandling, HSF Å 55 Informasjonsbehandling, årsstudium, HiM Å 50 Informasjonssikkerhet, HiG b 46 Informasjonssystemer, Bø, HiT b 58 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVe b 60 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 63 Informasjonsteknologi, Hib b 41 Informasjonsteknologi, Hio b 54 Informasjonsteknologi, UiS M 80 Informasjonsvitenskap, årsstudium, UiB Å 75 Informatikk, hbo b 42 Informatikk, NTNU b 68 Informatikk, UiT M 82 Informatikk, UiT b 82 Informatikk, Bø, HiT b 58 Informatikk, avbildning, UiO M 77 Informatikk, distribuerte systemer og nettverk, UiO M 77 Informatikk, Halden, Hiø b 63 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST b 57 Informatikk, Mo i Rana, HiNe b 52 Informatikk, nano- og mikroelektronikk, UiO M 77 Informatikk, robotikk og intelligente systemer, UiO M 77 Informatikk, simulering og visualisering, UiO M 77 Informatikk, systemutvikling: modellering og prog., UiO M 77 Informatikk, årsstudium, NTNU Å 68 Informatikk årsstudium, Bø, HiT Å 58 Informatikk, årsstudium, Halden, HiØ Å 63 Informatikk, årsstudium, Mo i Rana, HiNe Å 52 Informatikk årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 58 Informatikk, 3-årig, Uio b 77 Informatikk-matematikk-økonomi, Uib b 75 Ingeniør, data, HiG b 46 Ingeniør, data, Hio b 54 Ingeniør, data, HiÅ b 65 19

20 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Ingeniør, data, Halden, Hiø b 63 Ingeniør, datateknikk, Hin b 51 Ingeniør, datateknikk, HVe b 60 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT b 58 IT - språk, logikk, psykologi, Uio b 77 IT og entreprenørskap, Hønefoss, HiBu b 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu b 43 IT og logistikk, HiM b 50 IT-basert bedriftsutvikling, HiM b 50 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST b 57 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 77 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 68 Matematikk, informatikk og teknologi, Uio b 77 Medie- og informasjonsteknologi, HiG Å 46 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 Medieteknologi, HiG b 46 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 75 Programvareutvikling, HiG b 46 Realfag, UiO Å 77 Teknologi, organisasjon og læring, Uio b 77 Ingeniør Bygg, UiS b 80 Byutvikling og urban design, UiS M 80 Data, UiS b 80 Data/IT, HiN M 51 Elektro, UiS b 80 Elektroteknikk, HiN M 51 Industriell teknologi, HiN M 51 Industriell økonomi, UiS M 80 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad, UiA M 73 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 73 Ingeniør, automatisering, Hib b 41 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ b 65 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, Hio b 54 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund, HSh b 56 Ingeniør, bygg, Hib b 41 Ingeniør, bygg, Hio b 54 Ingeniør, bygg, HiST b 57 Ingeniør, bygg, HiT b 58 Ingeniør, bygg, HiÅ b 65 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG b 46 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG b 46 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 Ingeniør, bygg og industri, Hin b 51 Ingeniør, bygg, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, data, Hib b 41 Ingeniør, data, HiG b 46 Ingeniør, data, Hio b 54 Ingeniør, data, HiST b 57 Ingeniør, data, HiÅ b 65 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, data, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, data, Halden, Hiø b 63 Ingeniør, datateknikk, Hin b 51 Ingeniør, datateknikk, HVe b 60 Ingeniør, elektro, HiG b 46 Ingeniør, elektro, Hin b 51 Ingeniør, elektro, Hio b 54 Ingeniør, elektro, Førde, HSF b 55 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST b 57 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig, HiST k 57 Ingeniør, elektro, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, elektro-automasjon, HVe b 60 Ingeniør, elektronikk, Hib b 41 Ingeniør, elektronikk, HiT b 58 Ingeniør, elektronikk, HVe b 60 Ingeniør, elektronikk og mobilkom. Grimstad, UiA B 73 Ingeniør, elkraft, HiT b 58 Ingeniør, elkraftteknikk, Hib b 41 Ingeniør, energi og miljø i bygg, Hio b 54 Ingeniør, energiteknologi, Hib b 41 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, første studieår, Alta, Hin b 51 Ingeniør, første studieår, Bodø, Hin b 51 Ingeniør, gass- og energiteknologi, HiT b 58 Ingeniør, HMS, Haugesund, HSh b 56 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse, HiG B 46 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg/Fr.stad, HiØ B 63 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT b 58 Ingeniør, kjemi, Hib b 41 Ingeniør, kjemi, HiST b 57 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, kommunikasjonssystemer, Hib b 41 Ingeniør, logistikk, HiST b 57 Ingeniør, marinteknikk, Hib b 41 Ingeniør, maskin, Hio b 54 Ingeniør, maskin, HiST b 57 Ingeniør, maskin, HiT b 58 Ingeniør, maskin, Grimstad, Uia b 73 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig, Uia k 73 Ingeniør, maskin, Haugesund, HSh b 56 Ingeniør maskin, Kongsberg, HiBu b 43 Ingeniør, maskin, Sarpsborg/Fr.stad, Hiø b 63 Ingeniør, maskin, 2-årig, HiST k 57 Ingeniør, maskinteknikk, Hib b 41 Ingeniør, materialteknikk, HiST b 57 Ingeniør, mikro- og nanoteknologi, HVe b 60 Ingeniør, produksjonsteknikk, Hib b 41 Ingeniør, produktdesign, HVe b 60 Ingeniør, prosessteknologi, Hin b 51 Ingeniør, Sikkerhet og miljø, UiT b 82 Ingeniør, undervannsteknologi, Hib b 41 Ingeniørdesign, HiN M 51 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 Kjemi og miljø, UiS b 80 Konstruksjoner og materialer, UiS M 80 Maskin, UiS b 80 Offshoreteknologi, UiS M 80 Petroleumsgeologi, UiS b 80 Petroleumsteknologi, UiS M 80 Petroleumsteknologi, bachelor, UiS b 80 Satelitteknologi, HiN M 51 Teknisk realfag, UiS b 80 2-årig ing., Automatiseringsteknikk, HiÅ k 65 2-årig ing., bygg, HiÅ k 65 2-årig ing., produkt- og systemdesign, HiÅ k 65 2-årig ing., skipsdesign, HiÅ k 65 Innovasjon Eiendomsmegling, hbo b 42 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse, HiG B 46 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena, HiHm Å 48 Innovasjon og entreprenørskap, Bø, HiT b 58 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ b 65 Siviløkonom, HBO M 42 Økonomi og ledelse, hbo b 42 20

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no SØKERHANDBOKA 2007 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkjarinformasjonen.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2006 www.samordnaopptak.no UTGIVAR Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon 815 48 240 (9 15) REDAKTØR Henrik Christie Rødsæther

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2005 www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkerinformasjonen.

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 3 576 personer har søkt studium ved HH som sitt førstevalg i år HH har 159 flere primærsøkere enn fjoråret Søkingen til høyere utdanning går opp med 3,2 %. Høgskolens

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer

Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Studienavn 2-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk 3D & VFX Administrasjon og ledelse Administrasjon og organisasjonsvitenskap Administrasjon og organisasjonsvitenskap Afrikastudier Afrikastudier

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ

SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2003 SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon 2 TA VARE PÅ SØKERHANDBOKA Søkerhandboka 2003

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen. Pressemelding Nr.: 47 Dato: 19.04. Søkertall i høyere utdanning: Flere velger helsefag Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer