Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113"

Transkript

1 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 113

2 Generell informasjon På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte søkjarinformasjonen. Her kan du sende nettsøknad, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du òg ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din, sjå side 7. Frå 20. juli finn du resultatet ditt i hovudopptaket, poenggrensene og ledige plassar på Restetorget, og frå ca. 29. juli poenggrensene i suppleringsopptaket. evurdering Har du norsk vidaregåande opplæring, kan du på sjekke kva for studium i SO du er kvalifisert for. Tenesta gjeld studietilbod og regelverk for Samordna opptak Du kan òg sjå kva for krav du eventuelt ikkje oppfyller til dei ulike studia, sjå side 104. evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skole i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Ved hjelp av PIN-kodar frå skattekortet kan du sjå ditt evitmål på SO sine nettsider, sjå side 7. Tekst-tv NRK 1 side 415 Generell informasjon om det samordna opptaket finn du på teksttv NRK 1 side 415. Etter hovudopptaket 20. juli blir sidene dagleg oppdaterte, m.a. med oversikt over ledige studieplassar. SMS Ved hjelp av Samordna opptak si SMS-teneste kan du m.a. få varsling om fristar i opptaket til din mobiltelefon. Etter hovudopptaket kan du søkje ledige studieplassar frå Restetorget på SMS. For meir informasjon, sjå side 104 eller Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2008 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. See 1 Er du i tvil om du er studiekvalifisert? Kontakt ein av lærestadene for å få vurdert grunnlaget ditt, t.d. om du har dekt fagkrav på annan måte enn det som er nemnt på side 89. Du kan òg bruke vår interaktive vurderingsteneste, sjå side 104. Ver merksam på at nokre studium har opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Har du spørsmål om spesielle opptakskrav, kontakt lærestaden som har studiet. Oversikt over krava finn du på side Har du ikkje generell studiekompetanse, kan du lese om realkompetanse side 91. Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar frå lærestadene kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Utgivar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon (9 15) Redaktør Henrik Christie Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Tekst Trine Hotvedt Øyvind Gjengaar Kristin A. Tambs Brith Walstad Pulido Geir Andersen Pål Kalvsjøhagen Esther Mørk Oddvar Kværnhaug Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlig RenessanseMedia AS, Oslo Opplag Distribusjon Søkerhandboka blei utgitt første gong i februar 1995 under namnet Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjarane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvaret, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tar atterhald om eventuelle endringar i opptakskrav, poengreglar og studiumopplysningar. Samordna opptak (SO) blei oppretta av Utdannings- og forskingsdepartementet (no Kunnskapsdepartementet) for å administrere opptaket til grunnutdanningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. SO administrerar søknadsregistreringa og sender ut omslagsark, som søkjarane sender til oppgitt adresse. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gitt på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studieønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Innhold Hvordan søker jeg? 1. mars-fristen april-fristen... 5 Reservert studieplass fra Fullmakt... 5 Søknad... 6 Godkjenning av søknad på nett... 7 Statusside Omslagsark... 8 Bekreftede kopier... 9 Ettersending 1. juli Omprioritering 1. juli Adresseendring 10. juli Opptak Hovedopptak 20. juli Svarfrist 26. juli Nasjonalt suppleringsopptak 29. juli Lokale etterfyllingsopptak fra 5. august Restetorget Reservering av studieplass til Skifte av lærested Studieløp og gradsstruktur Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Utenlandsk videregående utdanning Realkompetanse Hvordan rangeres søkerne? Poengutrekning Medisinstudiet Opptaksprøver som eneste rangeringsgrunnlag Kvotar Annet Dokumentasjon Annan informasjon Adresseliste Interaktiv vurderingstjeneste SMS Regelendringar Regelendringar frå og med opptaket i Stikkordliste Søkerkalender Sjekkliste Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BBSH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Agder, se Universitetet i Agder Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH) Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

4 Søknadsfrist bare for søkere med 1. mars dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for spesiell vurdering IB (International Baccalaureate) videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 90 realkompetanse, se side 91 Når du har søkt innen 1. mars-fristen, skal du ikke søke på nytt til 15. april. Søknader hvis du likevel registerer nye studieønsker etter 1 mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, kan du søke tidlig opptak. Alle som søker tidlig opptak må være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i 2007 i nasjonalt hovedopptak eller suppleringsopptak. Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt ikke tidlig opptak på grunnlag av spesiell vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederst i spalten). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole må flytte med familie har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØSområdet). Behov for tidlig opptak må dokumenteres, se side 99. På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med omslagsarket (se side 8). Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir sendt ut før 15. mai. i hovedopptaket 20. juli må du svare på om du tar imot den tildelte studieplassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere nettsøknaden innen 1. juli slik at den tildelte studieplassen blir din førsteprioritet. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. Spesiell vurdering For å få spesiell vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Søkere kan be om spesiell vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.a.) gir grunn til å tro at søkerens poengsum ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om spesiell vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For spesiell vurdering får du tilsendt blå omslagsark som skal sendes til hvert enkelt lærested, se side 8. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til the International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 90. Realkompetanse Søkere som er 25 år eller mer i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse, se side 91. 4

5 Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april Fram til søknadsfristen kan du gjøre endringer på søknaden. Etter 15. april er det ikke lenger mulig å føre opp nye studieønsker etter 15. april. Fullmakt Hvis du ikke har anledning til å ta deg av søknadsprosessen selv, og vil ha andre til å sende inn omslagsark og ettersendinger, kan du sende et fullmaktsbrev. Brevet må inneholde ditt eget navn og fødselsnummer, samt navnet fullmakten skal gjelde for. Fullmaktsbrevet må signeres og dateres, og sendes separat til Samordna opptak. Reservert studieplass fra 2007 Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den reserverte studieplassen så lenge du følger prosedyrene med å søke innen 15. april, sende inn omslagsark og svare innen fristen. For den reserverte studieplassen er det nok at du i omslags arket legger ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet der du har reservert plass. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon, og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak ved et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. Reservert studieplass er ikke det samme som tidlig opptak. Du skal derfor ikke krysse av for tidlig opptak på søknaden. Nettsøknad åpner 1. februar på 5

6 Søknad Alle som vil søke studier i det samordnede opptaket i 2008, må søke via Samordna opptaks nettsider Dette gjelder også personer som ikke har norsk fødselsnummer. Innsending av søknad på internett består av tre trinn som alle må være gjennomført. 1) Registrering for deg som har norsk fødselsnummer I Trinn 1 lager du selv passord og legger inn person- og kontaktopplysninger. Du er inne her bare når du registrerer søknaden. Senere logger du direkte inn på 2) Nettsøknad. For å få tilsendt kvittering på e-post, må du oppgi e-postadresse. Hvis du ikke ønsker at SO skal kunne sende nytt passord på e-post, må du krysse av for dette. For å kunne få nytt passord over telefon fra Samordna opptak, må du fylle ut kontrollspørsmål og -svar. For å bruke SOs SMS-tjenester, må du fylle ut norsk mobiltelefonnummer og krysse av på søknads skjemaet for at du ønsker å abonnere på tjenesten. Registrering for deg som IKKE har norsk fødselsnummer Dersom du ikke har norsk fødselsnummer, må du oppgi en gyldig e-postadresse, som blir kontrollert. Hvis du er i tvil om du er kvalifisert for å studere i Norge, les om utenlandsk utdanning på side 90. Vær nøyaktig med utfyllingen Sluttkvitteringen sendes til den e-postadressen du har oppgitt under 1) Registrering. Vær derfor nøye når du oppgir e-postadresse. Dersom din saksbehandler må kontakte deg raskt, vil dette kunne skje via e-post. SO anbefaler derfor at du sjekker din e-post regelmessig gjennom opptaket. Du er selv ansvarlig for all informasjon på din nettsøknad. Vær derfor nøye med registrering av studiekoder, disse kan ikke endres etter søknadsfristen. Ta godt vare på passordet ditt Hvis du mister passordet til nettsøknaden, gå inn på for veiledning om hvordan du får nytt passord på e-post. Alle søkere får nytt passord med omslagsarket som kan brukes i stedet for det du velger selv når du søker, se side 8. Er du usikker på bruk av internett? Hvis du ikke har tilgang til internett hjemme eller fra arbeidsplass eller skole, kan du få tilgang fra f.eks. offentlige biblioteker eller NAV. Hvis du er usikker på selve søknadsprosedyren, kan du kontakte et lærested for veiledning, se kontaktinformasjon på side 102. Samordna opptak kan gi veiledning om registrering av nettsøknad. 2) Nettsøknad I Trinn 2 fyller du ut studiekoder og andre søknadsopplysninger. Du kan enten klikke på aktuelle studiekoder i lærestedstabellene, eller skrive inn den sekssifrete studiekoden manuelt. Hvis du ønsker svar på papir i tillegg til svar på nett, må du krysse av for dette. 3) Gul sluttkvittering Når du har gjennomført trinn 1) og 2), får du en gul sluttkvittering som viser at nettsøknaden er riktig utfylt og sendt til Samordna opptak. Denne kvitteringen sendes også til din e-postadresse noen timer etter at du har sendt søknaden. Kontroller kvitteringen! Den kan også brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Når du endrer søknaden, får du ny kvittering. Din nyeste kvittering viser din gyldige søknad. 6

7 Godkjenning av vitnemål på nett Ved søknad om opptak i 2008 kan søkere med elektroniske vitnemål som ligger i den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB), godkjenne slike vitnemål til bruk i saksbehandlingen via en nettjeneste. Søkere som godkjenner vitnemål på denne måten, slipper å sende vitnemålet sammen med eventuell annen dokumentasjon som brevpost til saks behandlende institusjon(er). For å kunne godkjenne vitnemål over nett, må søkerens identitet sikres. I 2008 vil denne autentiseringen skje via MinSide. Dersom du ikke allerede har skaffet deg en elektronisk identitet via MinSide, så kan du skaffe deg det ved å gå inn på og følge instruksene der. Når du har skaffet deg en elektronisk identitet fra MinSide, vil du som del av søknadsprosessen på nett få adgang til å se dine elektroniske vitnemål, og godkjenne dem for bruk i saksbehandlingen. Denne prosedyren er nærmere beskrevet på nettet. Du må ha søkt minst ett gyldig studium for å kunne bruke godkjenningstjenesten. Dersom du oppgir en gyldig e-postadresse når du søker, vil vi sende deg en e-post med varsel når et nytt elektronisk vitnemål kommer inn til NVB. Du kan da gå inn på nettsøknaden din og godkjenne det for bruk. Søkere som ikke har elektroniske vitnemål i NVB eller ikke godkjenner vitnemålene sine over nett, må sende dokumentasjon med omslagsarket. All annen dokumentasjon enn vitnemål for videregående opplæring må sendes i omslagsarket eller som ettersending. Fristene for godkjenning av vitnemål over nett er de samme som fristene for innsending av dokumentasjon som brevpost. Samordna opptak har åpnet en tjeneste der alle personer, uavhengig av om de er søkere eller ikke, kan se sine vitnemål i NVB. Du finner informasjon om denne tjenesten på For å bruke denne tjenesten må du ha en elektronisk identitet fra MinSide. Ikke alle søkere har vitnemål som kan brukes i tjenesten i NVB. Når vitnemål mangler i NVB, kan det skyldes at de er for gamle, at den videregående skolen ikke har sendt dem inn eller at vitnemålene er ført med dispensasjon eller som del av ulike forsøksordninger. Statusside Alle søkere har en Statusside, denne ligger som en fane på toppen av nettsøknaden. Statussiden oppdateres så snart det foreligger ny informasjon. Her kan du finne opplysninger om: saksbehandlende institusjon(er) med kontaktinformasjon status på saksbehandlingen om/når omslagsark er postlagt omslagsark er mottatt på saksbehandlende institusjon brev i tidligopptaket brev i hovedopptaket brev i supplerings- og etterfyllingsopptak logg over når du har vært inne på søknaden din når statussiden er oppdatert 7

8 Omslagsark Omslagsarket er et dobbeltsidig ark som blir tilsendt alle søkere i posten. På første side finner du personopplysninger og studieønsker som vi har registrert på grunnlag av søknaden din. Har du endret navn etter søknadsfristen, må du sende brev til Samordna opptak med dokumentasjon fra Folkeregisteret. Feil i adresse eller telefonnummer må du selv endre på nettsøknaden din. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Ved innsending må postene på side 2, 3 og 4 fylles ut, og nødvendig dokumentasjon (vitnemål, attester o.a.) legges inni omslagsarket. Husk å signere omslagsarket. Les om dokumentasjonskravene side Har du spørsmål om utfylling av omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende institusjon. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2008 kan ettersendes innen 1. juli. Skal du ettersende, må du ta vare på ettersendingsslippen. Denne kan også skrives ut fra nettsøknaden din. 1 mars-søkere får omslagsark i midten av mars. Omslagsark til 15. april-søkere blir sendt ut puljevis og senest 1. juni. Har du ikke mottatt omslagsark innen 1. juni, må du melde fra til Samordna opptak snarest, og senest innen 10. juni. Hvis du omprioriterer, mottar du ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, selv om du etter omprioritering har strøket denne institusjonen. Send derfor inn omslagsarket innen påtrykt frist selv om du omprioriterer. Øverst på følgebrevet til omslagsarket finner du et lite informasjonskort som du må ta vare på. Kortet inneholder alle opplysninger du trenger for å sjekke status på søknaden, endre adresse og telefon, omprioritere og svare på evt. tilbud. Øverst på infokortet står søkernummeret ditt, dette må brukes ved alle henvendelser til Samordna opptak eller til saksbehandlende institusjon. Informasjonskort Søkernummer Nettadresse Brukernavn Søkernr.+fødselsdato/fødselsnr. Passord ABCD1D6ER Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult omslagsark: For studier som ikke krever særskilt søknadsbehandling. Grønt omslagsark: For medisinstudiet, som har egne opptaksregler. Har du søkt om spesiell vurdering til medisinstudiet, vil du ikke motta blått omslagsark. Blått omslagsark: Har du søkt om spesiell vurdering (se side 4), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested hvor du har bedt om spesiell vurdering. I omslagsarkene skal du legge egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer til opptak etter spesiell vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule omslagsarket. Fiolett omslagsark: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 91), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested du har søkt. 8

9 Bekreftede / attesterte kopier Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler. Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politi kammer osv). Attestering fra bank / postkontor blir også godtatt. Stempelet må vise hvor kopien er bekreftet. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. På side finner du en oversikt som viser hva slags dokumentasjon som kreves. For søkere som befinner seg i utlandet gjelder de samme reglene. Alle dokumenter må være i A4 format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter, lim o.l. Husk å signere omslagsarket. Rett Kopi: Lillevik videregående skole Ola Nordmann Lillevik, 10. januar 2008 På informasjonskortet og øverst på omslagsarket står søkernummeret ditt. Dette må brukes ved alle henvendelser til Samordna opptak eller til saksbehandlende lærested. Ikke skriv rettelser direkte på omslagsarket, disse blir ikke tatt hensyn til. 9

10 Frister 1. juli Ettersending Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2008 skal sendes til samme adresse som du sendte omslagsarket. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på nettsøknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende vitnemålet. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine via nettsøknaden. Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. 10. juli Adresseendring Sørg for at du til enhver tid har riktig postadresse registrert fordi det kan bli sendt ut brev i hele opptaksprosessen. Du kan registrere adresseendring på nettsøknaden din. Alternativt kan du sende adresseendring til Samordna opptak pr brev. Oppgi da søkernummer eller fullt fødselsnummer, navn og gammel og ny adresse. Adresseendringen må være Samordna opptak i hende senest 10. juli. SO tar ikke ansvar for brev som ikke kommer til søker i tide pga. flytting, oppbevaring eller videresending av post i ferie. Vi registrerer ikke hybeladresser etter studiestart. 10

11 20. juli Hovedopptaket 26. juli Svarfrist Svar 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig på nettsøknaden din. Har du krysset av for at du ønsker papirsvar, får du kopi av svaret i posten. Du må registrere svar på nettsøknaden din innen 26. juli. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne dato, uansett grunn. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Svarside Svarsiden angir hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Venteliste Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket 29. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Det er ikke anledning til å endre på svaret etter svarfristen. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser, dvs. at mange søkere må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. 29. juli Nasjonalt suppleringsopptak 5.august Lokale etterfyllingsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få svar (elektronisk) i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Endring av ventelistenummer blir lagt ut på nettsøknaden. Hvis du får nytt tilbud, mister du automatisk den tid ligere tildelte studieplassen. Svaret registrerer du på nettsøknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 5. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svar skal registreres på nettsøknaden. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke auto matisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I lokale etterfyllingsopptak legges svar ut bare til søkere som får nytt tilbud. Du kan sjekke eventuelt ventelisteopprykk på nettsøknaden din. 11

12 Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene. Disse studieplassene er tilgjengelig fra 20. juli på SOs nettsider, på tekst-tv NRK1 side 415 og på SMS, se Studieplassene på Restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass, må du kontakte lærestedet direkte. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. Reservering av studieplass til 2009 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget, kan du ikke reservere den. Skifte av lærested Det er anledning til å søke om skifte av tildelt studieplass til et annet lærested hvis det etter siste omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringer i familiesituasjon, for eksempel sykdom eller at ektefelle/samboer må skifte arbeid. I tillegg til at grunnene må godkjennes, er det en betingelse at du har takket JA til studieplassen du fikk tildelt du har nok poeng til studiet du søker deg til det er ledig plass ved studiet du søker deg til man ikke er kommet så langt i studieåret at det er faglig uforsvarlig å skifte studieplass Hvis studieplassen er tildelt på grunnlag av realkompetansevurdering eller dispensasjon eller i Restetorget, er det ikke anledning til å søke om skifte av høgskole. Ordningen omfatter ikke følgende læresteder: UMB, NTNU, UiB, UiO, UiT, NVH, NIH, MF, AHO og NHH. Søknaden skal sendes til lærestedet du ønsker å skifte til. Med søknaden må det følge dokumentasjon fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig, se side

13 Studieløp og gradsstruktur Bachelorstudium Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram. Bachelorgraden kan du etter visse reglar byggje ut til mastergrad og vidare til doktorgrad (ph.d.). Nokre av bachelorprogramma har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du på lærestadene sine nettsider og i eigne studietilbodskatalogar. I Søkerhandboka blir dei ulike bachelorstudia presenterte innafor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane. Masterstudium Eit masterstudium er eit 2-årig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor-/cand.mag.-graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium som ikkje skal søkjast gjennom Samordna opptak, men på eige skjema direkte til lærestaden. (Men sjå om 5-årige profesjonsstudium under.) Oversikter og nærare informasjon finn du på lærestadene sine nettsider og i lærestadene sine eigne brosjyrar. Kandidatstudium Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. Årsstudium Det finst òg ei rekke årsstudium ved lærestadene. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. Examen philosophicum Examen philosophicum (ex.phil.) og examen facultatum (ex.fac.) er emne som inngår i dei fleste universitetsstudia. Ex.phil. og ex.fac. kan ikkje søkjast gjennom Samordna opptak. Dersom du berre ønskjer å ta ex.phil./ex.fac eller andre kortvarige studietilbod, må du ta kontakt med aktuell lærestad for å få informasjon om opptak. Yrkesutdanning/ profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innafor eitt fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Lærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. 5-årige profesjonsstudium (integrert mastergrad) finn du særleg ved universiteta innafor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning og samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne gradar. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradane cand. med., cand.med.vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. 13

14 Liste over fagområde og studium Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Namnet på fagområde inneber ikkje at ein er garantert lønsplassering/stilling i yrke som svarar til namnet. Under kvart fagområde er det ei alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienamn, lærestad Type (studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta. Lærestadnamnet er gitt som ein kode med 2 til 5 teikn, den same som er brukt i lærestadtabellane og innhaldslista side 3. Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i lærestadtabellane: B=Bachelorstudium, M=Masterutdanning, Y=Yrkesutdanning, K=Kandidatstudium og Å=Årsstudium. Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Studiet du leiter etter kan difor vere på sida etter. Fagområde er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løne seg å sjekke eit nærliggjande fagområde. På SO sine nettsider kan du søkje både på fagområde og ei rekkje andre omgrep for å finne studium. Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, HiO B 55 Administrasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 48 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 78 Administrativ databehandling, årsstudium, Rena, HiHm Å 48 Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 78 Arbeids- og velferdsforvaltning, UiA B 76 Arealplanlegging, UMB M 74 Bedriftsøkonomi, HSF Å 57 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 48 Bioenergi og økonomi, Rena, HiHm Å 48 Eiendomsfag, UMB M 74 Eiendomsmegling, HBO B 43 Eksportmarkedsføring, HBO B 43 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 66 Handel, service og logistikk, HiH B 47 Havbruksdrift og ledelse, HBO B 43 Helseadministrasjon, UiT B 84 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 80 Hotelledelse, UiS B 83 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 60 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 70 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 60 Innovasjons- og entreprenørskapsledelse, Rena, HiHm B 48 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ B 66 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM B 51 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 59 Jus og administrasjon, HiM B 51 Jus, årsstudium, HiM Å 51 Kulturprosjektledelse, HiL B 50 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 50 Ledelse med økonomikunnskap, Rena, HiHm B 48 Markedsføring og internasjonalisering, Rena, HiHm B 48 Mediemanagement, HiG B 46 Music Management, Rena, HiHm B 48 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 80 Offentlig organisering og ledelse, UiB B 78 Opplevelses- og attraksjonsutvikling, HiL B 50 Organisasjon og ledelse, HBO B 43 Organisasjon og ledelse, HiL B 50 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HiHm B 48 Planlegging og administrasjon, HVO B 64 Politikk og forvaltning, HiO Å 55 Regnskap og revisjon, HBO B 43 Regnskap, Steinkjer, HiNT B 54 Reiseliv, HiL B 50 Reiseliv og turisme, HiH B 47 Reiseliv, årsstudium, HiL Å 50 Reiselivsledelse, UiS B 83 Restaurantledelse, UiS B 83 Samfunnsfag med personalledelse, UiS B 83 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 70 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid, HiHm Å 48 Shipping og logistikk, HiÅ B 66 Shipping og økonomi, HiÅ Å 66 Siviløkonom, HBO M 43 Siviløkonom, 1. avdeling, HiM B 51 Sport and event management, Rena, HiHm B 48 Sport Management, idrettsledelse, HiM B 51 Velferdsfag, HiO B 55 Økonomi og administrasjon, HiB B 42 Økonomi og administrasjon, HiL B 50 Økonomi og administrasjon, HiM B 51 Økonomi og administrasjon, HiN B 52 Økonomi og administrasjon, HiST B 59 Økonomi og administrasjon, HiTø B 62 Økonomi og administrasjon, HiØ B 65 Økonomi og administrasjon, HiÅ B 66 Økonomi og administrasjon, HSF B 57 Økonomi og administrasjon, HVE B 63 Økonomi og administrasjon, NHH M 69 Økonomi og administrasjon, UiS B 83 Økonomi og administrasjon, UMB B 74 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, UiA M 76 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT B 60 Økonomi og administrasjon, Grimstad, UiA B 76 Økonomi og administrasjon, Haugesund, HSH B 58 Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 44 Økonomi og administrasjon, Hønefoss., HiBu Å 44 Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 44 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, UiA B 76 Økonomi og administrasjon med IKT, Rena, HiHm B 48 14

15 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Økonomi og administrasjon, Rena, HiHm B 48 Økonomi og administrasjon, Steinkjer, HiNT B 54 Økonomi og administrasjon, årsstudium, HiL Å 50 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø, HiT K 60 Økonomi og administrasjon/revisjon, HiO B 55 Økonomi og informatikk, UiS B 83 Økonomi og ledelse, HBO B 43 Økonomi og ledelse, HiG B 46 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 66 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 44 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, HBO B 43 Økonomi og ledelse, årsst., HiG Å 46 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiO Å 55 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiO Å 55 Økonomisk-/administrative fag, HiTø K 62 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU B 70 Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 80 Allmennlærar Allmennlærarutdanning, HVO Y 64 Allmennlærerutd, deltid-samlingsbas., Notodden, HiT Y 60 Allmennlærerutd., Grimstad, UiA Y 76 Allmennlærerutd., Kr.sand, UiA Y 76 Allmennlærerutd. med musikk, HiB Y 42 Allmennlærerutd. med realfag, HiST Y 59 Allmennlærerutd., saml.b., Stokmarknes, HBO Y 43 Allmennlærerutdanning, HBO Y 43 Allmennlærerutdanning, HiB Y 42 Allmennlærerutdanning, HiF Y 45 Allmennlærerutdanning, HiF Y 45 Allmennlærerutdanning, HiNe Y 53 Allmennlærerutdanning, HiO Y 55 Allmennlærerutdanning, HiST Y 59 Allmennlærerutdanning, HiTø Y 62 Allmennlærerutdanning, HiØ Y 65 Allmennlærerutdanning, HSF Y 57 Allmennlærerutdanning, HVE Y 63 Allmennlærerutdanning, NLA Y 73 Allmennlærerutdanning, UiS Y 83 Allmennlærerutdanning, deltid, Mo i Rana, HiNe Y 53 Allmennlærerutdanning, Hønefoss, HiBu Y 44 Allmennlærerutdanning, deltid, Hønefoss, HiBu Y 44 Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe Y 53 Allmennlærerutdanning, deltid, Sogndal, HSF Y 57 Allmennlærerutdanning, Drammen, HiBu Y 44 Allmennlærerutdanning for døve, HiST Y 59 Allmennlærerutdanning, Hamar, HiHm Y 48 Allmennlærerutdanning, Levanger, HiNT Y 54 Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert, HiHm Y 48 Allmennlærerutdanning, Notodden, HiT Y 60 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn, HiT Y 60 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, HiTø Y 62 Allmennlærerutdanning, Stord, HSH Y 58 Drama, HiB Å 42 Idrett, HVE Å 63 Idrett, årsstudium, HiB Å 42 Lærerutdanning for 1.-7.trinn, HVE Y 63 Mat og helse, HiB Å 42 Mediekunnskap, HiB Å 42 Musikk, HiB Å 42 Samf.fag m/fordypn. globale studier, HiB Å 42 Utinor, HiF Y 45 Antropologi Samfunnsvitenskapelige fag, UiB Å 78 Sosialantropologi, UiB B 78 Sosialantropologi, UiO B 80 Arkeologi Antikk kultur og klassisk tradisjon, UiO B 80 Arkeologi, NTNU B 70 Arkeologi, UiT B 84 Arkeologi og konservering, UiO B 80 Historie- og kulturfag, UiB B 78 Kultur- og idéstudier, UiO B 80 Kulturminneforvaltning, NTNU B 70 Middelalderstudier, UiB B 78 Arkitektur Arkitekt, AHO M 39 Arkitekt, NTNU M 70 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 74 Landskapsarkitektur, UMB M 74 Landskapsingeniør, UMB B 74 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HSF B 57 Asiatiske språk/kunnskap Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 80 Språk, UiB B 78 Språk, UiO B 80 Astronomi Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 80 Realfag, UiO Å 80 Audiograf Audiografutdanning, HiST B 59 Audioteknologi Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 44 Automatisering Ingeniør, Automasjon, Haugesund, HSH K 58 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ B 66 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiTø B 62 Ingeniør, elektro, HiG B 46 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 57 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig, HiST K 59 Ingeniør, maritim elektro-automasjon, HVE B 63 Ingeniørutdanning, automasjon, HiÅ K 66 Barnevernspedagog Barnevern, HBO B 43 Barnevern, HiF B 45 Barnevern, HiL B 50 Barnevern, UiS B 83 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, HiT B 60 Barnevern, samlingsbasert, HiF B 45 Barnevernpedagogutdanning, HSF B 57 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 47 Barnevernspedagogutdanning, HiO B 55 Barnevernspedagogutdanning, HiST B 59 Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiO B 55 Barnevernspedagogutdanning, Fredrikstad, HiØ B 65 Sosialt arbeid - Barnevernspedagog, HVO B 64 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, årsstudium, deltid, HiO Å 55 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 55 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 55 15

16 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Biletkunst Film- og fjernsynsvitenskap, HiL B 50 Kunstvitenskap, UiT B 84 Tegning - bilde, Notodden, HiT Å 60 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 48 Bioingeniør Bioingeniør, UiA B 76 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 Bioingeniørutdanning, HiO B 55 Bioingeniørutdanning, HiST B 59 Bioingeniørutdanning, HiTø B 62 Bioingeniørutdanning, HiÅ B 66 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 65 Biologi Akvakultur, HBO B 43 Akvakultur, UiT B 84 Akvakultur, UMB B 74 Anvendt økologi, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 Biologi, HBO B 43 Biologi, NTNU B 70 Biologi, UiA B 76 Biologi, UiB B 78 Biologi, UiO B 80 Biologi, UiT B 84 Biologi, UMB B 74 Biologi, Hamar, HiHm B 48 Biologi m/kjemi, HiÅ Å 66 Biologi og kjemi, HBO Å 43 Biologi og kjemi, årsstudium, NTNU Å 70 Biologi, årsstudium, UiA Å 76 Bioteknologi, UMB B 74 Bioteknologi, Hamar, HiHm B 48 Fiskehelse, UiT M 84 Forurensing og miljø, Bø, HiT B 60 Friluftsliv og naturlære, HiØ Å 65 Havbruksbiologi, UiB B 78 Husdyrvitenskap, UMB B 74 Lektor- og adjunktprogrammet, realfag, UiO M 80 Lærerutdanning med mastergrad i realfag, NTNU M 70 Marin bioteknologi, UiT B 84 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 80 Naturfag, HSF Å 57 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 78 Plantevitenskap, UMB B 74 Realfag, UiO Å 80 Økologi og naturforvaltning, UMB B 74 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 60 Bioteknologi Biologisk kjemi, UiS B 83 Bioteknologi, HiÅ B 66 Bioteknologi, UMB B 74 Bioteknologi, Hamar, HiHm B 48 Bioteknologi, master, NTNU M 70 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 70 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiO B 55 Ingeniør, kjemi, HiST B 59 Ingeniør, kjemi, Mo i Rana, HiST B 59 Kjemi og bioteknologi, UMB M 74 Marin bioteknologi, UiT B 84 Matvitenskap, UMB B 74 Molekylær bioteknologi, UiT M 84 Molekylærbiologi, UiB B 78 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 80 Nanoteknologi, UiB B 78 Plantevitenskap, UMB B 74 Bygg Bygg, UiS B 83 Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 70 Bygg, 2-årig, UiS K 83 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 74 Ingeniør, bygg, HiB B 42 Ingeniør, bygg, HiO B 55 Ingeniør, bygg, HiST B 59 Ingeniør, bygg, HiT B 60 Ingeniør, bygg, HiÅ B 66 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG B 46 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG B 46 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 Ingeniør, bygg og industri, HiN B 52 Ingeniør, bygg, Sarpsborg, HiØ B 65 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 76 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, UiA K 76 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 52 Ingeniør, første studieår, Bodø, HiN B 52 Ingeniørutdanning, bygg, HiÅ K 66 Ingeniørutdanning-bygg og maskin, Mo i Rana, HiNe B 53 Integrert bygningsteknologi, HiN M 52 Teknisk bygningsvern og restaureringsarbeider, HiST B 59 Datateknikk Anvendt datateknologi, HiO B 55 Business og IT, HBO B 43 Data, UiS B 83 Data/IT, HiN M 52 Datasikkerhet, UiT B 84 Datateknikk, NTNU M 70 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 46 Elektronikk og datateknologi, UiO B 80 Fjernsynsteknikk, HiL B 50 Informasjonssikkerhet, HiG B 46 Informasjonsteknologi, HiB B 42 Informasjonsteknologi, HiO B 55 Informasjonsteknologi, UiS M 83 Informatikk, HBO B 43 Informatikk, HVE B 63 Informatikk, UiT M 84 Informatikk, UiT B 84 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 59 Informatikk, Mo i Rana, HiNe B 53 Informatikk, nano- og mikroelektronikk, UiO M 80 Informatikk, simulering og visualisering, UiO M 80 Informatikk, systemutvikling: modellering og prog., UiO M 80 Informatikk, årsstudium, Mo i Rana, HiNe Å 53 Informatikk, 3-årig, UiO B 80 Ingeniør, data, HiB B 42 Ingeniør, data, HiG B 46 Ingeniør, data, HiO B 55 Ingeniør, data, HiST B 59 Ingeniør, data, HiØ B 65 Ingeniør data, HiÅ B 66 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 44 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 76 Ingeniør, datateknikk, HiN B 52 Ingeniør, datateknikk, HVE B 63 Ingeniør, elektro, HiO B 55 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 52 Ingeniør, første studieår, Bodø, HiN B 52 IT og entreprenørskap, Hønefoss, HiBu B 44 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 44 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 44 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 70 Medie- og informasjonsteknologi, HiG Å 46 Medieproduksjon, HiG B 46 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 Medieteknologi, HiG B 46 Programvareutvikling, HiG B 46 Teknologi, organisasjon og læring, UiO B 80 16

17 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Design Adm. databehandling m/vekt på portaldesign, Rena, HiHm B 48 Animasjon, Hamar, HiHm B 48 Bygg, UiS B 83 Byutvikling og urban design, UiS M 83 Design og komm. i digitale medier, årsst., deltid, HiO Å 55 Digital mediedesign, årsstudium, Notodden, HiT Å 60 Form og design, Notodden, HiT Å 60 Industridesign, AHO M 39 Industriell design, NTNU M 70 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 76 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, UiA K 76 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse, HiG B 46 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg, HiØ B 65 Ingeniør, produktdesign, HVE B 63 Ingeniør produktutvikling og design, HiÅ B 66 Ingeniørdesign, HiN M 52 Kunst og design, HiO B 55 Kunst og design 1, årsstudium, HiO Å 55 Kunst og håndverk, HBO Å 43 Landmåling og eiendomsdesign, HiB B 42 Lysdesign, Drammen, HiBu B 44 Media, IKT og design, HVO B 64 Mediedesign, HiG B 46 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 76 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar, HiHm B 48 Produktdesign, HiAk B 41 Teknologidesign og -ledelse, HiG B 46 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 48 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 44 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 60 Drama/teater Drama, DMMH Å 41 Drama, HiB Å 42 Drama, HVO Å 64 Drama, UiA Å 76 Drama, UiS Å 83 Drama og teater, NTNU B 70 Drama og teaterkommunikasjon, HiO B 55 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, HiO Å 55 Drama, samlingsbasert, HiNe B 53 Drama, årsstudium, samlingsbasert, HiNe Å 53 Drama/teater, HVO B 64 Faglærer i praktiske og estetiske fag, HiTø Y 62 Faglærer musikk, dans, drama-drama, UiA B 76 Førskolelærer, estetisk linje, DMMH B 41 Litteratur, film, og teater, UiA Å 76 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVH K 73 Elektro Elektro, UiS B 83 Elektronikk, NTNU M 70 Elektroteknikk, HiN M 52 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ B 66 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiTø B 62 Ingeniør, elektro, HiG B 46 Ingeniør, elektro, HiN B 52 Ingeniør, elektro, HiO B 55 Ingeniør, elektro, HiT B 60 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 57 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 59 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig, HiST K 59 Ingeniør, elektro, Sarpsborg, HiØ B 65 Ingeniør elektro, 2-årig, heltid, Kongsberg, HiBu K 44 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 Ingeniør, elektronikk, HVE B 63 Ingeniør, elektronikk og mobilkom. Grimstad, UiA B 76 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 Ingeniør, energi og elkrafttekn., Grimstad 2-årig, UiA K 76 Ingeniør, energi og elkraftteknikk, Grimstad, UiA B 76 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 42 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, UiA B 76 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 52 Ingeniør, første studieår, Bodø, HiN B 52 Ingeniør, maritim elektro-automasjon, HVE B 63 Ingeniørutdanning, automasjon, HiÅ K 66 Kommunikasjon og mikroelektronikk, UiT M 84 Lysdesign, Drammen, HiBu B 44 Satelitteknologi, HiN M 52 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk B 41 Engelsk Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 80 Engelsk, HBO Å 43 Engelsk, HiB Å 42 Engelsk, HiF Å 45 Engelsk, HiØ Å 65 Engelsk, HSF Å 57 Engelsk, HVE Å 63 Engelsk, HVO Å 64 Engelsk, NTNU B 70 Engelsk, UiA Å 76 Engelsk, UiB Å 78 Engelsk, UiO Å 80 Engelsk basisstudium med enkeltmoduler, HiNe Å 53 Engelsk, Bø, HiT Å 60 Engelsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 Engelsk, Hamar, HiHm Å 48 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 44 Engelsk, Levanger, HiNT Å 54 Engelsk språk og litteratur, UiS B 83 Engelsk, Stord, HSH Å 58 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 70 Engelsk, årsstudium, UiS Å 83 Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk, NTNU B 70 Europeiske og amerikanske studier, UiO B 80 Internasjonal kommunikasjon, HiØ B 65 Lærerutdanning med mastergrad i språk, NTNU M 70 Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 76 Språk, UiB B 78 Språk, UiO B 80 Språk og informasjon, UiB B 78 Språk og kultur - engelsk fordypning, UiA B 76 Språk- og kulturfag, Hamar, HiHm B 48 USA-studier, UiB B 78 Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, HiB B 42 Ergoterapeututdanning, HiO B 55 Ergoterapeututdanning, HiST B 59 Ergoterapeututdanning, HiTø B 62 Ergoterapeututdanning, ROGALAND, DHS B 40 Ernæring Ernæring, UiO B 80 Ernæring, mat og kultur, UiA Å 76 Folkehelsearbeid, HiB B 42 Folkehelsearbeid, UiA B 76 Human ernæring, UiB B 78 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, HiAk B 41 Mat og helse, HiB Å 42 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 Matkultur og helse, HVO Å 64 Matteknologi, HiST B 59 Matteknologi, HiÅ B 66 Matvitenskap, UMB B 74 17

18 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Samfunnsernæring, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 41 Europeiske språk/kunnskap Europakunnskap med fremmedspråk, fransk, NTNU B 70 Europakunnskap med fremmedspråk, tysk, NTNU B 70 Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk, NTNU B 70 Europastudier, UiB B 78 Europeiske og amerikanske studier, UiO B 80 Språk, UiO B 80 Faglærar Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 78 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 60 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, HBO B 43 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 60 Faglærer i praktiske og estetiske fag, HiTø Y 62 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden, HiT Y 60 Faglærer musikk, dans, drama-drama, UiA B 76 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 58 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 55 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSH B 58 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, HiNe Y 53 Faglærerutdanning i realfag, HiB B 42 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrettsvitenskap (3-årig), NIH B 69 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 78 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 78 Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag, UMB M 74 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 78 Lektorutdanning i realfag, UiT M 84 Lærerutdanning i realfag og teknologi, HiN B 52 Lærerutdanning, realfag, UiS M 83 Musikk, Faglærerutd.- rytmisk profil, Levanger, HiNT B 54 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiAk B 41 Yrkesfaglærerutdanning Teknikk og industriell prod, NTNU B 70 Farmasi Farmasi, UiB M 78 Farmasi, UiO M 80 Farmasi, UiT M 84 Farmasiutdanning, HiO B 55 Farmasiutdanning, Namsos, HiNT B 54 Film Animasjon, HVO B 64 Animasjon, Hamar, HiHm B 48 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL B 50 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 50 Film- og tv-produksjon, UiB B 78 Filmvitenskap, NTNU B 70 Fjernsynsregi, HiL B 50 Fjernsynsteknikk, HiL B 50 Litteratur, film, og teater, UiA Å 76 Medieproduksjon, NTNU B 70 Filosofi Antikk kultur og klassisk tradisjon, UiO B 80 Antikke studier, UiB B 78 Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 80 Filosofi, NTNU B 70 Filosofi, UiO B 80 Filosofi, UiT B 84 Filosofi, årsstudium, NTNU Å 70 Historie, HVO Å 64 Historie, deltid, HVO Å 64 Historiske fag, Bø, HiT B 60 Idéhistorie, Bø, HiT Å 60 Kognitiv vitenskap, UiB B 78 Kristendoms-, religions- og livssynsk., årsstudium, MF Å 40 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, HVO Å 64 Politikk, økonomi og filosofi, UiT B 84 Finsk Finsk, HiF Å 45 Fiskeri Akvakultur, HBO B 43 Akvakultur, UiT B 84 Akvakultur, UMB B 74 Biologi, HBO B 43 Eksportmarkedsføring, HBO B 43 Fiskehelse, UiB M 78 Fiskehelse, UiT M 84 Fiskerifag, HBO B 43 Fiskerifag, UiT B 84 Havbruk, HiÅ B 66 Havbruksbiologi, UiB B 78 Havbruksdrift og ledelse, HBO B 43 Havbruksteknologi, HiB B 42 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 Matteknologi, HiÅ B 66 Årsstudium i havbruk, HBO Å 43 Økonomi og ledelse, UiT B 84 Fransk Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 80 Europakunnskap med fremmedspråk, fransk, NTNU B 70 Europeiske og amerikanske studier, UiO B 80 Fransk, HiØ Å 65 Fransk, NTNU B 70 Fransk, UiA Å 76 Fransk, UiB Å 78 Fransk, UiO Å 80 Fransk, årsstudium, NTNU Å 70 Fransk, årsstudium, UiS Å 83 Lærerutdanning med mastergrad i språk, NTNU M 70 Språk, UiB B 78 Språk, UiO B 80 Språk og informasjon, UiB B 78 Friluftsliv Friluftsliv, HiF Å 45 Friluftsliv, HSF B 57 Friluftsliv, NIH Å 69 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 60 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø, HiT Å 60 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 54 Friluftsliv og idrett, HiF B 45 Friluftsliv og naturguiding, UiA Å 76 Friluftsliv og naturlære, HiØ Å 65 Førskolelærer, friluftslinje, HVE B 63 Førskolelærer. natur- og friluftslinje., DMMH B 41 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 Idrett, HiL B 50 Idrett, HSF Å 57 Idrett, HVO Å 64 Idrett, UiA B 76 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrett, friluftsliv og helse, HiO B 55 18

19 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 57 Idrett og friluftsliv, HVO B 64 Idrett, årsstudium, UiA Å 76 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 48 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 54 Kroppsøving og idrett, HiØ Å 65 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT Å 60 Natur og friluftsliv, Bø, HiT B 60 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø, HiT Å 60 Naturfag, HVE Å 63 Utepedagogikk, Elverum, HiHm Å 48 Fysikk Elektronikk og datateknologi, UiO B 80 Frie realfag, UMB Å 74 Fysikk, NTNU B 70 Fysikk, UiA Å 76 Fysikk, UiB B 78 Fysikk, UiT B 84 Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 80 Fysikk og matematikk, NTNU M 70 Geofysikk, UiB B 78 Lektor- og adjunktprogrammet, realfag, UiO M 80 Lærerutdanning med mastergrad i realfag, NTNU M 70 Matematikk og fysikk, UiA B 76 Matematiske realfag, UMB B 74 Materialer, energi og nanoteknologi, UiO B 80 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 74 Nanoteknologi, UiB B 78 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 78 Radiografutdanning, HiTø B 62 Realfag, UiO Å 80 Romfysikk, UiT M 84 Fysioterapeut Fysioterapeututdanning, HiB B 42 Fysioterapeututdanning, HiO B 55 Fysioterapeututdanning, HiST B 59 Fysioterapeututdanning, HiTø B 62 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiO B 55 Førskolelærar Førskolelærer, HVE B 63 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden, HiT B 60 Førskolelærer, deltid, nettbasert, DMMH B 41 Førskolelærer, estetisk linje, DMMH B 41 Førskolelærer, estetisk linje, HVE B 63 Førskolelærer, friluftslinje, HVE B 63 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb, DMMH B 41 Førskolelærer. natur- og friluftslinje., DMMH B 41 Førskolelærerutd. for tospråklige,nett & samlinger, HiHm B 48 Førskolelærerutd., Grimstad, UiA B 76 Førskolelærerutd., Kr.sand., UiA B 76 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, HiB B 42 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert, HBO B 43 Førskolelærerutdanning, DMMH B 41 Førskolelærerutdanning, HBO B 43 Førskolelærerutdanning, HiB B 42 Førskolelærerutdanning, HiF B 45 Førskolelærerutdanning, HiF B 45 Førskolelærerutdanning, HiO B 55 Førskolelærerutdanning, HiTø B 62 Førskolelærerutdanning, HiØ B 65 Førskolelærerutdanning, HSF B 57 Førskolelærerutdanning, NLA B 73 Førskolelærerutdanning, UiS B 83 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn, HiT B 60 Førskolelærerutdanning, deltid, HiO B 55 Førskolelærerutdanning, deltid, HiØ B 65 Førskolelærerutdanning, deltid, HVE B 63 Førskolelærerutdanning, deltid, Askim, HiNe B 53 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe B 53 Førskolelærerutdanning, Drammen, HiT B 60 Førskolelærerutdanning, Hamar, HiHm B 48 Førskolelærerutdanning, Levanger, HiNT B 54 Førskolelærerutdanning, nett- og samlingsbasert, HiHm B 48 Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT B 60 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, HiTø B 62 Førskolelærerutdanning, Stord, HSH B 58 Førskulelærarutdanning, HVO B 64 Førskulelærarutdanning, deltid, HVO B 64 Føskolelærerutdanning med natur og friluftsliv, HiNe B 53 Geografi Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 80 Geografi, NTNU B 70 Geografi, UiB B 78 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 54 Geomatikk, HiG B 46 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master, UMB M 74 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 74 Lektor- og adjunktprogrammet, realfag, UiO M 80 Lærerutdanning med mastergrad i geografi, NTNU M 70 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 78 Realfag, UiO Å 80 Samfunnsfag, HiØ Å 65 Samfunnsfag, HVE Å 63 Samfunnsgeografi, UiO B 80 Samfunnsvitenskapelige fag, UiB Å 78 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 64 Utviklingsstudier, UiB B 78 Utviklingsstudier, UiO B 80 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 78 Geologi Forurensing og miljø, Bø, HiT B 60 Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 80 Geofysikk, UiB B 78 Geologi, HSF B 57 Geologi, NTNU B 70 Geologi, UiB B 78 Geologi, UiT B 84 Miljø og naturressurser, UMB B 74 Naturfag, HSF Å 57 Naturvitenskapelige fag, UiB Å 78 Petroleumsfag, NTNU M 70 Petroleumsgeologi, UiS B 83 Realfag, UiO Å 80 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 60 Handel Eiendomsmegling, HBO B 43 Eiendomsmegling, HSF B 57 Eiendomsmegling, Bø, HiT B 60 Eksportmarkedsføring, HBO B 43 Handel, service og logistikk, HiH B 47 Siviløkonom, HBO M 43 Økonomi og administrasjon, HiN B 52 Økonomi og ledelse, HBO B 43 Økonomi og ledelse, HiG B 46 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, HBO B 43 Økonomi og ledelse, årsst., HiG Å 46 Helse Audiografutdanning, HiST B 59 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 Bioingeniørutdanning, HiST B 59 Ergoterapeututdanning, HiB B 42 Farmasi, UiB M 78 19

20 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 Folkehelsearbeid, HBO B 43 Folkehelsearbeid, UiA B 76 Fysioterapeututdanning, HiB B 42 Fysioterapeututdanning, HiST B 59 Helsefremmende arbeid, UiB B 78 Human ernæring, UiB B 78 Idrett, HSF Å 57 Idrett, HVE Å 63 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 57 Idrett og friluftsliv, HVO B 64 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse, HiAk B 41 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 Matkultur og helse, HVO Å 64 Medisin, NTNU 70 Medisin, UiB 78 Medisin, UiT 84 Medisin, start høst, UiO 80 Medisin, start vår, UiO 80 Odontologi, UiB M 78 Oppvekst, skapende aktiviteter og helse, Elverum, HiHm B 48 Radiografutdanning, HiB B 42 Radiografutdanning, HiG B 46 Radiografutdanning, HiST B 59 Radiografutdanning, Drammen, HiBu B 44 Samfunnsernæring, HiAk B 41 Sosialt arbeid, HiB B 42 Sykepleie, HiM B 51 Sykepleie, deltid, HiM B 51 Sykepleierutdanning, HiAk B 41 Sykepleierutdanning, HiB B 42 Sykepleierutdanning, HiG B 46 Sykepleierutdanning, HiN B 52 Sykepleierutdanning, HiST B 59 Sykepleierutdanning, HiT B 60 Sykepleierutdanning, HVE B 63 Sykepleierutdanning, UiS B 83 Sykepleierutdanning, Arendal, UiA B 76 Sykepleierutdanning, Bodø, HBO B 43 Sykepleierutdanning, deltid, HiG B 46 Sykepleierutdanning, deltid fleksibel over 4 år, HiT B 60 Sykepleierutdanning, Drammen, HiBu B 44 Sykepleierutdanning, Elverum, HiHm B 48 Sykepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 65 Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HiHm B 48 Sykepleierutdanning, Kr.sand, UiA B 76 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT B 54 Sykepleierutdanning, Mo i Rana, HBO B 43 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT B 54 Sykepleieutdanning, Førde, HSF B 57 Tannpleie, UiB B 78 Vernepleie, HiL B 50 Vernepleierutd., Arendal, UiA B 76 Vernepleierutdanning, HiAk B 41 Vernepleierutdanning, HiB B 42 Vernepleierutdanning, HiM B 51 Vernepleierutdanning, HiST B 59 Vernepleierutdanning, HiT B 60 Vernepleierutdanning, deltid, HiAk B 41 Vernepleierutdanning, deltid Bærum, HiAk B 41 Vernepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 65 Vernepleieutdanning, HSF B 57 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 41 Historie Antikk kultur og klassisk tradisjon, UiO B 80 Antikke studier, UiB B 78 Arkeologi, NTNU B 70 Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 80 Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk, NTNU B 70 Europastudier, UiB B 78 Europastudier (EU), UiO B 80 Europeiske og amerikanske studier, UiO B 80 Filosofi, NTNU B 70 Historie, HBO B 43 Historie, HSF B 57 Historie, HVE Å 63 Historie, HVE B 63 Historie, HVO Å 64 Historie, NTNU B 70 Historie, UiA B 76 Historie, UiB Å 78 Historie, UiO B 80 Historie, UiS B 83 Historie, UiT B 84 Historie, Bø, HiT Å 60 Historie, deltid, HVO Å 64 Historie, kultur og samfunn, HVO B 64 Historie- og kulturfag, UiB B 78 Historie, årsstudium, HBO Å 43 Historie, årsstudium, NTNU Å 70 Historie, årsstudium, UiA Å 76 Historie, årsstudium, UiS Å 83 Historiske fag, Bø, HiT B 60 Idéhistorie, Bø, HiT Å 60 Internasjonale studier, HiL B 50 Internasjonale studier, UiO B 80 Kulturminneforvaltning, NTNU B 70 Kunsthistorie, HiL Å 50 Kunsthistorie, UiO B 80 Middelalderkunnskap, NTNU B 70 Middelalderstudier, UiB B 78 Midtøstenkunnskap, UiB B 78 Nettbasert studium i historie, HBO Å 43 Nordområdestudier, HBO B 43 Religionsvitenskap, NTNU B 70 Russlandsstudier, UiT B 84 Samf.fag m/fordypn. i historie, HiB Å 42 Samfunnsfag, HiØ Å 65 Samfunnsfag, HSF Å 57 Samfunnsfag, HVE Å 63 Samfunnsfag, Hamar, HiHm Å 48 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 58 Samtidshistorie, HiL B 50 Samtidshistorie og internasjonale studier, HiL Å 50 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 64 USA-studier, UiB B 78 Hotellfag Hotelladministrasjon, HiF B 45 Hotelledelse, UiS B 83 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 Turisme og reiseliv, bachelor, HSF B 57 Turisme og reiseliv, årsstudium, HSF Å 57 Husstell Ernæring, mat og kultur, UiA Å 76 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 Mat og helse, HiB Å 42 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 Matkultur og helse, HVO Å 64 Handverk Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 60 Kunst og handverk, HVO B 64 Kunst og handverk, årsstudium, HVO Å 64 Kunst og håndtverk, UiS Å 83 Kunst og håndverk, HiØ Å 65 Kunst og håndverk, HVE Å 63 Kunst og håndverk, UiA Å 76 Kunst og håndverk, Notodden, HiT Å 60 Kunst og håndverk, Hamar, HiHm Å 48 Kunst og håndverk, samlingsbasert, HiNe Å 53 20

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no SØKERHANDBOKA 2007 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkjarinformasjonen.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2006 www.samordnaopptak.no UTGIVAR Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon 815 48 240 (9 15) REDAKTØR Henrik Christie Rødsæther

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2005 www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkerinformasjonen.

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer