Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. 113

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113"

Transkript

1 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 113

2 Generell informasjon På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte søkjarinformasjonen. Her kan du sende nettsøknad, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du òg ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din, sjå side 7. Frå 20. juli finn du resultatet ditt i hovudopptaket, poenggrensene og ledige plassar på Restetorget, og frå ca. 29. juli poenggrensene i suppleringsopptaket. evurdering Har du norsk vidaregåande opplæring, kan du på sjekke kva for studium i SO du er kvalifisert for. Tenesta gjeld studietilbod og regelverk for Samordna opptak Du kan òg sjå kva for krav du eventuelt ikkje oppfyller til dei ulike studia, sjå side 104. evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skole i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Ved hjelp av PIN-kodar frå skattekortet kan du sjå ditt evitmål på SO sine nettsider, sjå side 7. Tekst-tv NRK 1 side 415 Generell informasjon om det samordna opptaket finn du på teksttv NRK 1 side 415. Etter hovudopptaket 20. juli blir sidene dagleg oppdaterte, m.a. med oversikt over ledige studieplassar. SMS Ved hjelp av Samordna opptak si SMS-teneste kan du m.a. få varsling om fristar i opptaket til din mobiltelefon. Etter hovudopptaket kan du søkje ledige studieplassar frå Restetorget på SMS. For meir informasjon, sjå side 104 eller Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2008 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. See 1 Er du i tvil om du er studiekvalifisert? Kontakt ein av lærestadene for å få vurdert grunnlaget ditt, t.d. om du har dekt fagkrav på annan måte enn det som er nemnt på side 89. Du kan òg bruke vår interaktive vurderingsteneste, sjå side 104. Ver merksam på at nokre studium har opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Har du spørsmål om spesielle opptakskrav, kontakt lærestaden som har studiet. Oversikt over krava finn du på side Har du ikkje generell studiekompetanse, kan du lese om realkompetanse side 91. Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar frå lærestadene kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Utgivar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon (9 15) Redaktør Henrik Christie Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Tekst Trine Hotvedt Øyvind Gjengaar Kristin A. Tambs Brith Walstad Pulido Geir Andersen Pål Kalvsjøhagen Esther Mørk Oddvar Kværnhaug Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlig RenessanseMedia AS, Oslo Opplag Distribusjon Søkerhandboka blei utgitt første gong i februar 1995 under namnet Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjarane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvaret, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tar atterhald om eventuelle endringar i opptakskrav, poengreglar og studiumopplysningar. Samordna opptak (SO) blei oppretta av Utdannings- og forskingsdepartementet (no Kunnskapsdepartementet) for å administrere opptaket til grunnutdanningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. SO administrerar søknadsregistreringa og sender ut omslagsark, som søkjarane sender til oppgitt adresse. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gitt på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studieønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Innhold Hvordan søker jeg? 1. mars-fristen april-fristen... 5 Reservert studieplass fra Fullmakt... 5 Søknad... 6 Godkjenning av søknad på nett... 7 Statusside Omslagsark... 8 Bekreftede kopier... 9 Ettersending 1. juli Omprioritering 1. juli Adresseendring 10. juli Opptak Hovedopptak 20. juli Svarfrist 26. juli Nasjonalt suppleringsopptak 29. juli Lokale etterfyllingsopptak fra 5. august Restetorget Reservering av studieplass til Skifte av lærested Studieløp og gradsstruktur Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Utenlandsk videregående utdanning Realkompetanse Hvordan rangeres søkerne? Poengutrekning Medisinstudiet Opptaksprøver som eneste rangeringsgrunnlag Kvotar Annet Dokumentasjon Annan informasjon Adresseliste Interaktiv vurderingstjeneste SMS Regelendringar Regelendringar frå og med opptaket i Stikkordliste Søkerkalender Sjekkliste Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BBSH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Agder, se Universitetet i Agder Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH) Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

4 Søknadsfrist bare for søkere med 1. mars dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for spesiell vurdering IB (International Baccalaureate) videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 90 realkompetanse, se side 91 Når du har søkt innen 1. mars-fristen, skal du ikke søke på nytt til 15. april. Søknader hvis du likevel registerer nye studieønsker etter 1 mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, kan du søke tidlig opptak. Alle som søker tidlig opptak må være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i 2007 i nasjonalt hovedopptak eller suppleringsopptak. Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt ikke tidlig opptak på grunnlag av spesiell vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederst i spalten). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole må flytte med familie har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØSområdet). Behov for tidlig opptak må dokumenteres, se side 99. På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med omslagsarket (se side 8). Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir sendt ut før 15. mai. i hovedopptaket 20. juli må du svare på om du tar imot den tildelte studieplassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere nettsøknaden innen 1. juli slik at den tildelte studieplassen blir din førsteprioritet. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. Spesiell vurdering For å få spesiell vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Søkere kan be om spesiell vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.a.) gir grunn til å tro at søkerens poengsum ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om spesiell vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For spesiell vurdering får du tilsendt blå omslagsark som skal sendes til hvert enkelt lærested, se side 8. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til the International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 90. Realkompetanse Søkere som er 25 år eller mer i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse, se side 91. 4

5 Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april Fram til søknadsfristen kan du gjøre endringer på søknaden. Etter 15. april er det ikke lenger mulig å føre opp nye studieønsker etter 15. april. Fullmakt Hvis du ikke har anledning til å ta deg av søknadsprosessen selv, og vil ha andre til å sende inn omslagsark og ettersendinger, kan du sende et fullmaktsbrev. Brevet må inneholde ditt eget navn og fødselsnummer, samt navnet fullmakten skal gjelde for. Fullmaktsbrevet må signeres og dateres, og sendes separat til Samordna opptak. Reservert studieplass fra 2007 Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den reserverte studieplassen så lenge du følger prosedyrene med å søke innen 15. april, sende inn omslagsark og svare innen fristen. For den reserverte studieplassen er det nok at du i omslags arket legger ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet der du har reservert plass. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon, og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak ved et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. Reservert studieplass er ikke det samme som tidlig opptak. Du skal derfor ikke krysse av for tidlig opptak på søknaden. Nettsøknad åpner 1. februar på 5

6 Søknad Alle som vil søke studier i det samordnede opptaket i 2008, må søke via Samordna opptaks nettsider Dette gjelder også personer som ikke har norsk fødselsnummer. Innsending av søknad på internett består av tre trinn som alle må være gjennomført. 1) Registrering for deg som har norsk fødselsnummer I Trinn 1 lager du selv passord og legger inn person- og kontaktopplysninger. Du er inne her bare når du registrerer søknaden. Senere logger du direkte inn på 2) Nettsøknad. For å få tilsendt kvittering på e-post, må du oppgi e-postadresse. Hvis du ikke ønsker at SO skal kunne sende nytt passord på e-post, må du krysse av for dette. For å kunne få nytt passord over telefon fra Samordna opptak, må du fylle ut kontrollspørsmål og -svar. For å bruke SOs SMS-tjenester, må du fylle ut norsk mobiltelefonnummer og krysse av på søknads skjemaet for at du ønsker å abonnere på tjenesten. Registrering for deg som IKKE har norsk fødselsnummer Dersom du ikke har norsk fødselsnummer, må du oppgi en gyldig e-postadresse, som blir kontrollert. Hvis du er i tvil om du er kvalifisert for å studere i Norge, les om utenlandsk utdanning på side 90. Vær nøyaktig med utfyllingen Sluttkvitteringen sendes til den e-postadressen du har oppgitt under 1) Registrering. Vær derfor nøye når du oppgir e-postadresse. Dersom din saksbehandler må kontakte deg raskt, vil dette kunne skje via e-post. SO anbefaler derfor at du sjekker din e-post regelmessig gjennom opptaket. Du er selv ansvarlig for all informasjon på din nettsøknad. Vær derfor nøye med registrering av studiekoder, disse kan ikke endres etter søknadsfristen. Ta godt vare på passordet ditt Hvis du mister passordet til nettsøknaden, gå inn på for veiledning om hvordan du får nytt passord på e-post. Alle søkere får nytt passord med omslagsarket som kan brukes i stedet for det du velger selv når du søker, se side 8. Er du usikker på bruk av internett? Hvis du ikke har tilgang til internett hjemme eller fra arbeidsplass eller skole, kan du få tilgang fra f.eks. offentlige biblioteker eller NAV. Hvis du er usikker på selve søknadsprosedyren, kan du kontakte et lærested for veiledning, se kontaktinformasjon på side 102. Samordna opptak kan gi veiledning om registrering av nettsøknad. 2) Nettsøknad I Trinn 2 fyller du ut studiekoder og andre søknadsopplysninger. Du kan enten klikke på aktuelle studiekoder i lærestedstabellene, eller skrive inn den sekssifrete studiekoden manuelt. Hvis du ønsker svar på papir i tillegg til svar på nett, må du krysse av for dette. 3) Gul sluttkvittering Når du har gjennomført trinn 1) og 2), får du en gul sluttkvittering som viser at nettsøknaden er riktig utfylt og sendt til Samordna opptak. Denne kvitteringen sendes også til din e-postadresse noen timer etter at du har sendt søknaden. Kontroller kvitteringen! Den kan også brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Når du endrer søknaden, får du ny kvittering. Din nyeste kvittering viser din gyldige søknad. 6

7 Godkjenning av vitnemål på nett Ved søknad om opptak i 2008 kan søkere med elektroniske vitnemål som ligger i den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB), godkjenne slike vitnemål til bruk i saksbehandlingen via en nettjeneste. Søkere som godkjenner vitnemål på denne måten, slipper å sende vitnemålet sammen med eventuell annen dokumentasjon som brevpost til saks behandlende institusjon(er). For å kunne godkjenne vitnemål over nett, må søkerens identitet sikres. I 2008 vil denne autentiseringen skje via MinSide. Dersom du ikke allerede har skaffet deg en elektronisk identitet via MinSide, så kan du skaffe deg det ved å gå inn på og følge instruksene der. Når du har skaffet deg en elektronisk identitet fra MinSide, vil du som del av søknadsprosessen på nett få adgang til å se dine elektroniske vitnemål, og godkjenne dem for bruk i saksbehandlingen. Denne prosedyren er nærmere beskrevet på nettet. Du må ha søkt minst ett gyldig studium for å kunne bruke godkjenningstjenesten. Dersom du oppgir en gyldig e-postadresse når du søker, vil vi sende deg en e-post med varsel når et nytt elektronisk vitnemål kommer inn til NVB. Du kan da gå inn på nettsøknaden din og godkjenne det for bruk. Søkere som ikke har elektroniske vitnemål i NVB eller ikke godkjenner vitnemålene sine over nett, må sende dokumentasjon med omslagsarket. All annen dokumentasjon enn vitnemål for videregående opplæring må sendes i omslagsarket eller som ettersending. Fristene for godkjenning av vitnemål over nett er de samme som fristene for innsending av dokumentasjon som brevpost. Samordna opptak har åpnet en tjeneste der alle personer, uavhengig av om de er søkere eller ikke, kan se sine vitnemål i NVB. Du finner informasjon om denne tjenesten på For å bruke denne tjenesten må du ha en elektronisk identitet fra MinSide. Ikke alle søkere har vitnemål som kan brukes i tjenesten i NVB. Når vitnemål mangler i NVB, kan det skyldes at de er for gamle, at den videregående skolen ikke har sendt dem inn eller at vitnemålene er ført med dispensasjon eller som del av ulike forsøksordninger. Statusside Alle søkere har en Statusside, denne ligger som en fane på toppen av nettsøknaden. Statussiden oppdateres så snart det foreligger ny informasjon. Her kan du finne opplysninger om: saksbehandlende institusjon(er) med kontaktinformasjon status på saksbehandlingen om/når omslagsark er postlagt omslagsark er mottatt på saksbehandlende institusjon brev i tidligopptaket brev i hovedopptaket brev i supplerings- og etterfyllingsopptak logg over når du har vært inne på søknaden din når statussiden er oppdatert 7

8 Omslagsark Omslagsarket er et dobbeltsidig ark som blir tilsendt alle søkere i posten. På første side finner du personopplysninger og studieønsker som vi har registrert på grunnlag av søknaden din. Har du endret navn etter søknadsfristen, må du sende brev til Samordna opptak med dokumentasjon fra Folkeregisteret. Feil i adresse eller telefonnummer må du selv endre på nettsøknaden din. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Ved innsending må postene på side 2, 3 og 4 fylles ut, og nødvendig dokumentasjon (vitnemål, attester o.a.) legges inni omslagsarket. Husk å signere omslagsarket. Les om dokumentasjonskravene side Har du spørsmål om utfylling av omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende institusjon. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2008 kan ettersendes innen 1. juli. Skal du ettersende, må du ta vare på ettersendingsslippen. Denne kan også skrives ut fra nettsøknaden din. 1 mars-søkere får omslagsark i midten av mars. Omslagsark til 15. april-søkere blir sendt ut puljevis og senest 1. juni. Har du ikke mottatt omslagsark innen 1. juni, må du melde fra til Samordna opptak snarest, og senest innen 10. juni. Hvis du omprioriterer, mottar du ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, selv om du etter omprioritering har strøket denne institusjonen. Send derfor inn omslagsarket innen påtrykt frist selv om du omprioriterer. Øverst på følgebrevet til omslagsarket finner du et lite informasjonskort som du må ta vare på. Kortet inneholder alle opplysninger du trenger for å sjekke status på søknaden, endre adresse og telefon, omprioritere og svare på evt. tilbud. Øverst på infokortet står søkernummeret ditt, dette må brukes ved alle henvendelser til Samordna opptak eller til saksbehandlende institusjon. Informasjonskort Søkernummer Nettadresse Brukernavn Søkernr.+fødselsdato/fødselsnr. Passord ABCD1D6ER Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult omslagsark: For studier som ikke krever særskilt søknadsbehandling. Grønt omslagsark: For medisinstudiet, som har egne opptaksregler. Har du søkt om spesiell vurdering til medisinstudiet, vil du ikke motta blått omslagsark. Blått omslagsark: Har du søkt om spesiell vurdering (se side 4), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested hvor du har bedt om spesiell vurdering. I omslagsarkene skal du legge egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer til opptak etter spesiell vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule omslagsarket. Fiolett omslagsark: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 91), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested du har søkt. 8

9 Bekreftede / attesterte kopier Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler. Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politi kammer osv). Attestering fra bank / postkontor blir også godtatt. Stempelet må vise hvor kopien er bekreftet. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. På side finner du en oversikt som viser hva slags dokumentasjon som kreves. For søkere som befinner seg i utlandet gjelder de samme reglene. Alle dokumenter må være i A4 format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter, lim o.l. Husk å signere omslagsarket. Rett Kopi: Lillevik videregående skole Ola Nordmann Lillevik, 10. januar 2008 På informasjonskortet og øverst på omslagsarket står søkernummeret ditt. Dette må brukes ved alle henvendelser til Samordna opptak eller til saksbehandlende lærested. Ikke skriv rettelser direkte på omslagsarket, disse blir ikke tatt hensyn til. 9

10 Frister 1. juli Ettersending Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2008 skal sendes til samme adresse som du sendte omslagsarket. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på nettsøknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende vitnemålet. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine via nettsøknaden. Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. 10. juli Adresseendring Sørg for at du til enhver tid har riktig postadresse registrert fordi det kan bli sendt ut brev i hele opptaksprosessen. Du kan registrere adresseendring på nettsøknaden din. Alternativt kan du sende adresseendring til Samordna opptak pr brev. Oppgi da søkernummer eller fullt fødselsnummer, navn og gammel og ny adresse. Adresseendringen må være Samordna opptak i hende senest 10. juli. SO tar ikke ansvar for brev som ikke kommer til søker i tide pga. flytting, oppbevaring eller videresending av post i ferie. Vi registrerer ikke hybeladresser etter studiestart. 10

11 20. juli Hovedopptaket 26. juli Svarfrist Svar 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig på nettsøknaden din. Har du krysset av for at du ønsker papirsvar, får du kopi av svaret i posten. Du må registrere svar på nettsøknaden din innen 26. juli. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne dato, uansett grunn. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Svarside Svarsiden angir hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Venteliste Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket 29. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Det er ikke anledning til å endre på svaret etter svarfristen. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser, dvs. at mange søkere må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. 29. juli Nasjonalt suppleringsopptak 5.august Lokale etterfyllingsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få svar (elektronisk) i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Endring av ventelistenummer blir lagt ut på nettsøknaden. Hvis du får nytt tilbud, mister du automatisk den tid ligere tildelte studieplassen. Svaret registrerer du på nettsøknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 5. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svar skal registreres på nettsøknaden. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke auto matisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I lokale etterfyllingsopptak legges svar ut bare til søkere som får nytt tilbud. Du kan sjekke eventuelt ventelisteopprykk på nettsøknaden din. 11

12 Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene. Disse studieplassene er tilgjengelig fra 20. juli på SOs nettsider, på tekst-tv NRK1 side 415 og på SMS, se Studieplassene på Restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass, må du kontakte lærestedet direkte. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. Reservering av studieplass til 2009 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget, kan du ikke reservere den. Skifte av lærested Det er anledning til å søke om skifte av tildelt studieplass til et annet lærested hvis det etter siste omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringer i familiesituasjon, for eksempel sykdom eller at ektefelle/samboer må skifte arbeid. I tillegg til at grunnene må godkjennes, er det en betingelse at du har takket JA til studieplassen du fikk tildelt du har nok poeng til studiet du søker deg til det er ledig plass ved studiet du søker deg til man ikke er kommet så langt i studieåret at det er faglig uforsvarlig å skifte studieplass Hvis studieplassen er tildelt på grunnlag av realkompetansevurdering eller dispensasjon eller i Restetorget, er det ikke anledning til å søke om skifte av høgskole. Ordningen omfatter ikke følgende læresteder: UMB, NTNU, UiB, UiO, UiT, NVH, NIH, MF, AHO og NHH. Søknaden skal sendes til lærestedet du ønsker å skifte til. Med søknaden må det følge dokumentasjon fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig, se side

13 Studieløp og gradsstruktur Bachelorstudium Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram. Bachelorgraden kan du etter visse reglar byggje ut til mastergrad og vidare til doktorgrad (ph.d.). Nokre av bachelorprogramma har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du på lærestadene sine nettsider og i eigne studietilbodskatalogar. I Søkerhandboka blir dei ulike bachelorstudia presenterte innafor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane. Masterstudium Eit masterstudium er eit 2-årig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor-/cand.mag.-graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium som ikkje skal søkjast gjennom Samordna opptak, men på eige skjema direkte til lærestaden. (Men sjå om 5-årige profesjonsstudium under.) Oversikter og nærare informasjon finn du på lærestadene sine nettsider og i lærestadene sine eigne brosjyrar. Kandidatstudium Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. Årsstudium Det finst òg ei rekke årsstudium ved lærestadene. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. Examen philosophicum Examen philosophicum (ex.phil.) og examen facultatum (ex.fac.) er emne som inngår i dei fleste universitetsstudia. Ex.phil. og ex.fac. kan ikkje søkjast gjennom Samordna opptak. Dersom du berre ønskjer å ta ex.phil./ex.fac eller andre kortvarige studietilbod, må du ta kontakt med aktuell lærestad for å få informasjon om opptak. Yrkesutdanning/ profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innafor eitt fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Lærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. 5-årige profesjonsstudium (integrert mastergrad) finn du særleg ved universiteta innafor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning og samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne gradar. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradane cand. med., cand.med.vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. 13

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka

Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka M ARTIN B YRKJELAND STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN M AI 2006 Notat 1 2006 Innhald FØREORD... 5

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

IT-studier, tilstrømming og våre studenter

IT-studier, tilstrømming og våre studenter IT-studier, tilstrømming og våre studenter Hovedrapport for FoU-prosjektet IT-studiene og utdanningsmarkedet Geir Borkvik og Laila J. Matberg Pris kr. 110,- ISBN 978-82-7569-191-8 ISSN 1501-6889 2009,

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer