Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g."

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Anne Cathrine Svenning / Sosial- og helseavdeling Deres dato Deres ref. Adresseliste Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen referat fra møte Arbeid med årsrapport 2013 og plan 2014 for nettverket Samhandlingsreformen er en retningsreform under utvikling og Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen har deltakere som representerer ulike roller i reformen. Nettverket «taler således ikke med en stemme» og dette er heller ikke ett mål. Årsrapport 2013 må gjenspeile mandatet for nettverket og om vår aktivitet i 2013 har vært i samsvar med mandat. Konklusjon: Årsrapporten bør liste opp hvilke saker vi har drøftet og eventuelt oppsummere vurderinger fra nettverket der slike vurderinger finnes. Nettverkets aktivitetsplan for 2014 må gjenspeile de største utfordringene knyttet til reformen slik som folkehelse, rehabilitering, fokus på «pasientenes helsetjeneste», brukerinnflytelse mv. Selv om det planlegges tema til møtene må mulighetene for å ta opp problemstillinger som oppstår videreføres. Sekretariatet lager et utkast på basis av dette. 2. Status sentralt Helsedirektoratet har gitt ut nytt veiledningsmateriell om Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) i kommunene: til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-revidert-veiledningsmateriell aspx KS; Læringsnettverk eldre og kronisk syke startet opp med 50 kommuner og helseforetak. Læringsnettverk psykisk helse/ rus og for psykisk helse/ barn er under etablering. Det skal sees på de gode pasientforløpene. Arbeidsgruppe med Legeforeningen og KS etablert for å se på legenes arbeid i øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommune. KS ber om at det gjøres en evaluering av ordningen med kommunal medfinansiering før ordningen evt endres. Det bes alternativt om at det sees på alle incentivordninger knyttet til reformen. Kommunereformen; viktig at det nasjonale nettverket for samhandlingsreformen følger med på utformingen av kommunereformen og kriteriene for framtidig kommuneinndeling. Embetsledelse og Kommunal og Justis- og Landbruk og Miljøvern- Oppvekst- og Sosial- og administrasjonsstab samordningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 2 3. Status regionalt Nettverkets medlemmer oppfordres til å sende sine innspill til rapportene som utarbeides hver annen uke. Innspillene sendes til de regionale rådgiverne hos Fylkesmannsembetene eller Anne Cathrine Svenning Slike innspill vil også danne grunnlag for å ta opp felles problemstillinger som saker i nettverksmøtene. Region Sør-Øst: Lav bruk av øyeblikkelig hjelp døgntilbud; 30 % belegg så langt. Det blir vanskelig å forsvare tilbudet fra og meg 2016 dersom belegget ikke øker. For å lykkes med det må fastlegene mer på banen. Vurdering av framtidig kapasitet i spesialisthelsetjenesten; må skje sammen med kommunene. Viktig å få alle med i dette arbeidet og å skape gode prosesser. Region Nord: Planlegging av forsterking av spesialisthelsetjenesten i Finnmark, høring i løpet av mai. Ønske om at Helsedirektoratets samhandlingsstatistikk brytes ned på helseforetaksnivå. Kunnskapssenteret gjør et arbeid med sjekkliste for pasientforløp. Region Midt: Antall utskrivningsklare pasienter øker igjen uten at årsaken til dette er kjent for partene. Enighet mellom St. Olavs Hospital og Trondheim kommune om å samarbeide med en ekstern 3.part for å belyse problemet. Region Vest: Evaluering av avtalene; skal enhver endring opp til politisk behandling? Foreløpig konklusjon i regionen; alt må ha politisk behandling. ØHD; kan virke som noen kommuner tenker at dette er et ensidig ansvar for kommunene etter 2016 og midlene legges inn i rammene. Skal spesialisthelsetjenesten ha påvirkning på utvikling av dette tilbudet etter 2016? Erfarer at fastlegene i økende grad benytter ØHD enkelte steder. 4. Habilitering og rehabilitering v/bente Moe, Helsedirektoratet Se presentasjon og vedlagte notat. 5. Ny veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, IP og koordinator v/ Åse Jofrid Sørby, Sigrun Gjønness, Bjørnar Andreassen, Inger Huseby, Helsedirektoratet Se presentasjon. Web-basert veileder med lansering Utstrakt bruk av lenking til andre dokumenter. Dette er en veileder og ikke en faglig retningslinje. Således er ikke det framtidige dokumentet normerende for tjenestene tilsvarende en retningslinje.

3 3 Fra diskusjonen i nettverket: En av utfordringene med å definere fagområdet rehabilitering ligger i at en hver definisjon medfører at noen kan definere seg bort fra området. Rehabilitering bør ikke bli for snevert beskrevet og definert. Det bør beskrives som en integrert del av helhetlige pasientforløp hvor utredning, behandling og rehabilitering hører sammen og hvor målet er mestring for pasienten. Systematiske tiltak for å bedre funksjonsnivå hos bruker bør inkluderes i definisjonen av rehabilitering uavhengig av antall profesjoner involvert. Rehabilitering favner også flere sektorer enn helse. Det er mye folkehelse innen rehabiliteringsfeltet. Ansvarsavklaringen mellom kommunale helsetjenester (enkel rehabilitering) og spesialisthelsetjenester (kompleks rehabilitering) blir forsøkt beskrevet i veilederen. Det er behov for en oversikt over hvilke pasientgrupper som mangler tilbud og hvilken kompetanse dette fordrer. Kommunene må ha generalistkompetanse også innen rehabilitering. BEON-prinsippet og en vurdering av nytte/kostnadsberegninger ift reise for pasienter mm må ligge til grunn for grenseoppgangene. Brukerperspektivet; hvordan vil tjenestene se ut dersom brukerne fikk bestemme? Ville de for eksempel ved rehabilitering i hjemmet ønske få tjenesteytere med mindre kompetanse kontra mange høyspesialiste tjenesteytere. Aktørene i rehabiliteringsfeltet er mange og det kan forstås som et felt preget av maktkamper mellom flere fagutdanninger og institusjoner. Kjøp og bruk av tjenester fra private aktører preger også feltet. Disse organisasjonene har tradisjonelt stor omstillingsevne. NAVs kontakt med helsetjenestene er i stor grad via rehabilitering. NAV har store forventninger til at helsetjenestene ser ut over sine egne tjenester. Forholdet til NAV bør derfor beskrives i veilederen. Det må ikke glemmes at NAV-tjenester også består av kommunale sosialtjenester. Det er mange sektorer som har stor interesse av at innbyggerne ikke faller utenfor samfunnet. Fastlegene spiller en sentral rolle på rehabiliteringsfeltet. Organisering av kommunalt rehabiliteringstilbud; Rehabilitering må være en integrert del av helhetlige pasientforløp jfr prosjekt i regi av Helse Midt-Norge RHF med tilhørende kommuner. Det ligger muligheter i å satse mer på innsats i brukerens hjem med tilbud preget av breddekompetanse - også ut over det som defineres som hverdagsrehabilitering. Utskrivningsklare pasienter ved sykehusene bør kanskje i mindre grad skrives ut via korttidsplasser i kommunene. Også for disse pasientene bør man i større grad se etter muligheter for hjemme-rehabilitering. Styringsdata og finansieringsordninger må underbygge ønsket utvikling på feltet. Indikatorsettene må også stemme med dette.

4 4 Styringssignalene til kommuner og foretak er ikke samstemte i dag og dermed blir ikke tjenestene helhetlige. Bærekraftutfordringen; er også rehabiliteringsfeltet et felt hvor vi overbehandler? Har vi kunnskapsbaserte tjenester med riktig rehabilitering til riktig pasient til riktig tid hvor rehabiliteringen er inkludert i et helhetlig tilbud? Blir tjenestene planlagt ut fra brukernes målsetninger? Også her må tjenestene i både helseforetak og kommunene planlegges i fellesskap. Habilitering av barn og unge; er i stor grad preget av ambulante tjenester og andre sektorer kan lære mye av disse. Men er habilitering et felt med lav anseelse og lav status? Det er mange ungdommer som ikke fullfører videregående opplæring og som også faller utenfor samfunnet. Overgangen fra ungdom til voksen er vanskelig for mange og det må sette inn innsats for å forebygge disse vanskene. PPT har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten for diagnostisering. Opptrappingsplan for rehabilitering; en opptrappingsplan preget av holdningen om pasientenes helsetjenester. Prinsippene som ligger til grunn for samhandlingsreformen må også ligge til grunn for en opptrappingsplan på rehabilitering og sees i lys av den kommende kommunereformen. Mange har felles interesser i at innbyggerne ikke faller utenfor samfunnet. God oppfølging og rehabilitering gir gode effekter ift tidlig intervensjon og blir således gode folkehelsetiltak. Vi trenger en større tydelighet ift finansiering av rehabiliteringsfeltet. Feltet preges i dag av å være utydelig definert og uklart finansiert. Det må bygges kompetanseenheter for kommunal rehabilitering, øyeblikkelig hjelp døgntilbud og kanskje også senger for utskrivningsklare pasienter i kommunene? Opptrappingsplan må legge til rette for innovasjon og utvikling av nye tjenester og ikke bare mer av det som gjøres i dag. Opptrappingsplan psykisk helse hadde en god innretning og det anbefales en opptrappingsplan på rehabiliteringsfeltet som bygger på samme premisser. Kommunal medfinansiering skulle stimulere til oppbygging av nye tilbud. Øremerket finansiering av en opptrappingsplan innen rehabilitering vil kunne vært et alternativ til dagens ordning for kommunal medfinansiering. 6. Tema som ønskes tatt opp fra nettverket i den Nasjonale Koordineringsgruppa Betalingsansvaret for syke- og ambulansetransport til/ fra øyeblikkelig hjelp døgntilbudet i kommunene. Neste møte Koordineringsgruppa er enda ikke berammet. Saken for øvrig utsettes til neste møte.

5 5 7. Evaluering av møtet Vi har hatt god tid til å gå i dybden på feltet rehabilitering; Dermed har det også blitt et godt møte med gode diskusjoner som er nyttig både for deltakerne og de som ønsker innspill fra nettverket. Møteplan våren 2014: 8. og i Rica Forum Hotell, Stavanger (oppstart kl 10 den 8.4 og avslutning ca kl 15 den 9.4) v/ Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen v/ Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen Tor Åm Prosjektdirektør Helse- og Omsorgsdepartementet Anne Cathrine Svenning Seniorrådgiver Nasjonalt nettverk Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 3 vedlegg: Habilitering og rehabilitering v/ Heidi Moe, Helsedirektoratet Ny veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering v/ Helsedirektoratet Notat til møte om Habilitering og rehabilitering Til stede: Daniel Haga Hans Stenby Tone Løken og Petra Turet Olsen Rolf Windspoll Petter Øgar Kristin Hjelset (for Monica S. Johansen) Christer B. Frantzen Knut Even Lindsjørn Thorgeir Hernes Odd Sigurd Vegsund Signe Pape Torun Risnes Arne Sverre Dahl Kari Skive Stuvøy Leena Stenkløv Trond Brattland Oddvar Larsen Helse Midt RHF Helse Vest RHF Fylkesmannen i Oslo/Akershus Helsedirektoratet Helse- og Omsorgsdepartementet Helse- og Omsorgsdepartementet Fylkesmannen i Hordaland Helse Sør-Øst RHF Arbeids- og Velferdsdirektoratet Kommunal- og Regionaldepartementet KS Akershus/ Østfold KS Molde kommune Hurum kommune Fylkesmann i Sør-Trøndelag Tromsø kommune Helse Nord RHF

6 6 Helene Arholm Ole Gunnar Kjøsnes John Arve Skarstad Tor Åm Anne Cathrine Svenning Ikke til stede: Monica Skjøld Johansen Fredrik Dalen Tennøe Gunvor Øfsti KS Vest KS Midt Fylkesmann i Troms Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonalt nettverk Helse- og omsorgsdepartementet Kunnskapsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Referent: Anne Cathrine Svenning Kopi: Bjørn Inge Larsen Ragnar Hermstad Jan Vaage Helga Arianson Petter Schou Svein Steinert Helse- og omsorgsdepartementet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Oslo/ Akershus Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Pstbks 4710 Sluppen, 7468 Trndheim Sentralbrd: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefn Vår dat Vår ref. (bes ppgitt

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Aktuelt som godt eksempel Andre kilder, lokale

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 23.11.12 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-17/305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT 040612 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer